close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL185902B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185902
(13) B1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 5
4
(22) Data zgłoszenia:
3 26230
(51) Int.Cl.7:
B 22C 15/08
B22C 15/22
0 8.05.1998
)
Głowica maszyny formierskiej,
zwłaszcza do impulsowego zagęszczania ziarnistych materiałów formierskich
(73) Uprawniony z patentu:
Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
22.11.1999 BUP 24/99
(72) Twórcy wynalazku:
Tadeusz Mikulczyński, Wrocław,, PL
Zdzisław Samsonowicz, Wrocław, PL
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.08.2003 WUP 08/03
PL 185902
B1
(57)
(74) Pełnomocnik:
Kozłowska Regina, Politechnika Wrocławska,
Biuro d/s Wynalazczości
i Ochrony Patentowej
1. Głowica maszyny formierskiej,
zwłaszcza do impulsowego zagęszczania
ziarnistych materiałów formierskich, zawierająca, co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz zbiornik ciśnieniowy, znamienna tym, że wylot (3) zbiornika ciśnieniowego (2) wyposażony w kołnierz (4) jest
zamknięty pokrywą (5) dociskaną tłoczyskiem siłownika hydraulicznego ( 1 ), przy
czym pokrywa (5) jest połączona z prowadnicami ( 6) za pośrednictwem tulei (9),
zaś drugie końce prowadnic (6) osadzone są
w postumentach (7) połączonych ze sobą
łącznikiem (8).
F ig . 1
Głowica maszyny formierskiej, zwłaszcza do impulsowego zagęszczania
ziarnistych materiałów formierskich
Zastrzeżenia
patentowe
1. Głowica maszyny formierskiej, zwłaszcza do impulsowego zagęszczania ziarnistych
materiałów formierskich, zawierająca, co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz zbiornik
ciśnieniowy, znamienna tym, że wylot (3) zbiornika ciśnieniowego (2) wyposażony w kołnierz (4) jest zamknięty pokrywą (5) dociskaną tłoczyskiem siłownika hydraulicznego (1),
przy czym pokrywa (5) jest połączona z prowadnicami ( 6) za pośrednictwem tulei (9), zaś
drugie końce prowadnic (6) osadzone są w postumentach (7) połączonych ze sobą łącznikiem (8).
2. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że prowadnice ( 6) są wyposażone
w amortyzatory (10).
3. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że prowadnice (6) stanowią kolumny (6).
4. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że jako siłownik hydrauliczny (1) stosuje
się mechanizm zamykający.
*
* *
Przedmiotem wynalazku jest głowica maszyny formierskiej, zwłaszcza do impulsowego
zagęszczania ziarnistych materiałów formierskich dla form odlewniczych.
Znane jest urządzenie do zagęszczania ziarnistych materiałów formierskich według opisu patentowego PL 140 303. Urządzenie to działa poprzez wytworzenie udaru ciśnieniowego
ze strony czynnika gazowego na powierzchnię masy materiału formierskiego nasypanego luźno w ramkę formy nad płytą modelową. System utworzony jest przez komorę ciśnieniową
i zespół modelowy, połączone ze sobą poprzez przejście otwierane lub zamykane przez człon
odcinający.
Znana jest także głowica maszyny formierskiej, zwłaszcza do impulsowego zagęszczania ziarnistych materiałów formierskich według polskiego zgłoszenia P.312 511. Głowica ta
zawiera, co najmniej jeden cylinder z suwakiem osadzonym w cylindrze, zaś cylinder jest
przytwierdzony i umieszczony w zbiorniku ciśnieniowym, natomiast zbiornik ciśnieniowy jest
połączony z zasilaniem powietrznym, zaś cylinder ma okna wlotowe powietrza. Głowica charakteryzuje się tym, że suwak ma wybranie usytuowane przy oknach wlotowych powietrza,
a zakończenie suwaka oparte jest o uszczelkę, natomiast w cylindrze osadzony jest przewód
połączony z zasilaniem a ponadto cylinder ma otwory, korzystnie w dnie.
Głowica maszyny formierskiej, według wynalazku, zawierająca, co najmniej jeden siłownik hydrauliczny oraz zbiornik ciśnieniowy, charakteryzuje się tym, że wylot zbiornika
ciśnieniowego wyposażony w kołnierz jest zamknięty pokry w ą dociskaną tłoczyskiem siłownika hydraulicznego. Pokrywa jest połączona z prowadnicami za pośrednictwem tulei. Drugie
końce prowadnic są osadzone w postumentach połączonych ze sobą łącznikiem. Prowadnice
są wyposażone w amortyzatory. Korzystnie prowadnice stanowią kolumny. Jako siłownik
hydrauliczny stosuje się mechanizm zamykający.
Głowica według wynalazku charakteryzuje się prostą budową a jednocześnie jej właściwości użytkowe są znacznie korzystniejsze. Głównym walorem użytkowym głowicy jest
szybkość jej działania, co wynika z tego, iż po zwolnieniu nacisku siłownika hydraulicznego,
nacisk sprężonego powietrza zwiększa wielkość otwarcia zbiornika ze sprężonym powietrzem, przez co skraca się czas wypływu. Wpływa to na zwiększenie dynamiki głowicy, co
z kolei zwiększa skuteczność zagęszczania masy formierskiej. Ponadto konstrukcja głowicy
umożliwia zagęszczanie form o różnych powierzchniach oraz istnieje możliwość jej zwielokrotniania.
Głowica według wynalazku jest bliżej objaśniona rysunkiem, na którym fig. 1 przed-
185 902
3
stawia głowicę w widoku bocznym, a fig. 2 - pokrywę.
Głowica maszyny formierskiej ma jeden siłownik hydrauliczny 1 sterujący wypływem
powietrza ze zbiornika ciśnieniowego 2, przy czym wylot 3 zbiornika ciśnieniowego 2 jest
zaopatrzony w kołnierz 4 i jest zamykany pokrywą 5, która jest dociskana siłownikiem hydraulicznym 1. Zbiornik ciśnieniowy 2 jest połączony z zasilaniem powietrznym nie przedstawionym na rysunku. Tłoczysko siłownika hydraulicznego 1 dociska pokrywę 5 do kołnierza 4 zbiornika ciśnieniowego 2. Pokrywa 5 jest zaopatrzona w prowadnice 6. Prowadnice 6
są osadzone w postumentach 7 połączonych ze sobą łącznikiem 8. Pokrywa 5 jest połączona
z prowadnicami 6 za pośrednictwem tulei 9. Prowadnice 6 są wyposażone w gumowe amortyzatory 10. Zbiornik ciśnieniowy 2 jest usytuowany na rusztowaniu 11 przytwierdzonym do
płyty 12 z otworami 13. Przez otwory 13 powietrze wpływa do formy. Siłownik hydrauliczny 1
jest zasilany i sterowany przy pomocy rozdzielacza 14.
Działanie głowicy maszyny formierskiej przebiega następująco: głowicę umieszcza się
nad skrzynką z nie zagęszczoną m asą formierską, a zbiornik ciśnieniowy 2 napełnia się sprężonym powietrzem. Następnie przesterowuje się rozdzielacz 14 tak, że komora robocza siłownika hydraulicznego 1 łączy się z przelewem, po czym następuje gwałtowne wycofanie
pokrywy 5, wzdłuż prowadnic 6, wywołane ciśnieniem sprężonego powietrza ze zbiornika
ciśnieniowego 2. Otwiera się wylot 3 zbiornika ciśnieniowego 2, z którego sprężone powietrze gwałtownie przedostaje się przez otwory 13 płyty 12 do przestrzeni skrzynki nad masę
formierską powodując jej zagęszczenie. Ponowne przesterowanie rozdzielacza 14 wycofuje
pokrywę 5 do pozycji wyjściowej, zamykając zbiornik ciśnieniowy 2.
Fig. 2
185 902
Fig 1
.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
420 Кб
Теги
pl185902b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа