close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179515B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(21 ) Numer zgłoszenia:
313878
(11) 179515
(13)B1
(51) IntCl7:
C11D 3/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
18.04.1996
Środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania
(5 4 )
(73)
(43)
Z a k ła d y C h e m ic zn e "R O K ITA " S półka
Akcyjna, Brzeg Dolny, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
27.10.1997 BUP 22/97
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.09.2000 WUP 09/00
PL 179515 B1
(57)
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Marian Polc, Brzeg Dolny, PL
Jan Pomarański, Brzeg Dolny, PL
Krzysztof Stanek, Brzeg Dolny, PL
Mieczysław Kuźma, Brzeg Dolny, PL
Ryszarda Dudycz, Brzeg Dolny, PL
Środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania, zawierający chlor aktywny w postaci podchlorynu sodowego, anionowe substancje powierzchniowo czynne i komponent
zapachowy, znam ienny tym , że składa się z: 2-5% wagowych chloru aktywnego w postaci
podchlorynu sodowego, 0,4 -1,0% wagowych wodorotlenku sodowego, 0,5 - 2,0% wagowych soli sodowej alkiloeterosiarczanu, 0,2 - 2,5% wagowych soli sodowej kwasu
alkilopolioksykarboksylowego, 0,1 -1,0% wagowych soli sodowej siarczanu alkilu, 0,02 0,1% wagowych komponentu zapachowego oraz wody w ilości uzupełniającej do 100%
wagowych.
Środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania
Zastrzeżenie
patentowe
Środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania, zawierający chlor aktywny w postaci
podchlorynu sodowego, anionowe substancje powierzchniowo czynne i komponent zapachowy,
znam ienny tym , że składa się z: 2-5% wagowych chloru aktywnego w postaci podchlorynu sodowego, 0,4 - 1,0% wagowych wodorotlenku sodowego, 0,5 - 2,0% wagowych soli sodowej
alkiloeterosiarczanu, 0,2 - 2,5% wagowych soli sodowej kwasu alkilopolioksykarboksylowego,
0,1 - 1,0% wagowych soli sodowej siarczanu alkilu, 0,02 - 0,1% wagowych komponentu zapachowego oraz wody w ilości uzupełniającej do 100% wagowych.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania w postaci
zagęszczonej, między innymi przeznaczony do czyszczenia zlewów, wanien, muszli klozetowych itp, do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, oraz do wybielania i prania tkanin.
Znane są i powszechnie stosowane środki dezynfekująco-czyszczące na bazie chloru aktywnego. W przeważającej większości są to rozcieńczone wodne roztwory podchlorynu sodowego, nie wystarczająco skuteczne, ze względu na ich małą lepkość, a przez to krótki kontakt z
oczyszczaną powierzchnią. Środki te nie usuwają w dostatecznym stopniu plam tłuszczowych i
białkowych, aby zwiększyć ich skuteczność w tym zakresie stosuje się dodatki substancji nieorganicznych i organicznych.
Z polskiego opisu patentowego nr 124 848 znany jest środek do chemicznego czyszczenia
rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, w którym zastosowano dodatek ługu sodowego,
krzemianu sodowego, trójpolifosforanu sodowego i chromianu metalu alkalicznego w celu zwiększenia właściwości czyszczących.
Zagęszczony środek na bazie podchlorynu zgodnie z opisem patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 4388204 zawiera laurylosiarczan sodowy, lauryloeterosiarczan sodowy i
N-laurylosarkozynian sodu. Inny zagęszczony środek na bazie chloru aktywnego i alkaliów oraz
środków powierzchniowo czynnych, opisany w europejskim zgłoszeniu opisu patentowego nr EP-A-72600 zawiera dodatek surfaktanta w postaci alkiloeterokarboksylatów, zwłaszcza o łańcuchu
węglowym w rodniku alkilowym równym C 10-C18, a zgodnie z opisem patentowym nr EP-121286
w postaci związku o wzorze C8H 170-(C 2H4O)nCH2COOM, gdzie M jest sodem lub potasem i n
równa się średnio 1-10, przy czym stosunek wagowy niskopieniącego surfaktanta i chloru aktywnego wynosi 1:3 do 1:10. W opisie patentowym holenderskim nr 159 709 zastosowano jako środek powierzchniowo czynny, związek o wzorze R-C6H4O(CH2CH2O)n(CH2)mCOOM. Zgodnie
z hiszpańskim opisem patentowym nr 554 709 do roztworu podchlorynu stosuje się dodatki, takie
jak; oksyetylowany alkilofenol, siarczan alkiloeterowy, alkilobenzenosulfonian i tlenek aminy
najkorzystniej alkilodwumetyloaminy.
Znane i stosowane środki nie są dostatecznie lepkie i stabilne w czasie przechowywania.
Środek do dezynfekcji, czyszczenia i wybielania według wynalazku składa się z : 2- 5%
wagowych chloru aktywnego w postaci podchlorynu sodowego, 0,4-1,0% wagowych wodorotlenku sodowego, 0,5-2,0% wagowych soli sodowej alkiloeterosiarczanu, 0,2-2,5% wagowych
soli sodowej kwasu alkilopolioksykarboksylowego, 0,1-1,0% wagowych soli sodowej siarczanu
alkilu, 0,02-0,1% wagowych komponentu zapachowego oraz wody w ilości uzupełniającej do
100% wagowych.
Wprowadzenie do kompozycji soli sodowej alkiloeterosiarczanu dało w efekcie zagęszczenie środka. Kompozycja wybranych anionowych substancji powierzchniowo czynnych użytych w składzie wpływa stabilizująco na podchloryn sodowy w roztworze wodnym i zabezpiecza
179 515
3
przed szybką utratą aktywnego chloru, co zwiększa efekt dezynfekujący a także umożliwia
wprowadzenie komponentu zapachowego, maskującego charakterystyczny zapach podchlorynu
sodowego.
Nieoczekiwanie okazało się, że odpowiedni dobór jakościowo-ilościowy składników środka
daje w efekcie synergizm pożądanych własności, i zwiększenie lepkości. W wyniku optymalnego
doboru składników kompozycji uzyskano preparat uniwersalny, który przy doskonałych własnościach wybielających skutecznie usuwa plamy białkowe i tłuszczowe, jest efektywny w zastosowaniu do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, podług, płytek. Podwyższona lepkość
środka, oscylująca w granicach 70-190 mPa ·s, zapewnia dłuższy kontakt preparatu z czyszczoną
powierzchnią.
Środek, według wynalazku, otrzymuje się znanymi metodami, polegającymi na zmieszaniu przygotowanych surowców, w wyniku czego otrzymuje się przezroczysty, lepki płyn, nie wykazujący tendencji do wytrącania się osadów w czasie jego magazynowania.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w poniższych przykładach, w których ilości wyrażone są w % wagowych.
Przykład I
W skład środka wchodzi:
- chlor aktywny w postaci podchlorynu sodowego 5,0%
- wodorotlenek sodowy
1,0%
- sól sodowa alkiloeterosiarczanu
2,0%
- sól sodowa kwasu alkilopolioksykarboksylowego 0,4%
- sól sodowa siarczanu alkilu
0,2%
- środek zapachowy
0,01%
- woda
91,39%
P r z y k ł a d II
W skład środka wchodzi:
- chlor aktywny w postaci podchlorynu sodowego 4,0%
- wodorotlenek sodowy
0,5%
- sól sodowa alkiloeterosiarczanu
0,5%
- sól sodowa kwasu alkilopolioksykarboksylowego 2,4%
- sól sodowa siarczanu alkilu
0,4%
- środek zapachowy
0,02%
- woda
92,18%
Środek według wynalazku może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, zwłaszcza muszli klozetowych, podłóg, płytek i wybielania tkanin.
Do czyszczenia zlewów, wanien, zlewozmywaków, podług i płytek stosuje się 200 cm3 środka rozpuszczonego w 5 dm3 wody, oczyszczoną powierzchnię spłukuje się wodą. Do wybielania tkanin stosuje się 50 cm3 środka rozpuszczonego w 5 dm3 zimnej wody, tkaninę należy
moczyć przez 20-30 minut, a następnie dobrze wypłukać.
179 515
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
366 Кб
Теги
pl179515b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа