close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL180344B1

код для вставкиСкачать
R ZE C Z PO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 180344
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 322275
(22) Data zgłoszenia:
22.03.1996
(51) IntCl7:
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
H02G 1/14
22.03.1996, PCT/DE96/00490
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
26.09.1996, W096/29767,
PCT Gazette nr 43/96
Sposób i urządzenie do nasuwania i ustalania położenia sprężystych muf kablowych
na cylindrycznych lub stożkowych korpusach
Pierwszeństwo:
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
Twórcy wynalazku:
Jürgen Pilling, Spitzkunnersdorf, DE
Klaus-Dieter Haim, Zittau, DE
Jens Weichold, Zittau, DE
Ralf Rotzsche, Radebeul, DE
19.01.1998 BUP 02/98
4( 5)
Uprawniony z patentu:
ZITTAUER KUNSTSTOFF GMBH,
Zittau, DE
23.03.1995,DE,19510598.2
(43)
H02G 15/04
H01B 17/58
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.2001 WUP 01/01
(74)
Pełnomocnik:
Łazewska Sławomira, Sławomira Łazewska
& Son PATENT AGENCY
PL 180344 B1
( 57)
1. Sposób nasuwania i ustalania położenia sprężystych m uf kablowych wprowadzanych na cylindryczne lub stożkowe korpusy utworzone przez
złącza żył kablowych, których zewnętrzna średnica
jest większa od wewnętrznej średnicy nasuwanych,
promieniowo rozciągalnych m uf kablowych wykonanych z wysokosprężystego tworzywa w stanie odprężonym, przy pomocy elementów poślizgowych,
przy czym rozciągalną mufę kablową odciąga się od
korpusu, znamienny tym, że bezpośrednio przed
nasunięciem mufy kablowej (8) na korpus (10) nasuwa się tulejowy element łączący (1), w którego
pustą przestrzeń o cylindrycznym przekroju wprowadza się rozciągające się wzdłużnie, cienkie,
nakładkowe języczki poślizgowe (2) rozstawione w
nieznacznych odległościach od siebie, których niepołączone końce ściska się w wiązkę o niewielkiej
średnicy, po czym przy użyciu nieznacznej siły wywieranej na korpus (10) poślizgowo nasuwa się rozszerzalną mufę kablową (8) do osiągnięcia pozycji
końcowej, a przez wyciągnięcie usuwa się języczki
poślizgowe (2).
Fig. 1b
Sposób i urządzenie do nasuwania
i ustalania położenia sprężystych muf kablowych
na cylindrycznych lub stożkowych korpusach
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób nasuwania i ustalania położenia sprężystych muf kablowych wprowadzanych na cylindryczne lub stożkowe korpusy utworzone przez złącza żył kablowych, których
zewnętrzna średnica jest większa od wewnętrznej średnicy nasuwanych, promieniowo rozciągalnych muf kablowych wykonanych z wysokosprężystego tworzywa w stanie odprężonym, przy pomocy elementów poślizgowych, przy czym rozciągalną mufę kablową odciąga
się od korpusu, znamienny tym, że bezpośrednio przed nasunięciem mufy kablowej (8) na
korpus (10) nasuwa się tulejowy element łączący (1), w którego pustą przestrzeń o cylindrycznym przekroju wprowadza się rozciągające się wzdłużnie, cienkie, nakładkowe języczki
poślizgowe (2) rozstawione w nieznacznych odległościach od siebie, których niepołączone
końce ściska się w wiązkę o niewielkiej średnicy, po czym przy użyciu nieznacznej siły wywieranej na korpus (10) poślizgowo nasuwa się rozszerzalną mufę kablową (8) do osiągnięcia
pozycji końcowej, a przez wyciągnięcie usuwa się języczki poślizgowe (2).
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że języczki poślizgowe (2) rozstawia się
obwodowo w otworze mufy kablowej (8).
3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że języczki poślizgowe (2) łączy
się za pomocą elementu łączącego (1) w miejscu ich rozciągnięcia wzdłużnego.
4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że wiązkę oddzielnych języczków poślizgowych (2) łączy się co najmniej jednym elementem łączącym (1).
5. Urządzenie do nasuwania i ustalania położenia sprężystych muf kablowych na cylindrycznych lub stożkowych korpusach utworzonych przez złącza żył kablowych, których
średnica zewnętrzna jest większa od średnicy wewnętrznej nasuwanych, promieniowo rozciągalnych muf kablowych wykonanych z wysokosprężystego tworzywa w stanie odprężonym, znamienne tym, że zawiera nasuwaną tuleję w postaci co najmniej jednego elementu
łączącego (1), którego wymiar wewnętrzny jest większy od zewnętrznego wymiaru korpusu (10), przy czym element łączący (1) połączony jest we wzajemnych bocznych odległościach z rozciągającymi się wzdłużnie, cienkimi, giętkimi, nakładkowymi języczkami
poślizgowymi (2).
6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że języczki poślizgowe (2) mają szerokość od 3 mm do 15 mm i grubość od 0,1 do 4 mm.
7. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że języczki poślizgowe (2) są ułożone współosiowo względem środkowej osi zamkniętego pierścienia.
8. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że języczki poślizgowe (2) mają
miejsce osłabionej wytrzymałości pomiędzy pierwszym elementem łączącym (1) a drugim
elementem łączącym (21) oraz pojedynczy rowek osłabiający (23) w obszarze przyłączenia
do elementu łączącego (1) lub do zamkniętego pierścienia.
9. Urządzenie według zastrz. 5 albo 6, albo 7, albo 8, znamienne tym, że języczki poślizgowe (2) i elementy łączące (1) są z polietylenu lub polipropylenu.
10. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że języczki poślizgowe (2) i elementy
łączące (1) są w postaci płyt lub taśm.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do nasuwania i ustalania położenia
sprężystych, promieniowo rozciągliwych muf kablowych na cylindrycznych lub stożkowych
180 344
3
korpusach, których najmniejsza, przykrywana lub otaczana średnica zewnętrzna jest większa
od nie rozciągniętej średnicy wewnętrznej nasuwanej, mufy kablowej. Takie promieniowo
rozciągliwe mufy kablowe nasuwa się na korpusy, które składają się z izolowanych żył kablowych lub poślizgowych.
Sposób i urządzenie według wynalazku dotyczy nasuwania i ustalania położenia części
osprzętu kablowego znanym sposobem w celu wytwarzania izolowanych połączeń kablowych
przygotowanych końców kablowych lub złącz kablowych jako korpusów jedno- i trójżyłowych kabli z tworzyw sztucznych o napięciach znamionowych do około 30 kV.
Znane jest ułatwianie lub umożliwienie nasuwania mufy kablowej za pomocą środka
poślizgowego, na przykład za pomocą żelu poślizgowego lub folii poślizgowej. Skuteczność
znanych środków poślizgowych jest jednak ograniczona.
Z opisów patentowych DE nr 37 15 915 A l i DE nr 30 01 158 A 1 znane jest naciąganie
przed montażem mufy kablowej na stosunkowo sztywne lub nieznacznie odkształcalne plastycznie urządzenie oporowe, które następnie nasuwa się razem z mufą kablową na kabel
przygotowany do montażu z promieniowym odstępem. Po ustaleniu położenia usuwa się
urządzenie oporowe, na przykład spiralę oporową lub jedno- albo kilkuczęściową tuleję oporową. Wadą takiego rozwiązania jest duże zużycie materiału i koszty wykonania urządzenia
oporowego oraz duże, a w jednym przypadku także długotrwałe, a mianowicie utrzymujące
się podczas całego okresu składowania, rozciągnięcie muf kablowych osprzętu kablowego.
W wyniku rozciągnięcia, częściowo nawet o ponad 300%, podczas takiego długiego okresu
składowania może dochodzić do tworzenia się rys i do zmęczenia materiałowego, w wyniku
czego nie jest już zapewnione dostateczne działanie izolacyjne i uszczelniające. Ponieważ
w praktyce występują okresy składowania do 3 lat, po odprężeniu zmniejsza się pozostający docisk na izolację kablową i żyłową wskutek nieuniknionego zmęczenia materiałowego.
Z powodu wadliwej izolacji dochodzi podczas składowania w praktyce do częściowych
wyładowań pomiędzy izolacją kablową i żyłową a wewnętrzną powierzchnią mufy kablowej
izolacyjnego osprzętu kablowego, co powinno być wykluczone ze względu na bezpieczeństwo ruchowe.
Inny sposób jest znany z opisu WO nr 89/00782 A 1, a mianowicie proponuje się tam
wsuwane równolegle względem siebie i bocznie wzajemnie się dotykające wsuwane paski poślizgowe, których wąskie boki mają po jednym biegnącym wzdłużnie profilowaniu, które zazębiając się wzajemnie łączy się w postaci zamkniętego walcowego i płaszczowego wytworu,
dzięki któremu powinno się uzyskiwać zmniejszenia tarcia i ułatwienie nasuwania. Wadą takiego rozwiązania jest to, że liczba i wymiary pasków poślizgowych określają średnicę wytworu płaszczowego, który wtedy może się dopasować do małych różnic średnic, na przykład
do mniejszych średnic, tylko w ten sposób, że paski te zachodzą na siebie w niepożądany sposób. W tych zastosowaniach sposobu w technice połączeń kablowych i w technice izolacji kablowych występują korzystnie wykorzystywane i znane, rozciągliwe mufy kablowe, na
przykład z kauczuku silikonowego lub z EPDM, które w zależności od danego zastosowania
mogą być modyfikowane napełniaczami, aby na przykład uzyskać regulowane osłabienie pola
i poprawę odporności na prądy pełzające. W szczególności mogą być one zbudowane z kilku
sprężystych warstw, na przykład z warstw o różnym przewodnictwie i/lub stałych dielektrycznych. Służą one do wytwarzania osprzętu kablowego, to znaczy izolacji na końcach kablowych w związku z zamknięciami kablowymi i wtyczkami kablowymi, jako pokrywy końców
kablowych lub do izolowania miejsca połączenia dwóch końców kablowych w postaci mufy
kablowej, a więc stanowią część osprzętu kablowego.
Zamykanym korpusem jest w tych przypadkach izolowana żyła kablowa lub izolowana
wiązka żył kablowych, korzystnie kabli z tworzyw sztucznych z izolacją polietylenową, których zewnętrze osłony włącznie z tak zwaną zewnętrzną warstwą przewodzącą zostały usunięte, jak to zwykle ma miejsce w przypadku montażu osprzętów kablowych. W razie
konieczności, warstwę izolacyjną kabla przed nasunięciem i ustaleniem położenia rozciągliwej
4
180 344
sprężyście mufy kablowej, wyposaża się w jeszcze jedną warstwę osłaniającą która tworzy na
przykład w przypadku kabli z masy papierniczej zaporę przeciwko wychodzeniu masy kablowej.
W znanym sposobie postępowania w celu nasuwania i ustalania położenia muf kablowych na przygotowanych w zwykły sposób końcach kablowych, na przykład na gotowych
złączach kablowych, z reguły element ten naciaga się ręcznie w miejscach złącza kablowego
lub na końcach, co wymaga użycia znacznej siły. Aby zapewnić otrzymywanie niezawodnie
uszczelnionego złącza kablowego włącznie z obustronnymi końcami kablowymi lub z obszarami wychodzenia kabla z mufy kablowej, wewnętrzna średnica mufy kablowej w stanie odprężonym powinna być w dostatecznym stopniu mniejsza od najmniejszej otaczanej
zewnętrznej średnicy złącza kablowego lub końca kablowego.
Trudność polega na tym, że przygotowane złącza żył kablowych lub przekroje przewodów wykazują w dość szerokich granicach duże różnice grubości lub średnicy zewnętrznej.
Aby zapewnić szczelne opasanie za pomocą wystarczającego naprężenia także w najcieńszych miejscach na końcach złącza żyły kablowej lub na przekrojach przewodu, powinna wybrana wielkość mufy kablowej dawać wystarczającą siłę opasania w stanie odprężonym, także
w tych cienkich obszarach. Ponieważ mufy kablowe są dostępne w wybranych stopniowanych wymiarach, to zdarza się, że taki element także w stanie rozciągniętym nie jest dostatecznie szeroki, aby mógł być bezpośrednio naniesiony na przygotowane złącze
kablowe; w takich przypadkach stosowany zwykle sposób ręczny wymaga znacznego wysiłku
montera i tym większe jest wymagane rozciągnięcie mufy kablowej.
Wymagany nakład siły zależy także od materiału, z jakiego są wykonane przesuwane
względem siebie części. W technice złącz kablowych trzeba nasuwać mufę kablową z kauczuku
silikonowego lub z EPDM na polietylenową izolację kablową, co często jest utrudnione przez
„klejenie się” silikonu do polietylenu.
Celem wynalazku jest sposób i urządzenie, dzięki któremu usunięte zostaną znane trudności przy nasuwaniu i ustalaniu położenia muf kablowych wykonanych z wysokosprężystego
tworzywa na cylindryczny lub stożkowy korpus, którego opasująca zewnętrzna średnica jest
większa od wewnętrznej średnicy muf kablowych w stanie odprężonym, dzięki temu, że bezpośrednio przed nasunięciem mufy kablowej na korpus, pomiędzy nim a cylindryczną wewnętrzną ścianką mufy, wprowadza się rozciągające się wzdłużnie, cienkie, giętkie,
nakładkowe języczki poślizgowe rozstawione na obwodzie i w nieznacznych odległościach
od siebie, na które poślizgowo nasuwa się mufę kablową przy użyciu nieznacznej siły wywieranej na korpus do osiągnięcia końcowego położenia, a następnie przez wyciągnięcie usuwa
się języczki poślizgowe.
Sposób nasuwania i ustalania położenia muf kablowych wprowadzanych na cylindryczne
lub stożkowe korpusy utworzone przez złącza żył kablowych, których zewnętrzna średnica
jest większa od wewnętrznej średnicy nasuwanych, promieniowo rozciągalnych muf kablowych wykonanych z wysokosprężystego tworzywa w stanie odprężonym, przy pomocy elementów poślizgowych. W sposobie według wynalazku rozciągalną mufę kablową odciąga się
od korpusu, w którym bezpośrednio przed nasunięciem mufy kablowej na korpus nasuwa się
tulejowy element łączący, w którego pustą przestrzeń o cylindrycznym przekroju wprowadza
się rozciągające się wzdłużnie, cienkie, nakładkowe języczki poślizgowe rozstawione w nieznacznych odległościach od siebie, których niepołączone końce ściska się w wiązkę o niewielkiej średnicy, po czym przy użyciu nieznacznej siły wywieranej na korpus poślizgowo
nasuwa się rozszerzalną mufę kablową do osiągnięcia pozycji końcowej, a przez wyciągnięcie
usuwa się języczki poślizgowe.
Korzystnie, języczki poślizgowe rozstawia się obwodowo w otworze mufy kablowej
i korzystnie, języczki poślizgowe łączy się za pomocą elementu łączącego w miejscu ich
rozciągnięcia wzdłużnego.
Korzystniej, wiązkę oddzielnych języczków poślizgowych łączy się co najmniej jednym
elementem łączącym.
180 344
5
Urządzenie do nasuwania i ustalania położenia sprężystych muf kablowych na cylindrycznych lub stożkowych korpusach utworzonych przez złącza żył kablowych, których średnica
zewnętrzna jest większa od średnicy wewnętrznej nasuwanych, promieniowo rozciągalnych
muf kablowych wykonanych z wysokosprężystego tworzywa w stanie odprężonym. Urządzenie według wynalazku, zawiera nasuwaną tuleję w postaci co najmniej jednego elementu
łączącego, którego wymiar wewnętrzny jest większy od zewnętrznego wymiaru korpusu, przy
czym element łączący połączony jest we wzajemnych bocznych odległościach z rozciągającymi
się wzdłużnie, cienkimi, giętkimi, nakładkowymi języczkami poślizgowymi.
Korzystnie, języczki poślizgowe mają szerokość od 3 mm do 15 mm i grubość od 0,1
do 4 mm oraz są ułożone współosiowo względem środkowej osi zamkniętego pierścienia.
Korzystnie, języczki poślizgowe mają miejsce osłabionej wytrzymałości pomiędzy
pierwszym elementem łączącym a drugim elementem łączącym oraz pojedynczy rowek
osłabiający w obszarze przyłączenia do elementu łączącego lub do zamkniętego pierścienia.
Korzystnie, języczki poślizgowe i elementy łączące są z polietylenu lub polipropylenu
oraz w postaci płyt lub taśm.
Sposób i urządzenie według wynalazku zostały przedstawione w przykładzie wykonania na rysunkach, na których:
Figura 1a stanowi rzut perspektywiczny pierwszej odmiany wykonania nasuwanej tulei
według niniejszego wynalazku;
Figura 1b stanowi rzut perspektywiczny wykonania sposobu nasuwania mufy kablowej
na korpus z zastosowaniem nasuwanej tulei według fig. 1a;
Figura 2 przedstawia zmienioną drugą odmianę wykonania nasuwanej tulei według wynalazku, wytworzonej z materiału w postaci płyt;
Figura 3 przedstawia inną odmianę wykonania wynalazku według fig. 2;
Figura 4 pokazuje inną odmianę wykonania nasuwanej tulei według wynalazku.
Jak widać z fig. 1a, nasuwana tuleja według wynalazku, składa się z elementu łączącego 1,
z którym to elementem łączącym są połączone w równomiernych odległościach rozciągające się
wzdłużnie, cienkie, giętkie, nakładkowe języczki poślizgowe 2, które przebiegają współosiowo
względem środkowej osi zamkniętego pierścienia. Korzystnie, swobodne końce tych języczków poślizgowych 2 są zaokrąglone.
Średnica wewnętrzna zamkniętego pierścienia ma takie wymiary, że pasuje on w małej
odległości, na przykład w odległości co najmniej 3 mm, poprzez mufę kablową 8 (patrz fig. 1a),
na przykład co najmniej 3 mm, do opasywanej średnicy korpusu 10. Boczne odległości pomiędzy języczkami poślizgowymi 2 mają takie wymiary, że wprowadza się je jako wiązkę
według fig. 2 w mufę kablową 8 w stanie odprężonym i o najmniejszej występującej średnicy
i następnie nasuwa na korpus 10 o najmniejszej średnicy, bez zachodzenia na siebie, przy
czym nasuwa się języczki poślizgowe 2 pomiędzy wewnętrzną powierzchnię obwodową
mufy kablowej 8 a zewnętrzną powierzchnię obwodową korpusu 10.
Nasuwana tuleja może występować w stopniowanych wielkościach i z odpowiednio
różną liczbą a także szerokością, grubością i długością języczków poślizgowych 2, dzięki
czemu ten sposób postępowania można stosować także w przypadku korpusu 10 o największej występującej średnicy, także wtedy, gdy mufa kablowa 8 powinna być możliwie silnie
rozciągnięta. Powierzchnia wewnętrzna mufy kablowej 8 może wchodzić pomiędzy języczki
poślizgowe 2 na powierzchni korpusu 10 do nie stykającego się położenia, gdy wybierze się
wystarczającą liczbę dostatecznie szerokich języczków poślizgowych 2 nasuwanej tulei. Wymaganą długość języczków poślizgowych 2 należy wybrać wyraźnie większą od największej
długości nasuwanych m uf kablowych 8. Przy tym taką mufę kablową 8 można nasuwać w
miarę potrzeby na całej jej długości, lub tylko na części jej długości.
Nasuwana tuleja 1 według niniejszego wynalazku jest korzystnie wytwarzana pojedynczo metodą wtryskiwania z termoplastycznego tworzywa sztucznego, na przykład z polietylenu lub polipropylenu; tworzywo sztuczne powinno wykazywać dobry poślizg względem
materiału korpusu.
6
180 344
Nasuwaną tuleję 1 można także wytwarzać metodą obróbki mechanicznej z tworzywa w
postaci płyt lub w postaci wytłaczanych taśm, na przykład metodą wykrawania lub wycinania.
Języczki poślizgowe 2 mogą, na przykład według fig. 4, początkowo gwieździście wystawać
w promieniowych kierunkach od elementu łączącego 1; przed określonym zastosowaniem nasuwanej tulei odgina się je o 90° w kierunku współosiowym, tak aby mogły być wsunięte
swymi swobodnymi końcami w mufę kablową 8. To zaginanie języczków poślizgowych 2,
konieczne w tym szczególnym przypadku, można ułatwić przez wprowadzenie osłabiającego
rowka 23 pomiędzy elementem łączącym 1 a języczkiem poślizgowym 2.
Jeśli nasuwana tuleja jest wykrawana z tworzywa w postaci płyty, to jest możliwe,
według fig. 1, uformowanie elementu łączącego 1 nie pierścieniowo lecz płasko; języczki poślizgowe 2 są wtedy ustawione pod kątem prostym do elementu łączącego 1; podczas ich stosowania tworzy się następnie płaski wytwór pierścieniowy w stosunku do nasuwanej tulei.
Jak wspomniano, na fig. 1 widać nasuwaną tuleję 1 podczas wykonywania sposobu
według niniejszego wynalazku. Korpus 10 jest przedstawiony schematycznie i przykładowo
jako przygotowany koniec złącza kablowego lub zakończenia kablowego izolowanego tworzywem sztucznym średnionapięciowego kabla energetycznego. Ułożony swobodnie koniec
przewodu elektrycznego oznaczony jako 5 i usunięta aż do krawędzi 6 izolacja żyły 7 przechodzą dalej w postaci cylindrycznego układu. Jeszcze trochę dalej jest przedstawiona cofnięta
poza koniec kabla zewnętrzna warstwa przewodząca 9. Odgięte do tyłu i zaopatrzone w środek uszczelniający końce drutów ekranujących 3 ekranu kablowego 4 tworzą stopień 11. Nie
przedstawiono przejścia również w postaci stopni do zewnętrznej izolacji kablowej.
Przechodząca promieniowo mufa kablowa 8, która należy do zestawu osprzętu kablowego i składa się na przykład z kauczuku silikonowego lub EPDM, winna być nasuwana na
koniec kablowy. Trzeba przy tym pokonać zarówno krawędź 6 izolacji żyły 7, jak również
stopień 11 drutów ekranujących 3, przy czym krawędź i stopień mają średnicę zewnętrzną
większą od średnicy wewnętrznej mufy kablowej 8.
Sposób postępowania polega na tym, że najpierw przesuwa się swobodne końce języczków poślizgowych 2 nasuwanej tulei według niniejszego wynalazku przez mufę kablową 8.
Następnie nasuwa się sprężyście rozciągliwą mufę kablową 8 razem z nasuwaną tuleją 1 na
przygotowany koniec kablowy. Przy tym języczki poślizgowe 2 składające się na przykład z
polietylenu zostają ułożone pomiędzy mufą kablową 8 a końcem kablowym jako korpus 10
i układają się tam bez nakładania się na siebie; dzięki swym właściwościom poślizgowym
ułatwiają one nasuwanie mufy na wykonaną również z polietylenu izolację kablową ponieważ polietylen bardzo dobrze ślizga się po polietylenie. Tym sposobem postępowania można
także z łatwością pokonać krawędź 6 i stopień 11, przy czym języczki poślizgowe 2 ześlizgują się elastycznie. Bardzo ważną zaletą jest możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzenia wewnętrznej powierzchni mufy kablowej 8 przez druty ekranujące 3 na stopniu 11.
Można teraz dowolnie ustalić położenie mufy kablowej 8, przy czym można na korpusie 10 umieścić pomocnicze oznakowanie. Przedstawiony na fig. 1b przykład elementu regulowanego osłabienia pola w postaci mufy kablowej 8 znajduje się w położeniu końcowym
nad krawędzią osadzania 12 zewnętrznej warstwy przewodzącej 9. Następnie wyciąga się kolejno giętkie języczki poślizgowe 2 nasuwanej tulei w kierunku elementu łączącego 1 z obszaru
pomiędzy mufą 8 a żyłą kablową, przy czym mufa kablowa 8, uszczelniając się i izolując
może opasywać osprzęt kablowy we właściwym położeniu. Następnie usuwa się nasuwaną
tuleję i można ją nadal stosować do nasuwania na inne elementy, na przykład na ekrany izolacyjne z kauczuku silikonowego.
Sposób postępowania według niniejszego wynalazku przy użyciu nasuwanej tulei znacznie ułatwia nasuwanie tulejowych elementów na cylindryczne korpusy, dzięki czemu można zrezygnować ze stosowania używanych zwykle lepkich środków poślizgowych. Także bez
większego wysiłku można na końcu usuwać języczki poślizgowe 2 z obszaru pomiędzy korpusem 10 a mufą kablową 8.
180 344
7
Nowy sposób postępowania można niezależnie dostosować do każdego przypadku jego
stosowania. Gdyby średnica korpusu była taka mała, że języczki poślizgowe 2 pomiędzy wybraną mufą kablową 8 a korpusem 10 nakładałyby się na siebie, to można tego uniknąć w ten
sposób, że jednej lub kilku nakładek 2 nie wprowadza się do mufy kablowej 8.
Z drugiej strony, gdyby należało opasywać za pomocą mufy kablowej szczególnie duże
średnice korpusów 10 i gdy nie ma do dyspozycji nasuwanej tulei 1 o odpowiednich wymiarach, to można stosować rozwiązanie według fig. 2, lub też można wycinać nasuwaną tuleję
według fig. 1a z elementem łączącym 1. W obu przypadkach można wtedy stosować nasuwaną tuleję także przy dużych średnicach i wykonywać sposób według wynalazku.
Sposób według niniejszego wynalazku obejmuje także takie rozwiązanie, w którym stosuje się nasuwaną tuleję w postaci przedstawionej na fig. 3, przy czym wykonuje się nasuwaną tuleję według fig. 2 uformowaną prawie jak jej lustrzane odbicie. Na obu końcach
języczków poślizgowych 2 łączy się z tymi języczkami po jednym elemencie łączącym 1 i 21.
Języczki poślizgowe mają w połowie długości miejsce osłabionej wytrzymałości 22. Element
łączący 1 może być w takim stopniu uformowany do postaci okrągłego wytworu, aby można
było nasuwać mufę kablową 8. Taka odmiana wykonania niniejszego wynalazku jest zalecana
w przypadku szczególnie długich korpusów 10 i muf kablowych 8, gdy potrzebny nacisk dociskowy jest bardzo duży, co mogłoby utrudniać nasuwanie. W takim przypadku może być
korzystne dodatkowe podparcie języczków poślizgowych 2. Po ustaleniu położenia nasuwanej tulei razem z mufą kablową 8 na korpusie 10 wyciąga się nasuwaną tuleję w obie strony,
przy czym języczki poślizgowe z łatwością oddzielają się w przewidzianych do tego celu miejscach osłabionej wytrzymałości 22.
Stosowanie nasuwanej tulei o wymienionych powyżej cechach ma liczne zalety.
Ułatwia ona znacznie nasuwanie sprężystej mufy kablowej i unika się przy tym uszkodzeń,
powodowanych przede wszystkim przez nadmierne rozciągnięcie. Ten nowy środek pomocniczy można stosować w szerokim zakresie średnic i z reguły - wielokrotnie.
Przy użyciu elementów łączących nasuwanej tulei według niniejszego wynalazku o dobrym poślizgu na korpusie można także naciągać i dowolnie ustalać położenie muf kablowych z kauczuku silikonowego lub z innego materiału o słabym poślizgu, które ponadto mają
w porównaniu ze średnicą zewnętrzną korpusu mniejszą średnicę wewnętrzną, i to
naciągać bez większego wysiłku i z wymaganym rozciągnięciem na korpusie. Można także
płynnie i z łatwością pokonywać mniejsze stopnie i krawędzie i nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wewnętrznej powierzchni m uf kablowych.
Mufy kablowe powinny dopiero bezpośrednio przed naciąganiem ich na korpus być nasuwane na elementy łączące a dopiero przy właściwym naciąganiu powinny być promieniowo
rozciągane w wymaganym stopniu. Dzięki temu nie mogą już występować żadne uszkodzenia
materiałowe w wyniku nadmiernego rozciągnięcia; z drugiej strony, można także z łatwością
osiągać zakres dużych rozciągnięć, mniej więcej do około 70% wymaganego rozciągnięcia.
Nie ma już potrzeby długotrwałego składowania elementów w stanie rozciągniętym, dzięki
czemu nie może występować zmęczenie materiałowe i nie zachodzi ewentualny powrót poodkształceniowy.
Zaraz po wyciągnięciu języczków poślizgowych nasuwanej tulei obkurcza się mufa kablowa zgodnie z życzeniem na ustalonym miejscu korpusu i może go opasać szczelnie.
Suma szerokości poszczególnych języczków poślizgowych jest korzystnie mniejsza lub
najwyżej równa obwodowi korpusu o najmniejszym poddawanym obróbce przekroju. Tak
więc, języczki poślizgowe podczas naciągania ich na korpus mogą obok siebie leżeć całkowicie
płasko i dzięki temu ich poślizg nie jest w żadnej mierze ograniczony.
W przypadku, gdyby nasuwana tuleja miała być zastosowana do bardzo małych przekrojów, istnieje możliwość pozostawienia jednego lub kilku języczków poślizgowych na
zewnątrz mufy kablowej, a więc niewprowadzania ich i w ten sposób zmniejszenia liczby
działających elementów łączących. Jak widać, nasuwana tuleja według niniejszego wynalazku
może być dostosowana do bardzo różnych okoliczności.
8
180344
Sposób nasuwania według niniejszego wynalazku z nasuwaną tuleją jako urządzeniem
opisano przykładowo do zastosowania w technice złączy kablowych, jednak sposób ten może
się nie ograniczać do takich zastosowań; sposób można stosować do wszelkich zadań, w których występuje nanoszenie sprężyście rozciągliwych elementów osłaniających na korpusach,
na przykład w przypadku naciągania pierścieni uszczelniających na cylindryczne lub prawie
cylindryczne części maszyn.
Fig. 2
Fig. 3
180 344
Fig. 4
180 344
Fig. 1a
Fig. 1b
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
612 Кб
Теги
pl180344b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа