close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL178875B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 178875
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(43)
(22) Data zgłoszenia:
314391
(51) IntCl7:
E21B 10/16
21.05.1996
Koronka do wiercenia obrotowego
(73)
Uprawniony z patentu:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków, PL
©
Twórcy wynalazku:
Artur Bęben, Kraków, PL
Michał Maziarz, Kraków, PL
Ryszard Tylek, Kraków, PL
(74)
Pełnomocnik:
Adamek-Obłąkowska Maria, Akademia
Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica
Zgłoszenie ogłoszono:
24.11.1997 B U P 24/97
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
1.
Koronka do wiercenia obrotowego,
zawierająca korpus wkręcany lub nakręcany
na żerdź wiertniczą, wyposażony w elementy
skrawające, pilota oraz otwór doprowadzający płuczkę, znamienna tym, że elementami skrawającymi są obrotowe noże
styczne (7), które są rozłącznie zamocowane
w korpusie (1) i tocznie lub ślizgowo w nim
ułożyskowane.
PL 178875
B1
30.06.2000 W UP 06/00
F ig
1
Koronka do wiercenia obrotowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Koronka do wiercenia obrotowego, zawierająca korpus wkręcany lub nakręcany na
żerdź wiertniczą wyposażony w elementy skrawające, pilota oraz otwór doprowadzający płuczkę, znam ienna tym, że elementami skrawającymi są obrotowe noże styczne (7), które są
rozłącznie zamocowane w korpusie (1) i tocznie lub ślizgowo w nim ułożyskowane.
2. Koronka według zastrz. 1, znamienna tym, że obrotowe noże styczne (7) osadzone są
bezpośrednio na czołowej stronie wypustu (6) należącego do korpusu (1)
* * *
Przedmiotem wynalazku jest koronka do wiercenia obrotowego znajdująca zastosowanie
zwłaszcza do wiercenia otworów w skałach.
Dotychczas znane koronki posiadają korpusy z zamocowanymi w nich na stałe ostrzami
skrawającymi. Znane są również koronki, w których ostrza skrawające osadzone są na pierścieniach rozwiercających. Przykładem takiej koronki jest wielostopniowa koronka do wiercenia
otworów w skałach przedstawiona w polskim opisie patentowym nr 99 810 oraz koronka wiertnicza przedstawiona w polskim opisie patentowym nr 109 504. Ostrza skrawające w tych rozwiązaniach są niewymiernie, co wymaga przy regeneracji koronki, ostrzenia całej koronki bądź
wymiennych pierścieni z zamocowanymi w nich na stałe ostrzami.
Z polskiego opisu patentowego nr 158 696 znana jest koronka skrawająco-gryzowa do wiercenia otworów w skałach. W koronce tej ostrza skrawające umieszczone są na stałe w zespołach
gryzowych. Korpus tej koronki składa się z łączników, dolnego i górnego, które zaopatrzone są w
osiowy otwór doprowadzający płuczkę powietrzną. Do łącznika dolnego, w górnej jego części
przyspawany jest kołnierz, na którym umieszczona jest podstawa zespołu gryzowego. Do tej
podstawy przyspawane są zespoły gryzowe, posiadające ułożyskowania rolkowo-toczne oraz
zęby lub słupki skrawające. Podstawa wraz z zespołami gryzowymi jest przykręcana poprzez
kołnierz śrubami wkręcanymi w łącznik górny. Pomiędzy zespołami gryzowymi są umieszczone
dysze dla usuwania urobku, a między nimi znajdują się wyfrezowania. Koniec łącznika dolnego
ma nakręcaną koronkę skrawającą-pilota, rozpoczynającą wiercenie otworu w skale. Opisana
koronka gryzowo-skrawająca przeznaczona jest zwłaszcza do wiercenia otworów strzałowych w
skałach. Warunki pracy takiej koronki wymagają od niej znacznej miniaturyzacji, co jest dość
trudne do zrealizowania ze względu na wielkość zespołów gryzowych i sposób ich łożyskowania. Niedogodności takich nie posiada koronka według wynalazku.
Istotą koronki według wynalazku jest to, że posiada elementy skrawające w postaci obrotowych noży stycznych, które są rozłącznie zamocowane w korpusie koronki i są w nim tocznie lub
ślizgowo ułożyskowane, przy czym obrotowe noże styczne są osadzone bezpośrednio na
czołowej stronie wypustu należącego do korpusu koronki.
Zaletą koronki według wynalazku jest znaczne zminiaturyzowanie jej gabarytów oraz
umożliwienie zastosowania noży tnących, seryjnie produkowanych dla maszyn górniczych. Jednocześnie koronka według wynalazku eliminuje ograniczenia w postępie wiercenia, które są wynikiem tępienia się ostrzy w koronkach tradycyjnych. Pozwala to również na szybką wymianę
noży w koronce i zwiększenie jej trwałości.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia koronkę w półwidoku-półprzekroju wzdłużnym, a fig. 2 - widok koronki
od czoła.
Korpus 1 koronki zaopatrzony jest w wewnętrzny gwint 2, służący do mocowania koronki
na żerdzi wiertniczej nie uwidocznionej na rysunku oraz w gwint zewnętrzny 3, za pomocą które-
178 875
3
go nakręca się korpus 1 pilota skrawającego 4. Zarówno w korpusie 1jak i trzonie pilota 4 znajduje się osiowy otwór 5, służący do doprowadzania płuczki do otworu wierconego. Na korpusie 1
utworzony jest w formie kołnierza wypust 6, do którego od strony czołowej mocowane są obrotowe noże styczne 7. Noże 7 osadzone są bezpośrednio w korpusie 1 pod odpowiednimi kątami,
umożliwiającymi ich obrót i samoostrzenie oraz ułożyskowane są bezpośrednio w korpusie 1 w
gniazdach nie uwidocznionych na rysunku. Przed wypadaniem noże 7 zabezpieczone są znanymi
zatrzaskami. Rozmieszczenie noży 7 na czole wypustu 6 uzależnione jest od parametrów skrawania, a więc ich ostrza muszą być tak ustawione, aby wielkość skrawu na dany nóż była optymalna
w zależności od posuwu. Korpus 1 koronki na wypuście 6 posiada cztery wybrania sferyczne 8
umożliwiające transport urabianego materiału wraz z płuczką.
Fig. 2
178 875
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
385 Кб
Теги
pl178875b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа