close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187233B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 187233
(13)B1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia:
327845
(51) IntCl7
G01P 5/12
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
Układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego
(73)
(43)
G01F 1/698
05.08.1998
Zgłoszenie ogłoszono:
14.02.2000 BUP 03/00
Uprawniony z patentu:
POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut
Mechaniki Górotworu, Kraków, PL
(72) Twórcy wynalazku:
Władysław Cierniak, Kraków, PL
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/04
PL 187233
B1
(57)
1. Układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego, w którym czujnik połączony jest z dalszą
częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi
1 dwoma napięciowymi, znamienny tym, ze czujnik (2)
połączony jest przez zacisk napięciowy (b) z wejściem
nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego (3), a przez
zacisk napięciowy (d) z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego (3), natomiast wyjście wzmacniacza pomiarowego (3) połączone jest z jednym końcem pierwszego
rezystora (4), którego drugi koniec połączony jest z jednym
końcem drugiego rezystora (5) i wejściem odwracającym
drugiego wzmacniacza (6), a drugi koniec drugiego rezystora (5) połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia
odniesienia (1) i z drugim zaciskiem prądowym (c) czujnika (2), przy czym drugi zacisk źródła napięcia odniesienia (1) połączony jest z masą i z wejściem nieodwracającym
drugiego wzmacniacza (6), a wyjście tego wzmacniacza jest
połączone z pierwszym zaciskiem prądowym rezystora
pomiarowego (8), a dragi zacisk prądowy tego rezystora
połączony jest z zaciskiem prądowym (a) czujnika (2),
przy czym wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza (6) lub wyjście trzeciego wzmacniacza (7), którego
wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi rezystora
pomiarowego (8).
(74)
Pełnomocnik:
Wojtas-Słodownik Renata, LEX-PAT Biuro
Prawno-Patentowe
Fig. 1
Układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego, w którym czujnik połączony
jest z dalszą częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi i dwoma napięciowymi,
znamienny tym, że czujnik (2) połączony jest przez zacisk napięciowy (b) z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego (3), a przez zacisk napięciowy (d) z wejściem odwracającym
wzmacniacza pomiarowego (3), natomiast wyjście wzmacniacza pomiarowego (3) połączone jest
z jednym końcem pierwszego rezystora (4), którego drugi koniec połączony jest z jednym końcem
drugiego rezystora (5) i wejściem odwracającym drugiego wzmacniacza (6), a drugi koniec drugiego rezystora (5) połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia odniesienia (1) i z drugim
zaciskiem prądowym (c) czujnika (2), przy czym drugi zacisk źródła napięcia odniesienia (1) połączony jest z masą i z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza (6), a wyjście tego
wzmacniacza jest połączone z pierwszym zaciskiem prądowym rezystora pomiarowego (8), a drugi zacisk prądowy tego rezystora połączony jest z zaciskiem prądowym (a) czujnika (2), przy czym
wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza (6) lub wyjście trzeciego wzmacniacza (7),
którego wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi rezystora pomiarowego ( 8).
2. Układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego, w którym czujnik połączony
jest z dalszą częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi i dwoma napięciowymi,
znamienny tym, że czujnik (2) połączony jest przez zacisk napięciowy (b) z wejściem nieodwraęającym wzmacniacza pomiarowego (3), a przez zacisk napięciowy (d) z wejściem odwracającym
wzmacniacza pomiarowego (3), natomiast wyjście wzmacniacza po-miarowego (3) połączone jest
z jednym końcem pierwszego rezystora (4), którego drugi ko-niec połączony jest z jednym końcem
drugiego rezystora (5) i wejściem odwracającym dru-giego wzmacniacza (6), a drugi koniec drugiego rezystora (5) połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia odniesienia (1), przy czym
drugi zacisk źródła napięcia odniesienia (1) połączony jest z masą układu, z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza (6) i z drugim zaciskiem prądowym (c) czujnika (2), a wyjście tego
wzmacniacza jest połączone z pierwszym zaciskiem prądowym rezystora pomiarowego (8), a drugi zacisk prądowy tego rezystora połączony jest z zaciskiem prądowym (a) czujnika (2), przy czym
wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza (6) lub wyjście trzeciego wzmacniacza (7),
którego wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi rezystora pomiarowego (8).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego.
Znane są obecnie termoanemometry, w których przez włókno płynie prąd ogrzewając je.
Opływający włókno płyn odbiera ciepło wytwarzane na nim przez prąd. W przypadku, gdy przez
włókno płynie prąd o ustalonym, z góry zadanym natężeniu, mamy do czynienia z anemometrem
stałoprądowym. Informacją o prędkości przepływu jest tu sygnał będący odpowiednio dobraną
funkcją napięcia na włóknie.
W rozwiązaniu, w którym jest utrzymywana stała rezystancja włókna, to jest w przypadku
anemometru stałorezystancyjnego lub stałotemperaturowego, sygnał wyjściowy jest funkcją
prądu płynącego przez włókno. Rozwiązanie takie jest znane na przykład z polskiego opisu
patentowego nr 169 305.
W przypadku, gdy grzane włókno zasilane jest stałym napięciem mamy do czynienia z anemometrem stałonapięciowym.
Włókno w znanych rozwiązaniach połączone jest z dalszą częścią układu dwoma lub czterema przewodami.
Zgodnie z wynalazkiem układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego, w którym czujnik połączony jest z dalszą częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi,
187 233
3
z których jeden połączony jest z rezystorem pomiarowym i dwoma napięciowymi połączonymi
z wejściami wzmacniacza pomiarowego, charakteryzuje się tym, że wyjście wzmacniacza pomiarowego połączone jest z jednym końcem pierwszego rezystora, którego drugi koniec połączony jest
z jednym końcem drugiego rezystora i wejściem odwracającym drugiego wzmacniacza, a drugi
koniec drugiego rezystora połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia odniesienia i z drugim zaciskiem prądowym czujnika, przy czym drugi zacisk źródła napięcia odniesienia połączony
jest z masą i z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza, a wyjście tego wzmacniacza
jest połączone z drugim zaciskiem rezystora pomiarowego. Wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza lub wyjście trzeciego wzmacniacza, którego wejścia połączone są z zaciskami
napięciowymi rezystora pomiarowego.
W innym rozwiązaniu układ elektroniczny termoanemometru stałonapięciowego, w którym czujnik połączony jest z dalszą częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi, z których jeden połączony jest z rezystorem pomiarowym i dwoma napięciowymi połączonymi z wejściami wzmacniacza pomiarowego, charakteryzuje się tym, że wyjście wzmacniacza pomiarowego połączone jest z jednym końcem pierwszego rezystora, którego drugi
koniec połączony jest z jednym końcem drugiego rezystora i wejściem odwracającym drugiego wzmacniacza, a drugi koniec drugiego rezystora połączony jest z jednym zaciskiem źródła
napięcia odniesienia przy czym drugi zacisk źródła napięcia odniesienia połączony jest z masą
układu, z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza i z drugim zaciskiem prądowym
czujnika, a wyjście tego wzmacniacza jest połączone z drugim zaciskiem rezystora pomiarowego. Wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza lub wyjście trzeciego wzmacniacza, którego wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi rezystora pomiarowego.
Rozwiązanie według wynalazku praktycznie eliminuje wpływ rezystancji przewodów
łączących włókno czujnika z układem elektronicznym.
Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia układ termoanemometru, a fig.2 - inny wariant takiego układu.
W pierwszym wykonaniu układ elektroniczny termoanemometru zawiera czujnik 2 połączony z dalszą częścią układu czterema przewodami, dwoma prądowymi, przy czym zacisk
a jednego z nich połączony jest z jednym zaciskiem prądowym rezystora pomiarowego 8. Zaciski b i d dwóch przewodów napięciowych połączone są z wejściami wzmacniacza pomiarowego 3. Wyjście tego wzmacniacza połączone jest z jednym końcem pierwszego rezystora 4, którego drugi koniec połączony jest z jednym końcem drugiego rezystora 5 i wejściem
odwracającym drugiego wzmacniacza 6. Drugi koniec drugiego rezystora 5 połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia odniesienia 1 i z drugim zaciskiem prądowym c czujnika 2.
Drugi zacisk źródła napięcia odniesienia 1 połączony jest z m asą i z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza 6. Wyjście tego wzmacniacza jest połączone z drugim zaciskiem
prądowym rezystora pomiarowego 8. Wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza 6 lub wyjście trzeciego wzmacniacza 7, którego wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi rezystora pomiarowego 8.
W innym rozwiązaniu układ elektroniczny termoanemometru zawiera czujnik 2 połączony z dalszą częścią układu czterema przewodami. Do zacisku a jednego z dwóch przewodów prądowych dołączony jest jeden zacisk prądowy rezystora pomiarowego 8. Zaciski b i d
dwóch przewodów napięciowych połączone są z wejściami wzmacniacza pomiarowego 3.
Wyjście tego wzmacniacza połączone jest z jednym końcem pierwszego rezystora 4, którego
drugi koniec połączony jest z jednym końcem drugiego rezystora 5 i wejściem odwracającym
drugiego wzmacniacza 6. Drugi koniec drugiego rezystora 5 połączony jest z jednym zaciskiem źródła napięcia odniesienia 1 przy czym drugi zacisk źródła napięcia odniesienia połączony jest z m asą układu, z wejściem nieodwracającym drugiego wzmacniacza 6 i z drugim
zaciskiem prądowym c czujnika 2. Wyjście tego wzmacniacza jest połączone z drugim zaciskiem
prądowym rezystora pomiarowego 8. Wyjście układu stanowi wyjście drugiego wzmacniacza 6
lub wyjście trzeciego wzmacniacza 7, którego wejścia połączone są z zaciskami napięciowymi
rezystora pomiarowego 8.
4
187 233
Ogrzane włókno czujnika 2 wymienia ciepło z płynem z intensywnością zależną od prędkości płynu. Na włóknie utrzymywane jest stałe napięcie, a więc w miarę wzrostu prędkości płynu
rośnie prąd przepływający przez włókno. Jest on miarą prędkości płynu.
187 233
187 233
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
439 Кб
Теги
pl187233b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа