close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL182461B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)182461
(22) Data zgłoszenia:
(13)B1
326383
(21) Numer zgłoszenia:
25.10.1996
(5 1) IntCl7:
E03C 1/28
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
25.10.1996, PCT/US96/17187
E03F 5/20
E03D 13/00
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
01.05.1997, WO97/15735,
PCT Gazette nr 19/97
(54)
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe z uszczelnieniem olejowym
)(
0
3
Pierwszeństwo:
)(
3
4
Zgłoszenie ogłoszono:
PL
182461
B1
(4
)
5
25.10.1995,US,08/548281
14.09.1998 BUP 19/98
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.2002 WUP 01/02
(57)1. Urządzenie kanalizacyjne syfonow e, z uszczelnie
niem olejow ym , zawierające głów ny zbiornik cieczy z pokryw ą górn ą zaopatrzoną w co najm niej jed en otwór odprowadzający ścieki do tego zbiornika, przegrodę w w ym ie-nionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dw a przedziały,
przedział w lotow y przyjm ujący ściek i przez co najmniej
jeden otwór w pokrywie górnej, oraz przedział spustowy
przyjmujący ścieki z przedziału w lotow ego wzdłuż drogi
przepływu cieczy poniżej przegrody, ponadto urządzenie
zawiera pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym , wyposażony w górną krawędź w yznaczającą poziom
przelew owy zbiornika i w dolny w ylot łączący się z kanalizacją zew nętrzną przy czym w zbiorniku zawarta jest pew na ilość cieczy uszczelniającej tworzącej warstwę środka
u szczeln iającego, przy czym w arstw a środka u szc z el
niającego jest usytuowana w przedziale w lotow ym na masie
ścieków , zn am ien n e tym , że poziom a od ległość X zm ierzona od każdego co najmniej jednego otworu (1 16D, 153)
w pokrywie górnej (116C ) zbiornika (114) do końca przegrody (116A, 116B, 165, 166), w okół której przepływają
ścieki, jest większa niż odległość pionowa Y zm ierzona od
poziomu przelew ow ego do spodu przegrody, przy czym
droga (122, 122A , 122B ) przepływ u cieczy poniżej przegrody jest, korzystnie, poziom a
)
3
(7
Uprawniony z patentu:
)
2
(7
Twórcy wynalazku:
)
4
(7
Gorges Ditmar L., Brentwood, US
Ditmar L. Gorges, Brentwood, US
Pełnomocnik:
Szlagowska-Kiszko Teresa, POLSERVICE
FIG. 2
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe
z uszczelnieniem olejowym
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie kanalizacyjne syfonowe, z uszczelnieniem olejowym, zawierające główny
zbiornik cieczy z pokrywą górną, zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór odprowadzający ścieki
do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dwa przedziały,
przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w pokrywie górnej, oraz
przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego wzdłuż drogi przepływu cieczy
poniżej przegrody, ponadto urządzenie zawiera pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną krawędź wyznaczającą poziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot łączący się z kanalizacją zewnętrzną przy czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy
uszczelniającej tworzącej warstwę środka uszczelniającego, przy czym warstwa środka uszczelniającego jest usytuowana w przedziale wlotowym na masie ścieków, znamienne tym, że pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu (116D, 153) w pokrywie
górnej (116C) zbiornika (114) do końca przegrody (116A, 116B, 165, 166), wokół której
przepływają ścieki, jest większa niż odległość pionowa Y zmierzona od poziomu przelewowego
do spodu przegrody, przy czym droga (122, 122A, 122B) przepływu cieczy poniżej przegrody
jest, korzystnie, pozioma.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że przegroda ma część pionową(116A)
w górnym obszarze zbiornika (114) i część nachyloną (116B) odchyloną od pionu rozciągającą
się od dolnego końca pionowej części (116A) przegrody do przedziału wlotowego.
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że część nachylona (116B) przegrody
odchylona od pionu jest nachylona do góry od dolnego końca przegrody.
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że znaczna część drogi (122, 122A,
122B) przepływu znajduje się bezpośrednio poniżej poziomu cieczy uszczelniającej tworzącej
warstwę środka uszczelniającego (20).
5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że przegroda (116A, 116B, 165) zawiera
część nachyloną(116B) usytuowaną bezpośrednio nad znaczną częścią drogi (122, 122A, 122B)
przepływu.
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiornik (114) ma, korzystnie, kształt
cylindryczny, przy czym pozioma odległość X jest równa co najmniej 30% promienia cylindra
tego zbiornika.
7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że promień cylindra zbiornika (114) wynosi od około 5 cm do około 6,4 cm.
8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wzdłuż całej wysokości i na spodzie
przegrody (116A, 116B, 165, 166) odległość od środka zbiornika (114) do jego boku ma wymiar
R, zaś pozioma odległość X, zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu w pokrywie
(116C) górnej do końca przegrody, wynosi co najmniej 30% długości wymiaru R.
9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiornik (114) ma, korzystnie, stały
promień na całej wysokości pionowej części przegrody (116A, 116B, 165, 166) rozciągającej się
do dołu zbiornika.
10. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiornik (114) zawiera w swojej
górnej części obszar ochronny T, przylegający do co najmniej jednego otworu (116D, 153)
wlotowego.
11. Urządzenie według zastrz. 10, znamienne tym, że wyposażone jest ponadto w usytuowany w górnym końcu zbiornika (114) otwór odpowietrzający (116F) połączony z obszarem
ochronnym T.
182 461
3
12. Urządzenie według zastrz. 11, znamienne tym, że pokrywa górna (116C) jest nachylona ku dołowi, przy czym co najmniej jeden otwór (116D, 153) jest usytuowany na dolnej stronie
pochylenia, zaś obszar ochronny T jest usytuowany pod górną stroną pochylenia.
13. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera ponadto człon narzędziowy
w postaci korka (180), korzystnie mocowany wewnątrz pionowego ścieku (114A, 114A', 114D,
114C), wyposażony w występy (183) łączące się co najmniej jednym otworem (153, 154, 116D),
utrzymujący zbiornik (114).
14. Urządzenie według zastrz. 13, znamienne tym, że zawiera warstwę środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy uszczelniającej umieszczonej w zbiorniku (114), korek (180)
pasujący szczelnie do pionowego ścieku (114A, 114A', 114C, 114D) oraz przylepną nalepkę
umieszczoną na co najmniej jednym otworze (153, 154, 116D) zamykająca tę ciecz uszczelniającą wewnątrz zbiornika.
15. Urządzenie według zastrz. 1 albo 6, albo 8, albo 9, albo 10, albo 11, albo 14, znamienne
tym, że zbiornik (114) jest, korzystnie z tworzywa sztucznego.
16. Urządzenie według zastrz. 15, znamienne tym, ze zbiornik (114) jest, korzystnie
z tworzywa sztucznego należącego do grupy tworzyw sztucznych obejmującej polietylen,
polipropylen i poliester wzmocniony włóknem szklanym.
17. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiornik (114) zawiera warstwę
środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy oleistej.
18. Urządzenie według zastrz. 1, znamienny tym, że zbiornik (114) zawiera warstwę środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy zawierającej alkohol alifatyczny.
19. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że warstwa środka uszczelniającego
zawiera alkohol alifatyczny, którego łańcuch chemiczny zawiera od dziewięciu do jedenastu
atomów węgla.
20. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zbiornik (114) zawiera warstwę środka uszczelniającego (20) zawierającą ciecz o ciężarze właściwym nie przekraczającym 0,9.
21. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że odległość pozioma X jest większa
niż 50% wymiaru R.
22. Urządzenie kanalizacyjne syfonowe z uszczelnieniem olejowym, zawierające główny
zbiornik cieczy z pokrywą górną, zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór odprowadzający ścieki
do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dwa przedziały,
przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w pokrywie górnej, oraz
przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego, ponadto urządzenie zawiera
pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną krawędź wyznaczającąpoziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot łączący się z kanalizacją zewnętrzną przy
czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy o niskiej gęstości tworzącej warstwę środka
uszczelniającego, gdy zbiomik jest wypełniony ściekami do poziomu przelewowego jest usytuowana w przedziale wlotowym na masie ścieków, znamienne tym, że pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu (116D, 153) w pokrywie górnej (116C) zbiornika
(114) do końca przegrody (116A, 116B, 165, 166), wokół której przepływają ścieki, jest większa
niż 30% wymiaru R na wysokości spodu przegrody, od środka zbiornika (114) do jego boku.
23. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że przegroda ma część pionową(116A)
w górnym obszarze zbiornika (114) i część (116B) odchyloną od pionu rozciągającą się od dolnego końca pionowej części (116A) przegrody do przedziału wlotowego.
24. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że część (116B) przegrody odchylona
od pionu jest nachylona do góry od dolnego końca przegrody.
25. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że znaczna część drogi (122, 122A,
122B) przepływu znajduje się bezpośrednio poniżej poziomu cieczy uszczelniającej tworzącej
warstwę środka uszczelniającego (20).
26. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że przegroda (116A, 116B, 165) zawiera część nachyloną (116B) usytuowaną bezpośrednio nad znaczną częścią drogi (122, 122A,
122B) przepływu.
4
182 461
27. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zbiornik (114) ma, korzystnie,
kształt cylindryczny, przy czym poziom odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego
otworu (116D, 153) w pokrywie górnej (116C) do końca przegrody (116A, 116B, 165, 166) jest
równa co najmniej 30% promienia cylindra tego zbiornika.
28. Urządzenie według zastrz. 27, znamienne tym, że promień cylindra zbiornika (114)
wynosi od około 5 cm do około 6,4 cm.
29. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że wzdłuż całej wysokości i na spodzie
przegrody (116A, 116B, 165, 166) odległość od środka zbiornika (114) do jego boku ma wymiar R,
zaś pozioma odległość X, zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu w pokrywie (116C)
górnej do końca przegrody, wynosi co najmniej 30% długości wymiaru R.
30. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zbiornik (114) ma, korzystnie, stały
promień na całej wysokości pionowej części przegrody (116A, 116B, 165, 166) rozciągającej się
do dołu zbiornika.
31. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zbiornik (114) zawiera w swojej
górnej części obszar ochronny T, przylegający co najmniej do jednego otworu (116D, 153) wlotowego.
32. Urządzenie według zastrz. 31, znamienne tym, że wyposażone jest ponadto w usytuowany w górnym końcu zbiornika (114) otwór odpowietrzający (116F) połączony z obszarem
ochronnym T.
33. Urządzenie według zastrz. 32, znamienne tym, że pokrywa górna (116C) jest nachylona ku dołowi, przy czym co najmniej jeden otwór (116D, 153) jest usytuowany na dolnej stronie
tego pochylenia, zaś obszar ochronny T jest usytuowany pod górną stroną pochylenia.
34. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zawiera ponadto człon narzędziowy
w postaci korka (180), korzystnie mocowany wewnątrz pionowego ścieku (114A, 114A', 114D,
114C), wyposażony w występy (183) łączące się z co najmniej jednym otworem (153, 154),
utrzymujący zbiornik (114).
35. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zawiera warstwę środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy uszczelniającej umieszczonej w zbiorniku (114), korek (180)
pasujący szczelnie do pionowego ścieku (114A, 114A', 114C, 114D) oraz przylepną nalepkę
umieszczoną na co najmniej jednym otworze zamykającą tę ciecz uszczelniającą wewnątrz
zbiornika.
36. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zbiornik (114) jest, korzystnie z tworzywa sztucznego.
37. Urządzenie według zastrz. 36, znamienne tym, że zbiornik (114) jest, korzystnie z tworzywa sztucznego należącego do grupy tworzyw sztucznych obejmującej polietylen, polipropylen i poliester wzmocniony włóknem szklanym.
38. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zbiornik (114) zawiera warstwę
środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy oleistej.
39. Urządzenie według zastrz. 22, znamienny tym, że zbiornik (114) zawiera warstwę
środka uszczelniającego (20) w postaci cieczy zawierającej alkohol alifatyczny.
40. Urządzenie według zastrz. 39, znamienne tym, że warstwa środka uszczelniającego
(20) zawiera alkohol alifatyczny, którego łańcuch chemiczny zawiera od dziewięciu do jedenastu
atomów węgla.
41. Urządzenie według zastrz. 22 albo, 28 albo, 29, znamienne tym, że zbiornik (114)
zawiera warstwę środka uszczelniającego (20) zawierającą ciecz o ciężarze właściwym nie przekraczającym 0,9.
42. Urządzenie według zastrz. 27, znamienne tym, że odległość pozioma X jest większa
niż 50% wymiaru R.
43. Urządzenie kanalizacyjne syfonowe, z uszczelnieniem olejowym do odprowadzania
ścieków, w skład którego wchodzi syfon przeciwzapachowy z uszczelnieniem olejowym zawierający główny zbiornik cieczy z pokrywą górną zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór odprowadzający ścieki do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik
182 461
5
na dwa przedziały, przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w pokrywie górnej, oraz przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego, ponadto
urządzenie zawiera pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną
krawędź wyznaczającą poziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot połączony z kanalizacją
zewnętrzną, przy czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy uszczelniającej tworzącej
warstwę środka uszczelniającego, przy czym warstwa środka uszczelniającego jest usytuowana
w przedziale wlotowym na masie ścieków, zaś urządzenie zawiera ponadto powierzchniowy
człon ściekowy kierujący ścieki do co najmniej jednego otworu wlotowego, znamienne tym, że
pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu (116D, 153) w pokrywie górnej (116C) zbiornika (114) do końca przegrody (116A, 116B, 165, 166), wokół której
przepływają ścieki, jest większa niż odległość pionowa Y zmierzona od poziomu przelewowego
do spodu przegrody, przy czym droga (122,122A, 122B) przepływu cieczy poniżej przegrody
jest, korzystnie, pozioma a ponadto, pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej
jednego otworu (116D, 153) w pokrywie górnej (116C) do końca przegrody (116A, 116B, 165,
166) jest większa niż 30% wymiary R na wysokości spodu przegrody, od środka zbiornika (114)
do jego boku.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie kanalizacyjne syfonowe z uszczelnieniem olejowym, w szczególności przeznaczone do pisuarów bezwodnych, syfonów podłogowych zabezpieczonych przed parowaniem i tym podobnych.
Znane są konstrukcje toalet i pisuarów zaprojektowane pod kątem zminimalizowania ilości wody zużywanej przy spłukiwaniu celem złagodzenia nadmiernego zapotrzebowania wody.
Znane są także systemy gospodarki ściekami, z których każdy ma skłonność do przeciążenia na
skutek wzrostu populacji ludności.
Przepisy sanitarne wymagają stosowania pisuarów zapewniających szczelność pod względem zapachowym, w których zamknięte są gazy i zapachy wytwarzające się w systemie kanalizacyjnym, przy czym funkcję tę pełni zwykle dobrze znany syfon P-kształtny lub S-kształtny,
w którym uszczelnienie jest utworzone przez pozostałą część wody spłukującej. Takie uszczelnienie zamyka skutecznie przykre zapachy wydzielające się z rury ściekowej za syfonem, przy
czym jednakże skierowana do góry powierzchnia cieczy łączy się swobodnie z otoczeniem użytkownika, tak że syfon musi być utrzymywany w stanie wolnym od resztek moczu przez obfite
spłukiwanie zapobiegające przekroczeniu poziomu zapachów nie do przyjęcia pochodzących
z cieczy w syfonie. Stąd przy spłukiwaniu takich znanych, konwencjonalnych pisuarów zużywa
się duże ilości wody, zwłaszcza w USA, gdzie przez wiele lat woda była tania, a pisuary z obfitym, konwencjonalnym spłukiwaniem oraz toalety z dużą ilością wody odpadowej zachowywały
nienaruszony monopol. Jednakże ostatnio, potencjonalne i rzeczywiste niedobory wody wzbudziły na nowo zainteresowanie związane z zachowaniem zasobów środowiska oraz zwiększoną
świadomość konieczności ochrony wody, o czym świadczy wprowadzenie toalet o nieznacznym
spłukiwaniu.
W miarę jak rosną koszty wody i zmniejszają się budżety, rośnie zainteresowanie bezwodnym systemem pisuarowym ze strony szerokiego kręgu agencji publicznych, miejskich i stanowych, zakładów karnych, instytucji obronnych, wydziałów do spraw rekreacji i parków oraz tym
podobnych. Zaprojektowanie bezwodnych pisuarów z uszczelnionym olejem, kanalizacyjnymi
syfonami przeciwzapachowymi staje się sprawą żywotną. Stwierdzono, ze kluczowym czynnikiem decydującym o potencjalnej atrakcyjności nowych rozwiązań w tej dziedzinie jest
osiągnięcie niskiego poziomu kosztów konserwacji oraz długotrwałość zastosowanego ciekłego
środka uszczelniającego, co z kolei związane jest z konstrukcją wewnętrzną kanalizacyjnego syfonu przeciwzapachowego. Uznano, że ulepszenia są pożądane zarówno w zakresie zużycia
w normalnych warunkach eksploatacji, jak i zabezpieczenia przed katastrofalną utratą środka
6
182 461
uszczelniającego na skutek spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem, co chociaż nie musi
nastąpić, to może jednak zdarzyć się przypadkowo.
Głównym celem niniejszego wynalazku jest opracowanie ulepszonego, uszczelnionego
olejem, kanalizacyjnego syfonu przeciwzapachowego przeznaczonego do pisuaru bez spłukiwania lub podłogowego ścieku zabezpieczonego przed parowaniem, który nie tylko spełnia zwykłe
cele eliminowania potrzeby P-kształtnego syfonu w systemie kanalizacyjnym, lecz jednocześnie
odpowiada standardom sanitarnym.
Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr 303822 rurowy, S-kształtny syfon
kanalizacyjny, do którego wprowadza się środek odkażający lub środek odwadniający.
Zastosowanie oleju jako recyrkulowanego medium spłukującego w systemie toaletowym
znane jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 3,829,909.
Zastosowanie oleju w toaletach z utworzeniem syfonu przeciwzapachowego znane
jest z niemieckiego opisu patentowego nr 121356 oraz amerykańskich opisów patentowych
nr US 1050290 i nr 4028747.
Syfony dzwonowe, tj. w zasadzie współosiowa postać syfonu S-kształtnego, znane są
od stulecia. Popularny przykład znany jest na przykład z niemieckiego opisu patentowego
nr 318264, natomiast konstrukcja z wieloma przegrodami znana jest z amerykańskiego opisu patentowego nr 4,026,317. Konfiguracje współosiowych syfonów z wlotem centralnym znane są
z amerykańskich opisów patentowych nr 4,045,346 i nr 5,203,369.
Znane jest także wprowadzenie oleistej ciekłej warstwy unoszącej się w syfonie jako bariera zapachowa, przez którą mocz i woda m ogą przenikać w kierunku do dołu. Ujawniono sposób sporządzania mieszaniny olejowej o różnych właściwościach odkażających i mających
„wrodzoną siłę adhezyjną do przyczepiania się do części zamykających zapachy, tak że te ostatnie nie mogą być atakowane przez mocz”. Podano także zasady codziennej konserwacji,
włącznie z czyszczeniem i powlekaniem części żeliwnych pisuaru i korpusem syfonu przeciwzapachowego, za pomocą mieszaniny olejowej, stwierdzając, że „olej ma taką właściwość, że wymienione części pochłaniają go tak wiele, że cienka warstewka odpycha w jakiś sposób mocz”.
Wymaganie codziennego czyszczenia i konserwacji podyktowały dającą się łatwo demontować,
trój częściową konstrukcję z uszczelką pomiędzy powierzchniami przylegania w dnie mającym
tendencję do przeciekania i obecnie sądzi się, że jego wymagania odnośnie środka uszczelniającego pełniącego równocześnie rolę środka odkażającego przyczyniają się do nadmiernego
zużywania się środka uszczelniającego.
Inne przykłady syfonów uszczelnianych olejem znane są z niemieckiego opisu patentowego nr 2816597.1 i szwajcarskiego opisu patentowego nr 606,646.
Powyższe przykłady syfonów znalazły ograniczone zastosowanie w Europie. Typowo stosowane są one raczej jako syfony z nieznacznym spłukiwaniem, niż syfony bezwodne, patent
Beetza został zaklasyfikowany do linii wodociągowych, a jego opis dotyczy „wody i moczu”.
Syfon przeciwzapachowy montowano poniżej poziomu podłogi i osadzano w betonowym
zagłębieniu działającym jako okazyjnie spłukiwany pisuar typu korytowego lub pisuar typu
stajniowego, jednakże nie spełnia on współczesnych norm w budownictwie i w przepisach sanitarnych.
W pisuarze bez spłukiwania, znanym z amerykańskiego opisu patentowego nr 4,244,061
nie stosuje się oleju, lecz zamiast niego wykorzystuje się mały otwór wlotowy z przepływem plastycznym ze sztywnym rdzeniem, związany z syfonem P-kształtnym, opierając się na przesłance,
że „mocz w syfonie w czasie normalnego stosowania jest świeży, a zatem pozbawiony nieprzyjemnego zapachu”.
Ujednolicone uszczelnienie od zapachu z wkładem cylindrycznym do pisuaru bezwodnego ujawnione zostało również w amerykańskim zgłoszeniu patentowym nr 08/052,668 oraz
w opisie patentowym US nr 08/512,453, w kategorii uszczelnionego olejem, współosiowego
syfonu z wlotem krawędziowym, wyposażonego w część kołpakową z przyłączonym, rozciągającym się do dołu, pionowym przedziałem rurowym.
182 461
7
Kluczowym parametrem uszczelnionych olejem syfonów przeciwzapachowych pisuarów
bezwodnych jest wielkość zużycia środka uszczelniającego, jakie ma miejsce w normalnych
warunkach pracy, okresu i częstotliwości jego używania. W związku z tym możliwa jest częściowa lub całkowita utrata środka uszczelniającego na skutek nienormalnych warunków niepotrzebnego, lecz nie do uniknięcia spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem. O ile niektóre
nowoczesne, uszczelnione olejem syfony przeciwzapachowe są znacznie ulepszone w porównaniu z wcześniejszymi konstrukcjami, to wciąż istnieje zapotrzebowanie na dalsze ulepszenia
w opisanych wyżej aspektach zabezpieczenia środka uszczelniającego i takie ulepszenia są
przedmiotem niniejszego wynalazku.
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe, z uszczelnieniem olejowym, zawierające główny
zbiornik cieczy z pokrywą górną, zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór odprowadzający ścieki
do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dwa przedziały,
przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w pokrywie górnej, oraz
przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego wzdłuż drogi przepływu cieczy
poniżej przegrody, ponadto urządzenie zawiera pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną krawędź wyznaczającą poziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot łączący się z kanalizacją zewnętrzną, przy czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy
uszczelniającej tworzącej warstwę środka uszczelniającego, przy czym warstwa środka uszczelniającego jest usytuowana w przedziale wlotowym na masie ścieków, według wynalazku charakteryzuje się tym, że pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu
w pokrywie górnej zbiornika do końca przegrody, wokół której przepływają ścieki, jest większa
niż odległość pionowa Y zmierzona od poziomu przelewowego do spodu przegrody, przy czym
droga przepływu cieczy poniżej przegrody jest, korzystnie, pozioma.
Korzystnie, przegroda ma część pionową w górnym obszarze zbiornika i część nachyloną
odchyloną od pionu rozciągającą się od dolnego końca pionowej części przegrody do przedziału
wlotowego.
Korzystnie, część nachylona przegrody odchylona od pionu jest nachylona do góry od dolnego końca przegrody.
Korzystnie, znaczna część drogi przepływu znajduje się bezpośrednio poniżej poziomu
cieczy uszczelniającej tworzącej warstwę środka uszczelniającego.
Korzystnie, przegroda zawiera część nachyloną usytuowaną bezpośrednio nad znaczną
częścią drogi przepływu.
Korzystnie, zbiornik ma kształt cylindryczny, przy czym pozioma odległość X jest równa
co najmniej 30% promienia cylindra tego zbiornika.
Korzystnie, promień cylindra zbiornika wynosi od około 5 cm do około 6,4 cm.
Korzystnie, wzdłuż całej wysokości i na spodzie przegrody odległość od środka zbiornika
do jego boku ma wymiar R, zaś pozioma odległość X, zmierzona od każdego co najmniej jednego
otworu w pokrywie górnej do końca przegrody, wynosi co najmniej 30% długości wymiaru R.
Korzystnie, zbiornik ma stały promień na całej wysokości pionowej części przegrody
rozciągającej się do dołu zbiornika.
Korzystnie, zbiornik zawiera w swojej górnej części obszar ochronny T, przylegający do
co najmniej jednego otworu wlotowego.
Korzystnie, urządzenie wyposażone jest ponadto w usytuowany w górnym końcu zbiornika otwór odpowietrzający połączony z obszarem ochronnym T.
Korzystnie, pokrywa górna jest nachylona ku dołowi, przy czym co najmniej jeden otwór
jest usytuowany na dolnej stronie pochylenia, zaś obszar ochronny T jest usytuowany pod górną
stroną pochylenia.
Korzystnie, urządzenie zawiera ponadto człon narzędziowy w postaci korka, korzystnie
mocowany wewnątrz pionowego ścieku, wyposażony w występy łączące się z co najmniej jednym otworem, utrzymujący zbiornik.
Korzystnie, urządzenie zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy uszczelniającej umieszczonej w zbiorniku, korek pasujący szczelnie do pionowego ścieku oraz przy-
8
182 461
lepna nalepkę umieszczoną na co najmniej jednym otworze zamykającą tę ciecz uszczelniającą
wewnątrz zbiornika.
Korzystnie, zbiornik jest z tworzywa sztucznego.
Korzystnie, zbiornik jest z tworzywa sztucznego należącego do grupy tworzyw sztucznych
obejmującej polietylen, polipropylen i poliester wzmocniony włóknem szklanym.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy oleistej.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy zawierającej alkohol alifatyczny.
Korzystnie, warstwa środka uszczelniającego zawiera alkohol alifatyczny, którego łańcuch chemiczny zawiera od dziewięciu do jedenastu atomów węgla.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego zawierającą ciecz o cięza
rze właściwym nie przekraczającym 0,9.
Korzystnie, odległość pozioma X jest większa niż 50% wymiaru R.
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe z uszczelnieniem olejowym, zawierające główny
zbiornik cieczy z pokrywą górną, zaopatrzonąw co najmniej jeden otwór odprowadzający ścieki
do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dwa przedziały,
przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w pokrywie górnej, oraz
przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego, ponadto urządzenie zawiera
pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną krawędź wyzna
czającą poziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot łączący się z kanalizacją zewnętrzną, przy
czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy o niskiej gęstości tworzącej warstwę środka
uszczelniającego, gdy zbiornik jest wypełniony ściekami do poziomu przelewowego jest usytuowana w przedziale wlotowym na masie ścieków, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu w pokrywie górnej
zbiornika do końca przegrody, wokół której przepływają ścieki, jest większa niż 30% wymiaru R
na wysokości spodu przegrody, od środka zbiornika do jego boku.
Korzystnie, przegroda ma część pionową w górnym obszarze zbiornika i część odchyloną
od pionu rozciągającą się od dolnego końca pionowej części przegrody do przedziału wlotowego.
Korzystnie, część przegrody odchylona od pionu jest nachylona do góry od dolnego końca
przegrody.
Korzystnie, znaczna część drogi przepływu znajduje się bezpośrednio poniżej poziomu
cieczy uszczelniającej tworzącej warstwę środka uszczelniającego.
Korzystnie, przegroda zawiera część nachyloną usytuowaną bezpośrednio nad znaczną
częścią drogi przepływu.
Korzystnie, zbiornik ma kształt cylindryczny, przy czym pozioma odległość X zmierzona
od każdego co najmniej jednego otworu w pokrywie górnej do końca przegrody jest równa
co najmniej 30% promienia cylindra tego zbiornika.
Korzystnie, promień cylindra zbiornika wynosi od około 5 cm do około 6,4 cm.
Korzystnie, wzdłuż całej wysokości i na spodzie przegrody odległość od środka zbiornika
do jego boku ma wymiar R, zaś pozioma odległość X, zmierzona od każdego co najmniej jednego
otworu w pokrywie górnej do końca przegrody, wynosi co najmniej 30% długości wymiaru R.
Korzystnie, zbiornik ma stały promień na całej wysokości pionowej części przegrody
rozciągającej się od dołu zbiornika.
Korzystnie, zbiornik zawiera w swojej górnej części obszar ochronny T, przylegający
co najmniej do jednego otworu wlotowego.
Korzystnie, urządzenie wyposażone jest ponadto w usytuowany w górnym końcu zbiornika otwór odpowietrzający połączony z obszarem ochronnym T.
Korzystnie, pokrywa górna jest nachylona ku dołowi, przy czym co najmniej jeden otwór
jest usytuowany na dolnej stronie tego pochylenia, zaś obszar ochronny T jest usytuowany
pod górną stroną pochylenia.
182 461
9
Korzystnie, urządzenie zawiera ponadto człon narzędziowy w postaci korka, korzystnie
mocowany wewnątrz pionowego ścieku, wyposażony w występy łączące się z co najmniej jednym otworem, utrzymujący zbiornik.
Korzystnie, urządzenie zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy uszczelniającej umieszczonej w zbiorniku, korek pasujący szczelnie do pionowego ścieku oraz
przylepna nalepkę umieszczoną na co najmniej jednym otworze zamykającą tę ciecz uszczelniającą wewnątrz zbiornika.
Korzystnie, zbiornik jest z tworzywa sztucznego.
Korzystnie, zbiornik jest z tworzywa sztucznego należącego do grupy tworzyw sztucznych
obejmującej polietylen, polipropylen i poliester wzmocniony włóknem szklanym.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy oleistej.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego w postaci cieczy zawierającej alkohol alifatyczny.
Korzystnie, warstwa środka uszczelniającego zawiera alkohol alifatyczny, którego łańcuch chemiczny zawiera od dziewięciu do jedenastu atomów węgla.
Korzystnie, zbiornik zawiera warstwę środka uszczelniającego, zawierającą ciecz o cięża
rze właściwym nie przekraczającym 0,9.
Korzystnie, odległość pozioma X jest większa niż 50% wymiaru R.
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe, z uszczelnieniem olejowym do odprowadzania ścieków, w skład którego wchodzi syfon przeciwzapachowy z uszczelnieniem olejowym zawierający główny zbiornik cieczy z pokrywą górną, zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór
odprowadzający ścieki do tego zbiornika, przegrodę w wymienionym zbiorniku, dzielącą zbiornik na dwa przedziały, przedział wlotowy przyjmujący ścieki przez co najmniej jeden otwór w
pokrywie górnej, oraz przedział spustowy przyjmujący ścieki z przedziału wlotowego, ponadto
urządzenie zawiera pionowy ściek usytuowany w przedziale spustowym, wyposażony w górną
krawędź wyznaczającą poziom przelewowy zbiornika i w dolny wylot połączony z kanalizacją
zewnętrzną, przy czym w zbiorniku zawarta jest pewna ilość cieczy uszczelniającej tworzącej
warstwę środka uszczelniającego, przy czym warstwa środka uszczelniającego jest usytuowana
w przedziale wlotowym na masie ścieków, zaś urządzenie zawiera ponadto powierzchniowy
człon ściekowy kierujący ścieki do co najmniej jednego otworu wlotowego, według wynalazku
charakteryzuje się tym, że pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego
otworu w pokrywie górnej zbiornika do końca przegrody, wokół której przepływają ścieki, jest
większa niż odległość pionowa Y zmierzona od poziomu przelewowego do spodu przegrody,
przy czym droga przepływu cieczy poniżej przegrody jest, korzystnie, pozioma a ponadto, pozioma odległość X zmierzona od każdego co najmniej jednego otworu w pokrywie górnej do końca
przegrody jest większa niż 30% wymiary R na wysokości spodu przegrody, od środka zbiornika
do jego boku.
Konstrukcja urządzenia syfonowego kanalizacyjnego uszczelnionego olejem, według wynalazku pozwala na przedłużone zachowanie szczelności oraz ochrony przed spłukiwaniem
wodą pod ciśnieniem.
Urządzenie kanalizacyjne syfonowe według wynalazku jest ekonomiczne i łatwe do wytwarzania i instalowania oraz działa niezawodnie i skutecznie przy niskich wymaganiach dotyczących konserwacji, a zwłaszcza pod względem zużywania się olejowego środka uszczelniającego. Konstrukcja syfonu według wynalazku zapobiega upływowi środka uszczelniającego
w taki sposób, że rozproszone krople środka uszczelniającego, wznoszące się do góry pod
działaniem siły wyporu na drodze przepływu, powracają do głównej masy środka uszczelniającego.
Urządzenie można łatwo instalować i wyjmować ze stałej, kanalizacyjnej armatury końcowej.
Jednocześnie konstrukcja i układ urządzenia według wynalazku, zapobiega utracie środka
uszczelniającego w przypadku spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem.
10
182 461
Urządzenie według wynalazku jest skonstruowane i rozmieszczony w specjalny sposób,
polegający na tym, że podstawowa część całej drogi przepływu jest w ogólności pozioma i znajduje się w obszarze, w którym rozproszone krople środka uszczelniającego migrują do góry na
skutek siły wyporu hydrostatycznego z powrotem do głównej masy środka uszczelniającego,
albo bezpośrednio, albo kierowane za pomocą konstrukcji z nachylonymi przegrodami, a zatem
zapobiega się w znacznym stopniu upływowi środka uszczelniającego do kanalizacji.
Ponadto urządzenie kanalizacyjne jest skonfigurowane w taki sposób, że można go wykonać ekonomicznie z dwóch formowanych części z tworzyw sztucznych, to jest części z przedziałem głównym i części z kołpakiem/przegrodą, które można formować z tworzywa sztucznego i łączyć termicznie w jedną jednostkę skonfigurowaną w postaci wymiennego wkładu cylindrycznego, który można napełniać środkiem uszczelniającym i uszczelniać środkiem przylepnym przy transporcie, tak że konieczne jest tylko zainstalowanie wkładu w instalacji i usunięcie
środka przylepnego.
W czasie działania urządzenia, konieczną konserwację, to jest sprawdzanie i uzupełnianie
środka uszczelniającego, jeżeli jest to konieczne, można łatwo wykonać na miejscu zainstalowania.
Kolejna zaleta rozwiązania według wynalazku polega na tym, że wkład jest ukształtowany
w taki sposób, że wciska się go łatwo na swoje miejsce ręcznie i utrzymuje na zasadzie tarcia we
współpracującym wgłębieniu stanowiącym obudowę, którą można zainstalować jako część macierzystej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, albo w pisuarze, albo w spuście podłogowym.
Dla celów czyszczenia i wymiany syfon przeciwzapachowy można wyjmować za pomocą
specjalnego, prostego narzędzia ręcznego.
Kształt przedziału wlotowego daje możliwość utworzenia chronionego obszaru, do którego środek uszczelniający ma skłonność przemieszczać się czasowo przy spłukiwaniu wodą
pod wysokim ciśnieniem, unikając zatem krytycznej utraty środka uszczelniającego.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładach wykonania na rysunku, na którym:
fig. 1 przedstawia uszczelnione olejem, współosiowe znane urządzenie syfonowe w widoku
w przekroju poprzecznym, fig. 1A - schemat działania przedstawiający lewą część znanego
urządzenia syfonowego przedstawionego na fig. 1, fig. 2 - schemat działania ilustrujący istotę
niniejszego wynalazku, z wykorzystaniem dominującego przepływu poziomego, fig. 3 i 4 - dwie
różne konfiguracje przegród w konstrukcjach współosiowych syfonów z wlotem krawędziowym
według niniejszego wynalazku, schematycznie, fig. 5 i 8 - różne konfiguracje przegród w konstrukcjach współosiowych urządzeń kanalizacyjnych syfonowych z wlotem centralnym według
niniejszego wynalazku, schematycznie, fig. 9 - wkład cylindrycznego urządzenia kanalizacyjnego z wlotem centralnym w widoku przestrzennym, fig. 10 - rozwiązanie wkładu syfonu kanalizacyjnego z przepływem poziomym według niniejszego wynalazku, w widoku przestrzennym
w częściowym przekroju perspektywicznym, wyposażonego w cylindryczny pojemnik i niewspółosiową konstrukcję wewnętrzną z pionowymi i poziomymi częściami przegród oraz przesuniętym ściekiem pionowym, fig. 11 - alternatywny przykład wykonania rozwiązania wkładu
przedstawionego na fig. 10 z płasko rozdzielonym ściekiem pionowym, fig. 12 - korzystny
przykład wykonania rozwiązania według wynalazku wkładu podobnego do przedstawionych
na fig. 10 lub 11, lecz wyposażonego w dolną część przegrody, nachyloną celem dodatkowego
odzyskiwania rozproszonego środka uszczelniającego, fig. 13 - inny korzystny przykład wykonania według wynalazku w widoku w przekroju poprzecznym, fig. 14 - przykład wykonania
pisuaru zamontowanego na ścianie, w którym można zamontować syfon kanalizacyjny według
wynalazku, fig. 15-18 - korzystny przykład wykonania konstrukcji korzystnego rozwiązania
pisuaru przedstawionego na fig. 13, przy czym fig. 15 przedstawia człon górny w widoku od
dołu, fig. 16 - jego człon środkowy w widoku z boku, fig. 17 - jego człon dolny w perspektywicznym widoku z boku (z górnym i środkowym członem przedstawionym częściowo liniami przerywanymi), a fig. 18 - człon korka/uchwytu dopasowany do wkładania syfonu według tego
przykładu wykonania, w perspektywicznym widoku z boku.
182 461
11
Na figurze 1 przedstawiono opisane wyżej, znane urządzenie kanalizacyjne syfonowe 10A
o konfiguracji z wlotem krawędziowym, w widoku w środkowym przekroju poprzecznym, skonfigurowany w postaci cylindrycznego wkładu.
Znane urządzenie kanalizacyjne 10A wyposażone jest w główny zbiornik cieczy 14, rozciągający się od ścianki zewnętrznej do ścianki wewnętrznej, która tworzy pionowy ściek 14A
wyznaczający swoją górną krawędzią poziom przelewowy cieczy w zbiorniku 14. Górna część
kołpakowa 16 utworzona jest w celu utworzenia pionowej przegrody 16A rozciągającej się
do dołu zbiornika 14 i dzielącej go na wewnętrzny przedział odpływowy i otaczający przedział
wlotowy. Masa resztkowego moczu 18 rozciąga się do poziomu przelewowego na wierzchu
pionowej rury 14A i łączy z górnym obszarem kompensacyjnym utworzonym przez część kołpakową 16, przy czym resztkowa masa moczu 18 służy do wyłapywania gazów kanalizacyjnych
z zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z przepisami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Masa oleistego, ciekłego środka uszczelniającego 20, lżejsza niż woda lub mocz, unosząca
się w przedziale wlotowym na wierzchu zatrzymanej masy moczu 18, służy do wychwytywania
zapachów z moczu 18 przed ich ulotnieniem się z urządzenia 10 A.
Podczas działania pisuaru mocz spływający od góry, blisko zewnętrznej krawędzi, rozdziela się na krople, które przenikają przez warstwę środka uszczelniającego 20, a następnie
łączą się z główną masą moczu 18. Jako dodatkowy mocz wchodzą do masy moczu 18, która
przelewa się przez pionowy ściek 14A, a część przelewająca się spływa do kanalizacji na zasadzie siły ciężkości.
Znane, uszczelnione olejem urządzenia kanalizacyjne syfonowe skonfigurowane s ą z pionową przegrodą 16A, jak przedstawiono na fig. 1. Z doświadczenia wynika, ze ślady środka
uszczelniającego mogą upływać w czasie działania urządzenia. Takie zużywanie się odbywa się
następująco: w postaci turbulencji lub emulsji podczas każdego używania syfonu, pomimo wewnętrznej siły wyporu środka uszczelniającego 20 na skutek jego mniejszej gęstości i braku
powinowactwa z wodą/moczem, część kropelek środka uszczelniającego może oddzielić się
od masy głównej i zostać porwana z głównym strumieniem moczu do komory zewnętrznej. Takie
rozproszone kropelki będą miały skłonność do spowalniania swojego ruchu na skutek ich wewnętrznej siły wyporu i w zależności od prędkości przepływu moczu do dołu oraz głębokości
wnikania niektóre z nich mogą przyjąć stan spoczynku, a następnie zawrócić i wznosić się pod
prąd strumienia powracając do znajdującej się wyżej głównej masy środka uszczelniającego,
a zatem zostają odzyskane. Jednakże wszelkie kropelki, które zostały przeciągnięte przez strumień moczu poza dolną krawędź przegrody 16A nabierają przy spieszenia do góry w przedziale
wewnętrznym 18 na skutek ich siły wyporu, a następnie spływają w dół przewodu ściekowego
w pionowym ścieku 14A.
Konstrukcja urządzenia kanalizacyjnego syfonowego według wynalazku zmodyfikowana
w stosunku do postaci opisanej wyżej ma odmienną budowę wewnętrzną, zachowując taki sam
generalnie cylindryczny kształt zewnętrzny, jak kształt syfonu kanalizacyjnego przedstawionego
na fig. 1. Syfon może być wykonany w taki sposób, aby pasować do wnękowego gniazda, które
jest częścią systemu pisuaru wyposażonego w znajdującą się wyżej wlotowa część czaszową
12A, prowadzącą do stożkowych górnych krawędzi ścianki zewnętrznej głównego zbiornika
cieczy urządzenia kanalizacyjnego 10A i rozciągającą się do dołu, dookoła syfonu, do redukcyjnej części 12B, która łączy się za pomocą regularnych zamocowań wodociągowo-kanalizacyjnych z zewnętrznym systemem ściekowym.
Na figurze 1A przedstawiono uproszczony schemat lewej połowy symetrycznej konfiguracji przedstawionej na fig. 1, która jest współosiowa względem osi centralnej C-C', pokazujący
ponownie relację pomiędzy środkiem uszczelniającym 20, moczem 18 i drogą przepływu środka
uszczelniającego 22 w moczu w przedziale wejściowym. Widoczne jest, ze w tej konfiguracji,
dzięki pionowej orientacji przegrody 16A, droga przepływu 22 jest w zasadzie pionowa:
przepływ w dół do przedziału zewnętrznego, jak przedstawiono na rysunku, i do góry do komory
wewnętrznej, z tylko niewielkimi, stosunkowo małymi składowymi poziomymi dookoła przegrody 16A i dookoła wierzchołka pionowego ścieku 14A. Droga przepływu 22, mając w górnej
12
182 461
części środek uszczelniający 20, jest tylko częścią całej drogi przepływu, w której może mieć
miejsce odzyskiwanie środka uszczelniającego, a zatem odpowiedni parametr można określić,
jak wskazano, wymiarem X, reprezentującym skuteczną poziomą długość drogi przepływu dla
odzyskiwania środka uszczelniającego. W typowym syfonie przeciwzapachowym kategorii
przedstawionej na fig. 1 i 1A, z głównym zbiornikiem cieczy 14 o promieniu wewnętrznym R,
jak wskazano równym 5,4 cm, i z przegrodą 16A o promieniu zewnętrznym 4 cm, poziomy
wymiar odzyskiwania X wynosi około 6 cm, z którego można ustalić bezwymiarowy stosunek
X/R = 14,8%, charakteryzujący tę szczególną konstrukcję wewnętrzną.
Składowa X zaznaczona na rysunku jest w przybliżeniu średnią poziomych składowych
wektorowych X przepływu ścieków, rozciągających się od środka otworu wlotowego (to jest
średniego punktu wejścia ścieków do środka uszczelniającego) do najdalszego punktu wzdłuż
drogi przepływu (to jest dookoła przegrody), w której może mieć miejsce odzyskiwanie środka
uszczelniającego. Chociaż według wynalazku rozważa się korzystnie wartość X opartą na przybliżonej średniej, to w ogólności wszystkie ścieki przepływają drogą zawierającą składową X,
to jest każdy ściek nie postępujący taką drogą przepływu nie miałby istotnego wpływu na właściwe działanie wynalazku, jak gdyby utworzono zewnętrzne otwory umożliwiające minimalną
prędkość przepływu objętościowego przez nie.
Pionowa składowa wektora Y drogi przepływu może być w przybliżeniu określona jako
odległość pionową od wierzchołka pionowego ścieku 14A do spodu przegrody 16A. Zgodnie
z tym alternatywna cecha charakterystyczna może opierać się na stosunku X/Y, który można
wykorzystać do oceny skutecznego nachylenia drogi przepływu. Na przykład stosunek X/Y < 1
wskazuje na przeważającą pionową drogę przepływu, natomiast stosunek X/Y > 1 wskazuje
na przeważającą poziomą składową drogi przepływu.
Ta kategoria syfonu kanalizacyjnego jest podatna na całkowitą utratę środka uszczelniającego, jeżeli jest on poddany spłukiwaniu wodą pod wysokim ciśnieniem, na skutek stosunkowo małej szerokości zewnętrznego przedziału i nieobecności jakiegokolwiek wymiarowego
przedziału ochronnego dookoła obszaru wlotowego, do którego może czasowo przemieścić się
środek uszczelniający przy spłukiwaniu wodą, zamiast być wytłoczonym do kanalizacji.
Na rysunku fig. 2-8 przedstawiono uproszczone schematy działania, reprezentujące różne
przykłady wykonania syfonów kanalizacyjnych w przekroju poprzecznym i ilustrujące zasady
działania urządzenia według wynalazku, który ukierunkowany jest na zabezpieczenie środka
uszczelniającego. Dla uproszczenia, jak przedstawiono na fig. 1A, pokazana jest tylko połowa
symetrycznych przekrój ów poprzecznych wzdłuż osi środkowej. Pokazane kształty stosująsię w
ogólności do konstrukcji, która jest współosiowa względem pokazanej osi, przy czym wynalazek
można także realizować przez zastosowanie takich przekrojów do innych, niewspółosiowych
i ewentualnie niesymetrycznych konfiguracji, takich jak zbiorniki cylindryczne lub zbiorniki
cylindryczne z niewspółosiową budową wewnętrzną.
Na figurze 2 przedstawiono schemat koncepcyjny ilustrujący podstawowe zasady niniejszego wynalazku, w którym urządzenie kanalizacyjne syfonowe 110 B jest skonstruowane w nowy
sposób. Zamiast wykonać przegrodę pionową, tak jak przedstawiono na fig. 1 i 1A, co najmniej
część przegrody ma kształt odchylony od pionu (niepionowy) tworząc w ten sposób drogę
przepływu cieczy w przeważającym stopniu poziomą, co jest główną różnicą w stosunku do
całkowicie pionowych przegród, a w konsekwencji do przeważająco pionowego przepływu cieczy,
uniwersalnego w opisanych wyżej, znanych rozwiązaniach.
Przegroda przedstawiona na fig. 2 składa się z pionowej części 116A naprzeciw pionowej
ścianki pionowego ścieku 114A, i nachylonej, pod niewielkim kątem w stosunku do poziomu
części 116B, dochodzącej pod kątem do pokrywy 116C, która ma po lewej stronie otwór wlotowy
116D. Dla uproszczenia zarys dolnej części 114B głównego zbiornika 114 cieczy pokazano jako
tworzący ścieżkę przepływu w zasadzie o stałej głębokości, przy czym jednakże w praktyce
może istnieć znaczna różnica głębokości wzdłuż drogi przepływu.
Od otworu wlotowego 116D po lewej stronie przepływ następuje w kierunku na prawo.
Jak pokazano, droga 122A, 122B przepływu cieczy składa się z dwóch części odzyskiwania cieczy.
182 461
13
W części 122A drogi przepływu, rozpoczynającej się od lewego wlotu, przepływ ma kierunek
poziomy, pod główną masą środka uszczelniającego tworzącą warstwę uszczelniającą20. Następnie w części 122B droga przepływu 122A, 122B nachyla się do dołu, lecz jeszcze pozostaje
w zasadzie pozioma, ponieważ kierowana jest nachyloną częścią przegrody 116B. Następnie
droga przepływu załamuje się gwałtownie do góry w płaszczyźnie pionowej części przegrody
116A do przelewowego pionowego ścieku 114A, po czym spływa w dół do kanalizacji w taki
sam sposób, jak przedstawiono na fig. 1 i 1A.
Widoczne jest, że w obydwu częściach drogi 122A i 122B przepływu, droga przepływu jest
w przeważającej części pozioma, w odróżnieniu od przeważających, pionowych dróg przepływu
przedstawionych na fig. 1 i 1A.
Na figurze 2, na pokazanym odcinku długości drogi przepływu X, praktycznie wszystkie
rozproszone krople środka uszczelniającego migrujące do góry do górnej strony drogi przepływu
są odzyskiwane i powracają do głównej masy środka uszczelniającego w postaci warstwy uszczelniającej 20. W części drogi 122A przepływu cała masa środka uszczelniającego znajduje się
bezpośrednio na wierzchu, natomiast wzdłuż części drogi 122B nachylona część 116B przegrody
ponownie kieruje migrujący do góry rozproszony środek uszczelniający 20 z powrotem do głównej masy środka uszczelniającego 20, jak to pokazano zakrzywionymi strzałkami. Ponieważ
odzyskiwanie środka uszczelniającego odbywa się wzdłuż obydwu części drogi przepływu,
to długość drogi odzyskiwania wyrażona poziomą odległością X, jak przedstawiono na fig. 2,
jest sumą poziomych składowych tych dwóch części.
Przekrój przedstawiony na fig. 2 można zastosować do współosiowej konstrukcj i cylindrycznej z osią środkową dookoła linii C-C' i ścianką zewnętrzną cylindrycznego zbiornika 114,
pokrywającą się z linią D-D', taką jak przedstawiona ścianka zbiornika 114. Alternatywnie przekrój przedstawiony na fig. 2 można zastosować odwrotnie tworząc współosiową, cylindryczną
konstrukcję syfonu przeciw-zapachowego, typu syfonu z otworem wlotowym z osią środkową
w linii D-D' i zewnętrzną ścianką cylindrycznego zbiornika w linii C-C '.
W alternatywnym przykładzie wykonania przedstawionym na fig. 2 może występować
przekrój obudowy, która jest inna niż cylindryczna, na przykład prostokątna. Zbiornik może być
ponadto wykonany alternatywnie ze ściankami bocznymi zarówno w linii D-D', jak i C-C', tak że
tworzy się urządzenie niesymetryczne, nieosiowe.
Konstrukcja współosiowa oparta bezpośrednio na fig. 2 byłaby płytsza i o większej średnicy niz wkłady ukształtowane w sposób przedstawiony na fig. 1. Z praktycznych ograniczeń wynika, że dla spełnienia przepisów odnośnie powstrzymania ciśnienia gazów w kanalizacji
wymagana jest minimalna głębokość cieczy w syfonie, to jest 2 cale w Stanach Zjednoczonych
i 50 mm w Europie. Na skutek istniejących ograniczeń przestrzeni pisuarowej syfony cylindryczne są typowo ograniczone do maksymalnej średnicy około 150 mm (5,9") i maksymalnej wysokości około 90 mm (3,54"). Dla prawidłowego działania takiej zwartej konstrukcji przykład
wykonania przedstawiony na fig. 2 ma korzystnie zmieniony kształt, przy czym korzystnie wykorzystuje się przestrzeń pomiędzy częściami przegrody 116A, 116B i pokrywą 116C.
Zasady i zalety zatrzymywania środka uszczelniającego przedstawione na fig. 2 można
zrealizować w różnych konfiguracjach syfonów przeciwzapachowych według niniejszego wynalazku oraz konstruować i rozmieszczać je w taki sposób, że spełniają szczególne wymagania
praktyczne, jak to przedstawiono w następujących przykładach.
Figura 3 przedstawia konstrukcję syfonu przeciwzapachowego z wlotem krawędziowym
110C, wyposażonego w przegrodę skonfigurowaną z pionową częścią górną 116A i nachyloną
częścią 116B, jak przedstawiono na rysunku, tworząc drogę przepływu 122 odpowiadającą poziomej drodze odzyskiwania, w postaci odległości X, jak pokazano na rysunku i rozciągającą się
od uśrednionego punktu wejścia do krańca nachylonej części przegrody 116B.
Na figurach 2 i 3, przedstawiających przykłady wykonania kształtów przegród, część pionowa 116A może być usytuowana gdziekolwiek wzdłuż nachylonej części 116B pomiędzy krańcami pokazanymi na tych figurach, utrzymując część nachyloną 116B, jak pokazano na rysunku,
przy czym podstawowa zasada działania i pozioma odległość X pozostają faktycznie zmienione
14
182 461
Na figurze 4 przedstawiono syfon przeciwzapachowy 110 D jako kolejny przykład wykonania syfonu przedstawionego na fig. 3, wyposażony w przegrodę 116B nachyloną na całej
swojej długości. Droga przepływu 122 i pozioma odległość X są w przybliżeniu takie same,
jak przedstawiono na fig. 3.
Na figurze 5 przedstawiono przykład wykonania syfonu przeciwzapachowego z wlotem
centralnym 110E, w którym przegroda jest skonfigurowana z pionową górną częścią 116A i poziomą dolną częścią 116B z wywiniętym na zewnątrz kołnierzem, jak przedstawiono na rysunku.
Jak przedstawiono na rysunku, powoduje to powstanie pofałdowanej drogi 122A, 122B
przepływu cieczy, składającej się z górnej części drogi 122A i dolnej części drogi 122B, przy
czym ponieważ przegroda 116B nie jest nachylona, to tylko część górna jest skuteczna przy zawracaniu rozproszonego środka uszczelniającego. Zatem rozproszony środek uszczelniający
w części dolnej drogi 122B będzie mieć tendencję do ulegania porywaniu wzdłuż prawej strony
i będzie upływać do kanału ściekowego razem ze ściekami. Pozioma składowa długości drogi
odzyskiwania w postaci odległości X będzie, jak wskazano, pochodzić od górnej części drogi
przepływu 122A.
Na figurze 6 przedstawiono przykład wykonania urządzenia kanalizacyjnego syfonowego
110F jako odmianę syfonu przedstawionego na fig. 5, w którym dolna część przegrody 116B jest
nachylona, jak pokazano na rysunku, celem ponownego wyłapywania rozproszonego środka
uszczelniającego z dolnej, poziomej części drogi 122B przepływu, a zatem dodając się do górnej
części drogi 122A i dając w wyniku o wiele większą poziomą, wskazaną długość drogi odzyskiwania.
Na figurze 7 przedstawiono przykład wykonania urządzenia kanalizacyjnego syfonowego
110G jako odmianę syfonu przedstawionego na fig. 6, w którym nachylona część kołnierzowa
przegrody 116B wykonana jest w taki sposób, ze jest wyposażona w przeciwnie nachyloną powierzchnię górną, która służy do zapobiegania gromadzeniu się różnych okruchów na powierzchni górnej kołnierza, co mogłoby mieć miejsce w tym obszarze w konstrukcji przedstawionej
na fig. 6. Długość X jest w rzeczywistości taka sama, jak na fig. 6.
Na figurze 8 przedstawiono przykład wykonania urządzenia kanalizacyjnego syfonowego
110 H w postaci odwróconej odmiany wyżej przedstawionych współosiowych konstrukcji z centralnym wlotem, w którym postać przeważającej części poziomej drogi przepływu uzyskuje się
za pomocą prostej, pojedynczej przegrody 116A, otoczonej pionową ścianką pionowego ścieku
114A', która wyznacza poziom przelewowy. Ścianka pionowego ścieku 114A', otoczona ścianką
zewnętrzną rozciągającą się do dołu od obrzeża pokrywy 116C, jest połączona z obrzezem
podłogi 114B tworząc prostą, cylindryczną miskę głównego zbiornika 114, która może być podparta przez otaczającą pokrywę 116C lub obudowę ściekową 112B za pomocą promieniowych
skrzydełek (nie pokazanych). Wlot centralny powoduje radialne rozpraszanie się cieczy na nachylonej, lecz w zasadzie poziomej drodze przepływu 122, prowadzącej, jak pokazano na rysunku, do dolnej krawędzi przegrody 116A, odpowiadającej, jak wskazano, długości drogi odzyskiwania X.
Na rysunku fig. 5-8 nad środkiem uszczelniającym widoczny jest trójkątny w przekroju,
niewypełniony obszar, uformowany przez nachylenie pokrywy. Ten trójkątny obszar pełni ważna funkcję obszaru ochronnego środka uszczelniającego, do którego środek uszczelniający ma
tendencję przemieszczać się w przypadku spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem, zamiast
być wciskanym do kanalizacji ściekowej z czołem spłukującej wody, co mogłoby mieć miejsce
w przypadku konstrukcji syfonu dotychczasowego typu, tak jak w znanych konstrukcjach
przedstawionych na fig. 1 i 1A, wyposażonych w konwencjonalną pionową przegrodę 116A
i konwencjonalne, w zasadzie pionowe drogi przepływu.
Na figurze 9 przedstawiono w widoku perspektywicznym cylindryczny wkład syfonu
w postaci urządzenia kanalizacyjnego syfonowego 110I z centralnym otworem wlotowym 116D
zgodnie z korzystnym przykładem wykonania niniejszego wynalazku. Powierzchnia górna na
chylonajest do dołu w postaci płytkiego odwróconego stożka skierowanego do środka, gdzie otwór
182 461
15
wlotowy 116D wyposażony jest w siatkę filtracyjną lub drobną perforację utworzoną w materiale pokrywy.
Obudowa może mieć wymiary na przykład około 11,4 cm (4 1/2") średnicy i 7,0 cm wysokości (2 3/4"). Jak widać, dzięki istniejącym ograniczeniom przemysłowym wielkość syfonu
musi być także ograniczona. Na przykład średnica syfonu wynosi korzystnie od około 5,08 - 6,35 cm
( 2- 2 1/2 cali). Formuje się go korzystnie z polietylenu albo z innego odpowiedniego tworzywa
sztucznego, takiego jak polipropylen, ABS lub polistyren, zapewniając gładką, odporną na plamy powierzchnię. Materiał może obejmować także poliester wzmocniony włóknem szklanym,
przy czym można stosować także inne odpowiednie materiały. Ponieważ dostęp do wnętrza normalnie nie jest konieczny, to zbiornik 114 główny i część kołpakowo-podziałową 116 formuje się
typowo jako oddzielne części, a następnie łączy ze sobą tworząc integralną obudowę. Konfiguracja wlotu do syfonu daje możliwość uszczelnienia otworu wlotowego 116D (z dennym otworem wylotowym, niewidocznym na fig. 9, uszczelnionym w podobny lub inny sposób) i
transportu w postaci wkładu już napełnionego środkiem uszczelniającym i gotowego do stosowania. Do uszczelnienia otworu 116D można wykorzystać nalepkę, przy czym taka nalepka
może ponadto zawierać oznakowanie i tym podobne, takie jak instrukcje instalacji oraz oznakowanie produktu.
Na figurze 10 przedstawiono w częściowym przekroju perspektywicznym przykład wykonania cylindrycznego urządzenia kanalizacyjnego syfonowego 110 J, z centralnym wlotem o nie
współosiowej konfiguracji wewnętrznej, pokazany dla jasności bez cieczy uszczelniającej.
Przegroda ma dwie płaskie części: część pionową 116A rozciągającą się w dół od górnej powierzchni odsądzonej na prawo od otworu wlotowego 116D. W dolnej części pionowej części przegrody 116A część pozioma 116B rozciąga się całkowicie do lewej ścianki syfonu. Okrągły otwór
116E, w przybliżeniu o takiej samej wielkości jak otwór 116D, jest usytuowany w poziomej części 116B, przy krawędzi znajdującej się najdalej od pionowej części przegrody 116A. Otwór
116E prowadzi do dolnego przedziału, który posiada płaską podłogę 114B, której część jest
wyciągnięta do góry po prawej stronie tworząc pionowy ściek 114C, którego krawędź górna wyznacza poziom przelewowy zbiornika, jak przedstawiono na rysunku. Pokazano dwie części
drogi 122A i 122B przepływu cieczy, a odpowiednią długość drogi odzyskiwania X wskazano
jako pochodzącą od części drogi 122A.
Na figurze 11 przedstawiono przykład wykonania urządzenia kanalizacyjnego syfonowego 110 K, który jest odmianą syfonu z przegrodą skonstruowaną tak jak przedstawiono na fig. 10,
lecz w którym pionowy ściek ma postać płaskiej pionowej ścianki 114D połączonej w jedną
całość z podłogą i wewnętrzną ścianką głównego zbiornika 114 urządzenia kanalizacyjnego
syfonowego 110L, korzystnie uformowanego razem w jeden element.
Na figurze 12 przedstawiono przykład wykonania urządzenia syfonowego kanalizacyjnego w przekroju środkowym, który stanowi ważną odmianę syfonu, dającą się zastosować zarówno w przykładzie wykonania syfonu przedstawionego na fig. 10, jak i na fig. 11. Pozioma część
przegrody 116B jest nachylona w taki sposób, że odzyskuje rozproszony środek uszczelniający
i zawraca go do głównej masy środka uszczelniającego. Wynikowa pozioma wielkość długości
odzyskiwania wyrażona odległością X jest o wiele większa niż wielkość wymiaru X przedstawiona na fig. 10 i 11, dzięki dodatkowemu odzyskiwaniu zapewnionemu przez nachyloną
część przegrody 116B.
Widoczne jest, że przekroje poprzeczne przedstawione na fig. 10 i 11 przypominają w ogólności przekrój przedstawiony na fig. 5, a przekrój przedstawiony na fig. 12 przypomina w ogólności przekrój przedstawiony na fig. 6. Jednakże, jak pokazano na rysunku, korzystne konstrukcje według przykładów wykonania przedstawionych na fig. 5 i fig. 6 oznaczają w pełni
współosiową, wewnętrzną i zewnętrzną konfigurację o osi C-C', natomiast konstrukcja wewnętrzna przedstawiona na fig. 10-12 jest wyraźnie niewspółosiowa z raczej odsądzonym niż usytuowanym osiowo wylotem, a przegrody są raczej płaskie niż cylindryczne.
Względne skuteczności powyższych konstrukcji w odzyskiwaniu środka uszczelniającego, jak ustalono w przybliżeniu za pomocą skutecznej długości odzyskiwania dróg
16
182 461
przepływu wyrażona poziomą odległością X względem promienia zbiornika R, można odczytać
z przedstawionej poniżej tabeli szacunkowej. Tabela 1 przedstawia wykaz przykładów szacunkowych wartości, które można uzyskać dla stosunku X/R w przedstawionych rozwiązaniach,
przy czym przedstawione rozwiązania nie stanowią ograniczenia wynalazku.
Tabela 1
Figura
1,
X/R
1A
15%
2
76%
3, 4, 5
50%
6 ,7
105%
8
56%
10,
11
71%
12
165%
Alternatywnie względną skuteczność odzyskiwania środka uszczelniającego przy powyższych konstrukcjach, przedstawionych tytułem przykładów, można przedstawić także jako funkcję nachylenia X/Y drogi przepływu. W przedstawionej poniżej tabeli 2 zestawiono przykłady
wartości szacunkowych, które można uzyskać dla stosunku X/Y w przedstawionych rozwiązaniach, przy czym przedstawione rozwiązania nie stanowią ograniczenia wynalazku.
Tabela 2
Figura
1,
1A
X/Y
0,12
2
4,64
3 ,4
3,50
5
5,50
6
5,75
7
8,60
8
3,67
10,
11
12
3,08
5,82
Zgodnie z korzystnymi przykładami wykonania niniejszego wynalazku umiejscowienie
wlotów i wy lotów oraz budowa przegrody i tym podobne parametry dają w wyniku przeważający
przepływ poziomy. Na przykład w niektórych przykładach wykonania niniejszego wynalazku
korzystne wartości X/R wynoszą ponad 30%, w odróżnieniu na przykład od dominującego
przepływu pionowego w znanych dotychczas rozwiązaniach według powyższej tabeli. Jak widać
z tabeli 1 w niniejszym wynalazku mogą pojawiać się nawet wartości większe niż 50%, co umożliwia szeroki margines ponad 15%, szacowany dla odnotowanych poprzednich rozwiązań. W innym przykładzie niniejszego wynalazku można uzyskać korzystne wartości stosunku X/Y
większe niż 1,0, podczas gdy odnotowana wyżej wielkość szacunkowa dla dotychczasowych
rozwiązań osiąga wartość znacznie niższą niż 1,0. Chociaż jest to wyraźnie mniej korzystne, to
rozważa się wykorzystanie, w pewnych przypadkach rozwiązań według wynalazku, wartości
X/R i ewentualnie X/Y mniejszych niż w korzystnych przykładach wykonania.
182 461
17
Ponieważ jednowymiarowy parametr, taki jak X/R jest zaledwie pierwszą, przybliżoną
miarą skuteczności, to uważa się, że bardziej subtelny, dwuwymiarowy parametr mógłby uwzględnić skuteczny, poziomy obszar odzyskiwania znajdujący się nad drogą przepływu. Jeszcze bardziej subtelny parametr trójwymiarowy mógłby uwzględniać lepkości, szerokość, głębokość
i długość oraz wynikające stąd szybkości przepływu w różnych punktach przyrostowych dróg
przepływu.
Względna skuteczność podana w powyższych tabelach stosuje się do normalnego
działania i nie obejmuje koniecznie dodatkowych ulepszeń dokonanych drogą niniejszego wynalazku w celu zabezpieczenia przed nadmierną utratą środka uszczelniającego w warunkach
spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem, jak opisano wyżej. W związku z tym, zgodnie z innym aspektem wynalazku, tworzy się obszar ochronny dla środka uszczelniającego, przy czym
taki obszar ochronny można utworzyć w każdym rozwiązaniu według wynalazku. Konstrukcje
rozwiązań przedstawionych w przykładzie wykonania na fig. 10-12 zawierają przedziały wlotowe z obszarami ochronnymi (to jest T na fig. 12), w których woda spłukująca pod wysokim ciśnieniem ma tendencję wybierania bezpośredniej drogi od otworu wlotowego 116D do otworu
przegrody 116E, rozdzielając większość środka uszczelniającego i wciskając go chwilowo do
obszarów ochronnych po obydwu stronach. Między innymi nachylona pod kątem ścianka górna
oraz szeroki przedział wlotowy sprzyjają tworzeniu się takich obszarów ochronnych. Obszar
ochronny jest utworzony korzystnie przez przestrzeń powietrzną nad normalnym poziomem
środka uszczelniającego, taką jak przestrzeń oznaczona jako T na fig. 12. Dla umożliwienia
szybkiego wejścia środka uszczelniającego do obszaru ochronnego urządzenie może być wyposażone wjeden lub kilka otworów odpowietrzających dla umożliwienia ujścia powietrza z obszaru ochronnego na zewnątrz. Na przykład w rozwiązaniu przedstawionym na fig. 12 przewidziano
przynajmniej jeden otwór odpowietrzający 116F przy górnym końcu syfonu. Otwór odpowietrzający 116F ma korzystnie wielkość umożliwiającą przejście przez niego powietrza, a jednocześnie zapobiegającą w znacznym stopniu przechodzeniu przez niego cieczy, korzystnie
średnicę około 1-2 mm. Jak przedstawiono na rysunku otwór odpowietrzający znajduje się
korzystnie w górnej ściance urządzenia. W ten sposób, w przypadku, gdy jakikolwiek środek
uszczelniający jest przetłaczany przez otwór odpowietrzający, to może on być ponownie kierowany wzdłuż górnej powierzchni do górnego otworu 116D, powracając do głównej masy środka
uszczelniającego.
Na figurze 13 przedstawiono inny korzystny przykład wykonania wynalazku. Urządzenie
przedstawione na fig. 13 charakteryzuje się pewną liczbą cech charakterystycznych, które są po
dobne do cech przedstawionych na fig. 10-12. Na figurze 13 przedstawiono syfon kanalizacyjny
stanowiący urządzenie kanalizacyjne syfonowe 11OM w trójwymiarowym częściowym przekroju perspektywicznym, o niewspółosiowej konfiguracji wewnętrznej. Przegroda ma w ogólności
pionową część 116A rozciągającą się do dołu od powierzchni górnej, przesuniętą na prawo od
otworu wlotowego 116D, oraz część poziomą 116B rozciągającą się całkowicie do lewej ścianki
syfonu przy dolnej, pionowej części przegrody 116A. Przegroda pozioma rozciąga się tylko
częściowo poprzez syfon, tak że pozostawia otwór 116E przy krawędzi najbardziej oddalonej
od pionowej części przegrody 116A. Otwór 116E prowadzi do dolnego przedziału, który jest
skonfigurowany z podłogą 114B. Przewidziany jest pionowy ściek 114C, który rozciąga się
do góry po prawej stronie podłogi 114B. Górna krawędź pionowego ścieku w postaci pionowej
rury ściekowej 114C wyznacza poziom przelewowy zbiornika. Dwie przedstawione części
drogi 122A, 122B przepływu gwarantują odpowiednią długość drogi odzyskiwania wyrażoną
odległością X, podobną do odległości X w rozwiązaniu przedstawionym na fig. 12, to jest
sumy X 1 i X2 odpowiednio części drogi 122A, 122B przepływu. Jak przedstawiono na fig. 13,
masa ścieków 118 ma warstwę środka uszczelniającego 20, unoszącą się na niej na zasadzie siły
wyporu. Ścieki 118 płyną drogą przepływu a) 1221 do otworu wlotowego 116D, b) 122A nad
przegrodą, c) 122B pod przegrodą 116B, d) 122C do góry i nad górną krawędzią pionowego
ścieku 114C oraz e) w dół pionowej rury ściekowej stanowiącej pionowy ściek 114C.
18
182 461
Na figurze 15-18 przedstawiono szczególnie korzystny przykład wykonania konstrukcji
rozwiązania przedstawionego na fig. 13. Ta konstrukcja składa się z członu górnego 150 (fig. 15),
członu środkowego 160 (fig. 16), członu dolnego 170 (fig. 17) oraz członu narzędziowego w postaci korka 180 (fig. 18). Człon górny 150 zawiera w ogólności ściankę w obrzeżu cylindrycznym
151, nachyloną do dołu ściankę górną 152 oraz otwór wlotowy 153 w środku ścianki górnej.
Ścianka górna 152 jest nachylona w sposób podobny do przedstawionego na fig. 13. Jak pokazano na rysunku, otwór wlotowy ma korzystnie trzy otwory 154 w środkowym obszarze ścianki
górnej. Ścianka górna zawiera także korzystnie dwa podłużne występy uszczelniające 155
do przyjmowania i uszczelniania przegrody 165 (omówione niżej).
Człon środkowy 160 zawiera ściankę obwodową 161 i przegrodę mającą w ogólności pionową część 165 oraz nachyloną do góry część 166. Część 166 ma w ogólności prostą krawędź
górną 167, zabezpieczającą przechodzenie płynu 168 dookoła przegrody.
Człon dolny 170 zawiera ściankę okrężną 171, ściankę dolną 172 oraz rozciągającą się
do góry pionowy ściek w postaci pionowej rury ściekowej 173. Pionowa rura ściekowa jest
korzystnie cylindryczną rurą rozciągającą się nad ścianką 171 z górnym otworem 175 i dolnym
otworem 176. Krawędź dolna członu dolnego, jak przedstawiono na rysunku, może zawierać
na przykład stożkową ściankę 174.
Urządzenie jest zmontowane z członem środkowym tak dopasowanym, że ścianka okrężna 161 wygodnie pasuje do okrężnej ścianki 151, a część przegrody 165 pasuje dogodnie do
wydłużonych zgrubień 155. Ścianka 151 rozciąga się do dołu tylko nad częścią wysokości
ścianki 161. Człon dolny 170 pasuje do pionowej rury ściekowej 173 wewnątrz obszaru na prawo
od części przegrody 165, a dolna część cylindrycznej ścianki 161 wygodnie pasuje do cylindrycznej ścianki 171. W wyniku tego można skonstruować szczelny zbiornik, wyposażony w oddzielny przedział wlotowy i spustowy.
Na figurze 18 przedstawiono człon narzędziowy w postaci korka 180, który można wykorzystać w tym przykładzie wykonania wynalazku. Korek 180 składa się korzystnie z elementu
rurkowego 181, występów uchwytowych 182 i L-kształtnych występów 183 przy górnej ściance
184. Korek ma korzystnie taki kształt i wielkość, że lekko pasuje do pionowej rury ściekowej
173. Przy takiej konstrukcji syfon kanalizacyjny może być transportowany z masą środka uszczelniającego w zmontowanej konstrukcji, jeżeli korek 180 jest wsunięty w otwór 176, a uszczelnienie (takie jak nalepka klejowa) jest umieszczone na otworze 153. Jak przedstawiono na
rysunku, L-kształtne występy m ają taką wielkość i kształt, że pasują do otworów 154, dzięki czemu zmontowane urządzenie może być mocowane przez zwykłe wsunięcie występów w otwory i
obrócenie korka 180 w kierunku L (fig. 18), tak że L-kształtne występy sczepiają się pod górną
ścianką 152. Zatem korek 180 stanowi narzędzie, które można wykorzystać do uszczelnienia nowej, nieużywanej jednostki i wyjmowania brudnej jednostki wypełnionej ściekami. Chociaż funkcje korka 180 i uchwytów łączą się korzystnie w jednym narzędziu, to uważa się, że można
włączyć oddzielne urządzenia realizujące te cechy i ewentualnie wyeliminować albo korek
albo uchwyt, w zależności od pożądanego obchodzenia się z urządzeniem.
Warstwa środka uszczelniającego 20 jest korzystnie ulegającą degradacji biologicznej,
oleistą cieczą. Korzystna kompozycja cieczy stanowiącej środek uszczelniający obejmuje alkohol alifatyczny, zawierający 9-11 atomów węgla w łańcuchu chemicznym, którego ciężar właściwy wynosi 0,84 w temperaturze 20°C (68 stopni Fahrenheita). Ponieważ działanie pisuaru
opiera się na różnicy pomiędzy ciężarem właściwym oleistej cieczy i ciężarem właściwym
moczu, typowo około 1,0, to ciężar właściwy oleistej cieczy powinien być możliwie niski i nie
przekraczać korzystnie 0,9, a najlepiej poniżej 0,9. Środek uszczelniający tworzący warstwę
środka uszczelniającego 20 dobiera się korzystnie w taki sposób, aby miał bardzo niskie powinowactwo do wody, tak aby środek uszczelniający i mocz silnie odpychały się fizycznie bez chemicznego lub innego oddziaływania, niezależnie od czystego rozdzielenia fizycznego, które
umożliwia oddzielenie się od niego moczu/wody i przenikanie do dołu poprzez warstwę środka
uszczelniającego. Środek uszczelniający jest korzystnie zabarwiony, na przykład na niebiesko,
dla celów konserwacji i identyfikacji.
182 461
19
Na figurze 14 przedstawiono przykład typowego pisuaru, w którym można umieścić różne
urządzenia kanalizacyjne syfonowe, oznaczone ogólnie jako 110. Przedstawiony pisuar 140 jest
jednostką zamontowaną na ścianie, nad powierzchnią podłogi (nie pokazanej). Pisuar przedstawiono tylko dla celów ilustracji, a urządzenie według niniejszego wynalazku można stosować
w każdym typie pisuaru. Należy podkreślić, że użyteczność wynalazku, który jest ukierunkowany głównie do stosowania w pisuarach bezwodnych, jak przedstawiono wyżej, nie jest ograniczona tylko do tego. Ponieważ na przykład stosowany korzystny środek uszczelniający jest pod
względem parowania znacznie bardziej stabilny niż woda, to niniejszy wynalazek ma szerokie
zastosowanie w konstrukcjach spustów podłogowych, rozwiązując na przykład problemy
związane z wydzielaniem się gazów kanalizacyjnych z konwencjonalnych ścieków podłogowych typu S, wynikającym na przykład z całkowitego braku uszczelnienia na skutek odparowania resztek wody i braku jej uzupełnienia, zwłaszcza w gorącym, suchym klimacie.
Wynalazek można realizować praktycznie w innych specyficznych postaciach bez odchodzenia od jego idei i charakterystycznych cech. Przedstawione w niniejszym opisie rozwiązania
można zatem uważać pod każdym względem jako mające charakter ilustracyjny i nieograni
czający zakresu wynalazku podanego w dołączonych zastrzeżeniach patentowych. Wszystkie
odmiany, ekwiwalenty i zmiany, które objęte są znaczeniem i zakresem równoważności zastrzeżeń uważa się zatem jako objęte zakresem wynalazku.
182 461
FIG. 3
FIG. 4
FIG. 5
F I G .
FIG. 7
6
FIG. 8
FIG. 9
182 461
FIG. 10
FIG. 11
FIG. 12
182 461
FIG. 13
FIG. 14
182 461
FIG. 15
FIG. 16
FIG. 17
FIG. 18
182 461
F I G .
1
FIG. 1A
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
1 291 Кб
Теги
pl182461b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа