close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL184732B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPO LITA
PO LSK A
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)184732
(13) B1
( 21 ) Numer zgłoszenia:
324100
( 5 1) IntCl7
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(23)
(22) Data zgłoszenia:
29.12.1997
Zespół sterowania rzeszotem w przesiewaczu wibracyjnym
Pierwszeństwo z w ystawy:
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72 )
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.2002 WUP 12/02
(74)
Pełnom ocnik:
Bartodziej Henryk
PL 184732
B1
Zespół sterowania rzeszotem w przesiewaczu
(57) wibracyjnym zawierający cztery elementy sprężyste
w postaci zaopatrzonych w przepusty ciśnienia poduszek pneumatycznych, które umieszczone są pomiędzy rzeszotem z sitem a podstawą przesiewacza
symetrycznie względem osi przesiewacza, po dwie
poduszki pneumatyczne po stronie nadawczej rzeszota 1 po stronie odbiorczej rzeszota, znamienny
tym, ze ma umieszczony po stronie nadawczej rzeszota (1) zadajnik przestrzeni roboczej nadawy (8),
składający się z przymocowanego do podstawy
przesiewacza (3), równolegle usytuowanego do
ściany rzeszota (1) korpusu (10) oraz przymocowanego prostopadle do ściany rzeszota (1) wałka (11)
z osadzoną na wałku (11) obrotowo przesłoną (12),
oraz umieszczony po stronie odbiorczej rzeszota (1)
zadajnik przestrzeni roboczej odbioru (9 ), składający
się z przymocowanego do podstawy przesiewacza (3)
równolegle usytuowanego do ściany rzeszota (1)
korpusu (13) oraz przymocowanego prostopadle do
ściany rzeszota (1) wałka (14) z osadzoną na wałku (14)
obrotowo przesłoną ( 15 ), przy czym w korpusie (10)
zadajnika przestrzeni roboczej nadawy (8) znajdują
się, umieszczone jeden nad drugim, dwa źródła
wiązki świetlnej (N1) i (N2) o ra z .........................
T w órcy w ynalazku:
Arkadiusz Czechowski, Sosnowiec, PL
Jan Szemet, Katowice, PL
Stefan Pająk, Pszczyna, PL
15.03.1999 BUP 06/99
(45)
U praw niony z patentu:
Czechowski Arkadiusz, Sosnowiec, PL
Szemet Jan, Katowice, PL
Pająk Stefan, Pszczyna, PL
08.09.1997,PL,MTK, KATOWICE’97,
KATOWICE
(43)
B07B 1/42
B03B 13/02
G05D 16/02
F16F 15/027
F ig . 1
Zespół sterowania rzeszotem w przesiewaczu wibracyjnym
Zastrzeżenie patentowe
Zespół sterowania rzeszotem w przesiewaczu wibracyjnym zawierający cztery elementy
sprężyste w postaci zaopatrzonych w przepusty ciśnienia poduszek pneumatycznych, które
umieszczone są pomiędzy rzeszotem z sitem a podstawą przesiewacza symetrycznie względem osi przesiewacza, po dwie poduszki pneumatyczne po stronie nadawczej rzeszota i po
stronie odbiorczej rzeszota, znamienny tym, że ma umieszczony po stronie nadawczej rzeszota (1) zadajnik przestrzeni roboczej nadawy (8), składający się z przymocowanego do podstawy przesiewacza (3), równolegle usytuowanego do ściany rzeszota (1) korpusu (10) oraz
przymocowanego prostopadle do ściany rzeszota (1) wałka (11) z osadzoną na wałku (11)
obrotowo przesłoną (12), oraz umieszczony po stronie odbiorczej rzeszota (1) zadajnik przestrzeni roboczej odbioru (9), składający się z przymocowanego do podstawy przesiewacza (3)
równolegle usytuowanego do ściany rzeszota (1) korpusu (13) oraz przymocowanego prostopadle do ściany rzeszota (1) wałka (14) z osadzoną na wałku (14) obrotowo przesłoną (15),
przy czym w korpusie (10) zadajnika przestrzeni roboczej nadawy (8) znajdują się, umieszczone jeden nad drugim, dwa źródła wiązki świetlnej (N1) i (N2) oraz znajdujące się na tej
samej wysokości dwa odbiorniki wiązki świetlnej (O1) i (02), natomiast pomiędzy źródłami
wiązki świetlnej (N1) i (N2) a odbiornikami wiązki świetlnej (O1) i (O2) umiejscowiony jest
wałek (11) wraz z przesłoną (12), zaś w korpusie (13) zadajnika przestrzeni roboczej odbioru (9)
znajdują się, umieszczone jeden nad drugim, dwa źródła wiązki świetlnej (N3) i (N4) oraz
znajdujące się na tej samej wysokości dwa odbiorniki wiązki świetlnej (O3) i (O4), natomiast
pomiędzy źródłami wiązki świetlnej (N3) i (N4) a odbiornikami wiązki świetlnej (O3) i (O4)
umiejscowiony jest wałek (14) wraz z przesłoną (15), ponadto z odbiornika wiązki świetlnej (O1)
wyprowadzony jest sygnał (S1), zaś z odbiornika wiązki świetlnej (02) wyprowadzony jest
sygnał (S2), przy czym sygnał (S1) z odbiornika wiązki świetlnej (O1) zadajnika przestrzeni
roboczej nadawy (8) kierowany jest do wejścia sterującego (K1) układu sterującego nadawy (16),
zaś sygnał (S2) z odbiornika wiązki świetlnej (O2) kierowany jest do wejścia sterującego (K2)
układu sterującego nadawy (16), natomiast sygnał (S3) z odbiornika wiązki świetlnej (O3)
zadajnika przestrzeni roboczej odbioru (9) kierowany jest do wejścia sterującego (K3) układu
sterującego odbioru (17), zaś sygnał (S4) z odbiornika wiązki świetlnej (O4) zadajnika przestrzeni roboczej odbioru (9) kierowany jest do wejścia sterującego (K4) układu sterującego
odbioru (17), poza tym wyjście dwukierunkowe ciśnienia (D1) układu sterującego nadawy (16)
przyłączone jest poprzez przepusty (P) do poduszek pneumatycznych nadawy (4) i (5), zaś
wyjście dwukierunkowe ciśnienia (D2) układu sterującego odbioru (17) przyłączone jest poprzez przepusty (P) do poduszek pneumatycznych odbioru (6) i (7), ponadto wejście ciśnienia (I1)
układu sterującego nadawy (16) oraz wejście ciśnienia (12) układu sterującego odbioru (17)
połączone są ze sobą i przyłączone są do układu zasilania ciśnieniem ( 18), natomiast wyjście
ciśnienia (A1) układu sterującego nadawy (16) oraz wyjście ciśnienia (A2) układu sterującego
odbioru (17) połączone są z atmosferą.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest zespół sterowania rzeszotem w przesiewaczu wibracyjnym
przeznaczonym zwłaszcza do odwadniania mułów i miałów węglowych oraz klasyfikacji węgla.
Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego US 3 834 534 przesiewacz wibracyjny
zawierający rzeszoto z sitem, które posadowione jest na czterech regulowanych elementach
sprężystych, rozmieszczonych od przodu i tyłu rzeszota symetrycznie względem jego osi.
Znany jest z polskiego opisu patentowego PL 93921 wibroizolator do fundamentowego
i bezfundamentowego posadowienia maszyn i urządzeń, składający się z elementu sprężyste-
184 732
3
go, w którym wykonana jest komora ciśnieniowa o przekroju pierścieniowym, przegrodzona
co najmniej jednym, symetrycznie ułożonym rdzeniem, łączącym dno z górą, oraz z obudowy
z gniazdem wsporczym usytuowanym osiowo w profilowanej górnej części elementu sprężystego. Komora ciśnieniowa ma przepust ciśnienia w postaci zaworu zaporowo-zwrotnego.
Zespół sterowania rzeszotem według wynalazku zawiera cztery elementy sprężyste
w postaci zaopatrzonych w przepusty ciśnienia poduszek pneumatycznych, które umieszczone
są pomiędzy rzeszotem z sitem a podstawą przesiewacza symetrycznie względem osi przesiewacza, po dwie poduszki pneumatyczne po stronie nadawczej rzeszota i po stronie odbiorczej rzeszota. Zespół ma ponadto zadajnik przestrzeni roboczej nadawy, umieszczony po stronie nadawczej rzeszota, oraz zadajnik przestrzeni roboczej odbioru, umieszczony po stronie
odbiorczej rzeszota. Każdy z zadajników przestrzeni roboczej składa się z przymocowanego
do podstawy przesiewacza i usytuowanego równolegle do ściany rzeszota korpusu oraz
z przymocowanego prostopadle do ściany rzeszota wałka z osadzoną na nim obrotowo przesłoną, przy czym w korpusach obu zadajników przestrzeni roboczej znajdują się, umieszczone
jeden nad drugim, dwa źródła wiązki świetlnej oraz, znajdujące się na tej samej wysokości,
dwa odbiorniki wiązki świetlnej, przy czym pomiędzy źródłami wiązki świetlnej
a odbiornikami wiązki świetlnej umiejscowiony jest wałek wraz z przesłoną. Z każdego odbiornika wiązki świetlnej wyprowadzony jest sygnał, przy czym sygnały z odbiorników wiązki świetlnej zadajnika przestrzeni roboczej nadawy kierowane są do dwóch wejść sterujących
układu sterującego nadawy, natomiast sygnały z odbiorników wiązki świetlnej zadajnika przestrzeni roboczej odbioru kierowane są do dwóch wejść sterujących układu sterującego odbioru. Wyjście dwukierunkowe ciśnienia układu sterującego nadawy przyłączone jest poprzez
przepusty do dwóch poduszek pneumatycznych nadawy, zaś wyjście ciśnienia dwukierunkowe układu sterującego odbioru przyłączone jest poprzez przepusty do poduszek pneumatycznych odbioru. Wejście ciśnienia układu sterującego nadawy oraz wejście ciśnienia układu
sterującego odbioru połączone są ze sobą i przyłączone są do układu zasilania ciśnieniem,
natomiast wyjście ciśnienia układu sterującego nadawy oraz wyjście ciśnienia układu sterującego odbioru połączone są z atmosferą.
Przedmiot wynalazku został pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schematyczne ujęcie zadajników przestrzeni roboczej oraz poduszek pneumatycznych w widoku bocznym przesiewacza, natomiast fig. 2 - schemat zespołu sterowania
w powiązaniu z zarysowanym widokiem górnym przesiewacza.
Zespół sterowania rzeszotem zawiera umieszczone pomiędzy rzeszotem 1 z sitem 2
a podstawą przesiewacza 3 symetrycznie względem osi przesiewacza dwie poduszki pneumatyczne 4 i 5 po stronie nadawczej rzeszota oraz dwie poduszki pneumatyczne 6 i 7 po stronie odbiorczej rzeszota, przy czym wszystkie poduszki pneumatyczne zaopatrzone są
w przepusty ciśnienia P. Zespół sterowania zawiera ponadto umieszczony po stronie nadawczej rzeszota 1 zadajnik przestrzeni roboczej nadawy 8, składający się z przymocowanego do
podstawy przesiewacza 3 równolegle usytuowanego do ściany rzeszota 1 korpusu 10 oraz
przymocowanego prostopadle do ściany rzeszota 1 wałka 11 z osadzoną na wałku 11 obrotowo płaską przesłoną 12, oraz umieszczony po stronie odbiorczej rzeszota 1 zadajnik przestrzeni roboczej odbioru 9, składający się z przymocowanego do podstawy przesiewacza 3
równolegle usytuowanego do ściany rzeszota 1 korpusu 13 oraz przymocowanego prostopadle
do ściany rzeszota 1 wałka 14 z osadzoną na wałku 14 obrotowo korzystnie płaską przesłoną 15.
W korpusie 10 zadajnika przestrzeni roboczej nadawy 8 znajdują się, umieszczone jeden nad
drugim, dwa źródła wiązki świetlnej N 1 i N2 oraz znajdujące się na tej samej wysokości dwa
odbiorniki wiązki świetlnej O1 i O2, przy czym pomiędzy źródłami wiązki świetlnej N 1 i N2
a odbiornikami wiązki świetlnej O1 i O2 umiejscowiony jest wałek 11 wraz z płaską przesłoną 12, zaś w korpusie 13 zadajnika przestrzeni roboczej odbioru 9 znajdują się, umieszczone
jeden nad drugim, dwa źródła wiązki świetlnej N3 i N4 oraz dwa odbiorniki wiązki świetlnej
03 i 04, natomiast pomiędzy źródłami wiązki świetlnej N3 i N4 a odbiornikami wiązki
świetlnej O3 i O4 umiejscowiony jest wałek 14 wraz z płaską przesłoną 15. Z odbiornika
wiązki świetlnej O1 wyprowadzony jest sygnał S1, który kierowany jest do wejścia sterującego K1 układu sterującego nadawy 15, natomiast z odbiornika wiązki świetlnej O2 wyprowa-
4
184 732
dzony jest sygnał S2, który kierowany jest do wejścia sterującego K2 układu sterującego
nadawy 16. Ponadto sygnał S3 z odbiornika wiązki świetlnej O3 zadajnika przestrzeni roboczej odbioru 9 kierowany jest do wejścia sterującego K3 układu sterującego odbioru 17, zaś
sygnał S4 z odbiornika wiązki świetlnej O4 zadajnika przestrzeni roboczej odbioru 9 kierowany jest do wejścia sterującego K4 układu sterującego odbioru 17. Wyjście dwukierunkowe
ciśnienia D1 układu sterującego nadawy 16 przyłączone jest poprzez przepusty ciśnienia P do
poduszek pneumatycznych nadawy 4 i 5, zaś wyjście dwukierunkowe ciśnienia D2 układu
sterującego odbioru 17 przyłączone jest poprzez przepusty ciśnienia P do poduszek pneumatycznych odbioru 6 i 7, ponadto wejście ciśnienia I1 układu sterującego nadawy 16 oraz wejście ciśnienia I2 układu sterującego odbioru 17 połączone są ze sobą i przyłączone są do układu zasilania ciśnieniem 18, natomiast wyjście ciśnienia A1 układu sterującego nadawy 16
oraz wyjście ciśnienia A2 układu sterującego odbioru 17 połączone są z atmosferą.
Przed dostarczeniem materiału nadawy do przesiewacza, nie obciążone rzeszoto 1
z sitem 2 znajduje się po stronie nadawy i odbioru w zadanej pozycji górnej dzięki ustalonemu ciśnieniu w poduszkach pneumatycznych 4 i 5 po stronie nadawczej oraz poduszkach
pneumatycznych 6 i 7 po stronie odbiorczej. W tym położeniu rzeszota 1, w zadajniku przestrzeni roboczej nadawy 8 zasłonięta jest przez przesłonę 12 wiązka świetlna skierowana
z nadajnika wiązki świetlnej N 1 do odbiornika wiązki świetlnej O1, oraz wzadajniku przestrzeni roboczej odbioru 9 zasłonięta jest przez przesłonę 15 wiązka świetlna skierowana
z nadajnika wiązki świetlnej N3 do odbiornika wiązki świetlnej O3, zaś sygnały S1
z odbiornika wiązki świetlnej O1 oraz S3 z odbiornika wiązki świetlnej O3 są wstanie aktywnym. Sygnał S1 podany do wejścia sterującego K1 układu sterującego nadawy 16 utrzymuje w stanie zamknięcia wyjście dwukierunkowe ciśnienia D1 tego układu, natomiast sygnał S3
podany do wejścia sterującego K3 układu sterującego odbioru 17 utrzymuje wstanie zamknięcia wyjście dwukierunkowe ciśnienia D2. Po dostarczeniu materiału nadawy na sito 2
przesiewacza, następuje przemieszczanie się materiału od strony nadawczej rzeszota 1 do jego
strony odbiorczej i wzrost obciążenia poduszek pneumatycznych 4 i 5, a następnie poduszek
pneumatycznych 6 i 7, co prowadzi do obniżenia się przesłony 12 w zadajniku przestrzeni
roboczej nadawy 8 oraz przesłony 15 wzadajniku przestrzeni roboczej odbioru 9. W chwili
zasłonięcia wzadajniku przestrzeni roboczej nadawy 8 przez przesłonę 12 wiązki świetlnej
skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N2 do odbiornika wiązki świetlnej O2, na wyjściu
odbiornika wiązki świetlnej O2 pojawia się aktywny sygnał S2, który podany do wejścia K2
układu sterującego nadawy 16 powoduje w tym układzie otwarcie dwukierunkowego wyjścia
ciśnienia D 1 i połączenie go z wejściem ciśnienia I1, a w konsekwencji podanie ciśnienia
z układu zasilania ciśnieniem 18 do poduszek pneumatycznych 4 i 5 po stronie nadawczej
rzeszota 1 poprzez ich przepusty ciśnienia P. Wraz ze wzrostem ciśnienia w poduszkach
pneumatycznych 4 i 5, podnosi się po stronie nadawczej rzeszoto 1 do chwili zasłonięcia
przez przesłonę 12 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N 1 do odbiornika wiązki świetlnej O1 w zadajniku przestrzeni roboczej nadawy 8. Pojawiający się wówczas aktywny sygnał S1, podany na wejście K1 układu sterowania nadawy 16, powoduje
w tym układzie połączenie dwukierunkowego wyjścia ciśnienia D1 z wyjściem ciśnienia A1
i stopniowe odprowadzanie ciśnienia z poduszek pneumatycznych 4 i 5 do atmosfery,
a w następstwie obniżanie się znajdującego się po stronie nadawczej końca rzeszota 1. Po
przysłonięciu przez przesłonę 12 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N2 do
odbiornika wiązki świetlnej O2 następuje ponowne połączenie w układzie sterującym nadawy 16
wyjścia dwukierunkowego ciśnienia D1 z wejściem ciśnienia I1, i zasilanie poduszek pneumatycznych ciśnieniem do chwili osiągnięcia przez przesłonę 12 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N 1 do odbiornika wiązki świetlnej O1, po czym cykl sterowania ciśnieniem w poduszkach pneumatycznych 4 i 5 ulega powtórzeniu.
W chwili zasłonięcia w zadajniku przestrzeni roboczej nadawy 9 przez przesłonę 15
wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N4 do odbiornika wiązki świetlnej 04,
na wyjściu odbiornika wiązki świetlnej O4 pojawia się aktywny sygnał S4, który podany do
wejścia K4 układu sterującego odbioru 17 powoduje w tym układzie otwarcie dwukierunkowego wyjścia ciśnienia D2 i połączenie go z wejściem ciśnienia 12, a w następstwie podanie
184 732
5
ciśnienia z układu zasilania ciśnieniem 18 do poduszek pneumatycznych 6 i 7 po stronie odbiorczej rzeszota 1 poprzez ich przepusty ciśnienia P. Wraz ze wzrostem ciśnienia
w poduszkach pneumatycznych 6 i 7, podnosi się po stronie odbiorczej rzeszoto 1 do momentu zasłonięcia przez przesłonę 15 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki
świetlnej N3 do oddbiornika wiązki świetlnej O3 w zadajniku przestrzeni roboczej odbioru 9.
Pojawiający się wówczas aktywny sygnał S3, podany na wejście K3 układu sterowania odbioru 17, powoduje w tym układzie połączenie dwukierunkowego wyjścia ciśnienia D2 z wyjściem
ciśnienia A2 i stopniowe odprowadzanie ciśnienia z poduszek pneumatycznych 6 i 7 do atmosfery, a w następstwie obniżanie się znajdującego się po stronie odbiorczej końca rzeszota 1. Po
przysłonięciu przez przesłonę 15 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N4 do
odbiornika wiązki świetlnej O4, następuje ponowne połączenie w układzie sterującym odbioru 17
wyjścia dwukierunkowego ciśnienia D2 z wejściem ciśnienia 12, i zasilanie poduszek pneumatycznych 6 i 7 ciśnieniem z układu zasilania ciśnieniem 18 do chwili osiągnięcia przez
przesłonę 11 wiązki świetlnej, skierowanej z nadajnika wiązki świetlnej N3 do odbiornika
wiązki świetlnej O3, po czym cykl sterowania ciśnieniem w poduszkach pneumatycznych 6
i 7 ulega powtórzeniu. Zakres pionowego przemieszczania się każdej ze stron rzeszota 1 nastawiany jest poprzez obrót przesłony 12 wokół wałka 11 w zadajniku przestrzeni roboczej
nadawy 8 oraz przesłony 15 wokół wałka 14 wzadajniku przestrzeni roboczej odbioru 9,
i nastawiany jest w takim przedziale, aby kąt dodatni a nachylenia płaszczyzny sita 2 względem poziomu zawierał się w granicach 2 - 3°.
Korzystną cechą zespołu sterującego jest utrzymywanie w zadanym przedziale nachylenia rzeszota 1 z sitem 2 względem poziomu, które jest uniezależnione w szerokich granicach
od obciążenia sita 2 materiałem przesiewanym.
184 732
Fig.1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
560 Кб
Теги
pl184732b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа