close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL182970B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182970
(21) Numer zgłoszenia:
(22) Data zgłoszenia.
319731
19.10.1995
(13)B1
( 51 ) IntCl7
(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego.
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
19.10.1995, PCT/DE95/01472
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
(5 4 )
02.05.1996, W096/12763,
PCT Gazette nr 20/96
C09K 3/10
C08L 23/08
C08J 5/18
B32B 27/32
Spajalne po spęcznieniu pasmo materiału uszczelniającego,
i sposób wytwarzania spajalnych po spęcznieniu pasm materiału uszczelniającego
oraz sposób wytwarzania uszczelnienia
(30) Pierwszeństwo:
(73)
20.10.1994,DE,P4437536.0
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE
(72)
18.08.1997 BUP 17/97
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.2002 WUP 05/02
PL
182970
B1
(5 7 )
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Karlo Klaar, Troisdorf, DE
(74)
Pełnomocnik:
Buczyński Edward, POLSERVICE
1. Spajalne po spęcznieniu pasmo materiału uszczelniającego, znam ienne tym , że jako
materiał uszczelniający zawiera polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej
27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe
estry kwasu C 2 -C 3 -alkanokarboksylowego i C 1C4 -alkilowe estry kwasu akrylowego oraz zawiera
poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefin w ilości co najmniej 10% wagowych pasma materiału
uszczelniającego.
8. Sposób wytwarzania spajalnych po spęcznieniu pasm materiału uszczelniającego,
znam ienny tym , że z masy formierskiej, zawierającej polimer, otrzymany z monomerycznego
etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru
obejmującego winylowe estry kwasu C 2 -C3-alkanokarboksylowego i C 1-C4-alkilowe estry kwasu
akrylowego, oraz zawierającej poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefin w ilości co najmniej
10% wagowych masy formierskiej, na drodze kalandrowania formuje się folię, przy czym ekstrakt z tej masy formierskiej w tetrahydrofuranie według normy DIN nr 53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 35%.
9. Sposób wytwarzania uszczelnienia, znam ienny tym, że ciekłą masę, zawierającą polimer,
otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu C2 -C3 -alkanokarboksylowego i
C 1-C4-alkiliowe estry kwasu akrylowego oraz zawierającą poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefin
w ilości co najmniej 10% wagowych masy formierskiej i rozpuszczalnik wybrany ze zbioru obejmującego tetrahydrofuran i benzynę 100-140, nanosi się na uszczelniany obszar i odparowuje się rozpuszczalnik.
Spajalne po spęcznieniu pasmo materiału uszczelniającego
i sposób wytwarzania spajalnych po spęcznieniu
pasm materiału uszczelniającego oraz sposób wytwarzania uszczelnienia
Zastrzeżenia patentowe
1. Spajalne po spęcznieniu pasmo materiału uszczelniającego, znamienne tym, że jako
materiał uszczelniający zawiera polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego
winylowe estry kwasu C2 -C3 -alkanokarboksylowego i C1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego oraz zawiera poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefin w ilości co najmniej 1 0 % wagowych pasma materiału uszczelniającego.
2. Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera materiał uszczelniający, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy DIN nr 53738 przy
trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 35%.
3. Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z powyżej 30% wagowych komonomeru.
4. Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera materiał uszczelniający bez wypełniaczy, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy
DIN nr 53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 50% albo zawiera
materiał uszczelniający z wypełniaczami, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy
DIN nr 53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż wartość wyrażenia
[50 x (1 - zawartość wypełniacza)] %.
5. Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że dodatkowo
zawiera nieorganiczne wypełniacze i/lub pigmenty, i/lub środki poślizgowe, i/lub stabilizatory
i/lub nieorganiczne środki ogniochronne.
6 . Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że w 100% wagowych swej masy zawiera co najwyżej 40% wagowych wypełniaczy nieorganicznych i/lub co najwyżej 15% wagowych pigmentów, i/lub co najwyżej 5% wagowych środków poślizgowych, i/lub
stabilizatorów, i/lub co najwyżej 50% wagowych nieorganicznych środków ogniochronnych.
7. Pasmo materiału uszczelniającego według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera ono
co najmniej trzy warstwy, przy czym środkowa warstwa wzmacniającą jest warstwą z tkaniny,
materiału wiązanego, dzianiny, włókniny lub im podobnych.
8 . Sposób wytwarzania spajalnych po spęcznieniu pasm materiału uszczelniającego,
znamienny tym, że z masy formierskiej, zawierającej polimer, otrzymany z monomerycznego
etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu C2 -C3 -alkanokarboksylowego i C 1 -C4-alkilowe estry
kwasu akrylowego oraz zawierającej poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefin w ilości co
najmniej 1 0 % wagowych masy formierskiej, na drodze kalandrowania formuje się folię, przy
czym ekstrakt z tej masy formierskiej w tetrahydrofuranie według normy DIN nr 53738 przy
trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 35%.
9. Sposób wytwarzania uszczelnienia, znamienny tym, że ciekłą masę, zawierającą polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej
jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu C2 -C3 alkanokarboksylowego i C1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego oraz zawierającą poliolefinę
lub mieszaninę wielu poliolefin w ilości co najmniej 1 0 % wagowych masy formierskiej i rozpuszczalnik wybrany ze zbioru obejmującego tetrahydrofiiran i benzynę 100-140, nanosi się
na uszczelniany obszar i odparowuje się rozpuszczalnik.
182 970
3
Przedmiotem wynalazku jest spajalne po spęcznianu pasmo materiału uszczelniającego,
sposób jego wytwarzania oraz sposób wytwarzania uszczelniania.
Folie spajalne po spęcznieniu są szczególnie odpowiednie na pasma materiału uszczelniającego w budownictwie lądowym nadziemnym, budownictwie poniżej powierzchni ziemi
oraz w budowlach inżynierskich i umożliwiają spawanie folii bądź pasm za pomocą określonych rozpuszczalników (środków do spajania przez spęcznianie).
Pasma bądź folie uszczelniające do uszczelniania powierzchni w budownictwie lądowym nadziemnym, budownictwie poniżej powierzchni ziemi oraz w budowlach inżynierskich
muszą wykazywać szereg różnych właściwości, aby zadośćuczynić postawionym wymaganiom odnośnie wodoszczelności i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Do
tych właściwości należą: wysoka wytrzymałość mechaniczna i wystarczające wydłużenie
również w temperaturze 80°C, długoletnia odporność na wpływ czynników atmosferycznych,
łatwa wzajemna spajalność pasm foliowych w większe opończe, odporność na starzenie oraz
odporność biologiczna.
Masy formierskie na osnowie co najmniej jednego kopolimeru, który jest zsyntetyzowany z monomerycznego etylenu i komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe
estry kwasu C2 -C3 -alkanokarboksylowego i C1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego, są znane
i stosuje się je do wytwarzania pasm materiału uszczelniającego (opis EP-B 0 428 851).
Te pasma materiału uszczelniającego mają jednak tę wadę, że jednorodnie ze sobą można je spajać tylko za pomocą ciepła, np. za pomocą gorącego powietrza.
Celem wynalazku jest postawienie do dyspozycji takiej masy formierskiej i sposobu,
żeby można było wytwarzać pasma materiału uszczelniającego, które spełniają wymagania
stawiane pasmom uszczelniającym w budownictwie lądowym nadziemnym, budownictwie
poniżej powierzchni ziemi oraz w budowlach inżynierskich i, zwłaszcza w przypadku pasm
dachowych, wykazują wysoką wytrzymałość na rozrywanie oraz wysokie wydłużenie rozrywające w temperaturze 80°C, przy czym dodatkowo są one spajalne po spęcznieniu.
Cel ten osiąga się za pomocą spajalnego po spęczeninu pasma materiału uszczelniającego, wyróżniającego się według wynalazku tym, że jako materiał uszczelniający zawiera polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu C2 -C3 alkanokarboksylowego i C 1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego oraz zawiera poliolefmę lub
mieszaninę wielu poliolefin w ilości co najmniej 1 0 % wagowych pasma materiału uszczelniającego.
Korzystnie pasmo materiału uszczelniającego według wynalazku zawiera materiał
uszczelniający, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy DIN nr 53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 35%.
To pasmo materiału uszczelniającego w szczególności zawiera polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z powyżej 30% wagowych komonomeru.
Pasmo materiału uszczelniającego w korzystnej postaci wykonania zawiera materiał
uszczelniający bez wypełniaczy, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy DIN nr
53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 50%, albo zawiera materiał
uszczelniający z wypełniaczami, którego ekstrakt w tetrahydrofuranie według normy DIN nr
53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż wartość wyrażenia [50 x (1 zawartość wypełniacza)] %.
Pasmo materiału uszczelniającego według wynalazku może dodatkowo zawierać nieorganiczne wypełniacze i/lub pigmenty, i/lub środki poślizgowe, i/lub stabilizatory, i/lub nieorganiczne środki ogniochronne.
Pasmo materiału uszczelniającego w 100% wagowych swej masy korzystnie też zawiera
co najwyżej 40% wagowych wypełniaczy nieorganicznych i/lub co najwyżej 15% wagowych
pigmentów, i/lub co najwyżej 5% wagowych środków poślizgowych, i/lub stabilizatorów,
i/lub co najwyżej 50% wagowych nieorganicznych środków ogniochronnych.
W korzystnej postaci wykonania pasmo materiału uszczelniającego według wynalazku zawiera co najmniej trzy warstwy, przy czym środkowa warstwa wzmacniająca jest warstwą z tkaniny, materiału wiązanego, dzianiny, włókniny lub im podobnych.
4
182 970
Pasma materiału uszczelniającego według wynalazku, wytworzone omówionych mas
formierskich są spajalne po spęcznieniu i spełniają wymagania stawiane pasmom uszczelniającym w budownictwie lądowym nadziemnym, budownictwie poniżej powierzchni ziemi oraz
w budowlach inżynierskich.
Pod określeniem olefin w myśl niniejszego wynalazku rozumie się zwłaszcza homopolimery olefin oraz kopolimery etylenu z do około 20% wagowymi Cs-Cs-olefmy jako
komonomerem. Korzystnymi są polietyleny, takie jak polietylen typu HDPE, LDPE,
LLDPE i VLDPE oraz polipropylen.
Jeśli przykładowo w masie formierskiej zawartość wypełniacza wynosi 10% wagowych,
to ekstrakt-THF powinien korzystnie wynosić więcej niż 45%, przy zawartości wypełniacza
równej 30% wagowych ekstrakt-THF korzystnie wynosi więcej niż 35%.
Omówioną masę formierską według wynalazku można stosować do wytwarzania,
zwłaszcza drogą kalandrowania, folii spajalnej po spęcznieniu, albo też do wytwarzania ciekłej folii, która tworzy się drogą rozpuszczenia folii lub masy formierskiej w THF lub w benzynie 100-140.
Z masy formierskiej można według wynalazku wytwarzać również takie pasma materiału uszczelniającego, które w środku i/lub od spodu są wzmocnione przez tkaninę, materiał
wiązany, dzianinę, włókninę lub im podobne.
Sposób wytwarzania spajalnych po spęcznieniu pasm materiału uszczelniającego, polega
według wynalazku tym, że z masy formierskiej, zawierającej polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych co najmniej jednego komonomeru wybranego
ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu C2 -C3-alkanokarboksylowego i C1-C4-alkilowe
estry kwasu akrylowego oraz zawierającej poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefm w ilości
co najmniej 10% wagowych masy formierskiej, na drodze kalandrowania formuje się folię,
przy czym ekstrakt z tej masy formierskiej w tetrahydrofuranie według normy DIN nr
53738 przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin jest większy niż 35%.
Sposób wytwarzania uszczelnienia polega według wynalazku na tym, że ciekłą masę,
zawierającą polimer, otrzymany z monomerycznego etylenu i z co najmniej 27% wagowych
co najmniej jednego komonomeru wybranego ze zbioru obejmującego winylowe estry kwasu
C2 -C3 -alkanokarboksylowego i C 1-C4-alkilowe estry kwasu akrylowego oraz zawierającą poliolefinę lub mieszaninę wielu poliolefm w ilości co najmniej 10% wagowych masy formierskiej i rozpuszczalnik wybrany ze zbioru obejmującego tetrahydrofuran i benzynę 100-140,
nanosi się na uszczelniany obszar i odparowuje się rozpuszczalnik.
Zaleta wynalazku polega na tym, że folie, wytworzone według wynalazku, można po
spęcznieniu spajać z szybkością do około 15 m/minutę. Ponadto można ewentualne uszkodzenia mechanicznie przy zabudowywaniu folii łatwo zakryć szczelnie za pomocą łat spajanych po spęcznieniu. Szczególnie korzystne jest zastosowanie ciekłych folii według wynalazku do naprawy mniejszych uszkodzeń lub do uszczelnienia szwów lub krawędzi np. w obrębie
przenikań dachowych przy przewietrznikach itd. w ten sposób, że uszczelniany obszar natryskuje się ciekłą folią. Po odparowaniu rozpuszczalnika ciekła folia zestala się i tworzy wówczas pewne uszczelnienie.
Nieoczekiwanie pasma według wynalazku wykazują dla zastosowania jako pasmo
uszczelniające niezbędną wytrzymałość na rozrywanie i dostateczne wydłużenie rozrywające
w temperaturze 80°C. Bowiem jak wiadomo, folie z np. kopolimeru etylen-akrylan metylowy
o zawartości akrylanu metylowego większej niż 27% bez dodatku poliolefm są już od temperatury 60°C prawie amorficzne, tj. wykazują one bardzo małą wytrzymałość na rozrywanie.
Wiadomo również, że poliolefiny nie są spajalne po spęcznieniu, toteż żadną miarą nie można było oczekiwać, że tłoczywo według wynalazku umożliwi wytwarzanie spajalnych po
spęcznieniu pasm materiału uszczelniającego o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej
w wyższej temperaturze.
Podane niżej przykłady wykonania objaśniają bliżej wynalazek.
Droga do wykonania wynalazku.
5
182 970
P r z y k ł a d 1.
W celu wytworzenia tłoczywa do otrzymywania spajalnych po spęcznieniu pasm
uszczelnienia dachowego wstępnie miesza się w pionowej mieszarce uniwersalnej następujące
składniki w podanych stosunkach wagowych:
% wagowe
Składniki
Kopolimer etylen-akrylan metylowy o zawartości 29% akrylanu metylowego
(Lotryl®29 MA 03)
43,0
Polietylen o wysokiej gęstości (Lupolen®5261Z)
18,5
Wodorotlenek glinowy
31,0
Pigment-dwutlenek tytanu
7,0
Stabilizatory: środki chroniące przed działaniem światła, przeciwutleniacze
0,5
Mieszaninę tę plastyfikuje się na walcarce w temperaturze 160°C i przy frykcji walców równej: przedni walec 18 obrotów/minutę, a tylni walec 17 obrotów/minutę i rozciąga
do postaci skóry walcowniczej. Z tej skóry walcowniczej następnie w prasie pod ciśnieniem
10 MPa w temperaturze 170°C wytłacza się prasowane płyty o grubości do 1,5 mm.
Tak wytworzone płyty prasowane wykazują właściwości o następujących wartościach:
Badanie
Norma DIN
Wartość
Jednostka
Ekstrakt-THF przy trwaniu ekstrakcji w ciągu 4 godzin
53738
45,7
%
Grubość
53370
1,5
mm
Wytrzymałość na rozerwanie przy 23°C
53455
8,0
N/mm2
Wydłużenie rozrywające przy 23°C
53455
720,0
Wytrzymałość na rozerwanie przy 80°C
53455
1,0
Wydłużenie rozrywające przy 80°C
53455
530,0
%
Siła ścinająca pasma spojone po spęcznieniu benzyną 100-140
16726
600,0*
N/50 mm
%
N/mm2
* Wszystkie 5 próbek pękło na krawędzi szwu.
P r z y k ł a d 2.
Szarżę według przykładu 1, która dodatkowo zawiera 1% wagowy środka poślizgowego,
plastyfikuje się za pomocą planetarnej wytłaczarki walcowej przy maksymalnej temperaturze masy
równej 185°C. Uplastycznione tłoczywo doprowadza się poprzez walcarkę jako bufor i poprzez
wytłaczarkę filtrującą do 5 - walcowego kalandra o szerokości 2000 mm. Temperatury walców
nastawia się na 170°C na pierwszym i na 140°C na ostatnim walcu z odpowiednimi wartościami
pośrednimi na innych walcach. Wyprzedzenie drugiego walca względem pierwszego walca
wynosi 25%, wyprzedzenie ostatniego walca względem czwartego walca wynosi około 2%
przy odpowiednich wartościach pośrednich w przypadku innych walców.
Z ostatniego walca kalandrowego ściąga się folię o szerokości 1900 mm i o grubości
0,78 mm.
Dwie tak wytworzone folie razem ze środkowo doprowadzaną siatkową tkaniną szklaną
o gramaturze około 50 g/m skleja się na handlowej laminarce trójwarstwowej do postaci dachowego pasma uszczelniającego o grubości 1,5 mm.
Tak wytworzone dachowe pasmo uszczelniające wykazuje następujące właściwości
fizyczne:
182 970
6
Badanie
Norma Wartość
DIN
Jednostka
Grubość
53370
1,5
Mm
Wytrzymałość na rozerwanie przy 23°C (wartość średnia wzdłuż/poprzecznie)
53455
5,2
N/mm2
Wydłużenie rozrywające przy 23°C (wartość średnia wzdłuż/poprzecznie)
53455
>200
%
Wytrzymałość na rozerwanie przy 80°C (wartość średnia wzdłuż/poprzecznie)
53455
1,2
N/mm2
Wydłużenie rozrywające przy 80°C (wartość średnia wzdłuż/poprzecznie)
53455
>200
%
Siła ścinająca pasma spojone po spęcznieniu benzyną 100-140
16726
350*
N/50 mm
Siła rozdzielająca warstwy (wartość średnia wzdłuż/poprzecznie)
53357
> 100
N/50 mm
* Wszystkie 5 próbek pękło na krawędzi szwu.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
491 Кб
Теги
pl182970b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа