close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL178450B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 178450
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 311672
(22 ) Data zgłoszenia:
28.04.1994
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
28.04.1994, PCT/EP94/01441
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
24.11.1994, WO94/26866,
PCT Gazette nr 26/94
(51) IntCl6:
C11D 10/04
C11D 17/00
(54) Trójskładnikowa ciekła mieszanina izotropowa oraz sposób wytwarzania mydła w kostkach
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
19.05.1993,GB,9310323.2
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.2000 WUP 05/00
B1
(74)
Pełnomocnik:
Wydrzyńska Danuta, PATPOL Spółka z o.o.
1. Trójskładnikowa ciekła mieszanina izotropowa znamienna tym, że zawiera:
a) tłuszczowy ester izetionianowy o Tc powyżej 15°C,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do kwasu
tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody.
3. Sposób wytwarzania mydła w kostkach polegający na utworzeniu mieszaniny składników i
formowaniu z niej kostek, znamienny tym, że obejmuje etap formowania ciekłej mieszaniny izotropowej zawierającej:
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do kwasu
tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody, która to mieszanina ma temperaturę 40-110°C.
( 5 7 )
PL 178450
T w órcy wynalazku:
John G. Chambers, Wirral, GB
Geoffrey Irlam, Wirral, GB
04.03.1996 BUP 05/96
(45)
U praw niony z patentu:
Trójskładnikowa ciekła mieszanina izotropowa
oraz sposób wytwarzania mydła w kostkach
Zastrzeżenia
patentowe
1. Trójskładnikowa ciekła mieszanina izotropowa znam ienna tym , że zawiera:
a) tłuszczowy ester izetionianowy o Tc powyżej 15°C,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody
2. Mieszanina według zastrz. 1, znamienna tym, że jako tłuszczowy ester izetionianowy
zawiera ester tłuszczowy kwasów o średniej długości łańcucha C10-18 z izetionianami.
3. Sposób wytwarzania mydła w kostkach polegający na utworzeniu mieszaniny składników i formowaniu z niej kostek, znamienny tym, że obejmuje etap formowania ciekłej mieszaniny izotropowej zawierającej:
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody, która to mieszanina ma temperaturę 40-110°C.
4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że składa się z etapów:
A) formowania ciekłej mieszaniny izotropowej zawierającej:
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody, która to mieszanina ma temperaturę 40-110°C,
B) przygotowania ciekłego czystego mydła o temperaturze 80-95°C, oraz
C) połączenia składników z etapu (A) i (B) w takim stosunku aby końcowy produkt zawierał:
a) 5-30% tłuszczowego estru izetionianowego,
b) co najmniej 2,5% kwasu tłuszczowego,
c) 8-18% wody, i
d) 40-80% mydła, oraz
D) formowania w kostki produktu z etapu (C).
* * *
Niniejszy wynalazek dotyczy ulepszonego mydła w kostkach, zawierającego określoną
trójskładnikową ciekłą mieszaninę izotropową oraz sposobu wytwarzania mydła w kostkach. Takie mydła w kostkach zawierają syntetyczne składniki powierzchniowo czynne obok mydeł
kwasów tłuszczowych.
M ydło w kostkach znane jest od czasów starożytnych.
Kwasy tłuszczowe są jednak stosunkowo ostrymi środkami powierzchniowo czynnymi i
poczyniono wiele starań w kierunku wytwarzania łagodnego mydła w kostkach przez zastąpienie
części mydła innymi składnikami powierzchniowo czynnymi.
Łagodne mydło w kostkach generalnie wytwarza się z surowca zawierającego czyste
mydło i jeden lub więcej współaktywnych składników syntetycznych. Łączy się je razem w
dokładną mieszaninę i formuje się w kostki.
Fabryki mydła typowo wyposażone s ą w liczne aparaty do obróbki surowca drogą mieszania, przerobu, ogrzewania i chłodzenia. Aparaty grzewcze konwencjonalnie stanowią urządzenia z płaszczem parowym i wtryskiem pary. Przez zastosowanie pary przegrzanej w praktyce
możliwe jest podniesienie temperatury składników najwyżej do 150°C. W celu osiągnięcia tern-
178 450
3
peratury wyższej niż 150°C konieczne jest zastosowanie specjalnych aparatów. W konsekwencji, ze względów ekonomicznych, gorąca część fabryk mydła normalnie pracuje przy maksimum
temperatur w zakresie 100-130°C, a normalnie ma temperaturę pracy w zakresie 85-95°C.
Pewne typy łagodnego mydła w kostkach zawierają współaktywne składniki syntetyczne,
które do przejścia do stanu stopienia wymagają wyższych temperatur, przeważnie powyżej
100°C. Wśród tych wysokotopliwych składników znąjdują się tak zwane „ tłuszczowe estry ize
tionianowe”, które nadają się do pompowania dopiero powyżej 100-150°C. Jedną z zalet stosowania tych wysokotopliwych składników jest to, że nadają one strukturę przyszłym kostkom.
Inne, niskotopliwe, ciekłe lub dobrze rozpuszczalne składniki syntetyczne, takie jak siarczan eteru laurylowo-sodowego i siarczan eteru alkilowo-glicerylowego są znane, ale nie zapewniają one
struktury przyszłemu produktowi: produkty te wymagają dodatkowych środków strukturujących
takich jak polimery, kwasy tłuszczowe o długim łańcuchu i elektrolity, obecność których może
przeszkadzać pienieniu mydła w kostce i podwyższa koszt produktu.
Tłuszczowe estry izetionianowe typowo stosuje się w produktach stanowiących mydło w
kostkach na poziomie około 25 do 70% wagowych. Przy bardzo małej zawartości izetionianów
tłuszczowych, to znaczy dobrze poniżej 30% produktu, uzyskuje się jeszcze, nieco zmniejszone,
korzyści łagodności. Produkty o wyższej zawartości izetionianów tłuszczowych, to znaczy powyżej 70%, dzięki właściwościom fizycznym izetionianów tłuszczowych, które prowadzą do
produktów zbyt twardych, nie nadają się do przerobu.
Ponieważ wyżej wspomniane temperatury topnienia 100-150°C mieszczą się lub są wyższe od górnych granic temperatur pracy fabryk, w celu uformowania dokładnej mieszaniny tych
składników według składu kostki stosuje się mieszanie energetyczne tak, aby uniknąć tworzenia
się kruchego produktu. Ponadto w temperaturach powyżej 110°C może wystąpić znacząca hydroliza izetionianów.
Jednym z problemów mieszania energetycznego jest to, że na ogół musi być ono prowadzone jako operacja szarżowa lub, jeśli pożądana jest praca półciągła, mogą być zainstalowane
liczne mieszalniki w sfazowanym, równoległym procesie szarżowym. Alternatywę pracy szar
żowej stanowi zawracanie dużej części produktu tak, że przechodzi on przez mieszalnik więcej
niż jeden raz. Inną alternatywą jest stosowanie wysokospecjalizowanych mieszalników typu
transferu kawitacyjnego, będących dostatecznie energetycznymi, zdolnych jednocześnie do
mieszania jednoprzepływowego. Takie alternatywy stosowania konwencjonalnych mieszalników szarżowych okazały się kosztowne w instalowaniu i pracy
Obecnie określiliśmy jak wymagane dokładne mieszanie może być przeprowadzone bez
stosowania mieszania energetycznego. Stwierdziliśmy, że przez formowanie izotropowego roztworu tłuszczowego estru izetionianowego, kwasu tłuszczowego i stosunkowo niewielkiej ilości
wody, można pominąć etap mieszania energetycznego, przy czym temperatura procesu nie musi
przekraczać 130°C.
Pierwszym aspektem niniejszego wynalazku jest trójskładnikowa ciekła mieszanina izotropowa zawierająca:
a) tłuszczowy ester izetionianowy o Tc powyżej 15°C,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody.
Korzystnie jako tłuszczowy ester izetionianowy mieszanina zawiera ester tłuszczowy
kwasów o średniej długości łańcucha C 10-18 z izetionianami.
Tc jest minimalną temperaturą, powyżej której pierwszy składnik powierzchniowo czynny
tworzy ciekłą fazę krystaliczną, to znaczy Tc określa minimalną temperaturę przy której znaczne
ilości materiału będą się rozpuszczać w wodzie.
W warunkach fabrycznych i transportu składniki mające Tc poniżej 15°C będą uważane
jako ciecze, podczas gdy składniki mające Tcpowyżej 15°C będą na ogół wykazywały właściwości ciała stałego i jako takie będą traktowane. Na ogół pierwszym składnikiem powierzchniowo
czynnym jest tłuszczowy ester izetionianowy.
4
178 450
Dostępne w handlu tłuszczowe estry izetionianowe typowo mają wartości Tc powyżej
30°C. S ą to wartości wysokie w porównaniu ze środkami powierzchniowo czynnymi takimi jak
siarczany eterów laurylowo-sodowych (SLES), polietoksylowany środek powierzchniowo
czynny o średnio trzech jednostkach tlenku etylenu na cząsteczkę, który ma Tc niższą niż 0°C i
monoetoksylaurylo-sulfobursztynian disodowy (DMLS), mający wartość Tc również niższą niż
0°C, to znaczy zarówno SLES jak i DLMS mogą być traktowane jako ciecze.
Typowo tłuszczowy ester izetionianowy (składnik a) jest estrem kwasów tłuszczowych
mających średnią długość łańcucha C10-C 18z izetionianami. Szczególnie korzystne są mieszane
estry tłuszczów otrzymanych ze zmydlenia oleju koksowego, innych olejów roślinnych i tłuszczów i ich frakcje.
W realizacji postaci niniejszego wynalazku najkorzystniejszym izetionianem jest kokoi
lo-izetionian, zawierający reszty kwasów tłuszczowych z dużym udziałem reszt kwasu laury
nowego. Materiał ten dostępny jest z różnych źródeł, a mianowicie Mazer (jako „seria
Jordapol”[TM]), GAF (jako Fenopon [TM] AC78 i AM78), AKZO Gako Elfan [TM] AT84 i
84G), Hoechst (jako Hostapon [TM] KA i Hoe S 3390-2), ICI (jako esrie Arlatone [TM] SCI i
Tensianol [TM] 399) i Finetex (jako seria środków powierzchniowo czynnych Tauranol).
Generalnie, kwas tłuszczowy (składnik b) stanowi jeden lub więcej kwasów tłuszczowych
otrzymanych z olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Korzystne są mieszaniny kwasów
tłuszczowych mających średnią długość łańcucha C8-C20, w szczególności kwasy tłuszczowe o
długości łańcucha C10-C14, ponieważ są one łatwe w przerobie dzięki stosunkowo niskiej teme
praturze topnienia. Kwasy tłuszczowe o łańcuchu C 16-C18 są trudniejsze w przerobie, ale dają le
pszy skutek strukturujący kostek dzięki ich wyższej tempera turze topnienia. Najkorzystniejsze
są nasycone kwasy tłuszczowe, ponieważ są one chemicznie bardziej trwałe niż ich nienasycone
odpowiedniki.
Typowymi źródłami kwasów tłuszczowych są łój, olej palmowy, stearyny łojowe, stearyny
palmowe, olej sojowy, olej słonecznikowy, olej lniany, olej z otrąb ryżowych i oleje lauryno
we takie jak kokosowy, palmowy, babassu i oleje z orzechów innych palm bogatych w kwas
laurynowy.
Dopuszczalne stosunki składników (a), (b) i (c) określa się w oparciu o przedstawiony niżej, opracowany diagram fazowy. Jeśli stosunek pierwszego środka powierzchniowo czynnego
do kwasu tłuszczowego przekracza 2:1, powstają produkty niehomogeniczne i trudne w przerobie wskutek rozdziału faz.
W drugim aspekcie niniejszy wynalazek przedstawia sposób wytwarzania mydła w kostkach polegający na utworzeniu mieszaniny składników i formowaniu z niej kostek, który to
sposób obejmuje etap formowania ciekłej mieszaniny izotropowej zawierającej:
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody, która to mieszanina ma temperaturę 40-110°C.
Korzystnie sposób składa się z etapów:
A) formowania ciekłej mieszaniny izotropowej zawierającej
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości, aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wagowych wody, która to mieszanina ma temperaturę 40-110°C,
B) przygotowania ciekłego czystego mydła o temperaturze 80-95°C, oraz
C) połączenia składników z etapu (A) i (B) w takim stosunku aby końcowy produkt zawierał:
a) 5-30% tłuszczowego estru izetionianowego,
b) co najmniej 2,5% kwasu tłuszczowego,
c) 8-18% wody, i
d) 40-80% mydła, oraz
D) formowania w kostki produktu z etapu (C).
178 450
5
Typowo proces zawiera ponadto etap łączenia mieszaniny izotropowej wyżej wymienionych składników (a), (b) i (c) z czystym mydłem i przetwarzania powstałego produktu w kostki
mydła.
Korzystnie wspomniane połączenie mieszaniny izotropowej i czystego mydła prowadzi
się przez iniekcję jednego ze wspomnianych łączonych składników do drugiego ze wspomnianych łączonych składników. Bardziej korzystnie mieszaninę izotropową wtryskuje się do czystego mydła. Jako alternatywę aparatu iniekcyjnego można zastosować zwykłe środki mieszające.
Należy zauważyć, że ponieważ mieszanina izotropowa jest na ogół trwała powyżej temperatur 40°C, korzystna temperatura prowadzenia procesu wynosi 70-110°C. W tym zakresie temperatur strumień procesowy nadaje się do pompowania i zminimalizowana jest możliwość
hydrolizy.
Ogólnie, proces wytwarzania mydła według niniejszego wynalazku można określić jako:
A) formowanie ciekłej mieszaniny izotropowej, zawierającej:
a) tłuszczowy ester izetionianowy,
b) kwas tłuszczowy w takiej ilości aby stosunek tłuszczowego estru izetionianowego do
kwasu tłuszczowego nie był większy niż 2:1, oraz
c) 2-15% wody, przy czym mieszanina ta ma temperaturę 40-110°C,
B) przygotowanie czystego mydła o temperaturze 80-95°C, i
C) połączenie (A) i (B) w takim stosunku aby końcowy produkt zawierał:
a) 5-30% tłuszczowego estru izetionianowego,
b) co najmniej 2,5% kwasu tłuszczowego,
c) 8-18% wody, oraz
d) 40-80% mydła, i
D) formowanie produktu z etapu (C) w kostki.
Zgodnie z trzecim aspektem niniejszy wynalazek przedstawia mydło w kostkach wytworzone wyżej podanym sposobem.
W typowych postaciach wynalazku całkowita zawartość tłuszczowego estru izetionianowego w gotowych kostkach mydła nie przekracza 30% wagowych na kostkę. Jeśli liczba ta
jest przekroczona, odpowiedni poziom kwasu tłuszczowego w gotowym produkcie jest taki, że
powoduje szybkie zużywanie się i słabe pienienie. W praktyce nie istnieje krytyczny, minimalny
poziom tłuszczowego estru izetionianowego, jakkolwiek zmniejszenie poziomu tego składnika
prowadzi do progresywnej utraty łagodności kostki. W odmianach wynalazku poziom tłuszczowego estru izetionianowego w gotowych kostkach generalnie będzie się mieścił pomiędzy
5-30% wagowych na kostkę, korzystnie pomiędzy 7-15% wagowych na kostkę, a najkorzystniej
około 10% wagowych (to znaczy 8-12% wag.) na kostkę.
Korzystnie stosunki tłuszczowego estru izetionianowego do kwasu tłuszczowego mieszczą
się w zakresie 1:1 do 2:1. Nadmiar kwasu tłuszczowego prowadzi do wysokich zawartości kwasu
tłuszczowego w gotowym produkcie. Może to być niekorzystne tam, gdzie od kwasu tłuszczowego wymaga się nadawania struktury. Stop izotropowy nie może być uformowany jeśli poziom
kwasu tłuszczowego jest zbyt niski.
Aby niniejszy wynalazek był bardziej zrozumiały, będzie on zilustrowany niżej przy pomocy przykładów w nawiązaniu do załączonych rysunków, które przedstawiają diagramy fazowe mieszanin kwasu tłuszczowego, tłuszczowego estru izetionianowego i wody, określając
region, w obrębie którego tworzą się układy izotropowe.
PRZYKŁADY:
Załączone rysunki fig. 1, 2 i 3 stanowią diagramy „fazowe” mieszanin kwasu tłuszczowego, tłuszczowych estrów izetionianowych i wody z zaznaczeniem regionu (X), w którym tworzą
się układy izotropowe. Region (P) stanowi układ wielofazowy.
Na rysunku fig. 1 punkty 1-9 oznaczają odmiany wynalazku według przykładów I-IX,
przedstawionych w poniższej tabeli 1. Tworzą się w nich układy izotropowe w temperaturach
85°C. Punkty 10-23 odnoszą się do przykładów porównawczych, w których nie powstają mie
szaniny izotropowe, ale w temperaturze 85°C tworzą się układy o wysokiej lepkości o rozdzielonych fazach.
6
178 450
W poniższej tabeli 1 przedstawiono zarówno przykłady według wynalazku jak i przykłady
porównawcze. Dane o składzie w tabeli podane są tak, że % wag. DEFI, % wag. FFA i % wag.
wody odnoszą się do utworzonych przez nie mieszanin izotropowych. DEFI jest tłuszczowym
kokoilo-izetionianem bezpośrednio zestryfikowanym w 70%, otrzymanym z Lever Brothers Company, w którym pozostałość meteriału stanowią kwasy tłuszczowe i wolny izetionian.
Przyjmując przykład V jako reprezentatywny, uformowano mieszaninę izotropową przez
połączenie trzech składników (zawiesina kokosowy kwas tłuszczowy/płatki DEFI plus woda) w
temperaturze 80°C w elektrycznie ogrzewanym, termostatowanym naczyniu z mieszaniem mechanicznym. Mieszaninę wtryskiwano do strumienia czystego mydła opuszczającego wymienniki ciepła konwencjonalnej suszarki próżniowej mydła. Na wyjściu wymienników ciepła,
powszechnie stosowanych w procesie wytwarzania mydła, strumień czystego mydła na ogół ma
temperaturę około 130°C. Zwykle w instalacjach wytwarzania mydła w tym miejscu znajduje się
wejście do wtryskiwania kwasu tłuszczowego do wytwarzania tak zwanych mydeł „przetłuszczonych”. Wyjście to stosuje się do wtryskiwania mieszaniny kwas tłuszczowy/DEFI. Wtryskiwany strumień mieszał się na miejscu z czystym mydłem a połączony strumień procesowy
wtryskiwano do próżniowej suszarki do końcowej zawartości wody 12%. Następnie strumień
procesowy mielono, zgniatano i sprasowywano w kostki mydła.
Tabela 1
% wag. DEFI
% wag. FFA
% wag. wody
DEFI/FFA
1
2
3
4
5
I
61
34
5
1,79
II
43
52
5
0,83
III
52
43
5
1,21
IV
41
49
10
0,84
V
49
41
10
1,20
VI
40
50
10
0,80
VII
35
60
5
0,58
VIII
25
70
5
0,36
IX
5
90
5
0,06
10
57
33
10
1,73
11
39
46
15
0,85
12
47
38
15
1,24
13
54
31
15
1,74
14
65
30
5
2,20
15
64
36
0
1,70
16
55
45
0
1,20
17
45
55
0
0,82
18
40
60
0
0,67
19
35
50
15
0,70
20
30
60
10
0,50
21
30
70
0
0,43
Przykłady
Porównawcze
178 450
7
tabela 1 (ciąg dalszy)
1
2
3
4
5
22
10
90
0
0,11
23
10
80
10
0,12
24
40
35
25
25
28
46
26
Zawartość DEFI i kwasu tłuszczowego w finalnym produkcie określano na podstawie szybkości wtryskiwania mieszaniny DEFI/kwas tłuszczowy do strumienia mydła. W instalacji na
skalę pilotową wytworzono próbki o zawartości DEFI 9% wagowych i FFA 7,5% w produkcie.
Kostki według niniejszego wynalazku poddano znanemu w przemyśle tak zwanemu testowi „flex wash”, gdzie okazały się one łagodniejsze w działaniu dla skóry niż kostki konwencjonalnego mydła. W teście tym określa się kumulatywne narastanie rumienia, a minimalna
wymagana różnica wynosi 3,33 dla 95% przedziału ufności. Test dał następujące wyniki:
Konwencjonalne mydło toaletowe (80/20) : 22,67
Odmiana według przykładu V : 17,87
Z powyższych danych wynika, że kostki według niniejszego wynalazku są znacząco
łagodniejsze niż kontrolne.
Rysunek fig. 2 przedstawia wyniki otrzymane z JordaponCI70 (55-60% aktywnego materiału), podczas gdy fig. 3 przedstawia wyniki otrzymane z Jordapol CI-Prilled (cirka 80% materiału aktywnego, 20% kwasów tłuszczowych, wolnych izetionianów itp.). Na rysunkach fig. 2 i 3
trwałe preparaty izotropowe oznaczono indeksem „I”, podczas gdy nietrwałe, wielofazowe preparaty oznaczono indeksem „2P”. Jak widać regiony stabilności są na ogół podobnego kształtu,
pozwalając na różnicowanie zawartości surowców.
Dla celów porównawczych wytworzono serię produktów o podobnej zawartości kwasu
tłuszczowego i DEFI (10% wag. DEFI i 7,5% całości produktu i w przybliżeniu 12% wody) różnymi sposobami obejmującymi mieszanie suchych materiałów przy silnym ścinaniu.
Przykład A - mielenie, z następnym użyciem mieszalnika z przenoszeniem otworowym w
temperaturze 35°C, a na koniec ze zgniataniem próżniowym i prasowaniem.
Przykład B - mieszalnik Z, użyty w temperaturze 58°C z następnym mieleniem, zgniataniem próżniowym i prasowaniem.
Przykład C - mieszalnik Z, użyty w temperaturze 58°C z następnym mieleniem, zgniataniem próżniowym i prasowaniem.
Produkty przebadano pod względem spoistości. Spoistość oceniano subiektywnie przez
zespół 20 wyuczonych sędziów. Sędziowie oceniali kostki według skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza
kostki gładkie, 2 - lekko piaskowate, 3 - piaskowate, lekko grudkowate, 4 - grudkowate, 5 - bardzo grudkowate. Dla produktów handlowych zadowalająca ocena w tej skali wynosi <2. Wyliczono średnią ocenę dla każdej kostki. Kostki najpierw zanurzono w wodzie o temperaturze 20°C
i obracano w dłoniach w ciągu 30 sekund przed dokonaniem oceny.
Przykład
Ocena
V
1,1
A
3,2
B
3,2
C
2,5
Kontrola #
1,6
# kontrolę stanowiło mydło o podstawie 60/40 łojowo/kokosowej z zawartością 7,5% wolnego kwasu tłuszczowego.
Wyniki wykazują, że produkt według przykładu V zasadniczo nie zawierał grudek, uzyskując ocenę poniżej 2 w skali grudki/piasek. Produkty wykonane z użyciem silnego ścinania
wszystkie miały ocenę powyżej 2 i dlatego nie nadawały się do celów handlowych.
178 450
Fig.3
178 450
Fig.2
178 450
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
592 Кб
Теги
pl178450b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа