close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL182368B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O SP O L IT A
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182368
(13) B1
(21 ) Numer zgłoszenia:
317275
(51) IntCl7
B01D 53/14
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
29.11.1996
Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego
(73)
(30)
Pierwszeństwo:
MITSUBISHI JU K O G Y O KABUSHIKI
KAISHA, Tokio, J P
06.02.1996,JP,019872/1996
(72)
(43)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.2001 WUP 12/01
PL
182368
B1
1. Układ odsiarczania wilgotnego gazu
(57) spalinowego do usuwania dwutlenku siarki zawartego w gazie spalinowym poprzez absorpcję
do szlamu absorbującego, zawierający wieżę absorpcyjną, mającą przy dnie zbiornik szlamu absorbującego, pompę cyrkulacyjną do podawania
szlamu absorbującego do wlotu gazu spalinowego w górnej części wieży absorpcyjnej, przedział
przygotowywania szlamu oraz dyszę do wstrzykiwania wody, znamienny tym, że przedział (22)
przygotowywania szlamu usytuowany jest po
jednej, wewnętrznej stronie zbiornika (2) szlamu
absorbującego i oddzielony jest od obszaru przepuszczania gazu spalinowego (26) działową
ścianką (21), której dolny koniec zanurzony jest
poniżej powierzchni szlamu absorbującego oraz
zawiera odpowietrzającą rurę (23), mającą otwarty górny koniec, przy czym odpowietrzająca
rura (23) umieszczona jest na szczycie przedziału
(22) przygotowywania szlamu.
Twórcy wynalazku:
Atsushi Tatani, Tokio, J P
Kiyoshi O kazo-E, Tokio, J P
Yoshio N akayam a, Tokio, J P
Koichiro Iwashita, Tokio, J P
Zgłoszenie ogłoszono:
18.08.1997 BUP 17/97
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Borow ska-Kryśka Urszula,
PATPOL Spółka z o .o .
FIG.2
Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego do usuwania dwutlenku siarki zawartego w gazie spalinowym poprzez absorpcję do szlamu absorbującego, zawierający wieżę absorpcyjną, mającą przy dnie zbiornik szlamu absorbującego, pompę cyrkulacyjną do podawania
szlamu absorbującego do wlotu gazu spalinowego w górnej części wieży absorpcyjnej, przedział
przygotowywania szlamu oraz dyszę do wstrzykiwania wody, znamienny tym, że przedział (22)
przygotowywania szlamu usytuowany jest po jednej, wewnętrznej stronie zbiornika (2) szlamu
absorbującego i oddzielony jest od obszaru przepuszczania gazu spalinowego (26) działową
ścianką (21), której dolny koniec zanurzony jest poniżej powierzchni szlamu absorbującego oraz
zawiera odpowietrzającą rurę (23), mającą otwarty górny koniec, przy czym odpowietrzająca
rura (23) umieszczona jest na szczycie przedziału (22) przygotowywania szlamu.
2. Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego według zastrz. 1, znamienny tym, że
przedział (22) przygotowywania szlamu połączony jest z rurą (25) dostarczania wody, której końcowa część ma postać dyszy (25a).
3. Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego według zastrz. 2, znamienny tym, że
dysza (25a) jest usytuowana równolegle do wewnętrznej działowej ścianki (21) przedziału (22)
przygotowywania szlamu.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego, w którym
gaz spalinowy styka się ze szlamem absorbującym. Bardziej szczegółowo, przedmiotem wynalazku jest układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego przy zastosowaniu ulepszonego sposobu dostarczania szlamu absorbującego do wieży absorpcyjnej.
W ostatnich latach popularne stały się układy odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego
typu określanego zwykle jako in situ oksydacyjny. W układach tych eliminuje się konieczność
wieży oksydacyjnej dzięki dostarczeniu powietrza do zbiornika wieży absorpcyjnej tak, że szlam
absorbujący (zwykle zawierający związek wapnia taki jak wapień) zawierający zaabsorbowany
dwutlenek siarki może utlenić się przez zetknięcie z powietrzem, by utworzyć gips jako produkt
uboczny. Ze stanu techniki jest znany tego typu układ odsiarczania z wilgotnym wapienio-gipsem.
Układ ten wyposażony jest w rozpylacz powietrza w postaci ramienia obrotowego, które
wdmuchuje powietrze utleniające w postaci drobnych pęcherzyków podczas wstrząsania szlamu
w zbiorniku.
Bardziej szczegółowo w układzie tym nieobrobiony gaz spalinowy wprowadzany jest do
przewodu wlotowego gazu spalinowego wieży absorpcyjnej i doprowadzany do styczności ze
szlamem absorbującym wstrzykiwanym z rur natryskowych przy pomocy pompy cyrkulacyjnej,
dzięki czemu dwutlenek siarki obecny w nieobrobionym gazie spalinowym podlega absorpcji.
Oczyszczony gaz spalinowy jest odprowadzany przewodem wylotowym gazu spalinowego wieży absorpcyjnej. Szlam absorbentu wstrzykiwany z rur natryskowych przepływa w dół
przez warstwę materiału wypełnieniowego, absorbując dwutlenek siarki i wchodzi do zbiornika,
gdzie ulega utlenieniu przez zetknięcie z dużą liczbą pęcherzyków powietrza wdmuchiwanych i
wstrząsanych rozpylaczem powietrza, a następnie ulega reakcji zobojętnienia, tworząc gips.
Zbiornik przygotowania szlamu ma mieszadło, przy pomocy którego wapień (absorbent),
wprowadzany do niego z silosa wapienia przy pomocy podajnika oraz woda dostarczana przy pomocy wspomnianej wcześniej pompy są mieszane i wzburzane tak, by utworzyły szlam absorbujący. Otrzymany szlam korzystnie jest usuwany przez pompę szlamu i podawany do zbiornika
wieży absorpcyjnej.
182 368
3
W wyżej opisanym konwencjonalnym układzie odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego, wymagane są: zbiornik przygotowania szlamu i dołączone do niego elementy (na przykład
mieszadło, pompa szlamu oraz rura przebiegająca od pompy szlamu do zbiornika). Podczas, gdy
w ostatnich latach istnieje rosnąca potrzeba ograniczenia kosztów.
Zgodnie z tym, jako sposób uproszczenia takich układów, opracowany został już mechanizm suchego podawania, w którym wapień stosowany jako absorbent przenosi się z silosa do
wieży absorpcyjnej przez przenośniki pneumatyczne jak opisano, na przykład w japońskim opisie patentowym nr 56130/'90. Mechanizm ten umożliwia wyeliminowanie zbiornika przygotowania szlamu absorbentu.
Jednakże, jeśli zastosuje się ten mechanizm, nadal konieczne są sprężarka i przenośnik
pneumatyczny. W związku z tym, istnieje potrzeba dalszego uproszczenia układu.
Układ według wynalazku opracowano, uwzględniając wyżej przedstawiony stan techniki.
Celem wynalazku jest opracowanie układu odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego, w którym układ dostarczania absorbentu jest ulepszony tak, by osiągnąć jego znaczne uproszczenie.
Układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego do usuwania dwutlenku siarki zawartego w gazie spalinowym poprzez absorpcję do szlamu absorbującego, zawierający wieżę absorpcyjną mającą przy dnie zbiornik szlamu absorbującego, pompę cyrkulacyjną do podawania
szlamu absorbującego do wlotu gazu spalinowego w górnej części wieży absorpcyjnej, przedział
przygotowywania szlamu oraz dyszę do wstrzykiwania wody, według wynalazku charakteryzuje
się tym, że przedział przygotowywania szlamu usytuowany jest po jednej, wewnętrznej stronie
zbiornika szlamu absorbującego i oddzielony jest od obszaru przepuszczania gazu spalinowego
działową ścianką której dolny koniec zanurzony jest poniżej powierzchni szlamu absorbującego
oraz zawiera odpowietrzającą rurę, mającą otwarty górny koniec, przy czym odpowietrzająca
rura umieszczona jest na szczycie przedziału przygotowywania szlamu.
Przedział przygotowywania szlamu połączony jest z rurą dostarczania wody, której końcowa część ma postać dyszy.
Szczególnie korzystnie, w układzie według wynalazku, dysza jest usytuowana równolegle
do wewnętrznej ścianki działowej przedziału przygotowywania szlamu.
Według niniejszego wynalazku, układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego jest
skonstruowany tak, że na jednej stronie zbiornika wieży absorpcyjnej usytuowany jest przedział
przygotowywania szlamu, oddzielony od odcinka przechodzenia gazu spalinowego działową
ścianką mającą dolny koniec zanurzony poniżej powierzchni szlamu absorbującego, dzięki czemu absorbent i woda, stanowiące szlam absorbujący wprowadza się bezpośrednio do przedziału przygotowywania szlamu. W ten sposób dużą liczbę konwencjonalnie wymaganych
urządzeń i składników, w tym zbiornik przygotowywania szlamu absorbujące, mieszadło, pompę szlamu i rurę przebiegającą od pompy szlamu do wieży absorpcyjnej, można całkowicie
wyeliminować osiągając znaczne uproszczenie sprzętu. Ścianka działowa stosowana w układzie według niniejszego wynalazku do oddzielenia przedziału przygotowywania szlamu od funkcji zbiornika zapobiega kontaktowi wprowadzanego absorbentu z parą w odą wytwarzaną w
wieży absorpcyjnej przechodzącym przez n ią gazem spalinowym, a dzięki temu eliminuje zjawisko, w którym wprowadzany wapień absorbuje wilgoć w wyniku zetknięcia z tą parą wodną albo
gazem spalinowym i osiada w postaci kłaków.
Dodatkowo, gdy odpowietrzająca rura, mająca otwarty górny koniec usytuowana jest na
szczycie przedziału przygotowywania szlamu, para wodna wytwarzana w przedziale przygotowywania szlamu jest uwalniana ta, że wprowadzany wapień jedynie tylko styka się z tą parą
wodną. W rezultacie, można bardziej zdecydowanie zapobiegać osiadaniu proszku wapiennego
jako wilgotnego, przylegającego kamienia w sąsiedztwie otworu wlotowego. Tym samym osiąga
się bardziej równomierne dostarczanie absorbentu oraz zapewnia się większą niezawodność
całego układu.
Ponadto, gdy zastosuje się dyszę do wstrzykiwania wody do przedziału przygotowywania
szlamu, szlam wewnątrz przedziału przygotowywania szlamu jest mieszany przez przepływ
wstrzykiwanej wody tak, że utrudnione jest osadzanie składnika stałego (to znaczy wapienia) na
4
182 368
dnie przedziału przygotowywania szlamu. W konsekwencji, można bardziej zdecydowanie zapobiegać zjawisku, w którym wprowadzany wapień wytrąca się i osiada w przedziale przygotowywania szlamu, osiągając tym samym bardziej równomierne podawanie absorbentu i zapewnić
większą niezawodność całego układu.
Szczególnie, gdy kierunek wstrzykiwania wody dyszą jest równoległy do wewnętrznej
ścianki bocznej przedziału przygotowywania szlamu, wytwarza się wydajnie zawirowanie i silny strumień wody w przedziale przygotowywania szlamu, co zasadniczo zupełnie eliminuje
wytrącanie się wapienia. W ten sposób jeszcze bardziej polepsza się wyżej opisany efekt.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schemat ogólnej budowy konwencjonalnego układu odsiarczania wilgotnego
gazu spalinowego, fig. 2 przedstawia schemat ogólnej budowy układu jednego z przykładów wykonania wynalazku, fig. 3 przedstawia powiększony rzut główny poziomy, zasadniczej części
układu odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego z fig. 2, a fig. 4 przedstawia powiększony rzut
boczny zasadniczej części układu odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego z fig. 2.
Figura 2 przedstawia schemat ogólnej budowy układu odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego według jednego z przykładów wykonania wynalazku, zaś fig. 4 i 3 przedstawiają powiększone rzuty, odpowiednio boczny i główny poziomy, zasadniczej części układu.
Figura 1 przedstawia przykład konwencjonalnego układu odsiarczania z wilgotnym wapienio-gipsem.
Jak przedstawiono na fig. 1, układ ten wyposażony jest w rozpylacz powietrza 3 określanego zwykle jako ramię obrotowe, które wdmuchuje powietrze utleniające w postaci drobnych pęcherzyków w czasie wstrząsania szlamem w zbiorniku 2. A zatem, szlam absorbujący
zawierający zaabsorbowany dwutlenek siarki doprowadzany jest do styczności z powietrzem
wewnątrz zbiornika 2 tak, by zostać całkowicie utlenionym i tym samym utworzyć gips.
Bardziej szczegółowo w tym układzie nieobrobiony gaz spalinowy A wprowadzany jest do
odcinka wlotowego gazu spalinowego 1a wieży absorpcyjnej 1 i doprowadzany do styczności ze
szlamem absorbującym wstrzykiwanym z rur natryskowych 5 przy pomocy cyrkulacyjnej pompy 4, dzięki czemu dwutlenek siarki obecny w nieobrobionym gazie spalinowym A podlega absorpcji i usunięciu. Uzyskany gaz spalinowy jest uwalniany jako obrobiony gaz spalinowy B z
odcinka wylotowego absorpcyjnej wieży 1. Szlam absorbujący wstrzykiwany z rur natryskowych 5 przepływa w dół przez warstwę 6 materiału wypełnieniowego, absorbując dwutlenek
siarki i wchodzi do zbiornika 2, gdzie ulega utlenieniu przez zetknięcie z dużą liczbą pęcherzyków powietrza wdmuchiwanych i wstrząsanych rozpylaczem 3 powietrza, a następnie ulega reakcji zobojętnienia, tworząc gips. Dominujące reakcje zachodzące w trakcie tych procesów
obróbczych reprezentowane są przez następujące równania reakcji (1) do (3).
(Odcinek wlotowy gazu spalinowego wieży absorpcyjnej)
(Zbiornik)
SO2 + H2SO
H + + HSO3->
(1)
H+ + HSO3- + 1/2 O2 -> 2H+ + SO42-
(2)
2H+ + SO42- + CaCO3 + H2O -> CaSO4 · 2H2O + CO2
(3)
A zatem, szlam wewnątrz zbiornika 2 chłonie zawieszony w nim gips i niewielką ilość wapnia stosowanego jako absorbent, po czym szlam ten usuwany jest przez rurę i podawany do cyrkulacyjnej pompy 4, z której z kolei podawany jest do stało-ciekłego oddzielacza 7, gdzie ulega
filtracji i odzyskowi jako gips C, posiadający niską zawartość wody (zwykle około 10%). Z drugiej strony, filtrat z stało-ciekłego oddzielacza 7 jest przenoszony do zbiornika 8 filtratu, przechowywany w nim tymczasowo i dostarczany do zbiornika 10 przygotowania szlamu jako zasilenie
wodą dla przygotowania szlamu absorbentu przy pomocy pompy 9.
182 368
5
Zbiornik 10 przygotowania szlamu ma mieszadło 11, przy pomocy którego wapień (absorbent), wprowadzany do niego z silosa 12 wapienia przy pomocy podajnika 13 oraz woda dostarczana przy pomocy wspomnianej wcześniej pompy 9 są mieszane i wzburzane tak, by utworzyły
szlam absorbentu. Otrzymany szlam absorbujący korzystnie jest usuwany przez pompę 14 szlamu i podawany do zbiornika 2 absorpcyjnej wieży 1.
W czasie działania zbiornika 10 przygotowywania szlamu, ilość wody wprowadzanej do
niego jest regulowana, na przykład przy pomocy sterownika i zaworu sterującego przepływem
(nie przedstawione). Co więcej, wapień podawany jest do niego w odpowiedniej ilości, odpowiadającej ilości wprowadzanej wody, dzięki sterowaniu działaniem obrotowego zaworu 12a silosa
12 wapienia. A zatem, zbiornik 10 przygotowania zawiesiny utrzymywany jest w takim stanie, że
poziom szlamu absorbentu mającego wstępnie określone stężenie (na przykład około 20% wag.)
jest zawsze zawarty w określonych granicach.
Dodatkowo korzystnie dodaje się wodę uzupełniającą (wodę przemysłową), na przykład
od wspomnianego wyżej zbiornika 8 filtratu. A zatem, uzupełnia się wodę, której stopniowo ubywa na przykład w wyniku odparowania w wieży absorpcyjnej 1.
Co więcej, w celu utrzymania wysokiego stopnia odsiarczenia i wysokiej czystości gipsu w
czasie działania, stężenie dwutlenku siarki w nieobrobionym gazie spalinowym A oraz pH i stężenie wapienia w szlamie wewnątrz zbiornika 2 wykrywa się czujnikami, a prędkość podawania
wapienia i prędkość podawania szlamu absorbentu odpowiednio reguluje się przy pomocy sterowników (nie przedstawione).
Ponadto w czasie działania, temperaturę szlamu wewnątrz zbiornika 2 absorpcyjnej wieży
1 utrzymuje się stale na poziomie około 50°C, dzięki ciepłu gazu spalinowego oraz ciepłu reakcji
uwalnianemu w wyżej wspomnianych reakcjach.
W konwencjonalnym wyżej opisanym układzie odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego, wymagane są: zbiornik 10 przygotowania szlamu i dołączone do niego elementy (na przykład
mieszadło 11, pompa 14 szlamu oraz rura przebiegająca od pompy 14 szlamu do zbiornika 2).
Te elementy, które opisano powyżej w odniesieniu do konwencjonalnego układu odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego przedstawionego na fig. 1, oznaczono w dalszej części opisu tymi samymi oznacznikami.
Jak przestawiono na fig. 2, układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego według wynalazku zbudowany jest tak, że na jednej stronie zbiornika 2 wieży absorpcyjnej 1 usytuowany jest
przedział 22 przygotowania szlamu oddzielony od odcinka przejścia gazu spalinowego 26
działową ścianką 21, mającą dolny koniec zanurzony poniżej powierzchni szlamu absorbującego, dzięki czemu wapień (absorbent) i woda, stanowiące szlam absorbujący są bezpośrednio wprowadzane do przedziału 22 przygotowywania szlamu.
W tym przykładzie, przedział 22 przygotowywania szlamu ma w przekroju poziomym
kształt kwadratu ja k przedstawiono na fig. 3, a jego ścianka dolna jest skierowana w dół w kierunku środka zbiornika 2 jak przedstawiono na fig. 2. Przedział 22 przygotowywania szlamu łączy
się z wewnętrzną przestrzenią zbiornika 2 poprzez otwór znajdujący się pod działową ścianką 21
(pod powierzchnią szlamu).
Zbiornik 2 może na przykład, mieć około 14 m2 (w przekroju poziomym), zaś przedział 22
przygotowywania szlamu może mieć około 2,5 m2 (w przekroju poziomym).
Górna ścianka tego przedziału 22 przygotowywania szlamu wyposażona jest w odpowietrzającą rurę 23 i wlot 24 wapienia. Ponadto, jak przedstawiono na fig. 2 i 3, rura 25 dostarczania
wody połączona z pompą 9 (od strony zasilania) usytuowana jest w ścianie bocznej przedziału 22
przygotowywania szlamu.
W celu uwolnienia pary wodnej wytworzonej w przedziale 22 przygotowywania szlamu ze
względu na tak zwany efekt kominowy, odpowietrzająca rura 23 ma odpowiednią wysokość i górny koniec otwarty do atmosfery.
W tym przykładzie, końcowa część rury 25 dostarczania wody jest ukształtowana tak, iż
jest równoległa do wewnętrznej ścianki bocznej przedziału 22 przygotowywania szlamu i tworzy
dyszę 25a do wstrzykiwania wody dostarczanej przez pompę 9.
6
182 368
W układzie odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego zbudowanym w wyżej opisany
sposób, wapień używany jako absorbent i woda wewnątrz zbiornika filtratu 8 są bezpośrednio
wprowadzane do zbiornika 2 wieży absorpcyjnej 1 poprzez przedział 22 przygotowywania szlamu. W takim układzie, zjawisku, w którym pył wapienny zlepia się w kłaczki i posiada na dnie
przedziału 22 przygotowywania szlamu oraz zjawisku w którym pył wapienny osiada jako wilgotny lepki kamień w sąsiedztwie wlotu 24 wapienia można zdecydowanie zapobiegać. Tym samym zapewnione jest równomierne podawanie szlamu absorbującego. Umożliwia to
zadowalającą pracę przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego stopnia odsiarczania i wysokiej czystości gipsu.
Bardziej szczegółowo, wapień uwalniany z silosa 12 przy pomocy obrotowego zaworu
12a przenoszony jest do przenośnika 13 i wprowadzany do przedziału 22 przygotowywania
szlamu przez wlot 24. W procesie tym, wprowadzany wapień tylko nieznacznie styka się z parą
w odną i gazem spalinowym wewnątrz absorpcyjnej wieży 1 dzięki obecności działowej ścianki 21. Co więcej, w tym układzie, wprowadzany wapień dzięki obecności rury odpowietrzającej
23 tylko nieznacznie styka się parą wodną wytwarzaną w przedziale 22 przygotowywania szlamu.
W układzie tym, woda wewnątrz zbiornika 8 filtratu dostarczana jest poprzez wstrzyknięcie jej z dyszy 25a rury 25 dostarczania wody przez pompę 9. W konsekwencji, otrzymany strumień wody służy do mieszania płynu wewnątrz przedziału 22 przygotowywania szlamu, tak że
składnik stały (to jest wapień) nie wytrąca się na dno przedziału 22 przygotowywania szlamu.
Zwłaszcza w tym przykładzie, gdzie kierunek wstrzykiwania cieczy przez dyszę 25a jest równoległy do wewnętrznej ścianki bocznej przedziału 22 przygotowywania szlamu, silnym strumieniem wody wytwarza się zawirowanie w przedziale 22 przygotowywania szlamu, w wyniku
czego zasadniczo nie wytrąca się wapień.
A zatem można praktycznie całkowicie zapobiegać zjawisku, w którym wprowadzany wapień absorbuje wilgoć w wyniku zetknięcia się z parą wodną i gazem spalinowym, albo wytrąca
się, zlepiając w kłaczki i osiada wewnątrz przedziału 22 przygotowywani szlamu oraz zjawisku,
w którym pył wapienny osiada jako wilgotny lepki kamień w sąsiedztwie wlotu 24 wapienia.
Chociaż układ ten zbudowany jest tak, że wapień jest bezpośrednio wprowadzany do zbiornika 2, funkcje szlamu wewnątrz zbiornika 2 pozostają niezmienione. W konsekwencji, stopień
odsiarczania i czystości gipsu utrzymywane są na wysokim poziomie.
Przyczyną tego jest to, że nawet jeśli część wprowadzanego wapienia osiądzie w przedziale 22 przygotowywania szlamu, wapień ten osunie się w dół na dno powierzchni przedziału 22
przygotowywania szlamu i przepłynie do przestrzeni wewnętrznej zbiornika 2, gdzie ulegnie
ostatecznie dokładnemu rozproszeniu dzięki potężnemu i gwałtownemu strumieniowi wzburzającemu wody, wytworzonemu przez wzburzacz zainstalowany wewnątrz zbiornika 2 (w tym
przypadku rozpylacz powietrza 3). Fakt ten potwierdzono w próbach testowych wykonanych
przez wynalazców niniejszego wynalazku na sprzęcie testującym.
A zatem, układ odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego według niniejszego
przykładu jest zbudowany tak, iż wapień oraz filtrat podawane są bezpośrednio do absorpcyjnej wieży 1. W konsekwencji dużą liczbę konwencjonalnie wymaganych urządzeń, w tym
zbiornik przygotowywania szlamu absorbentu, mieszadło, pompę szlamu i rurę przebiegającą od
pompy szlamu do wieży absorpcyjnej, można całkowicie wyeliminować, osiągając znaczne
uproszczenie układu.
Co więcej, w tym przykładzie wykonania układu według wynalazku znajduje się odpowietrzająca rura 23, w celu odprowadzania pary wodnej wytwarzanej w przedziale 22 przygotowywania szlamu, a woda zasilająca wstrzykiwana jest z rury 25 dostarczania wody, wytwarzając
skutecznie wzburzający strumień wody w przedziale 22 przygotowywania szlamu. Służy to nie
tylko osiągnięciu bardziej równomiernego podawania absorbentu, a tym samym zapewnieniu
większej niezawodności układu, ale również eliminuje konieczność zainstalowania wzburzacza
wewnątrz przedziału 22 przygotowywania szlamu, co daje dalsze uproszczenie układu.
7
182 368
Niniejszy wynalazek nie ogranicza się do wyżej opisanego przykładu, ale może być realizowany na wiele sposobów. Na przykład, wewnątrz przedziału 22 przygotowywania szlamu
może być zainstalowany niewielkich rozmiarów wzburzacz. Nawet w tym przypadku zbiornik
do przygotowywania szlamu absorbującego, rurę do przenoszenia szlamu absorbentu i tym podobne można wyeliminować dla osiągnięcia uproszczenia konstrukcji układu. Co więcej, przedział przygotowywania szlamu 22 może mieć na przykład kształt walca.
Ponadto, odpowietrzająca rura 23 i rura 25 dostarczania wody nie są koniecznie wymagane. Na przykład, przy temperaturach, przy których powstają małe ilości pary wodnej, nie jest konieczna odpowietrzająca rura 23. Co więcej, gdy zainstaluje się wzburzacz jak opisano powyżej,
rurę 25 dostarczania wody można zastąpić otworem wlotowym wody.
Niniejszy wynalazek może być również zastosowany w wielu innych typach wież absorpcyjnych takich, jak wieże rozpyleniowe, wieże kratowo-wypełnieniowe, wieże absorpcyjne
typu kolumny płynnej oraz wieże absorpcyjne typu dyspersji gazowej. Co więcej niniejszy wynalazek można zastosować nie tylko do układów odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego
typu utlenienia in situ, ale również do układów odsiarczania wilgotnego gazu spalinowego typu,
w którym wieża utleniająca jest zainstalowana oddzielnie od wieży absorpcyjnej.
FIG.2
182 368
FI G . 3
182 368
FIG.4
182 368
FIG.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
665 Кб
Теги
pl182368b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа