close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL181422B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(2 1) Numer zgłoszenia.
311262
(19) PL (11) 181422
(13)B1
(5 1) IntCl7
(2 2) Data zgłoszenia
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 5
(30)
4
)
07.11.1995
Nowe związki triorganosilanowe jako filtry słoneczne
i kompozycja kosmetyczna je zawierająca
(73)Uprawniony z patentu:
Pierwszeństwo:
L’OREAL, Paryż, FR
08.11.1994,FR,94-13394
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
13.05.1996 BUP 10/96
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.2001 WUP 07/01
PL
181422
B1
5( 7)
C07F 7/08
A 61K 7/42
1. Nowe związki triorganosilanowe jako
filtry słoneczne o wzorze 1, w którym n oznacza 1
i grupy R są wybrane spośród liniowych
grup C1-C8-alkilowych, R2 oznacza atom wodoru lub liniową grupę C1-C4 -alkilową, grupy R3
są wybrane spośród grup C 1-C8-alkilowych,
a p oznacza 1.
(72)
Twórcy wynalazku:
Herve Richard, Villepinte, FR
Madeleine Leduc, Paryż, FR
Alain Lagrange, Couvray, FR
(74)Pełnomocnik:
Krajewska Krystyna, PATPOL Spółka z o o
WZÓR 1
Nowe związki triorganosilanowe jako filtry słoneczne
i kompozycja kosmetyczna je zawierająca
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nowe związki triorganosilanowe jako filtry słoneczne o wzorze 1, w którym n oznacza 1
i grupy R 1są wybrane spośród liniowych grup C1-C8-alkilowych, R2 oznacza atom wodoru
lub liniowągrupę C1-C4-alkilową, grupy R3 są wybrane spośród grup C1-C8-alkilowych, a p o znacza 1.
2. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że grupy alkilowe wybrane są spośród
grup metylowych, etylowych, propylowych, n-butylowych, n-oktylowych i 2-etyloheksylowych.
3. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że R 1 oznacza grupę metylową.
4. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że R2 oznacza grupę metylową lub
atom wodoru.
5. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że R3 oznacza grupę metylową, etylową lub izobutylową.
6. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że jednostka łańcucha -(CH2)p-CH(R2)-CH2
jest przytwierdzona do jednostki benzotriazolowej w pozycji 3 tej grupy.
7. Nowe związki według zastrz. 1, znamienne tym, że podstawnik R 1jest przytwierdzony
do jednostki benzotriazolowej w pozycji 5 tej grupy.
8. Kompozycja kosmetyczna, w szczególności do filtrowania promieni ultrafioletowych,
zawierająca substancję aktywnąw kosmetycznie dopuszczalnym podłożu, znam ienna tym,
że w kosmetycznie dopuszczalnym podłożu zawiera skuteczną ilość związku o wzorze 1,
w którym n oznacza 1 i grupy R1są wybrane spośród liniowych grup C 1-C8-alkilowych, R2oznacza
atom wodoru lub liniowągrupę C1-C4-alkilową, grupy R3są wybrane spośród grup C1-C8-alkilowych, a p oznacza 1.
9. Kompozycja kosmetyczna według zastrz. 8, znamienna tym, że jako kosmetycznie
dopuszczalne podłoże zawiera przynajmniej jedną fazę tłuszczową lub rozpuszczalnik organiczny.
10. Kompozycj a kosmetyczna według zastrz. 9, znamienna tym, że zawiera podłoże w postaci emulsji typu olej-w-wodzie lub woda-w-oleju, korzystnie typu olej-w-wodzie.
11. Kompozycja kosmetyczna według zastrz. 8, znamienna tym, że zawartość związku
filtrującego wynosi pomiędzy 0.1 a 20% wag. w stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
12. Kompozycja kosmetyczna, według zastrz. 11, znamienna tym, że zawartość związku
filtrującego wynosi pomiędzy 0.5 a 10% wag.
* * *
Wynalazek niniejszy dotyczy nowych triorganosilanowych pochodnych benzotriazoli,
które mogą być bardziej szczegółowo zastosowane jako organiczne filtry przeciwsłoneczne w
kompozycjach kosmetycznych przeznaczonych do ochrony skóry i włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym. Wynalazek dotyczy także kompozycji kosmetycznych o udoskonalonych
własnościach zawierających te związki.
Znane jest, że promieniowanie o długości fali pomiędzy 280 nm a 400 nm pozwala na opaleni ludzkiego naskórka, i że promieniowanie o długości fali z zakresu 280 nm a 320 nm, znane
jako UV-B, powoduje rumień i spalenie skóry, które mogą osłaniać rozwój naturalnej opalenizny. To promieniowane UV-B musi więc być ekranowane.
Jest także znane, że promienie UV-A o długości fali z zakresu 320 a 400 nm, które powodują opaleniznę skóry, są odpowiedzialne za wywoływanie niepożądanych zmian w skórze,
181 422
3
w szczególności w przypadku skóry wrażliwej lub skóry ciągle wystawionej na promieniowanie
słoneczne. Promienie UV-A powodują, w szczególności, utratę elastyczności skóry i pojawienie
się zmarszczek przedwcześnie do wieku. Przyczyniaj ą się one do powstawania reakcj i rumieniowej, i mogą nawet być źródłem reakcji fototoksycznych lub także fotoalergicznych. Dlatego tez
pożądane jest aby również ekranować promieniowanie UV-A.
Do tej pory zaproponowano wiele kompozycji kosmetycznych przeznaczonych do fotoochrony (przed UV-A i/lub UV-B) skóry.
Większość z tych związków aromatycznych posiada absorbcję promieniowania UV w zakresie pomiędzy 280 a 315 nm, lub w zakresie pomiędzy 315 a 400 nm, lub alternatywnie w obu
tych zakresach. Są one zwykle osiągalne jako kompozycje przeciwsłoneczne, które mają postać
emulsji typu olej-w-wodzie (to jest kosmetyczne dopuszczalne podłoze-zaróbka składająca się
z wodnej ciągłej fazy dyspergującej i oleistej nieciągłej fazy rozproszonej), która składa się, przy
różnych stężeniach, z jednego lub więcej typowych lipofilowych i/lub hydrofilowych filtrów organicznych zawierających aromatyczne grupy funkcyjne, i które są zdolne do selektywnego hamującego absorbowania promieniowanie UV, przy czym filtry te wybierane są jako funkcja
wymaganego czynnika ochronnego (czynnik ochrony (PF) który wyraża się matematycznie stosunkiem czasu ekspozycji niezbędnym do osiągnięcia progu strumieniowego przy użyciu filtru
UV, do czasu niezbędnego do osiągnięcia progu rumieniowego bez użycia filtru UV).
Poza tym ich mocą filtrującą, takie związki z aktywnościąanty-UV powinny mieć również
dobre właściwości kosmetyczne w kompozycjach je zawierających, dobrą rozpuszczalność w
zwykłych rozpuszczalnikach, a w szczególności, substancjach tłuszczowych takich jak oleje i
tłuszcze, jak również dobrą odporność na wodę i pot (remanencję).
Spośród tych wszystkich związków aromatycznych, które zostały zaproponowane do tych
celów, można w szczególności wymienić pochodne kwasu p-aminobenzoesowego, pochodne
benzylidenokamfory, pochodne kwasu cynamonowego i pochodne benzotriazolowe. Jednakże,
kilka z tych substancji nie posiada wszystkich wymaganych właściwości do odpowiedniego zastosowania jako środki filtrujące UV w kompozycjach przeciwsłonecznych. W szczególności
ich samoistna (wewnętrzna) moc filtrująca może być niewystarczająca, ich rozpuszczalność
w różnych typach preparatów stosowanych jako ochrona przed słońcem, jest nie zawsze dosyć
dobra (liporozpuszczalność w szczególności), mogą być one niewystarczająco światłotrwałe
(fotostabilność) i mogą mieć także słabą odporność na wodę i na pot. Wymaga się także aby te
substancje filtrujące nie penetrowały do skóry.
Zatem, w bardziej specyficznym przypadku filtruj ących substancj i typu benzotriazolu, poszukuj e się produktów o udoskonalonych własnościach, zwłaszcza z punktu widzenia ich liporozpuszczalności i ich charakteru kosmetycznego, na drodze przyłączenia benzotriazolowej grupy
filtrującej przez zaszczepienie (hydrosililowania) do łańcucha wielkocząsteczkowego typu
silikonu (organopolisiloksanu). Metoda ta jest opisana w europejskim zgłoszeniu patentowym
EP-A-0,392,883 na rzecz zgłaszającego, i trzeba przyznać, że prowadzi do otrzymania korzystnych związków (produkty te sąznane generalnie jako „silikony filtrujące”), ale zdolność liporozpuszczalności tych związków może nadal być niewystarczająca, w dodatku, w celu otrzymania
odpowiednich własności filtrujących produktów tego typu jest często konieczne zastosowanie
względnie dużej ilości takich polimerów filtrujących, co jest związane ze słabymi właściwościami kosmetycznymi preparatów je zawierających. W końcu stabilność, a w szczególności
fotostabilność takich produktów jest wciąż nie całkowicie satysfakcjonująca.
Wynalazek obecny jest ukierunkowany na obejście wyżej wymienionych problemów
przez zaproponowanie nowych związków, typu triorganosilanu, zawierających określonąjednostkę benzotriazolową, które to związki posiadadająudoskonalone własności, zwłaszcza dotyczy
to ich rozpuszczalności w substancjach tłuszczowych oraz ich własności kosmetycznych.
Według wynalazku stwierdzono, ze przez połączenie, a zwłaszcza przez reakcję hydrosililowania, określonej pochodnej benzotriazolu, a mianowicie bardziej szczegółowo benzotriazolu
posiadającego krótki łańcuch węglowodorowy zawierający nienasycone grupy etylenowe, ze
specyficznym i odpowiednio wybranym silanem, można otrzymać nowe związki f iltr u c e typu
4
181422
triorganosilanu, pozbawione wad filtrujących silikonów ze stanu techniki. Te nowe związki mają
w szczególności bardzo dobre własności filtrujące, zarówno w zakresie UV-A jak i UV-B, bardzo dobrą rozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach organicznych, a także w substancjach
tłuszczowych takich jak oleje, znakomite własności kosmetyczne, bardzo dobrą stabilność chemiczną(lepsząodpomość na hydrolizę zarówno w środowiskach kwasowych jak i zasadowych) i
bardzo dobrą stabilność fotochemiczną. Wszystko to czyni je szczególnie użytecznymi do zastosowania jako filtry w, lub do ich wytwarzania, kompozycjach kosmetycznych przeznaczonych
do ochrony skóry i/lub włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Pierwszym przedmiotem niniejszego wynalazku są zatem nowe związki, mianowicie silanowe pochodne benzotriazolów, które charaktery żują się tym, że odpowiadają wzorowi 1, w którym n oznacza 1 i grupy R1są wybrane spośród grup C1-C8-alkilowych, R2oznacza atom wodoru
lub grupę C 1-C4 alkilową, grupy R3 są wybrane z grup C1-C8-alkilowych, a p oznacza 1.
Jak wynika ze wzoru 1 podanego poniżej przytwierdzenie jednostki łańcucha
-(CH2)p-CH(R2)-CH2- do jednostki benzotriazolu, które zatem zapewnia połączenie tej jednostki
benzotriazolu z atomem krzemu z triorganosilanu, może korzystnie według wynalazku mieć
miejsce w opozycji 3 tej grupy.
Podobnie, przytwierdzenie podstawnika w postaci podstawnika R 1, gdy jest obecne, może
mieć korzystnie miejsce 5 grupy benzotriazolu.
Korzystnie według wynalazku w powyższym wzorze 1, grupy alkilowe mogą być liniowe i
wybrane są w szczególności spośród grup metylowych, etylowych, n-propylowych, n-butylowych, n-oktylowych i 2-etyloheksylowych. Korzystne grupy alkilowe według wynalazku stanowią grupy metylowe. Korzystne grupy R2 według wynalazku stanowią grupy metylowe albo
atom wodoru.
Jako przykłady silanowych pochodnych benzotriazoli, na które niniejszy wynalazek jest
szczególnie ukierunkowany, można w szczególności wymienić:
a) 2-(2'-hydroksy-5'-metylo-3'-triizobutylosilanilopropylofenylo)-2H-benzotriazol
b) 2-[2'-hydroksy-3'-(3-dietylometylosilanilo-2-metylopropylo)-5'-metylofenylo]-2H-benzotriazol
W celu wytworzenia związków o wzorze 1, możliwe jest prowadzenie standardowej procedury wykorzystującej reakcję hydrosililowania typu
=Si-H+CH2= C -
-------------- > =Si-H2 -C H -
wychodząc z odpowiednich triorganosilanów, w których grupa A jest zastąpiona atomem
wodoru. Takie pochodne organosilanu zawierające grupę funkcyjną SiH są dobrze znanymi produktami w przemyśle silanów i są, ponadto, ogólnie osiągalne handlowo.
Takie triorganosilany odpowiadają zatem wzorowi H-Si(R3)3 w którym R3 ma takie samo
znaczenie jak to podane we wzorze 1.
Standardową reakcję hydrokysililowania prowadzi się zatem z takiej pochodnej silanu o
wzorze H-Si(R3)3 i wykonuje się ją w obecności katalitycznie skutecznej ilości katalizatora platynowego, z organicznej pochodnej benzotriazolu o wzorze 3, w którym R 1, R2, n i p mają takie
samo znaczenie jak te podane w powyższych wzorze 1.
Odpowiednie sposoby wytwarzania produktów o wzorze 3 opisano w szczególności w
amerykańskim opisie patentowym nr US-4,316,033 i US-4,328,346 jak również w powyżej
wymienionym europejskim zgłoszeniu nr EP-A-0,392,883.
W dodatku, w wyżej wymienionym zgłoszeniu patentowym EP-0,392,883 podano szczegóły warunków przeprowadzenia reakcji hydrosililo wania pomiędzy związkami o wzorze 2
i związkiem o wzorze 3. Zakres tego zgłoszenia jest włączony całkowicie do niniejszego opisu
jako odniesienie.
W porównaniu z filtrującymi silikonami ze stanu techniki, takimi jakie opisane w zgłoszeniu patentowym EP-0,392,883, środki filtrujące według wynalazku posiadają przynajmniej
181422
5
jedną zasadniczą różnicę strukturalną będącą źródłem ich cennych właściwości. Polega ona na
tym, że z jednej strony, istnieje tylko jedna jednostka benzotriazolu przyczepiona do łańcucha
zawierającego silikon, i z drugiej strony, na tym, że łańcuch zawierający silikon jest zredukowany w tym przypadku do najprostszego wyrażenia, według wynalazku jest to monosilan.
Jak wskazano powyżej, związki o worze 1 posiadają wspaniałą samoistną (wewnętrzną)
moc filtrującą w stosunku do promieniowania ultrafioletowego UV-A i UV-B. W dodatku, z
uwagi na ich wysoką liporozpuszczalność, związki o wzorze 1 mogą być stosowane w wysokich
stężeniach, przez co nadają końcowym kompozycjom bardzo wysokie współczynniki ochrony.
Ponadto rozmieszczają się one jednorodnie w standardowym podłożu-zaróbce kosmetycznej,
zawierającej co najmniej jedną fazę tłuszczową lub jeden kosmetycznie dopuszczalny rozpuszczalnik organiczny, i mogą być zatem stosowane na skórę lub włosy w celu utworzenia skutecznej ochronnej błony. Ponadto, ich właściwości kosmetyczne są bardzo dobre: w szczególności
w porównaniu z filtrującymi silikonami ze stanu techniki. Produkty te są mniej lepiące się
(kleiste) i zapewniają większą miękkość. W końcu produkty te są bardzo stabilne chemicznie
(są one szczególnie oporne na rozkład przez hydrolizę, która może występować zarówno w środowisku zasadowym i kwaśnym) i fotochemicznie (to jest są one także oporne na rozkład spowodowany promieniowaniem ultrafioletowym).
Przedmiotem wynalazku jest zatem także kompozycja kosmetyczna zawierająca, w kosmetycznie dopuszczalnym podłożu-zaróbce korzystnie zawierającym co najmniej jedną organiczną fazę tłuszczową lub rozpuszczalnik organiczny, skuteczną ilość związku o wzorze 1
zdefiniowanego powyżej.
Związki o wzorze 1 sągeneralnie obecne w proporcji pomiędzy 0,1 % a 20% wag., korzystnie pomiędzy 0.5% a 10% wag., w stosunku do całkowitej wagi kompozycji.
Kompozycja kosmetyczna według wynalazku może być stosowana jako kompozycja do
ochrony ludzkiego naskórka lub włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym, jako kompozycja przeciwsłoneczna lub jako produkt do makijażu (make-up).
Kompozycja ta może być w szczególności w postaci lotionu, zagęszczonego lotionu, żelu,
kremu, mleczka, proszku lub stałego sztyftu i może ewentualnie być pakowana jako aerozol i być
w postaci pianki lub spra/u.
Może zawierać kosmetyczne adjuwanty zwykle stosowane w tej dziedzinie, takie jak substancje tłuszczowe, rozpuszczalniki organiczne, silikony, zagęszczacze, zmiękczacze, uzupełniające filtry słoneczne, środki przeciwpienne, środki nawilżające, zapachy, środki konserwujące, związki powierzchniowo-czynne, wypełniacze, odczynniki maskujące Gony), polimery
amonowe, kationowe, niejonowe lub amfoteryczne lub ich mieszaniny, propelenty, środki alkalizujące lub zakwaszające, barwniki, pigmenty lub nanopigmenty, w szczególności te przeznaczone do zapewniania uzupełniającego fotoochronnego efektu przez fizyczne blokowanie promieniowania ultrafioletowego, lub jakiekolwiek inne składniki zwykle stosowane w kosmetyce,
w szczególności do wytwarzania kompozycji przeciwsłonecznych.
Spośród rozpuszczalników organicznych które można wymienić sąto niższe alkohole i poliole takie jak etanol, izopropanol, glikol propylenowy, glicerol i sorbitol.
Substancje tłuszczowe mogą składać się z oleju lub wosku lub ich mieszanin, kwasów
tłuszczowych, estrów kwasów tłuszczowych, alkoholi tłuszczowych, petrolatum, parafiny, lanoliny, uwodornionej lanoliny lub acetylowanej lanoliny. Oleje można wybrać spośród olejów
zwierzęcych, roślinnych, mineralnych lub syntetycznych, a w szczególności, uwodornionego
oleju palmowego, uwodornionego oleju rycynowego, ciekłego petrolatum, ciekłej parafiny,
oleju purcelinowego, lotnych lub nielotnych olejów silikonowych, i izoparafin.
Gdy kompozycja kosmetyczna według wynalazku jest zwłaszcza przeznaczona do ochrony ludzkiego naskórka przed promieniowaniem UV lub jako kompozycja przeciwsłoneczna,
to może występować w postaci zawiesiny lub dyspersji w rozpuszczalnikach lub substancjach
tłuszczowych, lub alternatywnie w postaci emulsji ( szczególności typu O/W lub W/O, ale korzystnie typu O/W) takiej jak krem lub mleczko, lub w postaci dyspersji pęcherzyków, balsamu,
6
181422
zelu, stałego sztyftu lub pianki aerozolowej. Emulsje mogą dodatkowo zawierać anionowe, niejonowe, kationowe lub amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne.
Gdy kompozycję kosmetyczną według wynalazku stosuje się do ochrony włosów, to może
być ona w postaci szamponu, lotionu, żelu lub kompozycji do zmywania, do stosowania przed
lub po myciu szamponem, przed lub po barwieniu lub rozjaśnianiu, przed, podczas lub po zabiegu trwałej ondulacji lub prostowania włosów, lub w postaci lotionu lub żelu do stylizowania
lub innego traktowania, lotionu lub żelu do suszenia przez przedmuchiwanie powietrza lub
układania włosów, lakieru do włosów, kompozycji do trwałej ondulacji lub prostowania
włosów, lub kompozycji do barwienia lub rozjaśniania włosów.
Gdy stosuje się kompozycję kosmetyczną według wynalazku jako produkt do makijażu
(make-up) rzęs, brwi, skóry lub włosów, taki jak krem do pielęgnacji skóry, podkład, sztyft
szminki, cień do powiek, róż, eye-liner, maskarę lub żel koloryzujący, to może być ona w postaci
stałej lub pasty i w postaci bezwodnej lub wodnej, takiej jak emulsje typu olej-w-wodzie lub
woda-w-oleju, zawiesin lub żeli.
Poniższe przykłady stanowią postać wykonania wynalazku bez ograniczenia jednakże
jego zakresu.
Przykład I
Przykład ilustruje wytwarzanie związku według wynalazku o wzorze 4 (ten produkt odpowiada związkowi o wzorze 1, w którym n wynosi 1, a R 1oznacza grupę metylową; p wynosi 1,
R2 oznacza atom wodoru i R3 oznacza grupę izobutylową).
20 g (0.075 mola) 2-allilo-6-benzotriazolo-2-ilo-4-metylofenolu i 25 ml suchego toluenu
załadowano do całkowicie wyposażonej kolby kulistej. Mieszaninę doprowadzono do temperatury 90°C, w atmosferze azotu. Dodawano katalizator hydrosililowania (kompleks zawierający
3-3.5% Pt w cyklowinylometylosiloksanie, z firmy Huls Petrarch PC085: 300 ml), a następnie
15.1 g triizobutylosilanu przez ponad 1 godzinę. Po przeprowadzeniu wrzenia w atmosferze azotu przez 24 godziny środowisko reakcyjne zatężano. Nie przereagowaną wyjściową pochodną
benzotriazolu odfiltrowywano pod próżnią (0,2 mmHg=0,27*102Pa). Otrzymaną pozostałość
rozdzielano chromatograficznie na krzemionce (eluent:heptan). Otrzymano frakcję pożądanego,
produktu, który jest w postaci białego proszku o temperaturze topnienia 80-82°C.
Charakterystyka absorbcji UV (mierzona w etanolu) jest następująca:
γ max : 3 0 5 nm
εmax : 4 0 0
γ max : 3 4 2 n m
εmax : 1 4 5 0 0
Produkt ten jest zatem bardzo skuteczny jako filtr aktywny w zakresie UV-A i UV-B.
P r z y k ł a d II
Przykład ten ilustruje wytwarzanie innego związku według wynalazku, o wzorze 5. (Produkt ten odpowiada związkowi o wzorze 1, w którym n wynosi 1 i R 1oznacza grupę metylową;
p wynosi 1, R2 oznacza grupę metylową; jeden R3 oznacza grupę metylową i drugi R3 oznacza
grupę etylową).
13.97 g (0,05 mola) 2-benzotriazolo-2-ilo-4-metylo-6-(2-metyloallilo)fenolu i 25 ml suchego toluenu załadowano do całkowicie wyposażonej kolby kulistej. Mieszaninę doprowadzano do 70°C, w atmosferze azotu. Dodawano katalizator hydrosililacji (kompleks zawierający
3-3.5% Pt w cyklowinylometylosiloksanie, z Huls Petrarch PC085:200 ul), a następnie dodawano 5.37 g (0.0525 mola) dietylometylosilanu. Po 10 godzinach utrzymywania w temperaturze
80°C środowisko reakcyjne zatężano i prowadzono rozdzielanie chromatograficzne pod ciśnieniem na krzemionce (eluent:heptan). Otrzymano frakcję pożądanego produktu, który jest w postaci białego proszku o temperaturze topnienia 37°C.
Charakterystyka absorbcji UV (mierzona w etanolu) tego produktu jest następująca:
γ max : 3 04 nm
εmax:15 520
γ max : 343 nm
εmax:15 050
Produkt ten jest zatem bardzo skuteczny jako filtr aktywny w zakresie UY-A i UY-B.
181 422
7
P r z y k ł a d III
Poniżej przedstawiono konkretną formułę przeciwsłonecznej kompozycji kosmetycznej,
mianowicie krem przeciwsłoneczny.
- związek z przykładu I
5g
- mieszanina alkoholu cetylostearylowego i oksyetylowanego
alkoholu cetylostearylowego 33 molami tlenku etylenu
(„SINNOWAX AO” z firmy Henkel)
7g
- mieszanina samo nie emulgującego glicerylo mono- idistearynianu
2g
- alkohol cetylowy
1.5 g
- C12-C15-alkilobenzoesanu („Finsolv TN” z firmy Witco)
20 g
- glicerol
17.5 g
- zapach, środek konserwujący
qs
- woda
q s 100g
Krem ten przygotowano według standardowych metod wytwarzania emulsji, przez rozpuszczanie środka filtrującego w fazie tłuszczowej zawierającej środki emulgujące, podgrzewanie
fazy tłuszczowej do około 70-80°C i dodawanie, przy intensywnym mieszaniu, wody, która została ogrzana do tej samej temperatury. Mieszanie utrzymuje się przez 10 do 15 minut, i po pozostawieniu do ostygnięcia przy jednoczesnym mieszaniu, w końcu dodaje się zapach i środek
konserwujący przy temperaturze około 40°C.
181 422
W ZÓ R 1
W ZÓR 2
WZÓR 3
WZÓR 4
WZÓR 5
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
597 Кб
Теги
pl181422b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа