close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL185277B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185277
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(13) B1
324015
( 51) IntCl7:
F25B 47/02
22.12.1997
)Sposób i układ samoczynnego odszraniania urządzenia chłodniczego
4
(5
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Szczecińska, Szczecin, PL
Zakrzewski Bogusław, Szczecin, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
05.07.1999 BUP 14/99
(72)
Twórcy wynalazku:
Bogusław Zakrzewski, Szczecin, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/03
(74)
Pełnomocnik:
Zawadzka Renata, Politechnika Szczecińska
Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
PL 185277
B1
(57) 1
. Sposób samoczynnego odszraniania urządzenia
chłodniczego, wykorzystujący zmianę roli wymienników
ciepła, parowacza na skraplacz, a skraplacza na parowacz,
znamienny tym, że powietrze z komory chłodniczej
(KCH) kieruje się na parowacz (1), niezależnie który
z wymienników ciepła pełni w tej chwili tę rolę, zaś powietrze zewnętrzne kieruje się na skraplacz (2), niezależnie który z wymienników ciepła pełni w tej chwili tę rolę.
2. Układ samoczynnego odszraniania urządzenia
chłodniczego, zawierający sprężarkę, wymienniki ciepła
parowacz i skraplacz, element dławiący połączone odpowiednio zaworami oraz wentylatory parowacza i skraplacza, znamienny tym, że pomiędzy wymiennikami ciepła,
parowaczem (1) i skraplaczem (2) w kanale głównym (KG)
zainstalowana jest przepustnica sekwencyjna powietrza (9),
zaś każdy z wymienników ciepła (1, 2) swoim kanałem
(K 1, K2) połączony jest poprzez przepustnice powietrza
(10, 11 lub 12, 13) z komorą chłodniczą (KCH) i zewnętrznym otoczeniem, przy czym na wlocie powietrza
z zewnątrz do kanału głównego (KG) umieszczony jest
wentylator (7) skraplacza (2), zaś na wylocie z tego kanału
do komory chłodniczej (KCH) wentylator (8) parowacza (1).
Fig. 2
Sposób i układ samoczynnego odszraniania urządzenia chłodniczego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób samoczynnego odszraniania urządzenia chłodniczego, wykorzystujący zmianę
roli wymienników ciepła, parowacza na skraplacz, a skraplacza na parowacz, znamienny
tym, że powietrze z komory chłodniczej (KCH) kieruje się na parowacz (1), niezależnie który
z wymienników ciepła pełni w tej chwili tę rolę, zaś powietrze zewnętrzne kieruje się na skraplacz (2), niezależnie który z wymienników ciepła pełni w tej chwili tę rolę.
2. Układ samoczynnego odszraniania urządzenia chłodniczego, zawierający sprężarkę,
wymienniki ciepła parowacz i skraplacz, element dławiący połączone odpowiednio zaworami
oraz wentylatory parowacza i skraplacza, znamienny tym, że pomiędzy wymiennikami ciepła, parowaczem (1) i skraplaczem (2) w kanale głównym (KG) zainstalowana jest przepust
nica sekwencyjna powietrza (9), zaś każdy z wymienników ciepła (1, 2) swoim kanałem
(K 1, K2) połączony jest poprzez przepustnice powietrza (1 0 , 11 lub 12, 13) z komorą chłodniczą (KCH) i zewnętrznym otoczeniem, przy czym na wlocie powietrza z zewnątrz do kanału głównego (KG) umieszczony jest wentylator (7) skraplacza (2), zaś na wylocie z tego
kanału do komory chłodniczej (KCH) wentylator (8) parowacza (1).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ samoczynnego odszraniania urządzenia
chłodniczego, zwłaszcza obsługującego indywidualne komory chłodnicze w których występuje intensywne szronienie parowacza.
Znane są i stosowane w urządzeniach chłodniczych sposoby i układy wykorzystujące do
odszraniania parowaczy energię cieplną odpadową, tzw. gorącego gazu. Najczęściej do odszraniania wykorzystuje się tylko część ciepła odpadowego urządzenia chłodniczego, kierując
je do odszraniania chłodnicy. Odszranianie przebiega sprawnie tylko wtedy gdy ilość chłodnic
odszranianych stanowi maksimum 30 do 40% wszystkich pracujących. Sam proces odszraniania dostarcza znacznych ilości ciepła emitowane do chłodni i muszą być z niej odprowadzone
na zewnątrz. Sprawa się komplikuje w instalacjach jednostkowych w których, połączone są
odpowiednio: sprężarka, skraplacz, element dławiący, np. zawór rozprężny, parowacz oraz
wentylatory skraplacza i parowacza. W układach takich stosuje się sposób polegający na zamianie funkcji wymienników ciepła, parowacza na skraplacz, a skraplacza na parowacz. Może
być to zrealizowane np. przy pomocy zaworów wielodrożnych. Jest to przykład zastosowania
znanego obiegu pompy ciepła. Na wytworzenie energii cieplnej, urządzeniu chłodniczemu
pracującemu jako pompa ciepła brakuje mocy cieplnej, szczególnie gdy proces przebiega przy
niewysokich temperaturach zewnętrznych. Czas odszraniania wówczas jest wydłużony. Powoduje to, że w takich instalacjach stosuje się powszechnie odszranianie chłodnic przy pomocy grzałek elektrycznych co komplikuje układ i zwiększa koszty eksploatacji urządzenia
chłodniczego, a ilość ciepła wydzielana do otoczenia jest znaczna.
Sposób według wynalazku, wykorzystujący zmianę roli wymienników ciepła, parowacza na skraplacz, a skraplacza na parowacz wyróżnia się tym, że powietrze z komory chłodniczej kieruje się na parowacz, niezależnie który z wymienników ciepła pełni w tej chwili tę
rolę, zaś powietrze zewnętrzne kieruje się na skraplacz, niezależnie który z wymienników
ciepła pełni w tej chwili tę rolę.
Układ według wynalazku, zawierający sprężarkę, wymienniki ciepła parowacz
i skraplacz oraz zawór rozprężny połączone odpowiednio zaworem czterodrożnym oraz wentylatory parowacza i skraplacza, wyróżnia się tym, że pomiędzy wymiennikami ciepła w kanale głównym, zainstalowana jest przepustnica sekwencyjna powietrza, zaś każdy z wymienników ciepła swoim kanałem powietrznym połączony jest poprzez przepustnice powietrza
185 277
3
z komorą chłodniczą i zewnętrznym otoczeniem, przy czym na wlocie powietrza z zewnątrz
do kanału głównego znajduje się wentylator skraplacza, zaś na wylocie z tego kanału do komory chłodniczej, wentylator parowacza.
Zaletą sposobu i układu według wynalazku jest wykorzystanie zakumulowanego niskotemperaturowego ciepła do obniżenia temperatury skraplania, praktycznie pominięcia czasu
odszraniania, a ilość ciepła wydzielana do wnętrza komory jest bliska zeru. W efekcie daje to
wyraźne zwiększenie sprawności urządzenia chłodniczego.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku na którym, dla jego przejrzystości, oddzielnie pokazano na fig. 1 zasadniczy układ połączeń urządzenia chłodniczego, zaś na fig. 2 - układ obiegu powietrza w tym urządzeniu.
Rurociąg tłoczny sprężarki 3 połączony jest z króćcem wlotowym zaworu czterodrożnego tłocznego Z1, zaś pozostałe króćce tego zaworu z parowaczem 1, skraplaczem 2 i zbiornikiem 4 z wymiennikiem regeneracyjnym 4a. Zbiornik 4 połączony jest z rurociągiem ssawnym sprężarki 3, zaś wymiennik regeneracyjny 4a swoim wlotem połączony jest z króćcem
wylotowym zaworu czterodrożnego wrzenia Z2, a wylotem, poprzez filtr-dehydrator 5 i zawór rozprężny 6 z króćcem wlotowym tego zaworu Z2. Pozostałe dwa króćce zaworu czterodrożnego wrzenia Z2 połączone są z drugimi końcami parowacza 1 i skraplacza 2. Komora
chłodnicza KCH połączona jest pierwszą przepustnicą powietrza 10 z pierwszym kanałem K 1,
a czwarta przepustnicą powietrza 13 z drugim kanałem K2. Pierwszy kanał K 1 w swoich
ściankach ma zainstalowaną drugą przepustnicę powietrza 11 i skraplacz 2 jako jeden
z wymienników ciepła. Naprzeciw skraplacza 2, po drugiej stronie kanału głównego KG zainstalowany jest w drugim kanale K2 parowacz 1, jako drugi z wymienników ciepła. W ściankach tego kanału K2 zainstalowana jest również trzecia przepustnicą powietrza 12. W kanale
głównym KG, pomiędzy wymiennikami ciepła, parowaczem 1, a skraplaczem 2 zainstalowana jest przepustnicą sekwencyjna powietrza 9, dwupołożeniowa która wykonuje obrót o 90°
w jedną lub drugą stronę. Na wlocie powietrza z zewnątrz do kanału głównego KG zainstalowany jest wentylator 7 skraplacza 2, zaś na wylocie z tego kanału do komory chłodniczej
KCH wentylator 8 parowacza 1.
Praca urządzenia chłodniczego przedstawiona na fig. 1 strzałkami ciągłymi i takimi liniami na fig. 2, obrazuje stan w którym wymiennik ciepła po lewej stronie kanału głównego KG
pełni rolę parowacza 1, zaś usytuowany naprzeciw niego, rolę skraplacza 2. Z chwilą powstania na powierzchni parowacza 1 zadanej warstwy szronu lub po odpowiednim czasie pracy
urządzenia chłodniczego, układ automatycznego sterowania, nieuwidoczniony na rysunku,
przełącza zawory czterodrożne Z1 i Z2 w drugie położenia, zaznaczone na fig. 1 linią przerywaną. Jednocześnie zmienia ustawienie przepustnicą sekwencyjna powietrza 9 w swoje drugie
położenie, a druga i czwarta przepustnicą powietrza 11 i 13 zostaje zamknięta natomiast
pierwsza i trzecia przepustnicą powietrza 10 i 12 zostaje otwarta. W czasie przełączania rodzaju pracy wymienników ciepła z parowacza 1 na skraplacz, a skraplacza 2 na parowacz następuje wyłączenie pracy wentylatorów 7 i 8. Wentylator 8 parowacza 1 włączany jest korzystnie dopiero po spadku temperatury powierzchni parowacza 1 do temperatury bliskiej jego
otoczeniu, natomiast włączenie wentylatora 7 skraplacza 2 następuje, korzystnie, gdy temperatura powierzchni skraplacza 2 będzie zbliżona do temperatury jego otoczenia.
185 277
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
398 Кб
Теги
pl185277b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа