close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL176741B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)176741
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
308978
E02F5/18
F16L1/028
(22) Data zgłoszenia: 06.06.1995
(54)
Hydrauliczna wiertnica pozioma
(73)
(43)
(51) IntCl6:
Uprawniony z patentu:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "WAMET" Spółka z 0.0., Bydgoszcz, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
09.12.1996 BUP 25/96
(72)
Twórcy wynalazku:
Mieczysław Gorzoch, Bydgoszcz, PL
Wiesław Czajor, Solec Kujawski, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.07.1999 WUP 07/99
(74)
Pełnomocnik:
Lech Wojciech
PL 176741 B1
(57)
1. Hydrauliczna wiertnica pozioma z
mechanizmem obrotu ślimaka, znamienna
tym, że siłowniki hydrauliczne (3) przesuwu
wiertnicy po torowisku (2) połączone są ze
sworzniowym mechanizmem zapadkowym
(5), w którym cylindryczna zapadka (7) wchodzi swoją ukośnie ukształtowaną dolną częścią (11) w wycięcia oporowe (10) wykonane
w torowisku (2)
Fig. 1
Hydrauliczna wiertnica pozioma
Zastrzeżenia patentowe
1. Hydrauliczna wiertnica pozioma z mechanizmem obrotu ślimaka, znamienna tym, że
siłowniki hydrauliczne (3) przesuwu wiertnicy po torowisku (2) połączone są ze sworzniowym
mechanizmem zapadkowym (5), w którym cylindryczna zapadka (7) wchodzi swoją ukośnie
ukształtowaną dolną częścią (11) w wycięcia oporowe (10) wykonane w torowisku (2).
2. Hydrauliczna wiertnica według zastrz. 1, znamienna tym, że na końcu torowiska (2)
umieszczona jest podpora (13) wciskanego rurociągu (12), posiadająca kształt okularu podzielonego wzdłuż osi poprzecznej na dwie części połączone między sobą przegubowo.
3. Hydrauliczna wiertnica według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że torowisko (2)
wykonane jest w postaci segmentów, których połączenie stanowią dwie blachy obejmujące
środnik dwuteownika toru, przez które przechodzą co najmniej dwa sworznie łączące (14).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczna wiertnica pozioma ze sworzniowym mechanizmem zapadkowym posuwu, służąca do układania rurociągów metodą bezwykopową, w szczególności pod przeszkodami terenowymi typu drogi, autostrady, nasypy kolejowe, fundamenty
budynków i tym podobne.
Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 102321 wiertnica pozioma. Posiada ona
zestaw roboczy, w którym zespół wiercący jest ustawiony przesuwnie względem zespołu
wciskającego i połączony z nim za pośrednictwem urządzenia dociskowego, zaopatrzonego w
siłowniki hydrauliczne i w zderzak, który współpracuje z wyłącznikiem sterującym posuwem
zespołu wciskającego. Zestaw roboczy posiada samoczynne urządzenie blokujące wyposażone
w zapadkę współpracującą z klockami oporowymi, które są osadzone pomiędzy prowadnicami
toru.
Wadą urządzenia blokującego jest jego wielkość. Zajmuje ono istotną przestrzeń torowiska, co ogranicza wielkość pojedynczego cyklu posuwowego i wymaga przygotowania większego wykopu.
Dotychczas znane inne hydrauliczne wiertnice poziome produkowane przez niemieckie
firmy "Giesert" oraz "MGF" posiadają złożone, dźwigniowe mechanizmy zapadkowe zapierające się o torowisko wiertnicy, które umożliwiają posuw urządzenia wiertniczego. Znana jest
także wiertnica niemieckiej firmy "Ecobore", która pozbawiona jest takiego mechanizmu.
Niektóre ze wspomnianych urządzeń mają torowiska, których nie można przedłużać. W innych
z kolei urządzeniach prowadzący okular nie ma możliwości otwierania i nie jest;dzielony.
Brak mechanizmu posuwu wymaga konstrukcji urządzeń o znacznej długości i wadze.
Wiąże się to z potrzebą wykonywania długich wykopów przed rozpoczęciem wiercenia. Koniecznym staje się wówczas stosowanie dodatkowego sprzętu dźwigowego. Wiertnice o krótkich
korpusach wymagają natomiast kładzenia rur krótkimi odcinkami, co znacznie wydłuża pracochłonność robót.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że siłowniki hydrauliczne przesuwu
wiertnicy po torowisku połączone są ze sworzniowym mechanizmem zapadkowym. Mechanizm
zapadkowy posiada cylindryczną zapadkę, która wchodzi swoją, ukośnie ukształtowaną, dolną
częścią, w wycięcia oporowe wykonane w torowisku. Korzystnie jest, gdy na końcu torowiska
umieszczona jest podpora wciskanego rurociągu, która posiada kształt okularu, podzielonego
wzdłuż osi poprzecznej na dwie części połączone między sobą przegubowo.
Ponadto korzystnie jest, gdy torowisko wykonane jest z segmentów łączonych ze sobą
poprzez dwie blachy obejmujące środnik dwuteownika toru, przez które przechodzą co najmniej
dwa sworznie łączące.
176 741
3
Wiertnica pozioma posuwu jest rozwiązaniem prostym i zwartym, dzięki czemu niezawodnym i trwałym. W konstrukcji zrezygnowano z dodatkowych elementów umożliwiających
ruch względny podzespołów wciskających i podzespołów wiercących. Ochronę narzędzia
skrawającego przed nadmiernym dociskiem realizuje się poprzez właściwie dobraną siłę podstawowych siłowników, która nie przekracza wytrzymałości narzędzia. Zastosowany mechanizm
zapadkowy posuwu posiada możliwość łatwego przełączania kierunku ruchu poprzez obrót
zapadki wokół osi o 180°. Jego istotną zaletą jest to, że zwarta konstrukcja zajmuje niewielką
przestrzeń torowiska, po którym przesuwa się korpus wiertnicy poziomej. Umieszczona na
końcu torowiska, dzielona podpora znacznie ułatwia naprowadzenie kolejnego odcinka wciskanej rury i pozwalają precyzyjnie ustawić. Możliwość składania torowiska z elementów pozwala
na dostosowanie długości urządzenia do warunków terenowych i sprzyja skróceniu prac przy
gotowawczo-zakończeniowych.
Przykład wykonania wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia połączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych hydraulicznej wiertnicy poziomej,
a fig. 2 przedstawia przekrój przez sworzniowy mechanizm zapadkowy posuwu.
Korpus wiertnicy poziomej posiada dwie rury zewnętrzne 1 równoległe względem siebie
i torowiska 2, po którym przesuwa się wiertnica. Wewnątrz każdej rury 1 zamontowany jest
siłownik hydrauliczny 3 zamocowany jednym końcem do ucha 4, a drugim do sworzniowego
mechanizmu zapadkowego 5. W korpusie 6 mechanizmu zapadkowego znajduje się cylindryczna zapadka 7, w której dolna część wchodzi w oporowe wycięcia 10 wykonane w torowisku.
Cechą charakterystyczną dolnej części zapadki 7 jest ukośna powierzchnia 11 umożliwiająca samoczynne unoszenie się jej z kolejnych wycięć wykonanych w torowisku 2 podczas
przesuwu korpusu 6. Obrócenie zapadki 7 wokół jej osi symetrii o 180° powoduje zmianę
kierunku przesuwu wiertnicy po torowisku 2.
Do korpusu wiertnicy pomiędzy rurami zewnętrznymi 1 przymocowany jest bezpośrednio
mechanizm obrotu 8 ślimaka 9 z narzędziem urabiającym grunt w trakcie przeciskania rurociągu 12.
Odcinek wciskanego w grunt rurociągu 12 oparty jest jednym końcem o korpus wiertnicy, zaś
przy drugim końcu, napierającym na grunt, podparty jest, umieszczoną na torowisku 2 podporą 13,
która wykonana jest w kształcie okularu podzielonego na dwie części wzdłuż osi poprzecznej i
połączone między sobą przegubowo. W pierścieniu okularu umieszczone są trzy elementy
podporowe centrujące rurociąg w osi okularu.
Torowisko 2 wiertnicy wykonane jest z segmentów połączonych między sobą w całość,
w zależności od długości wciskanego w grunt odcinka rurociągu 12. Połączenie to wykonane
jest w postaci dwóch blach obejmujących środnik dwuteownika toru, przez które przechodzą co
najmniej dwa sworznie łączące 14.
fig.
2
fig.
1
176 741
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
392 Кб
Теги
pl176741b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа