close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL183192B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 183192
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
316626
(51 ) IntCl7
C10M 175/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
22.10.1996
Sposób regeneracji olejów przepracowanych
(54)
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Lachmirowicz Maciej, Warszawa, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
27.04.1998 BUP 09/98
(72)
Twórcy wynalazku:
Maciej Lachmirowicz, Warszawa, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.06.2002 WUP 06/02
(74)
Pełnomocnik:
Tyszka Teresa
PL
183192
B1
(57 )
1. Sposób regeneracji olejów przepracowanych, w którym prowadzi się proces usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i wody oraz proces destylacji atmosferycznej i próżniowej, znamienny tym, że olej przepracowany miesza się z ropą naftową, korzystnie w
stosunku objętościowym oleju do ropy naftowej w zakresie od 1:2 do 1:20, a uzyskany
roztwór poddaje się regeneracji w trzech etapach, przy czym w pierwszym etapie prowadzi
się oczyszczanie roztworu oleju przepracowanego w ropie naftowej z zanieczyszczeń mechanicznych i wody, w drugim etapie oczyszczony roztwór po podgrzaniu do temperatury
320°- 420°C poddaje się destylacji atmosferycznej, na frakcje benzyny, oleju napędowego,
frakcję I oleju ciężkiego i frakcję pozostałości atmosferycznej, którą poddaje się destylacji
próżniowej na frakcję II oleju ciężkiego i frakcję oleju opałowego usuwaną z instalacji, z
kolei w trzecim etapie frakcje I i II oleju ciężkiego poddaje się procesowi krakingu termicznego w temperaturze 380°- 680°C, korzystnie 480°- 550°C dla uzyskania oleju napędowego.
Sposób regeneracji olejów przepracowanych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób regeneracji olejów przepracowanych, w którym prowadzi się proces usuwania
zanieczyszczeń mechanicznych i wody oraz proces destylacji atmosferycznej i próżniowej,
znamienny tym, że olej przepracowany miesza się z ropą naftową, korzystnie w stosunku
objętościowym oleju do ropy naftowej w zakresie od 1:2 do 1:20, a uzyskany roztwór poddaje
się regeneracji w trzech etapach, przy czym w pierwszym etapie prowadzi się oczyszczanie
roztworu oleju przepracowanego w ropie naftowej z zanieczyszczeń mechanicznych i wody,
w, drugim etapie oczyszczony roztwór po podgrzaniu do temperatury 320°- 420°C poddaje się
destylacji atmosferycznej, na frakcje benzyny, oleju napędowego, frakcję I oleju ciężkiego i
frakcję pozostałości atmosferycznej, którą poddaje się destylacji próżniowej na frakcję II oleju
ciężkiego i frakcję oleju opałowego usuwaną z instalacji, z kolei w trzecim etapie frakcje I i II
oleju ciężkiego poddaje się procesowi krakingu termicznego w temperaturze 380°-680°C, korzystnie 480°-550°C dla uzyskania oleju napędowego.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że mieszanie oleju przepracowanego z ropą
naftową prowadzi się poprzez dodawanie oleju przepracowanego do strumienia ropy naftowej.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji olejów przepracowanych, zwłaszcza
sposób przetwarzania olejów przepracowanych na paliwa płynne.
Znany jest z polskiego patentu nr 150 100 sposób regeneracji olejów przepracowanych,
w którym olej przepracowany wstępnie traktuje się roztworem wodnym wodorotlenku sodu i
chlorku sodu i przeprowadza destylację w temperaturze do 200°C. Następnie olej miesza się z
pozostałością próżniową z destylacji ropy naftowej i poddaje ekstrakcji propanem w temperaturze 30°C - 40°C, przy ciśnieniu 1,7-2,45MPa, przy zachowaniu objętościowego stosunku
rozpuszczalnika do oleju w zakresie 1:1 do 8:1. Otrzymany produkt poddaje się rozfrakcjonowaniu na drodze dwustopniowej destylacji atmosferyczno-próżniowej. Pozostałość
próżniową z tego procesu miesza się z pozostałością próżniową z destylacji ropy naftowej, a
następnie prowadzi się ponowną ekstrakcję lekkimi węglowodorami parafinowymi. Otrzymane frakcje olejów smarowych poddaje się odparafinowaniu i końcowemu uwodornieniu. Z kolei
z polskiego patentu nr 152 654 znany jest sposób rafinacji olejów przepracowanych polegający
na wstępnym oczyszczaniu oleju na drodze odwirowania i destylacji próżniowej, a następnie
zmieszaniu z pozostałością próżniową z ropy naftowej i poddaniu rafinacji selektywnej propanem przy zachowaniu stosunku objętościowego propanu do surowca 5:1 do 10:1, w temperaturze 40°- etapie procesu regeneracji oleju, zwiększa gęstość i lepkość regenerowanego roztworu, co utrudnia prowadzenie procesu regeneracji. Na koniec prowadzi się proces rozdestylowania dla uzyskania olejów bazowych.
Zgodnie z wynalazkiem sposób regeneracji olejów przepracowanych polega na tym, że
najpierw olej przepracowany miesza się z ropą naftową w stosunku objętościowym oleju do
ropy naftowej w zakresie 1:2 do 1:20, korzystnie w stosunku 1:9.
Proces mieszania prowadzi się poprzez dodawanie oleju przepracowanego do strumienia ropy naftowej. Uzyskany roztwór poddaje się regeneracji w trzech etapach. W pierwszym
etapie prowadzi się oczyszczanie roztworu oleju przepracowanego w ropie naftowej z zanieczyszczeń mechanicznych i wody, przepuszczając roztwór przez zespół odstojników i filtrów.
W trzecim etapie dla frakcji I i II oleju ciężkiego prowadzi się proces krakingu termicznego w temperaturze 380° - 680°C, korzystnie w temperaturze 480° - 550°C, dla uzyskania
oleju napędowego.
1 8 3 192
3
Istotną zaletę sposobu według wynalazku stanowi prowadzenie procesu regeneracji
olejów przepracowanych w roztworze ropy naftowej. Dzięki rozcieńczeniu oleju w ropie naftowej uzyskuje się znaczne obniżenie lepkości i gęstości uzyskanej mieszaniny, co ułatwia i
przyspiesza proces usuwania zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie całkowitej przemiany olejów przepracowanych na paliwa płynne, w
tym 80-90% oleju przepracowanego ulega przemianie na olej napędowy, a pozostałe 10-20% na
olej opałowy.
Przedmiot wynalazku jest bliżej wyjaśniony w przykładzie wykonania oraz na rysunku,
który przedstawia instalację do prowadzenia procesu regeneracji olejów przepracowanych w
schemacie ogólnym. Olej przepracowany miesza się z ropą naftową w stosunku objętościowym oleju do ropy 1:9. Proces mieszania prowadzi się w ten sposób, że do strumienia ropy
naftowej w przewodzie 1, tłoczonego pompą 2 dodaje się olej przepracowany doprowadzony
przewodem 3 i dozowany pompą 4. Mieszanina oleju przepracowanego z ropą naftową doprowadzona jest przewodem 5 do węzła 6 regeneracji mechanicznej, gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych i wody. Regeneracja mechaniczna oleju przepracowanego wymieszanego z ropą naftową polega na przejściu mieszaniny przez szereg odstojników i
filtrów, które zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne i wodę. Zanieczyszczenia mechaniczne przewodem 7 odprowadzane są do spalarni odpadów. Woda oddzielona od olejów
przepracowanych przewodem 8 kierowana jest do oczyszczalni. Oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych i wody frakcja węglowodorowa doprowadzana jest przewodem 3 do pieca 10 rurowego, w którym podgrzewana jest do temperatury 320° - 420°C i przewodem 11
kierowana zostaje do kolumny 12 destylacji atmosferycznej. W kolumnie 12 następuje rozdestylowanie na frakcje benzyny, oleju napędowego, frakcję I oleju ciężkiego i frakcję pozostałości atmosferycznej.
Frakcja benzyny odprowadzona jest przewodem 1 do kondensatora 14, z którego po
kondensacji przewodami 15 i 16 opuszcza instalację. Frakcja oleju napędowego odprowadzona jest przewodem 17. Frakcja I oleju ciężkiego przewodem 18 kierowana jest do pieca 10.
Frakcja pozostałości atmosferycznej przewodem 19 doprowadzona jest do kolumny 20 destylacji próżniowej. W kolumnie 20 destylacji próżniowej następuje oddestylowanie frakcji II
oleju ciężkiego, która przewodem 21 zostaje doprowadzona do kondensatora 22 i po kondensacji, przewodem 23 kierowana jest razem z frakcją I oleju ciężkiego do pieca 10. Pozostałość
kolumny 20 destylacji próżniowej stanowiąca frakcję oleju opałowego przewodem 24 opuszcza instalację. Frakcje I i II oleju ciężkiego poddawane są w piecu 10 procesowi krakingu
termicznego w temperaturze 480° - 550°C, w czasie którego następuje rozkład węglowodorów oleju ciężkiego na węglowodory wchodzące w zakres oleju napędowego. Wszystkie zanieczyszczenia organiczne, których niewielka ilość pozostała w oleju po procesie destylacji,
ulegają rozkładowi w procesie krakingu termicznego i w ponownej destylacji są usuwane z
frakcji oleju napędowego.
183 192
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
361 Кб
Теги
pl183192b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа