close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL177376B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
308430
(11)177376
(13) B1
(51) IntCl6
H01H 31/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
27.04.1995
Odłącznik dwuczłonowy
(73)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Gdańska, Gdańsk, PL
( 4 3 ) Zgłoszenie ogłoszono:
28.10.1996 BUP 22/96
(45)
(72)
Twórca wynalazku:
Marek Pikoń, Gdynia, PL
(74)
Pełnomocnik:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.1999 WUP 11/99
Popławski Czesław, Politechnika Gdańska
PL 177376
B1
1. Odłącznik dwuczłonowy składający
(57) się z członu stykowego nieruchomego, odejmowalnego członu stykowego łączeniowego
oraz mechanizmu sprzęgającego, przy czym
człon stykowy nieruchomy posiada korpus
zawierający odizolowane od siebie styki nieruchome z końcówkami przyłączowymi, zaś
człon stykowy łączeniowy posiada korpus zawierający usprężynowane styczki tworzące
zestyk mostkowy ze stykami nieruchomymi
członu stykowego nieruchomego a mechanizm
sprzęgający łączy człon stykowy łączeniowy z
członem stykowym nieruchomym, znamienny
tym, że korpus członu stykowego nieruchomego jest utworzony przez styki nieruchome (1 i 2)
połączone ze sobą mechanicznie za pośrednictwem izolatora (3), przy czym między stykami
nieruchomymi (1 i 2) jest usytuowany korpus
stykowego łączeniowego oraz mechanizm
sprzęgający.
Fig. 1
Odłącznik dwuczłonowy
Zastrzeżenia patentowe
1. Odłącznik dwuczłonowy składający się z członu stykowego nieruchomego, odejmowalnego członu stykowego łączeniowego oraz mechanizmu sprzęgającego, przy czym człon
stykowy nieruchomy posiada korpus zawierający odizolowane od siebie styki nieruchome
z końcówkami przyłączowymi, zaś człon stykowy łączeniowy posiada korpus zawierający
usprężynowane styczki tworzące zestyk mostkowy ze stykami nieruchomymi członu stykowego nieruchomego a mechanizm sprzęgający łączy człon stykowy łączeniowy z członem
stykowym nieruchomym, znamienny tym, że korpus członu stykowego nieruchomego jest
utworzony przez styki nieruchome (1 i 2) połączone ze sobą mechanicznie za pośrednictwem
izolatora (3), przy czym między stykami nieruchomymi (1 i 2) jest usytuowany korpus członu
stykowego łączeniowego oraz mechanizm sprzęgający.
2. Odłącznik dwuczłonowy według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie stykowe
obu styków nieruchomych (1 i 2) tworzą gniazdo, w którym w stanie złączonym obu członów
odłącznika, spoczywają styczki (5), przy czym styczki (5) są połączone z korpusem (4) członu
stykowego łączeniowego tak, że każda z nich posiada przymocowane cięgno (6), które osadzone jest w otworze korpusu (4), zaś na części cięgna (6), wystającej z korpusu (4) członu
stykowego łączeniowego, jest osadzona sprężyna stykowa (7) oparta jednym końcem o korpus (4),
a drugim końcem oparta o płytkę oporową (8) osadzoną przy końcu cięgna (6), ponadto do
korpusu (4) członu stykowego łączeniowego jest przymocowany ręczny uchwyt (9).
3. Odłącznik dwuczłonowy według zastrz. 2, znamienny tym, że mechanizm sprzęgający składa się z haka (10) połączonego z korpusem (4) członu stykowego łączeniowego
oraz z wału (11) ułożyskowanego w panewce (12) osadzonej w styku nieruchomym (1) lub (2)
i posiadającego na końcu, usytuowaną mimośrodowo, rolkę (13), przy czym, w stanie
złączonym obu członów odłącznika, hak (10) jest zaczepiony o rolkę (13).
4. Odłącznik dwuczłonowy według zastrz. 2, znamienny tym, że mechanizm sprzęgający składa się z haka (15) połączonego z członem stykowym nieruchomym oraz z ruchomego cięgna (16) połączonego suwliwie z korpusem (4) członu stykowego łączeniowego,
przy czym cięgno (16), na jednym z końców posiada sworzeń (17), który w stanie złączonym
obu członów odłącznika, jest zaczepiony o hak (15), zaś na drugim końcu posiada przymocowaną obrotowo krzywkę (19) z dźwignią manewrową (20), przy czym krzywka (19) opiera się
o rolkę (21) przymocowaną obrotowo do korpusu (4) członu stykowego łączeniowego, ponadto krzywka (19) posiada na powierzchni roboczej zagłębienie, w którym w stanie złączonym
obu członów odłącznika, spoczywa rolka (21).
5. Odłącznik dwuczłonowy według zastrz. 2, znamienny tym, że mechanizm sprzęgający składa się ze śruby (22) osadzonej w korpusie członu stykowego nieruchomego oraz
nakrętki (23) osadzonej w korpusie (4) członu stykowego łączeniowego.
6. Odłącznik dwuczłonowy według zastrz. 2, znamienny tym, że mechanizm sprzęgający składa się z nakrętki (24), osadzonej w korpusie członu stykowego nieruchomego oraz
śruby (25), osadzonej w korpusie (4) członu stykowego łączeniowego.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest odłącznik dwuczłonowy mający zastosowanie w wielkoprądowych obwodach elektrycznych, zwłaszcza niskiego napięcia.
Znany jest rozłącznik dwuczłonowy holenderskiej firmy Hazemeyer, składający się
z członu stykowego nieruchomego oraz odejmowalnego członu stykowego łączeniowego.
Człon stykowy nieruchomy posiada elektroizolacyjny korpus, w którym są osadzone styki
nieruchome z końcówkami przyłączowymi. Człon stykowy łączeniowy posiada elektroizola-
177 376
3
cyjny korpus, w którym są osadzone usprężynowane styczki, tworzące ze stykami nieruchomymi zestyk mostkowy. Rozłącznik posiada magnetyczny mechanizm sprzęgający oba
człony.
Niedogodnością znanego rozwiązania jest mała obciążalność prądowa długotrwała toru
prądowego.
W celu wyeliminowania powyższej niedogodności opracowano wynalazek, którego istota polega na tym, że korpus członu stykowego nieruchomego jest utworzony przez styki nieruchome połączone ze sobą mechanicznie za pośrednictwem izolatora, przy czym między
stykami nieruchomymi jest usytuowany korpus członu stykowego łączeniowego oraz mechanizm sprzęgający.
Korzystnym jest, jeżeli powierzchnie stykowe obu styków nieruchomych tworzą gniazdo, w którym w stanie złączonym obu członów odłącznika spoczywają styczki. Styczki te są
połączone z korpusem członu stykowego łączeniowego tak, że każda styczka posiada przymocowane cięgno, które jest osadzone w otworze korpusu członu stykowego łączeniowego.
Na części cięgna, wystającej z korpusu, jest osadzona sprężyna stykowa oparta jednym końcem o ten korpus a drugim oparta o płytkę oporową osadzoną przy końcu cięgna. Do korpusu
członu stykowego łączeniowego jest przymocowany ręczny uchwyt.
Korzystnym jest, jeżeli mechanizm sprzęgający składa się z haka połączonego z korpusem członu stykowego łączeniowego oraz z wału ułożyskowanego w panewce osadzonej
w jednym ze styków nieruchomych. Wał posiada na końcu, usytuowaną mimośrodowo rolkę.
W stanie złączonym obu członów odłącznika hak jest zaczepiony o rolkę.
Korzystnym jest, jeżeli mechanizm sprzęgający składa się z nieruchomego haka
połączonego z członem stykowym nieruchomym oraz z ruchomego cięgna połączonego suwliwie z korpusem członu stykowego łączeniowego. Cięgno na jednym z końców posiada sworzeń, który w stanie złączonym obu członów odłącznika, jest zaczepiony o hak, zaś na drugim
końcu posiada przymocowaną obrotowo krzywkę z dźwignią manewrową. Krzywka opiera się
o rolkę przymocowaną obrotowo do korpusu członu stykowego łączeniowego. Krzywka posiada na powierzchni roboczej zagłębienie, w którym w stanie złączonym obu członów
odłącznika, spoczywa rolka.
Korzystnym jest, jeżeli mechanizm sprzęgający składa się ze śruby osadzonej w korpusie członu stykowego nieruchomego oraz z nakrętki osadzonej w korpusie członu stykowego
łączeniowego, lub jeśli mechanizm sprzęgający składa się z nakrętki osadzonej w korpusie
członu stykowego nieruchomego oraz z śruby osadzonej w korpusie członu stykowego
łączeniowego.
Odłącznik dwuczłonowy, według wynalazku, posiada dużą obciążalność prądową
długotrwałą oraz jest łatwy w montażu i wygodny w eksploatacji.
W przykładzie wykonania, na rysunku, fig. 1 przedstawia odłącznik dwuczłonowy
w widoku z boku oraz w przekroju poziomym, w stanie złączonym obu członów odłącznika,
fig. 2 przedstawia człon stykowy łączeniowy w widoku, fig. 3 przedstawia fragment
odłącznika dwuczłonowego w stanie złączonym obu członów odłącznika, z mechanizmem
sprzęgającym, fig. 4 przedstawia człon stykowy łączeniowy z mechanizmem sprzęgającym.
Odłącznik dwuczłonowy składa się z członu stykowego nieruchomego oraz odejmowalnego
członu stykowego łączeniowego. Oba człony odłącznika są ze sobą połączone rozłączalnie
przy pomocy mechanizmu sprzęgającego. Człon stykowy nieruchomy posiada korpus utworzony z dwóch styków nieruchomych 1 i 2 połączonych ze sobą za pośrednictwem izolatora 3
usytuowanego między stykami nieruchomymi 1 i 2.
Człon stykowy łączeniowy posiada korpus 4, z którym połączone są styczki 5 tak, że
każda styczka 5 posiada przymocowane doń cięgno 6. Cięgno 6 jest osadzone w poprzecznym
otworze korpusu 4, przy czym na części cięgna 6, wystającej z korpusu 4, jest osadzona
sprężyna stykowa 7. Sprężyna stykowa 7 jest oparta jednym końcem o korpus 4 a drugim
końcem o płytkę oporową 8 osadzoną na końcu cięgna 6. Do korpusu 4 członu stykowego
łączeniowego jest przymocowany ręczny uchwyt 9.
Mechanizm sprzęgający składa się z haka 10, który jest połączony w znany sposób
z korpusem 4 członu stykowego łączeniowego oraz wału 11 ułożyskowanego w panewce 12
4
177 376
osadzonej w styku nieruchomym 1 i posiadającego na swoim końcu, usytuowaną mimośrodowo, rolkę 13. W stanie złączonym obu członów odłącznika hak 10 jest zaczepiony o rolkę 13.
Mechanizm sprzęgający posiada ponadto ogranicznik 14 kąta obrotu wału 11.
W innym wykonaniu, mechanizm sprzęgający składa się z nieruchomego haka 15,
połączonego z korpusem członu stykowego nieruchomego oraz ruchomego cięgna 16,
połączonego suwliwie z korpusem 4 członu stykowego łączeniowego. Cięgno 16 składa się
z dwóch, usytuowanych względnie siebie równolegle, płaskich prętów złączonych na jednym
końcu sworzniem 17 a na drugim końcu złączonych osią 18. W stanie złączonym obu
członów odłącznika sworzeń 17 jest zaczepiony o hak 15. Na osi 18, pomiędzy obu prętami
cięgna 16, jest osadzona obrotowo krzywka 19 z dźwignią manewrową 20. Krzywka 19 posiada na swojej powierzchni roboczej zagłębienie, w którym w stanie złączonym obu członów
odłącznika, spoczywa rolka 21 przymocowana obrotowo do korpusu 4 członu stykowego
łączeniowego.
W innym wykonaniu, mechanizm sprzęgający składa się ze śruby 22 osadzonej w korpusie członu stykowego nieruchomego oraz nakrętki 23 osadzonej w korpusie 4 członu stykowego łączeniowego.
W innym wykonaniu, mechanizm sprzęgający składa się z nakrętki 24 osadzonej w korpusie członu stykowego nieruchomego oraz z śruby 25 osadzonej w korpusie 4 członu stykowego łączeniowego.
Człon stykowy nieruchomy jest umieszczony między końcami przewodów szynowych
obwodu elektrycznego. Przewody szynowe przylegają do powierzchni bocznych obu styków
nieruchomych 1 i 2 i są z tymi stykami połączone dwoma specjalnymi zaciskami śrubowymi
przechodzącymi przez otwory w członie stykowym nieruchomym.
W celu zamknięcia obwodu elektrycznego, w stanie beznapięciowym wprowadza się
człon stykowy łączeniowy między oba styki nieruchome 1 i 2 tak, aby hak 10 zaczepił się
o rolkę 13. Następnie, w wyniku obrotu wału 11 w lewo, rolka 13 pociąga cięgno 10 wraz
z korpusem 4 członu stykowego łączeniowego. Powoduje to najpierw oparcie się styczek 5
o styki nieruchome 1 i 2 a następnie, w wyniku zatrzymania styczek 5 przez oba styki nieruchome 1 i 2, napinanie sprężyn stykowych 7. Ogranicznik 14 zatrzymuje wał 11 w takim
położeniu, przy którym rolka 13, osadzona mimośrodowo na wale 11, przechodzi poza swoje
położenie martwe.
W innym wykonaniu mechanizmu sprzęgającego, w celu zamknięcia obwodu elektrycznego, w stanie beznapięciowym wprowadza się człon stykowy łączeniowy między oba styki
nieruchome 1 i 2 tak, aby sworzeń 17 cięgna 16 zaczepił się o hak 15. Następnie, w wyniku
obrotu dźwigni manewrowej 20 do dołu, krzywka 19, napierając na rolkę 21, przesuwa korpus 4
członu stykowego łączeniowego po cięgnie 16. To powoduje najpierw oparcie się styczek 5
o styki nieruchome 1 i 2 a następnie, w wyniku zatrzymania styczek 5 przez styki nieruchome
1 i 2, napinanie sprężyn stykowych 7. Dźwignię manewrową 20 obraca się, aż rolka 21
osiądzie we wgłębieniu krzywki 19.
177 376
Fig. 2
177 376
Fig . 3
177 376
177 376
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP, Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
401 Кб
Теги
pl177376b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа