close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL184286B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(19) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 184286
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
315892
(51) IntCl7
A01D 45/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
( 22) Data zgłoszenia:
30.08.1996
Maszyna do koszenia i siekania, zwłaszcza kukurydzy i innych roślin łodygowych
Pierwszeństwo:
(7
3)
Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co.KG.,
Stadtlohn, DE
30.08.1995,DE.195 31 918.4
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
03.03.1997 BUP 05/97
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL
184286
B1
30.09.2002 WUP 09/02
(57)1. Maszyna do koszenia i siekania, zwłaszcza kukurydzy i innych roślin łodygowych, w której na jej szerokości
roboczej są umieszczone co najmniej dwa, obracające się
w okół pionowych osi i zaopatrzone w wystające zęby zabierakowe bębny wciągowe i koszące, usytuowane poprzecznie
po obu stronach pionowej płaszczyzny symetrii maszyny i
przed um ieszczoną pośrodku sieczkarnią, w yposażoną w
wałki wciągowe, a do obwodu bębnów wciągowych i
koszących przylegają kanały transportowe, obejmujące nieruchome pionowe ściany prowadzące, dla doprowadzania
pociętego materiału żniwnego do wałków wciągowych
sieczkami, poprzez co najmniej jeden ukośny bęben transportowy, z nam ienna tym, że ściany prowadzące (22) umieszczone od strony sieczkami (11) po obu stronach wzdłużnej
płaszczyzny symetrii (9), m ają w widoku z góry kształt fali,
której doliny (23) są um ieszczone nad obszarem obwodu
(30) bębnów wciągowych i koszących, a grzbiety (24) są
umieszczone w obszarze klinowym, pomiędzy dwoma
sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi (2-4; 6-8), i,
że w obszarze grzbietów (24) je s t umieszczony jeden poprzeczny bęben transportowy (25), o pionowej osi obrotu
(27), który jest zaopatrzony w wystające zęby zabierakowe
(26), które poprzez szczeliny przelotowe (28) w ścianie prowadzącej (22) w ystają do kanału transportowego (21).
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Richard Wubbels, Borken, DE
Norbert Wolters, Gescher, DE
(74)
Pełnomocnik:
Nowakowski Janusz, PATPOL Spółka z 0.0.
Fig. 1
Maszyna do koszenia i siekania,
zwłaszcza kukurydzy i innych roślin łodygowych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Maszyna do koszenia i siekania, zwłaszcza kukurydzy i innych roślin łodygowych, w
której na jej szerokości roboczej sąumieszczone co najmniej dwa, obracające się wokół pionowych
osi i zaopatrzone w wystające zęby zabierakowe bębny wciągowe i koszące, usytuowane poprzecznie po obu stronach pionowej płaszczyzny symetrii maszyny i przed umieszczoną pośrodku sieczkarnią, wyposażoną w wałki wciągowe, a do obwodu bębnów wciągowych i koszących przylegają
kanały transportowe, obejmujące nieruchome pionowe ściany prowadzące, dla doprowadzania pociętego materiału żniwnego do wałków wciągowych sieczkami, poprzez co najmniej jeden ukośny
bęben transportowy, znamienna tym, że ściany prowadzące (22) umieszczone od strony sieczkarni (11) po obu stronach wzdłużnej płaszczyzny symetrii (9), mają w widoku z góry kształt fali, której doliny (23) są umieszczone nad obszarem obwodu (30) bębnów wciągowych i koszących, a
grzbiety (24) są umieszczone w obszarze klinowym, pomiędzy dwoma sąsiednimi bębnami
wciągowymi i koszącymi (2-4; 6-8), i, że w obszarze grzbietów (24) jest umieszczony jeden poprzeczny bęben transportowy (25), o pionowej osi obrotu (27), który jest zaopatrzony w wystające
zęby zabierakowe (26), które poprzez szczeliny przelotowe (28) w ścianie prowadzącej (22) wystają do kanału transportowego (21).
2. Maszyna według zastrz. 1, znamienna tym, że mające kształt fali ściany prowadzące (22)
są ukształtowane według płaskiej krzywej sinusoidalne.
3. Maszyna według zastrz. 1, znamienna tym, że co najmniej oba wewnętrzne,
graniczące z pionową płaszczyzną symetrii (9), bębny wciągowe i koszące (3,4; 7-8) maja taką
samą średnicę a ich osie (20) leżą we wspólnej płaszczyźnie poprzecznej (29), przebiegającej pod
kątem prostym do wzdłużnej płaszczyzny symetrii (9).
4. Maszyna według zastrz. 3, znamienna tym, że w obszarach klinowych między wewnętrznymi bębnami wciągowymi i koszącymi (2,3; 3,4; 6,7; 7,9) są umieszczone poprzeczne bębny transportowe (25).
5. Maszyna według zastrz. 1, znamienna tym, że w obszarach klinowych między
zewnętrznym bębnem wciągowym i koszącym (1; 5) a najbliższym graniczącym bębnem wciągowym i koszącym (2; 6) ściana prowadząca (22) ma kształt fali przebiegającej w postaci zarysu łuku,
zbliżonego do kształtu obwodu bębna (30) zewnętrznego bębna wciągowego i koszącego (1; 5).
6. Maszyna według zastrz. 5, znamienna tym, że ściana prowadząca (22) na zewnętrznym bębnie wciągowym i koszącym (1; 5) jest zakończona usytuowanym blisko jego obwodu (30) zgarniaczem (31) ze szczelinami przelotowymi (32) dla zębów zabierakowych (33)
zewnętrznego bębna wciągowego i koszącego (1; 5).
7. Maszyna według zastrz. 5, znamienna tym, że ściana prowadząca (22), w przyporządkowanym obwodowi (38) poprzecznych bębnów transportowych (25) obszarze grzbietów (24) fali, ma
szczeliny przelotowe (28) otoczone przez wystające listwy krzywkowe (35), przebiegające w kierunku wzdłużnym szczeliny przelotowej (28).
8. Maszyna według zastrz. 1, znamienna tym, że przed każdym poprzecznym bębnem
transportowym (25) w szczelinie między sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi (2-4;
6-8) jest umieszczony element rozdzielający (52).
9. Maszyna według zastrz. 8, znamienna tym, że poprzeczny bęben transportowy (25)
ma przeciwny kierunek obrotu względem każdego z obu bębnów wciągowych i koszących (2,4;
6-8), którym jest on przyporządkowany.
10.
Maszyna według zastrz. 9, znamienna tym, że poprzeczne bębny transportowe (25) w płaszczyźnie pionowej są dłuższe od bębnów wciągowych i koszących (1-8).
184 286
3
11. Maszyna według zastrz. 10, znamienna tym, że poprzeczne bębny transportowe (25)
mają oś obrotu (27) umieszczoną w odstępie odpowiadającym około 10 do 25% szerokości
kanału transportowego (21), od poziomej linii symetrii (50), między dwoma sąsiednimi bębnami
wciągowymi i koszącymi (6, 7; 7, 8).
12. Maszyna według zastrz. 3, znamienna tym, że zewnętrzny bęben wciągowy i koszący
(1; 5) i najbliższy graniczący wewnętrzny bęben wciągowy i koszący (2 i 6) mają przeciwne
kierunki obrotu, a pomiędzy nimi jest utworzona szczelina transportowa dla ciętego materiału
żniwnego.
13. Maszyna według zastrz. 10, znamienna tym, że bębny wciągowe i koszące (1-8) od
strony górnej maszyny są osłonięte płytami pokrywowymi (56-59).
14. Maszyna według zastrz. 13, znamienna tym, że zewnętrzna krawędź (60) płyty pokrywowej (56-59), w przednim obszarze bębna wciągowego i koszącego (1-8) jest umieszczona w większym odstępie od koła stopy jego zębów zabierakowych (33), niż w tylnym obszarze bębna
wciągowego i koszącego (1-8), przy czym odstęp ten zmniejsza się w kierunku tylnego obszaru bębna
wciągowego i koszącego (1-8) do wysokości koła stopy zębów dalej przebiega do niego stycznie.
15. Maszyna według zastrz. 14, znamienna tym, że zewnętrzna krawędź (60) płyty pokrywowej (57,58) w swoim tylnym obszarze, zwróconym do przylegającego poprzecznego bębna transportowego (3, 4; 7, 8), wystaje poza zewnętrzne koło głowy zębów zabierakowych (33) bębnów
wciągowych i koszących (2,3; 6,7) i jest usytuowana blisko zewnętrznego koła głowy zębów zabierakowych (33) sąsiadujących od wewnątrz bębnów wciągowych i koszących (3, 4; 7, 8).
16. Maszyna według zastrz. 15, znamienna tym, że tylny obszar płyty pokrywowej (57,
58) oraz tylny koniec elementu rozdzielającego (52) tworzy, między obydwoma bębnami
wciągowymi i koszącymi (2-4; 6-8), pionowy nosek prowadzący, do łączenia strumieni
materiału żniwnego transportowanych przez obydwa bębny wciągowe i koszące (2-4; 6-8).
17. Maszyna według zastrz. 16, znamienna tym, że nosek prowadzący jest zaopatrzony
w zgarniacz (62), którego wystający koniec jest usytuowany blisko obwodu (30) sąsiadujących
od zewnątrz bębnów wciągowych i koszących (3, 2; 7, 6).
18. Maszyna według zastrz. 11, znamienna tym, że do poprzecznych bębnów transportowych (25) w obszarze przylegającym do ściany prowadzącej (22) są przyporządkowane górne
płyty pokrywowe (64, 65).
19. Maszyna według zastrz. 18, znamienna tym, że zewnętrzna, pierwsza płyta
pokrywowa (64), jest usytuowana na wysokości płyty pokrywowej (57, 58) sąsiednich bębnów
wciągowych i koszących (2,3; 6,7) i poniżej co najmniej górnego wieńca (37) zębów zabierakowych (26), natomiast, wewnętrzna druga płyta pokrywowa (65) rozciąga się w przybliżeniu do
górnej strony poprzecznego bębna transportowego (25) i od strony jego obwodu (38) jest
ukształtowana jako zgarniacz (66).
20. Maszyna według zastrz. 1, znamienna tym, że w obszarze między położonym najbliżej pionowej płaszczyzny symetrii (9) poprzecznym bębnem transportowym (25), a wałkami
wciągowymi (10) sieczkami 11 jest umieszczony ukośny bęben transportowy (69), usytuowany
po obu stronach pionowej płaszczyzny symetrii (9).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest maszyna do koszenia i siekania, zwłaszcza kukurydzy i innych
roślin łodygowych.
W opisie EP 0 099 527A jest przedstawiona maszyna do koszenia i siekania kukurydzy, w której szereg bębnów wciągowych i koszących jest rozdzielonych na szerokości roboczej maszyny. Każdy bęben wciągowy i koszący, zaopatrzony w zęby zabierakowe, posiada tarczę koszącą, przestawną
obrotowo, nad którąjest umieszczony cylindryczny bęben wciągowy. Na obwodzie bębna wciągowego są rozmieszczone wybrania w postaci kieszeni. Tarcza kosząca oddziela rośliny od gruntu,
a bęben wciągowy transportuje je przeciwnie do kierunku ruchu do przodu, do tyłu, gdzie one w
pierwszej postaci wykonania są doprowadzane bezpośrednio do wałków doprowadzających sie-
4
184 286
czkami. W drugiej postaci wykonania umieszczone wewnątrz bębny wciągowe podają rośliny na
wałki doprowadzające sieczkami, natomiast umieszczone dalej na zewnątrz, z boku, obok wewnętrznych bębnów wciągowych, odprowadzają rośliny najpierw do wewnętrznych bębnów
wciągowych, bębny wciągowe, które następnie przenosząje wzdłuż swojej strony przedniej, a następnie doprowadzają do tyłu do wałków doprowadzających sieczkami.
W opisie EP 0 508 189 A jest przedstawiona maszyna do koszenia i siekania kukurydzy,
w której cztery bębny wciągowe i koszące, które pod względem działania i budowy odpowiadają bębnom z opisu EP 0 099 527 A, są umieszczone obok siebie. Wewnętrzne bębny
wciągowe i koszące obracają się w ten sposób, że rośliny są przenoszone najpierw na zewnątrz, a następnie do tyłu. Na tylnej stronie wewnętrznych bębnów wciągowych i koszących są umieszczone
ukośne bębny transportowe, które przenoszą rośliny do tyłu i ukośnie do góry, gdzie sąprzejmowane
przez wałki wciągowe sieczkami. Zewnętrzne bębny wciągowe i koszące obracają się przeciwnie do
wewnętrznych bębnów wciągowych i koszących, wskutek czego rośliny są najpierw przenoszone do
wewnątrz, a następnie do tyłu. W obszarze między sąsiednimi wewnętrznymi i zewnętrznymi bębnami wciągowymi i koszącymi, wewnętrzne bębny wciągowe i koszące przejmują rośliny od
zewnętrznych bębnów wciągowych i koszących i doprowadzają je na swojej tylnej stronie do
wałków wciągowych sieczkami.
W praktyce okazało się, że w zależności od rodzaju materiału żniwnego mogąpowstawać
trudności przy transporcie pociętego materiału żniwnego z zewnętrznych bębnów wciągowych i koszących poprzez, działające jako organ przeprowadzający wewnętrzne bębny
wciągowe i koszące do wałków wciągowych sieczkami, w celu doprowadzenia materiału żniwnego w wiązkach do szczeliny wlotowej, które to trudności występująprzy zwiększonej szerokości roboczej maszyny, przykładowo do około 6 m i przy odpowiednio zwiększonej ilości
zastosowanych bębnów wciągowych i koszących, ponieważ są dłuższe drogi transportowe.
Zadaniem wynalazku jest opracowanie maszyny do koszenia i siekania, zwłaszcza
kukurydzy i innych roślin łodygowych, które byłyby pewnie i szybko podawane w postaci
wiązki, do szczeliny wlotowej wałków wciągowych sieczkami, także w przypadku większych
szerokości roboczych maszyny.
Zadanie to zostało rozwiązane według wynalazku dzięki temu, że ściany prowadzące,
umieszczone od strony sieczkami po obu stronach wzdłużnej płaszczyzny symetrii, mają w widoku z góry kształt fali, której doliny są umieszczone nad obszarem obwodu bębnów wciągowych i koszących, a grzbiety są umieszczone w obszarze klinowym, pomiędzy dwoma
sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi i, że w obszarze grzbietów jest umieszczony jeden
poprzeczny bęben transportowy, o pionowej osi obrotu, który jest zaopatrzony w wystające zęby
zabierakowe, które poprzez szczeliny przelotowe w ścianie prowadzącej wystają do kanału
transportowego.
Korzystnie mające kształt fali ściany prowadzące są ukształtowane według płaskiej krzywej sinusoidalnej.
Zgodnie z wynalazkiem, co najmniej oba wewnętrzne, graniczące z pionowąpłaszczyzną symetrii, bębny wciągowe i koszące majątaką samą średnicę, a ich osie leżą we wspólnej płaszczyźnie poprzecznej, przebiegającej pod kątem prostym do wzdłużnej płaszczyzny symetrii.
Korzystnie w obszarach klinowych między wewnętrznymi bębnami wciągowymi i
koszącymi są umieszczone poprzeczne bębny transportowe.
Zgodnie z wynalazkiem, w obszarach klinowych między zewnętrznym bębnem wciągowym i koszącym a najbliższym graniczącym bębnem wciągowym i koszącym ściana
prowadząca ma kształt fali przebiegającej w postaci zarysu łuku, zbliżonego do kształtu obwodu
bębna zewnętrznego bębna wciągowego i koszącego, przy czym ściana prowadząca na zewnętrznym bębnie wciągowym i koszącym jest zakończona usytuowanym blisko jego obwodu zgarniaczem ze szczelinami przelotowymi dla zębów zabierakowych zewnętrznego bębna wciągowego
i koszącego.
Korzystnie ściana prowadząca, w przyporządkowanych obwodowi poprzecznych bębnów
transportowych, obszarze grzbietów fali, ma szczeliny przelotowe otoczone przez wystające
184 286
5
listwy krzywkowe, przebiegające w kierunku wzdłuznym szczeliny przelotowej i, że przed każdym poprzecznym bębnem transportowym w szczelinie między sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi jest umieszczony element rozdzielający.
Według wynalazku poprzeczny bęben transportowy ma przeciwny kierunek obrotu
względem każdego z obu bębnów wciągowych i koszących, którym jest on przyporządkowany
z tym, że poprzeczne bębny transportowe w płaszczyźnie pionowej są dłuższe od bębnów
wciągowych i koszących.
Korzystnie poprzeczne bębny transportowe m ają oś obrotu umieszczonąw odstępie, odpowiadającym około 10 do 25% szerokości kanału transportowego, od poziomej linii symetrii między dwoma sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi z tym, że zewnętrzny bęben
wciągowy i koszący i najbliższy graniczący wewnętrzny bęben wciągowy i koszący mają przeciwne kierunki obrotu, a pomiędzy nimi jest utworzona szczelina transportowa dla ciętego materiału żniwnego.
Według wynalazku bębny wciągowe i koszące od strony górnej maszyny są osłonięte
płytami pokrywowymi i, że zewnętrzna krawędź płyty pokrywowej, w przednim obszarze bębna
wciągowego i koszącego, jest umieszczona w większym odstępie od koła stopy jego zębów
zabierakowych, niż w tylnym obszarze bębna wciągowego i koszącego, przy czym odstęp ten
zmniejsza się w kierunku tylnego obszaru bębna wciągowego i koszącego do wysokości koła
stopy zębów i dalej przebiega do niego stycznie.
Korzystnie zewnętrzna krawędź płyty pokrywowej w swoim tylnym obszarze, zwróconym
do przylegającego poprzecznego bębna transportowego wystaje poza zewnętrzne koło głowy zębów zabierakowych bębnów wciągowych i koszących i jest usytuowana blisko zewnętrznego koła
głowy zębów zabierakowych, sąsiadujących od wewnątrz bębnów wciągowych i koszących.
Korzystnie tylny obszar płyty pokrywowej oraz tylny koniec elementu rozdzielającego tworzy,
między obydwoma bębnami wciągowymi i koszącymi, pionowy nosek prowadzący, do łączenia strumieni materiału żniwnego transportowanych przez obydwa bębny wciągowe i koszące i, że nosek
prowadzący jest zaopatrzony w zgarniacz, którego wystający koniec jest usytuowany blisko obwodu
sąsiadujących od zewnątrz bębnów wciągowych i koszących.
Według wynalazku do poprzecznych bębnów transportowych w obszarze przylegającym
do ściany prowadzącej są przyporządkowane górne płyty pokrywowe.
Zgodnie z wynalazkiem, zewnętrzna pierwsza płyta pokrywowa jest usytuowana na
wysokości płyty pokrywowej sąsiednich bębnów wciągowych i koszących i poniżej co najmniej
górnego wieńca zębów zabierakowych, natomiast wewnętrzna, druga płyta pokrywowa rozciąga
się, w przybliżeniu, do górnej strony poprzecznego bębna transportowego i od strony jego obwodu jest ukształtowana jako zgarniacz.
Korzystnie w obszarze między położonym najbliżej pionowej płaszczyzny symetrii
poprzecznym bębnem transportowym, a wałkami wciągowymi sieczkarni, jest umieszczony
ukośny bęben transportowy, usytuowany po obu stronach pionowej płaszczyzny symetrii.
Ponieważ w maszynie według wynalazku ściany prowadzące, w widoku z góry, mająkształt
fali, przebiegającej poprzecznie do pionowej płaszczyzny symetrii maszyny, korzystnie w postaci
płaskiej krzywej sinusoidalnej, to taki kształt wpływa korzystnie na szybkie przenoszenie pociętego materiału żniwnego przez kanały transportowe, od zewnętrznych bębnów wciągowych i
koszących poprzez wewnętrzne bębny wciągowe i koszące, działające jako organy przeprowadzające materiał żniwny za pomocą swoich zębów zabierakowych, w kierunku sieczkami. Transport materiału żniwnego jest przy tym wspomagany przez umieszczone w obszarze klinowym
między dwoma sąsiednimi bębnami wciągowymi i koszącymi, poprzeczne bębny transportowe,
których wystające zęby zabierakowe przechodzą przez szczeliny przelotowe w ścianie prowadzącej do kanału prowadzącego i w nim oddziaływująna pocięty materiał żniwny. Przez umieszczenie poprzecznych bębnów transportowych, uznanych za krytyczne dla transportu materiału
żniwnego w obszarach klinowych, między dwoma, kolejnymi w kierunku sieczkami bębnami
wciągowymi i koszącymi, zwłaszcza w pobliżu wzdłużnej płaszczyzny symetrii, w znacznym stopniu unika się problemów transportowych, również w przypadku dużych szerokości roboczych
6
184 286
maszyny żniwnej np. około 6 m, dzięki temu można umieścić łącznie osiem bębnów wciągowych
i koszących, po cztery po obu stronach wzdłużnej płaszczyzny symetrii.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia widok z góry przedniego obszaru maszyny, wyposażonej w osiem bębnów
wciągowych i koszących i sieczkarnię, schematycznie zaznaczonąprzez wałki wciągowe, fig. 2 - w
powiększeniu i widoku z góry połowę maszyny według fig. 1, fig. 3 - szczegóły maszyny w widoku
perspektywicznym, a fig. 4 - przekrój wzdłuż linii I V-IV na fig. 2.
Maszyna do koszenia i siekania kukurydzy i innych roślin łodygowych, zwanych dalej
materiałem żniwnym, przesuwana do przodu według fig. 1 w kierunku roboczym lub w kierunku
jazdy, zgodnie ze strzałką F, może być ukształtowana, jak w przedstawionym przykładzie wykonania, jako narzędzie zawieszane dla ciągników lub też jako pojazd samojezdny. Zawiera ona
ogółem osiem bębnów wciągowych i koszących 1 do 8, zwanych dalej bębnami, z których bębny
1 do 4 są umieszczone po jednej stronie pionowej, wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9, a bębny 5
do 8 - po drugiej stronie. Bębny 1 do 8 są w kierunku jazdy F umieszczone przed sieczkarnią 11,
zaznaczoną za pomocą umieszczonych z przodu wałków wciągowych 10. Wałki wciągowe 10
określają poziomą szczelinę wlotową dla pociętego materiału żniwnego.
Bębny 1 do 8 sąotoczone z boku i z tyłu przez otwartąna stronie przedniej w kierunku jazdy
F ramę 12. Rama 12 zawiera boczne prowadnice 13 i 14, których odstęp określa szerokość roboczą maszyny. Boczne prowadnice 13 i 14 są zakończone stożkowym ostrzem dzielącym 15,
które działa jako podnośnik płytkowy dla materiału żniwnego i przygotowuje go do cięcia
koszącego. Na szerokości roboczej maszyny, pomiędzy każdorazowo dwoma sąsiednimi bębnami 1 do 8 są umieszczone dalsze ostrza dzielące 16, a pomiędzy poszczególnymi ostrzami
dzielącymi 15,16 znajdują się dwa, umieszczone w odstępie od siebie, krótkie ostrza dzielące 17.
Ostrza dzielące 16 i 17 są zamocowane w nie przedstawiony sposób od dołu na ramie 12.
Na tylnej stronie ramy 12 po obu stronach pionowej wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9, jest
umieszczona rurowa rama 18, która zawiera cięgno napędu głównego dla bębna 1 do 4 albo 5 do 8.
Cięgno jest napędzane od przekładni sieczkami 11 poprzez czołową przekładnię zębatą 19. Cięgno napędu głównego, poprzez przekładnie kątowe, napędza poszczególne bębny 1 do 8 z jednakową prędkością obwodową wokół pionowej osi 20. Pomiędzy sąsiednimi ostrzami dzielącymi
15,16,17 jest utworzone stanowisko wciągowe i tnące dla zbieranych łodyg materiału żniwnego,
które następnie są doprowadzane do sieczkami 11 przez bębny 1 do 8, obracające się zgodnie ze
strzałką, poprzez kanały transportowe 21, usytuowane po obu stronach wzdłużnej płaszczyzny
symetrii 9.
Ponieważ kanały transportowe 21 są umieszczone w odbiciu lustrzanym po obu stronach
wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9, dzięki czemu do objaśnienia ich działania wystarczy opis tylko jednego kanału transportowego 21 (patrz fig. 2 i 3).
Kanał transportowy 21 jest ograniczony na przedniej stronie, patrząc w kierunku jazdy F,
przez bębny 5 do 8, a na tylnej stronie, patrząc w kierunku jazdy F, przez nieruchomą ścianę
prowadzącą22,przylegającądo obwodu bębnów 5 do 8. Ściana prowadząca 22 jest zamocowana
w bliżej nie przedstawiony sposób na ramie 12. W widoku z góry ściana prowadząca 22 ma
kształt rozciągającej się poprzecznie do pionowej płaszczyzny symetrii 9, fali w postaci płaskiej
krzywej sinusoidalnej, która patrząc w kierunku jazdy F, ma doliny 23 oraz grzbiety 24 w obszarze klinowym, między dwoma sąsiednimi bębnami 6, 7 i 7, 8.
W obszarze klinowym między bębnami 6, 7 i 7, 8, to znaczy w obszarze przyporządkowanym każdorazowo jednemu grzbietowi 24, jest umieszczony poprzeczny bęben
transportowy 25 dla pociętego materiału żniwnego, który podobnie jak bębny 5 do 8 jest zaopatrzony w wystające zęby zabierakowe 26 i który obraca się wokół pionowej osi 27. Jego zęby
zabierakowe 26 wchodzą poprzez szczeliny przelotowe 28 w ścianie prowadzącej 22 do kanału
transportowego 21. Osie obrotu 27 bębnów transportowych 25 sąumieszczone w odstępie, odpowiadającym około 10 do 25% szerokości kanału transportowego 21, od poziomej linii symetrii
50, między dwoma sąsiednimi bębnami 6, 7; 7, 8. Poprzeczne bębny transportowe 25 są dopasowane swoją wielkością do obszaru klinowego, między dwoma sąsiadującymi bębnami 1 - 8 i mają
184 286
7
odpowiednio mniejszą średnicę. W przedstawionym przykładzie średnica poprzecznych bębnów transportowych 25 wraz z wystającymi zębami zabierakowymi 26 wynosi w przybliżeniu
połowę średnicy bębnów 1 - 8 wraz z ich zębami zabierakowymi 26.
Opisanemu ukształtowaniu ściany prowadzącej 22 odpowiada ukształtowanie bębnów 5
do 8 o jednakowej średnicy oraz ich rozmieszczenie we wspólnej płaszczyźnie poprzecznej 29,
która rozciąga się pod kątem prostym do wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9.
W obszarze klinowym między zewnętrznym bębnem 1, 5 a wewnętrznym, najbliżej
przylegającym bębnem 2,6 nie ma poprzecznego bębna transportowego. W tym obszarze ściana
prowadząca 22 ma kształt fali w postaci zarysu łuku, zbliżonego do obwodu bębna 30 zewnętrznego bębna 5. W obszarze końcowym ściany prowadzącej 22 blisko obwodu 30 bębna 5 j est usytuowany zgarniacz 31, ze szczelinami przelotowymi 32 dla zębów zabierakowych 33,
wystających z bębna 5. Zgarniacz 31 jest oparty na ramie 12 za pomocą pionowej kolumny 34.
Zewnętrzny bęben 1,5 może posiadać również inne wymiary, zwłaszcza większą średnicę,
niż graniczące od wewnątrz w kierunku do sieczkami 11 bębny 6 do 8. W przypadku wewnętrznych bębnów 6 do 8, problemy transportowe powstają dopiero wskutek silniejszych strumieni materiału żniwnego, które są wytwarzane przez każdy bęben 5 do 8 i które jako strumień
połączony jest kierowany do wałków wciągowych 10 sieczkami 11. Ten ruch przenoszenia strumieni materiału żniwnego jest wspomagany przez poprzeczne bębny transportowe 25, w obszarze klinowym między wewnętrznymi bębnami 6 do 8.
Jak to szczególnie wyraźnie uwidoczniają fig. 2 i 3, ściana prowadząca 22 w obszarze dolin
23 przyporządkowanych do obwodu 30 bębnów 6 do 8 jest wolna od szczelin przelotowych 28.
Wspomaga to ciągły transport materiału żniwnego wzdłuż gładkiej ściany prowadzącej 22 za
pomocą zębów zabierakowych 33 bębnów 1 do 8. Zęby zabierakowe 26 poprzecznych bębnów
transportowych 25 wchodzą do kanału transportowego 21 jedynie w obszarze klinowym między
dwoma kolejnymi wewnętrznymi bębnami 6 do 8, dzięki czemu przeciwdziała się tendencji zatoru transportowego częściowych strumieni materiału żniwnego, zbiegających się z obszarów
klinowych.
Przy tym, co pokazuje fig. 4, szczeliny przelotowe 28 dla zębów zabierakowych 26 poprzecznych bębnów transportowych 25 w obszarze grzbietów 24 są otoczone przez wystające listwy
krzywkowe 35, przebiegające w kierunku wzdłużnym szczeliny przelotowej, które po pierwsze
usztywniają ścianę prowadzącą 22 w tym obszarze, a po drugie powodują przerwy w powierzchni, które ze swojej strony przeciwdziałają zaciskaniu materiału żniwnego w tych obszarach przejściowych między dwoma bębnami 6, 7 lub 7, 8.
Figura 4 przedstawia ukształtowanie poprzecznych bębnów transportowych 25 z umieszczonymi, w pionowym odstępie jeden nad drugim pięcioma wieńcami 36 i 37 zębów zabierakowych 26,
których trójkątna postać podstawy z wystającym na zewnątrz wierzchołkiem trójkąta jest widoczna
na fig. 1 do 3. Wieńce zębate 36 i 37 sązamocowane na zewnętrznym obwodzie 38 cylindrycznego bębna transportowego 25, przy czym dolne trzy wieńce zębate 38 są umieszczone w większym
odstępie od obwodu 38 niż oba górne wieńce zębate 37.
Wieńce zębate 37 umieszczone na bębnach transportowych 25, wystająpoza bębny 5 do 8,
z których na fig. 4 w przekroju jest widoczny tylko bęben 6. Poprzeczne bębny transportowe 25 są
obracane wokół pionowej osi obrotu 27 z prędkością obwodową, odpowiadającą bębnom 5 do 8
poprzez jedną przekładnię kątową połączoną z cięgnem napędu głównego w rurowej ramie 18,
która na fig. 4 jest oznaczona jedynie przez obudowę przekładni 39.
Ponadto fig. 4 przedstawia na podstawie ukształtowania bębna 6 jak są zbudowane pozostałe bębny 1 do 8. Każdy z bębnów 1 do 8 ma trzy, umieszczone jeden nad drugim w pionowym
odstępie, wieńce 40 do 43 zębów zabierakowych 33, z których zęby zabierakowe 33 wieńców zębatych 41 do 43 mają widoczną na fig.l do 3 trójkątną postać podstawy, ze skierowanym na
zewnątrz wierzchołkiem trójkąta, natomiast zęby zabierakowe 33 dolnego wieńca zębatego 40
mająkształt trapezu, zwężającego się do dołu, jaki jest celowy do współdziałania z obracającąsię
bezpośrednio pod wieńcem zębatym 40, kołową listwą tnącą44, np. w rodzaju obracalnej piły.
8
184 286
Listwa tnącą 44 obraca się podczas pracy maszyny ze znacznie większą prędkością
obwodową niż wieńce zębate 40 do 43, dzięki czemu łodygi, jak w przypadku kosiarki wirnikowej, są oddzielane w swobodnym cięciu przez listwy tnące 44 tuż powyżej gruntu. W tym
celu listwa tnąca 44, swoją wewnętrzną krawędzią jest zamocowana na obracającej się, z odpowiednią prędkością kątową, części roboczej 45, zaznaczonej schematycznie przez obudowę
przekładni kątowej 46 dla bębna 6, która jest połączonąz cięgnem napędu głównego w rurowej
ramie 18.
Ponadto przekładnia kątowa 46 poprzez sprzęgło o odpowiednim przełożeniu redukującym, napędza zamocowany za pomocąpiasty 48 korpus 49, która określa cylindryczny obwód 30 bębnów 1 do 8. Nakorpusie 49 sąumieszczone, tak samo jak wieńce zębate 36 i 37 na poprzecznych bębnach transportowych 25, promieniowe wieńce zębate 40 do 43, które obracająsię
wokół osi 20, pokrywającej się z osią obrotu listwy tnącej 44. Jak widać z fig. 4 w tym obszarze
kanału transportowego 21 wieńce zębate 40 do 43 bębna 6 współpracują z wieńcami zębatymi 36
poprzecznego bębna transportowego 25 i transportują materiał żniwny, natomiast wieńce zębate 37,
poprzecznego bębna transportowego 25 usytuowane poza bębnem 6 powoduj ą transport łodyg, które na
drodze ich przenoszenia do sieczkami 11 przedostały się nad górną stronę bębna 6.
Z figury 4 jest ponadto widoczna jedna z szeregu dolnych płóz ślizgowych 51, służących do
podparcia maszyny względem podłoża, które są podparte na ramie 12.
W celu uzyskania współdziałającego z bębnami 6, 7 lub 7,8 ruchu przenoszenia materiału
żniwnego w kanale transportowym 21, każdy poprzeczny bęben transportowy 25 ma przeciwny
kierunek obrotu, zaznaczony na fig. 1-3 strzałką względem obrotu każdego z obydwu bębnów 6,
7 lub 7,8, którym jest on przyporządkowany. W kierunku jazdy F, między obydwoma sąsiednimi
bębnami 6, 7 i 7, 8 jest umieszczony element rozdzielający 52, który uniemożliwia
współdziałanie obu bębnów 6, 7 lub 7, 8 w celu przenoszenia materiału żniwnego w kierunku
szczeliny wylotowej. Element rozdzielający 52 jest utworzony, jak wynika zwłaszcza z fig. 3,
przez dwie pionowe kolumny 53 i 54, podparte od dołu na ramie 12 i dwie rozciągające się między nimi płyty prowadzące 55, które są ukształtowane łukowo, odpowiednio do obwodu 30
zwróconego do nich bębna 6 lub 2 albo 1 lub 8.
Takiego elementu rozdzielającego 52 nie ma w szczelinie między zewnętrznym bębnem 5
a najbliżej leżącym wewnętrznym bębnem 6. Bębny 5 i 6 obracają się w przeciwnych kierunkach
i tworzą razem, w odpowiednio wąskim wzajemnym odstępie w kierunku płaszczyzny poprzecznej 29, szczelinę transportową dla pociętego przez nie materiału żniwnego.
Od strony górnej maszyny bębny 1 do 8 są osłonięte przez płyty pokrywowe 56 do 59. Płyty
pokrywowe 56 do 59 sąprzykręcone poprzez czop 61 ze sprzęgłem 47, jako pierwszym miejscem
zamocowania, jak jest to przedstawione na fig. 4 dla płyty pokrywowej 57 przyporządkowanej do
bębna 6. Dalsze miejsce zamocowania płyt pokrywowych 56 do 59 jest utworzone dla płyty polaywowej 56 za pomocą kolumny 34, a dla płyt pokrywowych 57 i 58 za pomocą kolumny 53.
Środkowa płyta pokrywowa 59, która rozciąga się po obu stronach wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9 jest przyporządkowana wspólnie do obu wewnętrznych bębnów 4 i 8 i jest zamocowana na
obu bębnach pośrodku, j ak to już opisano w przypadku płyty pokrywowej 57 bębna 6. Inne miejsca zamocowania mogą znajdować się na ramie 12, przykładowo w obszarze przedłużenia płyty
pokrywowej 59, rozciągającej się w kierunku sieczkami 11.
Zewnętrzna krawędź 60 płyt pokrywowych 57 i 58, patrząc w kierunku jazdy F, w przednim obszarze bębna 6,7, jest umieszczona w większym odstępie od koła stopy zęba jego zębów
zabierakowych 33, niż ma to miejsce w tylnym obszarze bębna 6, 7, przy czym ten odstęp zmniejsza się w kierunku tylnego końca bębna 6,7, do wysokości koła stopy zęba i przebiega stycznie do niego. Dzięki temu przedni obszar - wlotowy do bębnów 6, 7, silnie oddziaływuje na pocięty materiał żniwny, natomiast obszar tylny - wylotowy jest przykryty w celu przeciwdziałania
niepożądanemu transportowi zwrotnemu części materiału żniwnego. W tym celu zewnętrzna
krawędź 60 płyty pokrywowej 57 lub 58 w swoim tylnym obszarze, zwróconym do przylegającego poprzecznego bębna transportowego 25, wystaje poza zewnętrzne koło głowy zębów
zabierakowych 33 bębna 6 lub 7 i jest usytuwana blisko do zewnętrznego koła głowy zębów za-
184 286
9
bierakowych 33 sąsiadującego wewnętrznego bębna 7 lub 8. Tylny obszar płyty pokrywowej 57,
58 wspólnie z tylnym końcem elementu rozdzielającego 52 tworzy przy tym na pionowej kolumnie podpierającej 53 pionowy nosek prowadzący, służący do połączenia strumieni materiału żniwnego, które są transportowane przez oba bębny 6 i 7 lub 7 i 8.
Połączenie strumieni materiału żniwnego jest wspomagane przez bliżej nie przedstawiony
zgarniacz 62, który przez wspomniany nosek prowadzący jest usytuowany blisko obwodu 30
sąsiadującego zewnętrznego bębna 6 lub 7. Działanie zgarniacza 62 odpowiada działaniu zgarniacza 31 na zewnętrznym bębnie 5.
Z figury 4 ponadto j est widoczne, że zgarniacz 62 jest wyposażony w szczeliny 63, które rozciągaj ą się poprzez środkowe wieńce zębate 41 i 42, a dolny wieniec zębaty 40 znajduje się poniżej
ich, a górne koło zębate 43 znajduje się powyżej zgarniacza 62, w kanale transportowym 21.
Do poprzecznych bębnów transportowych 25 są przyporządkowane górne płyty
pokrywowe 64 i 65, co pokazuje zwłaszcza fig. 3.
Płyta pokrywowa 64 jest umieszczona od zewnątrz, w kierunku boku 13 ramy 12 i leży w przybliżeniu na wysokości płyty pokrywówej 57 sąsiedniego bębna 6 tak, że nad nią znajdują się oba górne wieńce zębate 37 poprzecznego bębna transportowego 25. Płyta pokrywowa 65 jest
umieszczona od wewnątrz, patrząc w kierunku sieczkami 11 i sięga w przybliżeniu do górnej
strony poprzecznego bębna transportowego 25. Pionowa część 66 płyty pokrywowej 65 jest doprowadzona do obwodu 38 poprzecznego bębna transportowego 25 i jest ukształtowana jako
zgarniacz ze środkową szczeliną 67, przez którąprzechodzązęby zabierakowe 26 górnego wieńca zębatego 36, natomiast zęby zabierakowe 26 górnego wieńca zębatego 36 i górnego wieńca
zębatego 37 przebiegają poniżej tej części 66. Płyty pokrywowe 64 i 65 są podparte przez pionową kolumnę podpierającą 68 na ramie 12.
Zewnętrzna krawędź 60 płyty pokrywowej 56 zewnętrznego bębna 5 pozostawia wprawdzie
bez przykrycia przednią część bębna 5 w odniesieniu do jego zębów zabierakowych 33, jednakże
wyobrażalnie przecina koło stopy zęba zębów zabierakowych 33, odpowiadające obwodowi 30 bębna 3, 7, tuż przed płaszczyznąpoprzeczną 29 maszyny, co okazało się celowe do współdziałania
bębnów 5 i 6 dla transportu między nimi pociętego materiału żniwnego.
W zależności od wielkości maszyny, jaka jest określona przez ilość zastosowanych
bębnów 1 do 8 i zdefiniowaną całkowitą szerokością roboczą i związaną z tym wielkością
sieczkami 11, zwłaszcza jej koła dmuchawy, może istnieć odstęp między płaszczyzną poziomą,
w której pracują listwy tnące 44 bębnów 1 do 8, a płaszczyzną poziomą szczeliny wylotowej, która jest określona przez wałki wciągowe 10 sieczkami 11. W celu przykrycia tego pionowego odstępu zaleca się umieszczenie w obszarze między poprzecznym bębnem transportowym 25,
leżącym najbliżej pionowej wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9 a wałkiem wciągowym 10, jednego ukośnego bębna transportowego 69, usytuowanego z obu stron wzdłużnej płaszczyzny symetrii 9, który jest zaopatrzony w szereg umieszczonych we wzajemnym odstępie wystających
zębów zabierakowych. Ukośne bębny transportowe 69 są przeznaczone do przekazywania pociętego materiału żniwnego z wylotu kanału transportowego 21, przylegającego do wzdłużnej
płaszczyzny symetrii 9 i do podawania materiału żniwnego do szczeliny wlotowej między
wałkami wciągowymi 10.
Jak wspomniano oba bębny transportowe 69 są ukośnie umieszczone w pionowej
płaszczyźnie, równoległej do pionowej płaszczyzny symetrii 9, do płaszczyzny roboczej bębnów
1 do 8. Napęd dla obracających się w kierunku strzałki 71 ukośnych bębnów transportowych 69
następuje od cięgna głównego napędu, umieszczonego w rurowej ramie 18. Zewnętrzna krawędź
60 płyt pokrywowych 59, przyporządkowanych obu wewnętrznym bębnom 4 i 8 przylega, w
kształcie krzywej, podobnej do litery S, do łukowej ściany prowadzącej 72, której łuk odpowiada
obwodami ukośnego bębna transportowego 69, która poprzez zgarniacz 73 (fig. 2) jest
przedłużona do bębha 8 lub 4, zgarniacz 73 przykładowo odpowiada zgarniaczowi 31.
W przedstawionej maszynie zawierającej osiem bębnów 1 do 8 i szerokości roboczej około
6 m, transport materiału żniwnego ściętego przez bębny 1 do 8 następuje do wewnątrz przez
kanał transportowy 21 i jest wspomagany przez poprzeczny bęben transportowy 25 i ukośny bę-
10
184 286
ben transportowy 69 do wałków wciągowych 10 sieczkarni 11, przy czym poprzeczne bębny
transportowe 25 mająoś obrotu 27 przestawioną, wobec poziomej linii symetrii 50 między dwoma sąsiednimi bębnami 7, 6 lub 7, 8 w kierunku zewnętrznych bębnów 7 lub 6, o odstęp wynoszący od 10 do 25% szerokości kanału transportowego 21 tak, że zęby zabierakowe 26
poprzecznych bębnów transportowych 25 na wlocie do obszaru klinowego między parami bębnów 1-2,3-4,5-6,7-8 intensywnie transportują materiał żniwny, a na wylocie z obszaru klinowego strumienie materiału żniwnego lepiej rozdzielają ze względu na zwiększenie objętości.
Rama 12 jest wyposażona w szczeliny podziałowe 74 co umożliwia jej zwiększanie lub
zmniejszanie, zgodnie z budową systemu modułowego, w zależności od zastosowanych bębnów
wciągowych i koszących 1 do 8.
Bębny transportowe 25 w płaszczyźnie pionowej są większe od bębnów 1 - 8.
Fig. 2
184 286
Fig. 3
184 286
Fig. 4
184 286
Fig. 1
184 286
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
777 Кб
Теги
pl184286b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа