close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL177573B1

код для вставкиСкачать
RZECZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177573
(13) B1
308972
(21 ) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl6.
F22D 1/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
PL 177573
B1
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1999 WUP 12/99
Układ kotła odzysknicowego, pracujący z dwoma źródłami ciepła, którymi są
spaliny z turbiny gazowej i kocioł parowy,
zawierający podgrzewacz wody, parownik
i przegrzewacz pary, znamienny tym, że w
części wylotowej (3) obudowy (1) kotła
odzysknicowego znajduje się dodatkowy
odbiornik ciepła w postaci podgrzewacza
wody (7) i w części wlotowej (2) obudowy
(1) kotła odzysknicowego znajduje się dodatkowy odbiornik ciepła w postaci przegrzewacza pary (8).
Uprawniony z patentu:
Jaroszewicz Anatoliusz Zbyszko,
Warszawa. PL
09.12.1996 BUP 25/96
(45)
F22G 5/18
F 01K 3/24
Układ kotła odzysknicowego
(5 4 )
(43)
07.06.1995
(72)
Twórca wynalazku:
Anatoliusz Zbyszko Jaroszewicz,
Warszawa, PL
Układ kotła odzysknicowego
Zastrzeżenie
patentowe
Układ kotła odzysknicowego, pracujący z dwoma źródłami ciepła, którymi są spaliny
z turbiny gazowej i kocioł parowy, zawierający podgrzewacz wody, parownik i przegrzewacz
pary, znamienny tym, że w części wylotowej (3) obudowy (1) kotła odzysknicowego znajduje się dodatkowy odbiornik ciepła w postaci podgrzewacza wody (7) i w części wlotowej (2)
obudowy (1) kotła odzysknicowego znajduje się dodatkowy odbiornik ciepła w postaci przegrzewacza pary (8).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ kotła odzysknicowego, występujący zwłaszcza
w elektrowniach i elektrociepłowniach.
W znanym rozwiązaniu, najbardziej zbliżonym do rozwiązania będącego przedmiotem
wynalazku, zastosowano dwa źródła ciepła, którymi są: kocioł parowy i spaliny wylotowe
z turbiny gazowej, ale w tym znanym rozwiązaniu kocioł odzysknicowy służy jedynie do
podgrzewania wody.
Istota rozwiązania według wynalazku, w którym zastosowano układ kotła odzysknicowego, pracujący z dwoma źródłami ciepła, którymi są spaliny z turbiny gazowej i kocioł parowy, zawierający podgrzewacz wody, parownik i przegrzewacz pary, charakteryzuje się tym,
że w części wylotowej obudowy kotła odzysknicowego znajduje się dodatkowy odbiornik
ciepła w postaci podgrzewacza wody i w części wlotowej obudowy kotła odzysknicowego
znajduje się dodatkowy odbiornik ciepła w postaci przegrzewacza pary.
Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku w ujęciu schematycznym.
Kocioł odzysknicowy posiada obudowę 1, przy wlocie spalin do której znajduje się jej
część wlotowa 2, a przy wylocie spalin z której znajduje się jej część wylotowa 3.
W części wylotowej 3 obudowy 1 znajduje się dodatkowy podgrzewacz wody 7, zaś w
części wlotowej 2 obudowy 1 znajduje się dodatkowy przegrzewacz pary 8.
W obudowie 1 kotła odzysknicowego znajdują się kolejno zgodnie z kierunkiem przepływu spalin między dodatkowym przegrzewaczem pary 8, a dodatkowym podgrzewaczem
wody 7, przegrzewacz pary 6, parownik 5 i podgrzewacz wody 4.
Kocioł odzysknicowy jest zasilany spalinami z turbiny gazowej TG (lub z silnika Diesla).
Spaliny o temperaturze około 500 - 600°C, przepływając przez kocioł odzysknicowy,
oddają ciepło użyteczne do dodatkowego przegrzewacza pary 8, przegrzewacza pary 6, parownika 5, podgrzewacza wody 4 i dodatkowego podgrzewacza wody 7, schładzając się w
części 3 do temperatury około 100°C.
Para wylotowa z części niskoprężnej NP turbiny parowej skrapla się w kondensatorze K,
przepływa przez podgrzewacze regeneracyjne P i doprowadzana jest do kotła parowego KP.
Część lub cała ilość wody za kondensatorem K jest doprowadzana do podgrzewacza
wody 7 w kotle odzysknicowym, gdzie się podgrzewa i wprowadzana jest z powrotem, jako
woda zasilająca kocioł parowy KP. Także część wody za kondensatorem K jest doprowadzana
do podgrzewacza wody 4, gdzie się podgrzewa. Woda ta przechodzi dalej przez parownik 5
i przegrzewacz pary 6. Para przegrzana w przegrzewaczu 6 jest wprowadzana do części niskoprężnej NP turbiny parowej.
Para rozprężona w części wysokoprężnej WP turbiny parowej jest doprowadzana do
dodatkowego przegrzewacza pary 8 w kotle odzysknicowym i po przegrzaniu jest doprowadzana do części niskoprężnej NP turbiny parowej.
177 573
3
Dodatkowy przegrzewacz pary 8 może być zabudowany zamiast w kotle odzysknicowym w kotle parowym, ale wówczas moc turbiny gazowej w stosunku do mocy turbiny parowej wypada około dwukrotnie mniejsza.
Układ kotła odzysknicowego według wynalazku zapewnia głębokie schłodzenie spalin
do temperatury około 100°C. Powoduje to, że w elektrowni gazowo-parowej, w której zastosowano układ kotła odzysknicowego według wynalazku, sprawność wytwarzania energii
elektrycznej netto wyniesie około 50%, przy udziale węgla w bilansie zużywanych paliw wynoszącym około 32% i przy mocy elektrowni około 500 MW.
177 573
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
328 Кб
Теги
pl177573b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа