close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179332B1

код для вставкиСкачать
)OPIS PATENTOWY
2
(1
R Z E C Z PO SPO L IT A
POLSKA
(19)P L
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 321664
(22)
Data zgłoszenia:
29.01.1996
5( 1) Int.C l7:
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
29.01.1996, PCT/N L96/00044
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(11) 179332
B29 C 47/88
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
08.08.1996, W096/23644,
PCT Gazette nr 36/96
)Sposób i urządzenie do wytłaczania profilu rurowego
4
(5
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
WAVIN B.V„ Zwolle, NL
01.02.1995,NL ,9500182
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
22.12.1997 BUP 26/97
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 179332
B1
31.08.2000 WUP 08/00
(57)1. Sposób wytłaczania profilu rurowego z materiału termoplastycznego, w którym uruchamia się wytłaczarkę i wytłacza
się profil rurowy za pomocą wytłaczarki, a wychodzący z
wytłaczarki profil rurowy sprzęga się z urządzeniem wyciągającym i wyciąga się za pomocą tego urządzenia, przy czym
wychodzący z wytłaczarki profil rurowy jest chłodzony z
zewnątrz i od wewnątrz za pomocą urządzenia chłodzenia
zewnętrznego i urządzenia chłodzenia wewnętrznego, znamienny tym, że po sprzęgnięciu urządzenia wyciągającego (4)
z profilem rurowym (7) wprowadza się w profil rurowy (7),
przez otwarty koniec (8) profilu rurowego (7) znajdujący się za
urządzeniem wyciągającym (4), zespół chłodzenia wewnętrznego (5, 20) i mocuje się zespół chłodzenia wewnętrznego (5,
20) do wewnętrznego trzpienia wytłaczarki (1).
3. Urządzenie do wytłaczania profilu rurowego, zawierające wytłaczarkę z wewnętrznym trzpieniem, na którym jest
montowany zespół chłodzenia wewnętrznego, zawierający
podłużny sztywny korpus z elementami sprzęgającymi się
rozłącznie z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki oraz z
elementami uszczelniającymi profil rurowy usytuowanymi w
pewnej odległości od siebie oraz zespół chłodzenia wewnętrznego, który zawiera przewody ciekłego chłodziwa, które są
łączone z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki, zaś za wytłaczarką jest umieszczone urządzenie chłodzenia zewnętrznego,
za którym jest umieszczone urządzenie wyciągające, znam ienne tym, że z korpusem zespołu chłodzenia wewnętrznego (5,
20) jest rozłączalnie sprzężone narzędzie pomocnicze (6)
osadzające zespół chłodzenia wewnętrznego (5, 20) wewnątrz
profilu rurowego (7).
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Jan H. Prenger, Hardenberg, NL
Jan Visscher, Lutten, NL
(74)
Pełnomocnik:
Szafruga Anna, POLSERVICE
F ig :2.
Sposób i urządzenie do wytłaczania profilu rurowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób wytłaczania profilu rurowego z materiału termoplastycznego, w którym uruchamia się wytłaczarkę i wytłacza się profil rurowy za pomocą wytłaczarki, a wychodzący z
wytłaczarki profil rurowy sprzęga się z urządzeniem wyciągającym i wyciąga się za pomocą
tego urządzenia, przy czym wychodzący z wytłaczarki profil rurowy jest chłodzony z zewnątrz i od wewnątrz za pomocą urządzenia chłodzenia zewnętrznego i urządzenia chłodzenia wewnętrznego, znam ienny tym, że po sprzęgnięciu urządzenia wyciągającego (4) z
profilem rurowym (7) wprowadza się w profil rurowy (7), przez otwarty koniec (8) profilu
rurowego (7) znajdujący się za urządzeniem wyciągającym (4), zespół chłodzenia wewnętrznego (5, 20) i mocuje się zespół chłodzenia wewnętrznego (5, 20) do wewnętrznego
trzpienia wytłaczarki (1).
2. Sposób według zastrz. 1, znam ienny tym, że wprowadza się zespół chłodzenia wewnętrznego (5, 20) w profil rurowy (7) za pomocą narzędzia pomocniczego (6), sprzężonego z zespołem chłodzenia wewnętrznego (5, 20), a po zamontowaniu zespołu chłodzenia
wewnętrznego (5, 20) na trzpieniu wewnętrznym wytłaczarki (1), usuwa się narzędzie pomocnicze (6) z profilu rurowego (7).
3. Urządzenie do wytłaczania profilu rurowego, zawierające wytłaczarkę z wewnętrznym trzpieniem, na którym jest montowany zespół chłodzenia wewnętrznego, zawierający
podłużny sztywny korpus z elementami sprzęgającymi się rozłącznie z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki oraz z elementami uszczelniającymi profil rurowy usytuowanymi w
pewnej odległości od siebie oraz zespół chłodzenia wewnętrznego, który zawiera przewody
ciekłego chłodziwa, które są łączone z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki, zaś za wytłaczarką jest umieszczone urządzenie chłodzenia zewnętrznego, za którym jest umieszczone
urządzenie wyciągające, znam ienne tym, że z korpusem zespołu chłodzenia wewnętrznego
(5, 20) jest rozłączalnie sprzężone narzędzie pomocnicze (6) osadzające zespół chłodzenia
wewnętrznego (5,20) wewnątrz profilu rurowego (7).
4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że korpus zespołu chłodzenia wewnętrznego (20) zawiera co najmniej trzy elementy uszczelniające (24, 25, 26, 27).
5. Urządzenie według zastrz. 3 albo 4, znamienne tym, że korpus zespołu chłodzenia
wewnętrznego (20) zawiera kilka części (21, 22, 23) wyposażonych w elementy sprzęgające
(21a, 21b, 22a, 22b, 23a).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wytłaczania profilu rurowego.
Ze stanu techniki znany jest sposób wytłaczania rurowego profilu z materiału termoplastycznego, podczas zwykłego procesu produkcji w wytłaczarce zawierającej trzpień wewnętrzny. Rurowy profil wychodzący z wytłaczarki jest chłodzony za wytłaczarką, odpowiednio z zewnątrz i od wewnątrz, za pomocą zewnętrznego urządzenia chłodzącego i wewnętrznego urządzenia chłodzącego. Wewnętrzne urządzenie chłodzące zawiera zespół do
chłodzenia od wewnątrz, osadzony na trzpieniu wewnętrznym wytłaczarki, zaś na rurowy
profil działa się za zewnętrznym urządzeniem chłodzącym siłą rozciągającą wywieraną za
pomocą urządzenia rozciągającego, działającego na zewnętrzną część rurowego profilu.
Sposób taki ujawniono, na przykład, w opisie NL-A-7605758.
Wykorzystanie chłodzenia wewnętrznego w wytłaczaniu profili rurowych wykonanych z materiału termoplastycznego ma ważną i również na ogół znaną zaletę, a mianowicie
taką, że konieczne chłodzenie rurowego profilu wychodzącego z wytłaczarki przebiega
179 332
3
znacznie wydajniej i szybciej niż w przypadku jego chłodzenia wyłącznie z zewnątrz. Dzięki temu eliminuje się występowanie niepożądanego rozkładu naprężeń wewnętrznych
w materiale syntetycznym, zwłaszcza w przypadku profili grubościennych.
Zastosowanie chłodzenia wewnętrznego podczas produkcji termoplastycznych profili
rurowych ujawniono również w opisie WO 94/05482. Zarówno w przypadku sposobu opisanego w tej publikacji, jak i sposobu według NL 7605758 w procesie chłodzenia wewnętrznego stosuje się zespół chłodzenia wewnętrznego, który można sprzęgać z wewnętrznym trzpieniem wytłaczarki i którego wymiary zewnętrzne są mniejsze niż wewnętrzne wymiary wytłaczanego profilu rurowego. Z tego względu pomiędzy zespołem
chłodzenia wewnętrznego, a chłodzonym profilem rurowym tworzy się szczelina, którą krąży powietrze chłodzące, odprowadzające ciepło z profilu rurowego i doprowadzające je do
układu chłodzenia znajdującego się w zespole chłodzenia wewnętrznego, gdzie jest chłodzone cieczą.
W tych znanych sposobach szczelina pomiędzy chłodzonym profilem rurowym, a zespołem chłodzenia wewnętrznego nie służy wyłącznie do wytwarzania przepływu powietrza. Zadaniem tej szczeliny jest również eliminacja typowego problemu związanego ze
stosowaniem chłodzenia wewnętrznego. Wspomniany problem występuje w praktyce podczas uruchamiania sposobu opisanego we wstępie.
Problem z uruchomieniem procesu wytłaczania z chłodzeniem wewnętrznym polega
na tym, że wychodzący z wytłaczarki profil rurowy musi przejść nad osadzonym na wytłaczarce zespołem chłodzenia wewnętrznego. W opisie WO 94/05482 ujawniono sposób
wstępnego nastawiania wytłaczarki w pracy podczas rozruchu bez zamontowanego na niej
zespołu chłodzenia wewnętrznego oraz sposób opóźniania dostosowania zespołu chłodzenia
wewnętrznego do chwili ustabilizowania się procesu wytłaczania. Następnie tnie się miękki
profil rurowy bezpośrednio za głowicą wytłaczarki i montuje się na wytłaczarce zespół
chłodzenia wewnętrznego. Następnie rurowy profil nasuwa się na zespół chłodzenia wewnętrznego w wyniku wytłaczania.
Dopóki chłodzenie nie działa, rurowy profil w obszarze przylegającym do wytłaczarki
jest chłodzony tylko nieznacznie, zwłaszcza od wewnątrz, i w rezultacie jest miękki i tylko
w niewielkim stopniu albo wcale nie zachowuje kształtu. W związku z tym istnieje znaczne
ryzyko, że ciągle miękki profil rurowy zetknie się ze stosunkowo zimnym zespołem chłodzenia wewnętrznego i przyklei się lub przywrze do niego, z takim ewentualnie skutkiem,
że rozdzieli się w tym miejscu, albo wcale nie będzie dalej przechodził nad zespołem chłodzenia wewnętrznego. Jednakże, w przypadku kiedy rurowy profil gdzie musiał przemieścić
się po zespole chłodzenia wewnętrznego, nie dochodzi ciągle do urządzenia ciągnącego,
które nie działa na niego żadną siłą pomagającą w jego przeciągnięciu po zespole chłodzenia wewnętrznego.
W opisie patentowym GB 1 422 325 ujawniono proces wytłaczania, w którym
rura wychodzi z wytłaczarki pionowo w dół. Wytłaczana rura jest chłodzona od środka za
pomocą zespołu chłodzenia wewnętrznego osadzonego na wewnętrznym trzpieniu wytłaczarki. Zespół chłodzenia jest wyposażony w elementy uszczelniające znajdujące się
w pewnej odległości od siebie, które uszczelniają wewnętrzną ściankę wytłaczanej rury.
W komorze ograniczonej wewnętrzną ścianką wytłaczanej rury i elementami uszczelniającymi krąży woda.
Jak ujawniono w przykładzie 1 w opisie GB 1 422 325, rozruch wytłaczarki następuje
z zamontowanym na niej zespołem chłodzenia wewnętrznego. Dla zapobiegnięcia przywieraniu gorącej i miękkiej wytłaczanej rury do zespołu chłodzenia wewnętrznego, do przestrzeni wewnątrz rury, pomiędzy wytłaczarkę a sąsiedni element uszczelniający, wtłacza się
gaz pod ciśnieniem.
Ta znana procedura rozruchowa nie jest skuteczna w przypadku poziomego wychodzenia wytłaczanej rury z wytłaczarki, które to położenie jest powszechnie stosowane.
4
179 332
W szczególności, gaz pod ciśnieniem nie jest w stanie zapobiec zapadaniu się miękkiej rury
przed jej dojściem do elementu uszczelniającego w pobliżu wytłaczarki.
Celem wynalazku jest zapewnienie środków umożliwiających bezproblemowe uruchomienie produkcji.
Sposób wytłaczania profilu rurowego z materiału termoplastycznego, w którym
uruchamia się wytłaczarkę i wytłacza się profil rurowy za pomocą wytłaczarki, a wychodzący z wytłaczarki profil rurowy sprzęga się z urządzeniem wyciągającym i wyciąga się za
pomocą tego urządzenia, przy czym wychodzący z wytłaczarki profil rurowy jest chłodzony
z zewnątrz i od wewnątrz za pomocą urządzenia chłodzenia zewnętrznego i urządzenia
chłodzenia wewnętrznego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że po sprzęgnięciu
urządzenia wyciągającego z profilem rurowym wprowadza się w profil rurowy, przez
otwarty koniec profilu rurowego znajdujący się za urządzeniem wyciągającym, zespół chłodzenia wewnętrznego i mocuje się zespół chłodzenia wewnętrznego do wewnętrznego
trzpienia wytłaczarki.
Korzystnie wprowadza się zespół chłodzenia wewnętrznego w profil rurowy za pomocą narzędzia pomocniczego, sprzężonego z zespołem chłodzenia wewnętrznego, a po
zamontowaniu zespołu chłodzenia wewnętrznego na trzpieniu wewnętrznym wytłaczarki,
usuwa się narzędzie pomocnicze z profilu rurowego.
Urządzenie do wytłaczania profilu rurowego, zawierające wytłaczarkę z wewnętrznym trzpieniem, na którym jest montowany zespół chłodzenia wewnętrznego, zawierający
podłużny sztywny korpus z elementami sprzęgającymi się rozłącznie z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki oraz z elementami uszczelniającymi profil rurowy usytuowanymi w
pewnej odległości od siebie oraz zespół chłodzenia wewnętrznego, który zawiera przewody
ciekłego chłodziwa, które są łączone z trzpieniem wewnętrznym wytłaczarki, zaś za wytłaczarką jest umieszczone urządzenie chłodzenia zewnętrznego, za którym jest umieszczone
urządzenie wyciągające, według wynalazku charakteryzuje się tym, że z korpusem zespołu
chłodzenia wewnętrznego jest rozłączalnie sprzężone narzędzie pomocnicze osadzające
zespół chłodzenia wewnętrznego wewnątrz profilu rurowego.
Korzystnie korpus zespołu chłodzenia wewnętrznego zawiera co najmniej trzy elementy uszczelniające.
Korzystnie korpus zespołu chłodzenia wewnętrznego zawiera kilka części wyposażonych w elementy sprzęgające.
W tego typu procedurze rozruchowej stykanie się profilu rurowego z zespołem chłodzenia wewnętrznego podczas jego montażu nie stanowi problemu. Wynika to, z jednej
strony z tego, że podczas montażu zespołu chłodzenia wewnętrznego może już działać
urządzenie chłodzenia zewnętrznego, w wyniku czego profil rurowy zachowuje już w pewnym stopniu swój kształt. Ponadto profil rurowy jest silnie trzymany przez urządzenie wyciągające podczas wprowadzania w niego zespołu chłodzenia wewnętrznego. Ważną zaletą
sposobu według wynalazku jest obecnie możliwość zastosowania, bez problemów, zespołu
chłodzenia wewnętrznego z częściami stykającymi się z wewnętrzną ścianką rurowego profilu chłodzonego podczas normalnej pracy. Mogą to być, na przykład, elementy uszczelniające, które są typowe w przypadku chłodzenia wewnętrznego, za pomocą bezpośredniego
kontaktu profilu rurowego z krążącym ciekłym chłodziwem.
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania jest przedstawiony na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia urządzenie realizujące sposób według wynalazku, schematycznie,
zaś fig. 2 - zespół chłodzenia wewnętrznego według wynalazku, schematycznie.
Na fig. 1 pokazano schematycznie wytłaczarkę 1 do termoplastycznego tworzywa
sztucznego posiadającą głowicę 2. Urządzenie kalibrujące i chłodzenia zewnętrznego 3
znajduje się za wytłaczarką 1, natomiast urządzenie wyciągające 4 znajduje się za urządzeniem chłodzenia zewnętrznego 3.
Ponadto na fig. 1 widać zespół chłodzenia wewnętrznego 5 z uszczelkami 5a i 5b
szczelnie stykającymi się z wewnętrzną powierzchnią wytłaczanego profilu rurowego 7,
179 332
5
po umieszczeniu w tym profilu rurowym 7 zespołu chłodzenia wewnętrznego 5. Na figurze
tej widać również narzędzie pomocnicze 6 do osadzania zespołu chłodzenia wewnętrznego 5.
W sposobie według wynalazku jest stosowana następująca procedura.
Najpierw uruchamia się wytłaczarkę 1, w wyniku czego z głowicy 2 wytłaczarki 1 jest
wytłaczany na zewnątrz profil rurowy 7 z materiału termoplastycznego. W związku z tym
należy podkreślić, że czasami korzystne jest stosowanie podczas procedury rozruchowej
procesu wytłaczania tworzywa sztucznego, różnego od materiału przeznaczonego ostatecznie do wytłaczania profili rurowych, a mianowicie "materiału rozruchowego" cechującego
się lepszą stabilnością w wysokich temperaturach.
W miarę upływu czasu wychodzący z wytłaczarki 1 profil rurowy 7 osiąga taką długość, że dochodzi do urządzenia wyciągającego 4. Korzystnie, do tej chwili w procedurze
rozruchowej stosuje się element sprężysty, na przykład drut lub linę, umieszczony pomiędzy
zaciśniętym końcem profilu rurowego 7 a rurą (nie pokazaną) znajdującą się w urządzeniu
wyciągającym 4. W wyniku uruchomienia urządzenia wyciągającego 4 następuje rozciąganie profilu rurowego 7. Korzystnie, w chwili dojścia profilu rurowego 7 do urządzenia kalibrującego i chłodzenia zewnętrznego 3, urządzenie to już działa.
Po wysunięciu się profilu rurowego 7 na odpowiednią odległość urządzenie wyciągające 4 styka się z nim i zaczyna działać. Według wynalazku, następnym krokiem jest wprowadzenie zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 w otwarty koniec 8 profilu rurowego 7 w
miejscu znajdującym się za urządzeniem wyciągającym 4. W związku z tym często konieczne jest usunięcie przedniej części profilu rurowego 7 ze względu na to, że jest on wciskany na siebie lub skręcany. W celu wprowadzenia zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 w
profil rurowy 7 aż do głowicy 2 wytłaczarki 1, stosuje się pomocnicze narzędzie 6 w kształcie pręta. Korzystnie, podczas wprowadzania zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 w profil
rurowy 7, wytłaczarka 1, urządzenie chłodzenia zewnętrznego 3 oraz urządzenie wyciągające 4 działają w sposób normalny. Następnie na głowicy 2 wytłaczarki 1 można zamontować
zespół chłodzenia wewnętrznego 5. W przykładzie tym zespół chłodzenia wewnętrznego 5
jest zaopatrzony w gwint 9, natomiast w głowicy 2 wytłaczarki 1 znajduje się odpowiedni
otwór z gwintem wewnętrznym (nie pokazany). Zespół chłodzenia wewnętrznego 5 wkręca
się w głowicę 2 wytłaczarki 1, obracając sprzężone z nim w sposób rozłączalny narzędzie
pomocnicze 6.
Wytłaczarka 1, głowica 2 wytłaczarki 1 oraz zespół chłodzenia wewnętrznego 5 są
skonstruowane w sposób, nie pokazany, umożliwiający doprowadzanie i odprowadzanie
chłodziwa tak, że można podtrzymać jego cyrkulację w komorze utworzonej podczas pracy
przez uszczelki 5a i 5b zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 i profilu rurowego 7, przy czym
chłodziwo to umożliwia odprowadzanie ciepła z profilu rurowego 7. Korzystnie, chłodziwem jest woda.
Wprowadzenie zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 w otwarty koniec 8 profilu rurowego 7 nie stanowi problemu, ponieważ profil rurowy 7 może już być ochłodzony w tym
miejscu w takim stopniu, że zachowuje już odpowiedni kształt i jest sztywny. Również siła
działająca na profil rurowy 7 podczas wprowadzania w niego zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 nie stanowi problemu, ponieważ w miejscu tym profil rurowy 7 jest już prowadzony przez urządzenie wyciągające 4.
Po zamontowaniu zespołu chłodzenia wewnętrznego 5 na wytłaczarce 1 wyjmuje się
narzędzie pomocnicze 6, po czym zespół chłodzenia wewnętrznego 5 rozpoczyna chłodzenie profilu rurowego 7.
Na fig. 2 pokazano inny przykład wykonania zespołu chłodzenia wewnętrznego 20
nadającego się do realizacji sposobu według wynalazku. Zespół chłodzenia wewnętrznego
20 ma sztywny korpus, który można zmontować z trzech części 21, 22 i 23. Na pierwszej
części 21 znajdują się dwa elementy uszczelniające 24 i 25, na drugiej części 22 znajduje się
jeden element uszczelniający 26 i na trzeciej części znajduje się jeden element uszczelniający 27. Podczas wytwarzania profilu rurowego 7 w procesie z chłodzeniem wewnętrznym,
6
179 332
elementy uszczelniające 24, 25, 26, 27 stykają się szczelnie z jego ścianką wewnętrzną.
Części 21, 22 i 23 są zaopatrzone w pokazane schematycznie elementy sprzęgające, przy
czym elementy sprzęgające 21a służą do sprzęgania z wewnętrznym trzpieniem wytłaczarki,
a elementy sprzęgające 21b, 22a i 22b, 23a służą do sprzęgania ze sobą części 21, 22 i 23.
W sposobie według wynalazku możliwe jest najpierw wprowadzenie części 21
w profil rurowy 7 i sprzęgnięcie jej z wytłaczarką 1, a następnie sprzęgnięcie części 22
z częścią 21, a na końcu części 23 z częścią 22. Upraszcza to montaż zespołu chłodzenia
wewnętrznego 20.
Na fig. 2 nie pokazano wielu par przewodów, każdy przydzielony do komory pomiędzy dwoma elementami uszczelniającymi, znajdujących się w zespole chłodzenia wewnętrznego 20.
Wspomniane przewody łączą się z odpowiednimi przewodami w wytłaczarce 1,
za pomocą których można dokładnie regulować natężenie chłodzenia w każdej komorze.
Fig: 1.
F ig : 2 .
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
575 Кб
Теги
pl179332b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа