close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL181289B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181289
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
318600
(51) IntCl7
B30B 9/32
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
19.02.1997
Paczkarka złomu
Uprawniony z patentu:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
PUMAR Sp.z o.o., Siemianowice Śląskie, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
31.08.1998 BUP 18/98
(72) Twórcy wynalazku:
(45)
Damian Kubera, Tychy, PL
Józef Lukas, Knurów, PL
Bolesław Adamek, Piekary Śląskie, PL
Kazimierz Świderski, Gliwice, PL
o udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.2001 WUP 07/01
(74)
Pełnomocnik:
PL
181289
B1
(57)
1. Paczkarka złomu, której roboczym zespołem
jest skrzynia posadowiona na ramie, która to skrzynia
składa się z dna 1 zespolonych z dnem przeciwległych
wzajemnie bocznych ścian, oraz z tylnej ściany ruchomej prostopadle do dna i leżącej naprzeciw przesuwnej
ściany ruchomej wzdłuż dna sprzężonej z hydraulicznym siłownikiem, a ponadto z wieka osadzonego na zawiasie usytuowanym w obszarze górnej krawędzi
bocznych ścian, a do wieka jest zamocowany hydrauliczny siłownik, którego cylinder jest zamocowany do
kołyski utworzonej z dwóch wzajemnie prostopadłych
walców, znamienna tym, że siłownik (9) wieka (5) ma
w dnie (26) przelotowy otwór (28), przez który jest
przetknięta oś (30), końcami osadzona w uchach (19),
oraz ma w dnie (26) usytuowany poprzecznie do przelotowego otworu (28) dolotowy kanał (29) połączony z
wnętrzem cylindra (27) siłownika (9) co najmniej jednym przelotowym kanałem (31), przy czym siłownik (9)
jest osadzony w kołysce (22).
Fig. 1
O lender Kornel
Paczkarka złomu
Zastrzeżenia patentowe
1. Paczkarka złomu, której roboczym zespołem jest skrzynia posadowiona na ramie, która
to skrzynia składa się z dna i zespolonych z dnem przeciwległych wzajemnie bocznych ścian,
oraz z tylnej ściany ruchomej prostopadle do dna i leżącej naprzeciw przesuwnej ściany ruchomej wzdłuż dna sprzężonej z hydraulicznym siłownikiem, a ponadto z wieka osadzonego na zawiasie usytuowanym w obszarze górnej krawędzi bocznych ścian, a do wieka jest zamocowany
hydrauliczny siłownik, którego cylinder jest zamocowany do kołyski utworzonej z dwóch wzajemnie prostopadłych walców, znamienna tym, że siłownik (9) wieka (5) ma w dnie (26) przelotowy otwór (28), przez który jest przetknięta oś (30), końcami osadzona w uchach (19), oraz ma w
dnie (26) usytuowany poprzecznie do przelotowego otworu (28) dolotowy kanał (29) połączony
z wnętrzem cylindra (27) siłownika (9) co najmniej jednym przelotowym kanałem (31), przy
czym siłownik (9) jest osadzony w kołysce (22).
2. Paczkarka według zastrz. 1, znamienna tym, że ma dwa przelotowe kanały (31) leżące
po obu stronach przelotowego otworu (28).
3. Paczkarka według zastrz. 1, znamienna tym, że ma tuleję (32) osadzoną w dnie (26) cylindra (27) a w tulei (32) ma dolotowy kanał (29).
4. Paczkarka według zastrz. 3, znamienna tym, że tuleja (32) osadzona w dnie (26) cylindra (27) siłownika (9) wystaje końcami poza dno (26), z jednego końca ma kołnierz (40), a z drugiego końca ma na gwincie nakrętkę (37).
5. Paczkarka według zastrz. 1, znamienna tym, że kołyska (22) jest ułożyskowana łożyskami (25) na osi (30).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest paczkarka złomu napędzana hydraulicznie, przeznaczona do
prasowania złomu w bloki, w szczególności złomu blaszanego z blachy stalowej, miedzianej,
aluminiowej i innych odpadów poprodukcyjnych lub zużytych przedmiotów.
Znana jest paczkarka złomu, której zasadniczym elementem roboczym jest skrzynia o prostokątnym przekroju. Skrzynia ta ma dno i połączone z dnem dwie przeciwległe sobie boczne
ściany. Tylna ściana skrzyni jest ruchoma prostopadle do dna, a leżąca naprzeciw niej przesuwna
ściana jest ruchoma wzdłuż dna i bocznych ścian na całej ich długości. Od góry skrzynia ma wieko, które jest osadzone na zawiasie usytuowanym w obszarze górnej krawędzi bocznych ścian
przy ich końcu od strony przesuwnej ściany, a oś zawiasu jest równoległa do dna skrzyni i zarazem prostopadła do bocznych ścian. Wieko jest połączone z tłoczyskiem siłownika, którego cylinder jest zamocowany pośrednio do uch osadzonych na ramie podwozia paczkarki. W znanej
paczkarce cylinder wspomnianego siłownika nie ma dna, lecz jest zamocowany do wahliwej
kołyski, która szczelnie zamknięta spełnia rolę dodatkowej podtłokowej przestrzeni siłownika, z
którą łączy się na całej poprzecznej powierzchni koniec cylindra siłownika. Wspomniana
kołyska jest utworzona z dwóch walców wzajemnie prostopadłych. Z poprzecznym walcem,
osadzonym obrotowo z obu podstaw we wspomnianych uchach zamocowanych do podwozia paczkarki, przenika się w połowie długości podłużny walec. Podłużny walec ma na końcu kołnierz,
do którego jest zamocowany cylinder siłownika. Hydrauliczne medium jest doprowadzane do
wnętrza kołyski, wypełnia jej wnętrze i podtłokową przestrzeń hydraulicznego siłownika. Ta zatem część hydraulicznego medium, która wypełnia kołyskę, podlega temu samemu ciśnieniu, co
medium wypełniające podtłokową przestrzeń cylindra. Zamykanie wieka polega na jednoczesnym wstępnym prasowaniu złomu wypełniającego skrzynię i zarazem odcinaniu tych części
złomu, które wystają poza krawędzie bocznych ścian skrzyni. Zamykanie wieka wymaga zatem
181 289
3
użycia dużej siły hydraulicznego siłownika, czyli wysokiego ciśnienia hydraulicznego medium.
Temu samemu ciśnieniu podlega kołyska, a jej ściany poddane są bardzo dużemu parciu.
Wadą znanej paczkarki jest obciążenie ścian kołyski ciśnieniem hydraulicznego medium,
które musi być zastosowane przy wstępnym prasowaniu złomu i obcinaniu tych części złomu,
które wystają poza krawędzie bocznych ścian skrzyni. Takie rozwiązanie wymaga więc odpowiednio grubych ścian kołyski, ale także skutecznych uszczelnień obrotowych części kołyski,
która waha się względem uch, w których jest osadzona.
Paczkarka według wynalazku ma w dnie cylindra siłownika, służącego do poruszania wieka, przelotowy otwór, przez który jest przytknięta oś, na której jest ułożyskowana kołyska. Oś
jest osadzona w uchach zamocowanych do ramy paczkarki. Ponadto we wspomnianym dnie cylindra jest dolotowy kanał usytuowany poprzecznie do wspomnianego przelotowego otworu.
Dolotowy kanał jest połączony z wnętrzem cylindra, z jego podtłokowąprzestrzenią, co najmniej
jednym przelotowym kanałem. W szczególnym rozwiązaniu wspomniany dolotowy kanał jest
utworzony w tulei, która jest osadzona szczelnie w dnie cylindra.
Zaletą wynalazku jest odciążenie ścian kołyski od naporu na nie hydraulicznego medium
przy dużym ciśnieniu, a także wyeliminowanie uszczelnień ruchomej kołyski przy występowaniu
wysokich ciśnień. Dzięki temu ściany kołyski przenosząjedynie siły pochodzące od słownika.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1
jest widokiem z boku paczkarki, fig. 2 jest widokiem tylnej ściany, fig. 3 jest przekrojem kołyski
płaszczyznąprzechodzącąprzez oś obrotu kołyski i oś siłownika, a fig. 4 jest przekrojem kołyski
płaszczyzną przechodzącą przez oś siłownika i prostopadłą do osi obrotu kołyski.
Paczkarka w przykładzie wykonania jest urządzeniem przejezdnym. Podwozie jej składa
się z ramy 1 i dwóch par jezdnych kół 12. Jedna para kół 12 jest osadzona w wózku 15
połączonym z ram ą 1 za pom ocą obrotnicy 11, przez co para ta jest skrętna. W ózek 15 ma
dyszel 14. Zasadniczym zespołem paczkarki jest skrzynia 2 posadowiona na ramie 1. Skrzynia 2
ma dno 3 i dwie boczne ściany 4 połączone w tylnej części poprzeczką34 umieszczoną w obszarze górnej krawędzi bocznych ścian 4. Wewnętrzna powierzchnia dna 3 i bocznych ścian 4 ma
równoległe wzdłużne na przemian zagłębienia i występy, co ułatwia prasowanie paczkowanego złomu. W tylnej części skrzynia 2 ma tylną ścianę 6, ruchomąpoprzecznie względem dna 3
i osadzoną w prowadnikach 20 zamocowanych do bocznych ścian 4. Do górnej krawędzi tylnej
ściany 6 jest zamocowana belka 21, której końce wystają poza tylną ścianę 6. Do tych końców
belki 21 są zamocowane siłowniki 16 oparte o ramę 1. Z przeciwległej strony, względem tylnej
ściany 6, skrzynia 2 ma przesuwną ścianę 7, ruchomą wzdłuż dna 3. Do przesuwnej ściany 7 jest zamocowany tłoczyskiem siłownik 8, którego cylinder jest osadzony we wsporniku 17 zamocowanym
do ramy 1. Siłownik 8 jest osadzony sztywno we wsporniku 17 za pomocą kołnierza 36 przenoszącego siły na wspornik 17. Sztywne zamocowanie siłownika 8 we wsporniku 17 jest zastosowane w tym celu, aby siłownik 8 służył zarazem jako prowadnik przesuwnej ściany 7, gdy jest
przemieszczana wzdłuż skrzyni 2. Od góry skrzynia 2 jest zamykana wiekiem 5. Wieko 5 jest zamocowane do skraju bocznych ścian 4 w ich górnej części, na zawiasie 13 o osi równoległej do
dna 3 i prostopadłej do bocznych ścian 4. Do obrotu wieka 5 służy siłownik 9. Do wieka 5 siłownik9jest zamocowany za pomocą ramienia 18. Cylinder 27 siłownika 9 ma dno 2 6 w formie masywnego klocka z przelotowym otworem 28 prostopadłym do wzdłużnej osi siłownika 9. Przez
przelotowy otwór 28 w dnie 26 siłownika 9 jest przetknięta z luzem oś 30, której końce są osadzone w uchach 19 posadowionych na ramie 1. W dnie 26 jest dolotowy kanał 29 usytuowany poprzecznie względem osi 30. Dolotowy kanał 29 jest połączony z wnętrzem cylindra 27 dwoma
przelotowymi kanałami 31, umieszczonymi po obu stronach przelotowego otworu 28. W szczególnym rozwiązaniu dolotowy kanał 29 jest wykonany w tulei 32 osadzonej w dnie 26. Tuleja 32
ma z jednego końca kołnierz 40 wystający poza dno 26, a z drugiego końca ma gwint, wystający
poza dno 26. Na wspomnianym gwincie tuleja 32 ma nakrętkę 37. Tuleja 32 jest zamocowana do
dna 26 przez dociągnięcie nakrętką37, i opierająca się o dno 26 kołnierzem 40. Kanał 29 w tulei
32 od strony nakrętki 37 jest nieprzelotowy. Po stronie kołnierza 40 tuleja 32 ma wewnętrzny
gwint 38 w kanale 29, który służy do przyłączania przewodu, nie pokazanego na rysunku, dopro-
4
181289
wadząjącego hydrauliczne medium do siłownika 9. Cylinder 27 siłownika 9 jest osadzony w
kołysce 22 za pomocą kołnierza 35. Kołyska 22 jest utworzona z poprzecznego walca 23 i prostopadłego do niego w połowie długości podłużnego walca 24. O czoło podłużnego walca 24 jest
wsparty cylinder 27 siłownika 9 za pośrednictwem kołnierza 35. Do mocowania kołnierza 35 do
podłużnego walca 24 służą wkręty, nie pokazane na rysunku. Poprzeczny walec 23 jest ułożyskowany na osi 30 za pomocą łożysk 25. Wieko 5 ma od strony tylnej ściany 6, na zewnątrz, rygiel 10
sterowany hydraulicznie. Rygiel 10 w stanie zamknięcia wieka 5 tkwi w otworze poprzeczki 34
łączącej boczne ściany 4 skrzyni 2.
Do paczkowania złomu paczkarkę przygotowuje się umieszczając tylną ścianę 6 w dolnym, zamykającym skrzynię 2, położeniu działając odpowiednio siłownikami 16. Przesuwną
ścianę 7 umieszcza się w skrajnym położeniu na końcu skrzyni 2, posługując się siłownikiem 8.
Następnie odciąga się hydraulicznie rygiel 10 i działając siłownikiem 9 otwiera się wieko 5
obracane na zawiasie 13. Skrzynię 2 napełnia się od góry złomem przeznaczonym do paczkowania, przy czym złom powinien wystawać nieco ponad górne krawędzie bocznych ścian 4.
Po napełnieniu skrzyni 2 złomem zamyka się wieko 5, aż do całkowitego zamknięcia i zaskoczenia rygla 10 w otwór w poprzeczce 34. Czynność ta jest zarazem wstępnym prasowaniem złomu
przez wciskanie do wnętrza skrzyni 2 nadmiaru złomu wystającego ponad boczne ściany 4. Przy
ładowaniu złomu do skrzyni 2 jego nadmiar, celowy, wystaje ponad boczne ściany 4, ale niektóre
kawałki złomu układająsię na boki poza krawędzie ścian 4. Te części kawałków złomu muszą zostać odcięte i to tak skutecznie, aby nie następowało wyginanie ich i pozostawanie w szczelinie
między krawędzią wieka 5 i górną krawędzią bocznych ścian 4. Dlatego wspomniane tu krawędzie wieka 5 i bocznych ścian 4 muszą działać jak nożyce i muszą odpowiednio do tego zadania
zostać ukształtowane. Zamykanie wieka 5 dokonuje się siłownikiem 9. Od strony gwintu 38 doprowadza się hydrauliczne medium do dolotowego kanału 29 w tulei 32. Z dolotowego kanału 29
medium przepływa przez przelotowe kanały 31 do cylindra 27 działając na tłok 41, który przez
tłoczysko i ramie 18 zamyka wieko 5 wywierając zarazem siłę konieczną do wstępnego prasowania i docinania złomu. Wraz z zamykaniem wieka 5 następuje ruch poprzeczny siłownika 9, który
wywołuje obrót kołyski 22 w łożyskach 25 na osi 30. Reakcja siły wywieranej przez siłownik 9
na wieko 5 jest przenoszona z cylindra 27 przez kołnierz 35 na kołyskę 22 i dalej na oś 30. Łożyska 25 znajdują się blisko uch 19, przez co gnące obciążenie osi 30 jest stosunkowo niewielkie.
W czasie obrotu siłownika 9 dno 26 obraca się wokół osi 30, ale ze względu na zachowany luz
między przelotowym otworem 28 i osią 30, żadna siła nie jest przenoszona wprost z siłownika 9
na oś 30. Po zamknięciu wieka 5 uruchamia się siłownik 8, który przesuwa ścianę 7 ku tylnej ścianie 6 zaprasowując złom w skrzyni 2. Po sprasowaniu złomu przemieszcza się w górę tylną ścianę 6 za pomocą siłowników 16, a tym samym skrzynia 2 zostaje z tej strony otwarta. Działając
siłownikiem 8 przemieszcza się przesuwną ścianę 7, która wypycha spaczkowany złom na
zewnątrz skrzyni 2.
181 289
Fig. 4
Fig. 3
181 289
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
462 Кб
Теги
pl181289b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа