close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179888B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 179888
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 308891
5( 1) In tCl7:
A61K 7/42
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
(30)
4
)
(2) Data zgłoszenia: 02.06.1995
Kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego
w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów
Pierwszeństwo:
(73)
L’OREAL, Paryż, FR
03.06.1994,FR,9406833
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.2000 WUP 11/00
(57)
1. Kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów, zawierająca w
kosmetycznie dopuszczalnym nośniku 4-metylobenzylidenokamforę (związek A), w postaci
solubilizowanej jako środek filtrujący w zakresie
UV-B, znamienna tym, że zawiera w ilości od 2
do 15% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji 2-etyloheksylo-a-cyjano-β,β-difenyloakrylan (związek B), dla całkowitego
solubilizowania związku A, przy czym związek
A występuje w ilości 0,5 do 10% wagowych w
stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
Twórcy wynalazku:
Isabelle Hansenne, Paryż, FR
Victoria Van Leeuwen, Paryż, FR
11.12.1995 BUP 25/95
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Krajewska Krystyna, PATPOL Spółka z 0.0.
WZÓR 1
WZOR 2
Kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego
w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów, zawierająca w kosmetycznie dopuszczalnym nośniku 4-metylobenzylidenokamforę (związek A), w postaci solubilizowanej jako środek filtrujący w zakresie UV-B,
znamienna tym, że zawiera w ilości od 2 do 15% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji 2-etyloheksylo-a-cyjano-β,β,-difenyloakrylan (związek B), dla całkowitego solubilizowania
związku A, przy czym związek A występuj e w ilości 0,5 do 10% wagowych w stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że stosunek wagowy [(związek B) /
(związek A) wynosi pomiędzy 0,3 a 30.
3. Kompozycja według zastrz. 2, znamienna tym, że wspomniany stosunek wynosi powyżej 0,5.
4. Kompozycja według zastrz. 2 albo 3, znamienna tym, że wspomniany stosunek wynosi poniżej 25, korzystnie poniżej 10.
5. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jako środek filtrujący aktywny w zakresie UV-A zawiera dodatkowo 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan (związek C) w postaci solubilizowanej.
6. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jest wolna od środka solubili
zującego związek A lub mieszaninę (związek A/związek C) innego niż związek B.
7. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera kosmetycznie dopuszczalne podłoże w postaci emulsji typu olej-w-wodzie.
8. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera dodatkowo jeden łub więcej hydrofilowych lub lipofilowych organicznych środków filtrujących aktywnych w zakresie
UV-A i/lub UV-B.
9. Kompozycja według zastrz. 8, znamienna tym, że zawiera dodatkowe organiczne środki filtrujące wybrane spośród pochodnych cynamonowych, pochodnych salicylowych, pochodnych kamforowych, pochodnych triazynowych, pochodnych benzofenonu, pochodnych
dibenzoilometanu, pochodnych P,β-difenyloakrylanu, pochodnych kwasu p-aminobenzoesowe
go, filtrów polimerycznych i filtrów silikonowych w postaci polimerów węglowodorowych lub
polimerów silikonowych posiadających funkcyjną grupę absorbującą promieniowanie UV.
10. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że dodatkowo zawiera, jako dodatkowe środki fotoochronne, powleczone lub niepowleczone pigmenty tlenku metalu lub nanopigmenty, które są zdolne do fizycznego blokowania, przez rozproszenie i/lub odbicie,
promieniowania UV.
11. Kompozycja według zastrz. 10, znamienna tym, że zawiera dodatkowo pigmenty lub
nanopigmenty wybrane spośród tlenku tytanu, tlenku cynku, tlenku żelaza, tlenku cyrkonu, tlenku ceru i ich mieszanin, które mogą być powleczone lub nie powleczone.
12. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że dodatkowo zawiera przynajmniej
jeden środek do sztucznego opalania i/lub brązowienia skóry.
13. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że dodatkowo zawiera przynajmniej
jeden adjuwant wybrany spośród tłuszczy, rozpuszczalników organicznych, jonowych lub niejonowych zagęszczaczy, zmiękczaczy, antyutleniaczy, środków zmętniających, środków stabilizujących, środków zmiękczających skórę, silikonów, a-hydroksykwasów, środków
anty-piennych, środków uwodniających, witamin, zapachów, środków konserwujących, surfa-
179 888
3
ktantów, wypełniaczy, środków maskujących jony, polimerów, propelentów, środków alkali
zujących lub zakwaszających i barwników.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest nowa kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego, w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym (kompozycja ta poniżej jest nazywana prościej kompozycją przeciwsłoneczną). Jeszcze
bardziej dokładnie, wynalazek dotyczy przeciwsłonecznej kompozycji kosmetycznej zawierającej w kosmetycznie dopuszczalnym podłożu, połączenie przynajmniej dwóch specyficznych
lipofilowych środków filtrujących (filtrów), przy czym jeden ze środków filtrujących posiada
własności solubilizujące w stosunku do innego środka filtrującego.
Znane jest, że promieniowanie o długości fali pomiędzy 280 nm a 400 nm pozwala na opalenie ludzkiego naskórka, i że promieniowanie o długości fali z zakresu 280 nm a 320 nm, znane
jako UV-B, powoduje rumień i spalenie skóry, które mogą osłabiać rozwój naturalnej opalenizny. To promieniowanie UV-B musi więc być ekranowane.
Jest także znane, że promienie UV-A o długości fali z zakresu 320 a 400 nm, które powodują opaleniznę skóry, są odpowiedzialne za wywoływanie niepożądanych zmian w skórze, w
szczególności w przypadku skóry wrażliwej lub skóry ciągle wystawionej na promieniowanie
słoneczne. Promienie UV-A powodują, w szczególności, utratę elastyczności skóry i pojawienie
się zmarszczek przedwcześnie do wieku. Przyczyniają się one do powstawania reakcji rumieniowej lub wzmacniajątą reakcję u pewnych osobników, i mogą nawet być źródłem reakcji fototoksy
cznych lub także fotoalergicznych. Dlatego też pożądane jest aby również ekranować promieniowanie UV-A.
Do tej pory zaproponowano wiele kompozycji kosmetycznych przeznaczonych do fotoochrony (przed UV-A i/lub UV-B) skóry.
Z wielu powodów związanych szczególnie z bardziej przyjemnym zastosowaniem (delikatności, miękkości, łatwego stosowania i tym podobne), obecnie osiągalne kompozycje przeciwsłoneczne zwykle mają postać emulsji typu olej-w-wodzie (to jest kosmetyczne
dopuszczalne podłoże-zaróbka składająca się z wodnej ciągłej fazy dyspergującej i oleistej nieciągłej fazy rozproszonej), która składa się, przy różnych stężeniach, z jednego lub więcej typowych środków filtrujących (filtrów) organicznych, które są zdolne do selektywnego hamującego
absorbowania promieniowania UV, przy czym środki (filtry) te wybierane są jako funkcja wymaganego współczynnika ochronnego (współczynnik ochronny (PF), który wyraża się matematycznie stosunkiem czasu ekspozycji niezbędnym do osiągnięcia progu rumieniowego przy
użyciu filtru UV, do czasu niezbędnego do osiągnięcia progu rumieniowego bez użycia filtru
UV). Zależnie od ich lipofilowego, lub przeciwnie hydrofitowego charakteru, te środki filtrujące
mogąbyć rozmieszczane odpowiednio albo w fazie tłuszczowej albo w fazie wodnej końcowej kompozycji.
Okazuje się, że środek filtrujący, który jest szczególnie korzystny i obecnie szeroko stosowany stanowi 4-metylobenzylidenokamforę, która jest sprzedawana zwłaszcza pod nazwą handlową “EUROSOLEX 6300" przez firmę Merck.
Jest to środek lipofilowy, wysoce aktywny w zakresie UV-B, który ma tę określoną cechę,
ale także jego niekorzystną cechą jest to, że jest stały w temperaturze pokojowej. W rezultacie,
jego wykorzystanie w kosmetycznej kompozycji przeciwsłonecznej pociąga za sobą pewne przymusy dotyczące jej formułowania i jej zastosowania, w szczególności kiedy to odnosi się do znalezienia rozpuszczalników, które umożliwiłyby jego odpowiednie solubilizowanie. W związku z
tym, zwykle stosuje się oleje takie jak estry, a bardziej szczególnie C12-C15 alkilo-benzoesan
(“FINSOLV TN” z firmy Finetex), lub triglicerydy a zwłaszcza triglicerydy C8-C12 kwasów
tłuszczowych (“MIGLYOL 812" z firmy Hiils), lub alternatywnie monoalkohole lub poliole takie jak etanol, jak również ich mieszaniny. Chociaż wykazują one właściwości solubilizujące w
stosunku do dwu wyżej wymienionych środków filtrujących, produkty te jednak wykazująujem-
4
179 888
ne strony nie posiadając rzeczywistej aktywności w dziedzinie osłaniania promieniowania UV,
albo UV-A albo UV-B.
Jednakże, Zgłaszający wykazał właśnie, niespodziewanie i zaskakująco, że 2-etyloheksylo-a-cyjano-p,p-difenyloakrylan nazywany także oktokrylenem (octocrylene), stanowi szczególnie godny uwagi rozpuszczalnik dla 4-metylobenzylidenokamfory, przy czym ten drugi związek
posiada niezwykle wysoką rozpuszczalność w oktokrylenie, i we wszystkich przypadkach wyraźnie wyższą do tej otrzymywanej przy stosowaniu do tej pory wszystkich innych zwykłych
rozpuszczalników, skutkiem czego umożliwia dla równej ilości rozpuszczalnika, stosowanie
większej ilości środka filtrującego (filtru). Należy zauważyć, że oktokrylen jest już znanym
ciekłym lipofilowym środkiem filtrującym promieniowanie UV-B, ale do tej pory nie były opisywane jego własności zwiększające rozpuszczalność w stosunku do tego wyżej wymienionego
stałego środka filtrującego. Wartość obecnego wynalazku jest więc dwojaka, z jednej strony staje
się teraz możliwe solubilizowanie 4-metylobenzylidenokamfory przy użyciu rozpuszczalnika
innego niż te znane do tej pory, co jest zawsze korzystne samo z siebie, a z drugiej strony,
osiągnięcie zasadniczego wzrostu poziomu ochrony towarzyszącego tej kompozycji, dla równego stężenia tego środka filtrującego w finalnej kompozycji kosmetycznej. Ponadto, stwierdzono
także, że oktokrylen ma znakomitą moc solubilizowania w stosunku do mieszaniny dwóch
stałych lipofiliowych środków filtrujących, mianowicie mieszaniny wyżej wymienionego środka filtrującego UV-B (4-metylobenzylidenokamfory) i środka filtrującego aktywnego w zakresie V-A, który stanowi 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan, przy czym jest możliwe
otrzymanie formuł przeciwsłonecznych oferujących maksimum ochrony przed szkodliwym zakresem UV (280 nm-440 nm), ponadto te kompozycje są doskonale trwałe.
Wszystkie te stwierdzenia tworzą podstawę niniejszego wynalazku.
Zatem, przedmiotem wynalazku jest kompozycja kosmetyczna do stosowania miejscowego w szczególności do fotoochrony skóry i/lub włosów, zawierająca w kosmetycznie dopuszczalnym nośniku 4-metylobenzylidenokamforę (związek A), w postaci solubilizowanej jako środek
filtrujący w zakresie UV-B, charakteryzująca się tym, że zawiera w ilości od 2 do 15% wag. w
stosunku do całkowitej wagi kompozycji 2-etyloheksylo-a-cyjano-β -difenyloakrylan
, β
(związek B), dla całkowitego solubilizowania związku A, przy czym związek A występuje w ilości 0,5 do 10% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
Według korzystnego aspektu obecnego wynalazku, powyższa kompozycja dodatkowo zawiera, także w solubilizowanej postaci, środek filtrujący aktywny w zakresie UV-A, który stanowi 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan.
Inne cechy znamienne, aspekty i korzyści obecnego wynalazku wyłonią się po przeczytaniu szczegółowego opisu poniżej.
Jak wskazano, 4-metylobenzylidenokamfora (związek A) jest środkiem filtrującym, który
jest znany jako taki w postaci ciała stałego, i który jest aktywny w zakresie UY-B, a sprzedawany
zwłaszcza pod nazwą handlową “EUSOLEX 6300" przez firmę Merck lub ’’PARSOL 500" przez
firmę Givandon. Produkt ten przedstawiony jest wzorem 1.
Podobnie a-cyjano- β,β-difenyloakrylan 2-etyloheksylu (związek B), który jest także handlowo osiągalnym produktem, sprzedawanym zwłaszcza pod nazwą handlową “UVINUL
N539" przez firmę BASF, i jest związkiem o wzorze 2, w którym r oznacza rodnik fenylowy.
Ostatecznie, 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan (ewentualny związek C), który
jest środkiem filtrującym aktywnym w zakresie UV-A i dobrze znanym, i który może korzystnie
wchodzić w skład kompozycji według wynalazku, jest sprzedawany zwłaszcza pod nazwą handlową “PARSOL 1789" przez firmę Givandan, i jest przedstawiony wzorem 3.
Związek A (środek filtrujący UV-B, który ma być solubilizowany) może występować w
kompozycjach według wynalazku w stężeniu pomiędzy 0,5 a 10% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji. Według zasadniczej cechy znamiennej obecnego wynalazku, związek ten
wzięty osobno lub w mieszaninie, musi występować w końcowej kompozycji w całkowicie, lub
zasadniczo całkowicie, solubilizowanej postaci.
179 888
5
Związek B (środek solubilizujący) może być zawarty w kompozycjach według wynalazku
w ilości 2 a 15% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
Według zasadniczej cechy znamiennej kompozycji według wynalazku związki te muszą
być stosowane w ilości takiej, że jest wystarczająca do rozpuszczenia całkowitego, lub zasadniczo całkowitego, związku A zawartego w kompozycji.
Zatem, przeprowadzone przez Zgłaszającego określenie parametrów solubilizowania
(w temp. pokojowej) związku A w związku B, wykazało że uzyskuje się warunki solubilizacji
wymienione powyżej, kiedy stosunek wagowy [(związek B) / (związek A)] jest pomiędzy 0,3 a 30.
Stosunek ten jest korzystnie wybrany według wynalazku, powyżej 0,5 i poniżej 25, a jeszcze bardziej korzystnie poniżej 10. We wskazaniu, rozpuszczalność związku A w związku B wynosi odpowiednio 60% wag.
Kiedy ponadto wymagane jest wykorzystanie w kompozycji według wynalazku związku C
(stały środek filtrujący UV-A), związek ten powinien także występować w kompozycji w całkowicie, lub zasadniczo całkowicie solubilizowanej postaci, to należy być ostrożnym w przypadku
albo wykorzystania ilości związku C, która pozostaje kompatybilna (to jest z jednej strony zdolna
do rozpuszczenia się, a z drugiej strony do zrobienia tego bez spowodowania destabilizacj i lub jakiejkolwiek innej perturbacji) z faza składającą się z wykonanej mieszaniny [(związek A) +
(związek B)] lub wykorzystania wstępnej ilości związku B, która jest wystarczająca do przeprowadzenia całkowitego i stałego rozpuszczenia się mieszaniny [(związek A) + (związek C)].
Według wskazania, zaobserwowano, że mieszaniny zawierające związek A i związek C w stosunku wagowym 3:1 są rozpuszczalne w ilości bliskiej 55% wag. w związku B.
Ogólnie zauważa się, że stężenia związków A, B i ewentualnie związek C wybrane są tak,
że przeciwsłoneczny współczynnik ochronny finalnej kompozycji wynosi korzystnie przynajmniej 2.
Według szczególnie korzystnej cechy znamiennej kompozycji według wynalazku, kompozycje te nie zawierają lub zasadniczo nie zawierają, środka solubilizującego związki A, lub
(A+C) innego niż związek B zdefiniowany powyżej. Zakłada się, że podany związek nie posiada
jakichkolwiek właściwości solubilizujących w stosunku do innego związku, kiedy ten drugi
związek ma rozpuszczalność mniejszą niż w przybliżeniu 1% wag. we wcześniejszym związku.
Ponadto, według korzystnej postaci wykonania wynalazku kosmetycznie dopuszczalne
podłoże, w którym zawarte są różne związki A, B, i ewentualnie C, stanowi emulsję typu olej-wwodzie.
Kosmetyczne kompozycje przeciwsłoneczne według wynalazku mogą oczywiście zawierać jeden lub więcej dodatkowych hydrofilowych lub lipofilowych filtrów słonecznych aktywnych w zakresie UV-A i/lub UV-B (absorberów) innych niż, wszystkie lipofilowe środki
filtrujące wspomniane wyżej. Te dodatkowe środki filtrujące m ogą zwłaszcza być wybrane spośród pochodnych cynamonowych, pochodnych salicylowych, pochodnych kamfory, pochodnych triazyny, pochodnych benzofenonu, pochodnych dibenzoilometanu, pochodnych
β,β-difenyloakrylanu, pochodnych kwasu p-aminobenzoesowego, filtrów polimerycznych i filtrów silikonowych, opisanych w zgłoszeniu WO-93/04665. Inne przykłady organicznych środków filtrujących podano w zgłoszeniu patentowym EP-A-0,487,404.
Kompozycje według wynalazku mogą także zawierać środki do sztucznego opalania i/lub
brązowienia skóry (środki samoopalające) takie jak, na przykład dihydroksyaceton (DHA).
Kompozycje kosmetyczne według wynalazku mogą dalej zawierać pigmenty lub alternatywnie nanopigmenty (przeciętny rozmiar początkowych cząstek: ogólnie pomiędzy 5 nm a 100 nm,
korzystnie pomiędzy 10 a 50 nm) powleczonych lub niepowleczonych tlenków metali takich jak,
na przykład nanopigmenty tlenku tytanu (amorficzne lub krystaliczne w postaci rutylu i/lub ana
tazu), tlenku żelaza, tlenku cynku, tlenku cyrkonu lub tlenku ceru, które są wszystkie środkami
fotoochronnymi dobrze znanymi jako takie, działającymi przez fizyczne blokowanie (odbicie
i/lub rozproszenie) promieni UV. Konwencjonalne środki powlekające są to, tlenek glinu i/lub
stearynian glinu. Takie powleczone lub niepowleczone nanopigmenty tlenku metalu opisane są
w szczególności w zgłoszeniach patentowych EP-A-0,518,772 i EP-A-518,773.
6
179 888
Kompozycje według wynalazku mogą dodatkowo zawierać konwencjonalne adjuwanty
kosmetyczne, wybrane zwłaszcza spośród tłuszczy, rozpuszczalników organicznych, jonowych
lub niejonowych środków zagęszczających, środków zmiękczających, antyutleniaczy, środków
zmętniających, środków stabilizujących, środków zmiękczających skórę, silikonów, a-hydroksykwasów, środków przeciwpiennych, środków uwadniających, witamin, zapachów, środków
konserwujących, surfaktanów, wypełniaczy, środków maskujących (jony), polimerów, prope
lentów, środków zasadowych lub zakwaszających, barwników lub jakichkolwiek innych składników stosowanych zwykle w kosmetykach, w szczególności do wytwarzania kompozycji
przeciwsłonecznych w postaci emulsji.
Tłuszcze mogą obejmować oleje lub woski lub ich mieszaniny, i zawierają także dodatkowe kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe i estry kwasów tłuszczowych. Oleje mogą być wybrane spośród olei zwierzęcych, roślinnych, mineralnych lub syntetycznych, a zwłaszcza
spośród ciekłego petrolatum, oleju parafinowego, lotnych lub nielotnych olei silikonowych, izo
parafin, poli-a-olefin, olei fluorowanych i olei perfluorowanych. Podobnie woski mogą być wybrane spośród wosków zwierzęcych, ziemnych, roślinnych, mineralnych lub syntetycznych,
które są znane jako takie.
Spośród rozpuszczalników organicznych można wymienić niższe poliole i alkohole.
Środki zagęszczające mogą być wybrane, zwłaszcza spośród sieciowanych kwasów poliakry
lowych, modyfikowanych lub niemodyfikowanych gum guarowych i celuloz takich jak hydro
ksypropylowa guma guarowa, metylohydroksyetyloceluloza i hdroksypropy lornety loceluloza.
Kompozycje według wynalazku można wytwarzać znanymi dla znawców tej dziedziny technikami, w szczególności tymi przeznaczonymi do wytwarzania emulsji typu olej -w wodzie lub
woda-w-oleju.
Kompozycj a ta może w szczególności być prosta lub złożona emulsj ą (O/W, W/O, O/W/O
lub W/O/W) takąjak krem, mleczko, żel lub kremo-żel, w postaci proszku lub stałego sztyftu i
może być ewentualnie pakowana jako aerozol, i może być dostarczana w postaci pianki lub
spra/u.
Kiedy stanowi emulsję, faza wodna tej emulsji może zawierać niejonową pęcherzykową
dyspersję wytworzoną według znanych sposobów (Bangham, Standish and Watkins, J. Mol.
Biol. 13, 238 (1965), francuskie opisy patentowe FR 2 315 991 i FR 2 416 008).
Kosmetyczna kompozycja według wynalazku może być stosowana jako kompozycja do
ochrony ludzkiego naskórka lub włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym, jako kompozycja przeciwsłoneczna lub jako preparat do makijażu (make-up).
Gdy kompozycje kosmetyczne według wynalazku stosuje się do ochrony ludzkiego naskórka przed promieniowaniem słonecznym UV, lub jako kompozycję przeciwsłoneczną może
ona być w postaci zawiesiny lub dyspersji w rozpuszczalnikach lub tłuszczach, w postaci niejonowej pęcherzykowej dyspersji lub alternatywnie w postaci emulsji, korzystnie typu olej-w-wodzie, takiej jak krem lub mleczko, lub maści, żelu, stałego sztyftu, sztyftu, pianki w aerozolu lub
postaci sprayu.
Gdy kompozycję kosmetyczną według wynalazku stosuje się do ochrony włosów, to może
być w postaci szamponu, lotionu, żelu, emulsji, niejonowej pęcherzykowej dyspersji lub lakieru
do włosów i m ogą na przykład stanowić kompozycje do zmywania, do stosowania przed lub po
użyciu szamponu, przed lub po barwieniu lub rozjaśnianiu, przed podczas lub po trwałym odkształcaniu lub prostowaniu włosów, fryzowaniu lub pielęgnacji lotionem lub żelem, suszeniu
powiewowym lub układaniu włosów lotionem lub żelem lub kompozycję do trwałego odkształcania włosów lub prostosowaniu, barwieniu lub rozjaśnianiu włosów.
Gdy kompozycję stosuje się jako preparat do makijażu (make-up) do brwi, rzęs lub skóry,
taki jak krem pielęgnacyjny do naskórka, podkład, szminkę, cień do powiek, róż, maskarę (tusz
do rzęs) lub “eyeliner” (tusz do malowania kresek wokół oczu), to może ona być w postaci bezwodnej lub wodnej, stałej lub w postaci pasty, takiej jak emulsja olej-w-wodzie lub woda-w-oleju, niejonowej pęcherzykowej dyspersji lub alternatywnie zawiesin.
179 888
7
Według wskazania, dla formuł przeciwsłonecznych według wynalazku, które posiadają
podłoże emulsyjne typu olej -w-wodzie, faza wodna ogólnie stanowi od 50 do 95% wag., korzystnie od 70 do 90% wag., w stosunku do całkowitej formuły, faza olejowa (zawierająca solubilizowane lub solubilizujące lipofilowe środki filtrujące) od 5 do 50% wag., korzystnie od 10 do 30%
wag., w stosunku do całkowitej formuły. Zauważa się, że według obecnego wynalazku, faza
tłuszczowa takich emulsj i może składać się zasadniczo, lub nawet w całości, jedynie ze związku B
(rozpuszczalnik organiczny), w którym środek filtrujący lub środki A i C zdefiniowane powyżej
jest (są) solubilizowane, jak również ewentualnie dodatkowe środki filtrujące i inne konwencjonalne lipofilowe adjuwanty kosmetyczne.
Poniżej przedstawiono konkretne przykłady ilustrujące wynalazek, ale nie ograniczające
jego zakresu.
P r z y k ł a d I.
Emulsja olej-w-wodzie:
- 4-metylobenzylidenokamfora (“EUSOLEX 6300")
3g
- a-cyjano-β, β-difenyloakrylan 2-etyloheksylu
(“UVINUL N539")
6g
- mieszanina alkoholu cetylostearylowego i oksyetylenowego
alkoholu cetylostearylowego zawierająca 33 mole tlenku
etylenu, sprzedawane pod nazwą “SINNOWAX AO”
przez firmę Henkel (środek emulgujący)
- mieszanina mono-, di- i tri-stearynianu glicerylu
(środek ko-emulgujący)
- trójglicerydy C8-C12 kwasu tłuszczowego (MIGLYOL 812")
- polidimetylosiloksan
- alkohol cetylowy
- środki konserwujące
2g
2g
1,5 g
1,5 g
qs
- woda destylowana
qs 100 g
7g
Powyższą emulsję wytwarza się przez rozpuszczenie środków filtrujących w fazie tłuszczowej, a następnie dodanie środków (ko)emulgujących do tej fazy tłuszczowej utrzymywanej w
około 80°C, i ostatecznie przez dodanie wody, wstępnie ogrzanej do tej samej temperatury, przy
gwałtownym mieszaniu.
P r z y k ł a d II.
Emulsja olej-w-wodzie:
- 4-metylobenzylidenokamfora (“EUSOLEX 6300")
4,5 g
- 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan (“PARSOL 1789")
1,5 g
- a-cyjano-β,β-difenyloakrylan 2-etyloheksylu (“UVINUL N539")
10 g
- mieszanina alkoholu cetylostearylowego i oksyetylenowego
alkoholu cetylostearylowego zawierająca 33 mole tlenku
etylenu, sprzedawane pod nazwą “SINNOWAX AO” przez firmę
Henkel (środek emulgujący)
- mieszanina mono-, di- i tri-stearynianu glicerylu
(środek ko-emulgujący)
- triglicerydy C8-C12 kwasu tłuszczowego (MIGLYOL 812")
- polidimetylosiloksan
7g
2g
2g
1,5 g
179 888
- alkohol cetylowy
- woda destylowana
Emulsję wytwarzano jak w przykładzie I.
1,5 g
qs 100 g
P r z y k ł a d III.
Emulsja woda-w-oleju:
- 4-metylobenzylidenokamfora (“EUSOLEX 6300")
3g
- 4-(tert-butylo)-4'-metoksydibenzoilometan (“PARSOL 1789")
1g
- a-cyjano- β,β-difenyloakrylan 2-etyloheksylu (“UVINUL N539")
8g
- nanopigment typu T i0 2
- mieszanina (hydroksystearynianu i izostearynianu glicerylu
i sorbitalu) zawierająca 20 moli tlenku propylenu i 30 moli
tlenku etylenu, sprzedawana pod nazwą “ARLACEL 780"
przez firmę ICI
- środki konserwujące
1,5 g
2,0 g
qs
- zapach
- woda destylowana
qs
qs 100 g
179 888
179 888
WZOR 1
WZOR 2
WZOR 3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
652 Кб
Теги
pl179888b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа