close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL176841B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 176841
(13) B1
(2 1) Numer zgłoszenia:
312088
(51) IntCl6:
H01J 23/09
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
29.12.1995
Układ sterowania i modulacji impulsu siatki lamp z falą bieżącą
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.1999 WUP 08/99
PL 176841 B1
(57)
1. Układ sterowania i modulacji impulsu siatki
lamp z falą bieżącą znajdujących się na potencjale, zawierający część niskonapięciową, w której impuls jest
generowany i wstępnie formowany i część znajdującą
się na wysokim potencjale, w której impuls jest ostatecznie formowany oraz układ transmisji światłowodowej zapewniający separację między częścią znajdującą się na niskim potencjale, a częścią znajdującą się
na wysokim potencjale, znamienny tym, że wejście
układu transmisji światłowodowej (2) dołączone jest
do znajdującego się na niskim potencjale układu generacji i formowaniu impulsu (1), a wyjście dołączone
jest do znajdującego się na wysokim potencjale wzmacniacza sterującego (3), przy czym do wyjścia wzmacniacza sterującego (3) dołączone są wejścia dwu
szybkich przełączników tranzystorowych (K1, K2)
pracujących w konfiguracji półmostka, a wyjście
półmostka (4) połączone jest z siatką (S) lampy, natomiast katoda (K) lampy połączona jest poprzez dzielnik
rezystancyjny złożony z rezystorów (R1 i R2) z zasilaczem (5) modulatora i szybkimi przełącznikami tranzystorowymi (K 1, K2).
Uprawniony z patentu:
Przemysłowy Instytut Telekom unikacji,
Warszawa, PL
07.07.1997 BUP 14/97
(45)
H0 1J 25/34
(72)
Twórcy wynalazku:
Janusz Kołodziej, Warszawa, PL
Krzysztof Piontek, Warszawa, PL
Układ sterowania i modulacji
impulsu siatki lamp z falą bieżącą
Zastrzeżenia
patentowe
1. Układ sterowania i modulacji impulsu siatki lamp z falą bieżącą znajdujących się na potencjale, zawierający część niskonapięciową, w której impuls jest generowany i wstępnie formowany i część znajdującą się na wysokim potencjale, w której impuls jest ostatecznie formowany
oraz układ transmisji światłowodowej zapewniający separację między częścią znajdującą się na
niskim potencjale, a częścią znajdującą się na wysokim potencjale, znamienny tym, że wejście
układu transmisji światłowodowej (2) dołączone jest do znajdującego się na niskim potencjale
układu generacji i formowaniu impulsu (1), a wyjście dołączone jest do znajdującego się na wysokim potencjale wzmacniacza sterującego (3), przy czym do wyjścia wzmacniacza sterującego (3) dołączone są wejścia dwu szybkich przełączników tranzystorowych (K 1, K2) pracujących w konfiguracji półmostka, a wyjście półmostka (4) połączone jest z siatką (S) lampy,
natomiast katoda (K) lampy połączona jest poprzez dzielnik rezystancyjny złożony z rezystorów
(R1 i R2) z zasilaczem (5) modulatora i szybkimi przełącznikami tranzystorowymi (K1, K2).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że wyjście półmostka (4) połączone jest z
siatką (S) lampy poprzez rezystor ograniczający (R4).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania i modulacji impulsu siatki lamp z falą
bieżącą, znajdujących się na potencjale.
Znany jest układ sterowania i modulacji impulsu siatki, zawierający część znajdującą się
na niskim potencjale, w której impuls jest generowany i wstępnie formowany, element izolujący
części znajdujące się na różnych potencjałach i część znajdującą się na wysokim potencjale,
w której impuls jest ostatecznie formowany. Elementem izolującym część znajdującą się na niskim potencjale i część znajdującą się na wysokim potencjale jest transformator impulsowy, a w
szereg zjego uzwojeniem wtórnym włączony jest zasilacz polaryzujący siatkę napięciem ujemnym
względem katody, natomiast pomiędzy siatką i katodą lampy jest włączony układ dopasowujący.
Wadami znanego układu są; konieczność zastosowania zasilacza polaryzacji, wnoszone
przez transformator impulsowy oscylacje na wierzchołku impulsu, zależność szerokości impulsu
od prądu siatki i częstotliwości powtarzania oraz brak możliwości uzyskania krótkich czasów narastania i opadania impulsu napięcia siatki, jak również brak możliwości pracy przy różnych szerokościach impulsu.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że wejście układu transmisji
światłowodowej dołączone jest do znajdującego się na niskim potencjale układu generacji i formowania impulsu, a jego wyjście dołączone jest do znajdującego się na wysokim potencjale
wzmacniacza sterującego. Do wyjścia wzmacniacza sterującego dołączone są wejścia dwu szybkich przełączników tranzystorowych pracujących w konfiguracji półmostka. Wyjście półmostka
połączone jest z siatką lampy, korzystnie poprzez rezystor ograniczający. Katoda lampy połączona jest poprzez dzielnik rezystancyjny z zasilaczem modulatora i szybkimi przełącznikami tranzystorowymi.
W układzie według wynalazku można uzyskiwać krótkie czasy narastania i opadania impulsów napięcia, jak również impulsy o różnych szerokościach. Amplituda impulsu nie jest zależna od szerokości impulsu i częstotliwości powtarzania, nie występują również oscylacje na
wierzchołku impulsu. W układzie nie występuje dodatkowy zasilacz polaryzacji.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania uwidocznionym na
rysunku, przedstawiającym schemat ideowo-blokowy układu według wynalazku.
176 841
3
Układ zawiera część NN znajdującą się na niskim potencjale, w której impuls jest generowany i wstępnie formowany i część WN, znajdującą się na wysokim potencjale, w której impuls
jest ostatecznie formowany. Separację pomiędzy częścią układu znajdującą się na niskim potencjale, a częścią układu znajdującą się na wysokim potencjale zapewnia układ transmisji
światłowodowej 2, którego wejście dołączone jest do znajdującego się na niskim potencjale
układu generacji i formowania impulsu 1, a wyjście dołączone jest do znajdującego się na wysokim potencjale wzmacniacza sterującego 3. Do wyjścia wzmacniacza sterującego dołączone są
wejścia dwu szybkich przełączników tranzystorowych K 1, K2 pracujących w konfiguracji
półmostka, a wyjście półmostka 4 połączone jest z siatką S lampy poprzez rezystor ograniczający R4. Katoda K lampy połączona jest poprzez dzielnik rezystancyjny, złożony z rezystorów R1 i R2 z zasilaczem 5 modulatora i szybkimi przełącznikami tranzystorowymi K 1, K2.
Układ działa w następujący sposób. Przy braku impulsu modulującego włączony jest
przełącznik K2 powodując podanie na siatkę S ujemnego napięcia w stosunku do katody K. Wielkość tego napięcia jest zależna od wartości rezystancji rezystorów R1 i R2. W chwili pojawienia
się wejściowego impulsu modulującego o określonej szerokości przełącznik K2 zostaje
wyłączony, a włączony zostaje przełącznik K 1. Na siatce S pojawia się impuls dodatni w stosunku do katody K, o czasie trwania równym czasowi trwania impulsu modulującego i amplitudzie
zależnej od wartości napięcia zasilacza 5 modulatora.
176 841
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
300 Кб
Теги
pl176841b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа