close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL185248B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 185248
)B1
3
(1
(21 ) Num er zgłoszenia:
326509
(22) Data zgłoszenia:
11.10.1996
(5 1) IntCl7
C07C 251/60
A01N 37/36
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego.
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
11.10.1996, PCT/EP96/04446
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
01.05.1997, WO97/15552,
PCT Gazette nr 19/97
O pis patentow y
p rzed ru k o w an o ze względu
na zauw ażone błędy
kwasu fenylooctowego, sposób wytwarzania nowych pochodnych
( 5 4Nowe) pochodne
kwasu fenylooctowego, środek przeciw szkodnikom zwierzęcym
oraz szkodliwym grzybom, sposób zwalczania szkodników zwierzęcych
i zastosowanie nowych pochodnych kwasu fenylooctowego
(73)
(
30)
(43)
BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
Pierw szeństw o:
23.10.1995,DE,19539324.4
(72)
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/03
PL
185248
B1
(57)
T w ó rcy w yn alazku:
Thomas Grote, Schifferstadt, DE
Herbert Bayer, Mannheim, DE
Ruth Müller, Friedelsheim, DE
Hubert Sauter, Mannheim, DE
Reinhard Kirstgen, Neustadt, DE
Volker Harries, Frankenthal, DE
Gisela Lorenz, Hambach, DE
Eberhard Ammermann, Heppenheim, DE
Siegfried Strathmann, Limburgerhof, DE
28.09.1998 BUP 20/98
(4 5 )
U p raw n ion y z patentu:
(74)
Pełnom ocnik:
Sulima Zofia,
SULIMA*GRABOWSKA*SIERZPUTOWSKA,
Biuro Patentów i Znaków Towarowych s.c.
1. N ow e pochodne kw asu fenylooctow ego o ogólnym w zorze I
w zór I
w którym
X oznacza grupy N O C H 3, CHOCH3 lub CHCH3,
Y oznacza atom tlenu lub grupę NR;
R 1 i R niezależn ie oznaczają atom wodoru lub C 1-C4-alkil,
R2 oznacza grupę cyjanow ą, grupę nitrową, trifluorom etyl, atom chlorow ca, C 1-C4-alkil lub C 1-C4-alkoksyl, m
oznacza liczbę 0,1 lub 2, przy czym podstawniki R2 m ogą być różne, gdy m oznacza liczbę 2;
R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, C 1-C4-alkil, C 1-C4-chlorowcoalkil lub C3-6 -cy-kloalkil;
R4 i R6 niezależn ie oznaczają atom wodoru, C 1-C 10-alkil, C 3-C 6-cykloalkil, C2-C 10-alk e-n yl, C2- C 10-alkinyl,
C 1-C 10-alkilokarbonyl, C 2-C 10-alkenylokarbonyl, C 3-C 10-alkm ylokarbonyl lub C 1-C 10-alkilosulfonyl, przy czym te grupy
m ogą być c zęściow o lub całk ow icie podstawione atomami chlorow ca albo 1 - 3 podstawnikam i w ybranym i z grupy
obejmującej grupę cyjanow ą, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, am inokarbonyl,
aminotiokarbonyl, atom chlorow ca, C 1-C6-alkil, C 1-C6-chlorow coalkil, C 1-C6-alkilo-sulfon yl, C 1-C 6-alk ilosu lfoksyl,
C 1-C6-al koksyl, C 1-C6-chlorow coalkoksyl, C 1-C6-alkoksykar-bonyl, grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C 1-C 6-alkiloam inow ą,
grupę di-C 1-C6-alkiloam inow ą, C 1-C 6-alkiloam inokarbonyl, d i-C 1-C6-alkiloaminokarbonyl, C 1-C 6-alkiloam inotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminofiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, C 3-C6-cykloalkil, C3-C6-cyklo-alkiloksyl, heterocyklil, heterocykliloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl i grupę heteroarylotio, przy czym grupy cykliczne m ogą być częściow o lub całk ow icie podstaw ione atom am i ch lorow ca albo 1-3
podstawnikami wybranym i z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę m erkapto, grupę ami
now ą karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C 1-C6-alkil, C 1-C6-ch lorow coalk il, C 1-C 6-alk ilosu lfon yl, C 1-C 6-a lk ilo s u lfo k s y l, C 3-C 6-c y k loalk il, C 1-C 6-a lk o k sy l, C 1-C 6-ch lorow coalk ok syl, . . . . . . . . . . .
Nowe pochodne kwasu fenylooctowego, sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu fenylooctowego, środek przeciw szkodnikom zwierzęcym
oraz szkodliw ym grzybom, sposób zwalczania szkodników zwierzęcych
i zastosowanie nowych pochodnych kwasu fenylooctowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nowe pochodne kwasu fenylooctowego o ogólnym wzorze I
wzór I
w którym
X oznacza grupy NOCH3, CHOCH3 lub CHCH3;
Y oznacza atom tlenu lub grupę NR;
R1i R niezależnie oznaczają atom wodoru lub C1-C4-alkil,
R2 oznacza grupę cyjanową, grupę nitrową, trifluorometyl, atom chlorowca, C1-C4-alkil
lub C1-C4-alkoksyl, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, przy czym podstawniki R2 mogą być różne,
gdy m oznacza liczbę 2;
R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, C1-C4-alkil, C1-C4-chlorowcoalkil lub C3-C6-cykloalkil;
R4 i R6 niezależnie oznaczają atom wodoru, C1-C10-alkil, C3-C6-cykloalkil, C2-C10-alkenyl, C2-C10-alkinyl, C1-C10-alkilokarbonyl, C2-C10-alkenylokarbonyl, C3-C10-alkinylokarbonyl
lub C1-C10-alkilosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę
cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C 1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C 1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową,
C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, diC1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl, heterocyklil, heterocykliloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio,
heteroaryl, heteroaryloksyl i grupę heteroarylotio, przy czym grupy cykliczne mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi
z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C 1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C 1-C6-alkoksyl,
C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl,
C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę heteroarylotio i C(=NOR7)-An-R8,
aryl, arylokarbonyl, arylosulfonyl, heteroaryl, heteroarylokarbonyl lub heteroarylosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę
185 248
3
nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C 1-C6-alkilokarbonyl, C1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C 1-C6-alkoksyl, C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową, grupę
di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloammokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloamiriotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl,
benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl, heteroaryloksyl i C(=NOR7)-An-R8,
R5 oznacza atom wodoru, C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, przy czym grupy
węglowodorowe tych grup mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokaibonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C2-C6-alkenyloksyl,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl, heterocyklil, heterocykliloksyl, aryl, aryloksyl, aryloC1-C4-alkoksyl, grupę arylotio, grupę arylo-C1-C4-alkilotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, heteroarylo-C1-C4-alkoksyl, grupę heteroarylotio, grupę heteroarylo-C1-C4-alkilotio, przy czym
grupy cykliczne grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca
i/lub mogą być podstawione 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl,
aminotiokarbonyl, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl,
grupę C1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl,
grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę heteroarylotio i C(=NOR7)-An-R8,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkenyl, heterocyklil, aryl, heteroaryl, przy czym grupy
cykliczne mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca,
C1-C6-alkil, C1-C6-chłorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil,
C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę
C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl,
C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl i heteroaryloksyl,
przy czym A oznacza atom tlenu, siarki lub azotu, przy czym atom azot zawiera wodór
lub C1-C6-alkil,
n oznacza liczbę 0 lub 1,
R7oznacza atom wodoru lub C 1-C6-alkil, a
R8oznacza atom wodoru lub C1-C6-alkil, oraz
przy czym grupy heterocykliczne stanowią 3- do 6-członowe nasycone lub częściowo
nienasycone mono- lub policykliczne grupy heterocykliczne zawierające 1-3 heteroatomy
wybrane spośród atomu tlenu, azotu i siarki, zaś grupy heteroarylowe stanowią mono- lub
policykliczne grupy, które oprócz atomów węgla jako człony pierścienia mogą dodatkowo
zawierać 1-4 atomy azotu lub 1-3 atomy azotu i jeden atom tlenu lub siarki albo jeden atom
tlenu lub jeden atom siarki, oraz ich sole.
2. Związek według zastrz. 1, w którym X oznacza grupę NOCH3.
3. Związek według zastrz. 1, w którym X oznacza grupę CHOCH3.
4. Związek według zastrz. 1, w którym X oznacza grupę CHCH3.
5. Związek według zastrz. 1 albo, 2 albo, 3 albo 4, w którym m oznacza liczbę 0.
6. Związek według zastrz. 1, w którym R 1oznacza metyl.
7. Związek według zastrz. 1, w którym R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, cyklopropyl, metyl, etyl lub 1-metyloetyl.
4
185 248
8. Związek według zastrz. 1, w którym R4 oznacza atom wodoru, C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, allil, aryloalkil, heteroaryloalkil, aryloksyalkil, heteroaryloksyalkil, aryl
lub heteroaryl.
9. Związek według zastrz. 1, w którym R5 oznacza atom wodoru, cyklopropyl, metyl,
etyl, izopropyl, ewentualnie podstawiony aryl lub heteroaryl.
10. Związek według zastrz. 1, w którym R6 oznacza C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, aryloalkil, heteroaryloalkil, aryloksyalkil lub heteroaryloksyalkil.
11. Związek według zastrz. 1, w którym m oznacza 0, R 1 oznacza metyl, R3 oznacza
metyl, R4 oznacza C1-C6-alkil, R5oznacza metyl, a R6 oznacza metyl, etyl lub propargil.
12. Związek według zastrz. 1, w którym m oznacza 0, R 1oznacza metyl, R oznacza
metyl, R4 oznacza C1-C6-alkil, R5 oznacza metyl, R6 oznacza metyl, etyl lub propargil, Y
oznacza NH, a X oznacza NOCH3.
13. Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu fenylooctowego o ogólnym wzorze I,
wzór I
w którym
X oznacza grupy NOCH3, CHOCH3 lub CHCH3;
Y oznacza atom tlenu lub grupę NR;
R 1i R niezależnie oznaczają atom wodoru lub C 1-C4-alkil;
R2 oznacza grupę cyjanową grupę nitrową trifluorometyl, atom chlorowca, C1-C4-alkil
lub C 1-C4-alkoksyl, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, przy czym podstawniki R2 mogą być różne,
gdy m oznacza liczbę 2;
R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową C1-C4-alkil, C1-C4-chlorowcoalkil lub C3-C6-cykloalkil;
R4 i R6 niezależnie oznaczają atom wodoru, C1-C4-alkil, C3-C6-cykloalkil, C2-C10-alkenyl, C2-C10-alkinyl, C1-C10-alkilokarbonyl, C2-C10-alkenylokarbonyl, C3-C10-alkinylokarbonyl lub C1-C10-alkilosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowcą C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkiosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-alkoksyl, C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową grupę di-C1-C6-alkiloaminową
C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl,
di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl, heterocyklil, heterocykliloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio,
heteroaryl, heteroaryloksyl i grupę heteroarylotio, przy czym grupy cykliczne mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi
z grupy obejmującej grupę cyjanową grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowcą C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloałkil, C 1-C6-alkoksyl,
C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową grupę di-C1-C6-alkiloaminową C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-allaloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę
heteroarylotio i C(=NOR7)-An-R8,
185 248
5
aryl, arylokarbonyl, arylosulfonyl, heteroaryl, heteroarylokarbonyl lub heteroarylosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilokarbonyl, C 1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl,
C1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloammotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl,
benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl, heteroaryloksyl i C(=NOR7)-An-R8,
R5 oznacza atom wodoru, C1-C6-alkil, C2-C6-aikenyl, C2-C6-alkinyl, przy czym grupy
węglowodorowe tych grup mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C 1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C2-C6-alkenyloksyl,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl, heterocyklil, heterocykliloksyl, aryl, aryloksyl, arylo-C1-C4-alkoksyl, grupę arylotio, grupę arylo-C1-C4-alkilotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, heteroarylo-C1-C4-alkoksyl, grupę heteroarylotio, grupę heteroarylo-C1-C4-alkilotio, przy czym
grupy cykliczne m ogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca i/lub
mogą być podstawione 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową,
grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, C 1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6-alkilosulfoksyl,
C3-C6-cykloalkil, C 1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkoksykarbonyl, grupę
C1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C 1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl,
grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę heteroarylotio i C(=NOR7)-An-R8,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkenyl, heterocyklil, aryl, heteroaryl, przy czym grupy
cykliczne mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca,
C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio,
grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl,
di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl,
C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl i heteroaryloksyl,
przy czym A oznacza atom tlenu, siarki lub azotu, przy czym atom azotu zawiera wodór
lub C1-C6-alkil,
n oznacza liczbę 0 lub 1,
R7oznacza atom wodoru lub C1-C6-alkil, a
R8 oznacza atom wodoru lub C1-C6-alkil, oraz
przy czym grupy heterocykliczne stanowią 3- do 6-członowe nasycone lub częściowo
nienasycone mono- lub policykliczne grupy heterocykliczne zawierające 1-3heteroatomy
wybrane spośród atomu tlenu, azotu i siarki, zaś grupy heteroarylowestanowią mono- lub
policykliczne grupy, które oprócz atomów węgla jako człony pierścienia m ogą dodatkowo
zawierać 1-4 atomy azotu lub 1-3 atomy azotu i jeden atom tlenu lub siarki albo jeden atom
tlenu lub jeden atom siarki, oraz ich soli, znamienny tym , że pochodną benzylu o ogólnym
wzorze II poddaje się reakcji z hydroksyiminą o ogólnym wzorze III
185 248
6
wzór III
wzór II
wzór I
przy czym L1oznacza nukleofilowo wymienną grupę odszczepialną.
14. Środek przeciw szkodnikom zwierzęcym oraz szkodliwym grzybom zawierający
zwykłe substancje dodatkowe oraz skuteczną ilość substancji czynnej, znamienny tym, że
jako substancję czynną zawiera związek o ogólnym wzorze I określony w zastrz. 1.
15. Środek według zastrz. 14 do zwalczania szkodników zwierzęcych z klasy owadów,
pajęczaków lub nicieni.
16. Sposób zwalczania szkodników zwierzęcych z klasy owadów, pajęczaków lub nicieni, znamienny tym, ze szkodniki, ich biotop lub chronione przed nimi rośliny traktuje się
określonym w zastrz. 1 związkiem o ogólnym wzorze I w ilości 0,1 - 2,0 kg/hektar.
17. Zastosowanie związków o ogólnym wzorze I określonych w zastrz. 1 do wytwarzania środka przeciw szkodnikom zwierzęcym oraz szkodliwym grzybom.
*
* *
Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne kwasu fenylooctowego, sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu fenylooctowego, środek przeciw szkodnikom zwierzęcym
oraz szkodliwym grzybom, sposób zwalczania szkodników zwierzęcych i zastosowanie nowych pochodnych kwasu fenylooctowego do wytwarzania środka przeciw szkodnikom zwierzęcym oraz szkodliwym grzybom.
Z opisów EP-A 422597, EP-A 463488, EP-A 370629, EP-A 460575, EP-A 472300,
WO-A 90/07493, WO-A 92/13830, WO-A 92/18487, WO-A 95/18789, WO-A 95/21153
i WO-A 95/21154 znane są pochodne kwasu fenylooctowego do zwalczania szkodników.
Zadaniem omawianego wynalazku było opracowanie nowych związków o poprawionym działaniu.
Nieoczekiwanie okazało się, iż nowe pochodne kwasu fenylooctowego charakteryzują
się polepszonym działaniem szkodnikobójczym i grzybobójczym.
A zatem przedmiotem wynalazku są nowe pochodne kwasu fenylooctowego o ogólnym
wzorze I
185 248
7
wzór I
w którym
X oznacza grupy NOCH3, CHOCH3 lub CHCH3;
Y oznacza atom tlenu lub grupę NR;
R 1i R niezależnie oznaczają atom wodoru lub C1-C4-alkil;
R2 oznacza grupę cyjanową grupę nitrową trifluorometyl, atom chlorowca, C 1-C4-alkil
lub C1-C4-alkoksyl, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, przy czym podstawniki R2 mogą być różne,
gdy m oznacza liczbę 2;
R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową C1-C4-alkil, C1-C4-chlorowcoalkil lub C3 -C6-cykloalkil;
R4 i R6 niezależnie oznaczają atom wodoru, C1-C10-alkil, C3-C6-cykloalkil, C2-C10-alkenyl,
C2-C10-alkinyl, C1-C10-alkilokarbonyl, C2-C10-alkenylokarbonyl, C3 -C10-alkinylokarbonyl lub
C1-C10-alkilosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione
atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową,
grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C 1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C 1-C6-alkilosulfonyl,
C1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-alkoksyl, C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl,
grupę C1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową grupę di-C1-C6-alkiloaminową C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloammokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl,
heterocyklil, heterocykliloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio, heteroaryl,
heteroaryloksyl i grupę heteroarylotio, przy czym grupy cykliczne mogą być częściowo lub
całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy
obejmującej grupę cyjanową grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkil, C 1-C6-chlorowcoalkil,
C1-C6-alkilosulfonyl, -C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C1-C6-alkoksyl, C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl,
benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę heteroarylotio i C(=NOR7)-A1,-R8,
aryl, arylokarbonyl, arylosulfonyl, heteroaryl, heteroarylokarbonyl lub heteroarylosulfonyl, przy czym te grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrow ą hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C 1-C6-alkilokarbonyl, C 1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil, C 1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl,
C1-C6-alkiloksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę C 1-C6-alkiloaminową grupę di-C1-C6-alkiloaminową C 1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alldloaminokarbonyl, C 1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C1-C6-alkenyloksyl, benzyl,
benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl, heteroaryloksyl i C(=NOR7)-An-R8,
R5 oznacza atom wodoru, C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, przy czym grupy
węglowodorowe tych grup mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1 - 3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową grupę nitrową hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloamino-karbonyl,
8
185 248
C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloamino-tiokarbonyl, C1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6alkilosulfoksyl, C 1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C1C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C2-C6-alkenyloksyl,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkiloksyl, heterocyklil, heterocykliłoksyl, aryl, aryloksyl, aryloC1-C4-alkoksyl, grupę arylotio, grupę arylo-C1-C4-alkilotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, heteroarylo- C1-C4-alkoksyl, grupę heteroarylotio, grupę heteroarylo-C1-C4-alkilotio, przy czym
grupy cykliczne grupy mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca
i/lub mogą być podstawione 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl,
aminotiokarbonyl, C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C 1-C6-alkilosulfoksyl, C1-C6-cykloalkil, C1-C6-alkoksyl, C 1-C6-chlorowcoalkoksyl, C 1-C6-alkoksykarbonyl,
grupę C 1-C6-alkilotio, grupę C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl,
grupę arylotio, heteroaryl, heteroaryloksyl, grupę heteroarylotio i C(=NOR7)-An-R8,
C3-C6-cykloalkil, C3-C6-cykloalkenyl, heterocyklil, aryl, heteroaryl, przy czym grupy cykliczne mogą być częściowo lub całkowicie podstawione atomami chlorowca albo 1-3 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę cyjanową, grupę nitrową, hydroksyl, grupę
merkapto, grupę aminową, karboksyl, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca,
C1-C6-alkil, C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkilosulfonyl, C1-C6-alkilosulfoksyl, C3-C6-cykloalkil,
C1-C6-alkoksyl, C1-C6-chlorowcoalkoksyl, C1-C6-alkoksykarbonyl, grupę C1-C6-alkilotio, grupę
C1-C6-alkiloaminową, grupę di-C1-C6-alkiloaminową, C1-C6-alkiloaminokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminokarbonyl, C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, di-C1-C6-alkiloaminotiokarbonyl, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkenyloksyl, benzyl, benzyloksyl, aryl, aryloksyl, heteroaryl i heteroaryloksyl;
przy czym A oznacza atom tlenu, siarki lub azotu, przy czym atom azotu zawiera wodór
lub C 1-C6-alkil;
n oznacza liczbę 0 lub 1;
R 7 oznacza atom wodoru lub C 1-C6-alkil; a
R8 oznacza atom wodoru lub C1-C6-alkil, oraz przy czym grupy heterocykliczne stanowią 3- do 6-członowe nasycone lub częściowo nienasycone mono- lub policykliczne grupy
heterocykliczne zawierające 1-3 heteroatomy wybrane spośród atomu tlenu, azotu i siarki,
grupy heteroarylowe stanowią zaś mono- lub policykliczne grupy, które oprócz atomów węgla jako człony pierścienia mogą dodatkowo zawierać 1-4 atomy azotu lub 1-3 atomy azotu
i jeden atom tlenu lub siarki albo jeden atom tlenu lub jeden atom siarki, oraz ich sole.
Korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym wzorze I,
w którym X oznacza grupę NOCH3.
Inną korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym wzorze
I, w którym X oznacza grupę CHOCH3.
Jeszcze inną korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym wzorze I, w którym X oznacza grupę CHCH3.
Ponadto korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym
wzorze I, w którym m oznacza liczbę 0.
Korzystną grupę związków według wynalazku stanowią także związki o ogólnym wzorze I, w którym R 1oznacza metyl.
Korzystną grupę związków według wynalazku stanowią także związki o ogólnym wzorze I, w którym R3 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, cyklopropyl, metyl, etyl lub 1metyloetyl.
Ponadto korzystną grupę związków stanowią związki o ogólnym wzorze I, w którym R3
oznacza CF3.
Ponadto korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym
wzorze I, w którym R4 oznacza atom wodoru, C 1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, allil,
aryloalkil, hetero aryloalkil, aryloksyalkil, heteroaryloksyalkil, aryl lub heteroaryl.
185 248
9
Szczególnie korzystne są związki o ogólnym wzorze I, w którym R4 oznacza C1-C6-alkil,
jak również związki o ogólnym wzorze I, w którym R4 oznacza metyl, etyl, 2-propenyl lub
2-propynyl.
Ponadto korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym
wzorze I, w którym R5 oznacza atom wodoru, cyklopropyl, metyl, etyl, izopropyl, ewentualnie podstawiony aryl lub heteroaryl.
Ponadto korzystną grupę związków stanowią związki o ogólnym wzorze I, w którym R5
oznacza CF3.
Poza tym korzystne są związki o wzorze I, w którym R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę pirydylową, pirymidylową, pirazynylową, pirydazynylową lub triazynylową.
Ponadto korzystne są związki o wzorze I, w którym R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę furylową, tienylową lub pirolilową
Korzystne są również związki o wzorze I, w którym R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę oksazolilową, tiazolilową, izoksazolilową, izotiazolilową, pirazolilową lub imidazolilową.
Oprócz tego korzystne są związki o wzorze I, w którym R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę oksadiazolilową, tiadiazolilową lub triazolilową.
Szczególnie korzystne są związki o wzorze I, w którym R5 oznacza fenyl ewentualnie
podstawiony 1 lub 2 podstawnikami wybranymi z grupy obejmującej grupę nitrową, grupę cyjanową, hydroksyl, grupę aminową, aminokarbonyl, aminotiokarbonyl, atom chlorowca,
C1-C4-alkil, C1-C4-chlorowcoalkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-chlorowcoalkoksyl, grupę C1-C4-alkiloaminową, grupę di-C1-C4-alkiloaminową, C1-C4-alkilosulfonyl, C 1-C4-alkoksykarbonyl,
C1-C4-alkiloaminokarbonyl lub di-C1-C4-alkiloaminokarbonyl.
Inną korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym wzorze
I, w którym R6 oznacza C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, aryloalkil, heteroaryloalkil,
aryloksyalkil lub heteroaryloksyalkil.
Szczególnie korzystne są związki o ogólnym wzorze I, w którym R6 oznacza grupę
metylową, etylową lub propargilową.
Jeszcze inną korzystną grupę związków według wynalazku stanowią związki o ogólnym wzorze I, w którym m oznacza 0, R1
oznacza metyl, R3 oznacza metyl, R4 oznacza C1-C6-alkil, R5 oznacza metyl, a R6 oznacza metyl, etyl lub propargil.
Korzystną grupę związków według wynalazku stanowią także związki o ogólnym wzorze I, w którym m oznacza 0, R1oznacza metyl, R3 oznacza metyl, R4 oznacza C 1-C6-alkil, R5
oznacza metyl, R6 oznacza metyl, etyl lub propargil, Y oznacza NH, a X oznacza NOCH3.
Ponadto korzystne są związki o wzorze I, w którym Y oznacza atom tlenu, jak również
związki o wzorze I, w którym Y oznacza grupę NH.
Ponadto przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
fenylooctowego o ogólnym wzorze I, w którym R 1 - R6, X, Y i m mają wyżej podane znaczenie, oraz ich soli, który polega na tym, że pochodną benzylu o ogólnym wzorze II poddaje się
reakcji z hydroksyiminą o ogólnym wzorze III
wzór I
wzór II
wzór I
przy czym L 1oznacza nukleofilowo wymienną grupę odszczepialną.
Przedmiot wynalazku stanowi również środek przeciw szkodnikom zwierzęcym oraz
szkodliwym grzybom zawierający zwykłe substancje dodatkowe oraz skuteczną ilość substancji czynnej, którego cechą jest to, że jako substancję czynną zawiera związek o ogólnym
wzorze I, w którym R1- R6, X, Y i m mają wyżej podane znaczenie, ewentualnie w postaci
soli. Środek ten korzystnie służy do zwalczania szkodników zwierzęcych z klasy owadów,
pajęczaków lub nicieni.
Wynalazek dotyczy również sposobu zwalczania szkodników zwierzęcych z klasy
owadów, pajęczaków lub nicieni, który polega na tym, że szkodniki, ich biotop lub chronione
przed nimi rośliny traktuje się związkiem o ogólnym wzorze I, w którym R 1- R6, X, Y i m
mają wyżej podane znaczenie, w ilości 0,1 - 2,0 kg/hektar.
Ponadto przedmiot wynalazku stanowi zastosowanie związków o ogólnym wzorze I,
w którym R 1 - R6, X, Y i m mają wyżej podane znaczenie, do wytwarzania środka przeciw
szkodnikom zwierzęcym oraz szkodliwym grzybom.
Związki o wzorze I można otrzymać z zastosowaniem różnych znanych z literatury sposobów.
W przypadku syntezy związków o wzorze 1 nie jest istotne czy najpierw przeprowadzi
się syntezę ugrupowania -C(X)-COYR1, czy poniżej podanego ugrupowania
11
185 248
Synteza ugrupowania -C(X)-CO2R1 znana jest na przykład z cytowanej na wstępie literatury.
1. Zgodnie ze sposobem według wynalazku przedstawionym na schemacie 1 związki
o wzorze I otrzymuje się drogą reakcji pochodnej benzylu o wzorze II z hydroksyiminą
o wzorze III.
Schemat 1
wzór III
wzór II
wzór I
L1 we wzorze II oznacza nukleofilowo wymienną grupę odszczepiąjącą się, np. atom
chlorowca lub grupy sulfonianowe, korzystnie atom chloru, atom bromu, atom jodu, mesylan,
tosylan lub triflat (ugrupowanie trifluorometylosulfonianu).
Reakcję tę prowadzi się w zasadzie znanym sposobem w obojętnym rozpuszczalniku
organicznym, w obecności zasady, np. wodorku sodu, wodorotlenku potasu, węglanu potasu i
trietyloaminy, zgodnie ze sposobami opisanymi w Houben-Weyl, tom E 14b, str. 370 i nast.
oraz Houben-Weyl, tom 10/1, str. 1189 i nast.
Potrzebne hydroksyiminy o wzorze III otrzymuje się, np. zastosowawszy sposób przedstawiony na poniższym schemacie 2, z użyciem odpowiednich związków karbonylowych
o wzorze XIV drogą prowadzenia kolejno reakcji nitrozowania, alkilowania i oksymowania.
Schemat 2
wzór XIV
wzór XV
185 248
12
α -Ketoksym o wzorze XV można wytworzyć poddając reakcji keton o wzorze XIV
z organicznym azotynem drogą zasadowej lub kwasowej katalizy zgodnie ze sposobami opisanymi w Houben-Weyl, tom 10/4, str. 17 i nast. Sposób ten zilustrowano schematem 2.
Potrzebny ketoksymoeter o wzorze XVII otrzymuje się, np. drogą reakcji związku
o wzorze XV z nukleofilowo podstawionym odczynnikiem o wzorze XVI. Sposób ten zilustrowano schematem 3, na którym L 1we wzorze XVI oznacza nukleofilowo wymienną grupę
odszczepiąjącą się, np. atom chlorowca lub grupy sulfonianowe, korzystnie atom chloru, atom
bromu, atom jodu, mesylan, tosylan lub triflat.
Schemat 3
wzór XV
wzór XVI
wzór XVII
Reakcję tę prowadzi się w zasadzie znanym sposobem w obojętnym rozpuszczalniku
organicznym, w obecności zasady,
np. węglanu potasu, wodorotlenku potasu, wodorku sodu, trietyloaminy i pirydyny,
zgodnie ze sposobami opisanymi w Houben-Weyl, tom 14b, str. 307 i nast., 370 i nast. oraz
385 i nast.; Houben-Weyl tom 10/4, str. 55 i nast., 180 i nast. oraz 217 i nast.; Houben-Weyl,
tom E5, str. 780 i nast.
α -Ketoksym o wzorze IV można wytworzyć poddając reakcji keton o wzorze XVII
z organicznym azotynem drogą zasadowej lub kwasowej katalizy zgodnie ze sposobami opisanymi w Houben-Weyl, tom 10/4, str. 17 i nast. Sposób ten zilustrowano schematem 4.
Schemat 4
wzór XVII
wzór IV
Potrzebną hydroksyloiminę o wzorze III otrzymuje się, np. drogą reakcji odpowiedniego α -ketoksymu o wzorze IV z oksyaminą o wzorze XVIIIa albo jej solą o wzorze XVIIIb. Q
we wzorze 18b oznacza anion kwasu, zwłaszcza kwasu nieorganicznego, np. halogenek, taki
jak chlorek. Sposób ten zilustrowano schematem 5.
13
185 248
Schemat 5
wzór XVIIIa
wzór IV
wzór III
wzór XVIIIb
Reakcję tę prowadzi się w zasadzie znanym sposobem w obojętnym rozpuszczalniku
organicznym według metod opisanych w europejskim opisie zgłoszeniowym EP-A 513580;
Houben-Weyl, tom 10/4, str. 73 i nast.; Houben-Weyl, tom E14b, str. 369 i nast. oraz 385 i nast.
1.1 Alternatywnie związki o wzorze I można wytwarzać również drogą reakcji pochodnej benzylu o wzorze II najpierw z karbonylohydroksyiminopochodną o wzorze IV, z wytworzeniem odpowiedniej benzyloksyiminy o wzorze V, na którą następnie podziała się hydroksyloaminą o wzorze VIa albo jej solą o wzorze VIb, z wytworzeniem związku o wzorze I.
Sposób ten zilustrowano poniższym schematem 6.
S chem at 6
wzór IV
w zór II
wzór V
wzór I
185 248
14
Reakcję tę prowadzi się w zasadzie znanym sposobem w obojętnym rozpuszczalniku
organicznym zgodnie ze sposobami opisanymi w Houben-Weyl, tom E 14b, str. 369 i nast.;
Houben-Weyl, tom 10/1, str. 1189 i nast. oraz Houben-Weyl, tom 10/4, str. 73 i nast. lub
w europejskim opisie zgłoszeniowym EP-A 513580.
1.2 Związki o wzorze I można również wytworzyć drogą reakcji pochodnej benzylu
o wzorze II z N-hydroksyftalimidem, po czym hydrazynolizy, z wytworzeniem benzylohydroksyloaminy o wzorze IIa. Następnie związek o wzorze IIa poddaje się reakcji ze związkiem karbonylowym o wzorze VII, z wytworzeniem związku o wzorze I. Sposób ten zilustrowano schematem 7.
Schemat 7
wzór II
wzór IIa
wzór VII
2. Związki o wzorze I korzystnie wytwarza się drogą reakcji związku o wzorze IV
zgodnie ze sposobami podanymi w europejskim opisie zgłoszeniowym EP-A 493711, najpierw poddając reakcji z laktonem o wzorze IX, z wytworzeniem odpowiedniego kwasu benzoesowego o wzorze X, który poprzez odpowiednie halogenki przeprowadza się w kwasy cyjanokarboksylowe o wzorze XI. Kwasy te poddaje się reakcji Pinner'a (Angew. Chem. 94, 1 (1982))
z wytworzeniem α -ketoestrów o wzorze XII, a następnie otrzymuje się α -ketoamidy o wzorze
XIII (porównaj opisy patentowe EP 348766, DE 3705389, EP 178826, DE 362392 oraz Houben-Weyl, tom E5, str. 941 i nast.). Sposób ten zilustrowano schematem 8.
185 248
15
S chem at 8
wzór III
wzór IX
wzór X
w zór Xa
wzór XI
wzór XII
wzór XIII
16
185 248
α -Ketoestry o wzorze XII i α -ketoamindy o wzorze XIII można przeprowadzać
w związki o wzorze I z zastosowaniem znanych sposobów (porównaj opisy patentowe
EP-A 178926, EP-A 513580, DE-A 3623921, EP-A 398692).
Związki o wzorze I, w którym R 1 oznacza atom wodoru, można otrzymać na drodze
zmydlenia estrów o wzorze XV, a następnie reakcji prowadzącej do wytworzenia związków
o wzorze I.
Związki o wzorze I, w którym Y oznacza grupę NH, można wytwarzać również z odpowiednich estrów (Y = O) drogą reakcji z aminami o wzorze R 1NH2.
Związki o wzorze II są znane z opisów patentowych EP-A 513580, EP-A 477631,
EP-A 463488, EP-A 251082, EP 400417 i EP 585751 lub można je wytwarzać opisanymi tam
metodami.
Ze względu na obecność podwójnych wiązań C=C i C=N związki o wzorze I można
otrzymywać jako mieszaniny izomerów E/Z, które można rozdzielić na poszczególne związki
w zwykły sposób, np. przez krystalizację albo chromatografię.
Jeżeli w wyniku syntezy otrzymuje się mieszaniny izomerów, to może się okazać, iż ich
rozdzielenie nie jest koniecznie wymagane, ponieważ poszczególne izomery częściowo podczas przerobu w celu zastosowania albo przy stosowaniu (np. pod działaniem światła, kwasu
albo zasad) mogą przekształcać się jeden w drugi. Odpowiednie przekształcenia mogą zachodzić również po zastosowaniu, np. przy nanoszeniu na rośliny w potraktowanych roślinach
albo w zwalczanym grzybie szkodliwym lub szkodniku zwierzęcym.
Odnośnie podwójnego wiązania C=X, pod względem skuteczności korzystne są izomery E związków o wzorze I (konfiguracja w odniesieniu do grupy -OCH3 względnie -CH3
w stosunku do grupy -CO2R1).
Odnośnie podwójnego wiązania -C(R3)=NOCH2, pod względem skuteczności korzystne
są na ogół izomery cis związków o wzorze I (konfiguracja w odniesieniu do rodnika R3
w stosunku do grupy -OCH2-).
Użyte w definicji związków o ogólnym wzorze I określenia m ają poniżej podane znaczenia:
atom chlorowca: atom fluoru, chloru, bromu i jodu; alkil: proste lub rozgałęzione grupy
alkilowe o 1-4,6 albo 10 atomach węgla, np. C 1-C6-alkil, taki jak metyl, etyl, propyl,
1-metyloetyl, butyl, 1-metylopropyl, 2-metylopropyl, 1,1-dimetyloetyl, pentyl, 1-metylobutyl,
2-metylobutyl, 3-metylobutyl, 2,2-dimetylopropyl, 1-etylopropyl, heksyl, 1,1-dimetylopropyl,
1,2-dimetylopropyl, 1-metylopentyl, 2-metylopentyl, 3-metylopentyl, 4-metylopentyl,
1,1-dimetylobutyl, 1,2-dimetylobutyl, 1,3-dimetylobutyl, 2,2-dimetylobutyl, 2,3-dimetylobutyl, 3,3-dimetylobutyl, 1-etylobutyl, 2-etylobutyl, 1,1,2-trimetylopropyl, 1,2,2-trimetylopropyl, 1-etylo-1-metylopropyl i 1-etylo-2-metylopropyl;
chlorowcoalkil: proste lub rozgałęzione grupy alkilowe o 1-6 atomach węgla, przy
czym w grupach tych atomy wodoru są ewentualnie częściowo lub całkowicie zastąpione
atomami chlorowca, np. C1-C2-chlorowcoalkil, taki jak chlorometyl, dichlorometyl, trichlorometyl, fluorometyl, difluorometyl, trifluorometyl, chlorofluorometyl, dichlorofluorometyl,
chlorodifluorometyl, 1-fluoroetyl, 2-fluoroetyl, 2,2-difluoroetyl, 2,2,2-trifluoroetyl, 2-chloro2-fluoroetyl, 2-chloro-2,2-difluoroetyl, 2, 2-dichloro-2-fluoroetyl, 2, 2,2-trichloroetyl i pentafluoroetyl;
cykloalkil: monocykliczne grupy alkilowe o 3-6 węglowych członach pierścienia, np.
cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl i cykloheksyl;
alkenyl: proste lub rozgałęzione grupy alkenylowe o 2-6 albo 10 atomach węgla i jednym
podwójnym wiązaniu w dowolnej pozycji, np. C2-C6-alkenyl, taki jak etenyl, 1-propenyl, 2-propenyl, 1-metyloetenyl, 1-butenyl, 2-butenyl, 3-butenyl, 1-metylo- 1-propenyl, 2-metylo- 1-propenyl,
1-metylo-2-propenyl, 2-metylo-2-propenyl, 1-pentenyl, 2-pentenyl, 3-pentenyl, 4-pentenyl, 1-metylo-1-butenyl, 2-metylo-1-butenyl, 3-metylo- 1-butenyl, 1-metylo-2-butenyl, 2-metylo-2-butenyl,
3-metylo-2-butenyl, 1-metylo-3-butenyl, 2-metylo-3-butenyl, 3-metylo-3-butenyl, 1,1-dimetylo-2-propenyl, 1,2-dimetylo- 1-propenyl, 1,2-dimetylo-2-propenyl, 1-etylo-1-propenyl, 1-etylo-2-propenyl, 1-heksenyl, 2-heksenyl, 3-heksenyl, 4-heksenyl, 5-heksenyl, 1-metylo- 1-pentenyl,
2-metylo-1-pentenyl, 3-metylo-1-pentenyl, 4-metylo-1-pentenyl, 1-metylo-2-pentenyl, 2-metylo-
185 248
17
-2-pentenyl, 3-metylo-2-pentenyl, 4-metylo-2-pentenyl, 1-metylo-3-pentenyl, 2-metylo-3-pentenyl, 3-metylo-3-pentenyl, 4-metylo-3-pentenyl, 1-metylo-4-pentenyl, 2-metylo-4-pentenyl, 3-metylo-4-pentenyl, 4-metylo-4-pentenyl, 1, 1-dimetylo-2-butenyl, 1,1-dimetylo3-butenyl, 1,2-dimetylo-1-butenyl, 1,2-dimetylo-2-butenyl, 1,2-dimetylo-3-butenyl, 1,3-dimetylo-1-butenyl, 1,3-dimetylo-2-butenyl, 1 ,3-dimetylo-3-butenyl, 2,2-dimetylo-3-butenyl,
2,3-dimetylo-1-butenyl, 2,3-dimetylo-2-butenyl, 2,3-dimetylo-3-butenyl, 3,3-dimetylo-1-butenyl, 3,3-dimetylo-2-butenyl, 1-etylo-1-butenyl, 1-etylo-2-butenyl, 1-etylo-3-butenyl,
2-etylo-1-butenyl, 2-etylo-2-butenyl, 2-etylo-3-butenyl, 1,1,2-trimetylo-2-propenyl, 1-etylo-1-metylo-2-propenyl, 1-etylo-2-metylo-1-propenyl i 1-etylo-2-metylo-2-propenyl;
alkinyl: proste lub rozgałęzione grupy alkinylowe o 2 - 10 atomach węgla i jednym potrójnym wiązaniu w dowolnej pozycji, np. C2-C6-alkinyl, taki jak etynyl, 2-propynyl, 2-butynyl, 3-butynyl, 1-metylo-2-propynyl, 2-pentynyl, 3-pentynyl, 4-pentynyl, 1-metylo-2-butynyl,
1-metylo-3-butynyl, 2-metylo-3-butynyl, 1, 1-dimetylo-2-propynyl, 1-etylo-2-propynyl, 2-heksynyl, 3-heksynyl, 4-heksynyl, 5-heksynyl, 1-metylo-2-pentynyl, 1-metylo-3-pentynyl,
1-metylo-4-pentynyl, 2-metylo-3-pentynyl, 2-metylo-4-pentynyl, 3-metylo-4-pentynyl, 4-metylo-2-pentynyl, 1, 1-dimetylo-2-butynyl, 1,1-dimetylo-3-butynyl, 1,2-dimetylo-3-butynyl,
2,2-dimetylo-3-butynyl, 1-etylo-2-butynyl, 1-etylo-3-butynyl, 2-etylo-3-butynyl oraz 1-etylo1-metylo-2-propynyl;
heterocyklil względnie heterocykliloksyl, grupa heterocyklilotio i grupa heterocykliloaminowa: 3- do 6-członowe, nasycone lub częściowo nienasycone mono- lub policykliczne
grupy heterocykliczne, zawierające 1-3 heteroatomów wybranych spośród atomu tlenu, azotu
i siarki, i które przyłączone są do szkieletu bezpośrednio względnie (heterocykliloksyl) poprzez atom tlenu, albo (grupa heterocyklilotio) poprzez atom siarki albo (grupa heterocykliloaminowa) poprzez atom azotu, taki jak, np. 2-tetrahydrofuranyl, oksiranyl, 3-tetrahydrofuranyl, 2-tetrahydrotienyl, 3-tetrahydrotienyl, 2-pirolidynyl, 3-pirolidynyl, 3-izoksazolidynyl,
4-izoksazolidynyl, 5-izoksazolidynyl, 3-izotiazolidynyl, 4-izotiazolidynyl, 5-izotiazolidynyl, 3-pirazolidynyl, 4-pirazolidynyl, 5-pirazolidynyl, 2-oksazolidynyl, 4-oksazolidynyl, 5-oksazolidynyl,
2-tiazolidynyl, 4-tiazolidynyl, 5-tiazolidynyl, 2-imidazolidynyl, 4-imidazolidynyl, 1,2,4-oksadiazolidyn-3-yl, 1,2,4-oksadiazolidyn-5-yl, 1,2,4-tiadiazolidyn-3-yl, 1,2,4-tiadiazolidyn-5-yl,
1,2,4-triazolidyn-3-yl, 1 ,3,4-oksadiazolidyn-2-yl, 1,3,4-tia-diazolidyn-2-yl, 1,3,4-triazolidyn-2-yl,
2,3-dihydrofur-2-yl, 2,3-dihydrofur-3-yl, 2,3-dihydrofur-4-yl, 2,3-dihydroflir-5-yl, 2,5-dihydrofur-2-yl, 2,5-dihydrofiir-3-yl, 2,3-dihydro-tien-2-yl, 2,3-dihydrotien-3-yl, 2,3-dihydrotien-4-yl,
2,3-dihydrotien-5-yl, 2,5-dihydrotien-2-yl, 2,5-dihydrotien-3-yl, 2,3-dihydropirol-2-il, 2,3-dihydropirol-3-il, 2,3-dihydropirol-4-il, 2,3-dihydropirol-5-il, 2,5-dihydropirol-2-il, 2,5-dihydropirol-3-il,
2,3-dihydroizoksazol-3-il, 2,3-dihydroizoksazol-4-il, 2,3-dihydroizoksazol-5-il, 4,5-dihydroizoksazol-3-il, 4,5-dihydroizoksazol-4-il, 4,5-dihydroizoksazol-5-il, 2,5-dihydroizotiazol-3-il, 2,5-dihydroizotiazol-4-il, 2,5-dihydroizotiazol-5-il, 2,3-dihydroizopirazol-3-il, 2,3-dihydroizopirazol-4-il,
2,3-dihydroizopirazol-5-il, 4,5-dihydroizopirazol-3-il, 4,5-dihydroizopirazol-4-il, 4,5-dihydroizopirazol-5-il, 2,5-dihydroizopirazol-3-il, 2,5-dihydroizopirazol 4-il, 2,5-dihydroizopirazol-5-il,
2,3-dihydrooksazol-3-il, 2,3-dihydrooksazol-4-il, 2,3-dihydrooksazol-5-il, 4,5-dihydrooksazol-3-il, 4,5-dihydrooksazol-4-il, 4,5-dihydrooksazol-5-il, 2,5-dihydrooksazol-3-il, 2,5-dihydrooksazol-4-il, 2,5-dihydrooksazol-5-il, 2,3-dihydrotiazol-2-il, 2,3-dihydrotiazol-4-il, 2,3-dihydrotiazol-5-il, 4,5-dihydrotiazol-2-il, 4,5-dihydrotiazol-4-il, 4,5-dihydrotiazol-5-il, 2,5-dihydrotiazol-2-il, 2,5-dihydrotiazol-4-il, 2,5-dihydrotiazol-5-il, 2,3-dihydroimidazol-2-il,
2,3-dihydroimidazol-4-il, 2,3-dihydroimidazol-5-il, 4,5-dihydroimidazol-2-il, 4,5-dihydroimidazol-4-il, 4,5-dihydroimidazol-5-il, 2,5-dihydroimidazol-2-il, 2,5-dihydroimidazol-4-il,
2,5-dihydroimidazol-5-il, 2-morfolinyl, 3-morfolinyl, 2-piperydynyl, 3-piperydynyl, 4-piperydynyl, 3-tetrahydropirydazynyl, 4-tetrahydropirydazynyl, 2-tetrahydropirymidynyl, 4-tetrahydropirymidynyl, 5-tetrahydropirymidynyl, 2-tetrahydropirazynyl, 1 ,3,5-tetrahdrotriazyn-2-yl,
1,2,4-tetrahydrotriazyn-3-yl, 1,3-dihydrooksazyn-2-yl, 1,3-ditian-2-yl, 2-tetrahydropiranyl, 1,3-dioksolan-2-yl, 3,4,5,6-tetrahydropirydyn-2-yl, 4H-1,3-tiazyn-2-yl, 4H-3,1-benzotiazyn-2-yl, 1,1-diokso-2,3,4,5-tetrahydrotien-2-yl, 2H-1,4-benzotiazyn-3-yl, 2H-1,4-benzoksazyn-3-yl, 1,3-dihydrooksazyn-2-yl, 1,3-ditian-2-yl, aryl względnie aryloksyl, grupa arylotio, arylokarbonyl
i arylosulfonyl: aromatyczne mono- lub policykliczne rodniki węglowodorowe, które przyłączone
18
185 248
są do szkieletu bezpośrednio względnie (aryloksy) poprzez atom tlenu (-0-) albo (grupa arylotio) poprzez atom siarki (-S-), (arylokarbonyl) poprzez grupę karbonylową (-CO-) lub
(arylosulfonyl) poprzez grupę sulfonylową (-SO2-) np. fenyl, naftyl i fenantrenyl względnie
fenyloksy, naftyloksy i fenantrenyloksy oraz odpowiednie rodniki karbonylowe i sulfonylowe, heteroaryl względnie heteroaryloksy, heteroarylotio, heteroarylokarbonyl i heteroarylosulfonyl: aromatyczne mono- albo policykliczne rodniki, które obok węglowych członów
pierścienia mogą zawierać dodatkowo 1-4 atomy azotu albo 1-3 atomy azotu i atom tlenu lub
siarki albo atom tlenu albo siarki, i które są przyłączone do szkieletu bezpośrednio względnie
(heteroaryloksy) poprzez atom tlenu (-0-) albo (grupa heteroarylotio) poprzez atom siarki
(-S-), (heteroarylokarbonyl) poprzez grupę karbonylową (-CO-) albo (heteroarylosulfonyl)
poprzez grupę sulfonylową (-SO2-), np.
5-członowy heteroaryl, zawierający 1-3 atomy azotu: 5-członowe grupy heteroarylowe,
które obok atomów węgla jako człony pierścienia mogą zawierać 1-3 atomy azotu, np.
2-pirolil, 3-pirolil, 3-pirazolil, 4-pirazolil, 5-pirazolil, 2-imidazolil, 4-imidazolil, 1,2,4-triazol3-il i 1,3,4-triazol-2-il,
5-członowy heteroaryl, zawierający 1 do 4 atomów azotu albo 1 do 3 atomów azotu
i atom siarki lub tlenu albo atom tlenu lub siarki: 5-członowe grupy heteroarylowe, które
obok atomów węgla jako człony pierścienia mogą zawierać 1-4 atomy azotu albo 1-3 atomy
azotu i atom siarki lub tlenu albo atom tlenu lub siarki, np. 2-furyl, 3-furyl, 2-tienyl, 3-tienyl,
2-pirolil, 3-pirolil, 3-izoksazolil, 4-izoksazolil, 5-izoksazolil, 3-izotiazolil, 4-izotiazolil,
5-izotiazolil, 3-pirazolil, 4-pirazolil, 5-pirazolil, 2-oksazolil, 4-oksazolil, 5-oksazolil, 2-tiazolil,
4-tiazolil, 5-tiazolil, 2-imidazolil, 4-imidazolil, 1,2,4-oksadiazol-3-il, 1, 2,4-oksadiazol-5-il, 1,2,4-tiadiazol-3-il, 1,2,4-tiadiazol-5-il, 1,2,4-triazol-3-il, 1,3,4-oksadiazol-2-il, 1,3,4-tiadiazol-2-il, 1,3,4-triazol-2-il,
benzoskondensowany 5-członowy heteroaryl, zawierający 1 do 3 atomów azotu albo
atom azotu i/lub atom tlenu lub siarki: 5-członowe grupy heteroarylowe, które obok atomów
węgla jako człony pierścienia mogą zawierać 1-4 atomy azotu albo 1-3 atomy azotu i atom
siarki lub tlenu albo atom tlenu albo siarki, i w których dwa sąsiadujące węglowe człony pierścienia albo azotowy i sąsiadujący węglowy człon pierścienia mogą być mostkowane przez
grupę buta-1,3-dien-1,4-diylową,
przyłączony poprzez azot 5-członowy heteroaryl, zawierający 1-4 atomy azotu, albo
przyłączony poprzez azot benzoskondensowany 5-członowy heteroaryl, zawierający 1-3 atomy azotu: 5-członowe grupy heteroarylowe, które jako człony pierścienia obok atomów węgla
mogą zawierać 1-4 atomów azotu względnie 1-3 atomy azotu, i w których dwa sąsiadujące
węglowe człony pierścienia albo azotowy i sąsiadujący węglowy człon pierścienia mogą być
mostkowane przez grupę buta-1,3-dien-1,4-diylową, przy czym te pierścienie przyłączone są
do szkieletu poprzez azotowy człon pierścienia;
6-członowy heteroaryl, zawierający 1-3, względnie 1-4atomy azotu: 6-członowe grupy
heteroarylowe, które obok atomów węgla mogą zawierać jako człony pierścienia 1-3, albo
1-4 atomy azotu, np. 2-pirydynyl, 3-pirydynyl, 4-pirydynyl, 3-pirydazynyl, 4-pirydazynyl,
2-pirymidynyl, 4-pirymidynyl,5-pirymidynyl, 2-pirazynyl, 1,3,5-triazyn-2-yl, 1,2,4-triazyn-3-yl
i 1 ,2,4,5-tetrazyn-3-yl,
benzoskondensowany 6-członowy heteroaryl, zawierający 1-4 atomów azotu: 6-członowe
grupy heteroarylowe, w których dwa sąsiadujące węglowe człony pierścienia mogą być mostkowane przez grupę buta-1,3-dien-4-diylową, np. chinolina, izochinolina, chinazolina
i chinoksalina,
względnie odpowiednie oksy-, tio-, karbonylo- albo sulfonylo-grupy;
grupa heteroaryloaminowa: aromatyczne mono- lub policykliczne grupy, które obok
węgli jako członów pierścienia mogą zawierać dodatkowo 1-4 atomy azotu lub 1-3 atomy
azotu i atom tlenu lub siarki, i które przyłączone są do szkieletu poprzez atom azotu.
Określenie „częściowo lub całkowicie podstawiony atomami chlorowca” oznacza, że
w tak określonych grupach atomy wodoru mogą być częściowo lub całkowicie zastąpione
przez jednakowe lub różne atomy chlorowca, jak wymieniono wyżej.
185 248
19
Pod względem zastosowania korzystne są zwłaszcza związki o wzorze I przedstawione
w poniższych tabelach.
Szczególnie korzystne pod względem zastosowania są zamieszczone w poniższych tabelach związki o ogólnym wzorze I, obejmujące związki o wzorach 1.1 -1.4:
wzór I. 1
wzór I.2
wzór I.3
wzór I.4
185 248
20
Tabela
A
Nr
R6
1
2
H
CH3
3
CH2CH3
4
CH2CH2CH3
5
CH(CH3)2
6
cyklopropyl
7
(CH2)3CH3
8
CH(CH3)CH2CH3
9
CH2CH(CH3)2
10
11
C(CH3)3
cyklobutyl
12
(CH2)4CH3
13
CH(CH3) (CH2)2CH3
14
CH2CH(CH3)CH2CH3
15
(CH2)2CH(CH3)2
16
CH2C(CH3)3
17
CH(CH2CH3)2
18
C(CH3)2CH2CH3
19
CH(CH3)CH(CH3)2
20
21
22
cyklopentyl
CH(CH3)(CH2)3CH3
23
CH(CH2CH3)(CH2)2CH3
24
CH2CH(CH3)(CH2)2CH3
25
(CH2)2CH(CH3)CH2CH3
26
(CH2)3CH(CH3)2
27
(CH2)2C(CH3)3
28
CH2CH(CH2CH3)2
29
CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
30
CH(CH3)CH2CH(CH3)2
31
CH2CH(CH3)CH(CH3)2
32
CH(CH3)C(CH3)3
33
CH(CH2CH3)CH(CH3)2
34
C(CH3)2CH3CH2CH3
35
CH2C(CH3)2CH2CH3
36
C(CH3)2CH(CH3)2
37
cykloheksyl
38
CH2CN
(CH2)5CH3
21
185 248
cd. tabeli A
39
(CH2)2CN
40
(CH2)3CN
41
(CH2)4CN
42
CH2N O 2
43
(CH2)2N O 2
44
(CH2)3N O 2
45
(CH2)4NO2
46
(CH2)2OH
47
(CH 2)3OH
48
(CH2)4OH
49
(CH2)2NH2
50
(CH2)3NH 2
51
(CH2)4NH2
52
(CH2)2N HCH 3
53
(CH2)3NHCH3
54
(CH2)4NHCH 3
55
(CH2)2N (CH 3)2
56
(CH2)3N(CH3)2
57
(CH2)4N (CH 3)2
58
(CH2)2N (CH2CH3)2
59
(CH2)3N (CH 2CH3)2
60
(CH2)4N(CH2CH3)2
61
(CH2)2OCH3
62
(CH2)3OCH3
63
(CH2)4OCH3
64
(CH2)2OCH2CH3
65
(CH2)3O CH2CH3
66
(CH2)4OCH 2CH3
67
(CH2)2O(CH2)2CH3
68
(CH2)3O (CH2)2CH3
69
(CH2)4O(CH2)2CH3
70
(CH2)2OCH(CH3)2
71
(CH2)3OCH(CH3)2
72
(CH2)4OCH(CH3)2
73
(CH2)2OC(CH3)3
74
(CH2)3OC(CH3)3
75
(CH2)4OC(CH3)3
76
(CH2)2OCF3
77
(CH2)3OCF3
185 248
22
cd. tabeli A
78
(CH2)4OCF3
79
(CH2)2SCH3
80
CH3(CH2)3SCH3
81
(CH2)4SCH3
82
(CH2)2SOCH3
83
(CH2)3SOCH3
84
(CH2)4SOCH3
85
(CH2)2SO2CH3
86
(CH2)3SO2CH3
87
(CH2)4SO2CH3
88
CH2-cyklopropyl
89
(CH2)2-cyklopropyl
90
(CH2)3-cyklopropyl
91
(CH2)4-cyklopropyl
92
CH2-cyklopentyl
93
(CH2)2-cyklopentyl
94
(CH2)3-cyklopentyl
95
(CH2)4-cyklopentyl
96
CH2-cykloheksyl
97
(CH2)2-cykloheksyl
98
(CH2)3-cykloheksyl
99
(CH2)4-cykloheksyl
100
CHF2
101
CF3
102
CH2CHF2
103
CH2CF3
104
CHFCHF2
105
CH2CH2F
106
CHFCH3
107
CHFCF3
108
CF2CHF2
109
CF2CHFCF3
110
111
112
CH2CCl 3
CF2CHFCl
113
CF2CHFBr
114
CH(CF3)2
115
CH(CF3)CH3
116
CH2CH2CF3
CF2CHCl 2
23
185 248
cd. tabeli A
117
CH2CHFCH3
118
CH2CF2CF3
119
CH2CH2CH 2F
120
121
CH2CF2CF2CF3
CH2CH2CH FCH 3
122
CH2CH2CH 2CH2F
123
CH2CH2Cl
124
CH2CHC l CH3
125
CH2CH 2CH 2Cl
126
CH2CH 2CHC l CH3
127
CH2CH2CH 2CH2Cl
128
CH2CH2Br
129
CH2CH BrCH 3
130
CH2CH 2CH 2B r
131
CH2CH2CH BrCH 3
132
CH2CH2CH2CH2Br
133
C H 2-C 6H 5
134
CH(CH3)CN
135
CH(CH3)C H 2CN
136
CH2CH (CH 3)CN
137
CH(CH3)CH (CH 3)CN
138
CH(CH3)(CH 2)2CN
139
CH2CH(CH3)CH2CN
140
(CH2)2CH(CH3)CN
141
CH(CH3)CH (CH 3)CH2CN
142
CH(CH3)C H 2CH(CH 3)CN
143
CH2CH(CH3)CH (CH 3)CN
144
CH(CH3)CH(CH 3)CH(CH3)CN
145
CH(CH3)(CH 2)3CN
146
CH(CH3)N O 2
147
CH(CH3)C H 2NO 2
148
CH2CH(CH3)NO2
149
CH(CH3)CH (CH 3)NO2
150
CH(CH3)(CH2)2N O 2
151
CH2CH(CH3)CH2N O 2
152
(CH2)2CH (CH 3)NO2
153
CH(CH3)CH (CH 3)CH2N O 2
154
CH(CH3)CH 2CH (CH 3)N O2
155
CH2CH(CH3)CH(CH3)NO2
185 248
24
cd. tabeli A
156
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)NO2
157
CH(CH3)(CH 2)3N O 2
158
CH(CH3)C H 2OH
159
CH2CH(CH3)OH
160
CH(CH3)CH(CH3)OH
161
CH(CH3)(CH 2)2OH
162
CH2CH(CH3)C H 2OH
163
(CH2)2CH(CH3)OH
164
CH(CH3)CH(CH3)C H 2OH
165
CH(CH3)CH2CH(CH3) OH
166
CH2CH(CH3)CH (CH 3)OH
167
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)OH
168
CH(CH3)(CH2)3OH
169
CH(CH3)CH 2OCH3
170
CH2CH(CH3)O CH 3
171
CH(CH3)CH(CH3)OCH3
172
CH(CH3)(CH2)2OCH3
173
CH2CH(CH3)CH2OCH3
174
(CH2)2CH(CH3)O CH 3
175
CH(CH3)CH(CH3)CH 2OCH3
176
CH(CH3)CH2CH(CH3)OCH3
177
CH2CH(CH3)CH (CH 3)OCH3
178
C H (C H 3)CH(CH3)CH(CH3)O CH 3
179
CH(CH3)(CH2)3OCH3
180
CH(CH3)CH2O CH2CH3
181
CH2CH(CH3)O CH 2CH3
182
CH(CH3)CH(CH3)OCH2CH3
183
CH(CH3)(CH2)2O CH2CH3
184
CH2CH(CH3)CH2OCH2CH3
185
(CH2)2CH(CH3)OCH2CH3
186
CH(CH3)CH(CH3)CH2OCH2CH3
187
CH(CH3)CH2CH(CH3)OCH2CH 3
188
CH2CH(CH3)CH (CH3)OCH2CH3
189
CH(CH3)CH(CH3)CH (CH 3)OCH2CH3
190
CH(CH3)(CH2)3O CH2CH3
191
CH(CH3)CH2O(CH2)2CH3
192
CH2CH(CH3)O(CH2)2CH3
193
CH(CH3)CH(CH3)O(CH2)2CH3
194
CH(CH3)(CH2)2O(CH2)2CH3
25
185 248
cd. tabeli A
195
CH2CH(CH3)CH2O(CH2)2CH3
196
(CH2)2CH(CH3)O(CH2)2CH3
197
CH(CH3)CH(CH3)CH2O(CH2)2CH 3
198
CH(CH3)CH 2CH(CH3)O(CH2)2CH 3
199
CH2CH(CH3)CH(CH3)O(CH2)2C H 3
200
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)O(CH2)2CH 3
201
CH(CH3)(CH2)3O(CH2)2CH3
202
CH(CH3)CH2OCH(CH3)2
203
CH 2CH (CH 3)OCH(CH3)2
204
CH(CH3)CH(CH3)OCH(CH3)2
.205
CH(CH3)(CH2)2OCH(CH3)2
206
CH2CH(CH3)CH2OCH(CH3)2
207
(CH2)2CH(CH3)OCH (CH3)2
208
CH(CH3)CH (CH 3)CH2OCH(CH3)2
209
CH(CH3)CH 2CH(CH3)OCH(CH3)2
210
CH2CH(CH3)CH(CH3)OCH(CH3)2
211
212
CH(CH3)CH (CH 3)CH(CH3)OCH(CH3)2
213
CH(CH3)CH2OC(CH3)3
214
CH2CH(CH3)OC(CH3)3
215
CH (CH3)CH(CH3)OC(CH3)3
216
CH(CH3)(CH2)2OC(CH3)3
217
CH2CH(CH3)CH2OC(CH3)3
218
(CH2)2CH(CH3)OC(CH3)3
219
CH(CH3)CH (CH 3)CH2OC(CH3)3
220
221
222
CH(CH3)CH 2CH(CH3)OC(CH3)3
CH(CH3)CH(CH 3)CH(CH3)OC(CH3)3
223
CH(CH3)(CH2)3OC(CH3)3
224
CH(CH3)CH2OCF3
225
CH2CH(CH3)OCF3
226
CH(CH3)CH(CH3)OCF3
227
CH(CH3)(CH2)2OCF3
228
CH2CH(CH3)CH2OCF3
229
(CH2)2CH(CH3)OCF3
230
CH(CH3)CH(CH3)CH2OCF3
231
CH(CH3)CH 2CH(CH3)OCF3
232
CH2CH(CH3)CH(CH3)OCF3
233
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)OCF3
CH(CH3)(CH2)3OCH(CH3)2
CH2CH(CH3)CH(CH3)OC(CH3)3
185 248
26
cd. tabeli A
234
CH(CH3)(CH2)3O CF3
235
CH(CH3)CH2SCH3
236
CH2CH(CH3)SCH 3
237
CH(CH3)CH(CH3)SC H 3
238
CH(CH3)(CH2)2SCH3
239
CH2CH(CH3)CH2SCH3
240
(CH2)2CH(CH3)SCH 3
241
CH(CH3)CH(CH3)CH 2SCH3
242
CH(CH3)CH2CH(CH3)SCH3
243
CH2CH(CH3)CH(CH3)SCH3
244
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)SCH3
245
CH(CH3)(CH2)3SCH3
246
CH(CH3)CH2SOCH3
247
CH2CH(CH3)SOCH3
248
CH(CH3)CH(CH3)SO CH3
249
CH(CH3)(CH2)2SOCH3
250
CH2CH(CH3)CH2SOCH3
251
(CH2)2CH(CH3)SO CH3
252
CH(CH3)CH(CH3)CH 2SOCH3
253
CH(CH3)CH2CH(CH3)SOCH3
254
CH2CH(CH3)CH(CH3)SO CH 3
255
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)SOCH 3
256
CH(CH3)(CH2)3SOCH3
257
CH(CH3)CH2SO2CH 3
258
CH2CH(CH3)SO2CH 3
259
CH(CH3)CH(CH3)SO2CH3
260
CH(CH3)(CH2)2SO2CH3
261
CH2CH(CH3)CH2SO2CH3
262
(CH2)2CH(CH3)SO2CH3
263
CH(CH3)CH(CH3)CH2SO2CH3
264
CH(CH3)CH2CH(CH3)SO2CH3
265
CH2CH(CH3)CH(CH3)SO2CH3
266
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)SO2CH 3
267
CH(CH3)(CH2)3SO2CH3
268
CH(CH3)-cyklopropyl
269
CH(CH3)CH2-cyklopropyl
270
CH2CH(CH3)-cyklopropyl
271
CH(CH3)CH(CH3)-cyklopropyl
272
CH(CH3)(CH2)2-cyklopropyl
27
185 248
cd. tabeli A
273
CH2CH(CH3)CH2-cyklopropyl
274
(CH2)2CH(CH3)-cyklopropyl
275
CH(CH3)CH(CH3)CH2-cyklopropyl
276
CH(CH3)CH2CH(CH3)-cyklopropyl
277
CH2CH(CH3)CH(CH3)-cyklopropyl
278
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)-cyklopropyl
279
CH(CH3)(CH2)3-cyklopropyl
280
CH(CH3)-cyklopentyl
281
CH(CH3)CH2-cyklopentyl
282
CH2CH(CH3)-cyklopentyl
283
CH(CH3)CH(CH3)-cyklopentyl
284
CH(CH3)(CH2)2-cyklopentyl
285
CH2CH(CH3)CH2-cyklopentyl
286
(CH2)2CH(CH3)-cyklopentyl
287
CH(CH3)CH(CH3)CH2-cyklopentyl
288
CH(CH3)CH2CH(CH3)-cyklopentyl
289
CH2CH(CH3)CH(CH3)-cyklopentyl
290
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)-cyklopentyl
291
CH(CH3)(CH2)3-cyklopentyl
292
CH(CH3)-cykloheksyl
293
CH(CH3)CH2-cykloheksyl
294
CH2CH(CH3)-cykloheksyl
295
CH(CH3)CH(CH3)-cykloheksyl
296
CH(CH3)(CH2)2-cykloheksyl
297
CH2CH(CH3)CH 2-cykloheksyl
298
(CH2)2CH(CH3)-cykloheksyl
299
CH(CH3)CH(CH3)CH2-cykloheksyl
300
CH (CH3)CH2CH(CH3)-cykloheksyl
301
CH2CH(CH3)CH(CH3)-cykloheksyl
302
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)-cykloheksyl
303
CH(CH3)(CH2)3-cykloheksyl
304
CH(CH3)CHF2
305
CF(CH3)CHF2
306
CH(CH3)CH2F
307
CF(CH3)CH3
308
CF(CH3)CF3
309
CH(CH3)C C l3
310
CH(CH3)CH2CF3
311
CH2CH(CH3)CF3
185 248
28
cd. tabeli A
312
CH(CH3)CH (CH 3)CF3
313
CH(CH3)C F2CF3
314
CH(CH3)-fenyl
315
CH(CH3)C H 2-fenyl
316
CH2CH(CH3)-fenyl
317
CH(CH3)CH (CH3)-fenyl
318
CH(CH3)(CH 2)2-fenyl
319
CH2CH(CH3)C H 2-fenyl
320
(CH2)2CH(CH3)-fenyl
321
CH(CH3)CH(CH3)CH2-fenyl
322
CH(CH3)CH2CH(CH3)-fenyl
323
CH2CH(CH3)CH (CH 3)-fenyl
324
CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)-fenyl
325
CH(CH3)(CH 2)3-fenyl
326
2-F-C6H 4-CH2
327
3-F-C6H4-CH2
328
4-F-C6H 4-CH 2
329
2,3-F2-C6H 3-OH2
330
2,4-F2-C6H 3-CH2
331
2,5-F2-C6H3-CH2
332
2,6-F2-C6H 3-CH2
333
3,4-F2-C6H 3-CH2
334
3,5-F2-C6H 3-CH2
335
2-Cl-C6H4-CH2
336
3-C1-C6H 4-CH2
337
4-Cl-C6H 4-CH2
338
2,3-Cl2-C6H 3-CH2
339
2,4-Cl2-C6H 3-CH2
340
2,5-Cl2-C 6H 3-CH2
341
2,6-Cl2-C6H 3-CH2
342
3,4-Cl2-C6H 3-CH2
343
3,5-Cl2-C6H3-CH2
344
2,3,4-Cl3-C6H 2-CH2
345
2,3,5-Cl3-C6H2-CH2
346
2,3,6-Cl3-C6H2-CH2
347
2,4,5-Cl3-C6H 2-CH2
348
2,4,6-Cl3-C6H2-CH2
349
3,4,5-Cl3-C6H,-CH2
350
2-Br-C6H4-CH2
29
185 248
cd. tabeli A
351
3-Br-C6H 4-CH2
352
4-B r-C 6H 4-CH2
353
2,3-Br2-C6H 3-CH2
354
2,4-Br2-C6H 3-CH2
355
2, 5-Br2-C6H 3-CH2
356
2, 6-Br2-C6H 3-CH2
357
3,4-Br2-C6H 3-CH2
358
3,5-Br2-C6H 3-CH 2
359
2-F, 3-Cl-C6H 3-CH2
360
2-F, 4-Cl-C6H 3-CH2
361
2-F, 5-Cl-C6H 3-CH2
362
2-F, 3-Br-C6H3-CH2
363
2-F, 4-Br-C6H 3-CH2
364
2-F, 5-Br-C6H 3-CH2
365
2-Cl, 3-F-C6H3-CH2
366
2-Cl,4 -F -C 6H3-CH2
367
2-Cl, 5-F-C6H 3-CH2
368
2-Cl, 3-Br-C6H 3-CH2
369
2-Cl, 4-B r-C 6H 3-CH2
370
2-Cl, 5-Br-C6H 3-CH2
371
2-Br, 3-F-C6H 3-CH2
372
2-Br, 4-F-C6H 3-CH2
373
2-Br, 5-F-C6H 3-CH2
374
2-Br, 3-C l-C6H3-CH2
375
2-Br, 4-Cl-C6H 3-CH2
376
2-Br, 5-Cl-C6H3-CH2
377
4-C l, 3,5-Br2-C6H 2-CH2
378
2-CN-C6H4-CH2
379
3-CN-C6H4-CH2
380
4-CN-C6H 4-CH2
381
2-NO2-C6H 4-CH2
382
3-NO2-C6H 4-CH2
383
4-N O2-C6H 4-CH2
384
2-CH3-C6H4-CH 2
385
3-CH3-C6H4-CH 2
386
4-CH3-C6H 4-CH 2
387
2,3-(CH3)2-C6H 3-CH2
388
2,4-(CH3)2-C6H 3-CH2
389
2,5-(CH3)2-C6H 3-CH2
185 248
30
cd tabeli A
390
2,6-(CH3)2-C6H3-CH2
391
3,4-(CH3)2-C6H3-CH2
392
3,5-(CH3)2-C6H 3-CH2
393
2-CH2CH3-C6H 4-CH2
394
3-CH2CH3-C6H4-CH2
395
4-CH2CH3-C6H 4-CH2
396
2-CH(CH3)2-C6H4-CH 2
397
3-CH(CH3)2-C6H 4-CH 2
398
4-CH(CH3)2-C6H4-CH 2
399
3-C(CH3)3-C6H 4-CH2
400
4-C(CH3)3-C6H 4-CH2
401
2-C6H 5-C6H 4-CH2
402
3-C6H5-C6H4-CH2
403
4-C 6H 5-C6H 4-CH2
404
2-OCH3-C6H4-CH2
405
3-OCH3-C6H 4-CH2
406
4-OCH3-C6H 4-CH2
407
2 ,3-(OCH3)2-C6H 3-CH 2
408
2,4-(OCH3)2-C6H 3-CH2
409
2,5-(OCH3)2-C6H 3-CH2
410
2,6-(OCH3)2-C6H 3-CH2
411
3,4-(OCH3)2-C6H 3-CH2
412
3 ,5-(OCH3)2-C6H 3-CH2
413
3 ,4,5-(OCH3)3-C6H 2-CH2
414
2-OCH2CH 3-C6H 4-CH 2
415
3-OCH2CH3-C6H4-CH2
416
4-OCH2CH3-C6H4-CH2
417
2-O(CH2)2CH 3-C6H4-CH2
418
3-O(CH2)2CH3-C6H4-CH2
419
4-O(CH2)2CH3-C6H4-CH2
420
2-OCH(CH3)2-C6H 4-CH2
421
3-OCH (CH3)2-C6H4-CH2
422
4-OCH(CH3)2-C6H 4-CH2
423
3-OC(CH3)3-C6H4-CH2
424
4-O C(CH3)3-C6H4-CH2
425
2-OCH2CH= CH2-C6H 4-CH2
426
3-OCH2CH=CH2-C6H4-CH2
427
4 -OCH2CH=CH2-C6H4-CH 2
428
2-CF3-C6H4-CH2
31
185 248
cd. tabeli A
429
3-CF3-C6H4-CH2
430
4-CF3-C6H4-CH 2
431
2-CO2CH3-C6H 4-CH2
432
3-CO2CH3-C6H 4-CH2
433
4-CO2CH3-C6H4-CH2
434
2 -CO2CH2CH3-C6H 4-CH2
435
3-CO2CH2CH3-C6H 4-CH2
436
4-CO2CH2CH3-C6H 4-CH2
437
2-CONH2-C6H 4-CH 2
438
3-CONH2-C6H4-CH2
439
4-CONH2-C6H4-CH2
440
2-CON(CH3)2-C6H4-CH2
441
3-CON(CH3)2-C6H 4-CH2
442
4-CON(CH3)2-C6H4-CH2
443
2-CONHCH3-C6H4-CH2
444
3-CONHCH3-C6H 4-CH2
445
4-CONHCH3-C6H4-CH2
446
2-NH2-C6H 4-CH 2
447
3-NH2-C6H4-CH2
448
4-NH2-C6H4-CH2
449
2-N(CH3)2-C6H 4-CH2
450
3-N(CH3)2-C6H4-CH2
451
4-N(CH3)2-C6H 4-CH2
452
2-NHCH3-C6H 4-CH 2
453
3-NHCH3-C6H 4-CH 2
454
4-NHCH3-C6H4-CH2
455
2-CSNH2-CeH4-CH2
456
3-CSNH2-C6H 4-CH 2
457
4-CSNH2-C6H4-CH 2
458
2-SCH3-C6H4-CH 2
459
3-SCH3-C6H4-CH 2
460
4-SCH3-C6H 4-CH 2
461
2-SOCH3-C6H4-CH 2
462
3-SOCH3-C6H4-CH2
463
4-SOCH3-C6H4-CH2
464
2-SO2CH3-C6H4-CH2
465
3-SO2CH3-C6H 4-CH 2
466
4-SO2CH3-C6H4-CH 2
467
2-OCF3-C6H4-CH 2
185 248
32
cd. tabeli A
468
3-OCF3-C6H4-CH2
469
4-OCF3-C6H 4-CH2
470
2-OCHF2-C6H4-CH2
471
3-OCHF2-C6H 4-CH2
472
4-OCHF2-C6H4-CH2
473
3-CF3, 4-O CF3-C5H 3-CH2
474
2-CH2CH2F-C 6H 4-CH2
475
3-CH2CH2F-C6H4-CH2
476
4-CH2CH2F-C sH4-CH2
477
2-CH2CF3-C6H4-CH2
478
3-CH2CF3-C6H4-CH2
479
4-CH2CF3-C6H4-CH2
480
2-CF2CHF2-C6H4-CH2
481
3-CF2CHF2-C6H 4-CH2
482
4-CF2CHF2-C6H 4-CH2
483
2-CHF2-C6H 4-CH2
484
3-CHF2-C6H 4-CH2
485
4-CHF2-C6H4-CH2
486
naft-1-ylo-CH2
487
naft-2-ylo-CH2
488
pirydyn-2-ylo-CH2
489
pirydyn-3-ylo-CH2
490
pirydyn-4-ylo-CH2
491
5-CH3-pirydyn-2-ylo-CH2
492
6-CH3-pirydyn-2-ylo-CH2
493
5-CH3-pirydyn-3-ylo-CH2
494
6-CH3-pirydyn-3-ylo-CH2
495
5-OCH3-pirydyn-2-ylo-CH2
496
6-OCH3-pirydyn-2-ylo-CH2
497
5-OCH3-pirydyn-3-ylo-CH2
498
6-OCH3-pirydyn-3-ylo-CH2
499
4-Cl-pirydyn-2-ylo-CH2
500
5-Cl-pirydyn-2-ylo-CH2
501
6-C1- pirydyn-2-ylo-CH2
502
2-Cl-pirydyn-3-ylo-CH2
503
5-C1- pirydyn-3-ylo-CH2
504
6-Cl-pirydyn-3-ylo-CH2
505
2-Cl-pirydyn-4-ylo-CH2
506
3,5-Cl-pirydyn-2-ylo-CH2
33
185 248
507
pirym idyn-2-ylo-CH2
508
4-Cl-pirymidyn-2-ylo-CH2
509
5-Cl-pirymidyn-2-ylo-CH2
510
4-CH3-pirymidyn-2-ylo-CH2.
511
5-CH3-pirym idyn-2-ylo-CH2
512
4-OCH3-pirym idyn-2-ylo-CH2
513
5-OCH3-pirym idyn-2-ylo-CH2
514
4-OCH2CH3-pirym idyn-2-ylo-CH2
515
5-OCH2CH3-pirym idyn-2-ylo-CH2
516
pirym idyn4-ylo-CH2
517
2-Cl-pirym idyn-4-ylo-CH 2
518
6-Cl-pirymidyn-4-ylo-CH2
519
2,6-Cl2-pirym idyn-4-ylo-CH2
520
2 -CH3-pirym idyn-4-ylo-CH2
521
6-CH3-pirym idyn-4-ylo-CH2
522
2-OCH3-pirym idyn-4-ylo-CH2
523
6-OCH3-pirym idyn-4-ylo-CH 2
524
2-OCH2CH3-pirym idyn-4-ylo-CH2
525
6-OCH2CH3-pirym idyn-4-ylo-CH2
526
pirym idyn-5-ylo-CH 2
527
2-Cl-pirymidyn-5-ylo-CH2
528
2-CH3-pirym idyn-5-ylo-CH2
529
2-OCH3-pirym idyn-5-ylo-CH2
530
2 -OCH2CH3-pirym idyn-5-ylo-CH2
531
furan-2-ylo-CH2
532
4-Br-furan-2-ylo-CH2
533
4-Cl-furan-2-ylo-CH2
534
4-CN-furan-2-ylo-CH2
535
4-CH3-furan-2-ylo-CH 2
536
5-Br-furan-2-ylo-CH2
537
5-Cl-furan-2-ylo-CH2
538
5-CN-furan-2-ylo-CH2
539
5-CH3-furan-2-ylo-CH 2
540
furan-3-ylo-CH2
541
5-Br-furan-3-ylo-CH2
542
5-Cl-furan-3-ylo-CH2
543
5-CN -furan-3-ylo-CH2
544
5-CH3-furan-3-ylo-CH 2
545
tien-2-ylo-CH 2
546
4-Br-tien-2-ylo-CH 2
185 248
34
cd. tabeli A
547
4-C l-tien-2-ylo-CH2
548
4-CN-tien-2-ylo-CH2
549
4-CH 3-tien-2-ylo-CH2
550
5-Br-tien-2-ylo-CH2
551
5-Cl-tien-2-ylo-CH2
552
5-CN-tien-2-ylo-CH2
553
5-CH3-tien-2-ylo-CH2
554
tien-3-ylo-CH2
555
5-Br-tien-3-yto-CH2
556
5-Cl-titen-3-ylo-CH2
557
5-CN-tien-3-yio-CH2
558
5-CH3-tien-3-ylo-CH2
559
oksazol-2-ilo-CH2
560
4-Br-oksazol-2-ilo-CH2
561
4 -C l -oksazol-2-ilo-CH2
562
4-CN-oksazol-2-ilo-CH2
563
4-CH3-oksazol-2-ilo-CH2
564
5-Br-oksazol-2-ilo-CH2
565
5-Cl-oksazol-2-ilo-CH2
566
5-CN-oksazol-2-ilo-CH2
567
5-CH3-oksazol-2-ilo-CH2
568
oksazol-4-ilo-CH2
569
2-Br-oksazol-4-ilo-CH2
570
2-C l-oksazol-4-ilo-CH2
571
2-CN-oksazol-4-ilo-CH2
572
2-CH3-oksazol-4-ilo-CH2
573
2-C6H5-oksazol-4-ilo-CH2
574
5-Br-oksazol-4-ilo-CH2
575
5-Cl-oksazol-4-ilo-CH2
576
5-CN-oksazol-4-ilo-CH2
577
5-CH3-oksazol-4-ilo-CH2
578
oksazol-5-ilo-CH2
579
4-Br-oksazol-5-ilo-CH2
580
4-Cl-oksazol-5-ilo-CH2
581
4-CN-oksazol-5-ilo-CH2
582
4-CH3-oksazol-5-ilo-CH2
583
2-Br-oksazol-5-ilo-CH2
584
2-Cl-oksazol-5-ilo-CH2
585
2-CN-oksazol-5-ilo-CH2
35
185 248
cd. tabeli A
586
2-CH3-oksazol-5-ilo-CH2
587
izoksazol-3-ilo-CH2
588
4-Br-izoksazol-3-ilo-CH2
589
4-Cl-izoksazol-3-ilo-CH2
590
4-CN-izoksazol-3-ilo-CH2
591
4-CH3- izoksazol-3-ilo-CH2
592
5-Br-izoksazol-3-ilo-CH2
593
5-Cl-izoksazol-3-ilo-CH2
594
5-CN-izoksazol-3-ilo-CH2
595
5-CH3-izoksazol-3-ilo-CH2
596
izoksazol-4-ilo-CH2
597
3-Br-izoksazol-4-ilo-CH2
598
3-Cl-izoksazol-4-ilo-CH2
599
3-CN-izoksazol-4-ilo-CH2
600
3-CH3-izoksazol-4-ilo-CH2
601
5-Br-izoksazol-4-ilo-CH2
602
5-Cl-izoksazol-4-ilo-CH2
603
5-CN-izoksazol-4-ilo-CH2
604
5-CH3-izoksazol-4-ilo-CH2
605
3,5-(CH3)2-izoksazol-4-ilo-CH2
606
izoksazol-5-ilo-CH2
607
3-Br-izoksazol-5-ilo-CH2
608
3-Cl-izoksazol-5-ilo-CH2
609
3-CN-izoksazol-5-ilo-CH2
610
3-CH3-izoksazol-5-ilo-CH2
611
3-C6H5-izoksazol-5-ilo-CH2
612
4-C l, 3-C6H5-izoksazol-5-ilo-CH2
613
4-Br, 3-C6H 5-izoksazol-5-ilo-CH 2
614
4-Br-izoksazol-5-ilo-CH2
615
4-C l-izoksazoI-5-ilo-CH2
616
4-CN-izoksazol-5-ilo-CH2
617
4-CH3-izoksazol-5-ilo-CH2
618
tiazol-2-ilo-CH2
619
4-Br-tiazol-2-ilo-CH2
620
4-Cl-tiazol-2-ilo-CH2
621
4 -CN-tiazol-2-ilo-CH2
622
4-CH3-tiazol-2-ilo-CH2
623
5-Br-tiazol-2-ilo-CH2
624
5-Cl-tiazol-2-ilo-CH2
185 248
36
cd. tabeli A
625
5-CN-tiazol-2-ilo-CH2
626
5-CH3-tiazol-2-ilo-CH2
627
tiazol-4-ilo-CH2
628
2-Br-tiazol-4-ilo-CH2
629
2-Cl-tiazol-4-ilo-CH2
630
2-CN-tiazol-4-ilo-CH2
631
2-CH3-tiazol-4-ilo-CH2
632
5-Br-tiazol-4-ilo-CH2
633
5-Cl-tiazol-4-ilo-CH2
634
5-CN-tiazol-4-ilo-CH2
635
5-CH3-tiazol-4-ilo-CH2
636
tiazol-5-ilo-CH2
637
4-Br-tiazol-5-ilo-CH2
638
4-Cl-tiazol-5-ilo-CH2
639
4-CN-tiazol-5-ilo-CH2
640
4-CH3- tiazol-5-ilo-CH2
641
2-Br-tiazol-5-ilo-CH2
642
2-Cl-tiazol-5-ilo-CH2
643
2-CN-tiazol-5-ilo-CH2
644
2-CH3- tiazol-5-ilo-CH2
645
izotiazol-3-ilo-CH2
646
4-Br-izotiazol-3-ilo-CH2
647
4-Cl-izotiazol-3-ilo-CH2
648
4-CN-izotiazol-3-ilo-CH2
649
4-CH3-izotiazol-3-ilo-CH2
650
5-Br-izotiazol-3-ilo-CH2
651
5-Cl-izotiazol-3-ilo-CH2
652
5-CN-izotiazol-3-ilo-CH2
653
5-CH3-izotiazol-3-ilo-CH2
654
izotiazol-4-ilo-CH2
655
3-Br-izotiazol-4-ilo-CH2
656
3-Cl-izotiazol-4-ilo-CH2
657
3-CN-izotiazol-4-ilo-CH2
658
3-CH3-izotiazol-4-ilo-CH2
659
5-Br-izotiazol-4-ilo-CH2
660
5-Cl-izotiazol-4-ilo-CH2
661
5-CN-izotiazol-4-ilo-CH2
662
5-CH3-izotiazol-4-ilo-CH2
663
3,5-(CH3)2-izotiazol-4-ilo-CH2
37
185 248
cd. tabeli A
664
izotiazol-5-ilo-CH2
665
3-Br-izotiazol-5-ilo-CH2
666
3-Cl-izotiazol-5-ilo-CH2
667
3-CN-izotiazol-5-ilo-CH2
668
3-CH3-izotiazol-5-ilo-CH2
669
4-Br-izotiazol-5-ilo-CH2
670
4-Cl-izotiazol-5-ilo-CH2
671
4-CN-izotiazol-5-ilo-CH2
672
4-CH3-izotiazol-5-ilo-CH2
673
imidazol-2-ilo-CH2
674
1-Cl-imidazol-2-ilo-CH2
675
1-Br-imidazol-2-ilo-CH2
676
1-CN-imidazol-2-ilo-CH2
677
1-CH3-imidazol-2-ilo-CH2
678
4-Cl-imidazol-2-ilo-CH2
679
4-Br-imidazol-2-ilo-CH2
680
4-CN-imidazol- 2-ilo-CH2
681
4-CH3-imidazol-2-ilo-CH2
682
1-CH3, 5-Cl-imidazol-2-ilo-CH2
683
1,4-(CH3)2-imidazol-2-ilo-CH2
684
1,5-(CH3)2-im idazol-2-ilo-CH2
685
imidazol-4-ilo-CH2
686
2-Cl-imidazol-4-ilo-CH2
687
2-Br-imidazol-4-ilo-CH2
688
2-CN-imidazol-4-ilo-CH2
689
1-CH3-imidazol-4-ilo-CH2
690
2-CH3-im idazol-4-ilo-CH2
691
5-Cl-imidazol-4-ilo-CH2
692
5-Br-imidazol-4-ilo-CH2
693
5-CN-imidazol-4-ilo-CH2
694
5-CH3-imidaz ol-4-ilo-CH2
695
1-CH3, 5-Cl-imidazol-4 ilo-CH2
696
1, 2-(CH3)2-im idazol-4-ilo-CH2
697
1, 5-(CH3)2-im idazol-4-ilo-CH2
698
pirazol-3-ilo-CH2
699
5-Br-pirazol-3-ilo-CH2
700
5-Cl-pirazol-3-ilo-CH2
701
5-CN-pirazol-3-ilo-CH2
702
5-CH3-pirazol-3-ilo-CH2
185 248
38
cd. tabeli A
703
1-C6H 5-pirazol-3-ilo-CH2
704
4-Br-pirazol-3-ilo-CH2
705
4-Cl-pirazol-3-ilo-CH2
706
4-CN-pirazol-3-ilo-CH2
707
4-CH5-pirazol-3-ilo-CH2
708
1-CH3-pirazol-3-ilo-CH2
709
1,4-(CH3)2-pirazol-3-ilo-CH2
710
1,5-(CH3)2-pirazol-3-ilo-CH2
711
1-CH3, 4-Cl-pirazol-3-ilo-CH2
712
1-CH3, 5-Cl-pirazol-3-ilo-CH2
713
pirazol-4-ilo-CH2
714
3-Br-pirazol-4-ilo-CH2
715
3-Cl-pirazol-4-ilo-CH2
716
3-CN-pirazol-4-ilo-CH2
717
3-CH3-pirazol-4-ilo-CH2
718
1-CH3-pirazol-4-ilo-CH2
719
1,5-(CH3)2-pirazol-4-ilo-CH2
720
1,3-(CH3)2-pirazol-4-ilo-CH2
721
1-CH3, 3-Cl-piraz ol-4-ilo-CH2
722
1-CH3, 5-Cl-pirazol-4-ilo-CH2
723
pirazol-5-ilo-CH2
724
3-Br- pirazol-5-ilo-CH2
725
3-Cl-pirazol-5-ilo-CH2
726
3-CN-pirazol-5-ilo-CH2
727
3-CH3-pirazol-5-ilo-CH2
728
1-CH3-pirazol-5-ilo-CH2
729
4-Br-pirazol-5-ilo-CH2
730
4-Cl-pirazol-5-ilo-CH2
731
4-CN-piraz ol-5-ilo-CH2
732
4-CH3-pirazol-5-ilo-CH2
733
1,3-(CH3)2-pirazol-5-ilo-CH2
734
1,4-(CH3)2-pirazol-5-ilo-CH2
735
1-CH3, 3-Cl-pirazol-5-ilo-CH2
736
1-CH3, 4-Cl-piraz ol-5-ilo-CH2
737
1,3,4-oksadiazol-5-ilo-CH2
738
739
2-CH3- 1,3,4-oksadiaz ol-5-ilo-CH,
2-CF3- 1,3,4-oksadiaz ol-5-ilo-CH2
740
2-OCH3- 1,3,4-oksadiazol-5-ilo-CH2
741
2-C l-1,3,4-oksadiaz ol-5-ilo-CH2
39
185 248
cd. tabeli A
742
2-CH(CH3)2- 1,3,4-oksadiazol-5-ilo-CH2
743
1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
744
5-CH3- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
745
5-CF3- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
746
5-OCH3- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
747
5-Cl- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
748
5-CH(CH3)2- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
749
5-C6H5- 1,3,4-oksadiazol-2-ilo-CH2
750
1,2 ,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
751
S-CH 3- 1,2,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
752
5-CF3- 1,2,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
753
5-OCH3-1,2,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
754
5 -C l-1,2,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
755
5-CH(CH3)2- 1,2,4-oksadiazol-3-ilo-CH2
756
1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
757
1-CH3- 1,2,4-triazol-3 -ilo-CH2
758
5-CH3- 1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
759
5-CF3- 1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
760
5-OCH3-1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
761
5 -C l -1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
762
5-CH(CH3)2- 1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
763
1-C6H5- 1,2,4-triazol-3-ilo-CH2
764
1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
765
2-CH3- 1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
766
2-CF3- 1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
767
2-OCH3-1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
768
2-CH2OCH3- 1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
769
2-C l- 1,3,4-tiadiazol-5-ilo-CH2
770
2-CH(CH3)2- 1,3,4-tiadiaz ol-5-ilo-CH2
771
1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
772
5-CH3- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
773
5-CF3- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
774
5-OCH3- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
775
5-C l- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
776
5-CH(CH3)2- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
777
5-C6H 5- 1,3,4-tiadiazol-2-ilo-CH2
778
1,2,4-tiadiazol-3-ilo-CH2
779
5-CH3- 1,2,4-tiadiaz ol-3-ilo-CH2
780
5-CF3- 1,2,4-tiadiazol-3-ilo-CH2
185 248
40
cd. tabeli A
781
5-OCH3- 1,2,4-tiadiazol-3-ilo-CH2
782
5-Cl- 1,2,4-tiadiazol-3-ilo-CH2
783
5-CH(CH3)2 1,2,4-tiadiazol-3-ilo-CH2
784
pirol-2-ilo-CH2
785
4-Cl-pirol-2-ilo-CH2
786
4-Br-pirol-2-ilo-CH2
787
4-CH3-pirol-2-ilo-CH2
788
4-C6H 5-pirol-2-ilo-CH2
789
benzimidazol-2-ilo-CH2
790
chinolin-2-ylo-CH2
791
oksiranylo-CH2
792
2-CH3-oksiran-2-ylo-CH2
793
2-CH3-oksiran-3-ylo-CH2
794
2,2-(CH3)2-oksiran-3-ylo-CH2
795
2,3-(CH3)2-oksiran-3-ylo-CH2
796
2,3,3-(CH3)3-oksiran-2-ylo-CH2
797
oksiranylo-CH(CH3)
798
2-CH3-oksiran-2-ylo-CH(CH3)
799
2-CH3-oksiran-3-ylo-CH(CH3)
800
2,2-(CH3)2-oksiran-3-ylo-CH(CH3)
801
2,3-(CH3)2-oksiran-3-ylo-CH(CH3)
802
2,3,3-(CH3)3-oksiran-2-ylo-CH(CH3)
803
1,1 -Cl2-cyklopropan-2-ylo-CH2
804
2-CH3, 1,1 -Cl2-cyklopropan-2-ylo-CH2
805
2-CH3, 1,1 -Cl2-cyklopropan-3-ylo-CH2
806
2,2-(CH3)2, 1,1 -Cl2-cyklopropan-3-ylo-CH2
807
2,3-(CH3)2, 1,1 -Cl2-cyklopropan-3-ylo-CH2
808
2,3,3-(CH3)3, 1,1 -Cl2-cyklopropan-2-ylo-CH2
809
1,1 -Cl2-cyklopropan-2-ylo-CH(CH3)
810
2-CH3, 1,1 -Cl2-cyklopropan-2-ylo-CH(CH3)
811
2-CH3, 1,1 -Cl2-cyklopropan-3-ylo-CH(CH3)
812
2, 2-(CH3)2, 1, 1-C l2-cyklopropan-3-ylo-CH(CH3)
813
2,3-(CH3)2, 1, 1-Cl2-cyklopropan-3-ylo-CH(CH3)
814
2,3,3-(CH3)3, 1,1 -C l2-cyklopropan-2-ylo-CH (CH3)
815
1,1-Br,-cyklopropan-2-ylo-CH2
816
2-CH3, 1,1 -Br2-cyklopropan-2-yl o -CH2
817
2-CH3, 1,1 -Br2-cyklopropan-3-yl o -CH 2
818
2, 2-(CH3)2, 1, 1-Br2-cyklopropan-3-ylo-CH2
819
2, 3-(CH3)2 1, 1-Br2-cyklopropan-3-ylo-CH 2
41
185 248
cd. tabeli A
8 2 0
2 , 3 , 3 - ( C H 3) 3 , 1 , 1 - B r , - c y k l o p r o p a n - 2 - y l o - C H 2
8 2 1
1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 2 - y l o - C H ( C H 3 )
8 2 2
2 - C H 3,
1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 2 - y l o - C H ( C H 3)
8 2 3
2 - C H 3,
1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 3 - y l o - C H ( C H 3 )
8 2 4
2 , 2 - ( C H 3) 2 , 1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 3 - y l o - C H ( C H 3)
8 2 5
2 , 3 - ( C H 3) 2
8 2 6
2 , 3 , 3 - ( C H 3 ) 3,
1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 3 - y l o - C H ( C H 3 )
1 , 1 - B r 2- c y k l o p r o p a n - 2 - y l o - C H ( C H 3)
8 2 7
C H 2C H = C H 2
8 2 8
C H 2C C l = C H 2
8 2 9
C H 2C H = C H C l ( E )
8 3 0
C H 2C H = C H C l (Z )
8 3 1
C H 2 C C l= C H
C l (E )
8 3 2
C H 2 C C l= C H
C l (Z )
8 3 3
C H 2C H = C C l 2
8 3 4
C H 2C C l = C C l 2
8 3 5
C H 2C B i= C H
8 3 6
C H 2C H = C H B r
(E )
8 3 7
C H 2C H = C H B r
(Z )
8 3 8
C H 2C B r = C H B r
(E )
8 3 9
C H 2C B r = C H B r
(Z )
2
8 4 0
C H 2C H = C B r 2
8 4 1
C H 2C B r = C B r 2
8 4 2
C H 2C ( C H 3) = C H 2
8 4 3
C H 2C H = C H C H 3 ( E )
8 4 4
C H 2C H = C H C H 3 ( Z )
8 4 5
C H 2C ( C H 3) = C H C H 3 ( E )
8 4 6
C H 2C ( C H 3) = C H C H 3 ( Z )
8 4 7
C H 2C H = C ( C H 3) 2
8 4 8
C H 2C H 2C H = C H 2
8 4 9
C H 2C C l = C H C H 3 ( E )
8 5 0
C H 2C C l = C H
8 5 1
C H 2C H
= C C lC H 3 ( E )
8 5 2
C H 2C H
= C C lC H 3 ( Z )
8 5 3
C H 2C ( C H 3 ) = C ( C H 3) 2
8 5 4
C H 2C B r = C H C H 3 ( E )
8 5 5
C H 2C B r = C H C H 3 ( Z )
8 5 6
C H 2C H = C B r C H 3 ( E )
8 5 7
C H 2C H = C B r C H 3 ( Z )
8 5 8
C H 2C H = C H C H 2C l ( E )
C H
3 (Z )
185 248
42
cd tabeli A
859
CH2CH=CHCH2C l (Z)
860
CH2CH=CHCH2CH3 (E)
861
CH2CH=CHCH2CH3 (Z)
862
CH2CH=CHCH2B r (E)
863
CH2CH=CHCH2B r(Z )
864
CH2CCl=CClCH2C l (E)
865
CH2C C l=CClCH2C l (Z)
866
CH2CF= CH2
867
CH2CH=CHF (E)
868
CH2CH=CHF (Z)
869
CH2CH=CF2
870
CH2CF=CHF (E)
871
CH2CF=CHF (Z)
872
CH(CH3)CH=CH2
873
CH(CH3)C C l=CH2
874
CH(CH3)CH =CHCl (E)
875
CH(CH3)CH=CHC l (Z)
876
CH(CH3)C C l=CH Cl (E)
877
CH (CH 3)CCl=CHCl (Z)
878
CH(CH3)CH=CCl2
879
CH(CH3)C C l=CCl2
880
CH(CH3)CBr=CH2
881
CH(CH3)CH=CHBr (E)
882
CH(CH3)CH=CHBr (Z)
883
CH(CH3)CBr=CHBr (E)
884
CH(CH3)CBr=CHBr (Z)
885
CH(CH3)CH=CBr2
886
CH(CH3)CBr=CBr2
887
CH(CH3)C(CH3)=CH2
888
CH(CH3)CH=CHCH3(E)
889
CH(CH3)CH=CHCH3(Z)
890
CH(CH3)C(CH3)=CHCH3 (E)
891
CH(CH3)C(CH3)=CHCH3 (Z)
892
CH(CH3)CH=C(CH3)2
893
CH(CH3)CCl=CHCH3 (E)
894
CH(CH3)CC l =CHCH3 (Z)
895
CH(CH3)CH=CClCH3 (E)
896
CH(CH3)CH=CClCH3 (Z)
897
CH(CH3)CBr=CHCH3 (E)
43
185 248
cd. tabeli A
898
CH(CH3)CBr=CHCH3 (Z)
899
CH(CH3)CH=CBrCH3 (E)
900
CH(CH3)CH=CBrCH3 (Z)
901
CH(CH3)CH=CHCH2C l (E)
902
CH(CH3)CH=CHCH2C l (Z)
903
CH(CH3)CH=CHCH2CH 3 (E)
904
CH(CH3)CH=CHCH2CH3 (Z)
905
CH(CH3)CH=CHCH2Br (E)
906
CH(CH3)CH=CHCH2Br (Z)
907
CH(CH3)C C l=CClCH2C l (E)
908
CH(CH3)C C l=CClCH2C l (Z)
909
CH(CH3)CF=CH2
910
CH(CH3)CH=CHF (E)
911
CH(CH3)CH=CHF (Z)
912
CH(CH3)CH=CF2
913
CH(CH3)CF=CHF (E)
914
CH(CH j )CF=CHF (Z)
915
CH2CHClCH=CH2
916
CH2CH2CH=C(CH3)2
917
CH2CH2C(CH 3)=CHCH3 (E)
918
CH2CH2C(CH 3)=CHCH3 (Z)
919
CH2C≡CH
920
CH2C≡CCl
921
C H 2C≡CBr
922
CH 2C≡Cl
923
CH2C≡CCH3
924
CH2C≡CCH2CH3
925
CH2C≡CCH2OH
926
CH2C≡CCH2NH2
927
CH2C≡CCH2Cl
928
CH2C ≡ CCH2OCH3
929
CH2C ≡ CCH 2OCH2CH3
930
CH2C ≡ C C H 2SCH3
931
CH2C=CCH2N(CH3)2
932
CH2C ≡ C C C 6H5
933
CH2CH 2C=CH
934
CH2CH 2C≡CC l
935
CH2CH 2C ≡CBr
936
CH2CH2C≡Cl
185 248
44
cd. tabeli A
937
CH2CH2C ≡ C C H 3
938
CH2CH2C≡CCH2CH3
939
CH2CH2C≡CCH2OH
940
CH2CH2C≡CCH 2N H 2
941
CH2CH2C≡CCH2Cl
942
CH2CH2C≡CCH2OCH3
943
CH2CH2C≡CCH2O CH 2CH 3
944
CH2CH2C≡CCH2SCH3
945
CH2CH2C≡CCH 2N (C H 3)2
946
CH2CH2C≡CC6H 5
947
CH2CH2CH2C≡CH
948
CH2CH2CH 2C≡CCl
949
CH2CH2CH2C≡ CBr
950
CH2CH2CH2C≡Cl
951
CH2CH2CH2C≡CCH3
952
CH2CH2CH2C≡CCH2CH3
953
CH2CH2CH2C≡CCH2OH
954
CH2CH2CH2C≡CCH2N H 2
955
CH2CH2CH2C≡CCH2Cl
956
CH2CH2CH2C≡CCH2OCH 3
957
CH2CH2CH2C≡ CCH2OCH2CH3
958
CH2CH2CH2C≡CCH2SCH3
959
CH2CH2CH2C≡CCH2N(CH 3)2
960
CH2CH2CH2C≡CC6H 5
961
CH(CH3) O C H
962
CH(CH3)C≡CCl
963
CH(CH3)C≡CBr
964
CH(CH3)C≡C l
965
CH(CH3)C≡CCH3
966
CH(CH3)C ≡CCH2CH3
967
CH(CH3)C≡CCH 2OH
968
CH(CH3)C≡CCH2NH 2
969
CH(CH3)C≡CCH 2C l
970
CH(CH3)C≡ CCH2OCH3
971
CH(CH3)C≡CCH2OCH2CH3
972
CH(CH3)C≡CCH2SCH3
973
CH(CH3)C≡ CCH2N(CH3)2
974
CH(CH3)C≡CC6H5
185 248
45
Tablica 1: (związki 1.1 - 1.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 2: (związki 2.1 - 2.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 3: (związki 3.1 - 3.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 4: (związki 4.1 - 4.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 5: (związki 5.1 - 5.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CH3, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 6 (związki 6.1 - 6.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 =CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 7: (związki 7.1 - 7.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CH3, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 8: (związki 8.1 - 8.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R3 = CH3, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 9: (związki 9.1 - 9.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C2H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 10: (związki 10.1 - 10.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C2H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 11: (związki 11.1 - 11.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C2H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 12: (związki 12.1 - 12.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C2H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 13: (związki 13.1 - 13.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 14: (związki 14.1 - 14.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 15: (związki 15.1 - 15.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 16: (związki 16.1 - 16.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 17: (związki 17.1 - 17.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 18: (związki 18.1 - 18.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = i-C3H 7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednem u wierszowi tabeli A.
46
185 248
Tablica 19: (związki 19.1 - 19.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 20: (związki 20.1 - 20.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 21: (związki 21.1 -21.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = cyklopropyl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 22: (związki 22.1 - 22.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= cyklopropyl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 23: (związki 23.1 - 23.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= cyklopropyl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 24: (związki 24.1 - 24.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= cyklopropyl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 25: (związki 25.1 - 25.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CN, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 26: (związki 26.1 - 26.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CN, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 27: (związki 27.1 - 27.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CN, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 28: (związki 28.1 - 28.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = CN, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 29: (związki 29.1 - 29.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = C6H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 30: (związki 30.1 - 30.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C6H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 31: (związki 31.1 -31.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = C6H5,- a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 32: (związki 32.1 - 32.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = C6H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 33: (związki 33.1 - 33.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 34: (związki 34.1 - 34.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 35: (związki 35.1 - 35.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 36: (związki 36. 1 - 36.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
47
Tablica 37: (związki 37.1 - 37.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 3-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 38: (związki 38.1 - 38.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 39: (związki 39.1 - 39.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = 3-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 40: (związki 40.1 - 40.974
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 41: (związki 41.1 - 41.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 42: (związki 42.1 - 42.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 43: (związki 43.1 - 43.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 44: (związki 44.1 - 44.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = 4-F-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 45: (związki 45.1 - 45.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 =CH3, R 5 = 2-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 46: (związki 46.1 - 46.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 47: (związki 47.1 - 47.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3 R5 = 2-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 48: (związki 48.1 - 48.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3 R5 = 2-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 49: (związki 49.1 - 49.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 50: (związki 50.1 - 50.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl-C6H4, a podstawnik R5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 51: (związki 51.1 -51.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 52: (związki 52.1 - 52.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-Cl-C6H4 a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 53: (związki 53.1 - 53.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 4-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 54: (związki 54.1 - 54.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-C l-C 6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
48
185 248
Tablica 55: (związki 55.1 - 55.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 56: (związki 56.1 - 56.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Cl-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 57: (związki 57.1 - 57.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 58: (związki 58.1 - 58.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 59: (związki 59.1 - 59.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = 2-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 60: (związki 60.1 - 60.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-Br-C6H4 a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 61: (związki 61.1 -61.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 3-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 62: (związki 62.1 - 62.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 63: (związki 63.1 - 63.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 64: (związki 64.1 - 64.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-Br-C6H4, a podstawnik R5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 65: (związki 65.1 - 65.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 66: (związki 66.1 - 66.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 67: (związki 67.1 - 67.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Br-C6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 68: (związki 68.1 - 68.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-Br-C6H4 a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 69: (związki 69.1 - 69.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 2,3-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 70: (związki 70.1 - 70.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 71: (związki 71.1 - 71.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 72: (związki 72.1 - 72.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
49
Tablica 73: (związki 73.1 - 73.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 74: (związki 71.4 - 74.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 75: (związki 75.1 - 75.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 76: (związki 76.1 - 76.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 77: (związki 77.1 - 77.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 2,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 78: (związki 78.1 - 78.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 79: (związki 79.1 - 79.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 - 2,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 80: (związki 80.1 - 80.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 81: (związki 81.1 - 81.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 82: (związki 82.4 - 82.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 83: (związki 83.1 - 83.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 84: (związki 84.1 - 84.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 85: (związki 85.1 - 85.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 86: (związki 86.1 - 86.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 87: (związki 87.1 - 87.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 88: (związki 88.1 - 88.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,5-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 89: (związki 89.1 - 89.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 90: (związki 90.4 - 90.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
50
185 248
Tablica 91: (związki 91.1 - 91.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 92: (związki 92.1 - 92.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 93: (związki 93.1 - 93.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 94: (związki 94.1 - 94.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 95: (związki 95.1 - 95.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 96: (związki 96.1 - 96.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-Cl2-C6H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 97: (związki 97.1 - 97.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 98: (związki 98.4 - 98.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 99: (związki 99.1 - 99.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 100: (związki 100.1 - 100.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3- metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 101: (związki 101.1 - 101.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =CH3, R5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 102: (związki 102.1 - 102.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-Cl2-C6H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 103: (związki 103.1 - 103.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 104: (związki 104.1 - 104.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 105: (związki 105.1 - 105.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 106: (związki 106.4- 106.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 107: (związki 107.1 - 107.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 108: (związki 108.1 - 108.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
51
Tablica 109: (związki 109.1 - 109.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 3-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 110: (związki 110.1 - 110.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 3-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 111: (związki 111.1 - 111.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 3-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 112: (związki 112.1 - 112.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 3-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 113: (związki 113.1 - 113.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 114: (związki 114.1 - 114.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3 R5 - 2-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 115: (związki 115.1 - 115.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 116: (związki 116.1 - 116.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 117: (związki 117.1 - 117.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 118: (związki 118.1 - 118.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 119: (związki 119.1 - 119.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 120: (związki 120.1 - 120.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 121: (związki 121.1 - 121.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 122: (związki 122.1 - 122.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 123: (związki 123.1 - 123.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 124: (związki 124.1 - 124.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 125: (związki 125.1 - 125.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,4-Cl3-C6H2,
a podstawnik R5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 126: (związki 126.1 - 126.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,4-C l3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
52
185 248
Tablica 127: (związki 127.1 - 127.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,4-Cl2-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 128: (związki 128.1 - 128.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 - 2,3,4-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 129: (związki 129.1 - 129.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 130: (związki 130.1 - 130.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 131: (związki 131.1 - 131.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 132: (związki 132.1 - 132.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 133: (związki 133.1 - 133.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 134: (związki 134.1 - 134.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 135: (związki 135.1 - 135.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 136: (związki 136.1 - 136.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 137: (związki 137.1 - 137.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 138: (związki 138.1 - 138.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 139: (związki 139.1 - 139.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 140: (związki 140.1 - 140.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 141: (związki 141.1 - 141.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 142: (związki 142.1 - 142.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 143: (związki 143.1 - 143.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 144: (związki 144.1 - 144.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednem u wierszowi tabeli A.
185 248
53
Tablica 145: (związki 145.1 - 145.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 146: (związki 146.1 - 146.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 147: (związki 147.1 - 147.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 148: (związki 148.1 - 148.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CN-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 149: (związki 149.1 - 149.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 150: (związki 150.1 - 150.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 151: (związki 151.1 - 151.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 152: (związki 152.1 - 152.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 153: (związki 153.1 - 153.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 154: (związki 154.1 - 154.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 155: (związki 155.1 - 155.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 156: (związki 156.1 - 156.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 157: (związki 157.1 - 157.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 158: (związki 158.1 - 158.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 159: (związki 159.1 - 159.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 160: (związki 160.1 - 160.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 161: (związki 161.1 - 161.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 162: (związki 161.2 - 162.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 2-C H 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
54
185 248
Tablica 163: (związki 163.1 - 163.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 164: (związki 164.1 - 164.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 165: (związki 165.1 - 165.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 166: (związki 166.1 - 166.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 167: (związki 167.1 - 167.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 168: (związki 168.1 - 168.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 z w itk u odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 169: (związki 169.1 - 169.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 170: (związki 170.2 - 170.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 171: (związki 171.1 - 171.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 172: (związki 172.1 - 172.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3,R5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 173: (związki 173.1 - 173.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 174: (związki 174.1 - 174.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 175: (związki 175.1 - 175.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 176: (związki 176.1 - 176.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 177: (związki 177.1 - 177.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 178: (związki 178.1 - 178.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 179: (związki 179.1 - 179.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 180: (związki 180.1 - 180.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
55
Tablica 181: (związki 181.1 - 181.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 182: (związki 182.1 - 182.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 183: (związki 183.1 - 183.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 184: (związki 184.1 - 184.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 185: (związki 185.1 - 185.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 186: (związki 186.1 - 186.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 187: (związki 187.1 - 187.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 188: (związki 188.1 - 188.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,5-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 189: (związki 189.1 - 189.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 190: (związki 190.1 - 190.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 191: (związki 191.1 - 191.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 192: (związki 192.1 - 192.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 193: (związki 193.1 - 193.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 - 4-C6H5-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 194: (związki 194.1 - 194.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-C6H 5-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 195: (związki 195.1 - 195.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-C6H5-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 196: (związki 196.1 - 196.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-C6H5-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 197: (związki 197.1 - 197.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 198: (związki 198.1 - 198.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
56
185 248
Tablica 199: (związki 199.1 - 199.974)
5
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 200: (związki 200.1 - 200.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 201: (związki 201.1 -201.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 202: (związki 202.1 - 202.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 203: (związki 203.1 - 203.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 204: (związki 204.1 - 204.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 205: (związki 205.1 - 205.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 206: (związki 206.1 - 206.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 207: (związki 207.1 - 207.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 208: (związki 208.1 - 208.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 209: (związki 209.1 - 209.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 210: (związki 210.1 -210.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 211: (związki 211.1 - 211.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 212: (związki 212.1 - 212.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCH3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 213: (związki 213.1 - 213.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 214: (związki 214.1 - 214.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 215: (związki 215.1 - 215.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 216: (związki 216.1 - 216.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
57
Tablica 217: (związki 217.1 - 217.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 218: (związki 218.1 - 218.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 219: (związki 219.1 - 219.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 220: (związki 220.1 - 220.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 - 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 221: (związki 221.1 -221.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 222: (związki 222.1 - 222.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 223: (związki 223.1 - 223.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 224: (związki 224.1 - 224.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 225: (związki 225.1 - 225.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 226: (związki 226.1 - 226.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 227: (związki 227.1 - 227.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 228: (związki 228.1 - 228.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 229: (związki 229.1 - 229.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 230: (związki 230.1 - 230.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 231: (związki 231.1 - 231.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym
58
185 248
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 232 (związki 232.1 - 232.974)
Związki o wzorze ogólnym I .4, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 233: (związki 233.1 - 233.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 234: (związki 234.1 - 234.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 235: (związki 235.1 - 235.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5= pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 236: (związki 236.1 - 236.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 237: (związki 237.1 - 237.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-3-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 238: (związki 238.1 - 238.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-3-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 239: (związki 239.1 - 239.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-3-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 240: (związki 240.1 - 240.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-3-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 241: (związki 241.1 - 241.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 242: (związki 242.1 - 242.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-4-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 243: (związki 243.1 - 243.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-4-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 244: (związki 244.1 - 244.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5= pirydyn-4-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 245: (związki 245.1 - 245.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-CH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
59
Tablica 246: (związki 246.1 - 246.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 247: (związki 247.1 - 247.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 248: (związki 248.1 - 248.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 249: (związki 249.1 - 249.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 - metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 250: (związki 250.1 - 250.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 251: (związki 251.1 - 251.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 252: (związki 252.1 - 252.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 253: (związki 253.1 -253.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 254: (związki 254.1 - 254.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 255: (związki 255.1 - 255.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = CH3, R5 - 3-OCH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 256: (związki 256.1 - 256.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 - metyl, R4 = CH3, R5 = 3-OCH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 257: (związki 257.1 - 257.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 258: (związki 258.1 - 258.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 259: (związki 259.1 - 259.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 260: (związki 260.1 - 260.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 261: (związki 261.1 -261.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 262: (związki 262.1 - 262.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 263: (związki 263.1 - 263.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
60
185 248
Tablica 264: (związki 264.1 - 264.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 265: (związki 265.1 - 265.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 266: (związki 266.1 - 266.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 267: (związki 267.1 - 267.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 268: (związki 268.1 - 268.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 269: (związki 269.1 - 269.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 =
metyl, R4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 270: (związki 270.1 - 270.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 271: (związki 271.1 -271.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 272: (związki 272.1 -272.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 273: (związki 273.1 - 273.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 274: (związki 274.1 - 274.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 275: (związki 275.1 - 275.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 276: (związki 276.1 - 276.974)
Związki o wzorze ogólnym 1.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 277: (związki 277.1 - 277.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 278: (związki 278.1 - 278.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 279: (związki 279.1 - 279.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 280: (związki 280.1 - 280.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 281: (związki 281.1 - 281.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 - CH3, R5 = 4-CH 3 -furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
61
Tablica 282: (związki 282.1 - 282.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 283: (związki 283.1 - 283.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 284: (związki 284.1 - 284.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 4-CH 3 -furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 285: (związki 285.1 - 285.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 286: (związki 286.1 - 286.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 287: (związki 287.1 - 287.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 288: (związki 288.1 - 288.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 289: (związki 289.1 - 289.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 290: (związki 290.1 - 290.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 - CH3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 291: (związki 291.1 - 291.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 292: (związki 292.1 - 292.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 293: (związki 293.1 - 293.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 294: (związki 294.1 - 294.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 295: (związki 295.1 - 295.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 296: (związki 296.1 - 296.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 297: (związki 297.1 - 297.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 298: (związki 298.1 - 298.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 299: (związki 299.1 - 299.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
62
185 248
Tablica 300: (związki 300.1 - 300.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 301: (związki 301.1 -301.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A,
Tablica 302: (związki 302.1 - 302.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 303: (związki 303.1 - 303.974)
Związki o wzorze ogólnym I .3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 304: (związki 304.1 - 304.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 305: (związki 305.1 - 305.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 306: (związki 306.1 - 306.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 307: (związki 307.1 - 307.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 308: (związki 308.1 - 308.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 309: (związki 309.1 - 309.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 310: (związki 310.1 - 310.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 311: (związki 311.1 -311.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 312: (związki 312.1 - 312.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 313: (związki 313.1 - 313.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 314: (związki 314.1 - 314.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 - 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 315: (związki 315.1 - 315.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 316: (związki 316.1 - 316.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 317: (związki 317.1 - 317.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
63
Tablica 318: (związki 318.1 -318.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 319: (związki 319.1 - 319.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = CH3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 320: (związki 320.1 - 320.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = CH3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 321: (związki 321.1 - 321.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 322: (związki 322.1 - 322.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 323: (związki 323.1 - 323.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 324: (związki 324.1 - 324.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 325: (związki 325.1 - 325.974)
Związki o wzorze ogólnym I. 1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 326: (związki 326.1 - 326.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 327: (związki 327.1 - 327.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 328: (związki 328.1 - 328.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 329: (związki 329.1 - 329.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = C 2H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 330: (związki 330.1 - 330.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,. R 5 = C 2H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 331: (związki 331.1 - 331.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = C 2H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 332: (związki 332.1 - 332.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = C 2H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 333: (związki 333.1 - 333.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = n-C 3H 7, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 334: (związki 334.1 - 334.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = n-C 3 H7, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 335: (związki 335.1 - 335.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = n-C 3 H7, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
64
185 248
Tablica 336: (związki 336.1 - 336.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = n-C 3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 337: (związki 337.1 - 337.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 338: (związki 338.1 - 338.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 339: (związki 339.1 - 339.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 340: (związki 340.1 - 340.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 - metyl, R4 = C2HS, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 341: (związki 341.1 -341.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5= cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 342: (związki 342.1 - 342.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5= cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 343: (związki 343.1 - 343.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5= cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 344: (związki 344.1 - 344.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5= cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 345: (związki 345.1 - 345.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 346: (związki 346.1 - 346.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = CN, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 347: (związki 347.1 - 347.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = CN, a podstawnik R6.związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 348: (związki 348.1 - 348.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 349: (związki 349.1 - 349.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = C 6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 350: (związki 350.1 - 350.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = C6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 351: (związki 351.1 - 351.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = C 6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 352: (związki 352.1 - 352.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = C 6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 353: (związki 353.1 -353.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
65
Tablica 354: (związki 354.1 - 354.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 355: (związki 355.1 - 355.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 356: (związki 356.1 - 356.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 357: (związki 357.1 - 357.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 358: (związki 358.1 - 358.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 359: (związki 359.1 - 359.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 360: (związki 360.1 - 360.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 361: (związki 361.1 -361.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 362: (związki 362.1 - 362.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 363: (związki 363.1 - 363.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 364: (związki 364.1 - 364.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 365: (związki 365.1 - 365.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H 5, R5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 366: (związki 366.1 - 366.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2 H5, R 5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 367: (związki 367.1 - 367.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 - 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 368: (związki 368.1 - 368.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 369: (związki 369.1 - 369.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 370: (związki 370.1 - 370.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 371: (związki 371.1 -371.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
66
185 248
Tablica 372: (związki 372.1 - 372.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 373: (związki 373.1 - 373.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 374: (związki 374.1 - 374.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 375: (związki 375.1 - 375.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 376: (związki 376.1 - 376.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 377: (związki 377.1 - 377.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 378: (związki 378.1 - 378.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-Br-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 379: (związki 379.1 - 379.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 380: (związki 380.1 - 380.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 381: (związki 381.1 - 381.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 382: (związki 382.1 - 382.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Br-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 383: (związki 383.1 - 383.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Br-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 384: (związki 384.1 - 384.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Br-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 385: (związki 385.1 - 385.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 386: (związki 386.1 - 386.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 387: (związki 387.1 - 387.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 388: (związki 388. 1 - 388.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 389: (związki 389.1 - 389.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 2,3-F 2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
67
Tablica 390: (związki 390.1 - 390.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,R 5 = 2,3-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 391: (związki 391.1 - 391.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3-F 2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 392: (związki 392.1 - 392.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,3-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 393: (związki 393.1 - 393.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H 5, R 5 = 2,4-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 394: (związki 394.1 - 394.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5,R5 = 2,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 395: (związki 395.1 - 395.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5,R 5 = 2,4-F 2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 396: (związki 396.1 - 396.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,4-F 2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 397: (związki 397.1 - 397.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H 5, R 5 = 2,5-F 2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 398: (związki 398.1 - 398.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 399: (związki 399.1 - 399.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H 5,R 5 = 2,5-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 400: (związki 400.1 - 400.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,5-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 401: (związki 401.1 - 401.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,4-F 2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 402: (związki 402.1 - 402.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 403: (związki 403.1 - 403.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,4-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 404: (związki 404.1 - 404.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,4-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 405: (związki 405.1 - 405.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,5-F 2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 406: (związki 406.1 - 406.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,5-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 407: (związki 407.1 - 407.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
68
185 248
Tablica 408: (związki 408.1 - 408.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 409: (związki 409.1 - 409.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 2,3-Cl2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 410: (związki 410.1 - 410.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 411: (związki 411.1 -411.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 412: (związki 412.1 - 412.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 413: (związki 413.1 - 413.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 414: (związki 414.1 -414.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 415: (związki 415.1 - 415.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 416: (związki 416.1 -416.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 417: (związki 417.1 -417.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 418: (związki 418.1 - 418.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 419: (związki 419.1 -419.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 420: (związki 420.1 - 420.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 421: (związki 421.1 - 421.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 422: (związki 422.1 - 422.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3- metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 423: (związki 423.1 - 423.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 424: (związki 424.1 - 424.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 425: (związki 425.1 -425.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
69
Tablica 426: (związki 426.1 - 426.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 427: (związki 427.1 - 427.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 428: (związki 428.1 - 428.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 429: (związki 429.1 - 429.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 430: (związki 430.1 - 430.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 431: (związki 431.1 - 431.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 432: (związki 432.1 - 432.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 433: (związki 433.1 - 433.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 434: (związki 434.1 - 434.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 435: (związki 435.1 - 435.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 436: (związki 436.1 - 436.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 437: (związki 437.1 - 437.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 438: (związki 438.1 - 438.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 439: (związki 439.1 -439.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 440: (związki 440.1 - 440.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 441: (związki 441.1 -441.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 442: (związki 442.1 - 442.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 443: (związki 443.9 - 443.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
70
185 248
Tablica 444: (związki 444.1 - 444.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 445: (związki 445.1 - 445.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 - metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3,4-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 446: (związki 446.1 - 446.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3,4-Cl3 -C 6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 447: (związki 447.1 - 447.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3,4-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 448: (związki 448.1 - 448.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3,4-Cl3-C 6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 449: (związki 449.1 - 449.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,3,5-Cl3 -C 6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 450: (związki 450.1 - 450.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,3,5-Cl3-C 6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 451 (związki 451.1 -451.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 - 2,3,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 452: (związki 452.1 - 452.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 453: (związki 453.1 - 453.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,4,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 454: (związki 454.1 - 454.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 455: (związki 455.1 - 455.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 456: (związki 456.1 - 456.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 457: (związki 457.1 -457.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,R 5 = 2-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 458: (związki 458.1 - 458.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 459: (związki 459.1 - 459.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A
Tablica 460 (związki 460.1 - 460.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,R 5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 461: (związki 461.1 -461.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,R 3 = 3-CN-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
71
Tablica 462: (związki 462.1 - 462.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 463: (związki 463.1 - 463.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 464: (związki 464.1 - 464.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 465: (związki 465.1 - 465.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 466: (związki 466.1 - 466.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 4-CN-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 467: (związki 467.1 - 467.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 468: (związki 468.1 - 468.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 469: (związki 469.1 - 469.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 470: (związki 470.1 -470.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 471: (związki 471.1 - 471.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 472: (związki 472.1 - 472.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-NO2-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 473: (związki 473.1 - 473.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-NO2-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 474: (związki 474.1 - 474.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2 w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 475: (związki 475.1 - 475.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5,R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 476: (związki 476.1 - 476.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5,R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 477: (związki 477.1 - 477.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-NO 2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 478: (związki 478.1 - 478.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,R 5 = 4-NO 2-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 479: (związki 479.1 - 479.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3 w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
72
185 248
Tablica 480: (związki 480.1 - 480.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 481: (związki 481.1 - 481.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 482: (związki 482.1 - 482.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 483: (związki 483.1 - 483.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3 w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 484: (związki 484.1 - 484.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 485: (związki 485.1 - 485.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 486: (związki 486.1 - 486.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 487: (związki 487.1 - 487.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3 w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 488: (związki 488.1 - 488.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 489: (związki 489.1 - 489.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 490: (związki 490.1 - 490.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 491: (związki 491.1 -491.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3 w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 492: (związki 492.1 - 492.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 493: (związki 493.1 - 493.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 494: (związki 494.1 - 494.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 495: (związki 495.1 - 495.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-(CH3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 496: (związki 496.1 - 496.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 2,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A
Tablica 497: (związki 497.1 - 497.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 2,5-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
73
Tablica 498: (związki 498.1 - 498.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = 2 ,5 -(CH 3) 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 499: (związki 499,1 - 499.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2 ,5 -(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 500: (związki 500.1 - 500.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2,5-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 501: (związki 501.1 - 501.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 502: (związki 502.1 - 502.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H 5 R 5 = 3,4-(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 503: (związki 503.1 - 503.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 504: (związki 504.1 - 504.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 505: (związki 505.1 - 505.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,5-(CH 3 )2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 506: (związki 506.1 - 506.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,5-(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 507: (związki 507.1 - 507.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,5-(CH 3 )2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 508: (związki 508.1 - 508.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3,5-(CH 3 )2-C 5H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 509: (związki 509.1 - 509.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 510: (związki 510.1 - 510.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 3,4,5-(CH 3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 511: (związki 511.1 - 511.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 512: (związki 512.1 - 512.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R5 = 3,4,5-(CH 3 )3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 513: (związki 513.1 - 513.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 4-C 6H 5-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 514: (związki 514.1 -514.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R5 = 4-C 6H 5-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 515: (związki 515.1 - 515.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-C 6H 5-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
74
185 248
Tablica 516: (związki 516.1 - 516.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-C 6H 5-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 517: (związki 517.1 - 517.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 518: (związki 518.1 - 518.974)
Związki o wzorze ogólnym I .2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 519: (związki 519.1 - 519.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 520: (związki 520.1 - 520.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 521: (związki 521.1 - 521.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 522: (związki 522.1 - 522.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 2-OCH 3-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 523: (związki 523.1 - 523.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 524: (związki 524.1 - 524.974)
Związki o wzorze ogólnym I. 1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 2-OCH 3-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 525: (związki 525.1 - 525.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 526: (związki 526.1 - 526.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 527: (związki 527.1 - 527.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 528: (związki 528.1 - 528.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 3-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 529: (związki 529.1 - 529.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 530: (związki 530.1 - 530.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 531: (związki 531.1 - 531.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R5 = 4-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 532: (związki 532.1 - 532.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 3 = 4-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 533: (związki 533.1 - 533.974)
Związki o wzorze ogólnym I. 1, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 2 = 2-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
75
Tablica 534: (związki 534.1 - 534.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 535: (związki 535.1 - 535.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 536: (związki 536.1 - 536.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 2-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 537: (związki 537.1 - 537.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 538: (związki 538.1 - 538.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 539: (związki 539.9 - 539.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 540: (związki 540.1 - 540.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 541: (związki 541.1 - 541.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 542: (związki 542.1 - 542.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 543: (związki 543.1 - 543.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 544: (związki 544.1 - 544.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 4-OCF3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 545: (związki 545.1 - 545.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-OH3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 546: (związki 546.1 - 546.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C,H5, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-OH3,
a podstawnik R6związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 547: (związki 547.1 - 547.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 548: (związki 548.1 - 548.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C5H3,
a podstawnik R6związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 549: (związki 549.1 - 549.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
76
185 248
Tablica 550: (związki 550.1 - 550.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 551: (związki 551.1 - 551.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 552: (związki 552.1 - 552.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym
podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 553: (związki 553.1 - 553.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 554: (związki 554.1 - 554.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 555: (związki 555.1 - 555.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 556: (związki 556.1 - 556.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 557: (związki 557.1 - 557.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 558: (związki 558.1 - 558.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 559: (związki 559.1 - 559.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 560: (związki 560.1 - 560.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 561: (związki 561.1 - 561.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
R5 = pirydyn-2-yl,
R5 = pirydyn-2-yl,
R5 = pirydyn-2-yl,
R5 = pirydyn-2-yl,
R5 = pirydyn-3-yl,
R5 = pirydyn-3-yl,
R5 = pirydyn-3-yl,
R5 = pirydyn-3-yl,
R5 = pirydyn-4-yl,
185 248
77
Tablica 562: (związki 562.1 - 562.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 563: (związki 563.1 - 563.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 564: (związki 564.1 - 564.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 565: (związki 565.1 - 565.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 566: (związki 566.1 - 566.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-CH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 567: (związki 567.1 - 567.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-CH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 568: (związki 568.1 - 568.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 569: (związki 569.1 - 569.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 =
R 5 = 4-CH 3 -pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 570: (związki 570.1 - 570.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3 -pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 571: (związki 571.1 - 571.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3 -pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 572: (związki 572.1 - 572.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3 -pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 573: (związki 573.1 - 573.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C,H5, R 5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 574: (związki 574.1 - 574.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 575: (związki 575.1 - 575.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 3-OCH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 576: (związki 576.1 - 576.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 577: (związki 577.1 - 577.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 578: (związki 578.1 - 578.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 579: (związki 579.1 - 579.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
78
185 248
Tablica 580: (związki 580.1 - 580.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 581: (związki 581.1 - 581.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 582: (związki 582.1 - 582.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 583: (związki 583.1 - 583.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 584: (związki 584.1 - 584.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 585: (związki 585.1 - 585.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 586: (związki 586.1 - 586.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 587: (związki 587.1 - 587.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 588: (związki 588.1 - 588.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 589: (związki 589.1 - 589.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 590: (związki 590.1 - 590.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 591: (związki 591.1 - 591.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 - 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 592: (związki 592.1 - 592.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 593: (związki 593.1 - 593.974)
Związki o wzorze ogólnym I .1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 594: (związki 594.1 - 594.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 595: (związki 595.1 - 595.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 596: (związki 596.1 - 596.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 - metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 597: (związki 597.1 - 597.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
79
Tablica 598: (związki 598.1 - 598.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 599: (związki 599.1 - 599.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 600: (związki 600.1 - 600.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 601: (związki 601.1 - 601.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 602: (związki 602.1 - 602.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 603: (związki 603.1 - 603.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 604: (związki 604.1 - 604.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 4-CH 3 -furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 605: (związki 605.1 - 605.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 606: (związki 606.1 - 606.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 607: (związki 607.1 - 607.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 608: (związki 608.1 - 608.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl,. R4 = C2H5, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 609: (związki 609.1 - 609.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 610: (związki 610.1 - 610.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 611: (związki 611.1 - 611.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 - C 2H5, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 612: (związki 612.1 - 612.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 613: (związki 613.1 -613.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 614: (związki 614.1 - 614.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 2H5, R 5 =
oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 615: (związki 615.1 - 615.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
80
185 248
Tablica 616: (związki 616.1 - 616.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 617: (związki 617.1 - 617.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 618: (związki 618.1 - 618.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 619: (związki 619.1 - 619.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 620: (związki 620.1 - 620.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 621: (związki 621.1 - 621.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 622: (związki 622.1 - 622.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 623: (związki 623.1 - 623.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = izoksazol-4-il, a
podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 624: (związki 624.1 - 624.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 625: (związki 625.1 - 625.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 =C2H5, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 626: (związki 626.1 - 626.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 627: (związki 627.1 - 627.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 628: (związki 628.1 - 628.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 629: (związki 629.1 - 629.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 630: (związki 630.1 - 630.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 3 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 631: (związki 631.1 - 631.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 632 (związki 632.1 - 632.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = oksadiazol-5-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 633: (związki 633.1 - 633.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 1, 2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
81
Tablica 634: (związki 634.1 - 634.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 1, 2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 635: (związki 635.1 - 635.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = 1, 2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 636: (związki 636.1 - 636.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 2H5, R 5 = 1, 2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 637: (związki 637.1 - 637.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 638: (związki 638.1 - 638.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2 w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 639: (związki 639.1 - 639.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C2H5, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 640: (związki 640.1 - 640.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C2H5, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 641: (związki 641.1 - 641.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = H, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 642: (związki 642.1 - 642.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = H, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 643: (związki 643.1 - 643.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 644: (związki 644.1 - 644.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = H, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 645: (związki 645.1 - 645.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 646: (związki 646.1 - 646.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 647: (związki 647.1 - 647.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 648: (związki 648.1 - 648.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 649: (związki 649.1 - 649.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = C 2H5, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 650: (związki 650.1 - 650.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = C2H5, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 651: (związki 651.1 - 651.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = C2H 5, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
82
185 248
Tablica 652: (związki 652.1 - 652.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = C2H5, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 653: (związki 653.1 - 653.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 654: (związki 654.1 - 654.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 655: (związki 655.1 - 655.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = n-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 656: (związki 656.1 - 656.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = n-C 3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 657: (związki 657.1 - 657.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 658: (związki 658.1 - 658.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 659: (związki 659.1 - 659.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 660: (związki 660.1 - 660.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = i-C3H7, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 661: (związki 661.1 - 661.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,R 5 = cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 662: (związki 662.1 - 662.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 663: (związki 663.1 - 663.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 664: (związki 664.1 - 664.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3,R 5 = cyklopropyl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 665: (związki 665.1 - 665.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 6 6 6 : (związki 666.1 - 666.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 667: (związki 667.1 - 667.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 6 6 8 : (związki 668.1 - 668.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = CN, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 669: (związki 669.1 - 669.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = C 6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
83
Tablica 670:(związki 670.1 - 670.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = C6H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 671: (związki 671.1 - 671.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = C 6H5, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 672: (związki 672.1 - 672.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = C 6H5, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 673: (związki 673.1 - 673.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 674: (związki 674.1 - 674.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 675: (związki 675.1 - 675.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 676: (związki 676.1 - 676.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-F-C 6H4, a podstawnik Rć związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 677: (związki 677.1 - 677.974)
Związki o wzorze ogólnym I. 1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 678: (związki 678.1 - 678.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 679: (związki 679.1 - 679.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 680: (związki 680.1 - 680.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 681: (związki 681.1 - 681.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 682: (związki 682.1 - 682,974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 683: (związki 683.1 - 683.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 684: (związki 684.1 - 684.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-F-C 6H4, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 685: (związki 685.1 - 685.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 6 8 6 : (związki 686.1 - 686.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 687: (związki 687.1 - 687.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-Cl-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
84
185 248
Tablica 6 8 8 : (związki 688.1 - 688.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 689: (związki 689.1 - 689.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 690: (związki 690.1 - 690.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 691: (związki 691.1 - 691.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 692: (związki 692.1 - 692.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 693: (związki 693.1 - 693.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 694: (związki 694.1 - 694.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 695: (związki 695.1 - 695.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 696: (związki 696.1 - 696.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 697: (związki 697.1 - 697.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 698: (związki 698.1 - 698.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 699: (związki 699.1 - 699.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 700: (związki 700.1 - 700.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 701: (związki 701.1 - 701.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 702: (związki 702.1 - 702.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 703: (związki 703.1 - 703.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 704: (związki 704.1 - 704.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 705: (związki 705.1 - 705.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
C 3H3, R5 = 2-Cl-C6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Cl-C6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Cl-C6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Cl-C 6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Cl-C6H4,
C 3H3, R 5 = 4-Cl-C6H4,
C 3H3, R 5 = 4-Cl-C 6H4,
C 3 H3, R 5 = 4-Cl-C6H4,
C 3H3, R5 = 4-Cl-C 6H4,
C3H3, R 5 = 2-Br-C6H4,
C 3H3, R 5 = 2-Br-C6H4,
C 3H3, R 5 = 2-Br-C6H4,
C3H3, R 5 = 2-Br-C 6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Br-C6H4,
C 3H3, R 5 = 3-Br-C6H4,
C3H3, R 5 = 3-Br-C6H4,
C 3H3, R5 = 3-Br-C6H4,
C 3H3, R 5 = 4-Br-C 6H4,
185 248
85
Tablica 706: (związki 706.1 - 706.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 707: (związki 707.1 - 707.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 708: (związki 708.1 - 708.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 4-Br-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 709: (związki 709.1 - 709.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = 2,3-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 710: (związki 710.1 - 710.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,3-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 711: (związki 711.1 - 711.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,3-F 7-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 712: (związki 712.1 - 712.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,3-F 2-CćH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 713: (związki 713.1 - 713.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 714: (związki 714.1 - 714.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 715: (związki 715.1 - 715.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,4-F 2-C 5H3,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 716: (związki 716.1 - 716.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 717: (związki 717.1 - 717.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 718: (związki 718.1 - 718.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 719: (związki 719.1 - 719.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 720: (związki 720.1 - 720.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,5-F 2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 721: (związki 721.1 - 721.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 3,4-F 2 -C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 722: (związki 722.1 - 722.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 723: (związki 723.1 - 723.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3,4-F 2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
86
185 248
Tablica 724: (związki 724.1 - 724.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,4-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 725: (związki 725.1 - 725.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,R 5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 726: (związki 726.1 - 726.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,R 5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 727: (związki 727.1 - 727.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3,R 5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 728: (związki 728.1 - 728.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,5-F2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 729: (związki 729.1 - 729.974)
Związki o wzorze ogólnym I .1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 730: (związki 730.1 - 730.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 731: (związki 731.1 - 731.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,3-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 732: (związki 732.1 - 732.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,3-Cl2-C5H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 733: (związki 733.1 - 733.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 734: (związki 734.1 - 734.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 735: (związki 735.1 - 735.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 736: (związki 736.1 - 736.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 737: (związki 737.1 - 737.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 738: (związki 738.1 - 738.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 739: (związki 739.1 - 739.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 740: (związki 740.1 - 740.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 2,5-Cl2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 741: (związki 741.1 - 741.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3,4-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
87
Tablica 742: (związki 742.1 - 742.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,4-Cl,-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 743: (związki 743.1 - 743.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3,4-Cl2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 744: (związki 744.1 - 744.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,4-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 745: (związki 745.1 - 745.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 746: (związki 746.1 - 746.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 747: (związki 747.1 - 747.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 748: (związki 748.1 - 748.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 3,5-Cl2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 749: (związki 749.1 - 749.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 750: (związki 750.1 - 750.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 751: (związki 751.1 - 751.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 752: (związki 752.1 - 752.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-F; 3 -Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 753: (związki 753.1 - 753.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 754: (związki 754.1 - 754.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 755: (związki 755.1 - 755.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 756: (związki 756.1 - 756.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 757: (związki 757.1 - 757.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 758: (związki 758.1 - 758.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-F; 3-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 759: (związki 759.1 - 759.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-F; 4-Cl-C 6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
88
185 248
Tablica 760: (związki 760.1 - 760.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-F; 4-Cl-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 761: (związki 761.1 -761.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 762: (związki 762.1 - 762.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C,H3, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 763 (związki 763.1 - 763.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 764: (związki 764.1 - 764.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-F; 3,5-Cl2-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 765: (związki 765.1 - 765.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,3,4-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 766: (związki 766.1 - 766.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,3,4-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 767: (związki 767.1 - 767.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 2,3,4-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 768: (związki 768.1 - 768.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,3,4-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 769: (związki 769.1 - 769.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,3,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 770: (związki 770.1 - 770.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3 H3, R 5 = 2,3,5-Cl3 -C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 771: (związki 771.1 - 771.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 772: (związki 772.1 - 772.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,3,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 773: (związki 773.1 - 773.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 774:(związki 774.1 - 774.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 775: (związki 775.1 - 775.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 776: (związki 776.1 - 776.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,4,5-Cl3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 777: (związki 777.1 - 777.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2-CN-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
89
Tablica 778: (związki 778.1 - 778.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 2-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 779: (związki 779.1 - 779.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 780: (związki 780.1 - 780.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 781: (związki 781.1 - 781.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 782: (związki 782.1 - 782.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 783: (związki 783.1 - 783.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 784: (związki 784.1 - 784.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 785: (związki 785.1 - 785.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 786: (związki 786.1 - 786.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 787: (związki 787.1 - 787.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 788: (związki 788.1 - 788.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CN-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 789: (związki 789.1 - 789.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3,R 5 = 2-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 790: (związki 790.1 - 790.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3,R 5 = 2-NO 2-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 791: (związki 791.1 - 791.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-NO2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 792: (związki 792.1 - 792.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3,R 5 = 2-NO2-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 793: (związki 793.1 - 793.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 794: (związki 794.1 - 794.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 795: (związki 795.1 - 795.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3,R 5 = 3-NO 2-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
90
185 248
Tablica 796: (związki 796.1 - 796.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 3-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 797: (związki 797.1 - 797.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 798: (związki 798.1 - 798.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-NO2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 799: (związki 799.1 - 799.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-NO 2-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 800: (związki 800.1 - 800.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-NO2-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 801: (związki 801.1 - 801.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 802: (związki 802.1 - 802.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 803: (związki 803.1 - 803.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H 3, R 5 = 2-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 804: (związki 804.1 - 804.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 805: (związki 805.1 - 805.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 3-CH3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 806: (związki 806.1 - 806.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 807: (związki 807.1 - 807.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-CH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 808: (związki 808.1 - 808.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 3-CH3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 809: (związki 809.1 - 809.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 4-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 810: (związki 810.1 - 810.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 811: (związki 811.1 - 811.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 4-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 812: (związki 812.1 - 812.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-CH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 813: (związki 813.1 - 813.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 3 = 2,4-(CH 3 )2-C5H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
91
Tablica 814: (związki 814.1 - 814.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 2,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 815: (związki 815.1 - 815.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 816: (związki 816.1 - 816.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3 H3, R 5 = 2,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 817: (związki 817.1 - 817.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2,5-(CH 3 )2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 818: (związki 818.1 - 818.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,5-(CH 3 )2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 819: (związki 819.1 - 819.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2,5-(CH 3 )2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 820: (związki 820.1 - 820.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2,5-(CH 3 )2-C 6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 821: (związki 821.1 - 821.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 822: (związki 822.1 - 822.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 823: (związki 823.1 - 823.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3,4-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 824: (związki 824.1 - 824.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3,4-(CH 3 )2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 825: (związki 825.1 - 825.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 3,5-(CH 3)2-C 6H3,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 826: (związki 826.1 - 826.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3,5-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 827: (związki 827.1 - 827.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,5-(CH 3)2-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 828: (związki 828.1 - 828.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3,5-(CH 3)2 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 829: (związki 829.1 - 829.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 =
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 830: (związki 830.1 - 830.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3,4,5-(CH 3)3-C6H2,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 831: (związki 831.1 - 831.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 =
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
92
185 248
Tablica 832: (związki 832.1 - 832.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3,4,5-(CH3)3-C6H2,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 833: (związki 833.1 - 833.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-C 6H 5-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 834: (związki 834.1 - 834.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-C 6H5-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 835: (związki 835.1 - 835.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-C6H 5-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 836: (związki 836.1 - 836.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = 4-C 6H 5-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 837: (związki 837.1 - 837.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-Cl-4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 838: (związki 838.1 - 838.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 3-Cl-4-CH3 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 839: (związki 839.1 - 839.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-Cl -4-CH3-C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 840: (związki 840.1 - 840.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 3-Cl-4-CH3 -C6H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 841: (związki 841.1 - 841.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 842: (związki 842.1 - 842.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 843: (związki 843.1 - 843.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3 w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 844: (związki 844.1 - 844.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 845: (związki 845.1 - 845.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 846: (związki 846.1 - 846.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-OCH3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 847: (związki 847.1 - 847.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 848: (związki 848.1 - 848.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 3-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 849: (związki 849.1 - 849.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
93
Tablica 850: (związki 850.1 - 850.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-OCH 3-C 6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 851: (związki 851.1 - 851.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-OCH 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 852: (związki 852.1 - 852.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-OCH 3 -C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 853: (związki 853.1 - 853.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-OCF 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 854: (związki 854.1 - 854.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 2-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 855: (związki 855.1 - 855.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 2-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 856: (związki 856.1 - 856.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 2-OCF 3-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 857: (związki 857.1 - 857.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCF 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 858: (związki 858.1 - 858.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 859: (związki 859.1 - 859.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 860: (związki 860.1 - 860.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCF 3-C 6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 861: (związki 861.1 - 861.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 862: (związki 862.1 - 862.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 863: (związki 863.1 - 863.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-OCF 3 -C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 864: (związki 864.1 - 864.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-OCF 3-C6H4,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 865: (związki 865.1 - 865.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 8 6 6 : (związki 8 6 6 .1 - 866.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-Cl; 4-OCH 3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 867: (związki 867.1 - 867.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-Cl; 4-OCH 3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
94
185 248
Tablica 8 6 8 : (związki 868.1 - 868.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-Cl; 4-OCH3-C6H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 869: (związki 869.1 - 869.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym
podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 870: (związki 870.1 - 870.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym
podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 871: (związki 871.1 - 871.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym
podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 872: (związki 872.1 - 872.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym
podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 873: (związki 873.1 - 873.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 874: (związki 874.1 - 874.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 875: (związki 875.1 - 875.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 876: (związki 876.1 - 876.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 877: (związki 877.1 - 877.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
R 5 = pirydyn-2-yl,
R 5 = pirydyn-2-yl,
R 5 = pirydyn-2-yl,
R 5 = pirydyn-2-yl,
R 5 = pirydyn-3-yl,
185 248
95
Tablica 878: (związki 878.1 - 878.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = pirydyn-3-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 879: (związki 879.1 - 879.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = pirydyn-3-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 880: (związki 880.1 - 880.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirydyn-3-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 881: (związki 881.1 - 881.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 882: (związki 882.1 - 882.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 883: (związki 883.1 - 883.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 884: (związki 884.1 - 884.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirydyn-4-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 885: (związki 885.1 - 885.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 8 8 6 : (związki 886.1 - 886.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 887: (związki 887.1 - 887.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 3-CH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 8 8 8 : (związki 888.1 - 888.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 3-CH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 889: (związki 889.1 - 889.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 890: (związki 890.1 - 890.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 891: (związki 891.1 - 891.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 892: (związki 892.1 - 892.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3 -pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 893: (związki 893.1 - 893.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 894: (związki 894.1 - 894.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 895: (związki 895.1 - 895.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
96
185 248
Tablica 896: (związki 896.1 - 896.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 3-OCH3-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 897: (związki 897.1 - 897.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 898: (związki 898.1 - 898.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 899: (związki 899.1 - 899.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 900: (związki 900.1 - 900.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 901: (związki 901.1 - 901.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 902: (związki 902.1 - 902.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 903: (związki 903.1 - 903.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 904: (związki 904.1 - 904.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirydyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 905: (związki 905.1 - 905.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 906: (związki 906.1 - 906.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 907: (związki 907.1 - 907.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 908: (związki 908.1 - 908.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 - pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 909: (związki 909.1 - 909.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 910: (związki 910.1 - 910.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 911: (związki911.1 -911.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 912: (związki 912.1 -912.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 5-Cl-pirymidyn-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 913: (związki 913.1 - 913.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H 3 , R5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
97
Tablica 914: (związki 914.1 - 914.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R4 = C 3H3, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 915: (związki 915.1 - 915.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH3-pirymidyn-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 916: (związki 916.1 - 916.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH3-piiymidyn-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 917: (związki 917.1 - 917.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 918: (związki 918.1 -918.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 919: (związki 919.1 - 919.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 920: (związki 920.1 - 920.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = 4-Cl-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 921: (związki 921.1 - 921.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 922: (związki 922.1 - 922.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 923: (związki 923.1 - 923.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3-furan-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 924: (związki 924.1 - 924.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = 4-CH 3 -furan-2-yl,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 925: (związki 925.1 - 925.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 926: (związki 926.1 - 926.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 927: (związki 927.1 - 927.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 928: (związki 928.1 - 928.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = tien-2-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 929: (związki 929.1 - 929.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 930: (związki 930.1 - 930.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 931: (związki 931.1 - 931.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
98
185 248
Tablica 932: (związki 932.1 - 932.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = tien-3-yl, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 933: (związki 933.1 - 933.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 934: (związki 934.1 - 934.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 935: (związki 935.1 - 935.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 936: (związki 936.1 - 936.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = oksazol-2-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 937: (związki 937.1 - 937.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, V którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 938: (związki 938.1 - 938.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 939: (związki 939.1 - 939.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 940: (związki 940.1 - 940.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = izoksazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 941: (związki 941.1 - 941.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 942: (związki 942.1 - 942.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = metyl, R 4 = C3 H3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 5 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 943: (związki 943.1 - 943.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R4 = C3H3, R 5 = izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 944: (związki 944.1 - 944.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 - izoksazol-4-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 945: (związki 945.1 - 945.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R 4= C 3H3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 946: (związki 946.1 - 946.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4= C3H3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 947: (związki 947.1 - 947.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4= C3H3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 948: (związki 948.1 - 948.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = metyl, R 4= C3H3, R 5 = pirazol-3-il,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 949: (związki 949.1 - 949.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = metyl, R4 = C3H3, R5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
99
Tablica 950: (związki 950.1 - 950.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 951: (związki 951.1 - 951.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 - C 3H3, R 5 - 1,3,4-oksadiazol-5-ił, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 952: (związki 952.1 - 952.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 1,3,4-oksadiazol-5-il, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 953: (związki 953.1 - 953.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 954: (związki 954.1 - 954.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 955: (związki 955.1 - 955.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 956: (związki 956.1 - 956.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = 1,2,4-triazol-3-il,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 957: (związki 957.1 - 957.974)
Związki o wzorze ogólnym I. 1, w którym R 3 = metyl, R 4 = C 3H3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 958: (związki 958.1 - 958.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 959: (związki 959.1 - 959.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 960: (związki 960.1 - 960.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = metyl, R 4 = C3H3, R 5 = pirol-2-il, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 961: (związki 961.1 - 961.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = CH3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 962: (związki 962.1 - 962.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = CH3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 963: (związki 963.1 - 963.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = CH3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 964: (związki 964.1 - 964.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = CH3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 965: (związki 965.1 - 965.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = C 2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 966: (związki 966.1 - 966.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = C 2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 967: (związki 967.1 - 967.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = C 2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
100
185 248
Tablica 968: (związki 968.1 - 968.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R3 = trifluorometyl, R4 = C 2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 969: (związki 969.1 - 969.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = trifluorometyl, R4 = C3H3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 970: (związki 970.1 - 970.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = trifluorometyl, R4 = C 3H3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 971: (związki 971.1 -971.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = C3H3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 972: (związki 972.1 - 972.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = trifluorometyl, R 4 = C 3H3, R5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 973: (związki 973.1 - 973.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = cyklopropyl, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 974: (związki 974.1 - 974.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = cyklopropyl, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 975: (związki 975.1 - 975.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = cyklopropyl, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 976: (związki 976.1 - 976.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = cyklopropyl, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 977: (związki 977.1 - 977.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = cyklopropyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 978: (związki 978.1 - 978.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = cyklopropyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 979: (związki 979.1 - 979.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = cyklopropyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 980: (związki 980.1 - 980.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = cyklopropyl, R 4 = C2H5, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 981: (związki 981.1 -981.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = cyklopropyl, R4 = C 3H3, R5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 982: (związki 982.1 - 982.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = cyklopropyl, R4= C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 983: (związki 983.1 - 983.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = cyklopropyl, R 4 = C 3H3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 984: (związki 984.1 - 984.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = cyklopropyl, R 4 = C3H3, R 5 = CH3,
a podstawnik R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 985: (związki 985.1 - 985.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R3 = cyjano, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
185 248
101
Tablica 986: (związki 986.1 - 986.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = cyjano, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 987: (związki 987.1 - 987.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = cyjano, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 988: (związki 988.1 - 988.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = cyjano, R4 = CH3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 989: (związki 989.1 - 989.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = cyjano, R 4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 990: (związki 990.1 - 990.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R3 = cyjano, R 4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 991: (związki 991.1 - 991.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R 3 = cyjano, R4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 992: (związki 992.1 - 992.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = cyjano, R4 = C2H5, R 5 = CH3, a podstawnik
R 6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 993: (związki 993.1 - 993.974)
Związki o wzorze ogólnym I.1, w którym R 3 = cyjano, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 994: (związki 994.1 - 994.974)
Związki o wzorze ogólnym I.2, w którym R 3 = cyjano, R 4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 995: (związki 995.1 - 995.974)
Związki o wzorze ogólnym I.3, w którym R3 = cyjano, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Tablica 996: (związki 996.1 - 996.974)
Związki o wzorze ogólnym I.4, w którym R 3 = cyjano, R4 = C3H3, R 5 = CH3, a podstawnik
R6 związku odpowiada jednemu wierszowi tabeli A.
Związki o wzorze I odpowiednie są jako środki grzybobójcze.
Związki o wzorze I odznaczają się doskonałą skutecznością wobec szerokiego spektrum
grzybów powodujących choroby roślin, zwłaszcza z klasy Ascomyceten, Phycomyceten i Basidiomyceten. Są one skuteczne po części układowo i można je stosować w ochronie roślin
jako dolistne i doglebowe środki grzybobójcze.
Szczególne znaczenie mają one przy zwalczaniu szeregu grzybów na różnych roślinach
uprawnych takich, jak pszenica, żyto, jęczmień, owies, ryż, kukurydza, trawa, bawełna, soja
kawa, trzema cukrową, winoroślą, rośliny owocowe i ozdobne oraz rośliny warzywne, jak
ogórki, fasole i rośliny dyniowate, jak też nasiona tych roślin.
Nadają się one zwłaszcza do zwalczania następujących chorób roślin: Erysiphe gram inis (mączniak właściwy) na zbożu, Erysiphe cichoracearum i Sphaerotheca fuliginea na roślinach dyniowatych, Podosphaera leucotricha na jabłkach, Uncinula necator na winoroślach, gatunki Puccinia na zbożu, gatunki Rhizoctonia na bawełnie, ryżu i trawach, gatunki
Ustilago na zbożu i trzcinie cukrowej, Venturia inaequalis (parch) na jabłkach, gatunki H elminthosporium na zbożu, Septoria nodorum na pszenicy, Botrytis cinerea (szara pleśń) na
truskawkach, warzywach i roślinach ozdobnych, winoroślach, Cercospora arachidicola na
orzechach ziemnych, Pseudocercosporella herpotrichoides na pszenicy i jęczmieniu, Pyricularia oryzae na ryżu, Phytophthora infestans na ziemniakach i pomidorach, gatunki Fusarium i Yerticillium na różnych roślinach, Plasmopara viticola na winoroślach, gatunki Alternaria na warzywach i owocach.
102
185 248
Związki o wzorze I nadają się poza tym do ochrony materiałów zwalczając szkodliwe
grzyby (np. drewna, papieru, włókien względnie tkanin) oraz do ochrony zapasów.
Związki o wzorze I stosuje się w ten sposób, że grzyby albo chronione przed porażeniem grzybami rośliny, nasiona, materiały albo glebę traktuje się grzybobójczo skuteczną
ilością substancji czynnych. Związki nanosi się przed albo po zakażeniu grzybami materiałów, roślin albo nasion.
Można je przeprowadzać w zwykłe preparaty, takie jak roztwory, emulsje, zawiesiny,
p y ł y , proszki, pasty oraz granulaty. Forma użytkowa zależy za każdym razem od celu stosowania i w każdym przypadku powinna ona zapewniać subtelne i równomierne rozprowadzenie związku według wynalazku. Preparaty wytwarza się w znany sposób, np. przez rozcieńczenie substancji czynnej rozpuszczalnikami i/lub nośnikami, ewentualnie z użyciem emulgatorów i dyspergatorów, przy czym w przypadku wody jako rozcieńczalnika można stosować jako pomocnicze rozpuszczalniki także inne rozpuszczalniki organiczne. Jako substancje
pomocnicze stosuje się rozpuszczalniki, takie jak węglowodory aromatyczne (np. ksylen),
chlorowane węglowodory aromatyczne (np. chlorobenzeny), parafiny (np. frakcje ropy naftowej), alkohole (np. metanol, butanol), ketony (np. cykloheksanon), aminy (np. etanoloamina, dimetyloformamid) i woda; nośniki, takie jak naturalne mączki mineralne (np. kaoliny,
tlenki glinu, talk, kreda) oraz syntetyczne mączki mineralne (np. wysokodyspersyjny kwas
krzemowy, krzemiany); emulgatory, takie jak niejonowe i anionowe emulgatory (np. etery
polioksyetylen-alkohol tłuszczowy, alkilosulfoniany i arylosulfoniany) oraz dyspergatory,
takie jak ligninowe ługi posiarczynowe i metyloceluloza.
Środki grzybobójcze zawierają na ogół 0,1 - 95, korzystnie 0,5 - 90% wagowych substancji czynnej.
W przypadku ochrony roślin w zależności od żądanego efektu stosuje się 0,01 - 2,0 kg
substancji czynnej na hektar.
W przypadku traktowania materiału siewnego substancję czynną na ogół stosuje się
w ilościach 0,001 - 0,1 g, korzystnie 0,01 - 0,05 g na kilogram materiału siewnego, a w przypadku stosowania w celu ochrony materiałów albo zapasów stosowana ilość substancji czynnej zależy od rodzaju dziedziny użycia i od żądanego efektu. W ochronie materiałów zwykle
stosuje się np. 0,001 g - 2 kg, korzystnie 0,005 g - 1 kg substancji czynnej na metr sześcienny
traktowanego materiału.
Środki według wynalazku mogą występować w formie użytkowej jako substancje grzybobójcze również razem z innymi substancjami czynnymi, np. chwastobójczymi, owadobójczymi, regulatorami wzrostu roślin, grzybobójczymi albo też z nawozami.
Przy mieszaniu z substancjami grzybobójczymi w wielu przypadkach otrzymuje się
przy tym rozszerzenie grzybobójczego spektrum działania.
Poniższe zestawienie substancji grzybobójczych, które można stosować razem ze
związkami według wynalazku, przedstawiono w celu wyjaśnienia możliwości kombinacji,
bez ograniczenia się do nich: siarka, ditiokarbaminiany oraz ich pochodne, jak dimetyloditiokarbaminian żelazowy, dimetyloditiokarbamian cynkowy, etylenobisditiokarbaminian cynkowy, etylenobisditiokarbaminian manganawy, etylenodiamino-bis-ditiokarbaminian manganawo-cynkowy, disiarczek tetrametylotiuramu, kompleks amoniaku i N,N-etyleno-bisditiokarbaminianu cynkowego, kompleks amoniaku i N,N'-propyleno-bis-ditiokarbarninianu
cynkowego, N,N'-propyleno-bis-ditiokarbaminian cynkowy, disiarczek N,N'-polipropylenobis-tiokarbamoilu;
pochodne nitrowe, jak dinitro-(1-metyloheptylo)-fenylokrotonian, 3,3-dimetyloakrylan
2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu, izopropylowęglan -2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu, ester diizopropylowy kwasu 5-nitro-izoftalowego;
substancje heterocykliczne jak:
octan 2 -heptadecylo-2 -imidazoliny,
2,4-dichloro-6-(o-chloroanilino)-s-triazyna, ftalimidotiofosfonian 0 ,0 -dietylu,
5-amino-1-[bis-(dimetyloamino)-fosfmylo]-3-fenylo-1,2,4-triazol,
2,3-dicyjano-1,4-ditioantrachinon, 2-tio-1,3-ditiolo[4,5-b]chinoksalina,
ester metylowy kwasu 1-(butylokarbamoilo)-2 -benzimidazolokarbaminowego,
185 248
2 -metoksykarbonyloaminobenzimidazol,
2-(furylo-(2))-benzimidazol,
2-(tiazolilo-(4))-benzimidazol,
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-tetrahydrofitalimid,
N-trichlorometylotio-tetrahydroftalimid,
N-trichlorometylotioftalimid,
N-dichlorofluorometylotio-N',N'-dimetylo-N-fenylodiamid kwasu siarkowego,
5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,3-tiadiazol,
2 -rodanometylotiobenzotiazol,
1,4-dichloro-2,5-dimetoksybenzen,
4-(2-chlorofenylohydrazono)-3-metylo-5-izoksazolon,
1 -tlenek 2 -tiopirydyny,
8 -hydroksychinolina względnie jej sól z miedzią,
2, 3-dihydro-5-karboksyanilido-6-metylo-1,4-oksatiina,
4,4-ditlenek 2,3-dihydro-5-karboksyanilido-6-metylo-1,4-oksatiiny,
anilid kwasu 2-metylo-5,6-dihydro-4H-pirano-3-karboksylowego,
anilid kwasu 2-metylofurano-3-karboksylowego,
anilid kwasu 2,5-dimetylofurano-3-karboksylowego,
anilid kwasu 2,4,5-trimetylo-furano-3-karboksylowego,
cyklohesyloamid kwasu 2,5-dimetylo-furano-3-karboksylowego,
N-cykloheksylo-N-metoksyamid kwasu 2,5-dimetylofurano-3-karboksylowego,
anilid kwasu 2 -metylobenzoesowego,
anilid kwasu 2 -jodo-benzoesowego,
N-formylo-N-morfolino-2,2,2-trichloroetyloacetal,
piperazyno-1,4-diylobis-(1-(2,2,2-trichloroetylo)formamid,
1-(3,4-di-chloroanilino)-1-formyloamino-2,2,2-trichloroetan,
2,6-dimetylo-N-tridecylomorfolina albo jej sole,
2,6-dimetylo-N-cyklododecylomorfoIina albo jej sole,
N-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-cis-2,6-dimetylomorfolina,
N-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]piperydyna,
1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-etylo-1,3-dioksolan-2-yloetylo]-1H -1,2,4-triazol,
1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-n-propylo-1,3 -dioksolan-2-ylo-etylo]-1H -1,2,4-triazol,
N-(n-propylo)-N-(2,4,-6-trichloro-fenoksyetylo)-N'-imidazolilomocznik,
1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H -1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanon,
1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H -1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanol,
α -(2-chlorofenylo)-α -(4-chlorofenylo)-5-pirymidynometanol,
5-butylo-2-dimetyloamino-4-hydroksy-6-metylopirymidyna,
bis-(p-chlorofenylo)-3-pirydynometanol,
1,2-bis-(3-etoksykarbonylo-2-tioureido)benzen,
1,2-bis-(3-metoksykarbonylo-2-tioureido)-benzen,
oraz różne substancje grzybobójcze, jak octan dodecyloguanidyny,
imid kwasu 3-[3-(3,5-dimetylo-2-oksycykloheksylo)-2-hydroksyetylo]glutarowego,
heksachlorobenzen,
ester metylowy DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-furoilo(2)-alaniny,
ester metylowy DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(2'- metoksyacetylo)alaniny,
N-(2,6-dimetylofenylo)-N-chloro-acetylo-D,L-2-aminobutyrolakton,
ester metylowy DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(fenyloacetylo)alanmy,
5-metylo-5-winylo-3-(3,5-dichloro-fenylo)-2,4-diokso-1,3-oksazolidyna,
3-[3,5-dichlorofenylo-(5-metylo-5-metoksymetylo]-1,3-oksazolidyno-2,4-dion,
3-(3,5-dichlorofenylo)-1-izopropylokarbamoilohydantoina,
N-(3,5-di-chlorofenylo)imid kwasu 1,2-dimetylocyklopropano-1,2-dikarboksylowego,
2-cyjano-[N-(etyloaminokarbonylo)-2-metoksyimino]-acetamid,
1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H -1,2,4-triazol,
alkohol 2, 4-difluoro-α -(1H -1,2,4-triazolilo-1-metylo)-benzhydrylowy,
103
104
185 248
N-(3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)-5-trifluorometylo-3-chloro-2-aminopirydyna,
1-((bis-(4-fluorofenylo)metylosililo)metylo)-1H -1,2,4-triazol.
Związki o wzorze I są poza tym odpowiednie do skutecznego zwalczania szkodników
z klasy owadów, pajęczaków oraz nicieni. Można je stosować jako środki do zwalczania
szkodników w ochronie roślin oraz w sektorze higieny, ochrony zapasów i sektorze weterynaryjnym.
Do szkodliwych owadów należą:
z rzędu motyli (Lepidoptera), np. Agrolis ypsilon, Agrotis segetum, Alabama argillacea,
Anticarsia gemmatalis, Argyresthia conjugella, Autographa gamma, Bupalus piniarius, Cacoecia murinana, Capua reticulana, Cheimatobia brumata, Choristoneura fu miferana, Choristoneura occidentalis, Cirphis unipuncta, Cydia pomonella, Dendrolimus pini, Diaphania
nitidalis, Diatraea, grandiosella, Earias insulana, Elasmopalpus lignosellus, Eupoecilia ambisuella, Evetria bouliana, Feltia subterranea, Galleria mellonella, Grapholitha funebrana,
Grapholitha molesta, Heliołhis armigera, Heliothis virescens, Heliothis zea, Hellula undalis,
Hibernia def oliaria, Hyphantria cunea, Hyponomeuta malinellus, Keiferia lycopersicella,
Lambdina fiscellaria, Laphygma exigua, Leucoptera cojfeella, Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lobesia botrana, Loxostege sticticalis, Lymantria dispar, Lymantria monacha, Lyonetia clerkella, Melacosoma neustria, Mamestra brassicae, Orgyia pseudotsugata,
Ostrinia nubilalis, Panolis Flammea, Pectinophora gossypiella, Peridroma saucia, Phalera
bucephala, Phthorimaea operculella, Phyllocnisłis citrella, Pieris brassicae, Plathypena scabra, Plutella xylostella, Pseudoplusia includens, Rhyacionia frustrana, Scrobipalpula absoluta, Sitotroga cerealella, Sparganothis pilleriana, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura, Thaumatopoea pityocampa, Tortrix viridana, Trichoplusia ni, Zeiraphera canadensis;
z rzędu chrząszczy (Coleoptera), np. Agrilus sinuatus, Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Amphimallus solstitialis, Anisandrus dispar, Anthonomus grandis, Anthonomus pomorum, Atomaria linearis, Blastophagus piniperda, Blitophaga undata, Bruchus rufimanus,
Bruchus pisorum, Bruchus lentis, Byctiscus betulae, Cassida nebulosa, Cerotoma trifurcata,
Ceuthorrhynchus assimilis, Ceuthorrhynchus napi, Chaetocnema tibialis, Conoderus vespertinus, Crioceris asparagi, Diabrotica longicomis, Diabrotica 12-punctata, Diabrotica virgifera, Epilachna varivestis, Epitrix hirtipennis, Eutinobothrus brasiliensis, Hylobius abietis,
Hypera brunneipennis, Hypera postica, Ips typographus, Lema bilineata, Lema melanopus,
Leptinotarsa decemlineata, Limonius calif ornicus, Lissorhoptrus oryzophilus, Melanotus
communis, Meligethes aeneus, Melolontha hippocastani, Melolontha melolontha, Oulema
oryzae, Ortiorrhynchus sulcatus, Otiorrhynchus ovatus, Phaedon cochleariae, Phyllotreta
chrysocephala Phyllophaga sp., Phyllopertha horticola, Phyllotreta nemorum, Phyllotreta
striolata, Popillia japonica, Sitona lineatus, Sitophilus granaria;
z rzędu dwuskrzydłych (Diptera), np. Aedes aegypti, Aedes vexans, Anastrepha ludens,
Anopheles maculipennis, Ceratitis capitata, Chrysomya bezziana, Chrysomya hominivorax,
Chrysomya macellaria, Contarinia sorghicola, Cordylobia anthropophaga, Culex pipiens,
Dacus cucurbitae, Dacus oleae, Dasineura brassicae, Fannia canicularis, Gasterophilus intestinalis, Glossina morsitans, Haematobia irritans, Haplodiplosis equestris, Hylemyia płatura, Hypoderma lineata, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii, Lucilia caprina, Lucilia cuprina, Lucilia sericata, Lycoria pectoralis, Mayetiola destructor, Musca domestica, Muscina
stabulans, Oestrus ovis, Oscinella frit, Pegomya hysocyami, Phorbia antigua, Phorbia brassicae, Phorbia coarctata, Rhagoletis cerasi, Rhagoletis pomonella, Tabanus bovinus, Tipula
oleracea, Tipula paludosa;
z rzędu czerwi (Thysanoptera), np. Frankliniella fu sca, Frankliniella occidentalis,
Frankliniella tritici, Scirtothrips citri, Thrips oryzae, Thrips palmi, Thrips tabaci;
z rzędu błonkówek (Hymenoptera), np. Athalia rosae, Atta cephalotes, Atta sexdens,
Atta texana, Hoplocampa minuta, Hoplocampa testudinea, Monomorium pharaoni, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta;
z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera), np. Acrosternum hilare, Blissus
leucopterus, Cyrtopeltis notatus, Dysdercus cingulatus, Dysdercus intermedius, Eurygaster
185 248
105
integriceps, Euschistus impictiventris, Leptoglossus phyllopus, Lygus lineolaris, Lygus p ra tensis, Nezara viridula, Piesma guadrata, Solubea insularis, Thyanta perditor;
z rzędu wysysaczy roślin (Homoptera), np. Acyrthosiphon onobrychis, Adelges laricis,
Aphidula nasturtii, Aphis fabae, Aphis pomi, Aphis sambuci, Brachycaudus cardui, Brevicoryne brassicae, Cerosipha gossypii, Dreyfusia nordmannianae, Dreyfusia piceae, Dysaphis
radicola, Dysaulacorthum pseudosolani, Empoasca fabae, Macrosiphum avenae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphon rosae, Megoura viciae, Metopolophium dirhodum, Myzodes
persicae, Myzus cerasi, Nilaparvata lugens. Pemphigus bursarius, Perkinsiella saccharicida,
Phorodon humuli, Psylla mali, Psylla piri, Rhopalomyzus ascalonicus, Rhopalosiphum maidis, Sappaphis mala, Sappaphis mali, Schizaphis graminum, Schizoneura lanuginosa, Trialeurodes vaporariorum, Viteus vitifolii;
z rzędu termitów (Isoptera), np. Calotermes f l avicollis, Leucotermes f l avipes, Reticulitermes lucifugus, Termes natalensis;
z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera), np. Acheta domestica, Blatta orientalis, Blattella
germanica, Forficula auricularia, Gryllotalpa gryllotalpa, Locusta migratoria, Melanoplus
bivittatus, Melanoplus femur-rubrum, Melanoplus mexicanus, Melanoplus sanguinipes, M elanoplus spretus, Nomadacris septemfasciata, Periplaneta americana, Schistocerca americana,
Schistocerca peregrina, Stauronotus maroccanus, Tachycines asynamorus;
z klasy Arachnoidea, np. pajęczaki (Acarina), takie jak Amblyomma americanum, Amblyomma variegatum, Argas persicus, Boophilus annulatus, Boophilus decoloratus, Boophilus microplus, Brevipalpus phoenicis, Bryobia praetiosa, Dermacentor silvarum, Eotetranychus carpini, Eriophyes sheldoni, Hyalomma truncatum, Ixodes ricinus, Ixodes rubicundus,
Ornithodorus moubata, Otobius megnini, Paratetranychus pilosus, Dermanyssus gallinae,
Phyllocoptruta oleivora, Polyphagotarsonemus latus, Psoroptes ovis, Rhipicephalus appendiculatus, Rhipicephalus evertsi, Sarcoptes scabiei, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus
kanzawai, Tetranychus pacificus, Tetranychus telarius, Tetranychus urticae;
z klasy nicieni, np. mątwiki korzeniowe, np. Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, nicienie cystotwórcze, np. Globodera rostochiensis, Heterodera
avenae, Heterodera glycines, Heterodera schachtii, Heterodera trifolii, węgorek niszczyk
żyjący na łodygach i liściach, np. Belonolaimus longicaudatus, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Heliocotylenchus multicinctus, Longidorus elongatus, Radopholus similis,
Rotylenchus robustus, Trichodorus primitivus, Tylenchorhynchus claytoni, Tylenchorhynchus dubius, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus curvitatus, Pratylenchus goodeyi.
Substancje czynne można stosować jako takie, w postaci ich preparatów albo przygotowanych z nich form użytkowych, np. w postaci odpowiednich do bezpośredniego rozpylania roztworów, proszków, zawiesin albo dyspersji, emulsji, dyspersji olejowych, past, środków do opylania, środków do rozsypywania albo granulatów, przez opryskiwanie, zamgławianie, opylanie, rozsypywanie albo polewanie. Formy użytkowe zależą całkowicie od celów
stosowania i w każdym przypadku powinny one zapewniać jak najsubtelniejsze rozprowadzenie substancji czynnych według wynalazku.
Stężenia substancji czynnych w gotowych do stosowania preparatach mogą zmieniać
się w większych zakresach. Na ogół wynoszą one 0,0001 do 10%, korzystnie 0,01 do 1%.
Substancje czynne można stosować również z dobrym wynikiem w sposobie UltraLow-Volumen (ULV, ultra małoobjętościowy), przy czym możliwe jest nanoszenie preparatów zawierających więcej niż 95% wagowych substancji czynnej albo nawet substancji czynnej bez dodatków.
W warunkach polowych stosowana ilość substancji czynnej do zwalczania szkodników
wynosi 0 , 1 - 2 ,0 , korzystnie 0 , 2 - 1 , 0 kg/ha.
W celu wytwarzania odpowiednich do bezpośredniego rozpylania roztworów, emulsji,
past albo dyspersji olejowych w rachubę wchodzą frakcje oleju mineralnego o średniej do
wysokiej temperaturze wrzenia, jak nafta albo olej do silników Diesla, poza tym oleje ze
smoły węglowej jak również oleje pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, aliftyczne, cykliczne i aromatyczne węglowodory, np. benzen, toluen, ksylen, parafina, tetrahydronaftalen,
106
185 248
alkilowane naftaleny albo ich pochodne, metanol, etanol, propanol, butanol, chloroform, tetrachlorek węgla, cykloheksanol, cykloheksanon, chlorobenzen, izoforon, silnie polarne rozpuszczalniki, np. dimetyloformamid, dimetylosulfotlenek, N-metylopirolidon oraz woda.
Wodne formy użytkowe można przygotowywać z koncentratów emulsyjnych, past albo
proszków zwilżalnych (proszek zawiesinowy, dyspersje olejowe) przez dodanie wody.
W celu wytworzenia emulsji, past albo dyspersji olejowych można substancje jako takie albo
rozpuszczone w oleju lub rozpuszczalniku, homogenizować w wodzie za pomocą środków
zwilżających, zwiększających przyczepność, dyspergujących lub emulgujących. Ale można
również wytwarzać odpowiednie do rozcieńczania wodą koncentraty składające się z substancji czynnej, środka zwilżającego, zwiększającego przyczepność, dyspergującego albo
emulgującego i ewentualnie rozpuszczalnika lub oleju.
Jako substancje powierzchniowo czynne można stosować sole metali alkalicznych,
metali ziem alkalicznych i sole amonowe kwasu ligninosulfenowego, naftalenosulfonowego,
fenolosulfonowego, kwasu dibutylonaftalenosulfonowego, alkiloarylosulfoniany, alkilosiarczany, alkilosulfoniany, siarczany alkoholi tłuszczowych i kwasy tłuszczowe oraz ich sole
z metalami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych, sole siarczanowanego eteru alkoholu
tłuszczowego z glikolem, produkty kondensacji sulfonowanego naftalenu i pochodnych naftalenu z formaldehydem, produkty kondensacji naftalenu albo kwasu naftalenosulfonowego
z fenolem i formaldehydem, poliksyetylenooktylofenoloetery, oksyetylenowany izooktylofenol, oktylofenol, nonylofenol, alkilofenolopoliglikoloetery, tributylofenylopoliglikoloetery,
alkiloarylopolieteroalkohole, alkohol izotridecylowy, produkty kondensacji alkoholi tłuszczowych i tlenku etylenu, oksyetylenowany olej rycynowy, polioksyetylenoalkiloetery, oksyetylenowany polioksypropylen, acetal eteru alkoholu laurylowego i poliglikolu, estry sorbitu,
ligninowe ługi posiarczynowe oraz metyloceluloza.
Proszki, środki do rozsypywania i opylania można wytwarzać przez zmieszanie albo
wspólne zmielenie substancji czynnych ze stałym nośnikiem.
Preparaty zawierają na ogół 0,01 - 95% wagowych, korzystnie 0,1 - 90% wagowych,
substancji czynnej. Przy tym stosuje się substancje czynne o czystości wynoszącej 90 - 100%,
korzystnie 95 - 100% (według widma NMR).
Niżej przedstawiono przykłady sporządzania preparatów:
I. 5 części wagowych związku według wynalazku miesza się dokładnie z 95 częściami
wagowymi subtelnie rozdrobnionego kaolinu. W ten sposób otrzymuje się środek do opylania
zawierający 5% wagowych substancji czynnej.
II. 30 części wagowych związku według wynalazku miesza się dokładnie z mieszaniną
92 części wagowych sproszkowanego żelu krzemionkowego i 8 części wagowych oleju parafinowego, którym opylono powierzchnię tego żelu krzemionkowego. W ten sposób otrzymuje
się preparat substancji czynnej o dobrej przyczepności (zawartość substancji czynnej: 23%
wagowych).
III. 10 części wagowych związku według wynalazku rozpuszcza się w mieszaninie
90 części wagowych ksylenu, 6 części wagowych produktu przyłączenia 8 - 1 0 moli tlenku
etylenu do 1 mola N-monoetanoloamidu kwasu oleinowego, 2 części wagowych soli wapniowej
kwasu dodecylobenzenosulfenowego i 2 części wagowych produktu przyłączenia 40 moli tlenku
etylenu do 1 mola oleju rycynowego (zawartość substancji czynnej: 9% wagowych).
IV. 20 części wagowych związku według wynalazku rozpuszcza się w mieszaninie
60 części wagowych cykloheksanonu, 30 części wagowych izobutanolu, 5 części wagowych
produktu przyłączenia 7 moli tlenku etylenu do 1 mola izooktylofenolu i 5 części wagowych
produktu przyłączenia 40 moli tlenku etylenu do 1 mola oleju rycynowego (zawartość substancji czynnej: 16% wagowych).
V. 80 części wagowych związku według wynalazku dobrze miesza się i miele w młynku młotkowym z 3 częściami wagowymi soli sodowej kwasu diizobutylonaftaleno-a-sulfonowego, 1 0 częściami wagowymi soli sodowej kwasu ligninosulfonowego z ługu posiarczynowego i 7 częściami wagowymi sproszkowanego żelu krzemionkowego (zawartość
substancji czynnej: 80% wagowych).
185 248
107
VI. 90 części wagowych związku według wynalazku miesza się z 10 częściami wagowymi N-metylo-α -pirolidonu i otrzymuje się roztwór, odpowiedni do zastosowania w postaci
bardzo drobnych kropel (zawartość substancji czynnej: 90% wagowych).
VII. 20 części wagowych związku według wynalazku rozpuszcza się w mieszaninie
40 części wagowych cykloheksanonu, 30 części wagowych izobutanolu, 20 części wagowych
produktu przyłączenia 7 moli tlenku etylenu do 1 mola izooktylofenolu i 10 części wagowych
produktu przyłączenia 40 moli tlenku etylenu do 1 mola oleju rycynowego. Przez wylanie
i subtelne rozprowadzenie roztworu w 1 0 0 0 0 0 części wagowych wody otrzymuje się wodną
dyspersję, zawierającą 0 ,0 2 % wagowego substancji czynnej.
VIII. 20 części wagowych związku według wynalazku dobrze miesza się i miele
w młynku młotkowym z 3 częściami wagowymi soli sodowej kwasu diizobutylonaftaleno-α -sulfonowego, 17 częściami wagowymi soli sodowej kwasu ligninosulfonowego z ługu posiarczynowego i 60 częściami wagowymi sproszkowanego żelu krzemionkowego. Przez dokładne rozprowadzenie mieszaniny w 2 0 0 0 0 części wagowych wody otrzymuje się ciecz do
opryskiwania, zawierającą 0 , 1 % wagowego substancji czynnej.
Granulaty, np. granulaty otoczkowane, nasycane i jednorodne, można wytwarzać przez
połączenie substancji czynnych ze stałymi nośnikami. Jako stałe nośniki stosuje się ziemie
mineralne, jak silikażel, kwasy krzemowe, żele krzemionkowe, krzemiany, talk, kaolin, glinkę „attaclay”, wapień, wapno, kredę, glinkę bolus, less, glinę, dolomit, ziemię okrzemkową,
siarczan wapnia i magnezu, tlenek magnezu, zmielone tworzywa sztuczne, nawozy, jak np.
siarczan amonu, fosforan amonu, azotan amonu, moczniki i produkty roślinne, jak mąkę zbożową, mączkę z kory drzewnej, drewna i łupin orzechowych, sproszkowaną celulozę oraz
inne stałe nośniki.
Do substancji czynnych można dodawać oleje różnego typu, substancje chwastobójcze,
substancje grzybobójcze, inne środki do zwalczania szkodników, substancje bakteriobójcze,
ewentualnie także dopiero bezpośrednio przed stosowaniem (mieszanie w zbiorniku). Środki
te można domieszkować do środków według wynalazku w stosunku wagowym wynoszącym
1: 1 0 - 10 : 1.
Poniżej podane przykłady I - VI ilustrują wytwarzanie związków wyjściowych i związków według wynalazku.
Przykład I
Wytwarzanie 2-oksymu pentano-2,3-dionu
Do 66,2 g (0,77 mola) 3-pentanonu w 300 ml toluenu wkroplono w temperaturze wynoszącej -20°C 250 ml eteru dietylowego nasyconego chlorowodorem. Do tej mieszaniny ostrożnie
wkroplono w temperaturze -20°C roztwór 8 8 g (0,85 mola) azotynu n-butylu w 250 ml eteru
dietylowego i całość mieszano dalej przez 2 godziny w temperaturze 0°C i przez dalsze
12 godzin w temperaturze pokojowej. Po dodaniu 250 ml wody fazę organiczną oddzielono
i wyekstrahowano 3 razy porcjami po 200 ml 1 N roztworu wodorotlenku sodu. Tę fazę wodną nastawiono na pH = 4 przez dodanie 1 N kwasu solnego i wyekstrahowano 3 razy porcjami po 200 ml dichlorometanu. Fazę organiczną wysuszono nad siarczanem sodu i zatężono
pod zmniejszonym ciśnieniem, w wyniku czego otrzymano 56 g (63%) oleju, który szybko
wykrystalizował.
T.t.: 58 - 60°C.
1H-NMR (CDCl3): δ= 1,16 (t, 3H); 2,02 (s, 3H); 2,84 (q, 2H); 9,64 (s, 1H).
P r z y k ł a d II
Wytwarzanie 2 -(0 -metylooksymu) pentano-2,3-dionu
Do roztworu 40,2 g (0,55 mola) 2-oksymu pentano-2,3-dionu i 52,0 g (0,38 mola) węglanu potasu w 400 ml acetonu wkroplono w temperaturze pokojowej 49,7 g (0,35 mola) jodku metylu i mieszano dalej w tej temperaturze przez 12 godzin. Po odsączeniu nieorganicznych soli roztwór acetonowy zatężono - pod zmniejszonym ciśnieniem, pozostałość rozdzielono pomiędzy eter metylowo-tert-butylowy i wodę, fazę organiczną przemyto wodą, wysuszono nad siarczanem sodu i zatężono, w wyniku czego otrzymano 37,7 g (83%) oleju.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,09 (t, 3H); 1,91 (s, 3H); 2,81 (q, 2H); 4,04 (s, 3H).
108
185 248
P r z y k ł a d III
Wytwarzanie 4-(O-metyloksymu)-2-oksymu pentano-2,3,4-trionu
Do roztworu 12,9 g (0,1 mola) 2-(O-metylooksymu) pentano-2,3-dionu w 120 ml metanolu wkroplono ostrożnie w temperaturze 10°C 10,3 g (0,1 mola) azotynu n-butylu i następnie 54 g 30% metanolowego roztworu metanolami sodu. Mieszaninę pozostawiono do ogrzania się do temperatury pokojowej i w tej temperaturze mieszano przez 12 godzin. Mieszaninę
reakcyjną poddano obróbce poprzez dodanie rozcieńczonego kwasu solnego do pH = 7,
a następnie zatężenie. Pozostałość rozprowadzono w 100 ml wody i wyekstrahowano 2 razy
porcjami po 100 ml eteru dietylowego. Fazę organiczną wysuszono nad siarczanem sodu
i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem, w wyniku czego otrzymano 7,7 g (49%) oleju.
1H -NMR (CDCl3): δ = 1,99, 2,11 (2s, 6H); 4,05 (s, 3H); 10,40 (s, 1H).
P r z y k ł a d IV
Wytwarzanie 3,4-bis-(O-metylooksymu)-2-oksymu pentano-2,3,4-trionu
Do roztworu 3,2 g (0,02 mola) 4-(0-metylooksymu)-2-oksymu pentano-2,3,4-trionu
w 60 ml metanolu dodano w temperaturze pokojowej 4,7 g (0,06 mola) pirydyny i 1,7 g
(0,02 mola) chlorowodorku O-metylohydroksyloaminy. Po 2-godzinnym mieszaniu
w temperaturze pokojowej całość zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem, rozprowadzono
w 50 ml eteru dietylowego, przemyto 2 razy porcjami po 20 ml rozcieńczonego kwasu solnego i 2 razy porcjami po 20 ml wody, wysuszono nad siarczanem sodu i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem. Po chromatografii na żelu krzemionkowym (cykloheksan/octan etylu:
99:1 ->95:5)
otrzymano dwa diastereoizomery w postaci oleju.
I:
: 700 mg (20%)
1H-NMR (CDCl2): δ = 1,92, 2,12 (2s, 6H); 3,92, 3,99 (2s, 6H); 9,92 (s, 1H).
II:
: 1,2 g (32%)
1H -NMR (CDCl3): δ 2,02, 2,11 (2s, 6H); 3,84,4,07 (2s, 6H); 9,23 (s, 1H).
Przykład V
Wytwarzanie estru metylowego kwasu [2-(2,3-bis-metoksy-imino-1-metylo-butylidenoaminooksymetylo)fenylo]metoksyiminooctowego
Do roztworu 0,9 g (4,8 mmola) 3,4-bis-(O-metylooksymu)-2-oksymu pentano-2,3,4trionu i 0,4 g wodorotlenku potasu w 20 ml suchego dimetyloformamidu dodano 1,4 g
(4,8 mmola) estru metylowego kwasu 2-metoksyimino-2-(2)-bromometylo)fenylooctowego
i całość mieszano przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
Mieszaninę reakcyjną poddano obróbce w następujący sposób: dodano 50 ml wody
z lodem i wyekstrahowano 3 razy porcjami po 20 ml eteru dietylowego. Połączone fazy organiczne wysuszono nad siarczanem sodu i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przekrystalizowano z eteru diizopropylowego i otrzymano 0,6 g (32%) białych kryształów o t.t.: 105°C.
109
185 248
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,88, 2,02 (2s, 6H); 3,83, 3,91, 3,93, 4,02 (4s, 12H); 5,05
(s, 2H); 7,15 (m, 1H); 7,39 (m, 3H).
P r z y k ł a d VI
Wytwarzanie metyloamidu kwasu [2-(2,3-bis-metoksyimino-1-metylo-butylidenoaminooksymetylo)fenylo]metoksyiminooctowego
Do roztworu 0,6 g (1,5 mmola) estru metylowego kwasu [2-(2,3-bis-metoksyimino-1metylobutylidenoaminooksymetylo)fenylo] metoksyiminooctowego w 10 ml tetrahydrofuranu dodano 2 ml 40% wodnego roztworu metyloaminy i całość mieszano przez 12 godzin
w temperaturze pokojowej. Mieszaninę reakcyjną poddano obróbce w następujący sposób:
zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem, rozprowadzono w 20 ml eteru dietylowego, przemyto 20 ml wody, wysuszono nad siarczanem sodu i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem
w wyniku czego otrzymano 0,6 g (98%) oleju.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,90, 1,98 (2s, 6H); 2,88 (d, 3H); 3,93, 3,94 (3s, 9H); 5,05
(s, 2H); 6,72 (m, 1H); 7,20 (m, 1H); 7,38 (m, 3H).
Przedstawione w poniższych tabelach B - E związki wytworzono zgodnie z powyżej
opisanymi sposobami.
Tabela B
wzór Ia
Nr
1
R2
2
R3
R4
R5
R6
Dane: t.t. (°C), 1H -NM R
3
4
5
6
7
B 1 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
CH3
73-74
B 1 Izomer II
H
CH3
CH3
CH3
CH3
79-80
B2 Izomer I
H
CH3
C2H 5
CH 3
CH3
87-88
B2 Izomer II
H
CH3
C2H 5
CH3
CH3
B3 Izomer I
H
CH3
C3H 3
CH3
CH3
1H: 1,88, 2,05 (2s, 6H), 2,48 (t, 1H), 3,85, 3,92,
4,05 (3s, 9H), 4,72 (d, 2H), 5,05 (s, 2H), 7,117,44 (m, 4H)
B3 Izomer II
H
CH3
C3H 3
CH3
CH3
1H: 1,98, 2,04 (2s, 6H), 2,47 (t, 1H), 3,82, 3,95,
4,05 (3s, 9H), 4,74 (d, 2H), 5,09 (s, 2H ), 7,107,54 (m,4H)
B4 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
89-91
B4 Izomer II
H
CH 3
CH3
CH3
C2H5
64-65
B5 Izomer I
H
CH 3
C2H 5
CH3
C2H5
83-85
B5 Izomer II
H
CH3
C 2H5
CH3
C2H5
1H: 1,21, 1,22 (2t, 6H), 1,99, 2,02 (2s, 6H),
3,81, 4,02 (2s, 6H), 4,19 (m, 4H ), 5,09 (s, 2H),
7,11-7,53 (m, 4H)
B6 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
75-76
B6 Izomer II
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,18 (t, 3H), 1,98, 2,04 (2s, 6H), 3,82, 3,95,
4,08 (3s, 9H), 4,36 (q, 2H), 5,06 (s, 2H ), 7,197,54(m, 4H)
185 248
110
cd. tabeli B
7
1
2
3
4
5
6
B7 Izomer I
H
CH3
C2H 5
CH3
CH(CH3)2
98-101
B8 Izomer I
H
CH3
C3H 3
CH3
C2H5
75-78
B8 Izom er II
H
CH3
C3H 3
CH3
C2H5
1H: 1,25 (t, 3H), 1,62 (d, 3H), 1,88, 2,02 (2s, 6H),
3,70, 3,80 (2s, 6H), 4,18 (q, 2H), 4,78 (8d, 2H),
5,10 (s, 2H), 7,10 - 7,38 (m, 4H), 7,58(s, 1H)
B9 Izomer I
H
CH3
C3H 3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,21 (d, 3H), 1,90, 2,03 (2s, 6H), 2,43 (t, 1H),
3,85, 4,02 (2s, 6H), 4,38 (s, 1H), 4,71(d, 2H),
5,08(s, 2H), 7,11 -7,41 (m , 4H)
B10 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
C3H3
71-73
t.t. - temperatura topnienia
T a b e la C
wzór Ib
Nr
R2
R3
R4
R5
R6
Dane: t.t. (°C), 1H -NMR
7
1
2
3
4
5
6
C 1 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
CH3
84-85
C 1 Izomer II
H
CH3
CH3
CH3
CH3
84-85
C2 Izom er I
H
CH3
C2H 5
CH3
CH3
1H: 1,30 (t, 3H), 1,91,1,99 (2s, 6H), 2,85 (d, 2H),
3,94 (2s, 6H), 4,09 (q, 2H), 5,05 (s, 2H), 6,82
(d, 1H), 7,1 3 -7 ,4 2 (m, 4H)
C2 Izomer II
H
CH3
C2H5
CH3
CH3
C3 Izomer I
H
CH3
C3H 3
CH3
CH3
1H: 1,92, 2,03 (2s, 6H), 2,46 (t, 1H), 3,68,
3,79, 3,91 (3s, 9H), 4,72 (d, 2H), 5,09, (s,
2H), 7,11 - 7,44 (m, 4H), 7,55 (s, 1H)
C3 Izomer II
H
CH3
C3H3
CH3
CH3
1H: 1,98,2,05 (2s, 6H), 2,50 (t, 1H), 2,88 (d, 3H),
3,95 ( 1s, 6H), 4,73 (d, 2H), 5,09 (s, 2H), 6,80
(d, 1H), 7 ,10- 7,54 (m ,4H )
C4 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
1H: 1,30 (t, 3H), 1,95, 1,99 (2s, 6H), 2,88
(d, 3H), 3,92 (s, 6H), 4,14 (q, 2H), 5,04
(s, 2H), 6,78 (d, 1H), 7,15 - 7,34 (m, 4H)
C4 Izomer II
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
1H: 1,23 (t, 3H), 1,89, 2,03 (2s, 6H ), 2,82
(d, 3H), 3,93, 3,95 (2s, 6H), 4,15 (q, 2H), 5,08
(s, 2H), 6,83 (d, 1H), 7,21 - 7,48 (m, 4H)
C5 Izomer 1
H
CH3
C2H5
CH3
C2H5
1H 1,28 (t, 6H), 1,92, 197 (2s, 6H), 2,86
(d, 3H), 3,95 (s, 3H), 4,14 (q, 4H), 5,08
(s, 2H), 6,85 (d, 1H), 7,19 - 7,42 (m, 4H)
C5 Izomer II
H
CH-,
C2H5
CH3
C2H5
82-86
111
185 248
cd. tabeli C
1
2
3
4
5
6
7
C6 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,19 (d, 6H), 1,92, 1,99 (2s, 6H), 2,92
(d, 3H), 3,98 (s, 6H), 4,35 (sept, 1H), 5,03
(s, 2H), 6,82 (d, 1H), 7,13 -7,41 (m, 4H)
C6 Izomer n
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,19 (d, 6H), 1,93, 2,04 (2s, 6H), 2,84
(d, 3H), 3,94 (s, 6H), 4, 16 (q, 2H), 5,04
(s, 2H), 6,72 (q, 1H), 7,20 - 7,43 (m, 4H)
C7 Izomer I
H
CH3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,26 (m, 9H). 1,93, 2,05 (2s, 6H), 2,89
(d, 3H), 3,95 (s, 6H), 4,22 (q, 2H), 4,39 (sept,
1H), 5,06 (s, 2H), 6,86 (d, 1H), 7,18 - 7,43
(m, 4H)
C8 Izomer I
H
CH3
C3H3 CH3
C9 Izomer I
H
CH3
C3H3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,22 (2d, 6H), 1,90, 1,98 (2s, 6H), 2,42
(t, 1H, 2,90 (d, 3H), 3,94 (s, 3H), 4,28 (s, 1H),
4,78 (d, 2H), 5,04 (s, 2H ), 6,80 (d, 1H), 7,20 7,41 (m ,4H )
C 10 Izom er I
H
CH3
CH3
CH3
C3H 3
1H: 1,94, 2,00 (2s, 6H), 2,48 (t, 1H), 2,90
(d, 3H), 3,95 (s, 6H), 4,80 (d, 2H), 5,01
(s, 2H ), 6,83 (d, 1H),7,18-7,43(m , 4H)
C2H 5
124-127
Tabela D
wzór Ic
Nr
R2
R3
R4
R5
R6
Dane: t.t. (°C), 1H -NMR
1
2
3
4
5
6
7
D 1 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
CH3
113
D 1 Izomer II
H
CH3
CH3
CH3
CH3
1H: 1,99, 2,02 (2s, 6H), 3,73 (s, 3H), 3,83,
3,93, 3,95 (3s, 9H), 5,08 (s, 2H), 7,04 - 7,36
(m, 4H), 7,61 (s, 1H)
D2 Izomer I
H
CH3
C2H5
CH3
CH3
1H: 1,33 (t, 3H), 1,95, 2,04 (2s, 6H), 3,72
(s, 3H ), 3,82, 3,93 (2s, 6H), 4,11 (q, 2H), 5,05
(s, 2H), 7,03 - 7,33 (m, 4H ), 7,60 (s, 1H)
D2 Izomer II
H
CH 3
C2H5
CH3
CH3
D3 Izomer I
H
CH3
C3H 3
CH3
CH3
1H: 1,91, 2,01 (2s, 6H), 2,46 (t, 1H), 2,88
(d, 3H), 3,95 (s, 6H), 4,74 (d, 2H), 5,09
(s, 2H ), 6,85 (d, 1H), 7,11-7,44 (m, 4H)
D3 Izomer II
H
CH3
C3H 3
CH3
CH3
1H: 2,02, 2,04 (2s, 6H), 2,48 (t, 1H), 3,69,
3,82, 3,98 (3s, 9H), 4,76 (d, 2H), 5,10 (s, 2H),
7,10 - 7,49 (m, 4H), 7,52 (s, 1H)
D4 Izomer I
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
114-116
185 248
112
cd. tabeli D
1
2
3
4
5
6
7
D4 Izom er II
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
1H: 1,26 (t, 3H), 1,98, 2,03 (2s, 6H), 3,69,
3,79, 3,98 (3s, 6H), 4,19 (q, 2H), 5,12 (s, 2H),
7 ,1 1 -7 ,5 3 (m, 5H)
D5 Izom er I
H
CH3
C2H5
CH3
C 2H 5
84-86
D6 Izom er I
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
108-110
D7 Izom er I
H
CH3
C2H 5
CH3
CH(CH3)2
101-105
D8 Izom er I
H
CH3
C3H3
CH3
CH(CH3)2
84-86
D9 Izom er I
H
CH3
CH3
CH3
C3H3
1H: 1,95, 2,01 (2s, 6H), 2,46 (t, 1H), 3,68,
3,80, 3,95 (3s, 9H), 4,72 (d, 2H), 5,10 (s, 2H),
7 ,1 1 -7 ,4 5 (m, 4H), 7,58 (s, 1H)
Tabela E
wzór Id
Nr
R2
R3
R4
R5
R6
E1 Izom er I
H
CH3
CH3
CH3
CH3
E2 Izom er I
H
CH3
CH3
CH 3
C2H5
57-62
E3 Izom er I
H
CH3
C2H5
CH 3
C2H5
1H: 1,28 (t, 6H), 1,58 (d, 3H), 1,91, 2,01
(2s, 6H), 3,72 (s, 3H), 4,18 (q, 4H), 5,02
(s, 2H), 7,05 - 7,42 (m, 5H)
E3 Izom er II
H
CH3
CH3
CH3
C2H5
1H: 1,25 (t, 3H), 1,59 (d, 3H), 1,95, 2,01
(2s, 6H), 3,69,3,98 (2s, 6H), 4,12 (q, 2H), 5,01
(s, 2H), 7,02 - 7,56 (m, 5H)
E4 Izom er I
H
CH3
CH3
CH3
CH(CH3)2
1H: 1,19 (d, 6H), 1,92, 1,99 (2s, 6H), 2,92
(d, 3H), 3,98 (s, 6H), 4,35 (sept 1H), 5,03
(s, 2H), 6,82 (d, 1H), 7,13 - 7,41 (m, 4H)
E5 Izomer I
H
CH3
C2H 5
CH3
CH 3
1H: 1,25 (t, 3H), 1,62 (d, 3H), 1,88, 2,02
(2s, 6H), 3,70, 3,90 (2s, 6H), 4,18 (q, 2H), 4,99
(s, 2H), 7,03 (q, 1H), 7,21 - 7,44 (m, 4H)
E6 Izom er I
H
CH3
C3H3
CH 3
CH3
1H: 1,63 (d, 3H), 1,89, 2,04 (2s, 6H), 2,42
(t, 1H), 3,71, 3,90 (2s, 6H), 4,72 (d, 2H), 5,01
(s, 2H), 7,05 (q, 1H), 7,22 - 7,42 (m, 4H)
E7 Izom er I
H
CH3
C 3H 3
CH3
C2H5
68-70
E8 Izom er I
H
CH3
C 3H 3
CH3
CH(CH3)2
Dane: t.t. (°C), 1H -NM R
1H: 1,19 (d, 6H), 1,62 (d, 3H), 1,89, 2,06
(2s, 6H), 2,44 (t, 1H), 3,70 (s, 3H), 4,38
(s, 1H), 4,72 (d, 2H), 4,99 (s, 2H), 7,02
(q, 1H), 7,18 - 7,44 (m , 4H)
113
185 248
P r z y k ł a d z a s t o s o w ani a 1
Skuteczność przeciw mączniakowi pszenicy
Liście rosnących w doniczkach siewek pszenicy odmiany „ Frühgold’’ opryskano wodną cieczą do opryskiwania, zawierającą 80% substancji czynnej i 20% emulgatora w odniesieniu do substancji suchej, i 24 godziny po przyschnięciu powłoki powstałej z opryskiwania
opylono rośliny oidiami (zarodnikami) mączniaka pszenicy (Erysiphe graminis var. tritici).
Następnie ustawiono doświadczalne rośliny w cieplarni w temperaturze 20 - 22°C i względnej
wilgotności powietrza wynoszącej 80%. Po 7 dniach ustalono zakres rozwoju mączniaka jako
% porażonych powierzchni liści.
Tabela 1
Substancja czynna - nr
Porażenie liści po zastosowaniu wodnego preparatu zaw ierającego
4 ppm substancji czynnej (%)
B 1, Izom er I
0
B2, Izomer I
15
B4, Izom er I
0
B5, Izom er I
15
B6, Izomer I
0
B7, Izom er I
15
B8, Izomer I
5
B8, Izomer II
15
B9, Izomer I
15
C 1, Izom er I
5
C2, Izom er I
15
C4, Izomer I
5
C5, Izom er I
5
C6, Izomer I
15
C7, Izomer I
15
D 1, Izomer I
15
D2, Izomer I
5
D4, Izomer I
15
D5, Izomer I
5
D6, Izomer I
15
D8, Izom er I
15
E2, Izom er I
0
E3, Izomer I
0
E4, Izom er I
5
E5, Izomer I
5
E6, Izomer I
15
E7, Izomer I
15
E8, Izomer I
5
nie traktowane
75
185 248
114
Przykład zastosowania 2
Skuteczność przeciw Plasmopara viticola
Liście rosnących w doniczkach winorośli odmiany „M üller-Thurgau" opryskano wodną cieczą do opryskiwania, zawierającą 80% substancji czynnej i 20% emulgatora w odniesieniu do substancji suchej. W celu dokonania oceny okresu działania substancji czynnych, po
przyschnięciu powłoki powstałej z opryskiwania rośliny ustawiono na 8 dni w cieplarni. Dopiero potem zakażono liście zawiesiną zarodników pływkowych Plasmopara viticola (mączniak rzekomy winorośli). Następnie ustawiono winoroślą najpierw na 48 godzin w komorze
z nasyconą parą wodną w temperaturze 24°C, a następnie na 5 dni w cieplarni w temperaturze
20 - 30°C. Po tym czasie, dla przyspieszenia wybicia się trzonków zarodnionośnych, ustawiono rośliny znowu w wilgotnej komorze na 16 godzin. Następnie oceniono zakres rozwoju
grzyba jako % porażenia na spodach liści.
Tabela 2
Substancja czynna - nr
Porażenie liści po zastosowaniu w odnego preparatu zawierającego
16 ppm substancji czynnej (%)
1
2
B 1, Izom er I
5
B2, Izom er I
5
B3, Izom er I
0
B 4, Izom er I
15
B6, Izom er I
10
B7, Izom er I
15
B8, Izom er II
5
C 1, Izom er I
3
C2, Izom er I
10
C3, Izom er I
3
C3, Izom er II
C4, Izom er I
10
0
C4, Izom er II
15
C5, Izom er I
3
C6, Izomer I
3
C6, Izom er II
10
C7, Izom er I
3
C9, Izom er I
15
C 10, Izom er I
0
D 1, Izom er I
3
D 1, Izom er II
3
D2, Izom er I
0
D3, Izomer I
D4, Izomer I
0
0
D4, Izom er II
5
D5, Izomer I
D6, Izom er I
10
0
D7, Izomer I
10
115
185 248
cd. tabeli 2
1
2
D8, Izom er I
15
D9, Izom er I
0
nie traktowane
80
Przykład zastosowania 3
Skuteczność przeciw Pyricularia oryzae (ochronna)
Liście rosnących w doniczkach siewek ryżu odmiany „Tai-Nong 6 7 ” opryskano do orosienia wodnymi emulsjami, zawierającymi 80% substancji czynnej i 20% emulgatora w odniesieniu do substancji suchej, i 24 godziny później zaszczepiono wodną zawiesiną zarodników Pyricularia oryzae. Następnie ustawiono rośliny doświadczalne w komorze klimatycznej
w temperaturze 22 - 24°C i o względnej wilgotności powietrza wynoszącej 95 - 99%. Po 6
dniach ustalono zasięg porażenia chorobą.
Tabela 3
Substancja czynna - nr
Porażenie liści po zastosowaniu wodnego preparatu zawierającego
4 ppm substancji czynnej (%)
B1, Izom er I
15
B2, Izom er I
15
B3, Izom er I
5
C1, Izom er I
0
C2, Izom er I
15
C3, Izom er I
0
C5, Izom er I
15
C6, Izom er I
15
C7, Izom er I
15
C 10, Izom er I
15
D 1, Izom er I
0
D 1, Izom er II
15
D2, Izom er I
0
D3, Izom er I
0
D4, Izom er I
15
D6, Izom er I
15
D7, Izom er I
15
D9, Izom er I
15
E5, Izom er I
15
nie traktowane
85
185 248
Departament W ydaw nictw UP RP. Nakład 70 egz.
C ena 6,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
5 697 Кб
Теги
pl185248b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа