close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL181627B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 181627
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
316162
(51) IntCl7
H04N 7/088
H04N 7/085
17.09.1996
Sposób transmisji dodatkowych danych w kanałach telewizyjnych
(73) Uprawniony z patentu:
D E U T S C H E T E L E K O M AG, Bonn, D E
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
30.03.1998 BUP 07/98
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.2001 WUP 08/01
(72) Twórcy wynalazku:
Rudolf-Wemer Lorenz, GroB-Bieberau, D E
Adolf Finger, Drezno, D E
Hartmut Hiller, Freital, D E
Oliver Gotting, Drezno, D E
Jens Schonthier, Drezno, D E
Frank Poegel, Drezno, D E
(74) Pełnomocnik:
Koczara Zbigniew,
Biuro Usług Patentowych S C.
PL
181627
B1
(5
)
7
1 Sposob transmisji dodatkowych danych w kanałach telewizyjnych dla
potrzeb sieci radiofotograficznych, w którym dodatkowe dane przed emisją doprowadza się do użytkowego sygnału wizyjnego FBAS w trakcie czasów wolnych, a po odebraniu oddziela się je od wymienionego sygnału FABS,
znamienny tym, ze zarówno po stronie nadawczej jak i po stronie odbiorczej z
sygnału synchronizacji sygnału wizyjnego FABS wytwarza się takty dla cyfrowej transmisji dodatkowych danych, video, mailbox, sterujących oraz audio,
które przenosi się cyfrowo w ten sposób, że użytkowy sygnał wizyjny FABS
normalizuje się w celu dodania dodatkowych danych, a następnie zaczynając
od impulsów (ZI) synchronizacji linii wydziela się dla transmisji dodatkowych danych, poprzez wyliczanie i oszacowywanie zakresów wolnych od informacji, impulsy (ST) taktu systemowego oraz impulsy (BI) synchronizacji
pionowej, po czym dodatkowe dane w postaci cyfrowej, składające się z sygnałów wizyjnych i fonicznych zapisuje się w pamięci, buforuje, zagęszcza i
wywołuje w systemie czasowym (multiplex) w takcie (DT) danych dodatkowych w większych odstępach czasu, zaś wywołane dane dodatkowe naprzemiennie, w systemie czasowym (multiplex) zaopatruje się w dane nagłówka
jak wizja/fonia, ważny/nieważny oraz w sygnał znacznika obrazu, i nakłada
się na użytkowy sygnał wizyjny FABS, korzystnie po ograniczeniu pasma,
natomiast po stronie odbiorczej z sygnału FABS wraz z nałożoną informacją
danych dodatkowych poprzez wyliczenie i oszacowanie wydziela się impulsy
(ST) taktu systemowego i impulsy (BI) synchronizacji pionowej dla danych
dodatkowych, a następnie z sygnału FABS wraz z nałożoną informacją danych dodatkowych poprzez komutację, ograniczanie i przetwarzanie analogowo-cyfrowe, zaś następnie korelację cyfrową i występującą po tym decyzję
odtwarza się sygnały danych dodatkowych, analizuje się dane nagłówka, dane
dodatkowe demultipleksuje się i ponownie rozdziela się nadane video i audio,
podczas gdy dane video i audio oddzielnie poddaje się rozgęszczeniu i przetwarzaniu cyfrowo analogowemu, a następnie odtworzeniu
Fig 2
Sposób transmisji dodatkowych danych
w kanałach telewizyjnych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób transmisji dodatkowych danych w kanałach telewizyjnych dla potrzeb sieci radiofotograficznych, w którym dodatkowe dane przed emisją doprowadza się do użytkowego sygnału
wizyjnego FBAS w trakcie czasów wolnych, a po odebraniu oddziela się je od wymienionego sygnału FABS, znam ienny tym, że zarówno po stronie nadawczej jak i po strome odbiorczej z sygnału
synchronizacji sygnału wizyjnego FABS wytwarza się takty dla cyfrowej transm isji dodatkowych danych, video, mailbox, sterujących oraz audio, które przenosi się cyfrow o w ten sposób,
że użytkowy sygnał wizyjny FABS norm alizuje się w celu dodania dodatkowych danych, a następnie zaczynając od im pulsów (Z I) synchronizacji linii wydziela się dla transm isji dodatkowych
danych, poprzez wyliczanie i oszacowywanie zakresów wolnych od inform acji, im pulsy (ST) taktu system owego oraz impulsy (BI) synchronizacji pionowej, po czym dodatkowe dane w postaci cyfrowej, składające się z sygnałów w izyjnych i fonicznych zapisuje się w pam ięci, buforuje,
zagęszcza i w ywołuje w systemie czasowym (multiplex) w takcie (D T) danych dodatkowych w
w iększych odstępach czasu, zaś wywołane dane dodatkowe naprzemiennie, w systemie czasowym (m ultiplex) zaopatruje się w dane nagłówka jak wizja/fonia, ważny/niew ażny oraz w sygnał
znacznika obrazu, i nakłada się na użytkowy sygnał wizyjny FABS, korzystnie po ograniczeniu
pasma, natom iast po stronie odbiorczej z sygnału FABS wraz z nałożoną inform acją danych dodatkowych poprzez wyliczenie i oszacow anie wydziela się im pulsy (ST) taktu systemowego i
impulsy (BI) synchronizacji pionowej dla danych dodatkowych, a następnie z sygnału FABS
wraz z nałożoną inform acją danych dodatkowych poprzez komutację, ograniczanie i przetwarzanie analogowo-cyfrow e, zaś następnie korelację cyfrow ą i w ystępującą po tym decyzję odtwarza
się sygnały danych dodatkowych, analizuje się dane nagłówka, dane dodatkowe demultipleksuje
się i ponownie rozdziela się na dane video i audio, podczas gdy dane video i audio oddzielnie poddaje się rozgęszczeniu i przetwarzaniu cyfrow o analogowemu, a następnie odtworzeniu.
2. Sposób w edług zastrz. 1, znam ienny tym, że dla wywołania danych dodatkowych w zakresach w olnych od inform acji tworzy się sygnały (se) zezwolenia na rozciąganie oraz sygnały
(sp) sekwencji rozciągania, które po stronie odbiorczej odtwarza się i uzupełnia dodatkowo wyprowadzonymi z im pulsów (Z I) synchronizacji linii, impulsów (ST) taktu systemowego i impulsów (BI) synchronizacji pionowej sygnałami (ir) ustawienia całkowania w stan wejściowy,
sygnałami (u) przejęcia, sygnałami (ki) kom utacji i korzystnie sygnałami (ok) kompensacji odstrojenia.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób transmisji dodatkowych danych w kanałach telewizyjnych przeznaczony do wykorzystania dla potrzeb sieci przekazu informacji radiofotograficznych.
Sposoby transm isji dodatkowych danych audio w kanałach telew izyjnych są znane na
przykład z publikacji autorstwa Gassmanna/Fckerta: „System C O M ” [C O M -System ], Funkschau 1970, Zeszyt 20, strony 689 do 692 oraz Zeszyt 21, strony 749 do 750, a dla danych video z
publikacji autorstw a Langenkam pa/Löw y'e go: „ Układ scalony M egatext dla videotekstu i grafik i ” [M egatext-IC fü r Videotext und Grafik], RFE 1994, Zeszyt 7, strony 18 do 20.
W łaściwości kolorowego, zespolonego sygnału wizji - zawierającego sygnał chroi n acji F,
sygnał luminacji B, sygnał wygaszania A i sygnał synchronizacji S zwanego dalej sygnałem FBAS
stwarzają możliwość dodania do niego dalszych dodatkowych sygnałów informacyjnych danych
dodatkowych, przy czym odbiór telewizyjno-radiowy nie może być, przy tym zakłócony. Podczas,
gdy większość publikacji zajmuje się tylko jednym rodzajem dodatkowych danych, to np w pub-
181 627
3
likacji autorstwa Rudolfa M ensela: „Technika telew izyjna” [Fernsehtechnik], H üttig 1991, w
rozdziale 9, na stronach 210 do 227, opisana została transm isja w ielu dodatkowych sygnałów
kontrolnych i sygnałów będących nośnikami danych. Transmisja dodatkowych danych odbywa
się z dużą pew nością i m ożliw ie najw yższą prędkością.
Z niem ieckiego opisu patentow ego DE 2901034 je st znanym sposób kompresji i dekom presji sygnałów analogowych w postaci cyfrowej, w którym przetw orzone i skom presow ane sygnały wprowadza się w wolne od informacji obszary sygnału wizyjnego. Z niem ieckiego opisu
patentowego DE 3103406 je st znaną m etoda transmisji dodatkowych sygnałów audio w czasie
w ygaszania linii poziom ego odchylania. Z niemieckiego opisu patentow ego D E 3732111 jest
znany sposób synchronizacji asynchronicznych sygnałów video i przynajm niej jednego asynchronicznego sygnału video z towarzyszącym mu sygnałem audio, w którym tow arzyszący sygnał audio przetwarza się z postaci analogowej na postać cyfrową, i tak przetw orzony sygnał audio
je st poddawany czasowej kompresji, a następnie je st w prowadzany do sygnału video.
Satelitarna technika radiofoniczna um ożliw ia wprawdzie odbiór coraz w iększej ilości programów telewizyjnych, nie stwarza jednak lokalnym oferentom program ów - z powodu dużych
stref odbioru oraz w ysokich kosztów - żądanych możliwości do w ykorzystania przez służby regionalne. N aziem na infrastruktura sieci nadajników zawiera ju ż przew ażnie w liniach wolnych
od obrazu linie kontrolne oraz videotekst.
Wynalazek staw ia sobie za zadanie jeszcze bardziej optym alne w ykorzystanie niewykorzystywanej pojem ności kanału TV i zagwarantowania przy tym dużej pew ności transmisji,
wysokiej prędkości transm isji, dużej zmienności systemu, niezakłóconego odbioru programu
TV, nakładania dodatkowych danych bez ingerencji technicznej w m oduły nadaw cze TV oraz
kompatybilność istniejących urządzeń TV dla systemów PALplus, NTSC oraz SECAM.
Sposób transm isji dodatkowych danych w kanałach telew izyjnych w edług wynalazku, w
którym dodatkowe dane przed em isją doprowadza się do użytkowego sygnału w izyjnego FBAS
w trakcie czasów wolnych, a po odebraniu oddziela się je od w ym ienionego sygnału FABS charakteryzuje się tym, że zarów no po stronie nadawczej jak i po stronie odbiorczej z sygnału synchronizacji sygnału wizyjnego FABS wytwarza się takty dla cyfrowej transm isji dodatkowych
danych video, m ailbox, sterujących oraz audio, które przenosi się cyfrowo w ten sposób, że użytkowy sygnał wizyjny norm alizuje się w celu dodania dodatkowych danych. N astępnie zaczynając od impulsów synchronizacji linii w ydziela się dla transmisji dodatkow ych danych, poprzez
wyliczanie i oszacowywanie zakresów w olnych od informacji, im pulsy taktu systemowego oraz
im pulsy synchronizacji pionowej, po czym dodatkowe dane w postaci cyfrow ej, składające się z
sygnałów wizyjnych i fonicznych zapisuje się w pamięci, buforuje, zagęszcza i wywołuje w system ie czasowym (multiplex) w takcie danych dodatkowych w w iększych odstępach czasu, zaś
wywołane dane naprzem iennie, w systemie czasowym (m ultiplex) zaopatruje się w dane
nagłówka wizja/fonia, w ażny/niew ażny oraz w sygnał znacznika obrazu, i nakłada się na użytkow y sygnał wizyjny FABS, korzystnie po ograniczeniu pasma. Po stronie odbiorczej z sygnału
FABS wraz z nałożoną na niego inform acją danych dodatkowych, poprzez wyliczenie i oszacow anie wydziela się im pulsy taktu systemowego i impulsy synchronizacji pionowej dla danych
dodatkowych, a następnie z sygnału FABS wraz z nałożoną inform acją danych dodatkowych poprzez komutację, ograniczanie i przetwarzanie analogowo-cyfrowe, w dalszej kolejności korelację cyfrow ą i w ystępującą po tym decyzcję odtwarza się sygnały danych dodatkowych, analizuje
się dane nagłówka, dane dodatkowe dem ultipleksuje się i ponow nie rozdziela się na dane video i
audio, podczas gdy dane video i audio oddzielnie poddaje się rozgęszczeniu i przetwarzaniu cyfrowo analogowemu, a następnie odtworzeniu.
W sposobie w edług w ynalazku dla wywołania danych dodatkowych w zakresach wolnych
od informacji tworzy się po stronie nadawczej sygnały zezw olenia na rozciąganie oraz sygnały
sekwencji rozciągania, które po stronie odbiorczej odtwarza się i uzupełnia się dodatkowo w yprowadzonymi z impulsów synchronizacji linii, impulsów taktu system ow ego i impulsów synchronizacji pionowej sygnałam i ustaw ienia w stan wyjściowy, sygnałam i przejęcia, sygnałami
komutacji i korzystnie sygnałam i kom pensacji odstrojenia.
4
1 8 1 627
Sposób transmisji dodatkowych danych według w ynalazku w ykazuje szereg zalet Dzięki
wybieraniu za pom ocą w yliczania i analizy można przy decydow aniu o wykorzystywaniu odcinków czasu dla transmisji dodatkowych danych zrealizować sposób w edług wynalazku tak, aby
przy odbiorze programu telew izyjnego nie wystąpiły żadne zakłócenia. Sumowanie i odbiór
niosących inform acji sygnałów danych dodatkowych m ogą odbyw ać się za pom ocą małych, n ie
w ym agających dużych nakładów urządzeń dodatkowych Prędkość transm isji może być w razie
potrzeby dostosowana do sytuacji rzeczywistego kanału poprzez programowanie. Transmisja
dodatkowych danych jest realizow ana za pom ocą poziomów sygnałów niższych od 20 mV, przy
czym zapewniona je st kom patybilność z dostępnymi w handlu telewizoram i.
Przedmiot w ynalazku w przykładzie wykonania jest przedstaw iony na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia sum ator dodatkowych danych po stronie nadaw czej, fig. 2 przedstawia odbiornik dodatkowych danych po stronie odbiorczej, fig. 3 przedstaw ia wykres sygnałów do sumowania sygnału FBAS i sygnału dodatkowych danych dla pierw szego typu linii, fig. 4 przedstawia
w ykres sygnałów do sum ow ania sygnału FBAS i sygnału dodatkowych danych dla drugiego
typu linii, fig. 5 przedstawia wykres sygnałów do odbioru sygnałów dodatkowych danych dla
pierwszego typu linii, zaś fig. 6 przedstawia wykres sygnałów do odbioru sygnałów dodatkowych danych dla drugiego typu linii.
W sposobie w edług w ynalazku (fig. 1) w sterowanym danym i, liniowo selektywnym generatorze 11 sekwencji rozciągania, wytwarza się sygnał sp sekwencji rozciągania oraz sygnał se
zezwolenia na rozciąganie (fig 3i 4), które w cyfrowo - analogicznym przetworniku przetwarza
się na trójstanowy sygnał danych p poziomach 0, + , oraz -. W ystępujący na wyjściu cyfrowo analogowego przetwornika 8 nie ograniczony pasmem sygnał dodatkowych danych, za pom ocą
nadawczego filtra 9 ogranicza się do szerokości pasma wizyjnego i poddaje sumowaniu w sum atorze 10 z sygnałem FBAS pierw szego lub drugiego typu linii. Sterowany danymi i liniowo selektywny generator 11 sekwencji rozciągania steruje się przenoszonymi danymi, które są
wywoływane za pom ocą sygnałów taktu danych zdeponowanych w pamięci typu linii EPROM 3.2
oraz za pomocą sygnałów sterowania czasowego: impulsów BI synchronizacji pionowej, impulsów ZI synchronizacji linii i impulsów systemowego taktu ST układu 12 synchronizacji nadajnika.
Impuls BI synchronizacji pionowej występuje na początku każdego obrazu, a impuls Z I synchronizacji na początku każdej linii. Częstotliwość impulsów BI synchronizacji pionowej oraz częstotliwość impulsów system ow ego taktu ST są przy tym sprzężone ze sobą fazowo w sposób
sztywny. Poczynając od im pulsu BI synchronizacji pionowej w liczniku 2 linii są zliczane linie
od 0 do 624. Ponieważ szereg linii, wykazuje w odniesieniu do w prowadzanych sygnałów dodatkowych danych podobną strukturę sygnałów, to za pom ocą num eru linii pamięci typu linii
EPROM 3.2 zwraca się do obszaru adresowego pamięci sygnałów EPROM 3.1, która generuje
wstawianie sygnału dostosowane do danej struktury linii. N a fig. 3 w impuls synchronizacji są
wstawione sygnały dla sześciu symboli danych, za sygnałem synchronizacji koloru sygnały dla
trzech symbolów danych, a na przedniej części impulsu w ygaszania linii sygnał dla jednego sym bolu danych.
Dla linii typu przedstawionego na fig. 4, w impuls synchronizacji linii wstawione są sym bole dla sześciu sygnałów danych, na tylnej części impulsu w ygaszania linii sygnały dla ośmiu
symbolów danych, a na przedniej części impulsu wygaszania linii dla jednego symbolu danych
Ponieważ szereg linii posiada identyczne struktury, to w pam ięci sygnałów EPROM 3 l można
dla tych linii w prowadzić identyczne struktury sygnałów. Rów nocześnie licznik 1 taktów zlicza
zbocza impulsów system ow ego taktu ST w czasie, np. 576 taktów z każdej linii. Za pom ocą im pulsów systemowego taktu ST oraz taktu Z T wyboru typu linii zdeponowane uprzednio w pamięci sygnałów EPROM 3.1, sygnały se zezwolenia na rozciąganie, sygnał sp sekwencji
rozciągania oraz takt danych są odczytywane kolejno w czasie, zbocze po zboczu taktu system owego, i są doprowadzane do cyfrowo - analogowego przetwornika.
M ożliwość dokładnego dopasowania niosących inform acje sygnałów dodatkowych danych do żądanych odstępów czasu całego obrazu bazuje na wprowadzeniu z d u żą precyzją im pulsów BI synchronizacji pionow ej, impulsu Z I synchronizacji linii oraz impulsów systemowego
181 627
5
taktu ST z sygnału FBAS, który w prowadza się do układu 12 synchronizacji nadajnika. Podstawę
układu 12 synchronizacji nadajnika stanowi procesor synchronizacji na przykład układ scalony
TDA 9257, który dla dalszej obróbki w yprowadza z sygnału FBAS takt procesora 27 M Hz, sygnał synchronizacji poziomej HS oraz sygnał synchronizacji pionowej VS o fluktuacji mniejszej
niż 5 ns. Sygnały te sprzęga się ze sobą kombinacyjnie i sekwencyjnie w zespołach dzielnika 6 taktu system ow ego, detektora 5 impulsu synchronizacji pionowej oraz detektora 7 im pulsów linii
w taki sposób, aby m ożna było otrzym ać np. impuls ST taktu system owego w ynoszący 9 M Hz o
576 zboczach taktu systemowego przypadających na każdy sygnał linii TV, impuls Z I synchronizacji linii, który oznakowuje każde pierw sze w linii zbocze im pulsu ST system ow ego taktu, oraz
impuls BI synchronizacji pionowej, który oznakowuje pierwsze w obrazie zbocze impulsu ST
systemowego taktu.
O bok ostatecznie czasowo w ysterow anego wywołania sygnału se zezw olenia na rozciąganie oraz sygnału sp sekwencji rozciągania do dyspozycji są impulsy BI synchronizacji pionowej,
impulsy Z I synchronizacji linii oraz im pulsy ST systemowego taktu dla dopasow ania prędkości
transmisji danych, które to dane m ają być przeniesione, oraz takt sterow anego danym i liniowo
selektywnego nadążnego generatora 20 sekwencji rozciągania, przykładow o z układem FIFO (=
first in, first out = pierwszy na wejściu, pierw szy na wyjściu).
Figura 2 przedstawia odbiornik dodatkowych danych, który m a być używ any po stronie
odbiorczej, przy czym przetwarzanie sygnałów w odbiorniku oraz sygnały do jeg o sterowania są
przedstawione na fig. 5 dla pierwszego typu linii i na fig. 6 dla drugiego typu linii. Ten odbiornik
dodatkowych danych składa się z bloku 21 synchronizacji odbiornika, liniow o selektywnego
referencyjnego generatora 20 sekwencji rozciągania oraz analogowej części w ejściow ej, która z
kolei składa się z układu 13 komutacji, ograniczającego w zm acniacza 14 korekcji odstrojenia,
analogowo cyfrow ego przetwornika 15 oraz cyfrowego układu porów nania 19. K om utacja może
być uaktyw niona za pom ocą zliczania zboczy taktów w linii przez licznik 1 taktów oraz przez odczytywanie odpowiedniej zawartości pam ięci sygnałów i sterowania EPRO M 3.1. Po przejściu
sumy sygnałów złożonej z sygnału FBAS oraz sygnału dodatkowych danych przez układ 13 komutacji następuje ich wzmocnienie i korekcja odstrojenia przez ograniczający w zm acniacz 14, z
korekcją odstrojenia w taki sposób, aby zakres przetwarzania analogowo - cyfrow ego przetwornika 15 został optym alnie w ykorzystany podczas obecności sygnału danych dodatkow ych i aby
nie mogły przy tym wystąpić przesterowania (fig. 5 i 6).
O dstrojenie jest sterowane za pom ocą sygnału ok kompensacji odstrojenia odczytanego z
pamięci sterow ania i sygnałów EPRO M 3.1. Ciąg odczytanych wartości składany w określonej
długości je st podaw any na cyfrowy, m nożący układ 16, w którym sygnał w yjściow y ograniczającego w zm acniacza 14 je st przem nożony w formie cyfrowej przez sygnał odniesienia w postaci doprow adzonych sygnałów se zezw olenia na rozciąganie oraz sygnałów sp sekwencji
rozciągania. Iloczyn je st następnie scałkow any przez cyfrowy integrator 17. W ynik całkowania
w postaci analogowej pokazano na fig. 5 i 6. Wyzwolenie cyfrowego integratora 17 następuje
przez odczytanie w pamięci sterowania i sygnałów EPROM 3.1 sygnału ie zezw olenia na całkowanie, ustaw ienie tego integratora 17 w stan wyjściowy przez sygnał ir postaw ienia w stan w yjściowy, a decyzja przez sygnał u przejścia. Z faktu, że dla procesu odbioru w ym agany je st tylko
referencyjny sygnał sekwencji rozciągania z sygnałów sp sekwencji rozciągania i sygnałów se
zezwolenia na rozciąganie, wym ienione wyżej sterujące sygnały ie zezw olenia na całkowanie,
sygnały ir postaw ienia w stan wyjściowy, sygnały u przejścia, sygnały ki kom utacji oraz sygnały
ok kompensacji odstrojenia są niezbędne, liniowo selektywny, referencyjny generator 20 sekwencji rozciągania odpowiada sterow anem u danymi liniowo, selektyw nem u generatorowi 11
sekwencji rozciągania.
Obok ostatecznie odtworzonych danych i odczytanego w pam ięci EPR O M 3.1 sterowania i
sygnałów odtw orzonego taktu danych (fig. 5 i 6) do dyspozycji są im pulsy BI, Z I oraz ST dla dopasowania prędkości danych odbiornika dodatkowych danych do taktu układu buforowania,
przykładowo z układem FIFO. Do synchronizacji nadajnika uzyskuje się poprzez w spółdziałanie
sygnału FBAS z procesorem 4 synchronizacji, dzielnikiem 6 taktu system ow ego, detektorem 5
6
181 627
impulsów BI synchronizacji pionowej oraz detektorem 7 impulsów ZI synchronizacji linii impulsy BI synchronizacji pionowej, impulsy ZI synchronizacji linii oraz im pulsy ST systemowego
taktu, dzięki czem u m ożliwe jest dokładne pozycjonowanie sygnału dodatkowych danych w obrębie całego obrazu TV z dokładnością poniżej 5 ns.
W sterow anym danymi liniowo selektywnym generatorze 20 sekwencji rozciągania, przy
użyciu impulsów BI synchronizacji pionowej, impulsów ZI synchronizacji linii, impulsów ST
systemowego taktu, licznika 2 linii oraz licznika 1 taktów, można całkowicie przeadresow ać cały
obraz TV za pom ocą rastra czasowego np. 111,1 ns, przez co sygnały dodatkowych danych, dowolnie wybierane w zględnie programowane poprzez pamięć stałą m ogą być dopasowane do
struktury obrazu TV. Jeżeli poprzez licznik 2 linii przy pomocy pamięci typu linii EPROM 3 2 zostanie wybrany typ linii, to zakres pamięci dla części sygnałowej pam ięci sygnałów i sterowania
EPROM 3.1 może zostać znacznie zredukowany.
Dla synchronizacji odbioru generowane są z sygnału FBAS - poprzez w spółdziałanie procesora 4 synchronizacji, dzielnika 6 taktu systemowego, detektora 5 sygnału w izyjnego oraz detektora 7 im pulsów linii - im pulsy BI synchronizacji pionowej, impulsy ZI synchronizacji linii i
impulsy system owego taktu ST, dzięki czemu m ożliwe je st dokładne pozycjonow anie sygnału
odniesienia dla odbioru korelacji w obrębie całego obrazu TV z dokładnością poniżej 5 ns.
Przy w ykorzystaniu impulsów BI synchronizacji pionowej, impulsów ZI synchronizacji
linii oraz impulsu system ow ego taktu ST, licznika 2 linii oraz licznika 1 taktów m ożna całkowicie przeadresować cały obraz TV w liniowo selektywnym referencyjnym generatorze 20 sekwencji rozciągania, przy czym sygnały dodatkowych danych, dowolnie w ybieralne względnie
programowalne przez pam ięć stałą w strukturze obrazu TV m ogą być odbierane przez cyfrowy
odbiornik 19 korelacji.
Z taką sam ą precyzją generowane są równie sygnały sterujące: sygnał ki kom utacji, sygnał
ok kompensacji odstrojenia, impulsy systemowego taktu ST do przetwarzania analogowo - cyfrowego, sygnał se zezw olenia na rozciąganie, sygnał sp rozciągania, sygnał ie zezwolenia na
całkowanie, sygnał ir ustaw ienia integratora w stan wyjściowy oraz sygnał u przejęcia, które są
wymagane dla stopni wejściow ych analogowo - cyfrowego przetwornika 15 oraz cyfrowego odbiornika korelacji. U kład 13 komutacji zapewnia popraw ną pracę dzięki dokładnem u sterowaniu
czasowemu przez sygnały ki komutacji i um ożliw ia dalszą optym alną obróbkę połączonego sygnału FBAS z sygnałem dodatkowych danych. Ograniczający wzmacniacz 14 w zm acnia tę mieszankę sygnałów w stopniach wejściowych w taki sposób, aby podczas im pulsu synchronizacji
poziom FBAS, sterow any sygnałem kompensacji odstrojenia, został podniesiony do wartości
średniej 0 V. O dpowiednio do poziomu sygnałów danych dodatkowych następuje tutaj takie
wzmocnienie, aby zakres w ejściowy analogowo - cyfrowego przetwornika 15 w łącznie z m ożliwymi zakłóceniami szumowymi mógł być optym alnie wykorzystany. Ograniczenie wzm acniacza 14 chroni analogowo - cyfrowy przetwornik 15 przez zniszczeniem w mom entach, kiedy
przenoszona je st chrom inacja i luminacja.
Transmisja dodatkow ych danych odbywa się przy wykorzystaniu sygnałów dw ufazowych, dzięki czem u przy odbiorze - również przy niedokładnej komutacji i kom pensacji odstrojenia - możliwa je st transm isja z niewielką ilością błędów z poziomami sygnału dodatkowych
danych wnoszącym i kilka mV poprzez tworzenie wartości średniej wskutek całkowania. Programowalność system u transmisji dodatkowych danych pozw ala na łatwe dopasowanie do systemów SECAM, N TSC , PAL oraz PALplus. Impulsy BI synchronizacji pionow ej, impulsy ZI
synchronizacji linii oraz impulsy ST systemowego taktu są do dyspozycji zarów no po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej dla dopasowania prędkości między źródłem i systemem
transmisji względnie systemem transmisji a układem buforowym oraz do synchronizacji ramki.
181 627
Fig.2
Fig .3
181 627
Fig.4
181 627
Fig.5
181 627
Fig.6
181 627
181 627
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
779 Кб
Теги
pl181627b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа