close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL186862B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186862
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
325972
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(22) Data zgłoszenia:
23.09.1996
(51) IntCl7
A01N 61/00
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
23.09.1996, PCT/EP96/04151
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
27.03.1997, W097/10716,
PCT Gazette nr 14/97
(54)
A01N 43/40
Opis p a ten to w y
p rz e d r u k o w a n o ze w zględu
na za u w ażo n e błędy
Kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów
(73) Uprawniony z patentu:
BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(30) Pierwszeństwo:
22.09.1995,DE,19535366.8
(72) Twórcy wynalazku:
Herbert Bayer, Ludwigshafen, DE
Hubert Sauter, Mannheim, DE
Harald Kohle, Bobenheim, DE
Günter Retzlaff, Römerberg, DE
Eberhard Ammermann, Heppenheim, DE
Gisela Lorenz, Hambach, DE
Siegfried Strathmann, Limburgerhof, DE
Karl Eicken, Wachenheim, DE
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
17.08.1998 BUP 17/98
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
(74) Pełnomocnik:
31.03.2004 WUP 03/04
Sulima Zofia,
SULIMA*GRABOWSKA*SIERZPUTOWSKA,
Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j.
(5 7 )
1 Kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów zawierająca substancję czynną i stałyl ub ciekły nośnik, znam ienna tym, że jako substancji
czynną zawiera
PL 186862
B1
A) co najmniej jed en związek o ogolnym wzorze I hamujący oddychanie na kompleksie cytochromu III
w którym
R' oznacza -C[CO2CH3]=CHOCH, -C[CO2 C H 3]=NOCH3, -C[CONHCH3]=NOCH3, -C[CO2CH3]=CHCH3, -C[CO2CH3]=CHCH2CH3, -C[COCH3=NOCH3,
-C[COCH2CH3]=NOCH3,-N(OCH3)-CO2CH3,-N(CH3)-CO2CH3 lub -N(CH2CH3)-CO2CH3,a
R" oznacza
a) fenoksymetyten, pi r y d y n y l o k s y m e t y l e n , p i r y d y m i d y l o k s y m e t y l e n , ewentualnie podstawiane 1,2 tub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi
spośród alkilu, atomu chlorowca, CF3, CHF2
i fenylu ewentualnie podstawionego 1,2 lub 3 atomami chlorowca i/lub alkilami,
b) fenoksyl lub ptiyraidynyloksyl, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 atomami chlorowca lub fenoksylem, ewentualnie podstawionym podstawnikami wybranymi spośród atomu chlorowca i grupy cyjanowej,
c) CH2ON=CR
gdzie R oznacza alkil, a R oznacza fenyl ewentualnie podstawiony 1,2 lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośrod alkilu, atomu
chlorowca, CF3 i CHF2,
d) CH2ON=CR
gdzie R oznacza alkil, R oznacza alkil lub fenyl ewentualnie podstawiony 1, 2 lub 3 atomami chlorowca, a R oznacza alkil lub alkenyl, oraz
B) co najmniej jeden związek amidowy o ogólnym wzorze 11
A-CO-NR1-R2 (II)
w którym
A oznacza pirydyl, tiazolil, pirazolil lub oksazolil, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośrod alkilo, atomu
chlorowca, difl uorometylu i trifluorometylu,
R 1 oznacza atom wodoru, alkil lub alkoksyl, a
R2 oznacza fenyl lub cykloalkil, ewentualnie podstawione fenylem, ewentualnie podstawionym 1-5 atomami chlorowca i/lub 1-3 alkilami,
przy czym stosunek wagowy związku o ogólnym wzorze I do związku amidowego o ogólnym wzorze II wynosi od 1 20 do 20 1
αRβ
α
γCRδ=NORɛ
β
γ
δ
ɛ
Kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów zawierająca substancję czynną
i stały lub ciekły nośnik, znamienna tym, że jako substancję czynną zawiera
A) co najmniej jeden związek o ogólnym wzorze I hamujący oddychanie na kompleksie
cytochromu III
w którym
R' oznacza -C[CO2CH3]=CHOCH3, -C[CO2CH3]=N 0CH 3, -C[CONHCH3]=NOCH3,
-C[CO2CH3]=CHCH3, -C[CO2CH3]=CHCH2CH3, -C[COCH3]=NOCH3, -C[COCH2CH3]=
=NOCH3, -N(0CH3)-CO2CH3, -N(CH3)-CO2CH3 lub -N(CH2CH3)-CO2CH3; a
R" oznacza
a) fenoksymetylen, pirydynyloksymetylen, pirymidynyloksymetylen lub pirazoliloksy
metylen, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośród
alkilu, atomu chlorowca, CF3, CHF2, -C(CH3)=NOCH 3 i fenylu ewentualnie podstawionego
1, 2 lub 3 atomami chlorowca i/lub alkilami;
b) fenoksyl lub pirymidynyloksyl, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 atomami chlorowca lub fenoksylem, ewentualnie podstawionym podstawnikami wybranymi spośród atomu
chlorowca i grupy cyjanowej;
c) CH2ON=CRαR β, gdzie Rα oznacza alkil, a R β oznacza fenyl ewentualnie podstawiony 1,
2 lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośród alkilu, atomu chlorowca, CF3 i CHF2;
d) CH2ON=CRYCR5=NOR ɛ, gdzie RYoznacza alkil; R δ oznacza alkil lub fenyl ewentualnie podstawiony 1, 2 lub 3 atomami chlorowca; a R ɛ oznacza alkil lub alkenyl; oraz
B) co najmniej jeden związek amidowy o ogólnym wzorze II
A-CO-NR1-R2 (n)
w którym
A oznacza pirydyl, tiazolil, pirazolil lub oksazolil, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3
podstawnikami niezależnie wybranymi spośród alkilu, atomu chlorowca, difluorometylu
i trifluorometylu;
R 1 oznacza atom wodoru, alkil lub alkoksyl; a
R2 oznacza fenyl lub cykloalkil, ewentualnie podstawione fenylem, ewentualnie podstawionym 1-5 atomami chlorowca i/lub 1-3 alkilami;
przy czym stosunek wagowy związku o ogólnym wzorze I do związku amidowego o
ogólnym wzorze II wynosi od 1:20 do 20:1.
2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera związek o ogólnym wzorze I, w którym R' oznacza
-C[CO2CH3]=CHCH3 lub -C[CONHCH3]=NOCH3.
3. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jako związek o ogólnym wzorze I
zawiera związek wybrany z grupy obejmującej
186 862
3
4. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera związek amidowy o ogólnym wzorze II, w którym A oznacza jedną z następujących grup:
pirydyn-3-yl, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 atomem chlorowca, metylem, difluorometylem lub trifluorometylem;
tiazol-5-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 4 metylem, atomem chloru, difluorometylem lub trifluorometylem;
tiazol-4-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 5 metylem, atomem
chloru, difluorometylem lub trifluorometylem;
1-metylopirazol-4-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 3 i/lub w położeniu 5 metylem, atomem chloru, difluorometylem lub trifluorometylem; albo
oksazol-5-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 4 metylem lub
atomem chloru.
5. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera związek amidowy o ogólnym wzorze II, w którym R oznacza fenyl, ewentualnie podstawiony podstawnikiem wymienionym w zastrz. 1.
4
186 862
6. Kompozycja według zastrz. 5, znamienna tym, że zawiera związek amidowy o ogólnym wzorze II, w którym R oznacza fenyl zawierający w położeniu 2 podstawnik określony
w zastrz. 1.
7. Kompozycja według zastrz. 6, znamienna tym, że jako związek amidowy o ogólnym
wzorze II zawiera związek o ogólnym wzorze Ha
w którym A oznacza jedną z następujących grup
gdzie R3 oznacza trifluorometyl lub atom chloru, R4 oznacza atom wodoru lub metyl, R5
oznacza metyl, difluorometyl, trifluorometyl lub atom chloru, R6 oznacza atom wodoru, metyl
lub atom chloru, R7 oznacza metyl, difluorometyl lub trifluorometyl, R8 oznacza atom wodoru, metyl, difluorometyl, trifluorometyl lub atom chloru, a R9 oznacza Ci-C 4 -alkil lub atom
chlorowca.
8.
Kompozycja według zastrz. 7, znamienna tym, że jako związek amidowy o ogólnym
wzorze II zawiera związek o ogólnym wzorze Ilb
w którym R oznacza atom chlorowca, a R 10 oznacza fenyl podstawiony atomem chlorowca.
9.
Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jako związek amidowy o ogólnym
wzorze II zawiera związek o poniższym wzorze
10.
Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że składa się z dwu odrębnych części,
jednej zawierającej związek o ogólnym wzorze I w stałym lub ciekłym nośniku, oraz drugiej zawierającej związek amidowy o ogólnym wzorze U w stałym lub ciekłym nośniku.
*
* *
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów.
186 862
5
Wiadomym jest, że substancje czynne, które hamują kompleks cytochromu bc1 (kompleks cytochromu III) można stosować jako środki grzybobójcze [U. Brandt, U. Haase, H.
Schägger, G. von Jagow: „Spezifität und Wirkmechanismus der Strobilurine” (Charakter
i mechanizm działania strobiluryn), Dechema monograph, tom 129, 27-38, VCH
Verlagsgesellschaft Weinheim, 1993; J. M. Clough: Natural Product Reports, 1993, 565-574;
F. Röhl, H. Sauter: Biochem. Soc. Trans. 22, 635 (1993)].
Jednakże okazało się, że działanie tych substancji czynnych jest krótkotrwałe, to znaczy
już po krótkim czasie od momentu ich zastosowania obserwuje się ponowny rozwój grzybów.
W opisie europejskiego zgłoszenia patentowego nr 545099 opisano związki anilidowe o
poniższym wzorze
w którym A oznacza fenyl podstawiony w położeniu 2 metylem, trifluorometylem, atomem chloru, atomem bromu lub atomem jodu, albo A oznacza aromatyczny lub niearomatyczny heterocyklil ewentualnie podstawiony metylem, atomem chloru lub trifluorometylem,
a R oznacza grupę alifatyczną lub cykloalifatyczną ewentualnie podstawioną atomem chlorowca, albo R oznacza fenyl ewentualnie podstawiony C 1-C4-alkilem, C 1-C 4 -alkoksylem, grupą C1-C4 -alkilotio lub atomem chlorowca. Związki te można stosować do zwalczania grzybów z rodzaju Botrytis.
W opisie europejskiego zgłoszenia patentowego nr 589301 opisano związki anilidowe
o takim samym wzorze, w którym A oznacza grupę cykliczną o poniższych wzorach
w których R 1oznacza atom wodoru lub C 1-C 4-alkil; R2 oznacza atom chlorowca lub C |C4-alkil; R3 oznacza Ci-C 4 -alkil lub Ci ^-chlorow coalkil; n oznacza 1 lub 2; a R ma zasadniczo wyżej wymienione znaczenia. Związki te również można stosować do zwalczania grzybów rodzaju Botrytis.
W publikacji międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr WO 93/11117 opisano
związki o poniższym wzorze
w którym Q oznacza C 1-C 3 -alkil, C2 -C 3 -alkenyl, C 2 -C 3 -alkinyl, -(CH 2 )mCH= lub (CH2 )m-X-(CH 2 )m; n oznacza 0 lub 1; każdy m niezależnie oznacza 0, 1, 2 lub 3; każdy X niezależnie oznacza O lub S; R 1oznacza grupę alicykliczną; R2 oznacza atom wodoru, fluorowany metyl, metyl, etyl, C 2 -C6-alkenyl, C3-C6-chloroalkil, fenyl, alkilotioalkil, alkoksyalkil,
6
186 862
chlorowcoalkilotioalkil, chlorowcoalkoksyalkil lub hydroksyalkil; R3 oznacza chlorowcome
tyl, chlorowcometoksyl, metyl, etyl, atom chlorowca, grupę cyjanową, grupę metylotio, grupę
nitrową, aminokarbonyl lub aminokarbonylometyl; R4 oznacza atom wodoru, atom chlorowca
lub metyl; R5, R6 i R niezależnie oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę cyjanową,
C1-C6-alkil, C2-C6-alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4-alkoksyl, grupę C1-C4-alkilotio, C3-C4-cykloalkil
i chlorowcometoksyl. Związki te są aktywne grzybobójczo.
Okazało się jednak, że wyżej wymienione związki anilidowe nie charakteryzują się wystarczająco szerokim i zadowalającym spektrum działania.
Istnieje zatem zapotrzebowanie na opracowanie środków grzybobójczych zapewniających większe możliwości zwalczania szkodliwych grzybów, zwłaszcza rodzaju Botrytis.
Nieoczekiwanie okazało się, że te cechy spełnia kompozycja do zwalczania szkodliwych grzybów zawierająca substancję czynną i stały lub ciekły nośnik, według wynalazku,
która charakteryzuje się tym, że jako tę substancję czynną zawiera:
A)
co najmniej jeden związek o ogólnym wzorze I hamujący oddychanie na kompleksie
cytochromu III
w którym
R' oznacza -C[CO2CH3]=CHOCH3, -C[CO2CH3]=N0CH3, -C[CONHCH3]=NOCH3,
-C[CO2CH3]=CHCH3, -C[CO2CH3]=CHCH2CH3, -C[COCH3]=NOCH3, -C [COCH2CH3]=NOCH3,
-N(0CH3>CO2CH3, -N(CH3)-CO2CH3 lub -N(CH2CH3)-CO2CH3; a
R" oznacza
a) fenoksymetylen, pirydynyloksymetylen, pirymidynyloksymetylen lub pirazoliloksymetylen, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośród
alkilu, atomu chlorowca, CF3, CHF2, -C(CH3)=NOCH3 i fenylu ewentualnie podstawionego
1, 2 lub 3 atomami chlorowca i/lub alkilami;
b) fenoksyl lub pirymidynyloksyl, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3 atomami chlorowca lub fenoksylem, ewentualnie podstawionym podstawnikami wybranymi spośród atomu
chlorowca i grupy cyjanowej;
c) CH2ON=CRαRPβ, gdzie R α oznacza alkil, a Rβoznacza fenyl ewentualnie podstawiony 1,2
lub 3 podstawnikami niezależnie wybranymi spośród alkilu, atomu chlorowca, CF3 i CHF2;
d) CH2ON=CR γCR δ:=NORɛ, gdzie Rγ oznacza alkil; R δ oznacza alkil lub fenyl ewentualnie podstawiony 1, 2 lub 3 atomami chlorowca; a R ɛ oznacza alkil lub alkenyl; oraz
B) co najmniej jeden związek amidowy o ogólnym wzorze 13
A-CO-NR1-R2 (II)
w którym
A oznacza pirydyl, tiazolil, pirazolil lub oksazolil, ewentualnie podstawione 1, 2 lub 3
podstawnikami niezależnie wybranymi spośród alkilu, atomu chlorowca, difluorometylu
i trifluorometylu;
R 1 oznacza atom wodoru, alkil lub alkoksyl; a
R2 oznacza fenyl lub cykloalkil, ewentualnie podstawione fenylem ewentualnie podstawionym 1-5 atomami chlorowca i/lub 1-3 alkilami;
przy czym stosunek wagowy związku o ogólnym wzorze I do związku amidowego
o ogólnym wzorze II wynosi od 1:20 do 20:1.
Korzystnie kompozycja według wynalazku zawiera związek o ogólnym wzorze I,
w którym R' oznacza -C [CO2CH3] =CHCH3 lub -C[CONHCH3]=NOCH3.
Korzystnie kompozycja według wynalazku jako związek o ogólnym wzorze I zawiera
związek wybrany z grupy obejmującej
186 862
7
Korzystnie kompozycja według wynalazku zawiera związek amidowy o ogólnym wzorze II, w którym A oznacza jedną z następujących grup:
pirydyn-3-yl, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 atomem chlorowca, metylem, difluorometylem lub trifluorometylem;
tiazol-5-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 4 metylem, atomem chloru, difluorometylem lub trifluorometylem;
tiazol-4-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 5 metylem, atomem chloru, difluorometylem lub trifluorometylem;
1
-metylopirazol-4-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 3 i/lub w położeniu 5 metylem, atomem chloru, difluorometylem lub trifluorometylem; albo
oksazol-5-il, ewentualnie podstawiony w położeniu 2 i/lub w położeniu 4 metylem lub
atomem chloru.
Korzystnie kompozycja według wynalazku zawiera związek amidowy o ogólnym wzorze II, w którym R2 oznacza fenyl, ewentualnie podstawiony wyżej wymienionym podstawnikiem, korzystniej podstawnik ten znajduje się w położeniu 2.
Szczególnie korzystnie kompozycja według wynalazku jako związek amidowy o ogólnym wzorze II zawiera związek o ogólnym wzorze Ila
w którym A oznacza jedną z następujących grup
gdzie R oznacza trifluorometyl lub atom chloru, R4 oznacza atom wodoru lub metyl, R 5
oznacza metyl, difluorometyl, trifluorometyl lub atom chloru, R6 oznacza atom wodoru, metyl
lub atom chloru, R7 oznacza metyl, difluorometyl lub trifluorometyl, R8 oznacza atom wodo-
8
186 862
ru, metyl, difluorometyl, trifluorometyl lub atom chloru, a R9 oznacza C1-C4-alkil lub atom
chlorowca.
Jeszcze bardziej korzystnie kompozycja według wynalazku jako związek amidowy o
ogólnym wzorze II zawiera związek o ogólnym wzorze IIb
w którym R3 oznacza atom chlorowca, a R 10 oznacza fenyl podstawiony atomem chlorowca.
Najkorzystniej kompozycja według wynalazku jako związek amidowy o ogólnym wzorze II zawiera związek o poniższym wzorze
Ponadto szczególnie korzystnie A we wzorze II oznacza grupę o poniższym wzorze
w których R3, R5 R6, R7 i R8 mają wyżej podane znaczenie.
Podstawnik R 1we wzorze II korzystnie oznacza atom wodoru.
Gdy podstawnikiem rodnika R2 jest fenyl, to korzystnie może on być podstawiony 1-3
atomami chlorowca, zwłaszcza atomami chloru i/lub korzystnie alkilem. Szczególnie korzystnie fenyl jest podstawiony w położeniu para atomem chlorowca, co oznacza, że szczególnie
korzystnym podstawnikiem rodnika R2 jest p-chlorowcofenyl.
Kompozycja według wynalazku korzystnie składa się z dwu odrębnych części, jednej
zawierającej związek o ogólnym wzorze I w stałym lub ciekłym nośniku, oraz drugiej zawierającej związek amidowy o ogólnym wzorze II w stałym lub ciekłym nośniku.
Kompozycja według wynalazku wykazuje działanie synergistyczne, zatem jest szczególnie odpowiednia do zwalczania szkodliwych grzybów, zwłaszcza rodzaju Botrytis. Przyjmuje się, że wynika to z faktu, że gdy oddychanie na kompleksie cytochromu HI jest zahamowane, wówczas grzyb wykorzystuje drugi sposób alternatywnego oddychania, wobec czego grzyb nie zostaje całkowicie zwalczony. Oznacza to, że związek amidowy o wzorze II hamuje alternatywne oddychanie. Tak więc przypuszczać należy, że kombinacja dwóch substancji czynnych hamuje oddychanie poprzez kompleks cytochromu III, jak również oddychanie
alternatywne, tak więc grzyby zostają całkowicie zwalczone.
Stosowane w opisie określenie atom chlorowca oznacza atom fluoru, chloru, bromu lub
jodu, a zwłaszcza atom fluoru, chloru lub bromu.
Określenie „alkil” oznacza prostołańcuchową lub rozgałęzioną grupę alkilową. Korzystnie jest
to prostołańcuchowy lub rozgałęziony C1-C12-alkil, a zwłaszcza Ci-C6-alkil.
Przykładami takich grup alkilowych są alkil, zwłaszcza metyl, etyl, propyl, 1-metyloetyl, butyl, 1-metylopropyl, 2-
186 862
9
metylopropyl, 1,1-dimetyloetyl, n-pentyl, 1-metylobutyl, 2-metylobutyl, 3-metylobutyl, 1,2dimetylopropyl, 1,1-dimetylopropyl, 2,2-dimetylopropyl, 1-etylopropyl, n-heksyl, 1-metylopentyl, 2metylopentyl, 3-metylopentyl, 4-metyłopentyl, 1,2-dimetylobutyl, 1,3-dimetylobutyl, 2,3-dimetylobutyl,
1,1-dimetylobutyl, 2,2-dimetylobutyl, 3,3-diinetylobutyl, 1,1,2-trimetylopropył, 1,2,2-trimetylopropyl, 1etylobutyl, 2-etylobutyl, l-etylo-2-metylopropyl, n-heptyl, 1-metyloheksyl, 1-etylopentyl, 2-etylopentyl,
1-propylobutyl,oktyl, decyl, dodecyl.
Alkenyl oznacza prostołańcuchowy i rozgałęziony alkenyl.
Korzystnie są to prostołańcuchowe lub rozgałęzione grupy C3 -C12-alkenylowe, a zwłaszcza
grupy C3 -C6-alkenylowe. Przykładami alkenyli jest 2-propenyl, 2-butenyl, 3-butenyl, l-metylo-2propenyl, 2-metylo-2-propenyl, 2-pentenyl, 3-pentenyl, 4-pentenyl, 1-metylo-2-butenyl, 2-metylo-2butenyl, 3-metylo-2-butenyl, 1-metylo-3-butenyl, 2-metylo-3-butenyl, 3-metylo-3-butenyl, 1,1-dimetylo-2propenyl,1 ,2-dimetylo-2-propenyl, l-etylo-2-propenyl, 2-heksenyl, 3-heksenyl, 4-heksenyl, 5-heksenyl, 1metylo-2-pentenyl, 2-metylo-2-pentenyl, 3-metylo-2-pentenyl, 4-metylo-2-pentenyl, 1-metylo-3-pentenyl,
2-metylo-3-pentenyl, 3-metylo-3-pentenyl, 4-metylo-3-pentenyl, 1-metylo-4-pentenyl, 2-metylo-4-pentenyl
, 3-metylo-4-pentenyl, 4-metylo-4-pentenyl, 1,1-dimetylo-2-butenyl, 1,1-dimetylo-3-butenyl, 1,1dimetylo-3-butenyl, 1r2-dimetylo-2-butenyl, 1,2-dimetylo-3-butenyl, 1,3-dimetylo-2-butenyl, 1,3-dimetylo3-butenyl,2,2-dimetylo-3-butenyl, 2,3-dimetylo-2-butenyl, 2,3-dinietylo-3-butenyl, 1-etylo-2-butenyl, 1etylo-3-butenyl, 2-etylo-2-butenyl, 2-etylo-3-butenyl, 1,1,2-trim etylo-2-propenyl, 1-etylo-1-metylo-2propenyl i 1-etylo-2-metylo-2-propenyl, a zwłaszcza 2-propenyl, 2-butenyl, 3-metylo-2-butenyl i 3-metylo2-pentenyl.
Alkenyl jest ewentualnie częściowo lub całkowicie podstawiony jednym lub większą
liczbą atomów chlorowca, szczególnie atomów fluoru lub chloru. Korzystnie alkenyl zawiera
1-3 atomów chlorowców.
Cykloalkil korzystnie oznacza C3 -C6-cykloalkil, taki jak cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl
lub cykloheksyl. Podstawiony cykloalkil korzystnie jako podstawniki zawiera 1-3 C 1-C4-alkilil.
Związki o ogólnym wzorze I i ich wytwarzanie opisano w literaturze podanej poniżej
w tabelach I.1 - I.8. Związki, które nie zostały tam opisane można wytworzyć podobnymi sposobami.
Szczególnie odpowiednie substancje czynne o ogólnym wzorze I zamieszczono w następujących poniższych tabelach.
T a b e l a I.1A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2 CH 3 )=CHOCH 3 , a R ” oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
1.1A-l
2-CH3-C6H4
EP-A 226917
I.1A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
EP-A 226917
I.1A-3
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 386561
I.1A-4
2-CH2CH2CH3, 6-CF3-pirymidyn-4-yl
EP-A 407873
I.1A-5
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A- 226917
Tabela I. IB
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHOCH3, a R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.1B-1
c 6h 5
EP-A 178826
I.1B-2
6-[2-CN-C6H4-O]-pirymidyn-4-yl
EP-A 382375
186 862
10
T a b e l a I.1C:
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHOCH3, a R" oznacza
CH2ON-CR αR β, gdzie Rα i R β mają poniżej podane znaczenie:
Nr
Rα
Rβ
Literatura
I.1C-1
CH3
4-CI-C6H4
EP-A 370629
I.1C-2
CH3
3-CF3-C6H4
EP-A 370629
T a b e l a I. I D
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHOCH3, a R" oznacza
CH2ON=CR γCR δ=NOR ɛ, gdzie Rγ, R δ i R ɛ mają poniżej podane znaczenie:
Nr
Rγ
Rδ
Rɛ
Literatura
I.1D-1
CH3
CH3
CH3
WO-A 95/21153
I.1D-2
CH3
CH3
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.1D-3
CH3
c 6h 5
CH3
WO-A 95/21153
I.1D-4
CH3
c 6h 5
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.1D-5
CH3
4-C l-C 6H4
CH3
WO-A 95/21153
I.1D-6
CH3
4-C l-C 6H4
CH2CH3
WO-A 95/21153
T a b e l a I.2A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=NOCH3, R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
1.2A-l
2-CH3-C6H4
EP-A 253213
I.2A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
E P-A 400417
I.2A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 400417
I.2A-4
2,3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 400417
I.2A-5
2-Cl, 5-CH3-C6H3
EP-A 400417
I.2A-6
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 386561
T a b e l a I.2B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=NOCH3, a R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.2B-1
c 6h 5
EP-A 253213
I.2B-2
6-[2-CN-C6H4-O]-pirymidyn-4-yl
EP-A 468684
186 862
11
T a b e l a I.2C
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=N0CH3, a R" oznacza
CH20N=CRαR β, gdzie Rα i Rβ mają poniżej podane znaczenie:
Nr
Rα
Rβ
Literatura
I.2C-1
CH3
4-C l-C 6H4
EP-A 463488
I.2C-2
CH3
3-C1-C6R,
EP-A 463488
I.2C-3
CH3
4-C F3-C6H4
EP-A 453488
I.2C-4
CH3
3-CF3-O H 4
EP-A 463488
I.2C-5
CH3
4-CH3-C6H4
EP-A 463488
I.2C-6
CH3
3,5-C12-C6H3
EP-A 463488
T a b e l a I.2D
Związki o wzorze I, w którym R' -C(CO2CH3)=N0CH3, a R" oznacza CH2ON=CRγCRδ=NOR6,
gdzie R γ, R δi Rɛ mają poniżej podane znaczenie:
Nr
Rγ
Rδ
Rɛ
Literatura
I.2D-1
CH3
CH3
CH3
WO-A 95/21153
I.2D-2
CH3
CH3
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.2D-3
CH3
C6H5
CH3
WO-A 95/21153
I.2D-4
CH3
C6H5
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.2D-5
CH3
4-C1-C6H4
CH3
WO-A 95/21153
I.2D-6
CH3
4-CI-C6H4
CH2CH3
WO-A 95/21153
T a b e l a I.3A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CONHCH 3 )=NOCH 3 , a R '' oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.3A-1
2-CH3-C6H,
EP-A 477631
I.3A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
EP-A 477631
I.3A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 477631
I.3A-4
2)3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 477631
I.3A-5
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 579124
I.3A-6
1-[4-Cl-C6H 4] -pirazol-3 -i 1
WO-A 94/19331
I.3A-7
1-[2,4-Cl2-C6H3]-pirazol-3 -il
WO-A 94/19331
T a b e l a I.3B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CONHCH 3 )=NOCH 3 , a R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie;
186 862
12
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.3B-1
C6H5
EP-A 398692
I.3B-2
6-[2-CN-C6H4-O]-pirymidyn-4-yl
GB-A 2253624
T a b e l a I.3C
Związki o wzorze I, w którym R ' oznacza -C(CONHCH 3 )=NOCH 3 , a R" oznacza
CH2ON=CRαRβ, gdzie Rα i Rβ mają niżej podane znaczenie:
Nr
Rα
Rβ
Literatura
I.3C-1
CH3
4-Cl-C6H4
EP-A 463488
1.3C-2
CH3
3-Cl3-C6H4
EP-A 463488
I.3C-3
CH3
4-CF3-C6H,
EP-A 585751
I.3C-4
CH3
3-CF3-C6H,
EP-A 585751
1.3 C-5
CH3
4-CH3-C6K,
EP-A 463488
I.3C-6
CH3
3.5-C12-C6H3
EP-A 463488
T a b e l a I.3D
Związki o wzorze I, w którym R ' oznacza -C(CONHCH 3 )=NOCH 3 , a R" oznacza
CH2ON=CRyCR δ=NOR ɛ, gdzie RY, R δ i R ɛ mają niżej podane znaczenie:
Nr
RT
Rδ
RE
Literatura
I.3D-1
CH3
CH3
CH3
WO-A 95/21154
I.3D-2
CH3
CH3
CH2CH3
WO-A 95/21154
I.3D-3
CH3
C6H5
CH3
WO-A 95/21154
I.3D-4
CH3
C6H5
CH2CH3
WO-A 95/21154
I.3D-5
CH3
4-C l-CeH,
CH3
WO-A 95/21154
I.3D-6
CH3
4-Cl-C6H,
CH2CH3
WO-A 95/21154
1.3 D-7
CH3
4-F-C6H4
CH3
WO-A 95/21154
T a b e l a I.4A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHCH3, a R " oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
1.4A-l
2-CH3-C6H4
EP-A 280185
I.4A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
EP-A 513580
I.4A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 513580
I.4A-4
2,3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 513580
1.4A-5
2-C l, 5-CH3-C6H3
EP-A 513580
I.4A-6
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 513580
I.4A-7
1-[4-Cl-C6H4]-pirazol-3-il
DE-A 4415483.6
186 862
13
T a b e l a I.4B
Związki o wzorze I, w którym R ' oznacza -C(CO2CH3)=CHCH3, a R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.4B-1
C6H5
EP-A 513580
T a b e l a I.4C
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHCH3, a R " oznacza
CH2ON=CR γCRδ=NOR ɛ, gdzie Rγ, R δi R ɛ m ają niżej podane znaczenie:
Nr
Rγ
Rδ
Rɛ
Literatura
I.4C-1
CH3
ch3
CH3
WO-A 95/21153
I.4C-2
CH3
ch3
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.4C-3
CH3
C6H5
CH3
WO-A 95/21153
I.4C-4
CH3
QH5
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.4C-5
CH3
4 -C l-Q a ,
CH3
WO-A 95/21153
I.4C-6
CH3
4-C1-C6H4
CH2CH3
WO-A 95/21153
T a b e l a I.5A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=:CHCH2CH3, a R " oznacza
ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach
ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.5A-1
2-CH3-C6H4
EP-A 513580
I.5A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
EP-A 513580
I.5A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 513580
I.5A-4
2)3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 513580
I.5A-5
2-C1, 5-CH3-C6H3
EP-A 513580
I.5A-6
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 513580
T a b e l a I.5B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHCH2CH3, a R " oznacza
ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie
podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.5B-1
c 6h 5
EP-A 513580
T a b e l a I.5C
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(CO2CH3)=CHCH2CH3, a R" oznacza
CH2ON=CRYCRδ=NORɛ, gdzie RY, Rδi R ɛ mają poniżej podane znaczenie:
14
186 862
Nr
RY
R5
RE
Literatura
I.5C-1
CH3
CH3
CH3
WO-A 95/21153
I.5C-2
CH3
CH3
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.5C-3
CH3
C6H5
CH3
WO-A 95/21153
I.5C-4
CH3
C6H5
CH2CH3
WO-A 95/21153
I.5C-5
CH3
4-C1-C6H4
CH3
WO-A 95/21153
I.5C-6
CH3
4-C1-C6H,
CH2CH3
WO-A 95/21153
T a b e l a I.6A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(COCH 3 )=NOCH 3 , a R” oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
1.6A -1
2-CH3-C6H4
EP-A 498188
I.6A-2
2;5-(CH3)2-C6H3
EP-A 498188
I.6A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 498188
I.6A-4
2,3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 498188
I.6A-5
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 498188
T a b e l a I.6B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(COCH 3)=NOCH 3 , a R" oznacza ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.6B-1
c 6h 5
EP-A 498188
I.6B-2
6-[2-CN-C6H4-O]-pirymidyn-4-yl
EP-A 498188
T a b e l a I.7A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(COCH 2 CH 3 )=NOCH 3 , a R " oznacza
ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach
ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.7A-1
2-CH3-C6H4
EP-A 498188
I.7A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
EP-A 498188
I.7A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
EP-A 498188
I.7A-4
2,3,5-(CH3)3-C6H2
EP-A 498188
I.7A-5
2-CH3j 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
EP-A 498188
186 862
15
T a b e l a I.7B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -C(COCH 2 CH 3 )=NOCH 3 , a R " oznacza
ewentualnie podstawiony fenoksyl lub heteroaryloksyl, w których to grupach ewentualnie
podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.7B-1
C6H5
EP-A 498188
I.7B-2
6-[2-CN-C6H4-O]-pirymidyn-4-yl
EP-A 498188
T a b e l a I.8A
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -N(0CH3)-CO2CH3, a R " oznacza ewentualnie podstawiony fenoksymetylen lub heteroaryloksymetylen, w których to grupach ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl ma poniżej podane znaczenie:
Nr
Ewentualnie podstawiony fenyl lub heteroaryl
Literatura
I.8A-1
2-CH3-C6H4
WO-A 93/15046
I.8A-2
2,5-(CH3)2-C6H3
WO-A 93/15046
I.8A-3
2,4-(CH3)2-C6H3
WO-A 93/15046
I.8A-4
2,3,5-(CH3)3-C6H2
WO-A 93/15046
I.8A-5
2-C1, 5-CH3-C6H3
WO-A 93/15046
I.8A-6
2-CH3, 4-C[CH3]=NOCH3-C6H3
WO-A 93/15046
I.8A-7
l-[4-Cl-C6H4]-pirazol-3-il
DE-A 4423612.3
T a b e l a I.8B
Związki o wzorze I, w którym R' oznacza -N(0CH3)-CO2CH3, a R" oznacza CH20N=CRαRp,
gdzie Rα i R13mająponiżej podane znaczenie:
Nr
Rα
I.8B-1
CH3
Rβ
3,5-
Literatura
WO-A 93/15046
Odpowiednie związki amidowe o ogólnym wzorze II wymienione są w EP-A 545099
i 589301, które to opisy powołano tu w całości jako literaturę.
Wytwarzanie związków amidowych o ogólnym wzorze II ujawniono, np. w EP-A 545099 lub
589301 lub można je wytworzyć podobnymi sposobami.
W celu uzyskania działania synergistycznego substancje czynne stosuje się w stosunku
wagowym w zakresie od 20:1 do 1:20, a zwłaszcza 10:1 do 1:10.
Kompozycje według wynalazku znajdują zastosowanie do zwalczania szkodliwych
grzybów. Grzyby, ich środowiska albo materiały, rośliny, nasiona, ziemię, pola uprawne
i obszary, które należy chronić przed zakażeniem grzybami, traktuje się określoną powyżej
kompozycją, z tym, że substancje czynne można stosować jednocześnie, tj. w połączeniu, lub
też oddzielnie, po kolei.
Kompozycje według wynalazku można stosować, np. w postaci roztworu do bezpośredniego
spryskiwania, proszków, zawiesin, również wysoce stężonych zawiesin lub dyspersji w wodzie, w
oleju lub w innych substancjach, w postaci emulsji, dyspersji w oleju, past, pyłów, substancji lub granulek do nanoszenia za pomocą opryskiwania, rozpylania, opylania, rozsypywania lub polewania
Dobór postaci użytkowej zależy od zamierzonego celu, a w każdym przypadku powinna ona
zapewnić możliwie najlepsze rozprowadzenie kompozycji substancji czynnych według wynalazku.
16
186 862
Zazwyczaj składnikami czynnymi spryskuje się lub opyla rośliny, bądź też traktuje się
nimi nasiona roślin.
Preparaty wytwarza się znanymi sposobami, np. przez zmieszanie substancji czynnej
z rozpuszczalnikami i/lub nośnikami, w razie potrzeby przy użyciu środków emulgujących lub
dyspergujących. Można również stosować inne rozpuszczalniki organiczne jako rozpuszczalniki pomocnicze, gdy jako rozcieńczalnik stosowana jest woda. Zasadniczo odpowiednimi
substancjami pomocniczymi są: rozpuszczalniki, takie jak związki aromatyczne (np. ksylen),
chlorowane związki aromatyczne (np. chlorobenzeny), parafiny (np. frakcje olejów mineralnych), alkohole (np. metanol, butanol), ketony (np. cykloheksanon), aminy (np. etanoloamina,
dimetyloformamid) i woda; nośniki, takie jak rozdrobnione minerały naturalne (np. kaoliny,
glinki, talk, kreda) oraz rozdrobnione syntetyczne minerały (np. wysoce zdyspergowana
krzemionka, krzemiany); substancje emulgujące, takie jak niejonowe i anionowe emulgatory
(np. etery polioksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, alkilosulfoniany i arylosulfoniany)
i substancje dyspergujące, takie jak ługi lignino-posiarczynowe lub metyloceluloza.
Odpowiednimi środkami powierzchniowo czynnymi są sole metali alkalicznych, metali
ziem alkalicznych i sole amonowe aromatycznych kwasów sulfonowych, np. kwasu ligno-,
fenolo-, nafitaleno- i dibutylonaftalenosulfonowego i kwasów tłuszczowych, alkilo- i alkiloarylosulfonianów, alkilosiarczanów, lauryloeterosiarczany i siarczany alkoholi tłuszczowych;
oraz sole siarczanowanych heksa-, hepta- i oktadekanoli lub także etery glikoli i alkoholi
tłuszczowych, kondensaty sulfonowanego naftalenu i jego pochodnych z formaldehydem, kondensaty naftalenu lub kwasów naftalenosulfonowych z fenolem i formaldehydem, eter polioksyetylenooktylofenylowy, etoksylowany izooktylo-, oktylo- łub nonylofenol, etery alkilofenylo-poliglikolowe, eter tributylofenylowo-poliglikolowy, polieteroalkohole alkiloarylowe, alkohol izotridecylowy, kondensaty alkoholu tłuszczowego i tlenku etylenu, etoksylowany olej
rycynowy, etery alkilowe polioksyetylenu lub etery alkilowe polioksypropylenu, poliglikoloeterooctan alkoholu laurylowego, estry sorbitu, ługi lignino-posiarczynowe lub metyloceluloza.
Proszki, substancje do rozpylania i pyły wytworzyć można przez zmieszanie lub zmielenie substancji czynnych razem ze stałym nośnikiem.
Granulki, np. powleczone powłoką, impregnowane lub jednorodne granulki, można wytworzyć przez związanie substancji czynnych ze stałymi nośnikami. Stałymi nośnikami są
ziemie mineralne, takie jak żel krzemionkowy, krzemionki, żele krzemionkowe, krzemiany,
talk, kaolin, wapień, wapno, kreda, pigment, less, glinka, dolomit, ziemia okrzemkowa, siarczan wapnia, siarczan magnezu, tlenek magnezu, rozdrobnione materiały syntetyczne, nawozy, takie jak siarczan amonu, fosforan amonu, azotan amonu, moczniki i produkty pochodzenia roślinnego, takie jak mąka pszenna, mączka z kory drzewnej, mączka drzewna, mączka
z łupiny orzecha, sproszkowana celuloza i inne stałe nośniki.
Kompozycje według wynalazku wyróżniają się znakomitą aktywnością wobec szerokiego spektrum fitopatogennych grzybów, zwłaszcza wobec rodzaju Botrytis, a niektóre z nich
działają systemowo (tzn. mogą być wchłaniane przez traktowane rośliny, bez utraty swojej
aktywności, a w razie potrzeby, przemieszczane wewnątrz rośliny) i mogą być stosowane jako
środki grzybobójcze do nanoszenia na liście i na glebę.
Kompozycje według wynalazku są szczególnie odpowiednie do zwalczania dużej ilości
grzybów na wielu rodzajach roślin uprawnych, takich jak pszenica, żyto, jęczmień, owies, ryż,
kukurydza, trawa, bawełna, soja, kawa, trzcina cukrowa, winoroślą, owoce, rośliny ozdobne
i warzywa, takie jak ogórki, fasola i dynia oraz w nasionach tych roślin.
Kompozycje według wynalazku stosuje się traktując grzyby, albo nasiona, rośliny, materiały lub gleby, które mają być chronione przed zakażeniem grzybami, grzybobójczo skuteczną ilością substancji czynnych.
Kompozycje stosuje się przed lub po zakażeniu grzybami materiałów, roślin lub nasion.
Kompozycje według wynalazku są szczególnie odpowiednie do zwalczania następujących chorób roślin: Erysiphe graminis (mączniak właściwy) zbóż, Erysiphe cichoracearum
i Sphaerotheca fuliginea dyni, Podosphaera leucitricha na jabłkach, Uncinula necator winorośli, Yenturia inaeąualis (parch) na jabłkach, rodzajów Helminthosporium zbóż, Septoria
nodorum pszenicy, Botrytis cinerea (szara pleśń) truskawek i winorośli, Cercospora arachidicola
186 862
17
orzechów ziemnych, Pseudocercosporella herpotrichoides pszenicy i jęczmienia, Pyricularia
oryzae ryżu, rodzajów Fusarium i Verticillium na różnych roślinach, rodzajów Alternaría na
warzywach i owocach, rodzajów Monilinia na owocach, rodzajów Sclerotinia na rzepaku oleistym i warzywach.
Korzystne kompozycje według wynalazku stosuje się przeciwko grzybom rodzaju Botrytis.
Kompozycje te można również stosować do ochrony materiałów (ochrony drewna), na
przykład przeciwko Paecilomyces variotii.
Kompozycje grzybobójcze zasadniczo zawierają 0,1 - 95%, korzystnie 0,5 - 90% wagowych substancji czynnej.
W zależności od charakteru żądanego działania, substancję czynną stosuje się w ilości
0,02 - 3 kg na 1 ha. W przypadku nasion, zazwyczaj należy stosować 0,001 - 50 g, korzystnie
0,01 -1 0 g substancji czynnej na kilogram nasion.
Kompozycje według wynalazku, stosowane jako środki grzybobójcze, mogą również
zawierać inną substancję czynną, np. środek chwastobójczy, owadobójczy, regulatory wzrostu, inny środek grzybobójczy lub nawóz.
W wielu przypadkach mieszanina fungicydów daje w rezultacie szersze spektrum działania grzybobójczego.
Następującą listę fungicydów, które można stosować jako dodatkowe substancje
w kompozycji według wynalazku zamieszczono jedynie w celu zilustrowania możliwych
kombinacji, bez zamiaru ograniczenia zakresu wynalazku:
siarka, ditiowęglany i ich pochodne, takie jak dimetyloditiokaibaminian żelaza (DI), dimetyloditiokarbaminian cynku, etylenobisditiokarbaminian cynku, etylenobisditiokaibaminian manganu,
etylenodiaminobisditiokarbaminian manganowo-cynkowy, disulfid tetrametylotiuramowy, kompleks
(NjN-etylenobisditiokaibaminian) cynku z amoniakiem, kompleks (N,N'-propylenobisditiokaibaminian)
cynku z amoniakiem, [N,N'-propylenobisditiokarbaminian] cynku, disulfid N,N'-poHpropyleno-bis(tiokarbamoilowy),
pochodne nitrowe, takie jak krotonian dinitno(1-metylo-heptylo)fenylu, 33-dimetyloakiylan 2-secbutylo-4,6-dinitrofenylu, węglan 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenyloizopropylu, 5-nitroizoftalan diizopropylu,
substancje heterocykliczne, takie jak 2-imidazolinooctan 2-heptadecyiu, 2,4-dichloro-6-(o-chloix>
anilino)-s-triazyna, fialimidofosfonotionian 0,0-dietylu, 5-amino-1-[bis(dimetylo-amino)fosfinylo])-3-fenylo-1,2,4-triazol, 2,3-dicyj ano-1,4-ditioantrachinon, 2-tio-1,3-dtóolo[4,5-b]chinoksalina, 2-benzimidazolokaibaminian 1-(butylokarbamoilu), 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol, 2-(furylo-(2))benzimidazol,
2-(tiazolilo-{4))benzimidazol, N-( 1,1,2,2-tetrachloroetylotio)tetrahydroftalimid, N-trichloromelylotiotetrahydrofialimid, N-trichlorometylotioñalimid, N-dichlorofluorometylotio-N'N '-dimetylo-N-fenylosulfuramid, 5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,-3-tiadiazol, 2-tiocyjanatometylotiobenzotiazol, 1 ,4-dichloro-2,5dimetoksybenzen, 4-(2-chlorofenylohydrazono)-3-melylo-5-izoksazolon, 1-tlenek piiydyno-2-tiolu, 8hydroksychinolina i jej sól miedziowa, 23-dihydro-5-karboksanilido-6-metylo-1,4-oksatiina, 4,4-ditlenek
2,3-dihydro-5-karboksanilido-6-metylo-1,4-oksatiiny, 2-metylo-5,6-dihydro-4H-pirano-3-karboksanilid, 2metylofurano-3-karboksanilid, 2,5-dimetylofurano-3-karboksanilid, 2,4,5-trimelylofurano-3-kaiboksanilid,
N-cyUoheksylo-2,5-dimetylofurano-3-karboksamid, N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylofurano-3kaiboksamid, 2-metylobenzanilid, 2-jodobenzanilid, octan N-formylo-N-morfolino-2,2,2-trichloroetylu,
piperazyno-1,4-diylobis( 1-(2,2,2-trichloroetylo)formamid, 1-(3,4-dichloroanilino)-1-fonnyloamino-2,2,2trichloroetan, 2,6-dimetylo-N-tridecylomoifolina i jej sole, 2,6-dimetylo-N-cyklododecylomorfolina i jej
sole, N-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-cis-2,6-dimetylomorfolina, N-[3-(p-tert-butylo)-2metylopropylo]piperydyna, 1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-etylo-13-dioksolan-2-ylo-etylo]-1H-1,2,4,4-triazol,
1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-n-propylo)-1,3-dioksolan-2-yloetylo]-1H-1,2,4-triazol,
N-(n-propylo)-N-(2,4,6-trichlorofenoksyetylo)-N'-irnidazolilomocznik, 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazoí1-ilo)-2-butanon, 1-(4-chlorofenylo)-3,3-dimetylo)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanol,
a-{2-chlorofenylo)-a-{4-chloiofenylo)-5-piiymidynometanol, 5-butylo-2-dimetyloamino4-hydroksy-6-metylopirymidyna, bis(p-chlorofenylo)-3-piiydynometanol, l y2-bis(3-etoksykartx)nylo-2-tioureido)benzen, 1,2-bis(3metoksykarbonylo-2-tioureido)benzen, 1, 2-bis(3-metoksykarbonylo-2-tioureido)-benzen,
oraz różne fungicydy, takie jak octan dodecyloguanidyny, 3-[3-(3,5-dimetylo)-2-oksycykloheksylo)2-hydroksyetylo)]glutarimid, heksachlorobenzen, DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(2-furoilo)alaninian metylu, ester metylowy DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(2'-metoksyacetylo)alaniny, DJL-2-aminobutyrolakton
18
186 862
N-(2,6-dimetylofenylo)-N-chloroacetylu,
ester
metylowy
DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N(fenyloacetylo)alaniny, 5-metylo-5-winylo-3-(3,5-dichlorofenylo)-2,4-dioksol ,3-oksazolidyna, 3-[3,5dichlorofenylo-(5-metylo5-metoksymetylo]-1,3-oksazolidyno-2,4-dion,3-(3,5-dichlorofenylo)-1izopropyłokarbamoilohydantoina, N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylocyklopropano-1,2-dikarboksimid, 2cyjano-(N^etyloaminokarbonyk))-2-metoksyimino]acetamid, 1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H-1,2,4triazol, alkohol 2,4-difluoro-α-(lH -l:2,4-triazolilo-1-me(ylo)benzhydiylowy, N-(3-chloro-2,6-dimtro-4triiluorometylofenylo)-5-irifluorometylo-3-chloro-2-arninopirydyna, 1-((bis(4-fluororofenylo)melylosililo)metylo-1H-1,2,4-triazol.
Synergistyczne działanie kompozycji według wynalazku zilustrowano zamieszczonymi
poniżej przykładami zastosowania.
Jako związki o wzorze I zastosowano związki o wzorach 1.1. -1.5
186 862
19
Przykład zastosowania 1
Aktywność wobec Botrytis cinerea na owocach pieprzu dzwonkowatego
Krążki zielonych owoców pieprzu dzwonkowatego spryskano aż do ściekania wodną
kompozycją substancji czynnej zawierającą 80% substancji czynnej i 20% substancji
emulgującej w przeliczeniu na suchą masę. W 2 godziny po wyschnięciu spryskanej powłoki,
krążki owoców zakażono zawiesiną zarodników Botrytis cinerea zawierającą 1,7 x 10
zarodników na ml i 2% roztwór Biomalz'a. Zakażone krążki owoców następnie inkubowano
przez 4 dni w wilgotnej komorze w temperaturze 18°C. Następnie wizualnie oszacowano
rozwój Botrytis na zakażonych krążkach owoców (poziom choroby 100%).
Ocenione wzrokowo wartości zakażenia powierzchni owoców w procentach przeprowadzono w skuteczność wyrażoną w procentach w stosunku do nietraktowanej grupy kontrolnej. Skuteczność wyrażona jako 0 oznacza ten sam poziom choroby, jak w nietraktowanej
grupie kontrolnej, zaś skuteczność 100 oznacza poziom choroby 0%. Oczekiwaną skuteczność kombinacji substancji czynnych wyznaczono stosując wzór Colby'ego (S.R. Colby
(„Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide Combinations”, Weeds, 15,
str. 20-22, 1967) i porównano ze skutecznością obserwowaną. Wyniki przedstawiono
w poniższej tabeli 1.
Ta be l a 1
Substancja czynna
Stężenie substancji czynnej [ppm]
1.1-1.3
II.1
Kontrola
(nietraktowaną)
Skuteczność w % w grupie kontrolnej
Obserwowana
Obliczona*
0
II. 1
15
7,5
50
20
1.1
5
2,5
25
15
1.2
5
2,5
20
10
1.3
5
2,5
5
0
i.i+ n .i
5
2,5
15
7,5
99
97
62
32
1.2+11.1
5
15
96
55
5
2,5
15
7,5
86
60
52
20
1.3 + II.l
* obliczono stosując wzór Colby'ego
Wyniki dowodzą, że obserwowana skuteczność we wszystkich stosunkach mieszanin
przewyższa skuteczność obliczoną uprzednio przy użyciu wzoru Colby'ego, co oznacza, że
ma miejsce działanie synergistyczne.
Przykład zastosowania 2
Działanie przeciwko Botrytis cinerea
Po odpowiednim rozwinięciu się 4-5 liści, sadzonki pieprzu dzwonkowatego, odmiany
„Neusiedler Ideał Elitę” spryskano aż do ściekania wodnymi zawiesinami zawierającymi 80%
substancji czynnej i 20% środka emulgującego w przeliczeniu na suchą masę. Gdy spryskana
powierzchnia wyschła, rośliny opryskano zawiesiną zarodników grzyba Botrytis cinerea
20
186 862
i umieszczono w komorze w temperaturze 22 - 24°C w warunkach wysokiej wilgotności atmosferycznej. Po 5 dniach u nietraktowanych roślin kontrolnych zasięg choroby był tak duży,
że wytworzyła się martwica liści, pokrywając większość liści (poziom choroby 96%).
Wizualnie oszacowane wartości procentowego zakażenia powierzchni liścia przeprowadzono w skuteczność wyrażoną w % w stosunku do nietraktowanych roślin kontrolnych. Skuteczność 0 oznacza taki sam poziom choroby, jak u roślin nietraktowanych, zaś skuteczność
100 oznacza poziom choroby wynoszący 0%. Oczekiwaną skuteczność kombinacji substancji
czynnych wyznaczono stosując wzór Colby'ego (S.R. Colby („Calculating synergistic and
antagonistic responses of herbicide Combinations”, Weeds, 15, str. 20-22, 1967) i porównano
ze skutecznością obserwowaną. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli 2.
Ta b e l a 2
Substancja czynna
Stężenie substancji czynnej [ppm]
1.1-1.3
II.1
Kontrola
Skuteczność w % w grupie kontrolnej
Obserwowana
Obliczona*
0
(nietraktowaną)
II.2
1.1
2
24
87
6
79
1,5
28
--
0
0,5
1.2
1.3
1.4
2
0
--
0
2
0
0,5
0
--
0,5
1.5
2
1.2+ II.2
1.3 + II.2
1.4 + II.2
1.5 + II.2
--
0
0
--
0,5
1.1 +II.2
0
0,5
2
--
0
--
0
2
6
100
87
0,5
1,5
100
79
2
6
100
87
0,5
1,5
99
79
2
6
100
87
0,5
1,5
99
79
2
6
100
87
0,5
1,5
100
79
2
6
99
87
0,5
1,5
90
79
186 862
21
* obliczono stosując wzór Colby'ego
Wyniki dowodzą, że obserwowana skuteczność we wszystkich stosunkach mieszanin
przewyższa skuteczność obliczoną uprzednio przy użyciu wzoru Colby'ego, co oznacza, że
ma miejsce działanie synergistyczne.
Podobne wyniki otrzymano w przypadku gdy jako związek amidowy zastosowano jeden
ze związków o ogólnym wzorze Ha
w którym A oznacza grupę o poniższym wzorze
które wymieniono w poniższej tabeli 3, lub jeden ze związków wymienionych w EP-A
545099 i 589301 i/lub jeden ze związków wymienionych w powyższych tabelach 1.1 -1.8.
Tabela 3
Nr
A1
R3
R5
R6
R7
R8
R9
Dane fizyczne (°C)
3.1
A1
Cl
-
-
-
-
2-F
3.2
A1
Cl
-
-
-
-
2-CH3
3.3
A1
Cl
-
-
-
-
2-C1
3.4
A1
Cl
-
-
-
-
3-F
3.5
A1
Cl
-
-
-
-
3-C1
3.6
A1
Cl
-
-
-
-
3-CH3
3.7
A1
Cl
-
-
-
-
3-Br
3.8
A1
Cl
-
-
-
-
4-F
156-157
3,9
A1
CI
-
-
-
-
4-C1
142-144
3.10
A1
Cl
-
-
-
-
4-CH3
115-117
3.11
A2
-
CF3
CH3
-
-
2-F
3.12
A2
-
CF3
CH3
-
-
3-F
3.13
A2
-
CF3
CH3
-
-
4-F
3.14
A4
-
-
-
CH3
Cl
2-F
3.15
A4
-
-
-
CH3
Cl
3-F
3.16
A4
-
-
-
CH3
Cl
4-F
3,17
A4
-
-
-
CH3
Cl
2-F
3.18
A4
-
-
-
CH3
Cl
4-F
71-73
95-98
22
186 862
Przykłady 3-11 ilustrują kompozycje według wynalazku zawierające substancje czynne
w stosunku wagowym 1:1.
Przykład 3
Roztwór 90 części wagowych substancji czynnych i 10 części wagowych Nmetylopirolidonu. Otrzymany roztwór odpowiedni jest do stosowania w postaci mikrokropli.
Przykład 4
Mieszanina 20 części wagowych substancji czynnych i 80 części wagowych ksylenu, 10
części wagowych adduktu 8 do 10 moli tlenku etylenu i 1 mola N-monoetanoloamidu kwasu
oleinowego, 5 części wagowych dodecylobenzenosulfonianu wapnia, 5 części wagowych adduktu 40 moli tlenku etylenu i 1 mola oleju rycynowego. Dyspersję otrzymano przez dokładne
rozprowadzenie roztworu w wodzie.
Przykład 5
Wodna dyspersja 20 części wagowych substancji czynnych, 40 części wagowych cykloheksanonu, 30 części wagowych izobutanolu, 20 części wagowych adduktu 40 moli tlenku
etylenu i 1 mola oleju rycynowego.
Przykład 6
Wodna dyspersja 20 części wagowych substancji czynnych, 25 części wagowych cykloheksanolu, 65 części wagowych frakcji oleju mineralnego o temperaturze wrzenia 210 do
280°C i 10 części wagowych adduktu 40 moli tlenku etylenu i 1 mola oleju rycynowego.
Przykład 7
Zmielona w młynie młotkowym mieszanina 80 części wagowych substancji czynnych, 3
części wagowych diizobutylonafitaleno-1-sulfonianu sodu, 10 części wagowych soli sodowej
kwasu lignosulfonowego z ługu posiarczynowego i 7 części wagowych sproszkowanego żelu
krzemionkowego. Mieszaninę do opryskiwania uzyskano przez dokładne rozprowadzenie
mieszaniny w wodzie.
Przykład 8
Jednorodna mieszanina 3 części wagowych substancji czynnych i 97 części wagowych
subtelnie rozdrobnionego kaolinu. Pył ten zawiera 3% wagowych substancji czynnych.
Przykład 9
Jednorodna mieszanina 30 części wagowych substancji czynnych, 92 części wagowych
sproszkowanego żelu krzemionkowego i 8 części wagowych oleju parafinowego, którym
spryskano powierzchnię tego żelu krzemionkowego. Preparat ten wykazuje dobre własności
adhezji w stosunku do substancji czynnej.
P r z y k ł a d 10
Trwała wodna dyspersja 40 części wagowych substancji czynnych, 10 części wagowych
soli sodowej kondensatu kwas fenolosulfonowy/mocznik/formaldehyd, 2 części wagowych
żelu krzemionkowego i 48 części wagowych wody. Dyspersję tę można dalej rozcieńczać.
P r z y k ł a d 11
Trwała olejowa dyspersja 20 części wagowych substancji czynnych, 2 części wagowych
dodecylobenzenosulfonianu wapnia, 8 części wagowych eteru poliglikolowego alkoholu
tłuszczowego, 20 części wagowych soli sodowej kondensatu kwas fenolosulfonowy/mocznik/formaldehyd i 80 części wagowych mineralnego oleju parafinowego.
Departament Wydawnictw UP Rβ. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
1 211 Кб
Теги
pl186862b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа