close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL181796B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)181796
(13)B1
(2 1) Numer zgłoszenia:
318801
(51) IntCl7
E05B 47/06
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
Urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.09.2001 WUP 09/01
Twórcy wynalazku:
Wolfgang Kraft, Berlin, DE
Andries Kortland, Zoetermeer, NL
15.09.1997 BUP 19/97
(45)
Uprawniony z patentu:
KRONE GmbH, Berlin, DE
09.03.1996,DE,19609319.8
(43)
E05B 49/04
H02B 1/50
G08B 21/00
05.03.1997
(74)
Pełnomocnik:
Palka Grażyna, POLSERVICE
PL
181796
B1
(57)
1. Urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia przed nieupoważnionym otwieraniem zamkniętych obiektów, zwłaszcza szaf sterowniczych i rozdzielczych
w technice telekomunikacji i danych, zawierające centralny
układ odbioru danych i centralny układ oceny danych wspomagany komputerem oraz zdalny układ transmisji danych
przez kabel telekomunikacyjny i danych, układ telekomunikacyjny do identyfikacji autoryzacji sterowania i dostępu,
znamienne tym, że w hierarchii wielostopniowej centralna
jednostka sterująca (CCU) jest dołączona przez co najmniej
jeden decentralny multiplekser telekomunikacyjny (DCM)
do co najmniej jednego lokalnego procesora danych (LDP),
przy czym decentralny multiplekser telekomunikacyjny
(DCM) i lokalny procesor danych (LDP) stanowią
półautonomiczne jednostki elektroniczne, a lokalny procesor danych (LDP) jest zainstalowany w zabezpieczanym
obiekcie oraz pomiędzy zabezpieczanym obiektem i centralną jednostką sterującą (CCU) przeprowadza się ciągła,
aktualizowaną wymianę danych przez dynamiczny protokół
o stanie obiektu i próbach dostępu lub podobnych, a zasilanie energią elektryczną lokalnego procesora danych (LDP)
i telekomunikacja zachodzą tym samym połączeniem
2-przewodowym.
FIG.1
Urządzenie elektroniczne
sterowania dostępem i zabezpieczenia
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia przed nieupoważnionym otwieraniem zamkniętych obiektów, zwłaszcza szaf sterowniczych i rozdzielczych w technice telekomunikacji i danych, zawierające centralny układ odbioru danych i centralny układ
oceny danych wspomagany komputerem oraz zdalny układ transmisji danych przez kabel telekomunikacyjny i danych, układ telekomunikacyjny do identyfikacji autoryzacji sterowania i dostępu, znamienne tym, że w hierarchii wielostopniowej centralna jednostka sterująca (CCU)
jest dołączona przez co najmniej jeden decentralny multiplekser telekomunikacyjny (DCM) do
co najmniej jednego lokalnego procesora danych (LDP), przy czym decentralny multiplekser
telekomunikacyjny (DCM) i lokalny procesor danych (LDP) stanowią półautonomiczne jednostki elektroniczne, a lokalny procesor danych (LDP) jest zainstalowany w zabezpieczanym
obiekcie oraz pomiędzy zabezpieczanym obiektem i centralną jednostką sterującą (CCU)
przeprowadza się ciągłą, aktualizowaną wymianę danych przez dynamiczny protokół o stanie
obiektu i próbach dostępu lub podobnych, a zasilanie energią elektryczną lokalnego procesora
danych (LDP) i telekomunikacja zachodzą tym samym połączeniem 2-przewodowym.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera w obiekcie i/lub przy nim różne czujniki do kontroli kompletnego stanu obiektu, informacja o którym jest przetwarzana
niezależnie od siebie w lokalnym procesorze danych (LDP) i przekazywana jako konkretna
wiadomość przez decentralny multiplekser telekomunikacyjny (DCM) do centralnej jednostki
sterującej (CCU).
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że lokalny procesor danych (LDP) jest
umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi obiektu, wraz z własną blokadą elektroniczną i
dołączony do mechanicznego układu zamykania.
4. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienne tym, że zasilanie jest przystosowane do zabezpieczania blokowania elektronicznego drzwi obiektu i w przypadku przerwania
zasilania, zabezpieczony jest dostęp przez upoważnioną osobę.
5. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że dla sterowania dostępem do obiektu,
w lokalnym procesorze danych (LDP) jest umieszczony czytnik zbliżeniowy jako układ identyfikacyjny, przy czym czytnik jest przystosowany do sprawdzania układu identyfikacyjnego
umieszczonego na zewnątrz.
6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że jest zastosowany numer identyfikacyjny po przyporządkowaniu.
7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że autoryzacja dostępu czyli przyporządkowanie klucza jest ograniczone w czasie.
8. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że do lokalnego procesora danych (LDP)
są dołączone dalsze czujniki do zdalnego sterowania, pomiaru temperatury i/lub wilgotności
lub podobne.
9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że zawiera sprzężenie z nastawionymi
sieciami przez interfejsy.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia przed nieupoważnionym otwieraniem zamkniętych obiektów, zwłaszcza szaf sterowniczych i rozdzielczych w technice telekomunikacji i danych.
181 796
3
Zabezpieczanie przed nieupoważnionym użyciem obwodów telekomunikacyjnych staje
się coraz ważniejsze ze względu na zapobieganie kontroli linii prywatnych i handlowych, przeprowadzanie połączeń telefonicznych na koszt kogoś innego i uczynienie trudniejszymi operowanie danymi i umyślne uszkodzenie.
Znanejest z niemieckiego opisu patentowego nr 43 02 835 Cl mechaniczne urządzenie zamykające drzwi obudowy, zwłaszcza skrzynki złączy kablowych w technice telekomunikacji i
danych, gdzie jest zapewnione urządzenie blokujące z dwoma stopniami uruchamiania ramienia
blokującego. Po przemieszczeniu ramienia do pierwszego stopnia uruchamiania, otwieranie rozpoczyna się. Osoba upoważniona może mieć dostęp przez otwór do przepustów wtykowych lub
czytnika kart magnetycznych lub podobnych elementów i może włączyć urządzenie telekomunikacyjne. Przy pomocy urządzenia telekomunikacyjnego osoba upoważniona może skontaktować się z centrum sterowania i spowodować wprowadzenie drugiego stopnia uruchamiania.
Wymiana informacji pomiędzy centrum i upoważnioną osobą w skrzynce złączy kablowych
służy do sterowania identyfikacją. To znane urządzenie zamykające znacznie poprawia zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem, jednak nie jest zapewniona stała kontrola aktualizacji stanu całej skrzynki złączy kablowych i osób żądających dostępu.
Znane urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia przed nieupoważnionym otwieraniem zamkniętych obiektów zawiera więc centralny układ odbioru danych i centralny układ oceny danych wspomagany komputerem i zdalny układ transmisji danych przez
kabel telekomunikacyjny i danych oraz układ telekomunikacyjny do identyfikacji autoryzacji
sterowania i dostępu.
W urządzeniu według wynalazku w hierarchii wielostopniowej centralna jednostka sterująca jest dołączona przez co najmniej jeden decentralny multiplekser telekomunikacyjny
do co najmniej jednego lokalnego procesora danych, przy czym decentralny multiplekser telekomunikacyjny i lokalny procesor danych stanowią półautonomiczne jednostki elektroniczne,
a lokalny procesor danych jest zainstalowany w zabezpieczanym obiekcie oraz pomiędzy zabezpieczanym obiektem i centralną jednostką sterującą przeprowadza się ciągłą aktualizowaną
wymianę danych przez dynamiczny protokół o stanie obiektu i próbach dostępu lub podobnych, a zasilanie energią elektryczną lokalnego procesora danych i telekomunikacja zachodzą
tym samym połączeniem 2-przewodowym.
Urządzenie według wynalazku zawiera w obiekcie i/lub przy nim różne czujniki do kontroli kompletnego stanu obiektu, informacja o którym jest przetwarzana niezależnie od siebie w lokalnym procesorze danych i przekazywana jako konkretna wiadomość przez decentralny
multiplekser telekomunikacyjny do centralnej jednostki sterującej.
Lokalny procesor danych jest umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi obiektu, wraz
z własną blokadą elektroniczną i dołączony do mechanicznego układu zamykania.
Zasilanie jest przystosowane do zabezpieczania blokowania elektronicznego drzwi obiektu i w przypadku przerwania zasilania, zabezpieczony jest dostęp przez upoważnioną osobę.
Dla sterowania dostępem do obiektu, w lokalnym procesorze danych jest umieszczony
czytnik zbliżeniowy jako układ identyfikacyjny, przy czym czytnik jest przystosowany do sprawdzania układu identyfikacyjnego umieszczonego na zewnątrz.
Jest zastosowany numer identyfikacyjny po przyporządkowaniu.
Autoryzacja dostępu czyli przyporządkowanie klucza jest ograniczone w czasie.
Do lokalnego procesora danych są dołączone dalsze czujniki do zdalnego sterowania,
pomiaru temperatury i/lub wilgotności lub podobne.
Urządzenie zawiera sprzężenie z nastawionymi sieciami przez interfejsy.
Zaletą wynalazku jest opracowanie elektronicznego urządzenia sterowania dostępem i zabezpieczania typu omawianego powyżej, dzięki którym zabezpieczanie przed nieupoważnionym otwieraniem jest jeszcze poprawione i jest zapewniona stała informacja o aktualizacji stanu
obiektu podlegającego ochronie.
Przez rozdzielenie zakresu wartości liczbowych dostępnych w komputerze na trzy hierarchie, osiąga się, że ten zakres komputera jest instalowany także w chronionym obiekcie,
4
181 796
skutkiem czego można realizować analizę zdarzeń w obiekcie i przy obiekcie (inteligencja
decentralna).
Podczas gdy w znanych systemach zabezpieczających jest zapewniona tylko ogólna sygnalizacja zdarzeń do centrum, według wynalazku jest sygnalizowane, co się zdarzyło, gdzie i kiedy. Ciągła kontrola i aktualizacja sygnałów (danych) w dialogu pomiędzy decentralnymi
multiplekserami telekomunikacyjnymi (DCM), lokalnymi procesorami danych (LDP) i centralną jednostką telekomunikacyjną (CCU) przy użyciu protokołu dynamicznego dla rzeczywistego stanu obiektu, zapewniają, że osiąga się większe zabezpieczenie przed nieupoważnionym
otwieraniem, identyfikację prób otwierania i także prób przerwania linii, prób włamania lub podobnych. Każde uszkodzenie jest identyfikowane jako takie, ma miejsce bardzo duża niezawodność systemu. Nie tylko drzwi, lecz cały obiekt jest chroniony przed włamaniem lub sabotażem.
Jest możliwe zabezpieczenie dużego zespołu instalacji przez dużą liczbę kluczy. Przypisanie kluczy może być ograniczone w czasie, dla pewnej sekcji zespołu instalacji i także dla kombinowanego kryterium miejsce/czas. Każdy numer klucza jest dostępny tylko raz na świecie.
Modyfikacje upoważnień mogą być dokonane tylko w centralnej jednostce telekomunikacyjnej
przez końcówkę autoryzacji.
Klucz elektroniczny ma wybraną postać wtyku lub karty magnetycznej.
Dostęp do obiektu jest zawsze zapewniony dla upoważnionego użytkownika, nawet gdy
występuje uszkodzenie zasilania. Zasilanie energetyczne jest zapewnione dla blokady elektronicznej przez decentralne multipleksery telekomunikacyjne. Blokada mechaniczna może być
otworzona przez upoważnionego użytkownika nawet w przypadku uszkodzenia zasilania, mechaniczna blokada pozostaje czynna.
Występuje automatyczna aktualizacja kryterium dostępu na wszystkich poziomach.
Centralne zarządzanie i sterowanie przez centralnąjednostkę telekomunikacyjną stwarza możliwości jasnej strukturyzacji, aktualizacji i skutecznego przetwarzania.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia i fig. 2 - schematyczne przedstawienie zespołów i elementów lokalnego procesora danych na wewnętrznej
stronie drzwi skrzynki złączy kablowych.
Figura 1 przedstawia urządzenie elektroniczne sterowania dostępem i zabezpieczenia,
zainstalowane dla ochrony wielu skrzynek 1 złączy kablowych i połączony z dwustopniowym,
mechanicznym układem zamykania występującym w skrzynce 1 złączy kablowych.
Na figurze 1 urządzenie jest złożone z centralnej jednostki sterującej CCU dołączonej
do decentralnego multipleksera telekomunikacyjnego DCM i wielu lokalnych procesorów danych LDP w skrzynkach 1 złączy kablowych, każdy połączony przez 2-przewodowy kabel 2 i
główną skrzynkę rozdzielczą HVT do decentralnego multipleksera telekomunikacyjnego DCM.
Główna skrzynka rozdzielcza HVT może być na przykład zastąpiona przez podłogowe
skrzynki rozdzielcze w sieciach budynków, jeżeli główna skrzynka rozdzielcza nie jest wymagana.
W drzwiach 3 poszczególnej skrzynki 1 złączy kablowych jest umieszczony niewidoczny
z zewnątrz, lokalny procesor danych LDP jako elektroniczna jednostka kontrolna pracująca
w połączeniu z dwustopniowym, mechanicznym układem zamykania. Lokalny procesor danych
LDP służy do sterowania stanem skrzynki 1 złączy kablowych i kontroluje drzwi 3 co do położenia drzwi, położenia ramienia blokującego, blokowania ramienia blokującego, kontroluje całą
skrzynkę 1 złączy kablowych co do prób sabotażu.
Figura 2 przedstawia lokalny procesor danych LDP zawierający czytnik identyfikacyjny
14 dla tak zwanego klucza elektronicznego. Klucz elektroniczny może mieć postać karty magnetycznej lub strukturę wtykową. Lokalny procesor danych LDP zawiera moduł komputera 12
z centralną jednostką sterującą CPU i pamięcią. Lokalny procesor danych LDP przetwarza
wszystkie sygnały przychodzące z czujników, takich jak czujnik światła 15, czujnik otwarcia/zamknięcia 16, w specyficzne kodowane informacje, kontroluje wszystkie próby dostępu/otwierania lub otwierania oraz działania sabotażowe przez przełącznik S sabotażu. Lokalny
procesor danych LDP komunikuje się przez kabel 4, kabel 1-DW, z decentralnym multiplekserem telekomunikacyjnym DCM.
Układ mechaniczny elementów może zmieniać się w zależności od zabezpieczanego
obiektu.
W przypadku przerwania zasilania lokalnych procesorów danych LDP, na przykład przez
uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego podczas prac ziemnych, sekcja kontroli lokalnych procesorów danych LDP nadal działa przez kilka godzin oraz rejestruje i pamięta w tym czasie modyfikacje stanu skrzynki 1. Po przywróceniu zasilania dane są automatycznie przekazywane do
centralnej jednostki sterującej CCU.
Decentralny multiplekser telekomunikacyjny DCM zabezpiecza zasilanie lokalnego procesora danych LDP w kablu 4, a także wymianę danych przez kodowane protokoły; to jest interfejs pomiędzy lokalnymi procesorami danych LDP i centralną jednostką sterującą CCU czyli
komputerem centralnym. Kontroluje on wszystkie lokalne procesory danych LDP, z możliwością, że główna skrzynka rozdzielcza HVT jest wprowadzona pomiędzy lokalne procesory
danych LDP i decentralny multiplekser telekomunikacyjny DCM.
Na figurze 1 jest pokazana sekcja kontroli decentralnego multipleksera telekomunikacyjnego DCM; jednak wiele takich sekcji kontrolnych może być połączonych tak, że kilka
decentralnych multiplekserów telekomunikacyjnych DCM może być dołączonych do centralnej
jednostki sterującej CCU.
Centralna jednostka sterująca CCU obsługuje centralną łączność wszystkich decentralnych multiplekserów telekomunikacyjnych DCM i zawiera zbiór sieci, zbiór autoryzacji, przy
czym autoryzacje dostępu jako lista kluczy sortowanych cyfrowo i lista aktualizowana, dla klucza elektronicznego i dla ocen statystycznych. Alarm jest rozpoznawany i początkowany w centralnej jednostce sterującej CCU. Z centralnej jednostki sterującej CCU informacja może być
kierowana do wybranych odbiorników.
Dostęp do skrzynki 1 złączy kablowych lub jej otworu jest dozwolony przez to, że upoważniona osoba zwalnia pierwsze blokowanie blokady przy pomocy klucza mechanicznego i
umożliwia przez to dostęp do nie pokazanego otworu, do którego jest włożony nie pokazany kodowany klucz elektroniczny lub tak, jak w innym przykładzie wykonania, gdy zbliża się do kodowanych elementów identyfikacyjnych dla odczytu bezstykowego.
Po identyfikacji, a więc po uzyskaniu autoryzacji dla otwierania drzwi 3 skrzynki 1 złączy
kablowych, zwalniana jest druga blokada zabezpieczana elektronicznie; drzwi mogą zostać
otwarte przez upoważnioną osobę.
Na figurze 2 klucz elektroniczny jest wykrywany przez antenę zbliżeniową5, a wykrywane dane są kierowane do modułu komputera 12 lokalnego procesora danych LDP dla dalszej oceny. W module komputera 12 jest sprawdzane, czy klucz jest autoryzowany do otwierania
skrzynki 1 złączy kablowych. Wykrywana autoryzacja otwierania jest przekazywana modemem
6 do decentralnego multipleksera telekomunikacyjnego DCM. Stamtąd sygnał jest przeprowadzany przez moduł komputera 12 do układu wspomagającego 13, a solenoid podtrzymujący 7
jest deaktywowany. Układ mechaniczny elementów może zmieniać się w zależności od chronionego obiektu.
Jeżeli upoważniona osoba nie otwiera drzwi 3 skrzynki 1 złączy kablowych w określonym
czasie, na przykład 30 sekund, solenoid podtrzymujący 7, a zatem elektroniczny układ blokujący 11 blokady jest ponownie aktywowany.
181 796
FIG.1
FIG.2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
469 Кб
Теги
pl181796b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа