close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL178991B1

код для вставкиСкачать
RZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178991
(13) B1
N u m e r z g ło szen ia:
313452
(5 1 ) In tC l7:
B65G 47/52
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
( 22) D a ta zg ło sze n ia :
21.03.1996
Sposób przenoszenia wyrobów i podajnik do przenoszenia wyrobów
(7 3)
(43)
U praw niony z patentu:
"KROSNO" SA Krośnieńskie Huty Szkła,
Krosno, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
29.09.1997 BUP 20/97
(72 )
T w ó rcy w ynalazku:
Jan Kosztyła, Głowienka, PL
Marek Wołoszyn, Krosno, PL
Dariusz Bania, Krosno, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.2000 WUP 07/00
(74 )
Pełnomocnik:
Szurek Bolesław,
“KROSNO" S.A.Krośnieńskie Huty Szkła
PL 178991 B1
( 57)
1. Sposób przenoszenia wyrobów z taśmy pierwszego
przenośnika na taśm ę drugiego przenośnika, który jest umieszczony pod kątem lub jest równoległy do pierwszego przenośnika i jego taśm a porusza się z m niejszą szybkością
polegający na chwytaniu wyrobu na taśmie pierwszego przenośnika, przenoszeniu nad taśmę drugiego przenośnika, ustawianiu wyrobu na taśmie drugiego przenośnika w kilku
nieregularnych rzędach przy rów noczesnym zwolnieniu elementów chwytaka, zn am ien n y tym , że w yrób chwyta się w
czasie jednostajnego ruchu na taśm ie pierwszego przenośnika, tworzy się pakiety z wielu wyrobów, równocześnie przenosi się tworzące się pakiety nad taśmę drugiego przenośnika
po linii lukowej w płaszczyźnie poziom ej, następnie pakiety
w czasie tego ruchu po łuku znajdujące się nad taśm ą drugiego przenośnika opuszcza się w dół i ustaw ia na taśmie przenośnika w kształcie linii lukowej.
10. Podajnik do przenoszenia wyrobów, znam ienny
tym , ze ma podstawę (1), korpus (2) obrotowy osadzony na
podstawie (1), układ napędowy (3) wprawiający w ruch obrotowy korpus (2). sekcje (4) osadzone w korpusie (2) przenoszące wyroby z elementami chwytnymi (5) i układ elektryczny zasilania i sterowania.
Fig.8
Sposób przenoszenia wyrobów
i podajnik do przenoszenia wyrobów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób przenoszenia wyrobów z taśmy pierwszego przenośnika na taśmę drugiego
przenośnika, który jest umieszczony pod kątem lub jest równoległy do pierwszego przenośnika i
jego taśma porusza się z m niejszą szybkością, polegający na chwytaniu wyrobu na taśmie pierwszego przenośnika, przenoszeniu nad taśmę drugiego przenośnika, ustawianiu wyrobu na taśmie drugiego przenośnika w kilku nieregularnych rzędach przy równoczesnym zwolnieniu
elementów chwytaka, znamienny tym, że wyrób chwyta się w czasie jednostajnego ruchu na taśmie pierwszego przenośnika, tworzy się pakiety z wielu wyrobów, równocześnie przenosi się
tworzące się pakiety nad taśmę drugiego przenośnika po linii łukowej w płaszczyźnie poziomej,
następnie pakiety w czasie tego ruchu po łuku znajdujące się nad taśmą drugiego przenośnika
opuszcza się w dół i ustawia na taśmie przenośnika w kształcie linii łukowej.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przenoszenie wyrobów znajdujących się
w pakiecie, pokonujących najkrótszą drogę w kierunku łukowym nad taśm ą drugiego przenośnika prowadzi się równocześnie w kierunku poziomym, zgodnie z kierunkiem ruchu taśmy drugiego przenośnika.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przenoszenie pakietu po łuku prowadzi
się ze zmienną szybkością.
4. Sposób według zastrz. 1 albo 3, znamienny tym, że przenoszenie pakietu po łuku prowadzi się z szybkością zmniejszającą się w czasie ruchu pakietu w dół.
5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przenoszenie pakietu po łuku prowadzi
się z szybkością, nie większą niż 60 mm/sek.
6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że chwytanie wyrobów na taśmie pierwszego przenośnika prowadzi się na wysokości wyrobów zapewniającej tworzenie pakietu o gabarycie dolnym znajdującym się na poziomie lub poniżej poziomu taśmy pierwszego przenośnika.
7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że tworzenie pakietów prowadzi się przez
łączenie, co najmniej dwóch wyrobów.
8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że tworzenie pakietów doprowadza się do
kształtu pakietu w widoku z góry, odcinka okręgu albo dwóch stykających się odcinków okręgu o
promieniu D/2 i szerokości Lp.
9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przenoszenie po linii łukowej jest przenoszeniem po okręgu o średnicy D = Lp x √ 2.
10. Podajnik do przenoszenia wyrobów, znamienny tym, że ma podstawę (1), korpus (2)
obrotowy osadzony na podstawie (1), układ napędowy (3) wprawiający w ruch obrotowy korpus (2),
sekcje (4) osadzone w korpusie (2) przenoszące wyroby z elementami chwytnymi (5) i układ elektryczny zasilania i sterowania.
11. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że sekcje (4) przenoszące wyroby
tworzące pakiet mają: ramię (10) z zespołem regulacji nacisku (30) połączone przegubowo wahaczem górnym (6) i wahaczem dolnym (7) z korpusem obrotowym (2), a także u góry mają zawias (21) albo zawias (21) z profilem nieruchomym (20), profil ruchomy (22) oraz zespół
otwierania (23) zawiasu i zespół otwierania (26) łapek.
12. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że podstawa (1) ma kształt walcowy z
centrycznie umieszczoną kolumną (27), na górnej powierzchni ma krzywkę (28) ramienia
współpracującą z podstawą je zd n ą (11) ramienia, na obwodzie zaś ma wspornik z czujnikiem indukcyjnym (58), a od spodu koła (29).
13. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że korpus obrotowy (2) posiada: skrzynkę górną (8) ze wspornikiem górnym (12), koło zębate (40), skrzynkę dolną (9) ze wspornikiem
178 991
3
dolnym (13), przy czym na wsporniku górnym (12) zamocowana jest śruba regulacyjna (31) pozycji dolnej ramienia, śruba regulacyjna (48) zespołu otwierania łapek i zaczep dla sprężyny
regulacyjnej (62) zespołu regulacji nacisku (30) ramienia (10).
14. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że układ napędowy (3) złożony jest z
przekładni pasowej (36), motoreduktora (35), przekładni kątowej (39), sprzęgła jednokierunkowego (37), sprzęgła przeciążeniowego (38) i napędza koło zębate (40).
15. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że układ elektryczny zasilania i sterowania składa się z stycznikowego układu zasilania (59), przemiennika częstotliwości (60) i układu
sterowania (61) z czujnikiem indukcyjnym (58).
16. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że elementy chwytne (5) stanowią: segment dolny (24) i łapka (25) w postaci dźwigni dwuramiennej, od góry połączona przegubowo z
zespołem otwierania (26) łapek.
17. Podajnik według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że ramię (10) ma u dołu podstawę
jezdną (11), część środkową w postaci łącznika (15) i profilu pionowego (16), u góry ma profil
przedni (17), profil środkowy (18), profil tylny (19), profil nieruchomy (20) i zawias (21) albo zawias (21), profil ruchomy (22) oraz układ regulacji nacisku (30) złożony z sprężyny (62) regulacyjnej, dźwigni jednoramiennej (63) i pokrętła (64).
18. Podajnik według zastrz. 10 albo 12, znamienny tym, że kolumna (27) ma na szczycie
głowicę (42) złożoną z pierścienia górnego (43) z wysięgnikiem (44) i krzywką zamykania (45)
łapek oraz ma pierścień dolny (46) z krzywką zawiasu (14).
19. Podajnik według zastrz. 10 albo 17, znamienny tym, że profile (2 0 , 22) albo profil ruchomy (22) sekcji (4) przenoszących wyroby (III) znajdują się w płaszczyźnie równoległej do
płaszczyzny siatki (II) przenośnika.
20. Podajnik według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że zespół otwierania (26) łapek
złożony jest z blachy poziomej (47), śruby regulacyjnej (48) cięgna łapki (49), dźwigni czynnej (50) i
dźwigni biernej (51) oraz wałka dźwigni (52).
21. Podajnik według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że zespół otwierania (23) zawiasu
ma rolkę (54) ze sprężyną (53), dźwignię obrotową (55), cięgno (56) zawiasu połączone z profilem ruchomym (22).
22. Podajnik według zastrz. 10 albo 13, znamienny tym, że koło zębate (40) ma w korpusie
otwory (41) na ramię (10) oraz umieszczone na obwodzie impulsatory (57), w ilości odpowiadającej ilości sekcji (4).
23. Podajnik według zastrz. 10, znamienny tym, że ma cztery sekcje (4) przenoszące wyroby (III) z elementami chwytnymi (5).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób przenoszenia wyrobów z taśmy jednego przenośnika
na taśmę drugiego przenośnika poruszającego się z mniejszą szybkością, szczególnie wyrobów
szklanych typu kieliszek lub innych wyrobów z kapą oraz podajnik wyrobów do realizacji tego
sposobu.
Znane układy transportowe wyrobów z automatu formującego do odprężarki tunelowej
stanowiącej siatkowy przenośnik taśmowy, złożone są z obrotnicy, taśmowego przenośnika równoległego, podajnika z przenośnika równoległego na przenośnik poprzeczny, taśmowego przenośnika poprzecznego do osi odprężarki tunelowej i wkładaka wyrobów na siatkę odprężarki.
Wyrób typu kieliszek jest formowany z kapą w pozycji czarką do góry. Obrotnica chwyta kieliszek po uformowaniu, obraca go o 180° i przenosi na taśmowy przenośnik równoległy, którym
wyrób jest transportowany nóżką do góry, w pobliże odprężarki tunelowej. Następnie wyrób jest
przenoszony podajnikiem z przenośnika równoległego lub skośnego na przenośnik poprzeczny,
z którego belką wkładaka przesuwany jest na taśmę odprężarki. Przez określenie „taśmę odprężarki” rozumie się także siatkę. Wyroby na przenośniku równoległym i poprzecznym ustawiane
są jeden za drugim i szybko transportowane do odprężarki, równocześnie s ą podgrzewane w celu
4
178 991
zapewnienia warunków technologicznych odprężania i uniknięcia pękania na skutek nadmiernych naprężeń.
W odprężarce tunelowej, o szybkości przesuwu taśmy wielokrotnie mniejszej od szybkości przesuwu przenośników, wyroby są układane w kilku lub kilkunastu rzędach. Odprężarki zapewniają odpowiednią krzywą temperaturową i czas odprężania celem pozbawienia wyrobów
nadmiernych naprężeń.
Znany wkładak wyrobów, w postaci urządzenia do przesuwania szklanych wyrobów z jed nego przenośnika na drugi, przedstawiono w polskim opisie patentowym nr 93 131. Przesuwa on
wyroby belką zawieszoną na dwóch wodzikach, napędzaną mechanizmem korbowym, wykonującą ruch poprzeczny w kierunku przenośnika poprzecznego i ruch wzdłużny, superpozycyjny
w kierunku taśmy odprężarki. Urządzenie ma przesuwną belkę i wodziki połączone z mechanizmem korbowym za pom ocą korbowodu. Wodziki w położeniu spoczynkowym belki tw orzą z nią
w przybliżeniu kąt prosty, a w ich końcowym położeniu roboczym tw orzą z kierunkiem ruchu taśmowego przenośnika poprzecznego, co najmniej kąt prosty.
Znane są również układy złożone z obrotnicy, przenośnika skośnego lub równoległego i
wkładaka wyrobów do odprężarki tunelowej. Wkładak ten ma dwa chwytaki na ramionach, którymi kolejno, na przemian przenosi pozycjonowane wyroby z przenośnika równoległego na taśmę odprężarki, ustawiając je kolejno w rzędach. Ramiona wykonują ruch nad ustawiony,
unieruchomiony w określonej pozycji na przenośniku wyrób, chw ytają go, podnoszą do góry ruchem wahadłowym w płaszczyźnie skośnej do poziomu, przenoszą nad taśmę odprężarki w określone układem sterującym miejsce, opuszczają wyrób na taśmę odprężarki i ustawiają go po
otwarciu chwytaków. Drugie ramię w tym czasie wykonuje podobne ruchy przenosząc i ustawiając inny wyrób. Cykl pracy ramion jest powtarzalny. W niektórych przypadkach wyroby ustawiane mechanicznie, w powtarzalny sposób w rzędach, m ogą się przewracać na całej długości
odprężarki na skutek efektu domina. Aby tego uniknąć, wyroby ustawia się obok siebie w odległościach większych, niż wynosi ich wysokość albo ściśle obok siebie, albo w szachownicę.
W pierwszym znanym rozwiązaniu wyroby są chwytane trzy razy, co może powodować
zarysowania i zwiększony odpad, a także na skutek długiego czasu transportu m uszą być podgrzewane, aby uniknąć wystąpienia nadmiernych termicznych naprężeń. W drugim rozwiązaniu,
urządzenie wymaga precyzyjnego sterowania, pozycjonowania i unieruchamiania wyrobów na
taśmie przenośnika dostarczającego wyroby w pobliże odprężarki.
Znane sposoby przenoszenia wyrobów w obu opisanych przypadkach powodują, że wyroby muszą być dostarczane w pobliże odprężarki w ściśle określony sposób, w pierwszym przypadku przenośnikiem poprzecznym, a więc prostopadle do osi odprężarki, a w drugim przypadku
przenośnikiem równoległym do osi odprężarki lub lekko skośnym w pobliże osi odprężarki. Poza
tym, powierzchnie wyrobów m ogą być uszkadzane na skutek działania przesuwnej belki, czy tarcie wyrobów między sobą albo na skutek wielu operacji przenoszenia wyrobów.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, który skróciłby drogę transportu wyrobów,
szczególnie gorących wyrobów do odprężarki tunelowej, a także umożliwił ustawienie maszyn
formujących i odprężarki tunelowej w sposób zapewniający pełniejsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej.
Zadanie techniczne polega na opracowaniu sposobu transportu gorących wyrobów do odprężarki tunelowej w czasie ich wytwarzania i konstrukcji podajnika do realizacji tego sposobu,
zapewniających uniknięcie wad i niedogodności znanych urządzeń.
Zgodnie z wynalazkiem sposób przenoszenia wyrobów z taśmy pierwszego przenośnika
na taśmę drugiego przenośnika, który jest umieszczony pod kątem lub jest równoległy do pierwszego przenośnika i jego taśma porusza się z mniejszą szybkością, polegający na chwytaniu
wyrobu na taśmie pierwszego przenośnika, przenoszeniu nad taśmę drugiego przenośnika, ustawianiu wyrobu na taśmie drugiego przenośnika w kilku nieregularnych rzędach przy równoczesnym zwolnieniu elementów chwytaka, polega na tym, że wyrób chwyta się w czasie jednostajnego
ruchu na taśmie pierwszego przenośnika, następnie z kolejno chwytanych wyrobów tworzy się
pakiety złożone z wielu wyrobów, równocześnie przenosi się pakiety nad taśmę drugiego przeno-
178 991
5
śnika, po linii łukowej w płaszczyźnie poziomej, następnie pakiety w czasie tego ruchu po łuku
znajdujące się nad taśm ą drugiego przenośnika opuszcza się w dół i ustawia na taśmie przenośnika w kształcie linii łukowej. Przenoszenie wyrobów znajdujących się w pakiecie, pokonujących
najkrótszą drogę w kierunku łukowym nad taśmę drugiego przenośnika, prowadzi się równocześnie w kierunku poziomym, zgodnym z kierunkiem ruchu taśmy drugiego przenośnika. Przenoszenie pakietu po łuku prowadzi się ze zmienną szybkością, szybkość ta zmniejsza się w czasie
ruchu pakietu w dół. Przenoszenie pakietu po linii łukowej prowadzi się z szybkością, nie większą
niż 60 mm/sek. Chwytanie wyrobów na taśmie pierwszego przenośnika prowadzi się na wysokości
wyrobów zapewniającej tworzenie pakietu o gabarycie dolnym znajdującym się na poziomie lub poniżej poziomu taśmy pierwszego przenośnika. Tworzenie pakietów prowadzi się przez łączenie, co
najmniej dwóch wyrobów. Tworzenie pakietów doprowadza się do kształtu pakietu w widoku z góry,
odcinka okręgu albo dwóch stykających się odcinków okręgu o promieniu D/2 i szerokości Lp Przenoszenie po linii łukowej jest przenoszeniem po okręgu o średnicy D = Lp x √ 2 .
Podajnik wyrobów według wynalazku ma podstawę, korpus obrotowy osadzony na podstawie, układ napędowy wprawiający w ruch obrotowy korpus, sekcje osadzone na korpusie
przenoszące wyroby z wieloma elementami chwytnymi i układ elektryczny zasilania i sterowania. Sekcje przenoszące wyroby, tworzące pakiet, mają: ramię z zespołem regulacji nacisku
połączone przegubowo wahaczem górnym i wahaczem dolnym z korpusem, a także u góry mają
zawias albo zawias z profilem nieruchomym, profil ruchomy oraz zespół otwierania zawiasu i zespół otwierania łapek. Podstawa o kształcie walcowym ma centrycznie umieszczoną kolumnę,
na górnej powierzchni ma krzywkę ramienia współpracującą z podstawą jezdną, na obwodzie zaś
ma wspornik z czujnikiem indukcyjnym, a od spodu ma koła. Korpus obrotowy posiada: skrzynkę górną ze wspornikiem górnym, koło zębate, skrzynkę dolną ze wspornikiem dolnym, przy
czym na wsporniku górnym zamocowana jest śruba regulacyjna pozycji dolnej ramienia, śruba
regulacyjna zespołu otwierania łapek i zaczep dla sprężyny regulacyjnej zespołu regulacji nacisku ramienia. Układ napędowy złożony jest z przekładni pasowej, motoreduktora, przekładni
kątowej, sprzęgła jednokierunkowego, sprzęgła przeciążeniowego i napędza koło zębate. Układ
elektryczny zasilania i sterowania składa się z stycznikowego układu zasilania, przemiennika
częstotliwości i układu sterowania z czujnikiem indukcyjnym. Elementy chwytne stanowią segment dolny i łapka w postaci dźwigni dwuramiennej, od góry połączona przegubowo z zespołem
otwierania łapek. Ramię ma: podstawę jezdną, łącznik, profil pionowy, profil przedni, profil środkowy, profil tylny, profil nieruchomy i zawias albo zawias, profil ruchomy oraz zespół regulacji
nacisku złożony z sprężyny regulacyjnej, dźwigni jednoramiennej i pokrętła. Kolumna ma na
szczycie głowicę złożoną z pierścienia górnego z wysięgnikiem i krzyw ką zamykania łapek i pierścienia dolnego z krzywką zawiasu. Profile ruchomy i nieruchomy albo profil ruchomy sekcji
przenoszących wyroby znajdują się w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny siatki przenośnika. Zespół otwierania łapek złożony jest z blachy poziomej, śruby regulacyjnej, cięgna łapki,
dźwigni czynnej, dźwigni biernej i wałka dźwigni. Zespół otwierania zawiasu ma rolkę ze sprężyną, dźwignię obrotową, cięgno zawiasu połączone z profilem ruchomym. Koło zębate ma
otwory na ramię oraz impulsatory w ilości odpowiadającej ilości sekcji. Podajnik ma cztery sekcje przenoszące wyroby z elementami chwytnymi.
Sposób przenoszenia wyrobów według wynalazku i podajnik do realizacji tego sposobu
umożliwia takie rozmieszczenie urządzeń linii wytwarzania wyrobów szklanych, że wykorzystanie powierzchni produkcyjnej jest optymalne. Skraca się czas transportu wyrobów do odprężarki tunelowej, co ogranicza straty ciepła i zapewnia uzyskiwanie wyższej jakości wyrobów.
Podajnik jest urządzeniem stosunkowo prostym, jego układ napędowy nie jest narażony bezpośrednio na działanie podwyższonej temperatury odprężarki tunelowej, co powoduje jego dłuższą
żywotność i ograniczenie codziennej obsługi.
Sposób przenoszenia wyrobów i podajnik według wynalazku jest przedstawiony w
przykładzie w ykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstaw ia schem at ustaw ienia
urządzeń, fig. 2 - ustaw ienie elem entów chwytnych w pozycji V fig. 1, fig. 3 - ustaw ienie w
pozycji VI na fig. 1, fig. 4 - ustawienie w pozycji V II na fig. 1, fig. 5 - ustawienie w pozycji V III
6
178 991
na fig. 1, fig. 6 - kształt linii stawianych wyrobów w widoku z góry, fig. 7 - przykładowy kształt
linii stawianych wyrobów w widoku z góry, fig. 8 - schemat podajnika w widoku z boku, fig. 9 schemat podajnika w widoku z góry, fig. 10 - schemat zespołu otwierania łapek i zawiasu, fig. 11schemat zespołu regulacji nacisku ramienia, fig. 12 - schemat blokowy układu elektrycznego zasilania i sterowania.
Wynalazek jest bliżej przedstawiony w przykładzie wykonania. Sposób przenoszenia wyrobów według wynalazku i podajnik do realizacji tego sposobu przedstawia się w zastosowaniu
do przenoszenia kieliszków III w czasie ich wytwarzania. Jak przedstawiono na fig. 1 przenośnik I
odbierający kieliszki III z obrotnicy urządzenia formującego dostarcza je w pobliże taśmy II odprężarki tunelowej. Kieliszki III są wytwarzane z określoną szybkością. Obrotnica ustawia je na
taśmie przenośnika I w pewnych odstępach, wynikających z szybkości formowania i szybkości
przesuwu taśmy przenośnika I. Kieliszki III przenoszone są ruchem jednostajnym. W czasie
tego ruchu stopką do góry, na wysokości nóżki zbliżają się do przesuwającego się po okręgu, prawie stycznie do osi przenośnika I, z mniejszą szybkością niż kieliszek III segmentu dolnego 24
stanowiącego pierwszy element chwytny 5. W określonym miejscu nad przenośnikiem I, jak
przedstawiono na fig. 2, drugi element chwytny 5 w postaci łapki 25 jest obracany i obejmuje
nóżką kieliszka III z zewnętrznej strony. Elementy chwytne 5 nie stykają się z nóżką kieliszka III.
Taśma przenośnika I i kieliszek III oraz elementy chwytne poruszają się pewien czas wspólnie, z
różną szybkością do czasu, aż skończy się pozioma część przenośnika I. Kieliszek III zabierany
jest z taśmy przenośnika I i zawisa na stopce podtrzymywany w elementach chwytnych 5, jak
przedstawiono na fig. 4, poruszając się wraz z nimi ruchem jednostajnym po okręgu nad taśmę II
odprężarki, a równocześnie chwytany jest następny kieliszek III i następnie kolejny. Zespół kolejnych elementów chwytnych 5, zapewniający zamianę jednorzędowego ustawienia kieliszków
III na taśmie przenośnika I na wielorzędowe ustawienie ich na taśmie II odprężarki, tworzy sekcje 4, a kieliszki III zawieszone w elementach chwytnych 5 tw orzą pakiet. Pakiet kieliszków III
jest równocześnie opuszczany w dół i w tym czasie zmniejsza się o połowę jego szybkość obwodowa, a kieliszki III znajdujące się w pakiecie, najbliżej przenośnika I, utrzymywane przez profil
ruchomy 22 i łapki 25, przesuwane s ą na zewnątrz okręgu, w kierunku zgodnym z ruchem taśmy
II odprężarki, aby utworzyć miejsce na przeniesienie i ustawienie następnego pakietu. Ruch w
dół pakietu trwa do momentu postawienia kieliszków III na taśmie II odprężarki i zwolnienia
łapek 25, jak przedstawiono na fig. 5. Ustawiony pakiet ma kształt dwóch odcinków okręgu, jak
przedstawiono na fig. 6. W czasie stawiania wyrobów III na taśmie II odprężarki tworzony jest
następny pakiet i czynności s ą powtarzane. Oczywistym jest, że zamiana jednorzędowego przenoszenia wyrobów z taśmy pierwszego przenośnika na wielorzędowe, na taśmie drugiego przenośnika o mniejszej szybkości przesuwu taśmy, odbywa się w ten sam sposób, a urządzenie
realizujące ten sposób jest konstruowane indywidualnie i dobierane do warunków lokalnych.
Sposób zapewnia zamianę jednorzędowego przenoszenia na co najmniej dwu- trzy rzędowe do, na
przykład, dwudziestorzędowego, jednak wzrost ilości rzędów jest ograniczony konstrukcyjnie
średnicą D podajnika, która jest dobierana zależnie od szerokości Lp taśmy II przenośnika i szerokości ustawienia Lpwyrobów III takiej, aby stopień zapełnienia taśmy II wynosił, co najmniej 0,8,
czyli Lp/Ls = 0,8. Średnica D winna spełniać zależność D = Lp x √ 2. Kształt linii stawianych wyrobów III jest częścią dwóch okręgów, jak pokazano na fig. 6, lub jednego, jak pokazano na fig. 7.
Wyroby III mogą być także chwytane przez elementy chwytne 5 przy wykorzystaniu siły tarcia.
Podajnik według wynalazku złożony jest z zespołów: podstawa 1, korpus obrotowy 2 osadzony w podstawie 1, układ napędowy 3 wprawiający w ruch obrotowy korpus 2, osadzone w korpusie 2 cztery sekcje 4 z elementami chwytnymi 5 przenoszące wyroby III, układ elektryczny zasilania i sterowania. W skład podstawy 1 i kolumny 27 wchodzą wszystkie elementy, które w czasie pracy podajnika są nieruchome. Podstawa 1, o ogólnym kształcie walcowym, oparta jest
trzema kołami 29 na ruchomym podeście IV, który może być podnoszony lub opuszczany w
płaszczyźnie pionowej w zależności od wysokości produkowanego wyrobu III. Ruchomy
podest IV zawsze leży w płaszczyźnie równoległej od płaszczyzny siatki II odprężarki. Do górnej powierzchni podstawy 1 przymocowana jest krzywka 28 ramienia i układ napędowy 3 oraz
178 991
7
wspornik z czujnikiem indukcyjnym 58. Do podstawy 1 przytwierdzona jest kolumna 27, posiadająca na szczycie głowicę 42. Głowica 42 posiada dwa pierścienie, górny 43 i dolny 46. Pierścień dolny 46 mocuje krzywkę zawiasu 14. Pierścień górny 43 mocuje wysięgnik 43 i krzywkę
zamykania 45 łapek. Mocowanie obydwu elementów na pierścieniach pozwala zablokować je w
dowolnym położeniu wokół kolumny 27. Układ napędowy 3 napędza koło zębate 40 i składa się z
motoreduktora 35, sprzęgła jednokierunkowego 37, przekładni pasowej 36, sprzęgła przeciążeniowego 38 i przekładni kątowej 39. Obydwa sprzęgła 37 i 38 są zamontowane przy kołach pasowych przekładni 36. Koło 40 ma na obwodzie cztery impulsatory 57 współpracujące z czujnikiem
indukcyjnym 58. Korpus obrotowy 2 złożony jest z podzespołów wykonujących ruch obrotowy
wokół kolumny 27, a mianowicie; skrzynka dolna 9, koło zębate 40, skrzynka górna 8, cztery
wsporniki dolne 13, cztery wsporniki górne 12. Koniec każdego wspornika dolnego 13 jest podporą dla zaczepu 32. N a końcu każdego wspornika górnego 12 są śruby regulacyjne; śruba 31
ustalająca pozycję dolną ramienia 10 i śruba 48 zespołu otwierania 26 łapek, ponadto wspornik
górny 12 stanowi zamocowanie dla sprężyny regulacyjnej 62 zespołu regulującego nacisk 30 ramienia na krzywkę 28. Na każdej ścianie skrzynki dolnej 9 zamocowane są wahacze dolne 7, podobnie na skrzynce górnej 8, na każdej z czterech ścian zamocowane są wahacze górne 6. Na
stronie wierzchniej skrzynki górnej 8, w każdym narożu jest zamocowany zespół otwierania 23
zawiasu. Podajnik ma cztery sekcje 4 zamocowane na korpusie 2 obrotowym. W skład każdej sekcji 4 wchodzi: podstawa jezdna 11 ramienia, ramię 10, wahacz górny 6, wahacz dolny 7, zespół
ustalający 33 pozycję górną, śruba regulacyjna 31 ustalająca pozycję dolną, zespół regulacji 30
nacisku podstawy jezdnej 11 ramienia na krzywkę 28 ramienia, zespół otwierania 23 zawiasu
oraz zespół otwierania 26 łapek. Podstawa jezdna 11 ramienia jest połączona przegubowo z wahaczem dolnym 7. Do podstawy jezdnej 11 jest przymocowany zespół ustalający 33 pozycję
górną ramienia przy pomocy zaczepu 32. Ramię 10 każdej sekcji 4 ma łącznik 15, podstawę
jezdną 11, profil pionowy 16, profil przedni 17, profil środkowy 18, profil tylny 19, profil nieruchomy 20, zawias 21 i profil ruchomy 22. Zespół regulacji nacisku 30 ramienia 10 na krzywkę 28
złożony jest z sprężyny regulacyjnej 62, dźwigni jednoramiennej 63 i pokrętła 64. Ramię 10 jest
połączone przegubowo z wahaczem górnym 6. Łącznik 15 pozwala na ustalenie jednakowego
kąta pochylenia wahaczy górnych 6 i wahaczy dolnych 7 przy równoczesnym ułożeniu w płaszczyźnie poziomej profilu przedniego 17, profilu środkowego 18, profilu tylnego 19, profilu nieruchomego 20, profilu ruchomego 22. Profil przedni 17 wraz z profilem środkowym 18
utrzymuje profil nieruchomy 20. Profil tylny 19 jest oparciem dla końca profilu ruchomego 22.
Początek profilu ruchomego 22 zamocowany jest w zawiasie 21. Na profilu nieruchomym 20 znajduje się osiem łapek 25 od 1' do 8', na profilu ruchomym 22 sześć łapek 25 od 9' do 14'. Między łapką
25 numer osiem prim, a łapką 25 numer dziewięć prim jest umieszczony zawias 21. Czternaście
łapek 25 każdej sekcji 4 wraz z segmentami 24 profilu ruchomego 22 i nieruchomego 20 stanowią
elementy chwytne 5. Zawias 21 jest elementem łączącym profil nieruchomy 20 z ruchomym 22.
W innym wykonaniu podajnik może posiadać tylko zawias 21 i profil ruchomy 20. Zespół
otwierania 26 łapek złożony jest z blachy poziomej 47, dźwigni czynnej 50 współpracującej ze
śrubą regulacyjną 48, dźwigni biernej 51 i cięgna łapki 49. Zespół otwierania 23 zawiasu ma profil ruchomy 22, cięgno 23, sprężynę 53, rolkę dźwigni 54 współpracującą z krzyw ką 14 i dźwignię obrotową 55. Kąt obrotu w zawiasie 21 wynosi około 10°. Układ elektryczny zasilania i
sterowania ma stycznikowy układ zasilania 59, przemiennik częstotliwości 60, układ sterowania
61 współpracujący z czujnikiem indukcyjnym 58. Układ elektryczny zasilania i sterowania steruje pracą silnika dwubiegowego zasilanego napięciem 3 x 380 V, zamontowanego w motoreduktorze 35. Wahacz górny 6 i wahacz dolny 7 stanowią elementy konstrukcji podajnika pozwalające na
ruch ramienia 10 w górę i w dół przy zachowaniu łuku profilu ruchomego 22 i nieruchomego 20,
zawsze w płaszczyźnie równoległej do siatki II odprężarki. Pozycja górna ramienia 10 nie jest regulowana, ustalona jest przez oparcie zaczepu 32 na wsporniku dolnym 13. Zmiany pozycji górnej ramienia 10, w stosunku do siatki II i przenośnika I, dokonuje się poprzez zmianę wysokości
ruchomego podestu IV. Koniec przenośnika I znajduje się cztery centymetry powyżej siatki II
odprężarki. Śruba regulacyjna 31 ramienia pozwala na zmianę wielkości opadania ramienia 10,
8
178 991
od jednego do czterech i pół centymetra. Zespół regulacji nacisku 30 pozwala na zrównoważenie
ciężaru jednej sekcji 4 do wielkości niezbędnej dla łagodnego zejścia podstawy jezdnej 11 ramienia z krzywki 28 ramienia oraz otwarcia łapek 25. Zespół otwierania 23 zawiasu reguluje pracą
profilu ruchomego 22 i odchyla koniec tego profilu, przy pomocy krzywki zawiasu 14, na
zewnątrz koła o około dziesięć centymetrów przed zejściem podstawy jezdnej 11 z krzywki 28.
Zespół otwierania 26 łapek, to zespół dźwigni, które przy opadaniu ramienia 10 w dół, otwierają
łapkę 25. Cięgno 49 łapki łączy dźwignie z łapkami 25. Moment rozpoczęcia otwierania łapek 25
może być dowolnie ustawiany śrubą regulacyjną 48 umieszczoną na końcu wspornika górnego 12,
a wielkość otwarcia jest regulowana długością cięgna 49 łapki na każdej sekcji 4. S ą trzy cięgna 49;
pierwsze otwiera łapki 25 numer 1' do 4', drugie - łapki 25 numer 5' do 8' na profilu nieruchomym 20,
trzecie cięgno 49 otwiera łapki 25 numer 9' do 14' na profilu ruchomym 22. Dźwignia czynna 50 i
bierna 51 zespołu otwierania 26 ustawione są tak, że łapki 25 otwierają się równocześnie.
Elektryczny układ zasilania silnika motoreduktora 34 pozwala na uzyskanie liniowej szybkości obwodowej pakietu złożonego z wiszących wyrobów III w elementach chwytnych 5, od
dwóch milimetrów do sześciu centymetrów na sekundę. Szybkość sześć centymetrów na sekundę uzyskuje się przy częstotliwości prądu 50 Hz. Obok krzywki 28 ramienia, na podstawie 1, zamontowany jest indukcyjny czujnik 58, który wyzwala impuls do zmniejszania szybkości
obwodowej przy opadaniu ramienia 10. Wartość spadku szybkości i czas jego trwania może być
regulowane przez pracownika obsługującego podajnik. W przypadku awarii układu elektrycznego zasilania i sterowania jest możliwość przełączenia silnika na pracę dw ubiegow ą bezpośrednio
z sieci prądu przemiennego. Układ sterowania 61 i przemiennik częstotliwości 60 zmieniają obroty silnika z 2800 obr./min. do 1410 obr./min. Sekcja 4, będąca po przeciwnej stronie przenośnika I, jest oparta na wsporniku górnym 12 za pośrednictwem śruby regulacyjnej 31 zespołu
pozycji dolnej. Łapki 25 tej sekcji 4 są otwarte. Gdy sekcja 4 znajdzie się po przeciwnej stronie
przenośnika I, podstawa jezdna 11 ramienia rozpoczyna podnoszenie całej sekcji 4 po krzywce
28 ramienia na taką wysokość, aż zaczep 32 znajdzie się trzy milimetry nad wspornikiem dolnym
13, następnie krzywka 28 opada sześć milimetrów niżej, tym samym cały ciężar sekcji 4 spoczywa na wsporniku dolnym 13. Wtedy łapki 25 znajdują się na odpowiedniej wysokości, by wejść
na krzywkę 45, która je zamyka. Łapki 25 są zamykane kolejno, od pierwszej prim do czternastej
prim, jeżeli znajdą się nad osią przenośnika I i osią wałka bębna napędowego przenośnika I. Po
zamknięciu ostatniej łapki 25 profilu nieruchomego 20 rozpoczyna się cykl otwierania zawiasu
21. Krzywka zawiasu 14 jest ustawiona tak, że otwieranie kończy się przed momentem opuszczania sekcji 4 w dół. Zanim to jednak nastąpi, krzywka 28 ramienia zwalnia zaczep 32 ze wspornika
dolnego 13. Czujnik indukcyjny 58 wyzwala impuls sterujący, co powoduje zmniejszenie obrotów silnika w motoreduktorze 35 i następuje opadanie całej sekcji 4 nad siatką II odprężarki.
Zmniejszenie obrotów silnika i powrót ich do zadanej, znamionowej wartości będzie w sumie
trwał około trzy sekundy. Centymetr przed osiągnięciem dolnego położenia zostaje uruchomiony zespół otwierający 26 łapki. Jest to moment, w którym kieliszek III ma już kontakt z siatką II
odprężarki. Segment dolny 24 profilu nieruchomego 20 i ruchomego 22 opadnie jeszcze, tak jak
cała sekcja 4 o jeden centymetr. Łapka 25 w tym czasie wykonuje ruch obrotowy wokół swojej
osi, opadając również jeden centymetr. Zaczep 32 jest zwolniony, a sekcja IV oparła się o śrubę
regulacyjną 3 1 zespołu dolnego położenia. Kieliszki III położone na siatce II odprężarki unoszone są na zewnątrz podajnika. Zespół otwierania 23 cięgna zawiasu, opierając się na krzywce zawiasu 14, przeciąga profil ruchomy 22 ponownie na obwód koła. Łapki 25 są wszystkie otwarte i
sekcja 4 przygotowana jest do powtórzenia całego cyklu.
Podajnik umożliwia przenoszenie wyrobów z taśmy jednego przenośnika na taśmę drugiego poruszającą się z mniejszą szybkością, również wyrobów gorących. Jest urządzeniem ekonomicznym i łatwym w obsłudze. Może być stosowany w przemyśle szklarskim, szczególnie w
automatycznych liniach masowej produkcji wyrobów szklanych.
178 991
Fig. 11
Fig. 12
178 991
Fig. 10
178 991
Fig. 9
178 991
Fig.8
178 991
Fig.2
Fig.3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig.7
178 991
Fig. 1
D e p a rta m e n t W y d a w n ic tw U P RP. N a k ła d 7 0 egz.
C e n a 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
857 Кб
Теги
pl178991b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа