close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL182725B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182725
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
320550
(51) IntCl7
B65G 31/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
Urządzenie do transportu materiałów sypkich, zwłaszcza proszku aluminiowego
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
21.12.1998 BUP 26/98
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.2002 WUP 02/02
PL
182725
B1
(57)
12.06.1997
(73)
Uprawniony z patentu:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów CEBET, Warszawa, PL
(72) Twórcy wynalazku:
Stanisław Gębarowski, Warszawa, PL
Witold Konieczny, Warszawa, PL
Tadeusz Latuszek, Warszawa, PL
1. Urządzenie do transportu materiałów
sypkich, zwłaszcza proszku aluminiowego,
składające się z zespołu napędowego, kosza
zasypu, rurociągu z zakolami z umieszczoną
w nim liną z zabierakami oraz osadzonym na
rurociągu lejem wysypu, znamienne tym, że
na rurociągu, za lejem wysypu osadzony jest
lej przesypu (7), połączony z koszem zasypu
(2), a nad lejem przesypu (7) osadzony jest w
obudowie (8) element czyszczący (20) linę z
zabierakami (9).
Fig.1
Urządzenie do transportu materiałów sypkich,
zwłaszcza proszku aluminiowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do transportu materiałów sypkich, zwłaszcza proszku aluminiowego, składające
się z zespołu napędowego, kosza zasypu, rurociągu z zakolami z um ieszczoną w nim lin ą z zabierakami oraz osadzonym na rurociągu lejem wysypu, znamienne tym, że na rurociągu, za lejem
wysypu osadzony jest lej przesypu (7), połączony z koszem zasypu (2), a nad lejem przesypu (7)
osadzony jest w obudowie (8) element czyszczący (20) linę z zabierakami (9).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że element czyszczący (20) ma postać
wspornikowego progu, osadzonego na sworzniu (21), znajdującym się nad rurociągiem (5), którego wolny koniec znajduje się w obrębie liny z zabierakami (9).
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że element czyszczący (20) ma regulację
położenia poprzez wkręt (23) osadzony w sworzniu (21).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że oś rurociągu (5), na odcinku łączącym
się z zespołem napędu (3) znajduje się w płaszczyźnie kół zespołu napędu (3).
5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że zespół napędu (3) znajduje się w obudowie, mającej w dolnej części w ysuw ną rynienkę (24).
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że obudowa kosza zasypu (2) w górnej
części ma gniazdo z zamocowaniem beczki (1) z m ateriałem , a w pow ierzchniach bocznych
w gniazdach do przesuwnego osadzania rusztu (11) uszczelki (14).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do transportu materiałów sypkich, pylistych
zwłaszcza proszku aluminiowego, wykorzystywanego jako środek porotwórczy w procesie wytwarzania betonu komórkowego.
Znane urządzenia do transportu materiałów sypkich, jak pasze treściwe składają się z przewodu rurowego z um ieszczoną w nim liną z zabierakami, kosza zasypowego, zespołu napędowego z napinaczami mechanicznymi i dźwigniami naciągowymi oraz zakoli kątowych, przez które
przewinięta jest lina z zabierakami oraz otworów zdawczych, mających przesłony regulujące
ilość odbieranego materiału.
Przedstawione w opisie zgłoszeniowym P 306152 układ do transportu materiałów sypkich
ma zespół napędowy zamknięty w komorze, składający się z koła napędowego, koła napinająco-kierującego, osadzonego poprzez przeguby na ramieniu dźwigni, mocowanej wahliwie w korpusie komory i koła zwrotnego, znajdującego się w płaszczyźnie rury początkowej. Rura ta łączy
się z koszem przyjęciowym, znajdującym się pod dozownikiem materiału, który usytuowany jest
pod koszem zasypowym.
Urządzenie to przystosowane jest do transportu i dozowania pasz treściwych sypkich, które łatwo zsypują się z rury z linią transportową do kosza przyjęciowego i dozowników. Te znane
urządzenia nie nadają się do transportu materiałów pylistych, trudno odspajających się od elementów transportera i powodujących duże zapylenie w trakcie przesyłu oraz zagrożenie wybuchu, np. proszku aluminium, stosowanego jako środek porotwórczy przy produkcji betonu
komórkowego.
Dotychczas znane metody transportu i dozowania proszku oraz przygotowania zawiesiny to:
- dozowanie porcji proszku na wadze uchylnej, a następnie wsypywanie porcji do mieszarki z odpowiednią ilością wody i środka powierzchniowo czynnego. Czynności
w ykonuje operator w ybierając proszek z beczki szufelką. Przy operacji w ystępuje
duże (i niebezpieczne ze względu na możliwość wybuchu) zapylenie stanowiska pra-
182 725
3
cy. Proces odbywa się bezpośrednio w budynku dozowania składników masy zarobowej betonu.
- przygotowanie dużej porcji zawiesiny proszku w wodzie (najczęściej z jednej beczki
proszku), a następnie cykliczne dozowanie zawiesiny do każdej porcji pozostałych
składników masy zarobowej betonu. Proces przygotow ania zaw iesiny prow adzony
z budynku dozowni składników masy zarobowej lub w budynku wydzielonym o lekkiej
konstrukcji.
W metodzie tej zachodzi konieczność utrzymania przygotowanej zawiesiny w ciągłym ruchu. Ponadto czas jej przechowywania jest ograniczony.
- rozładunek proszku z beczki na zasadzie wysysania proszku i przesyłania go do zbiornika pośredniego z którego dozuje się cyklicznie porcje do otrzymania porcji zawiesiny
w wodzie. Transport pneumatyczny proszku uważany jest przez specjalistów za niebezpieczny. Ponadto zachodzi konieczność budowy stacji oddzielania proszku od powietrza na końcu drogi jego przesyłania.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia transportowo-dozującego, które eliminuje zapylenie, umożliwia cykliczne dozowanie i jednocześnie zabezpiecza przed możliwością wybuchu.
Zgodnie z wynalazkiem urządzenie, składające się z rury, liny „bez końca” z zabierakami,
znajdującej się w rurze transportowej, zespołu napędowego, kosza zasypow ego, leja w ysypu
i dozownika jest wyposażona w lej przesypu, nad którym zamocowany jest element oczyszczający
linę przesyłową usytuowany za lejem wysypu z którego materiał kierowany jest do dozownika.
Lej przesypu jest połączony rurą z koszem zasypowym materiału. Połączenia ruchome
między obudowa kosza zasypowego a rusztem o ruchu posuwisto-zwrotnym, znajdującym się
w koszu nad liną z zabierakami są uszczelnione osłonami elastycznymi.
Element czyszczący, zamocowany na sworzniu osadzonym w obudowie, nad lejem przesypu i w wycięciu rury transportowej ma postać progu, którego wspornikowy koniec znajduje się
nad linią ale poniżej obwodu zabieraków. Położenie kątowe elementu czyszczącego jest regulowane wkrętem. Obudowa zespołu napędu jest wyposażona w wysuwaną rynienkę, umieszczoną
przy podstawie. Oś rury końcowej rurociągu, doprowadzającej linę z zabierakami do zespołu napędu znajduje się w płaszczyźnie kół tego zespołu.
Urządzenie według wynalazku jest objaśnione w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia schemat urządzenia, fig. 2 - kosz zasypowy i zespół napędowy, fig. 3 - przekrój poprzeczny przez kosz zasypowy a fig. 4 - przekrój poprzeczny przez lej przesypu i element
czyszczący liny z zabierakami.
Urządzenie ma linę bez końca z zabierakami 9, przemieszczającą się w dolnej części kosza
zasypowego 2 i dolnej w rurociągu 5 do zespołu napędowego 3.
W miejscach zmiany kierunków ruchu lina z zabierakami 9 prowadzona jest w zakolach 4.
Zespół napędowy 3 składa się z obudowy koła napędowego 15, osadzonego na osi motoreduktora, koła napinającego 16, podwieszonego elastycznie na sprężynie 18, związanej linką nawijaną
na wałek 19, oraz koła zdawczego 17. Koła 15,16,17 zespołu napędowego 3 znajdują się w jed nej płaszczyźnie. Koło zdawcze 17 zapewnia wprowadzenie liny z zabierakami 9 do obudowy
kosza zasypu 2 wzdłuż jego podstawy.
Do obudowy zespołu napędu 3 wprowadzona jest rura końcowa rurociągu 5 przy czym oś
tej rury znajduje się w płaszczyźnie kół 15,16, 17 zespołu napędowego 3. Obudowa zespołu napędowego ma w dolnej części, pod kołami 15, 16,17, wysuwaną rynienkę 24, w której zbierają
się resztki transportowanego materiału. Kosz zasypu 2 o kształcie zbliżonym do graniastosłupa o
podstawie trójkątnej, którego dno stanowi łukowo ukształtowaną krawędź, a bok graniastosłupa
ma na przeciwległej powierzchni otwór z gniazdem do osadzania zamknięcia beczki 1 z materiałem do transportu, proszkiem aluminiowym. W dolnej części kosza zasypowego 2, nad liną z
zabierakami 9 umieszczona jest przegroda 26 z otworami, pod którą osadzona jest zasuwa 10
również z otworami. Zasuwa 10, przesuwna wzdłuż przegrody 26 służy do zamykania i otwierania otworów w przegrodzie 26, przez które przesypuje się materiał na linę z zabierakami 9. Zmiana położenia zasuwy 10 umożliwia zmianę wielkości nadawy i w konsekwencji zmianę wydajno-
4
182 725
ści przenośnika rurowo-linowego. Położenie zasuwy 10 zmienia się przy użyciu dźwigni 13,
połączonej z zasuwą 10 i znajdującą się poza koszem zasypowym 2.
Bezpośrednio nad przegrodą 26, w dolnej części kosza zasypu 2 osadzony jest ruszt 11 do
rozprowadzania transportowanego materiału. Ruszt 11 ma ruch posuwisto-zwrotny, wzdłuż
przegrody 26, zasuwy 10 i liny z zabierakami 9. Ruszt 11 osadzony jest przesuwnie w blokach kosza zasypu 2 i połączony z karbowodem 12, zamocowanym na mimośrodzie koła napędowego 15.
Gniazda w bokach kosza zasypu 10, w których osadzony j est ruszt 11 m ają uszczelki 14, zapobiegające wydostawaniu się materiału z kosza zasypu 10 i pyleniu. Do kosza zasypu 10, przez
otwór w górnej powierzchni, wprowadzona jest rura przesypu 25, wyprowadzona z leja przesypu 7,
który zamocowany jest pod wycięciem szczelinowym w rurociągu 5. Wycięcie szczelinowe znajduje się za lejem wysypu 6, pod którym umieszczony jest dozownik 22. Nad lejem przesypu 7
w obudowie 8 osadzony jest element czyszczący 20 w postaci wspornikowego progu, którego
koniec znajduje się nad liną ale poniżej obwodu zabieraków 9. Progowy element czyszczący 20
osadzony jest na sworzniu 21 i zamocowany wkrętem 23.
Położenie kątowe progowego elementu czyszczącego może być zmienione przez obrót
sw orznia 21 i zamocowanie sworznia 21 w nowym położeniu wkrętem 23. Progowy element
czyszczący 20 wymusza drgania poprzeczne liny w trakcie jej przemieszczania pod progiem 20,
dzięki czemu transportowany materiał, który pozostał na linie z zabierakami 9 po przejściu nad
lejem wysypu 6 zostaje odspojony i odprowadzony przez lej przesypu 7 i rurę odprowadzającą25
do kosza zasypu 2.
Urządzenie znajduje zastosowanie, zwłaszcza w zakładach betonu komórkowego do transportu proszku aluminium z beczki, tj. opakowania pierwotnego, do mieszalnika zawiesiny proszku z wodą. Urządzenie zapewnia całkowitą szczelność, możliwość transportu na znaczne
odległości, a również eliminuje zagrożenie wybuchu.
Fig.4
182 725
182 725
Fig.3
Fig.2
182 725
182 725
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
501 Кб
Теги
pl182725b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа