close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL184277B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY (19)PL (11)184277
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
330524
12.06.1997
(22) Data zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
12.06.1997, PCT/EP97/03050
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
24.12.1997, W097/48282,
PCT Gazette nr 55/97
(51) IntCl7
A21B 5/02
Produkt pośredni waflowy, sposób wytwarzania ukształtowanych półskorup waflowych
oraz forma do wytwarzania wyrobu waflowego
Pierwszeństwo:
)3
4(
Zgłoszenie ogłoszono:
)4(
5
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL
184277
B1
)3
0
(
17.06.1996,CH,1506/96
24.05.1999 BUP 11/99
30.09.2002 WUP 09/02
)
(73
)
(72
(74)
1. Produkt pośredni waflowy na bazie
wypieczonej mieszaniny ciasta na wafle,
mający wiele półskorup waflowych
połączonych ze sobą płaską łączącą
podstawą wafla, znamienny tym, że
grubość płaskiej łączącej podstawy (A)
wafla jest znacznie większa od grubości
półskorup waflowych (C).
Uprawniony z patentu:
SOREMARTEC S.A., Schoppach-Arlon, BE
Twórcy wynalazku:
Renato Rosso, Alba, IT
Pełnomocnik:
Szlagowska-Kiszko Teresa, POLSERVICE
FIG. 1
Produkt pośredni waflowy, sposób wytwarzania ukształtowanych półskorup
waflowych oraz forma do wytwarzania wyrobu waflowego
Zastrzeżenia patentowe
1. Produkt pośredni waflowy na bazie wypieczonej mieszaniny ciasta na wafle, mający
wiele półskorup waflowych połączonych ze sobą płaską łączącą podstawą wafla, znamienny
tym, że grubość płaskiej łączącej podstawy (A) wafla jest znacznie większa od grubości półskorup waflowych (C).
2. Sposób wytwarzania ukształtowanych półskorup waflowych, w którym formuje się
produkt pośredni waflowy, zawierający wiele półskorup waflowych połączonych ze sobą za
pomocą płaskiej łączącej podstawy wafla, przy czym formowanie wykonuje się przy użyciu
elementów formujących wyznaczających wgłębienie dopełniające do wgłębienia produktu
pośredniego waflowego, następnie wypełnia się to wgłębienie mieszaniną ciasta na wafle,
poddaje się mieszaninę ciasta na wafle wypiekaniu, otwiera się elementy formujące i wyjmuje
się uformowany produkt pośredni z wypieczonej mieszaniny ciasta, oddziela się za pomocą
operacji odcinania półskorupy waflowe od płaskiej łączącej płaskiej podstawy wafla, znamienny tym, że formuje się, a następnie wypieka produkt pośredni mający łączącą podstawę
(A) wafla o grubości znacznie większej niż grubość półskorup waflowych (C).
3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że znacznie większa grubość podstawy
(A) wafla jest równa w przybliżeniu 2,2 4÷2,5 mm.
4. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że grubość półskorup waflowych (C) jest
równa w przybliżeniu 1÷1,5 mm.
5. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że operacje odcinania wykonuje się w
płaszczyźnie zasadniczo równoległej do płaszczyzny podstawy (A) wafla.
6. Forma do wytwarzania wyrobu waflowego, mającego wiele ukształtowanych półskorup waflowych, połączonych ze sobą płaską łączącą podstawą wafla, zawierająca dwie części
formy do umieszczania wypiekanej w formie mieszaniny ciasta na wafle łączone ze sobą w
typowy układ matryc górnej i dolnej i wyznaczające w pozycji zamkniętej formy wgłębienie
dopełniające do kształtu wyrobu, znamienna tym, że grubość wgłębienia formy wyznaczającego płaską łączącą podstawę (A) wafla jest znacznie większa od grubości wgłębienia wyznaczającego ukształtowane półskorupy waflowe (C).
7. Forma według zastrz. 6, znamienna tym, że znacznie większa grubość wgłębienia formy
wyznaczającego płaską łączącą podstawę (A) wafla wynosi w przybliżeniu 2,2 ÷ 2,5 mm.
8. Forma według zastrz. 6, znamienna tym, że grubość wgłębienia wyznaczającego
ukształtowane półskorupy waflowe (C) wynosi w przybliżeniu 1÷ 1,5 mm.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest produkt pośredni waflowy, sposób wytwarzania ukształtowanych półskorup waflowych oraz forma do wytwarzania wyrobu waflowego.
Niniejszy wynalazek dotyczy w szczególności wytwarzania wafli, które są ukształtowane i mają zazwyczaj kształt na przykład półkulistego pucharka albo miseczki, niż zwykłego
płaskiego wafla stosowanego na przykład do wytwarzania nadziewanych ciastek znanych
powszechnie jako ciastka waflowe.
W opisach zgłoszeń patentowych EP-A-0 054 229 i EP-A-0 221 033 opisano rozwiązania, w których półkuliste waflowe pucharki otrzymuje się operację wycinania produktu pośredniego zawierającego płaską podstawę, z której wystają półkuliste pucharki w postaci
ukształtowanych fragmentów. W następstwie operacji odcinania, korzystnie prowadzonej
zazwyczaj w płaszczyźnie podstawy, półkuliste pucharki są oddzielane od samej podstawy,
która jest zwykle odrzucana.
184 277
3
Sposób stosowany do otrzymywania wyżej wymienionego produktu pośredniego obejmuje zwykle wypiekanie w formie wykonanej z dwu dopełniających się części formy (na
przykład z żeliwa), które wyznaczają przestrzeń odpowiadającą stałej albo zasadniczo stałej
grubości zarówno podstawy jak i ukształtowanych części.
Ze zgłoszenia patentowego GB-A-751 948 znany jest zestaw, w którym produkty waflowe są wypiekane między dwiema grzejnymi częściami formy zaopatrzonymi w dopełniające się formacje, to jest odpowiednio w powierzchnie lub obszary z wypukłościami (na
przykład żeberkami) i zagłębieniami. Kąty między bocznymi ścianami wspomnianych powierzchni lub obszarów z wypukłościami z jednej strony i z wspomnianymi zagłębieniami są
dobrane w taki sposób, żeby uczynić wafel grubszym na górze części ukształtowanej niż przy
jego podstawie.
Materiał wyjściowy jest zwykle utworzony z mieszaniny, której podstawę stanowią
woda, mąka albo mąki, cukier, substancje zapachowe itp.; odpowiednie receptury, które mogą
być różne zależnie od wymagań określonych przez zastosowanie, są szeroko znane w przemyśle spożywczym i nie wymagają opisywania ich tutaj, zwłaszcza że nie są one istotne dla
zrozumienia wynalazku.
Omawianą tu mieszaninę (ciasto na wafle) nakłada się w taki sposób, że kiedy dwie
części formy są zamknięte, sama mieszanina zajmuje wyżej wspomnianą przestrzeń. Forma
jest wtedy ogrzewana (sposób w jaki jest to przeprowadzane jest też szeroko znany w technice) dotąd, aż wafel zostanie wypieczony do pożądanego stopnia. Następujące potem otwarcie
formy czyni dostępnym wyżej wymieniony produkt pośredni, z którego odcinane są ukształtowane wafle.
Opisane powyżej rozwiązanie, chociaż w pełni zadowalające w odniesieniu do problemów, które miało pierwotnie rozwiązać (na przykład produkcja pralinek w rodzaju w opisanych opisach zgłoszeniowych EP-A-0 064 155 albo EP-A-0 086 319), napotyka pewne trudności, ilekroć pożądane jest wytworzenie cieńszych ukształtowanych wafli (na przykład mających grubość 1 ÷ 1,5 mm zamiast typowej grubości, w przybliżeniu 2,5 mm, jak w przypadku wspomnianych powyżej pralinek). Występuje to zwłaszcza w przemysłowych zastosowaniach, kiedy niezbędna jest duża przepustowość.
W przypadku bardzo cienkich wafli wzrasta ryzyko łamania się produktu pośredniego
w chwili jego usuwania z formy i w rzeczywistości sposób ten nie spełnia wymagań niezawodności i wydajności stawianych procesowi przemysłowemu.
Celem niniejszego wynalazku jest modyfikacja sposobu opisanego w części dotyczącej
stanu techniki, aby umożliwić wytwarzanie wafli ukształtowanych, na przykład jako miseczka, i bardzo cienkich (w przybliżeniu 1÷ 1,5 mm albo, jeśli to możliwe, nawet cieńszych).
Produkt pośredni waflowy na bazie wypieczonej mieszaniny ciasta na wafle, mający
wiele półskorup waflowych połączonych ze sobą płaską łączącą podstawą wafla, charakteryzuje się według wynalazku tym, że grubość płaskiej łączącej podstawy A wafla jest znacznie
większa od grubości półskorup waflowych C.
Sposób wytwarzania ukształtowanych półskorup waflowych, w którym formuje się
produkt pośredni waflowy, zawierający wiele półskorup waflowych połączonych ze sobą za
pomocą płaskiej łączącej podstawy wafla, przy czym formowanie wykonuje się przy użyciu
elementów formujących wyznaczających wgłębienie dopełniające do wgłębienia produktu
pośredniego waflowego, następnie wypełnia się to wgłębienie mieszaniną ciasta na wafle,
poddaje się mieszaninę ciasta na wafle wypiekaniu, otwiera się elementy formujące i wyjmuje
się uformowany produkt pośredni z wypieczonej mieszaniny ciasta, oddziela się za pomocą
operacji odcinania półskorupy waflowe od płaskiej łączącej płaskiej podstawy wafla, odznacza się według wynalazku tym, że formuje się, a następnie wypieka produkt pośredni mający
łączącą podstawę A wafla o grubości znacznie większej niż grubość półskorup waflowych C.
Korzystnie znacznie większa grubość podstawy A wafla jest równa w przybliżeniu 2,2 ÷
2,5 mm.
Korzystnie grubość półskorup waflowych C jest równa w przybliżeniu 1 ÷ 1,5 mm.
Korzystnie operacje odcinania wykonuje się w płaszczyźnie zasadniczo równoległej do
płaszczyzny podstawy A wafla.
4
184 277
Forma do wytwarzania wyrobu waflowego, mającego wiele ukształtowanych półskorup
waflowych, połączonych ze sobą płaską łączącą podstawą wafla, zawierająca dwie części
formy do umieszczania wypiekanej w formie mieszaniny ciasta na wafle łączone ze sobą w
typowy układ matryc górnej i dolnej i wyznaczające w pozycji zamkniętej formy wgłębienie
dopełniające do kształtu wyrobu, charakteryzuje się według wynalazku tym, że grubość
wgłębienia formy wyznaczającego płaską łączącą podstawę A wafla jest znacznie większa od
grubości wgłębienia wyznaczającego ukształtowane półskorupy waflowe C.
Korzystnie znacznie większa grubość wgłębienia formy wyznaczającego płaską łączącą
podstawę A wafla wynosi w przybliżeniu 2,2 ÷ 2,5 mm.
Korzystnie grubość wgłębienia wyznaczającego ukształtowane półskorupy waflowe C
wynosi w przybliżeniu 1 ÷ 1,5 mm.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładach wykonania na rysunku, na
którym fig. I pokazuje schematycznie produkt pośredni waflowy, otrzymany zgodnie z niniejszym wynalazkiem, fig. 2 pokazuje końcowy wyrób (ukształtowany wafel), otrzymany z produktu pośredniego z fig. 1 i fig. 3 pokazuje ze szczegółami formę do realizacji sposobu według niniejszego wynalazku.
Produkt pośredni P pokazany na fig. 1 jest utworzony zasadniczo przez arkusz wafla
(który, dla celu niniejszego wynalazku, może być rozważany jako o niesprecyzowanych wymiarach) złożony z płaskiej części A stanowiącej podstawę, w której utworzone są ukształtowane części w postaci półskorup C mające, w tym szczególnym przykładzie wykonania,
kształt ogólnie biorąc wydłużonej miseczki.
Mamy tu do czynienia z półskorupami w kształcie miseczek, które mają utworzyć waflową powłokę wyrobu spożywczego.
Złożony z półskorup C wafel (którego właściwości mogą być lepiej ocenione na podstawie fig. 2, gdzie pokazany jest sam wafel jako taki) jest otrzymywany z produktu pośredniego P w drodze operacji odcinania oznaczonej schematycznie jako T jedynie na fig. 1. Operacja odcinania może być przeprowadzona przez odcinanie prowadzone równolegle do głównej płaszczyzny warstwy podstawowej A.
Jedną istotną właściwością jaka może być dostrzeżona na podstawie fig. 1 jest fakt, że
produkt pośredni P nie ma jednolitej grubości, ale przeciwnie - jest odpowiednio cieńszy (1 ÷
1,5 mm albo nawet mniej) w ukształtowanych półskorupach C, w porównaniu ze znacznie
większą grubością (2,2 ÷ 2,5 mm) w płaskiej części stanowiącej podstawę A.
Z tego punktu widzenia, rozwiązanie według niniejszego wynalazku różni się od znanych rozwiązań, gdzie identyczna albo zasadniczo identyczna grubość, na przykład będąca
marnotrawstwem grubość 2,2 do 2,5 mm, przewidziana dla części stanowiącej podstawę i dla
części ukształtowanej np. w postaci półkulistego pucharka.
Rozwiązanie według niniejszego wynalazku jest oparte na rozpoznaniu faktu że, przy
wyjmowaniu z formy do wypiekania, największe naprężenia w produkcie pośrednim P powstają raczej w płaskiej łączącej podstawie A wafla, niż w ukształtowanych półskorupach
waflowych C.
W chwili obecnej Zgłaszający nie jest w stanie dostarczyć wyjaśnienia obserwowanego
zjawiska, w rzeczywistości należałoby spodziewać się czegoś przeciwnego, a mianowicie
tego, że bardziej znaczące naprężenia wystąpią w ukształtowanych półskorupach C z powodu
ich bezpośredniego kontaktu z wnętrzem odpowiednich dopełniających się kształtem części
dwuczęściowej formy.
Eksperymenty przeprowadzone przez Zgłaszającego wykazują, że wyjmowanie produktu pośredniego P z formy do wypiekania (działanie często nazywane "wyformieniem")
może następować bez ryzyka złamania nawet bardzo cienkich ukształtowanych półskorup C,
pod warunkiem, że łącząca podstawa A wafla ma dostateczną grubość (na przykład, w przybliżeniu 2,2 ÷ 2,5 mm).
Zapewnienie części w obrębie arkusza wafla stanowiącego produkt pośredni P z takimi
różnicami grubości (stosunek grubości płaskiej łączącej podstawy A do grubości ukształtowanych półskorup C przewyższa 1,5 i zwykle wynosi co najmniej 1,6 mm) zakłada ryzyko
niejednorodnego wypieczenia i tym samym niejednorodnych właściwości arkusza. Jest w
184 277
5
rzeczywistości oczywiste, że cienkie części zazwyczaj są wypieczone bardziej niż części grube. Jednakże fakt, że "użyteczne" części (ukształtowane półskorupy C) są częściami cieńszymi, podczas gdy części "odpadowe" (to jest płaska podstawa A) są częściami grubszymi, daje
możliwość regulowania właściwości wafla i warunków wypiekania, aby dało to najlepsze
wyniki pożądane dla użytecznych części bez konieczności nadmiernego niepokojenia się o
część, która jest zwykle odrzucana. Przy stosunkach grubości opisanych powyżej doświadczenia przeprowadzone przez Zgłaszającego wykazały, że podstawa A wafla posiada właściwość twardości i stąd mechanicznej wytrzymałości umożliwiającą łatwe i bezpieczne wyjmowanie produktu pośredniego P z formy do wypiekania. Oprócz tego Zgłaszający był w
stanie sprawdzić, że przy grubościach wskazanych powyżej, nawet płaska podstawa A wafla
ma dopuszczalną charakterystykę organoleptyczną, a więc może być stosowana w cyklu produkcyjnym produktów żywnościowych.
Figura 3 pokazuje schematycznie formę do wypiekania użyteczną w produkcji produktu
pośredniego P z fig. 1 (jak to zostało wspomniane, stosownie do szeroko znanych kryteriów).
W praktyce dwie dopełniające się części formy, górna i dolna, oznaczone odpowiednio
jako 2 i 3, mają strukturę, która przez dopełnienie odtwarza kształt produktu pośredniego P
(a zatem, dodatnio w przypadku części górnej 2 formy i ujemnie w przypadku dolnej części 3
formy).
W obydwu częściach formy górnej i dolnej odpowiednio 2 i 3 można wyróżnić odpowiednie części 4, 5 podstawy i odpowiednie części ukształtowane 6, 7.
Ważną właściwością omawianej formy jest to, że dopasowanie dwóch części formy
górnej 2 i dolnej 3 i/lub charakterystyki związanych z nimi elementów 8 zapewniających odstęp (te również są zwykle kształtowane jako elementy górne i dolne mające zazębiać się nawzajem, kiedy część górna formy 2 i przeciwna, dolna część formy 3 są łączone razem) jest
dobierane tak, aby dawać pewność, że jest tam odstęp o stałej grubości, na przykład w przybliżeniu 2,2 ÷ 2,5 mm, między częściami 4, 5 podstawy z dwóch połączonych części formy
górnej 2 i dolnej 3, podczas gdy części ukształtowane 6, 7 są rozdzielone przez odstęp, który
jest ukształtowany jak kształt półskorupy C i ma stałą grubość w przybliżeniu 1 ÷ 1,5 mm
(lub nawet mniej, zależnie od wymagań). Korzystnie, jedna albo obie spośród górnej 2 i dolnej 3 części formy są wytłoczone albo wykończone kwadratowym albo rombowym motywem
(tak zwanym "gofrowym") na całych ich powierzchniach.
Naturalnie, istota wynalazku pozostaje niezmieniona, a szczegóły produkcji i przykłady
wykonania mogą być szeroko zmieniane w odniesieniu do tych opisanych i zilustrowanych,
bez odchodzenia od zakresu niniejszego wynalazku.
184 277
184 277
PIG. 2
PIG. 3
184 277
FIG. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
532 Кб
Теги
pl184277b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа