close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL177989B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY(19) PL (11) 177989
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
312451
(51) IntCl6:
E21D 20/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
( 22) Data zgłoszenia:
22.01.1996
Ładunek do mocowania prętów kotwiowych
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe EKOC HEM Spółka Akcyjna,
Siemianowice Śląskie, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
04.08.1997 BUP 16/97
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.02.2000 WUP 02/00
PL 177989
B1
(57)
Twórcy wynalazku:
Mariusz Maciejewski, Katowice, PL
Stanisław Glados,
Siemianowice Śląskie, PL
Andrzej Binko, Katowice, PL
Bronisław Gaj, Jaworzno, PL
Kazimierz Rejdak, Sosnowiec, PL
Grzegorz Romańczuk, Sosnowiec, PL
Bolesław Bratek, Sosnowiec, PL
Ładunek do mocowania prętów kotwiowych w otworach calizny górotworu, złożony
z mocznikowej żywicy modyfikowanej i z katalizatora, umieszczonych w odrębnych łatwo
zniszczalnych pojemnikach, znamienny tym, że katalizator będący roztworem kwasu fosforowego stanowi w ładunku 1/4 objętości żywicy mocznikowej modyfikowanej kwaśnym węglanem sodowym dobranym tak, aby pod wpływem katalizatora nastąpiło spienienie od 2
do 3 razy, a czas żelowania wyniósł około 1 minuty.
Ładunek do mocowania prętów kotwiowych
Zastrzeżenie
patentowe
Ładunek do mocowania prętów kotwiowych w otworach calizny górotworu, złożony
z mocznikowej żywicy modyfikowanej i z katalizatora, umieszczonych w odrębnych łatwo
zniszczalnych pojemnikach, znamienny tym, że katalizator będący roztworem kwasu fosforowego stanowi w ładunku 1/4 objętości żywicy mocznikowej modyfikowanej kwaśnym węglanem sodowym dobranym tak, aby pod wpływem katalizatora nastąpiło spienienie od 2
do 3 razy, a czas żelowania wyniósł około 1 minuty.
*
* *
Przedmiotem wynalazku jest ładunek żywicy mocznikowej modyfikowanej przeznaczony do mocowania prętów kotwiowych w otworach wykonanych w górotworze, stosowanych zwłaszcza do zabezpieczania stropu w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Znany jest ładunek kotwiowy w postaci perforowanego pojemnika zawierającego suchą
mieszaninę mineralną składającą się ze 100 części cementu, 100-400 części piasku, 2-20 części mikrokrzemionki, 1-5 części upłynniacza, 1-5 części węglanu wapnia i 0-5 części zarodników gipsu hydratyzowanego w stosunku wagowym składników.
Inny ładunek kotwiowy znany z opisów patentowych nr 113 248 i nr 128 330 ma spoiwo w postaci zmodyfikowanej żywicy poliestrowej otrzymanej na drodze kopolimeryzacj i
epichlorohydryny glicerynowej z bezwodnikami kwasów karboksylowych, zawierającej 3,55,5% dodatku antypirogennego w postaci wodorotlenku glinu i korzystnie trójtlenku antymonu w stosunku wagowym 0,2:0,4.
Jeszcze inny ładunek kotwiowy znany z opisu patentu nr 114 042 stanowi masę żywiczną znajdującą się w łatwo zniszczalnym pojemniku, złożoną z nienasyconej żywicy poliestrowej, środka sieciującego, korzystnie styrenu, przyspieszacza dwumetyloaniliny oraz
wypełniacza mineralnego, korzystnie węglanu wapnia i/lub dolomitu. Przyspieszacz tego ładunku stanowiący kompozycję o konsystencji ciastowatej masy, jest izolowany od mieszaniny żywicznej łatwo zniszczalnym pojemnikiem, który to przyspieszacz składa się z 1-3 części
dwumetyloaniliny, 1-3 części plastyfikatora, korzystnie ftalanu dwubutylu i od 6 do 10 części
pylastego wypełniacza mineralnego o granulacji do 400 mikronów. W podobnym pojemniku
znajduje się również utwardzacz na bazie nadtlenku benzoilu.
Opisane wyżej ładunki kotwiowe, jakkolwiek spełniają swoje zadanie, mają tę niedogodność, że w warunkach podwyższonej temperatury składowania następuje żelowanie naboju i tym samym przedwczesne jego starzenie. Wadą tych ładunków jest również to, że każde mieszanie utwardzacza z żywicą powoduje niepożądane przyspieszenie żelowania,
co znacznie skraca żywotność ładunku w porównaniu do żywotności żywicy syntetycznej nie
zmieszanej z utwardzaczem lub przyspieszaczem.
Wad tych i niedogodności nie ma ładunek kotwiowy będący przedmiotem niniejszego
wynalazku. Istotą tego ładunku jest zastosowanie katalizatora i mocznikowej żywicy modyfikowanej za pomocą kwaśnego węglanu sodowego w celu zmniejszenia lepkości żywicy
i uzyskania dwutlenku węgla będącego czynnikiem spieniającym. Ilość kwaśnego węglanu
sodowego dobierana jest tak, aby spienienie żywicy pod wpływem roztworu kwasu fosforowego stosowanego również jako katalizator procesu polikondensacji, wynosiła 2-3 razy. Ilość
katalizatora w ładunku stanowi 1/4 objętości żywicy, przy czym stężenie tego katalizatora dobrane jest tak, aby czas żelowania wynosił około 1 minuty. Poza tym zarówno żywica jak
i katalizator są umieszczone w odrębnych łatwo zniszczalnych pojemnikach.
Mocowanie prętów kotwiowych w otworach calizny górotworu za pomocą ładunku według wynalazku odbywa się w następujący sposób. Po wywierceniu otworu najpierw umiesz-
177 989
3
cza się w nim pojemnik zawierający ładunek żywicy i katalizatora. Następnie do otworu
wkłada się pręt kotwiowy, którego koniec zewnętrzny łączy się z głowicą wiertarki, po czym
uruchamia się tę wiertarkę, co spowoduje zniszczenie obu pojemników, to jest pojemnika
żywicy i pojemnika katalizatora i dokładne wymieszanie obu tych składników ze sobą.
Wskutek tego nastąpi spienienie żywicy, żelowanie ładunku i mocne połączenie pręta ko
twiowego z calizną górotworu.
Przedmiot wynalazku jest dokładniej zilustrowany za pomocą przykładu jego wykonania.
P r z y k ł a d . Do 100 gramów żywicy mocznikowej modyfikowanej za pomocą
1 grama kwaśnego węglanu sodowego dodano 28 gramów 19% roztworu kwasu fosforowego.
Po zmieszaniu obu tych składników ze sobą nastąpiło spienienie dwukrotne, a czas żelowania
wyniósł 1 minutę i 20 sekund.
177 989
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
282 Кб
Теги
pl177989b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа