close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL177879B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(11) 177879
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
312018
(51) IntCl6:
H03D 3/22
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
(43)
5
4
)
(22) Data zgłoszenia:
20.12.1995
Demodulator sygnału kluczowanej modulacji fazy BPSK
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,
Wrocław, PL
23.06.1997 BUP 13/97
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.2000 WUP 01/00
(72)
Twórca wynalazku:
Roman Stępiński, Oleśnica, PL
PL 177879
B1
( 5 7 ) 1. Demodulator sygnału modulacji fazy
BPSK, w którym na pierwsze wejścia detektorów fazy podawany jest sygnał wejściowy i jednocześnie na drugie wejście pier
swszego detektora fazy i na drugie wejście
drugiego detektora fazy poprzez przesuwnik
fazy doprowadzany jest sygnał z generatora
VCO, a z wyjść detektorów fazy sygnał
przesyłany jest poprzez filtry dolnoprzepu
stowe i filtr dolnoprzepustowy pętli na wejście generatora VCO, znam ienny tym , że
sygnał z generatora VCO (3) na drugie wejście drugiego detektora fazy (2) przesyłany
jest poprzez przesuwnik fazy (4), przesuwając fazę VCO o π radianów, a sygnał z
wyjść filtrów dolnoprzepustowych (5 , 6) podawany jest na wejściu filtru dolnoprze
pustowego pętli (9) poprzez układ wyznaczania modułu różnicy sygnału (8) i na wejście komparatora napięcia (7).
Uprawniony z patentu:
Fig. 1
Demodulator sygnału kluczowanej modulacji fazy BPSK
Zastrzeżenia
patentowe
1. Demodulator sygnału modulacji fazy BPSK, w którym na pierwsze wejścia detektorów
fazy podawany jest sygnał wejściowy i jednocześnie na drugie wejście pierwszego detektora
fazy i na drugie wejście drugiego detektora fazy poprzez przesuwnik fazy doprowadzany jest sygnał z generatora VCO, a z wyjść detektorów fazy sygnał przesyłany jest poprzez filtry dolno
przepustowe i filtr dolnoprzepustowy pętli na wejście generatora VCO, znam ienny tym , że
sygnał z generatora VCO (3) na drugie wejście drugiego detektora fazy (2) przesyłany jest poprzez przesuwnik fazy (4), przesuwając fazę VCO o π radianów, a sygnał z wyjść filtrów dolno
przepustowych (5, 6) podawany jest na wejściu filtru dolnoprzepustowego pętli (9) poprzez
układ wyznaczania modułu różnicy sygnału (8) i na wejście komparatora napięcia (7).
2. Demodulator według zastrz. 1, znam ienny tym , że detektory fazy (1 , 2) s ą o charakterystykach w (a), które wyznaczają napięcie wyjściowe detektora w zależności od różnicy faz sygnałów wejściowych.α , spełniających zależność w (α ) = g(α )+ c, gdzie g(α )= -g(α + π), c - stały
poziomu napięcia.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest demodulator kluczowej modulacji fazy BPSK, znajdujący
zastosowanie w telekomunikacyjnych układach przesyłania informacji.
W literaturze technicznej, pozycja książkowa: Harold B. Killen, Transmisja cyfrowa w systemach światłowodowych i satelitarnych, WŁK, Warszawa 1992, str. 61-65, opisany jest demodulator sygnału kluczowanej modulacji fazy w układzie pętli Costasa. Sygnał wejściowy
zmodulowany podawany jest na wejście dwóch układów mnożących, stanowiących detektor fazy,
przy czym do pierwszego układu mnożącego doprowadzany jest sygnał z generatora VCO, zaś
do drugiego sygnał doprowadzany jest poprzez przesuwnik fazy, przesuwający fazę VCO o π/2
radianów. Sygnały wyjściowe każdego z układów mnożących podawane s ą poprzez filtry dolno
przepustowe FDP na trzeci układ mnożący. Sygnał wyjściowy z trzeciego układu mnożącego podawany jest poprzez filtr pętli na generator VCO, zamykając w ten sposób pętlę ujemnego
sprzężenia zwrotnego, co umożliwia jego synchronizację. Sygnał wyjściowy zdemodulowany
pobierany jest z wyjścia filtru dolnoprzepustowego pierwszego układu mnożącego.
Demodulator sygnału kluczowanej m odulacji fazy BPSK, według w ynalazku charakteryzuje się tym, że sygnał z generatora VCO na drugie wejście drugiego detektora fazy
przesyłany je st poprzez przesuwnik fazy, przesuwający fazę VCO o π radianów, natomiast
sygnał z wyjść filtrów dolnoprzepustowych podawany jest jednocześnie na w ejścia filtru
dolnoprzepustowego pętli poprzez układ w yznaczania modułu różnicy sygnałów i na wejścia
komparatora napięcia. Detektory fazy s ą o charakterystykach w (α ) wyznaczających zależność napięcia wyjściowego detektora w zależności od różnicy faz sygnałów w ejściow ych a ,
spełniających zależność w (α ) = g(α )+ c,
gdzie: g(α ) = -g(α + π) , c - stały poziom napięcia.
Demodulator sygnału według wynalazku jest tańszy i prostszy w wykonaniu od dotychczas
znanych.
Przedmiot wynalazku, w przykładzie wykonania jest odtworzony na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schemat blokowy demodulatorta sygnału kluczowanej modulacji a fig. 2 przykładową charakterystykę detektorów fazy.
177 879
3
Sygnał wejściowy przekazywany je st na pierwsze wejście detektorów fazy 1 , 2 o charakterystykach w (a), w yznaczających zależność napięcia wyjściowego detektora w zależności od różnicy faz sygnałów wejściowych a , spełniających zależność w (α ) = g( α ) + c, gdzie
g( α ) = -g(α + π), c - stały poziom u napięcia. Jednocześnie podawany jest sygnał z generatora
VCO 3 bezpośrednio na drugie wejście detektora fazy 1 i poprzez przesuwnik fazy o π radianów 4
na drugie wejście drugiego detektora fazy 2, po czym sygnał z wyjść detektorów fazy 1 , 2 przekazywany jest poprzez filtry dolnoprzepustowe 5, 6 na wejście komparatora napięcia 7 i jednocześnie na układ wyznaczania modułu różnicy sygnałów 8, z którego wyjścia poprzez filtr
dolnoprzepustowy 9 sygnał podawany jest na wejście generatora VCO 3. Sygnał zdemodulowany
pojawia się na wyjściu komperatora napięcia 7, stanowiącego wyjście demodulatora sygnału.
177 879
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
344 Кб
Теги
pl177879b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа