close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL178967B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 178967
(13) B1
R Z E C Z P O SP O L IT A
PO LSK A
(21) Numer zgłoszenia:
314317
(51) IntCl7:
B08B 9/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(2 2 ) Data zgłoszenia:
Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
45)(
O udzieleniu patentu ogłoszono:
(57)
F16L 55/26
15.05.1996
24.11.1997 BUP 24/97
31.07.2000 WUP 07/00
PL 178967 B1
1. Urządzenie do czyszczenia przewodów
kanalizacyjnych, zawierające ciśnieniowe dysze
robocze i element rozdzielający strumień wysokiego ciśnienia cieczy, znamienne tym, że na
podstawie (1) w kształcie płaskodennej płozy, o
kącie uniesienia (Ω), korzystnie w granicach od
25° do 40°, posiada trwale zamocowany korpus
(2), wyposażony w połączone kanałem (5) dysze
robocze (3), umieszczone symetrycznie po obu
stronach otworu wlotowego (4), wewnątrz którego usytuowany jest klin rozdzielający (6).
(73)
Uprawniony z patentu:
72)(
Twórca wynalazku:
Gregorczyk Jerzy, Mielec, PL
Jerzy Gregorczyk, Mielec, PL
Fig.1
Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, zawierające ciśnieniowe dysze
robocze i element rozdzielający strumień wysokiego ciśnienia cieczy, znamienne tym, że na
podstawie (1) w kształcie płaskodennej płozy, o kącie uniesienia (Ω), korzystnie w granicach od
25° do 40°, posiada trwale zamocowany korpus (2), wyposażony w połączone kanałem (5) dysze
robocze (3), umieszczone symetrycznie po obu stronach otworu wlotowego (4), wewnątrz którego usytuowany jest klin rozdzielający (6).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że klin rozdzielający (6) ma kształt wielo
ścianu o kącie wierzchołkowym (Ψ) w płaszczyźnie równoległej do osi otworu (4) mieszczącym
się w granicach od 80° do 110° oraz o kącie wierzchołkowym (φ), w płaszczyźnie prostopadłej do
osi otworu (4), mieszczącym się w granicach od 30° do 45°.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że kąty (τ, δ, ω) nachylenia osi dysz (3) do
płaszczyzny ściany tylnej korpusu (2) mieszczą się w graniach od 80° do 110°, przy czym stosunek (ω) do (δ) do (τ) wynosi około 1 do 1,07 do 1,11, zaś kąty (α, β, γ) nachylenia osi dysz (3) do
osi otworu wlotowego (4) są zawarte w granicach od 7° do 14°, a stosunek (α) do (β) do (γ) wynosi
około 1 do 1,4 do 1,5.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych,
zwłaszcza do usuwania z dna kanałów ściekowych ciężkich osadów piaszczystych i innych zanieczyszczeń, przy użyciu strumienia wody o wysokim ciśnieniu.
Znane z polskiego opisu patentowego wynalazku Nr P-174 511 urządzenie do czyszczenia
rur i kanałów kanalizacyjnych zawiera głowicę hydrauliczną wyposażoną w dysze rozprężające.
Głowica jest osadzona współśrodkowo w prowadnicach, umożliwiających jej osiowe usytuowanie podczas czyszczenia przewodu kanalizacyjnego. Wewnątrz głowicy znajduje się element
rozdzielający strumień wysokiego ciśnienia cieczy roboczej w postaci stożka. Dysze rozprężające są rozmieszczone na obwodzie głowicy, a ich kątowe nachylenie w stosunku do osi poziomej urządzenia powoduje rozłożenie strumienia czyszczącego na całym obwodzie czyszczonego
kanału.
Znane z opisu patentowego międzynarodowego PCT Nr WO 89/12513 urządzenie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur wyposażone jest w obrotową głowicę z kątowo usytuowanymi dyszami napędowymi. Głowica zawiera również szereg umieszczonych obrotowo na
ułożyskowanej części ruchomej dysz czyszczących, umożliwiających podczas pracy urządzenia
oddziaływanie wysokociśnieniowego strumienia cieczy roboczej na cały obwód przewodu kanalizacyjnego.
Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, według wynalazku, zawierające
ciśnieniowe dysze robocze i element rozdzielający strumień wysokiego ciśnienia cieczy, ma podstawę w kształcie płaskodennej płozy, o kącie uniesienia, korzystnie w granicach od 25° do 40°.
Do podstawy zamocowany jest trwale korpus, wyposażony w dysze robocze symetrycznie umieszczone po obu stronach otworu wlotowego, służącego do mocowania węża wysokociśnieniowego. Dysze połączone są kanałem z otworem wlotowym, wewnątrz którego usytuowany jest
klin rozdzielający strugę wysokiego ciśnienia. Klin ma kształt wielościanu o kącie wierzchołkowym w płaszczyźnie równoległej do osi otworu mieszczącym się w granicach od 80° do 110°
oraz o drugim kącie wierzchołkowym, w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu, mieszczącym
się w granicach od 30° do 45°. Kąty nachylenia osi dysz do płaszczyzny ściany tylnej korpusu
mieszczą się w graniach od 80° do 110°, przy czym ich stosunek do siebie wynosi korzystnie
178 967
3
około 1 do 1,07 do 1,11. Kąty nachylenia osi dysz do osi otworu wlotowego są zawarte w granicach od 5° do 14°, przy czym ich stosunek do siebie wynosi korzystnie około 1 do 1,4 do 1,5.
Wartości tych kątów zostały tak dobrane, aby czyszczony kanał atakowany był przez strumienie cieczy w równo oddalonych od siebie i od urządzenia odległościach.
Urządzenie według wynalazku odznacza się prostotą budowy i niezawodnością działania.
Dzięki usytuowaniu dysz roboczych strumienie cieczy rozkładają się w kształcie promienistego
wachlarza, zwiększając efekt zgarniania zanieczyszczeń, szczególnie z dna przewodu kanalizacyjnego. Ukształtowanie dolnej części podstawy pozwala na zmniejszanie oporów tarcia, a tym
samym swobodne poruszanie się urządzenia po dnie kanału, natomiast uniesiona do góry przednia część podstawy umożliwia łagodne pokonywanie spiętrzonych warstw zanieczyszczeń.
Dysze robocze są wymienialne, co powoduje możliwość regulacji strumienia wypływu cieczy
oraz zwiększa ich czas pracy.
Przedmiot wynalazku przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, w którym fig 1
ukazuje widok perspektywiczny urządzenia z zaznaczonymi przekrojami A-A i B-B, fig. 2 - widok urządzenia z boku, z wyrwaniami przekroju B-B pokazanego na fig. 2, fig. 3 - widok urządzenia z góry, z wyrwaniami przekroju A-A pokazanego na fig. 2.
Urządzenie do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych ma podstawę 1 w kształcie
płaskodennej płozy, o kącie uniesieniaΩ części przedniej, korzystnie w granicach od 25° do 40°.
Do podstawy 1 zamocowany jest trwale korpus 2, wyposażony w dysze robocze 3 symetrycznie
umieszczone po obu stronach otworu wlotowego 4, służącego do mocowania węża wysokociśnieniowego. Dysze 3 połączone są kanałem 5 z otworem wlotowym 4, wewnątrz którego usytuowany jest klin rozdzielający 6 strugę wysokiego ciśnienia. Klin ma kształt wielościanu o kącie
wierzchołkowym Ψ leżącym w płaszczyźnie równoległej do osi otworu 4 mieszczącym się
w granicach od 80° do 110° oraz o kącie wierzchołkowym φ, w płaszczyźnie prostopadłej do osi
otworu 4, mieszczącym się w granicach od 30° do 45°. Kąty x i 8 i conachylenia osi dysz 3 do
płaszczyzny ściany tylnej korpusu 1 mieszczą się w graniach od 80° do 110°, przy czym stosunek ω do δ do τ wynosi około 1 do 1,07 do 1,11.
Kąty α i β i γ nachylenia osi dysz 3 do osi otworu wlotowego 4 są zawarte w granicach od 7°
do 14°, a stosunek α do β do γ wynosi około 1 do 1,4 do 1,5...
Doprowadzenie cieczy roboczej do urządzenia odbywa się za pomocą węża ciśnieniowego
podłączonego do otworu wlotowego 4. Strumień cieczy o ciśnieniu ok. 12 MPa, jest za pomocą
klina 6 rozdzielany na dwie części. Następnie, strumień, poprzez kanał 5 kierowany jest bezpośrednio do dysz roboczych 3, powodując poruszanie się urządzenia w głąb kanału. W dalszym
etapie urządzenie jest wyciągane znanymi metodami, a strumienie cieczy wypływające pod
wysokim ciśnieniem z dysz 3 atakują dno kanału, powodując rozdrabnianie i zgarnianie zanieczyszczeń.
Fig. 2
178 967
Fig. 3
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
465 Кб
Теги
pl178967b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа