close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL183430B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183430
(21) N um er zgłoszenia:
(22) D ata zgłoszenia:
(13) B1
326222
03.10.1996
(51) IntCl7
(86) D ata i numer zgłoszenia międzynarodowego:
U rząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.1996, PCT/EP96/04314
(87) D ata i num er publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
B65D 35/24
B65D 35/22
24.04.1997, WO97/14624,
PCT Gazette nr 18/97
( 5 4i sposób
) wytwarzania
Łącznik do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały
łącznika do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
16.10.1995,GB,9521124.9
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.06.2002 WUP 06/02
(57)1. Łącznik do dwukomorowej tubki na dwa różne
ateriały do ich osobnego przechowywania i dozowania
zawierający, część korpusową posiadającą cylindryczną
podstawę oraz jej rurowe przedłużenie u góry, zespół w
cylindrycznej podstawie do mocowania jej w sposób
odwracalny względem części szyjkowej/ wylotowej małej
tubki, zespół zewnętrzny usytuowany co najmniej na
fragmencie części korpusowej służący do wciskowego
dopasowywania i utrzymywania mniejszej tubki, mocowanej do łącznika w sposób odwracalny przy jego cylindrycznej części podstawy, współosiowo wewnątrz i
względem przynajmniej części wewnętrznej powierzchni
dużej tubki, przy czym część korpusowa wyznacza przynajmniej jeden kanał stanowiący połączenie z wnętrzem
mniejszej tubki, znamienny tym, że ma ...........................
15. Sposób wytwarzania łącznika do dwukomorowej
tubki na dwa różne materiały, znamienny tym, że podaje
się odpowiednio napełnioną i uszczelnioną mniejszą tubkę (t)
i zawierającą jeden materiał z zamocowanym na niej
zdejmowanym zamknięciem, następnie zdejmuje się
zamknięcie napełnionej mniejszej tubki (t), po czym
mocuje się łącznik (A), poprzez zamocowanie podstawy
łącznika względem części wylotowej/szyjkowej (n1)
mniejszej tubki (t), następnie podaje się pustą większą
tubkę (T) o otwartym końcu wyposażoną w zamocowane
do niej zdejmowane zamknięcie (C) i wprowadza się
mniejszą tubkę (t) z zamocowanym na niej łącznikiem......
PL
183430
B1
m
Twórcy wynalazku:
Nagesh K. Pal, Thane, IN
Shashank V. Dhalewadikar, Mumbai, IN
Colin Prottey, Bombay, IN
31.08.1998 BUP 18/98
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Szalkiewicz Tadeusz, PATPOL Spółka z 0.0.
Fig.18D.
Łącznik do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały
i sposób wytwarzania łącznika do dwukomorowej tubki
na dwa różne materiały
Zastrzeżenia patentowe
1. Łącznik do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały do ich osobnego przechowywania i dozowania zawierający, część korpusową posiadającą cylindryczną podstawę oraz
jej rurowe przedłużenie u góry, zespół w cylindrycznej podstawie do mocowania jej w sposób
odwracalny względem części szyjkowej/ wylotowej małej tubki, zespół zewnętrzny usytuowany co najmniej na fragmencie części korpusowej służący do wciskowego dopasowywania
i utrzymywania mniejszej tubki, mocowanej do łącznika w sposób odwracalny przy jego cylindrycznej części podstawy, współosiowo wewnątrz i względem przynajmniej części wewnętrznej powierzchni dużej tubki, przy czym część korpusowa wyznacza przynajmniej jeden
kanał stanowiący połączenie z wnętrzem mniejszej tubki, znamienny tym, że ma co najmniej
jeden kolejny kanał wyznaczony przez zewnętrzną powierzchnię części korpusowej oraz
część wewnętrznej powierzchni (n2) dużej tubki (T) przeznaczony do łączenia z przestrzenią
pośrednią znajdującą się pomiędzy zewnętrzną powierzchnią mniejszej tubki (t) i wewnętrzną
większej tubki (T) osłaniającej mniejszą tubkę (t).
2. Łącznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że cylindryczna część podstawy (B) jest
wyposażona w sąsiednio uformowane ramię (S), które z kolei rozciąga się tworząc u góry
rurowe przedłużenie (TB) na części korpusowej.
3. Łącznik, według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że zespół do mocowania w sposób odwracalny cylindrycznej podstawy (B) względem mniejszej tubki (t) zawiera wewnętrzny gwint (TH) w części cylindrycznej (B) odpowiadający gwintowi (thl) w obszarze szyjkowym niniejszej tubki (t).
4. Łącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że zespół zewnętrzny na części korpusowej do wciskowego dopasowywania i utrzymywania mniejszej tubki (t) współosiowo wewnątrz tubki o dużym rozmiarze (T) zawiera na części korpusowej przynajmniej jedną roz
pórkę (ST).
5. Łącznik według zastrz.4, znamienny tym, że ma kilka rozporek (ST) wzdłuż obwodowej powierzchni części korpusowej.
6. Łącznik według zastrz.4 albo 5, znamienny tym, że rozporki (ST) są uformowane
integralnie na części korpusowej dla wciskowego dopasowywania względem części wewnętrznej powierzchni (n2) szyjki dużej tubki (T).
7. Łącznik według zastrz. 6, znamienny tym, że każda z rozporek (ST) rozpoczyna się
od cylindrycznej podstawy (B) i rozciąga się wzdłuż ramienia (S) do miejsca zaraz poniżej
górnej krawędzi rurowego przedłużenia (TB).
8. Łącznik według zastrz. 2, znamienny tym, że cylindryczna podstawa (B) i rurowe
przedłużenie (TB) są współosiowe, zaś przynajmniej jednym kanałem stanowiącym połączenie z wnętrzem mniejszej tubki (t) jest wewnętrzny kanał łączący z mniejszą tubką (t).
9. Łącznik według zastrz. 2 albo 8, znamienny tym, że rurowe przedłużenie (TB) posiada taki wewnętrzny kształt i układ, aby ograniczać okrągły i współśrodkowy wewnętrzny
kanał w odniesieniu do otworu mniejszej tubki (t).
10. Łącznik według zastrz. 8, znamienny tym, że kanał łączący z mniejszą tubką (t)
zawiera ponadto otwory przelotowe (PH) usytuowane w bokach rurowego przedłużenia (TB).
11. Łącznik według zastrz. 2 albo 8, znamienny tym, że kanał łączący z mniejszą tubką (t)
zawiera ponadto otwory przelotowe (PH) przewidziane w ramieniu (S) części korpusowej.
12. Łącznik według zastrz. 2 albo 7, albo 8, znamienny tym, że rurowe przedłużenie
(TB) ma otwór niewspółśrodkowy względem jego cylindrycznej podstawy (B).
183 430
3
13. Łącznik według zastrz. 2 albo 7, albo 8, znamienny tym, że cylindryczna podstawa
(B) rozciąga się ku górze w zasadniczo półokrągłą część przechodzącą w zwężające się ku
górze ramię, zaś pozostała półokrągła część podstawy rozciąga się pionowo tworząc u góry
rurowe przedłużenie (TB) na cylindrycznej podstawie (B) posiadające niewspółśrodkowy
wewnętrzny kanał o kształcie półokrągłym stanowiący połączenie z mniejszą tubką.
14. Łącznik według zastrz. 13, znamienny tym, że przewidziano przynajmniej jedną
rozpórkę (ST) rozciągającą się od cylindrycznej podstawy (B) w górę wzdłuż zwężającego się
ku górze ramienia, przy czym wymiary zewnętrznej powierzchni rozpórki (ST) i pionowo
rozciągającej się półokrągłej części wspomnianego rurowego przedłużenia (TB) umożliwiają
połączenie na zasadzie wciskowego dopasowywania względem wewnętrznej powierzchni
wymiarów szyjki większej tubki (T).
15. Sposób wytwarzania łącznika do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały,
znamienny tym, że podaje się odpowiednio napełnioną i uszczelnioną mniejszą tubkę (t)
i zawierającą jeden materiał z zamocowanym na niej zdejmowanym zamknięciem, następnie
zdejmuje się zamknięcie napełnionej mniejszej tubki (t), po czym mocuje się łącznik (A),
poprzez zamocowanie podstawy łącznika względem części wylotowej/szyjkowej (n1) mniejszej tubki (t), następnie podaje się pustą większą tubkę (T) o otwartym końcu wyposażoną
w zamocowane do niej zdejmowane zamknięcie (C) i wprowadza się mniejszą tubkę (t)
z zamocowanym na niej łącznikiem (A) do większej tubki (T) przez jej otwarty koniec oraz
wciskowe dopasowanie części zewnętrznej powierzchni łącznika względem wewnętrznej powierzchni (n2) większej tubki (T), korzystnie w pobliżu jej części szyjkowej, w celu utrzymywania w ten sposób mniejszej tubki (t) współosiowo wewnątrz większej tubki (T), napełnia się przestrzeń pośrednią wyznaczonej przez część zewnętrznej powierzchni mniejszej
tubki (t) razem z łącznikiem (A) i wewnętrzną powierzchnię (n2) większej tubki (T) drugim
materiałem przez otwarty koniec większej tubki (T) za pomocą urządzenia, a po napełnieniu
zaciska się i uszczelnia otwarty koniec tubki (T).
16. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że podczas podawania odpowiednio napełnionej mniejszej tubki z zamocowanym na niej zdejmowanym zamknięciem podaje się
również puste mniejsze tubki (t) o otwartym końcu, wyposażone w zamknięcie zamocowane
na nich w sposób odwracalny, następnie wprowadza się jeden z materiałów do mniejszej tubki (t)
za pomocą urządzenia napełniającego przez otwarty koniec mniejszej tubki (t), a po napełnieniu zaciska i uszczelnia się otwarty koniec tubki.
* * *
Przedmiotem niniejszego wynalazku jest łącznik do dwukomorowej tubki na dwa różne
materiały i sposób wytwarzania łącznika do dwukomorowej tubki na dwa różne materiały.
Łącznik przeznaczony jest do dwukomorowego dozownika tubkowego do osobnego przechowywania dwóch różnych od siebie substancji, które z pewnych przyczyn muszą być przechowywane osobno, na przykład z powodu zachodzenia między nimi reakcji chemicznych
i/lub fizycznej niezgodności, lub ponieważ przewidziano dostrzegalnie atrakcyjną postać produktu, na przykład substancje o różnych kolorach, przy czym wymagane jest jednoczesne
dozowanie połączonych substancji, gdy jest to pożądane, przez zastosowanie zewnętrznego
nacisku na korpus dozownika, który jest odkształcalny.
Pewne kosmetyki zdrowia i urody, zestawy do czyszczenia, a zwłaszcza preparaty dentystyczne wymagają często dwu- lub wielokomorowych pojemników do przechowywania
wspomnianych różnych od siebie substancji, na przykład substancji chemicznie ze sobą
reagujących i/lub fizycznie niezgodnych przeznaczonych do jednoczesnego odprowadzania
i końcowego zastosowania, gdy jest to pożądane.
Znane są już dwukomorowe dozowniki dla preparatów dentystycznych, które zawierają
dwie substancje stanowiące środki do czyszczenia zębów, z których każda zawiera składnik,
która chemicznie reaguje ze składnikiem w drugiej substancji, przy czym wspomniane substancje są oddzielone od siebie we wspomnianym dozowniku za pomocą membrany rozdzie-
4
183 430
łającej, która jest utworzona z materiału podatnego na nacisk, która nie reaguje z żadną
z dwóch substancji stanowiących środki do czyszczenia zębów przy wspólnym przechowywaniu. Chociaż w takich znanych dozownikach uzyskiwany jest cel, jakim jest skuteczne
przechowywanie dwóch substancji reagujących ze sobą i/lub fizycznie niezgodnych, oraz
jednoczesne ich uwalnianie, w celu jednoczesnego końcowego ich zastosowania, sposób
wytwarzania wspomnianych znanych dozowników jest kłopotliwy, czasochłonny, a także
kosztowny. Co ważne, wytwarzanie takich dwukomorowych dozowników jest związane
z istotną modyfikacją urządzeń do produkcji dozowników i wymaga specjalnego wspomagania napełniania dozowników.
Dokument nr EP-A-0564208 opisuje dwukomorowy dozownik tubkowy posiadający
dwuczęściowy łącznik, który posiada szereg wewnętrznych kanałów do odprowadzenia materiału z tubek.
Podstawowym celem niniejszego wynalazku jest zatem dostarczenie pojemnika dozownikowego, który zapewni skuteczne osobne przechowywanie dwóch różnych od siebie substancji, które reagują ze sobą i/lub są fizycznie niezgodne, i/lub są dostrzegalnie różne, oraz
który zapewni także jednoczesne uwalnianie obu wspomnianych substancji, gdy jest to pożądane, w celu jednoczesnego końcowego ich zastosowania po przyłożeniu zewnętrznego nacisku na część korpusową dozownika, która jest odkształcalna.
Kolejnym celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie dwukomorowego dozownika
tubkowego przy zastosowaniu tradycyjnego wytwarzania tubek i technik napełniania.
Innym celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie łącznika, dzięki któremu tradycyjne zbiorniki tubkowe, takie jak tubki z pastą do zębów o różnych kształtach, mogą być
wykorzystywane do wytwarzania dwukomorowych dozowników przeznaczonych do przechowywania i jednoczesnego wyciskania, w razie potrzeby, dwóch różnych od siebie substancji, w celu jednoczesnego końcowego ich zastosowania.
Kolejnym celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie prostego i ekonomicznego
sposobu wytwarzania dwukomorowych dozowników tubkowych.
Zgodnie z jednym z aspektów niniejszego wynalazku, dostarcza on zestaw dwukomorowego dozownika tubkowego przeznaczonego do przechowywania dwóch różnych od siebie
materiałów, takich jak wymienione wcześniej substancje, oraz do jednoczesnego odprowadzania tych materiałów, gdy jest to pożądane, który to zestaw zawiera: małą tubkę zawierającą jeden ze wspomnianych materiałów i posiadającą odkształcalną część korpusowa, łącznik
zamocowany do części wylotowej i/lub szyjkowej wspomnianej tubki o małym rozmiarze
oraz posiadający przynajmniej jeden kanał łączący z wnętrzem wspomnianej tubki o małym
rozmiarze, przy czym wspomniany łącznik zawiera ponadto zespół do współosiowego wewnętrznego mocowania do niego tubki o małym rozmiarze, oraz względem dużej tubki, która
także posiada odkształcalną część korpusową, przestrzeń pośrednią pomiędzy zewnętrzną
powierzchnią wspomnianej tubki o małym rozmiarze z łącznikiem i wewnętrzną powierzchnią tubki o dużym rozmiarze, zawierającą drugi ze wspomnianych różnych od siebie materiałów, tak aby po zastosowaniu siły/nacisku na odkształcalną część korpusową tubki o dużym
rozmiarze wspomniane różne od siebie materiały z tubki o małym rozmiarze i z przestrzeni
pośredniej zostały jednocześnie odprowadzone poprzez część wylotową wspomnianej tubki
o dużym rozmiarze, oraz zamknięcie wspomnianego wylotu tubki o dużym rozmiarze.
Zgodnie z kolejnym aspektem niniejszego wynalazku, dostarcza on łącznik do zastosowania w dwukomorowym dozowniku tubkowym zawierający: część korpusową posiadającą
cylindryczną podstawę i rurowe jej przedłużenie u góry, zespół przewidziany we wspomnianej podstawie cylindrycznej do odwracalnego jej zamocowania względem wspomnianej części szyjkowej/wylotowej tubki, zespół przewidziany na zewnętrznej powierzchni przynajmniej fragmentu wspomnianej części korpusowej przeznaczony do wpasowywania na wcisk i
utrzymywania wspomnianej mniejszej tubki, przymocowanej do łącznika w sposób odwracalny, przy jego cylindrycznej części podstawy, współosiowo wewnątrz i względem przynajmniej części wewnętrznej powierzchni wspomnianej dużej tubki, przy czym wspomniana
część korpusowa wyznacza przynajmniej jeden kanał łączący z wnętrzem wspomnianej
mniejszej tubki, oraz przynajmniej jeden kolejny kanał wyznaczony przez przynajmniej część
183 430
5
zewnętrznej powierzchni wspomnianej części korpusowej i część wewnętrznej powierzchni
większej tubki do łączenia z przestrzenią pośrednią powstałą pomiędzy zewnętrzną powierzchnią mniejszej tubki i wewnętrzną większej tubki osłaniającej mniejszą tubkę.
Zgodnie z kolejnym aspektem niniejszego wynalazku, zaprezentowano sposób wytwarzania dwukomorowego dozownika tubkowego zawierającego przechowywane osobno dwa
różne od siebie opisane wcześniej materiały, oraz posiadającego zespół do jednoczesnego
odprowadzania dwóch różnych od siebie materiałów, gdy jest to pożądane, który to sposób
przewiduje: dostarczenie pustej tubki o małym rozmiarze i o otwartym końcu, wyposażonej
w zamocowane na niej zdejmowane zamknięcie, wprowadzenie jednego ze wspomnianych
materiałów do tubki o małym rozmiarze za pomocą urządzenia napełniającego przez wspomniany otwarty koniec tubki o małym rozmiarze, po czym następuje zaciśnięcie i uszczelnienie otwartego końca, po tym jak napełnianie zostanie zakończone, zastąpienie zdejmowanego
zamknięcia napełnionej w powyższy sposób tubki o małym rozmiarze przez łącznik, taki jak
opisano, w celu dopasowania podstawy łącznika względem części wylotowej/ szyjkowej tubki o małym rozmiarze, dostarczenie pustej tubki o dużym rozmiarze i o otwartym końcu, wyposażonej w zamocowane na niej zdejmowane zamknięcie, wprowadzenie tubki o małym
rozmiarze z zamocowanym łącznikiem do wspomnianej tubki o dużym rozmiarze i przez jej
otwarty koniec i wciskowe dopasowanie części zewnętrznej powierzchni łącznika względem
wewnętrznej powierzchni wspomnianej dużej tubki, aby w ten sposób utrzymywać tubkę
o małym rozmiarze współosiowo wewnątrz tubki o dużym rozmiarze, wypełnienie przestrzeni
pośredniej wyznaczonej przez część zewnętrznej powierzchni tubki o małym rozmiarze
z łącznikiem i wewnętrzną powierzchnią tubki o dużym rozmiarze drugim z różnych od siebie
materiałów przez otwarty koniec tubki o dużym rozmiarze za pomocą urządzenia napełniającego, po czym następuje zaciśnięcie i uszczelnienie otwartego końca tubki o dużym rozmiarze, po tym jak napełnianie zostanie zakończone, w celu utworzenia dwukomorowego dozownika tubkowego.
Łącznik do zastosowania w dwukomorowym dozowniku tubkowym według niniejszego
wynalazku umożliwia więc połączenie ze sobą dwóch wcześniej wykonanych tubek, takich
jak tubki pasty do zębów, jedna wewnątrz drugiej, w celu uzyskania dwukomorowego dozownika tubkowego umożliwiającego osobne przechowywanie dwóch różnych od siebie substancji, oraz ich jednoczesne wyciskanie ze wspomnianego dozownika, gdy jest to pożądane,
po zastosowaniu zewnętrznego nacisku na ten dozownik. Opcjonalnie, takie dozowniki mogą
być wyposażone w szczególnie rozwiązane nasadki (nakręcane lub zatrzaskiwane), posiadające
odpowiedni pierścień i czop powstrzymujący dostęp zanieczyszczeń do otworu.
Korzystnie łącznik według niniejszego wynalazku, zawiera gwintowany element składowy w postaci zmodyfikowanej nasadki z wewnętrznym gwintem dopasowanym do gwintu
części szyjkowej tradycyjnych tubek pasty do zębów. Jeden z kilku układów łącznika przewiduje centralny kanał utworzony w łączniku, stanowiący połączenie z wnętrzem mniejszej tubki, do której jest przykręcony. Łącznik ten jest ponadto wyposażony w zespół wciskowego
dopasowywania przeznaczony do utrzymywania wspomnianej tubki współosiowo wewnątrz
większej tubki tak, aby uzyskać dwukomorowy dozownik tubkowy, przy czym wspomniany
zespół wciskowego dopasowywania może stanowić połączenie na zasadzie dopasowywania
na wcisk względem wewnętrznej części szyjki większej tubki. Gwintowany element składowy może być wykonany w dowolny sposób i z dowolnych materiałów, przy czym z korzyścią
jest wykonywany przez wstrzykiwanie wtryskowe, jeśli stosowane są tworzywa sztuczne.
Przedmiot wynalazku zostanie uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia widok z boku pierwszego przykładu wykonania, fig. 2 - widok
rzutu z góry łącznika z fig. 1, fig. 3 - widok z boku przekroju z boku łącznika wykonanego
wzdłuż linii S-S' na fig. 2, fig. 4 - widok drugiego przykładu wykonania łącznika, fig. 5 - widok rzutu z góry łącznika z fig.4, fig. 6 - widok z boku przekroju łącznika wykonanego
wzdłuż linii S-S' na fig. 5, fig. 7 - widok z boku trzeciego przykładu wykonania łącznika,
fig. 8 - widok rzutu z góry łącznika z fig. 7, fig. 9 - widok z boku przekroju łącznika wykonanego wzdłuż linii S-S' na fig. 8, fig. 10 - widok z boku czwartego przykładu wykonania łącznika, fig. 11- widok rzutu z góry łącznika z fig. 10, fig. 12 - widok z boku przekroju łącznika
6
183 430
wykonanego wzdłuż linii S-S' na fig. 11, fig. 13 - widok z boku piątego przykładu wykonania
łącznika, fig. 14 - widok rzutu z góry łącznika z fig. 13, fig. 15 - widok z boku przekroju
łącznika wykonanego wzdłuż linii S-S' na fig. 14, fig. 16 - widok rzutu z góry szóstego przykładu wykonania łącznika, fig. 17 - widok przekroju wykonanego wzdłuż linii S-S' na fig. 16,
fig. 18A do fig. 18D-schematyczne widoki pokazujące sposób wytwarzania dwukomorowego
dozownika tubkowego, fig. 19 - widok rzutu z góry dwukomorowego dozownika tubkowego
(pozbawionego zamknięcia nasadkowego większej tubki).
Odnośnie najpierw fig. 1 do fig. 3, przedstawiono tu pierwszy przykład wykonania
łącznika według niniejszego wynalazku. Fig. 1 przedstawia łącznik oznaczony ogólnie literą
odnośnikową A pokazany w widoku z boku. Jak widać, łącznik A zasadniczo składa się
z cylindrycznej części podstawy B z przylegającym ramieniem S, które rozciąga się dalej
tworząc u góry rurowe przedłużenie TB. Kilka wydłużonych rozporek ST jest uformowanych
na łączniku A. Każda rozporka ST rozpoczyna się w pobliżu podstawy B i rozciąga się
w górę wzdłuż ramienia S do miejsca poniżej górnej krawędzi rurowego przedłużenia TB.
Odnośnie teraz fig. 2, pokazano tu budowę łącznika w widoku rzutu z góry. Jak pokazano, łącznik ten posiada centralny kanał 01 który stanowi połączenie z wnętrzem małej tubki
(takiej jak tubka pasty do zębów o nominalnej średnicy wynoszącej 19 mm), do której jest on
przykręcany. Figura ta przedstawia w widoku rzutu z góry podstawę B, ramię S, rurowe przedłużenie TB i rozporki ST łącznika uformowanego według niniejszego wynalazku.
Na fig. 3, łącznik A jest pokazany w widoku przekroju wykonanego wzdłuż linii S-S'
na fig. 2. Jak pokazano, łącznik ten jest wyposażony w wewnętrzny gwint TH odpowiadający
gwintowi części szyjkowej dowolnej tradycyjnej tubki, która to tubka posiada mniejszy rozmiar otworu niż tubka, do której jest ona wciskowo wpasowywana (poniżej nazywane odpowiednio mniejszą i większą tubką). Ponadto, podstawa B, ramię S, rurowe przedłużenia TB,
rozpórki ST i centralny otwór 01 łącznika są zilustrowane w widoku przekrojowym. Zgodnie
z pierwszym przykładem wykonania opisanym powyżej, centralny otwór 01, jak pokazano,
stanowi okrągły i współśrodkowy wewnętrzny otwór w stosunku do otworu mniejszej tubki,
do której łącznik jest mocowany za pomocą gwintu TH łącznika i odpowiadającego mu
gwintu na szyjce małej tubki.
Odnośnie teraz fig. od 4 do 17, pokazano tu kolejne przykłady wykonania łącznika według niniejszego wynalazku.
Drugi przykład wykonania zilustrowany na fig. od 4 do 6 przedstawia łącznik posiadający cylindryczną podstawę B, która przechodzi w ramię S, tworząc u góry rurowe przedłużenie TB. Rozpórki ST, jak pokazano, rozpoczynają się u podstawy B i rozciągają się wzdłuż
ramienia S, do miejsca zaraz pod górną krawędzią rurowego przedłużenia TB. Zgodnie z drugim przykładem wykonania, podstawowe elementy łącznika, mianowicie cylindryczna podstawa B, ramię S, rurowe przedłużenie TB, centralny otwór 01 i rozpórki ST, są przewidziane
podobnie do pierwszego przykładu wykonania zilustrowanego na fig. od 1 do 3. Jednakże,
zgodnie z drugim przykładem wykonania, wewnętrzny kształt i układ rurowego przedłużenia
TB został tak przewidziany, aby uzyskać centralny otwór 01 w kształcie kwadratu, w ten sposób umożliwiając odprowadzanie z mniejszej tubki, z którą łączy, się otwór 01, zawartości
o przekroju w kształcie kwadratu.
Trzeci przykład wykonania zilustrowany na fig. od 7 do 9 przedstawia łącznik posiadający cylindryczną podstawę B, która rozciąga się w ramię S, tworząc u góry rurowe przedłużenie TB. Rozpórki ST, jak pokazano, rozpoczynają się u podstawy B i rozciągają się wzdłuż
ramienia S do miejsca zaraz pod górną krawędzią rurowego przedłużenia TB. Zgodnie z trzecim przykładem wykonania, podstawowe elementy łącznika, mianowicie cylindryczna podstawa B, ramię S, rurowe, przedłużenie TB, centralny otwór 01 i rozpórki ST, są przewidziane
podobnie do pierwszego przykładu wykonania zilustrowanego na fig. od 1 do 3. Jednakże,
zgodnie z trzecim przykładem wykonania, wewnętrzny kształt i układ rurowego przedłużenia
TB został tak przewidziany, aby uzyskać centralny otwór 01 w kształcie gwiazdy, umożliwiając w ten sposób odprowadzanie z mniejszej tubki, z którą łączy się otwór 01, zawartości
o przekroju w kształcie gwiazdy.
183 430
7
Łącznik według czwartego przykładu wykonania jest zilustrowany na fig. od 10 do 12.
Zgodnie z tym czwartym przykładem wykonania, łącznik także posiada takie same podstawowe elementy, mianowicie cylindryczną podstawę B, ramię S, rurowe przedłużenie TB,
centralny otwór 01 i rozporki ST, co w pierwszym przykładzie wykonania. Jednakże, zgodnie
z czwartym przykładem wykonania, rurowe przedłużenie TB, jak pokazano, jest wyposażone
po bokach w otwory przelotowe PH, poza otworem centralnym 01. Zatem zgodnie z tym
przykładem wykonania, zawartość mniejszej tubki może być odprowadzana dodatkowo,
oprócz otworu centralnego 01, przez otwory przelotowe PH umieszczone w bocznych ściankach rurowego przedłużenia TB. Opcjonalnie, odprowadzanie przez otwór centralny 01 może
być odpowiednio blokowane, gdy jest to pożądane.
Piąty przykład wykonania łącznika według niniejszego wynalazku został zilustrowany
na fig. od. 13 do 15. Jak pokazano, łącznik zgodnie z piątym przykładem wykonania także
posiada podobne podstawowe elementy, mianowicie cylindryczną podstawę B, ramię S, rurowe przedłużenie TB, centralny otwór 01 i rozporki ST, co w pierwszym przykładzie wykonania. Jednakże, w tym przykładzie wykonania łącznik, jak pokazano, posiada otwory przelotowe PH przewidziane w ramieniu S. Zatem zgodnie z tym przykładem wykonania, zawartość mniejszej tubki może być odprowadzana przez, oprócz centralnego kanału 01, otwory
przelotowe PH w ramieniu. Opcjonalnie, odprowadzanie przez centralny otwór 01 może być
odpowiednio blokowane, gdy jest to pożądane.
Kształt i ilość otworu(ów) przelotowego(ych), jak pokazano na fig. od 10 do 15, może
różnić się w zależności od zawartości, która ma być odprowadzana i/lub końcowego zastosowania.
Możliwe jest także zróżnicowanie kształtu i układu zewnętrznej powierzchni części
korpusowej łącznika, zwłaszcza jego rurowego przedłużenia i/lub rozporek, z uwzględnieniem lub bez modyfikacji wewnętrznego kształtu i układu rurowego przedłużenia (centralnego otworu 01), w celu uzyskania dalszej zmiany kształtu zawartości odprowadzanej przez
łącznik przeznaczony do zastosowania w dwukomorowym dozowniku tubkowym według
niniejszego wynalazku.
Kolejny szósty przykład wykonania łącznika według niniejszego wynalazku jest zilustrowany na fig. 16 i 17. Jak pokazano na fig. 17, która stanowi widok przekroju wykonanego
wzdłuż linii S-S' na fig. 16, łącznik posiada cylindryczną podstawę B, która rozciąga się
w ramię S, w celu utworzenia niewspółśrodkowego półokrągłego centralnego otworu 01, co
jest dobrze widoczne w widoku rzutu z góry na fig. 16. Rozporki ST w tym przykładzie wykonania także rozciągają się od cylindrycznej podstawy B, zwężając się ku górze, do miejsca
zaraz pod górną krawędzią półokrągłego otworu 01.
Centralny otwór 01, zgodnie z szóstym przykładem wykonania, umożliwia więc powstanie niewspółśrodkowego półokrągłego kanału odprowadzającego zawartość mniejszej
tubki w zestawie dwukomorowego dozownika tubkowego według niniejszego wynalazku.
Zewnętrzne wymiary rozpórek ST oraz przynajmniej fragmentu części korpusowej łącznika
są tak przewidziane, aby umożliwić jego łączenie przez wciskowe dopasowanie względem
wewnętrznych wymiarów szyjki większej tubki, do której łącznik jest wciskowo dopasowywany, w celu utrzymywania i osłaniania tubki o małym rozmiarze współosiowo wewnątrz
większej tubki w dwukomorowym dozowniku tubkowym według niniejszego wynalazku.
Chociaż zilustrowane przykłady wykonania przedstawiają odmiany łącznika oparte na
pojedynczej właściwości odróżniającej je od siebie (kształt/rozmiar otworu, wprowadzenie
otworów przelotowych), odmiana taka może łączyć kilka takich właściwości tak, aby uzyskać
pożądany rodzaj łącznika.
Odnośnie teraz fig. od 18A do 18D, pokazują one sposób wytwarzania dwukomorowego dozownika tubkowego wykorzystującego łącznik według niniejszego wynalazku.
Na fig. 18A mniejsza tubka t, która została już napełniona jednym z materiałów (za
pomocą tradycyjnych urządzeń napełniających) i uszczelniona, ma właśnie zostać, jak pokazano, połączona z łącznikiem A poprzez obrócenie tubki t względem łącznika A w kierunku
wskazanym przez strzałkę a. Wewnętrzny gwint TH łącznika A i zewnętrzny gwint thl wokół
szyjki nl mniejszej tubki t zapewniają możliwość nakręcenia łącznika A na mniejszą tubkę.
8
183 430
Po nakręceniu łącznika A na mniejszą tubkę t w sposób opisany powyżej, uzyskiwany jest
zestaw mniejszej tubki t z łącznikiem A, jak pokazano na fig. 18B.
Po zestawieniu tubki t z łącznikiem A, jak wspomniano powyżej, tworzony jest dwukomorowy dozownik tubkowy zgodnie z następującymi etapami roboczymi zilustrowanymi
na fig. lC i 18D.
Na fig. 18C, odpowiednio napełniona i uszczelniona mniejsza tubka t z nakręconym na
nią łącznikiem A, jest, jak pokazano, wprowadzana do pustej tubki o dużym rozmiarze T
przez otwarty tylny koniec wspomnianej większej tubki T. Wylot tubki o dużym rozmiarze T
jest zamykany za pomocą zdejmowanej nasadki C. Łącznik razem z mniejszą tubką t jest
więc wprowadzany w większą tubkę T, aż rozporki łącznika ST zapewnią wciskowe dopasowanie względem wewnętrznej części szyjki n2 większej tubki T, w celu utrzymywania i osłaniania w ten sposób mniejszej tubki t współosiowo wewnątrz większej tubki T. Takie połączenie na zasadzie wciskowego dopasowania łącznika A i mniejszej tubki t zestawionych
wewnątrz wspomnianej większej tubki T jest dalej zilustrowane na fig. 18D, gdzie jedynie
większa tubka T została pokazana w przekrojowym widoku z boku.
Po zestawieniu niniejszej tubki t wewnątrz większej tubki T za pomocą łącznika A, jak
to opisano powyżej, przestrzeń pośrednia powstała pomiędzy zewnętrzną powierzchnią
mniejszej tubki t z łącznikiem A i wewnętrzną powierzchnią większej tubki T jest napełniana
drugim materiałem (różnym i posiadającym inne właściwości od materiału zawartego
w mniejszej tubce) za pomocą urządzenia napełniającego.
Wprowadzenie dwóch różnych od siebie substancji do odpowiednich części, jak to opisano powyżej, może być wykonywane za pomocą dowolnych tradycyjnych lub specjalnie
przewidzianych technik napełniania tubek. Po ukończeniu napełniania odpowiednich części,
otwarty tylny koniec większej tubki T jest zamykany przez obciskanie i uszczelnianie za pomocą technik mechanicznych, ultradźwiękowych lub nagrzewania impulsowego. Dwukomorowy dozownik tubkowy zostaje więc przystosowany do oddzielnego przechowywania dwóch
różnych się od siebie substancji, zapobiegając w ten sposób na przykład wszelkim reakcjom
chemicznym i/lub problemom związanym z fizyczną niezgodnością przy wspólnym przechowywaniu tego typu substancji.
W celu odprowadzania substancji przechowywanych jak opisano powyżej z dwukomorowego dozownika tubkowego według niniejszego wynalazku, dozownik ten jest poddawany
zewnętrznemu naciskowi na odkształcalną część korpusową większej tubki T, a także mniejszej tubki t, w ten sposób jednocześnie wyciskając substancję zawartą w mniejszej tubce
przez otwór 01 i/lub otwór 02, oraz materiał zawarty w przestrzeni SP przez otwór 02 przy
zwykłym końcu wylotowym dozownika. Otwory 01 i 02 są przejrzyście pokazane na fig. 19.
Jak widać, dwukomorowy dozownik tubkowy według niniejszego wynalazku może być
uzyskany przez efektywne wykorzystanie tradycyjnych zbiorników tubkowych, na przykład
tych z otworami o średnicy 35 i 19 mm, przez zastosowanie łącznika, który tu opisano i scharakteryzowano. Co więcej, niniejszy wynalazek może wykorzystywać tubki o rozmaitych
średnicach, zazwyczaj od 10 do 50 mm dla tubki wewnętrznej, a 15 do 60 mm lub więcej dla
tubki zewnętrznej. Łącznik według niniejszego wynalazku zapewnia także efektywne wykorzystanie tradycyjnego sposobu wytwarzania tubek oraz technik napełniania, w ten sposób
unikając modyfikacji technologii wytwarzania, oraz zaoszczędzając czas i wydatki związane
z wytwarzaniem dwukomorowych dozowników tubkowych.
Możliwe jest wprowadzenie pewnych oczywistych modyfikacji w budowie dwukomorowego dozownika tubkowego według niniejszego wynalazku, który przedstawiono powyżej,
na przykład przez wybór materiału łącznika, wybór odmiany stosowanych odkształcalnych
zbiorników tubkowych, zmiany kształtu i układu otworu do jednoczesnego odprowadzania
zawartości dwukomorowego dozownika tubkowego, liczby i kształtu rozpórek, oraz sposobu
wprowadzania zawartości do dwukomorowego dozownika tubkowego według niniejszego
wynalazku, oraz wszystkich modyfikacji takich, jak dostrzegalne cechy, na przykład przezroczystość, półprzezroczystość tubek lub postaci produktu, które prowadzą do uzyskania tych
samych celów, które przedstawiono dla dozownika według niniejszego wynalazku, którego
dotyczy niniejszy opis.
183 430
9
Łączniki i tubki mogą być wytwarzane z jakiegokolwiek materiału. Korzystnymi materiałami do tworzenia tubek i łączników są między innymi metale (takie jak aluminium), laminatowe tworzywa sztuczne, nielaminatowe tworzywa sztuczne, przezroczyste/ półprzezroczyste/ nieprzezroczyste tworzywa sztuczne, termoutwardzalne tworzywa sztuczne i termoplastyczne tworzywa sztuczne. Dostępne w handlu zbiorniki tubkowe o średnicy w zakresie
od 10 mm do 60 mm mogą być łatwo zastosowane dla celów niniejszego wynalazku. Tubki
z tworzyw sztucznych mogą być albo pozbawione bocznych zgrzewów, przygotowane przez
współwytłaczanie jednowarstwowego lub wielowarstwowego tworzywa sztucznego, albo
mogą być wytwarzane przy wykorzystaniu tradycyjnych technik z laminatowych tworzyw
sztucznych (z folią lub bez).
Niniejszy wynalazek może znaleźć zastosowanie dla rozmaitych produktów, takich jak
środki dentystyczne, spożywcze, kosmetyki dla skóry i włosów, środki czyszczące dla gospodarstwa domowego, kleje z katalizatorami, i tym podobne, kiedy to konieczne jest przechowywanie dwóch wzajemnie niezgodnych substancji w zwykłym dozowniku, oraz odprowadzanie obu jednocześnie tak, aby umożliwić ich wzajemną reakcję podczas używania, w celu
uzyskania wyjątkowej ulepszonej korzyści. Możliwe zastosowania to między innymi: a) dla
celów dentystycznych - dostarczanie fluorku w pastach na bazie kredy, dostarczanie żelu
z nadtlenku wodoru jednocześnie z pastą na bazie sody oczyszczonej, jednoczesne dostarczanie żeli o różnych kolorach i postaciach, b) dla kosmetyków do włosów - jednoczesne dostarczanie szamponu anionowego z odżywką kationową.
Rozwiązanie łącznika zależeć będzie głównie od końcowego zastosowania, to znaczy
odprowadzania dwóch wzajemnie niezgodnych substancji. Proporcje dwóch substancji, ich
reologia i inne właściwości fizyczne, takie jak gęstość, i tym podobne, będą w wysokim stopniu decydować o wymiarach (rozwiązaniu) łącznika. Te właściwości będą także stanowić
o wyborze materiału na łącznik, podobnie jak na zbiorniki tubkowe.
183 430
Fig.18A.
Fig.18B.
Fig.18D.
Fig.19.
Fig.18C.
183 430
Fig. 16.
Fig.17.
183 430
Fig.13.
Fig.14.
Fig.15.
183 430
Fig.10.
Fig. 11.
Fig.12.
183 430
Fig.7.
Fig.8.
Fig.9.
183 430
Fig.4.
Fig.5.
Fig.6.
183 430
Fig.1.
Fig.2.
Fig.3.
Departam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
794 Кб
Теги
pl183430b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа