close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL185300B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 185300
(13) B1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia:
320436
(51) Int.C l.7
F02B 75/32
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(22) Data zgłoszenia:
)
06.06.1997
Tłokowy silnik spalinowy
(73)
07.12.1998 BUP 25/98
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/03
Uprawniony z patentu:
Stanieć Zbigniew, Oława, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Zbigniew Stanieć, Oława, PL
PL 185300
B1
(57)
1. Tłokowy silnik spalinowy, w którego każdym zamocowanym w korpusie
cylindrze umieszczone są suwliwie i prze
ciwsobnie dwa tłoki, tłok napędzający, połączony z czopem korbowym wału korbowego przez sworzeń tłokowy i korbowód,
i tłok napędzany, połączony z wałem korbowym przez wahaczowy mechanizm napędowy, znamienny tym, że na czopie
głównym wału korbowego (1) zamocowana
jest krzywka (13) stykająca się swym wień
cem z rolką toczną umieszczonego w korpusie (2) silnika popychacza (12) połączonego ze stopą laski popychacza (16), gdy
główka laski popychacza (16) połączona
jest z ramieniem dźwigni napędowej (10),
a w gniazdach umieszczonych w ramieniu
dźwigni napędowej (10) i korpusie (2) silnika zamocowana jest sprężyna (11).
Fi g . 1
Tłokowy silnik spalinowy
Zastrzeżenia
patentowe
1. Tłokowy silnik spalinowy, w którego każdym zamocowanym w korpusie cylindrze
umieszczone są suwliwie i przeciwsobnie dwa tłoki, tłok napędzający, połączony z czopem
korbowym wału korbowego przez sworzeń tłokowy i korbowód, i tłok napędzany, połączony
z wałem korbowym przez wahaczowy mechanizm napędowy, znamienny tym, że na czopie
głównym wału korbowego (1) zamocowana jest krzywka (13) stykająca się swym wieńcem
z rolką toczną umieszczonego w korpusie (2) silnika popychacza (12) połączonego ze stopą
laski popychacza (16), gdy główka laski popychacza (16) połączona jest z ramieniem dźwigni
napędowej (10), a w gniazdach umieszczonych w ramieniu dźwigni napędowej (10) i korpusie (2) silnika zamocowana jest sprężyna (11).
2. Silnik spalinowy według zastrz. 1, znamienny tym, że na umieszczonym w korpusie (2) silnika wałku napędowym (17) zamocowane są co najmniej jedna krzywka (13)
i koło zębate (14) połączone swym wieńcem z wieńcem koła zębatego (14) zamocowanego
na czopie głównym wału korbowego (1).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest tłokowy silnik spalinowy służący do napędzania maszyn,
pojazdów i aparatów latających.
Znane są przeciwbieżne tłokowe silniki spalinowe, których cylindry zawierają po dwa
przeciwsobnie umieszczone tłoki. Budowane są one jako silniki z jednym wałem korbowym
o trzech wykorbieniach na jeden cylinder, albo z dwoma wałami korbowymi sprzężonymi
zespołem kół zębatych, lub też z jednym wałem korbowym połączonym układem wahaczo
wym z jednym bądź oboma tłokami.
We wszystkich tych silnikach umieszczone w cylindrze tłoki poruszają się wobec siebie
w zasadzie przeciwbieżnie.
Tłokowy silnik spalinowy według wynalazku, ma na czopie głównym wału korbowego
umieszczoną na trwałe krzywkę, której wieniec styka się i współpracuje tocznie z rolką popychacza umieszczonego suwliwie w korpusie silnika. Popychacz połączony jest wahliwie ze
stopą laski popychacza, której główka połączona jest wahliwie z ramieniem dźwigni napędowej poprzez sworznie zamocowane obrotowo w piastach umieszczonych trwale w popycha
czu, lasce popychacza i dźwigni napędowej. Zamocowana osiowo w gniazdach umieszczonych trwale w ramieniu dźwigni i w korpusie silnika sprężyna zapewnia stały styk rolki popychacza i wieńca krzywki.
W silnikach o rzędowym i widlastym układzie cylindrów co najmniej jedna krzywka
zamocowana jest trwale na wałku napędowym ułożyskowanym w korpusie silnika i sprężonym z czopem głównym wału korbowego poprzez zespół kół zębatych,
Krzywkowo-wahaczowy mechanizm przeniesienia napędu tłoka napędzanego składający się z krzywki, popychacza, laski popychacza, dźwigni napędowej, tłokowodu, sworzni
i sprężyny synchronizuje ruchy tłoków napędzającego i napędzanego, a zarys krzywki ustala
parametry ruchu tłoka napędzanego. Sprawia to, że warunki ciśnienia i temperatury w zawartej między tłokami komorze spalania we wszystkich fazach spalania mieszanki są sterowalne, oraz umożliwia wystąpienie maksymalnej siły gazowej znacznie poza górnym martwym punktem tłoka napędzającego co powoduje, że z uzyskanej na tłoku jednostki siły gazowej uzyskuje się na czopie korbowym wału znaczne zwiększenie składowej siły stycznej
kosztem zmniejszenia składowej siły promieniowej. Oznacza to wzrost sprawności ogólnej
tłokowego silnika spalinowego. Tłoki napędzający i napędzany poruszają się w cylindrze
w zasadzie współbieżnie.
185 300
3
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiony jest na rysunku na którym- fig. 1 przedstawia schemat ogólny silnika posiadającego mechanizm napędowy
z krzywką osadzoną na wale korbowym i z tłokowodem, a fig. 2 przedstawia schemat ogólny
silnika posiadającego mechanizm napędowy z krzywką osadzoną na wałku napędowym
i z cięgnami.
Wał korbowy 1 silnika spalinowego ułożyskowany jest w korpusie 2 silnika, na którym
zamocowany jest co najmniej jeden cylinder 3 z umieszczonymi w nim suwliwie i przeciw
sobnie tłokami, napędzającym 4 i napędzanym 5. Tłok napędzający 4 poprzez układ korbo
wodowy współpracuje z czopem korbowym wału korbowego 1 a tłok napędzany 5 poprzez
mechanizm napędowy współpracuje z czopem głównym wału korbowego 1. Układ kor
bowodowy przedstawiony na fig. 1 i 2 składa się z umieszczonego w tłoku napędzającym 4.
sworznia tłokowego 6. i współpracującego z nim wahliwie korbowodu 7 ułoży skowanego na
czopie korbowym wału korbowego 1. Mechanizm napędowy przedstawiony na fig. 1 składa
się z umieszczonego trwale w tłoku napędzanym 5 sworznia tłokowego 8, na którym umieszczona jest wahliwie piasta główki tłokowodu 9. Piasta stopy tłokowodu 9 umieszczona jest
wahliwie na czopie dźwigni napędowej 10 zamocowanej wahliwie na umieszczonym w kadłubie 2 sworzniu. Podlegająca działaniu sprężyny 11 dźwignia napędowa 10 połączona jest
z umieszczonym suwliwie w korpusie 2 popychaczem 12 poprzez zamocowaną między nimi
wahliwie laskę popychacza 16, a popychacz 12 współpracuje swą rolką tocznie z wieńcem
krzywki 13 osadzonej trwale na czopie głównym wału korbowego 1.
Mechanizm napędowy przedstawiony na fig. 2 składa się z umieszczonego trwale
w tłoku napędzanym 5 sworznia tłokowego 8, na którego czopach umieszczone są wahliwie
piasty górnych główek cięgien 15. Piasty dolnych główek cięgien 15 umieszczone są wahliwie na czopach dźwigni napędowej 10 mającej kształt obejmujących cylinder widełek, zamocowanej wahliwie na umieszczonym w kadłubie 2 sworzniu. Dźwignia napędowa 10 poprzez
umieszczone suwliwie w kadłubie 2 laskę popychacza 16 i popychacz 12 współpracuje
z wieńcem osadzonej trwale na wałku napędowym 17 krzywki 13. Wałek napędowy 17 i wał
korbowy 1 sprzężone są ze sobą poprzez zespół kół zębatych 14. Pomiędzy tłokiem napędowym 5 a cylindrem 3 i/albo korpusem 2 umieszczona jest sprężyna 11.
185 300
185 300
Fig.2
185 300
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
377 Кб
Теги
pl185300b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа