close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179994B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179994
(
1
(21) Numer zgłoszenia:
(22) Data zgłoszenia:
3
)
323347
B 1
10.05.1996
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
10.05.1996, PCT/1B96/00441
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowego:
21.11.1996, WO96/36833,
PCT Gazette nr 51/96
Pierwszeństwo:
( 7 3 ) Uprawniony z patentu:
BOA AG , Rothenburg, CH
17.05.1995,US.08/442689
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.2000 WUP 11/00
57)1.
( M e ta lo w e z łą c z e k o m p e n s a c y jn e a m o rty z u ją c e d rg a n ia , d la u k ła d ó w
u ro w y c h , z a w ie ra ją c e p r z y n a jm n ie j j e d e n m e ta lo w y e le m e n t m ie s z k o w y z
p ie r w s z ą s z y jk ą w y s ta ją c ą w k ie ru n k u o sio w y m z je d n e g o k o ń c a e le m e n tu
m ie s z k o w e g o o ra z z d r u g ą s z y jk ą w y s ta ją c ą w k ie ru n k u o s io w y m z j e g o d ru g ie g o k o ń c a , z a w ie ra ją c e p o n a d to p ie rw s z y i d ru g i k o łn ie rz , p ie r w s z ą tu le ję
o c h ro n n ą m a ją c ą c z ę ś ć c y lin d ry c z n ą p rz e c h o d z ą c ą w z a sa d n ic z o p ro m ie n io w o w y w in ię tą p ie r ś c ie n io w ą c z ę ś ć k o ń c o w ą , d r u g ą tu le ję o c h ro n n ą , k tó ra z a w ie ra k ró c ie c ru ro w y u m ie s z c z o n y w e w n ą trz e le m e n tu m ie s z k o w e g o
w s p ó ło s io w o d o n ie g o , p rz y czy m w d ru g iej tu le i o c h ro n n e j o sa d zo n a je s t
c z ę ś ć p ierw sz e j tulei o c h ro n n e j, z a ś d ru g a tu le ja o c h ro n n a sk ła d a się z c zęści
u k sz ta łto w an e j c y lin d ry c z n ie i d a lsz e j c iąg łej o ra z z a sa d n ic z o p ro m ie n io w o
w y w in ię te j p ierśc ie n io w e j części k o ń c o w e j, złą c z e zaw iera ją c e ró w n ie ż
p ie rw s z ą o sło n ę m a ją c ą c z ęść u k s z ta łto w a n ą c y lin d ry cz n ie i p rz e c h o d z ą c ą w
z a sa d n ic z o p ro m ie n io w ą w y w in ię tą p ie rś c ie n io w ą c zęść k o ń c o w ą , p rzy czy m
ta w y w in ię ta p ie rś c ie n io w a c z ę ś ć k o ń c o w a p ie rw s z e j o sło n y o p ie ra s ię o w y
w in ię t ą p ie rś c ie n io w ą c z ę ś ć k o ń c o w ą p ierw sz e j tu le i o c h ro n n e j tw o rz ą c z
p ie rw s z y k o łn ie rz , p o n a d to d r u g ą o s ło n ę m a ją c ą c z ęść u k s z ta łto w a n ą c y lin
d ry c z n ie p rz e c h o d z ą c ą w z a sa d n ic z o p ro m ie n io w o w y w in ię tą p ie rś c ie n io w ą
c z ę ś ć k o ń c o w ą , p rz y c z y m ta w y w in ię ta p ie rś c ie n io w a c z ęść k o ń c o w a d ru g ie j
o s ło n y o p ie ra się o w y w in ię tą p ie rś c ie n io w ą c z ę ś ć k o ń c o w ą d ru g iej tu le i
o c h ro n n e j tw o rz ą c z n ią d ru g i k o łn ie rz , p o n a d to z a ś p ie rw s z a sz y jk a m e ta lo
w e g o e le m e n tu m ie s z k o w e g o je s t o s a d z o n a i z a m o c o w a n a p o m ię d z y c y lin
d ry c z n ie u k s z ta łto w a n y m i c z ę ś c ia m i p ierw sz e j o sło n y i p ierw sz e j tu lei
o c h ro n n e j, a d ru g a s z y jk a m e ta lo w e g o e le m e n tu m ie s z k o w e g o j e s t o s a d z o n a i
z a m o c o w a n a p o m ię d z y c y lin d ry c z n ie u k s z ta łto w a n y m i c z ę śc ia m i d ru g ie j
o s ło n y i dru g ie j tu le i o c h ro n n e j, znamienne tym, że z a sa d n ic z o p ro m ie n io w o
w y w in ię te p ie rś c ie n io w e k o ń c o w e c z ę ś c i ( 1 1 , 16) p ierw sz e j o s ło n y (9 ) i d r u
g iej o sło n y (1 4 ), s k ie ro w a n e s ą p o d k ą te m o stry m w z g lę d e m o d p o w ie d n ic h ,
z a sa d n ic z o p ro m ie n io w o w y w in ię ty c h p ie rś c ie n io w y c h k o ń c o w y c h c z ęśc i
( 1 3 , 17) p ierw sz e j tu le i o c h ro n n e j (8 ) i d ru g ie j tu le i o c h ro n n e j ( 6 ), o ra z z a w ie
r a j ą lic z n e m ie jsc o w e w g łę b ie n ia (2 4 , 2 6 ), p rzy c z y m p o w ie rz c h n ie p ro m ie
n io w o w y w in ię ty c h p ie rś c ie n io w y c h k o ń c o w y c h c z ęśc i (1 1 , 16),
Twórcy wynalazku:
Silvano Mantoan, Au, CH
Werner Peterm ann, Em m enbr ücke, CH
30.03.1998 BUP 07/98
4( 5)
F 0 1 N 7 /1 8
(87) Data 1 numer publikacji zgłoszenia
Metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące drgania dlaukładów rurowych
(54)
(30)
F16L 51/02
(74)
Pełnomocnik:
Sierpińska Urszula, PATPO L Spółka z o .o .
PL 179994 B1
r
n i ą
i
i
,
F ig . 1
Metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące drgania,
dla układów rurowych
Zastrzeżenia patentowe
1. Metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące drgania, dla układów rurowych, zawierające przynajmniej jeden metalowy element mieszkowy z pierwszą szyjką wystającą w kierunku osiowym z jednego końca elementu mieszkowego oraz z drugą szyjką wystającą w kierunku
osiowym z jego drugiego końca, zawierające ponadto pierwszy i drugi kołnierz, pierwszą tuleję
ochronną mającą część cylindryczną przechodzącą w zasadniczo promieniowo wywiniętą pierścieniową część końcową, drugą tuleję ochronną, która zawiera króciec rurowy umieszczony
wewnątrz elementu mieszkowego współosiowo do niego, przy czym w drugiej tulei ochronnej
osadzona jest część pierwszej tulei ochronnej, zaś druga tuleja ochronna składa się z części
ukształtowanej cylindrycznie i dalszej ciągłej oraz zasadniczo promieniowo wywiniętej pierścieniowej części końcowej, złącze zawierające również pierwszą osłonę mającą część ukształtowaną
cylindrycznie i przechodzącą w zasadniczo promieniowąwywiniętąpierścieniową część końcową,
przy czym ta wywinięta pierścieniowa część końcowa pierwszej osłony opiera się o wywiniętą
pierścieniową część końcowąpierwszej tulei ochronnej tworząc z nią pierwszy kołnierz, ponadto
drugą osłonę mającą część ukształtowaną cylindrycznie przechodzącą w zasadniczo promieniowo wywiniętąpierścieniową część końcową, przy czym ta wywinięta pierścieniowa część końcowa drugiej osłony opiera się o wywiniętąpierścieniową część końcową drugiej tulei ochronnej
tworząc z nią drugi kołnierz, ponadto zaś pierwsza szyjka metalowego elementu mieszkowego
jest osadzona i zamocowana pomiędzy cylindrycznie ukształtowanymi częściami pierwszej
osłony i pierwszej tulei ochronnej, a druga szyjka metalowego elementu mieszkowego jest osadzona i zamocowana pomiędzy cylindrycznie ukształtowanymi częściami drugiej osłony i drugiej tulei ochronnej, znamienne tym, że zasadniczo promieniowo wywinięte pierścieniowe
końcowe części (11, 16) pierwszej osłony (9) i drugiej osłony (14), skierowane są pod kątem
ostrym względem odpowiednich, zasadniczo promieniowo wywiniętych pierścieniowych końcowych części (13, 17) pierwszej tulei ochronnej (8) i drugiej tulei ochronnej (6), oraz zawierają
liczne miejscowe wgłębienia (24, 26), przy czym powierzchnie promieniowo wywiniętych pierścieniowych końcowych części (11,16), znajdujące się na zewnątrz w stosunku do metalowego
elementu mieszkowego (1), stykają się z powierzchniami promieniowo wywiniętych pierścieniowych końcowych części (13, 17) pierwszej tulei ochronnej (8) i drugiej tulei ochronnej (6),
znajdującymi się od strony elementu mieszkowego (1).
2. Metalowe złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że pierwsza i druga szyjka (2, 3) elementu mieszkowego (1) są przyspawane do odpowiednich ukształtowanych cylindrycznie części (10,15) osłon (9, 14) i ukształtowanych cylindrycznie części (12,25) tulei ochronnych (8, 6).
3. Metalowe złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że zasadniczo promieniowo wywinięta pierścieniowa końcowa część (11) pierwszej osłony (9) jest zespawana z zasadniczo promieniowo wywiniętą końcową częścią (13) pierwszej tulei ochronnej (8), a zasadniczo promieniowo
wywinięta pierścieniowa końcowa część (15) drugiej osłony (14) jest zespawana z zasadniczo promieniowo wywinętą pierścieniową końcową częścią (17) drugiej tulei ochronnej (6).
4. Metalowe złącze według zastrz. 1 albo 3, znamienne tym, że zasadniczo promieniowo
wywinięte pierścieniowe końcowe części (13, 17) obu tulei ochronnych (6, 8) zawierająpierście
niowe wgłębienia (22,23) znajdujące się na promieniowo rozciągających się powierzchniach na
zewnątrz względem elementu mieszkowego (1).
*
*
*
Przedmiotem niniejszego wynalazku jest metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące
drgania, dla układów rurowych, posiadające przynajmniej jeden metalowy element mieszkowy,
179 994
3
który ma pierwszą i drugą, przeciwległą do niej, szyjkę, pierwszy i drugi, przeciwległy kołnierz;
pierwszą tuleję ochronną, drugą tuleję ochronną, które zawiera ponadto króciec rurowy umieszczony wewnątrz metalowego elementu mieszkowego i rozciągający się osiowo względem niego,
w którym jest osadzona część wspomnianej pierwszej tulei ochronnej.
Metalowe złącza kompensacyjne amortyzujące drgania w układach rurowych są przeważ
nie używane w dwóch zastosowaniach. Pierwszym zastosowaniem jest użycie takich urządzeń
jako złącza kompensacyjnego, a drugim zastosowaniem jest użycie jako tłumika drgań. W obu
zastosowaniach używa się tych samych podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych w tych
urządzeniach, za pomocą których w przypadku złącz kompensacyjnych podstawowym działaniem
urządzenia jest absorbowanie przemieszczeń rur w układach rurowych dzięki temu, że zawiera ono
w swojej konstrukcji metalowy element mieszkowy, a jako drugorzędny efekt, także umożliwia
absorbowanie drgań w układach rurowych. W przypadku zastosowania do tłumienia drgań, pod
stawow
ym działaniem urządzenia jest absorbowanie drgań w układzie rurowym, przy czym takie
urządzenie absorbuje przemieszczenia rur w układzie rurowym jako efekt dodatkowy. Możliwe
są także zastosowania, w których urządzenia są stosowane do absorbowania przemieszczeń i
pochłaniania drgań jednocześnie. Podstawowym członem roboczym w tych urządzeniach jest
metalowy mieszek, który jest odpowiednio zwymiarowany i skonstruowany z właściwego materiału, o właściwych wymiarach, itd., w zależności od celu jakiemu ma służyć mianowicie, czy do
absorbcji przemieszczeń rury, czy poza tym do pochłaniania drgań.
W przypadku, gdy takiego urządzenia używa się jako urządzenia do absorbcji przemieszczeń, nazywa się je złączem kompensacyjnym.
Złącza kompensacyjne są zwykle używane w rurociągach, układach i obwodach przewodów rurowych, w których na przykład, z powodu wysokiej lub niskiej temperatury czynnika
przepływającego przez rury, temperatura samych rur wzrasta lub obniża się, w wyniku czego prowadzi to odpowiednio do wydłużeń lub skurczów termicznych. Te odpowiednie wydłużenia lub
skurcze termiczne powodują ogólne zmiany wymiaru osiowego rur, a także kątowe ruchy i
zmienne przemieszczenia poprzeczne. Aby zlikwidować takie przemieszczenia, złącza kompensacyjne są wstawiane pomiędzy odcinki rur, a przy pomocy mieszków metalowych tych złącz
wspomniane wcześniej zmiany wymiarów powodowane kurczeniem lub wydłużaniem zostają
zaabsorbowane.
Celem pochłaniaczy drgań jest absorbcja drgań w układach rurowych poprzez mieszek metalowy, który pochłania odpowiednie drgania lub oscylacje powodowane przez czynnik płynący
w układzie rur (turbulencje), albo drgania pochodzące od maszyny, do której rury są przyłączone,
np. sprężarki, silniki spalinowe; dlatego w tym drugim przypadku rura wydechowa lub kolektor
jest sprzężony z maszyną poprzez taki pochłaniacz drgań.
Metalowe złącze kompensacyjne i urządzenia amortyzujące drgania zawierają zwykle pojedyncze lub wielokrotne elementy mieszkowe wykonane z cienkiej blachy metalowej i
ukształtowane ze zwojami; te elementy mieszkowe z blachy metalowej są łączone, np. przez spawanie lutowania lub zaciskanie z obu ich końców, z odpowiednimi elementami kołnierzowymi,
przy pomocy których odpowiednie złącze kompensacyjne lub pochłaniacz drgań jest sprzężony
oboma końcami np. poprzez śruby lub zaciski, odpowiednio, z przylegającym odcinkiem rury
lub z maszyną. W celu zabezpieczenia mieszka przed działaniem na niego odpowiednio, czynnika przepływającego przez urządzenie lub płynu a także, by uniknąć turbulencji w płynie, została
zastosowana wewnątrz mieszka tuleja zabezpieczająca, która rozciąga się współosiowo do niego. Ta tuleja zabezpieczająca jest na ogół montowana w dowolny sposób do jednego z kołnierzy.
Może ona mieć wywinięty koniec wciśnięty pośrodku kołnierza, odpowiednio, złącza kompensacyjnego lub pochłaniacza drgań, a kołnierz przyłączanego układu, np. rury albo tego urządzenia, może być przyspawany do kołnierza złącza kompensacyjnego.
Tak więc, znane złącze kompensacyjne lub pochłaniacze drgań składają się z licznych części o rozmaitych strukturalnych i fizycznych właściwościach. W związku z tym producent musi
utrzymywać dość duży asortyment rozmaitych wyrobów do skompletowania takich urządzeń, a
kompletowanie tych aparatów jest czasochłonne, ponieważ wiele pojedynczych wyrobów musi
4
179 994
być złożonych i ostatecznie, muszą pasować do sztywnych kołnierzy; takie znane złącza kompensacyjne pochłaniacze drgań mają stosunkowo znaczny ciężar.
Dokument US-A-4 106 798 opisuje przykład złącza kompensacyjnego posiadającego masywne kołnierze. Szyjki metalowego elementu mieszkowego, opisane w dokumencie US-A-4
106 798, są wciśnięte pomiędzy odpowiednie kołnierze i krótkie, cylindrycznie ukształtowanie
części blachy metalowej, przy czym ukształtowane cylindryczne części i szyjki są zespawane ze
względnie grubymi, masywnymi kołnierzami.
Dokument US-A-5 159 811 opisuje urządzenie sprzęgające zawierające metalowy mieszek, którego szyjki są wciśnięte pomiędzy masywną część kołnierzową i ciężki, masywny pierścień zaciskający.
Obie powyżej wspomniane struktury mają duży ciężar i znacznie zwiększają koszty wytwarzania.
Wynalazek stawia sobie za cel zaradzenie temu. Rozwiązuje on problem jak zaprojektować
złącze metalowe i urządzenie amortyzujące drgania dla układów rurowych, w których większość
części może być wykonana z jednakowej blachy.
Metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące drgania, dla układów rurowych, według
wynalazku zawierające przynajmniej jeden metalowy element mieszkowy z pierwszą szyjką wystającą w kierunku osiowym z jednego końca elementu mieszkowego oraz z drugą szyjką wystającą w kierunku osiowym z jego drugiego końca, zawierające ponadto pierwszy i drugi
kołnierz, pierwszą tuleję ochronną mającą część cylindryczną przechodzącą w zasadniczo promieniowo wywiniętąpierścieniową część końcową, drugą tuleję ochronną, która zawiera króciec
rurowy umieszczony wewnątrz elementu mieszkowego współosiowo do niego, przy czym w
drugiej tulei ochronnej osadzona jest część pierwszej tulei ochronnej, zaś druga tuleja ochronna
składa się z części ukształtowanej cylindrycznie i dalszej ciągłej oraz zasadniczo promieniowo
wywiniętej pierścieniowej części końcowej, złącze zawierające również pierwszą osłonę mającą
część ukształtowaną cylindrycznie i przechodzącą w zasadniczo promieniową wywiniętą pierścieniową część końcową, przy czym ta wywinięta pierścieniowa część końcowa pierwszej
osłony opiera się o wywiniętą pierścieniową część końcową pierwszej tulei ochronnej tworząc z
nią pierwszy kołnierz, ponadto drugą osłonę mającą część ukształtowaną cylindrycznie prze
chodzącą w zasadniczo promieniowo wywiniętą pierścieniową część końcową przy czym ta wywinięta pierścieniowa część końcowa drugiej osłony opiera się o wywiniętą pierścieniową część
końcową drugiej tulei ochronnej tworząc z nią drugi kołnierz, ponadto zaś pierwsza szyjka metalowego elementu mieszkowego jest osadzona i zamocowana pomiędzy cylindrycznie ukształtowanymi częściami pierwszej osłony i pierwszej tulei ochronnej, a druga szyjka metalowego
elementu mieszkowego jest osadzona i zamocowana pomiędzy cylindrycznie ukształtowanymi
częściami drugiej osłony i drugiej tulei ochronnej, charakteryzuje się tym, że zasadniczo promieniowo wywinięte pierścieniowe końcowe części pierwszej osłony i drugiej osłony, skierowane są
pod kątem ostrym względem odpowiednich, zasadniczo promieniowo wywiniętych pierścieniowych końcowych części pierwszej tulei ochronnej i drugiej tulei ochronnej, oraz zawierają liczne
miejscowe wgłębienia, przy czym powierzchnie promieniowo wywiniętych pierścieniowych
końcowych części, znajdujące się na zewnątrz w stosunku do metalowego elementu mieszkowego, stykają się z powierzchniami promieniowo wywiniętych pierścieniowych końcowych części
pierwszej tulei ochronnej i drugiej tulei ochronnej, znajdującymi się od strony elementu mieszkowego.
W korzystnym wariancie wynalazku, pierwsza i druga szyjka elementu mieszkowego są
przyspawane do odpowiednich ukształtowanych cylindrycznie części osłon i ukształtowanych
cylindrycznie części tulei ochronnych.
W innym korzystnym wariancie, zasadniczo promieniowo wywinięta pierścieniowa koń
cowa część pierwszej osłony jest zespawana z zasadniczo promieniowo wywiniętą końcową czę
ścią pierwszej tulei ochronnej, a zasadniczo promieniowo wywinięta pierścieniowa końcowa
część drugiej osłony jest zespawana z zasadniczo promieniowo wywinętą pierścieniową koń
cową częścią drugiej tulei ochronnej.
179 994
5
Również korzystnie, zasadniczo promieniowo wywinięte pierścieniowe końcowe części
obu tulei ochronnych zawierają pierścieniowe wgłębienia znajdujące się na promieniowo rozciągających się powierzchniach na zewnątrz względem elementu mieszkowego.
Korzyści oferowane przez wynalazek są głównie takie, że urządzenie ma wyjątkowo mały
ciężar i może być produkowane bardziej sprawnie a więc tanio lub alternatywnie, może być
złożone z licznych pojedynczych części o różnych grubościach i właściwościach fizycznych powielanych z uwzględnieniem przeważających warunków działania.
Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym: fig. 1 przedstawia schematyczny przekrój poprzeczny przez górną połowę metalowego
złącza według wynalazku; fig. 2 - schematyczny przekrój obszaru lewego kołnierza, w nieco powiększonej skali, rozwiązania pokazanego na fig. 1.
Metalowe złącze według wynalazku zawiera metalowy element mieszkowy 1 wykonany z
cienkiej elastycznej metalowej blachy, który został uformowany z pokazanymi zwojami. Wybrany metal może być każdego rodzaju pod warunkiem, że jest sprężyście odkształcalny i odpowiednio wyselekcjonowany pod względem oporów podczas tłoczenia, odporności na temperaturę a
także na możliwe chemiczne działania kontaktującego się z nim płynu.
Element mieszkowy 1 pokazany na rysunkach jest konstrukcją jednozwojną. Oczywiście
ten element mieszkowy 1 mógłby być konstrukcją wielozwojną, jak to przeważnie bywa w praktyce. Końce elementu mieszkowego 1, zgodnie z ogólnie znaną konstrukcją mieszków, mają
-szyjki - u jego lewego końca pierwszą szyjkę 2, a u jego prawego końca drugą szyjkę 3.
Pierwsza tuleja ochronna 8 zawiera także część ukształtowaną cylindrycznie 12, która wychodzi z dalszej, w zasadzie promieniowo wywinętej pierścieniowej końcowej części 13.
Druga tuleja ochronna 6 umieszczona, zgodnie z fig. 1, po prawej stronie złącza, zawiera
króciec rurowy 7 znajdujący się wewnątrz mieszka 1 współosiowo do niego. Króciec rurowy 7
stanowi kontynuację cylindrycznie ukształtowanej części 25 tulei ochronnej 6, której cylindrycznie ukształtowana część 25 kończy się przy zasadniczo promieniowo wywinętej pierścieniowej
końcowej części 17, to jest, ta wywinięta część końcowa 17 ma w przybliżeniu kształt kołowego
pierścienia położonego prostopadle do wzdłużnej osi złącza.
Pierwsza tuleja ochronna 8 wchodzi przy jednym końcu współosiowo do wewnątrz króćca
rurowego 7.
Pierścieniowa osłona 9 zawiera cylindrycznie ukształtowaną część 10, która otacza cylindrycznie ukształtowanączęść 12 pierwszej tulei ochronnej 8. Cylindrycznie ukształtowana część
10 kończy się także przy zasadniczo promieniowo wywiniętej pierścieniowej końcowej części 11,
która będzie opisana szczegółowo poniżej.
Pierścieniowa osłona 14 zawiera ukształtowaną cylindrycznie część 15. Ta cylindrycznie
ukształtowana część 15 otacza cylindrycznie ukształtowaną część 25 drugiej tulei ochronnej 6 i
kończy się przy w zasadzie promieniowo wywiniętym końcu części 17.
Jak można zauważyć szyjka 2 elementu mieszkowego 1jest osadzona pomiędzy cylindrycznie ukształtowaną częścią 10 osłony 9 i cylindrycznie ukształtowaną częścią 12 pierwszej tulei
ochronnej 8. W tym przypadku, te trzy części są połączone poprzez spaw 18. Oczywiście, do wykonania tego połączenia mogą być stosowane różne rodzaje spawania, np. zgrzewanie punktowe,
podłużne szwy spoinowe, albo też inne rodzaje technik takich jak nitowanie.
Podobnie szyjka 3 naprzeciwległym końcu elementu mieszkowego 1jest osadzona pomiędzy cylindrycznie ukształtowaną częścią 15 zewnętrznej części 14 a cylindrycznie ukształtowaną częścią 25 drugiej tulei ochronnej 6. Ponadto, połączenie w tym przypadku jest wykonane
poprzez spaw 19.
Zwróćmy teraz uwagę na lewą stronę fig. 1 i na fig. 2. Wywinięty pierścieniowy koniec części 11 pierwszej osłony 9 dotyka do wywiniętego pierścieniowego końca części 13 pierwszej tulei ochronnej 8. Te końcowe części 11 i 13 tworzą wspólnie kołnierz 4 złącza, to jest jeden z
dwóch jego kołnierzy. Części 11 i 13 mogą, ale nie muszą być połączone poprzez spaw 20.
Złącze zostaje zmontowane przez sprzężenie kołnierza 4, z (nie pokazaną na rysunku)
przyłączoną rurą lub inną częścią układu, taka jak pompa. Sprzężenie to może być wykonane z
6
179 994
zastosowaniem rozmaitych technik. Tutaj zakładamy, że sprzężenie jest wykonane (zgodnie z
powszechnie znaną techniką) przy pomocy pierścienia o kształcie U w przekroju poprzecznym,
który jest zaciśnięty na zewnątrz kołnierza 4 i kołnierza przyłącza, np. rury, tak że kołnierz 4 i
przylegający kołnierz są włożone pomiędzy dwa ramiona kształtu U. Na zewnętrznej, dalszej od
elementu mieszkowego 1, powierzchni kołnierza 4, wywinięta pierścieniowa końcowa część 13
może być płaska albo odkształcona, tak by zawierała, jak to pokazano w tym przypadku, pierścieniowe wgłębienie 22. W to wgłębienie 22 może być włożony pierścień uszczelniający (nie pokazany na rysunku).
Wywinięta pierścieniowo końcowa część 11 pierwszej osłony 9 skierowana jest pod kątem
ostrym względem wywiniętej końcowej części 13 pierwszej tulei ochronnej 8. Ta końcowa część
ma, zasadniczo, kształt ściętego stożka. Zawiera ona wiele miejscowych wgłębień 24. Dlatego
jej powierzchnia, dalsza względem elementu mieszkowego 1, styka się przy miejscach wgłębień
24 z wywiniętą końcową częścią 13 pierwszej tulei ochronnej 8. Te powierzchnie wgłębienia 24
służąjako wspornik i jako wzmocnienie wywiniętego końca części 11. Zauważyć należy, że dwie
wywinięte części 11 i 13 stykają się wzajemnie dodatkowo wzdłuż ich obwodów, gdzie istnieje
możliwość zespawania ich razem, tak jak pokazano, poprzez spaw 20.
Po swojej prawej stronie (zgodnie z fig. 1) złącze, tj. jego części, są tak samo zaprojektowane jak wyszczególniono wyżej odnośnie lewej strony. Tak więc, wywinięta pierścieniowa
część końcowa 16 drugiej osłony 14 styka się z wywinętą pierścieniową częścią 17 drugiej tulei
ochronnej 6. Te końcowe części 16 i 17 wspólnie tworzą kołnierz 5 złącza i mogą ale nie muszą
koniecznie, być połączone poprzez spaw 21. Wgłębienie w wywiniętej pierścieniowej końcowej
części 17 jest określone przez odnośny numer 23. Wywinięta pierścieniowa końcowa część 16
drugiej osłony 14 skierowana jest pod ostrym kątem względem wywiniętej końcowej części 17
drugiej tulei ochronnej 6 i ma też kształt stożka ściętego oraz zawiera miejscowe wgłębienia 26
stanowiące wsporniki i wzmocnienia i stykające się z wywiniętą końcową częścią 17 drugiej tulei
ochronnej 6. W tym przypadku te dwie końcowe części 16 i 17 są połączone poprzez spaw 21.
Tak więc, można zauważyć w powyższym szczegółowym opisie zalecanego rozwiązania,
że metalowe złącze kompensacyjne amortyzujące drgania według wynalazku składa się z wykonanych z cienkimi ściankami zamiennych części, które połączone są poprzez spawy W szczególności należy zauważyć, że pierwsze tuleje ochronne 8 i 6 mogą być wykonane z innych
materiałów, niż osłony 9 i 14, co daje większą swobodę wyboru materiałów. Dlatego też, opisane
złącze jest nie tylko konstrukcją o wyjątkowo niskim ciężarze, ale może być produkowane przy
niskich kosztach.
179 994
Fig. 2
179 994
Fig.
1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
638 Кб
Теги
pl179994b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа