close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL183648B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)183648
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
322538
(51) IntCl7
G05F 1/46
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 54)
(22) Data zgłoszenia:
Układ prostownika dwupołówkowego dla napięć m.cz.
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
12.04.1999 BUP 08/99
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.06.2002 WUP 06/02
PL 183648
B1
(57)
10.10.1997
1. Układ prostownika dwupołówkowego dla
napięć m. cz. zbudowany ze wzmacniaczy operacyjnych, rezystorów i diody prostowniczej, znamienny
tym, że zawiera wejściowy wzmacniacz operacyjny
(W1), którego wyjście połączone jest z wyprowadzeniem diody prostowniczej (D1), której drugie
wyprowadzenie połączone jest z wejściem uziemionego rezystorowego dzielnika napięciowego (R3 i
R4) i wejściem nieodwracającym układu wzmacniacza różnicowego, przy czym nieodwracające wejście
wejściowego wzmacniacza operacyjnego (W1)
stanowi wejście układu prostownika dwupołówkowego i połączone jest z odwracającym wejściem
układu wzmacniacza różnicowego z ujemnym
sprzężeniem zwrotnym, którego wyjście w stosunku
do masy stanowi wyjście układu prostownika dwupołówkowego a wejście odwracające wejściowego
wzmacniacza operacyjnego (W1) połączone jest z
wyjściem rezystorowego dzielnika napięciowego
(R3 i R4).
(73) Uprawniony z patentu:
Instytut Tele- i Radiotechniczny,
Warszawa, PL
(72) Twórcy wynalazku:
Janusz Borczyński, Warszawa, PL
Grzegorz Hunek, Warszawa, PL
Fig. 3
Układ prostownika dwupołówkowego dla napięć m. cz.
Zastrzeżenia patentowe
1. Układ prostownika dwupołówkowego dla napięć m. cz. zbudowany ze wzmacniaczy
operacyjnych, rezystorów i diody prostowniczej, znamienny tym, że zawiera wejściowy
wzmacniacz operacyjny (W1), którego wyjście połączone jest z wyprowadzeniem diody prostowniczej (D1), której drugie wyprowadzenie połączone jest z wejściem uziemionego rezystorowego dzielnika napięciowego (R3 i R4) i wejściem nieodwracającym układu wzmacniacza różnicowego, przy czym nieodwracające wejście wejściowego wzmacniacza operacyjnego (W1) stanowi wejście układu prostownika dwupołówkowego i połączone jest z odwracającym wejściem układu wzmacniacza różnicowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, którego wyjście w stosunku do masy stanowi wyjście układu prostownika dwupołówkowego
a wejście odwracające wejściowego wzmacniacza operacyjnego (W1) połączone jest z wyjściem rezystorowego dzielnika napięciowego (R3 i R4).
2. Układ prostownika dwupołówkowego dla napięć m. cz. zbudowany ze wzmacniaczy
operacyjnych, rezystorów i diody prostowniczej, znamienny tym, że zawiera wejściowy
wzmacniacz operacyjny (W1), którego wyjście połączone jest z wyprowadzeniem diody prostowniczej (Dl), której drugie wyprowadzenie połączone jest z uziemionym rezystorem (R4),
wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza operacyjnego (W2) i wejściem odwracającym wejściowego wzmacniacza operacyjnego (W1) , przy czym nieodwracające wejście
wejściowego wzmacniacza operacyjnego (W1) połączone jest z rezystorem (R1) drugiego
dzielnika napięciowego, którego drugie wyprowadzenie połączone jest z odwracającym wejściem drugiego wzmacniacza operacyjnego (W2) i rezystorem (R2) drugiego dzielnika napięciowego a wyjście drugiego wzmacniacza operacyjnego (W2) połączone jest z drugim
wyprowadzeniem rezystora (R2) drugiego dzielnika napięciowego.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ prostownika dwupołówkowego dla napięć m. cz.
stosowanego w układach pomiarowych.
Znane są dwa podstawowe rozwiązania prostownika dwupołówkowego.
Jeden ze znanych prostowników dwupołówkowych zbudowany jest ze wzmacniacza
operacyjnego w układzie prostownika jednopołówkowego zawierającego dwie diody prostownicze i dwa rezystory, który to wzmacniacz połączony jest z drugim wzmacniaczem operacyjnym w układzie wzmacniacza sumacyjnego odwracającego fazę zawierającego trzy rezystory (fig.1).
Drugi znany prostownik zbudowany jest ze wzmacniacza operacyjnego zawierającego
dwie diody prostujące i trzy rezystory w układzie prostującym z nieuziemionymi dwoma wyjściami, połączonymi z wejściami wzmacniacza różnicowego symetrycznego zawierającego
cztery rezystory (fig.2).
Wadą obu rozwiązań jest duża liczba elementów układu, konieczność stosowania dwu
diod prostowniczych oraz dobierania wartości rezystorów w celu uzyskania symetrii przebiegu wyprostowanego.
Układ według wynalazku zbudowany jest z wejściowego wzmacniacza operacyjnego,
którego wyjście połączone jest z wyprowadzeniem diody prostowniczej, której drugie wyprowadzenie połączone jest z wejściem uziemionego rezystorowego dzielnika napięciowego i
wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza operacyjnego. Wejście odwracające wejściowego wzmacniacza operacyjnego połączone jest z wyjściem rezystorowego dzielnika
napięciowego. Nieodwracające wejście wejściowego wzmacniacza operacyjnego stanowi
wejście układu prostownika dwupołówkowego i połączone jest z rezystorem wejścia odwra-
183 648
3
cającego wzmacniacza różnicowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wyjście wzmacniacza różnicowego względem masy stanowi wyjście układu przetwornika dwupołówkowego
m.cz.
W odmianie wynalazku, w miejsce dzielnika napięciowego, pomiędzy drugim wyprowadzeniem diody prostowniczej a ziemią, podłączony jest jeden rezystor obciążający.
Sygnał wejściowy doprowadzony jest do wejściowego wzmacniacza operacyjnego w
konfiguracji prostownika jednopołówkowego z diodą prostowniczą. Wzmocnienie prostownika jednopołówkowego ustalane jest przez rezystorowy dzielnik napięciowy. Sygnał wejściowy doprowadzony jest również do wejścia odwracającego układu wzmacniającego wykonanego w oparciu o wzmacniacz różnicowy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Do wejścia
nieodwracającego wzmacniacza różnicowego doprowadzony jest wyprostowany sygnał z
prostownika jednopołówkowego. Na wyjściu układu wzmacniacza różnicowego otrzymujemy
wyprostowany dwupołówkowo sygnał napięciowy.
Zaletą układu według wynalazku jest uproszczenie rozwiązania układu prostownika
dwupołówkowego poprzez zmniejszenie ilości elementów biernych i diody prostowniczej.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 i fig. 2 przedstawiają schematy znanych układów prostowników dwupołówkowych, fig. 3 przedstawia układ prostownika dwupołówkowego według wynalazku a fig. 4
jego odmianę.
P r z y k ł a d I:
Układ według wynalazku zbudowany jest z wejściowego wzmacniacza operacyjnego
W1, którego wyjście połączone jest z anodą diody prostowniczej D1, której katoda połączona
jest z wejściem rezystorowego dzielnika napięciowego R3 i R4 oraz wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego W2. Wejście odwracające wejściowego wzmacniacza operacyjnego W 1 połączone jest z wyjściem uziemionego dzielnika napięciowego R3 i R4. Nieodwracające wejście wejściowego wzmacniacza operacyjnego W 1 połączone jest z wejściem
odwracającym układu wzmacniacza różnicowego zbudowanego w oparciu o wzmacniacz
operacyjny W2 i rezystorowy dzielnik napięciowy R1 i R2.
P r z y k ł a d II.
Układ według wynalazku zbudowany jest z wejściowego wzmacniacza operacyjnego
W 1, którego wyjście połączone jest z anodą diody prostowniczej Dl, której katoda połączona
jest z uziemionym rezystorem R4 i wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego
W2. Wejście odwracające wejściowego wzmacniacza operacyjnego W 1 połączone jest z rezystorem R4. Nieodwracające wejście wejściowego wzmacniacza operacyjnego W 1 połączone jest z wejściem odwracającym układu wzmacniacza różnicowego zbudowanego w oparciu
o wzmacniacz operacyjny W2 i dzielnik napięciowy R1 i R2.
183 648
183 648
Fig. 3
Fig. 4
183 648
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
345 Кб
Теги
pl183648b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа