close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187280B1

код для вставкиСкачать
R ZECZPO SPO LITA
P O L SK A
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)187280
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
329405
(22) Data zgłoszenia:
22.04.1997
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
22.04.1997, PCT/US97/06961
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego.
30.10.1997, W097/40093,
PCT Gazette nr 46/97
(54)
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
29.03.1999 BUP 07/99
PL 187280
B1
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/04
Uprawniony z patentu:
MINERALS TECHNOLOGIES INC.,
Nowy Jork, US
23.04.1996,US,08/636364
(45)
C08K 3/34
C08J 5/18
C08L 23/02
C11D 3/14
Mieszanina przeciw sklejaniu, kompozycja żywicy poliolefinowej oraz folia poliolefinowa
(30) Pierwszeństwo:
(43)
( 5 1) IntCl7
(72) Twórcy wynalazku:
Joseph A. Radosta, Easton, US
(74)
Pełnomocnik:
Bogdan Barbara, POLSERVICE
1. Mieszanina przeciw sklejaniu się pierwszego składnika wybranego spośród talków
oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, znam ienna tym,
że stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 :1 do 1: 3,
przy czym wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm .
3. Kompozycja żywicy poliolefinowej obejmująca mieszaninę pierwszego składnika
wybranego spośród talków oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów
nefelinowych, znam ienna tym, że stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego
składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3, przy czym wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
4. Folia poliolefinowa obejmująca kompozycję żywicy poliolefinowej zawierającą
mieszaninę pierwszego składnika wybranego spośród talków oraz drugiego składnika
wybranego spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, znam ienna tym , że stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3, przy
czym wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm .
Mieszanina przeciw sklejaniu, kompozycja żywicy poliolefinowej
oraz folia poliolefinowa
Zastrzeżenia
patentowe
1. Mieszanina przeciw sklejaniu się pierwszego składnika wybranego spośród talków
oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, znamienna tym,
że stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3,
przy czym wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
2. Mieszanina według zastrz. 1, znamienna tym, że stosunek ilościowy wynosi od 45 : 55
do 3 : 1 .
3. Kompozycja żywicy poliolefinowej obejmująca mieszaninę pierwszego składnika
wybranego spośród talków oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów
nefelinowych, znamienna tym, że stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego
składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3, przy czym wielkość ziaren talku i drugiego składnika
jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
4. Folia poliolefinowa obejmująca kompozycję żywicy poliolefinowej zawierającą mieszaninę pierwszego składnika wybranego spośród talków oraz drugiego składnika wybranego
spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, znamienna tym, że stosunek ilościowy pierwszego
składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3, przy czym wielkość ziaren talku
i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
*
*
*
Niniejszy wynalazek dotyczy mieszaniny przeciw sklejaniu, kompozycji żywicy poliolefinowej oraz folii poliolefinowej.
W szczególności wynalazek dotyczy użycia kombinacji talku oraz skalenia i/lub sjenitu
nefelinowego.
Celem wynalazku jest wytworzenie przezroczystych folii posiadających zadowalającą
zdolność do nie sklejania się, a środek przeciw sklejaniu się odznaczał się niską ściernością.
Te folie znajdują zastosowanie w szerokim zakresie folii opakowaniowych i nakrywających.
Folie poliolefinowe są na świecie szeroko stosowane do opakowania i zastępują w coraz
większym stopniu materiały tradycyjne, takie jak papier. Folie poliolefinowe o dużej przezroczystości pozwalają na łatwe identyfikowanie zawartości opakowania. W adą folii z tworzywa
sztucznego jest tendencja do sklejania się dwóch lub więcej stykających się jej warstw, inaczej do „blokowania”, co sprawia trudność w rozdzieleniu folii, otwarciu torebki lub znalezieniu końca rolki.
Dlatego też dla zmniejszenia sklejania się do folii poliolefinowej stosowanej zwłaszcza
w handlu dodaje się nieorganiczne mineralne napełniacze. Powszechnie uznaje się, że folie
wytworzone z żywic zawierających napełniacze przeciw sklejaniu się m ają bardziej szorstką
powierzchnię, przez co zmniejsza się ścisłe zetknięcie warstw folii i zmniejsza sklejanie się,
stąd wobec tych napełniaczy stosowane jest określenie „środek przeciw sklejaniu się”.
Nie wszystkie nieorganiczne napełniacze są skutecznymi środkami przeciw sklejaniu
się, a niektóre skuteczne środki przeciw sklejaniu się nastręczają inne problemy (takie jak
wysoki koszt, duża ścierność, szkodliwy wpływ na właściwości optyczne, zagrożenie zdrowia) co ogranicza ich handlowe zastosowanie. Chodzi zatem o to, aby dodać jak najmniejszą
ilość środka przeciw sklejaniu się, ale wystarczającą do zmniejszenia siły sklejania się do
wymaganego poziomu, a równocześnie zminimalizować szkodliwe wpływy na optyczne właściwości folii, a także między innymi na zużycie urządzeń przetwórczych.
Ziemię okrzemkową szeroko stosowano jako średnio skuteczny środek przeciw sklejaniu się, ale ma ona następujące ujemne cechy: znaczne zamglenie folii, słaba przezroczystość
187 280
3
folii, bardzo duża ścierność i średnio wysoki koszt. Talk jest również szeroko stosowany
w niektórych wyrobach poliolefinowych jako średnio skuteczny środek przeciw sklejaniu się.
Jego zaletami w stosunku do ziemi okrzemkowej są: niższy koszt, świetna przezroczystość
folii i bardzo mała ścierność. Jednakże zamglenie folii jest tu zwykle znaczne, a więc nieodpowiednie dla zastosowań opakowaniowych o dużej przezroczystości. Chociaż sjenit nefelinowy lub skaleń były rozpatrywane jako środki przeciw sklejaniu się w zastosowaniu do folii
o dużej przezroczystości (ich optyczny współczynnik załamania światła jest bliski wartości
dla polietylenu), to są one stosunkowo nieskuteczne w zmniejszaniu sił sklejania się i odznaczają się bardzo dużą ściernością.
Ścierność nieorganicznych środków przeciw sklejaniu się jest przedmiotem zainteresowania z wielu powodów. Wysokościerne środki przeciw sklejaniu się powodują szybkie zużycie urządzeń w etapie przygotowania mieszanek i przetwarzania. Gdy zużycie osiągnie poziom, przy którym następuje zmiana wymiarów urządzeń w najważniejszych obszarach, to
wówczas zarówno rozproszenie dodatków w żywicy jak i wydajność m ogą być niekorzystnie
naruszone. W takich przypadkach może nastąpić obniżenie jakości produktu i zwiększenie
kosztów wytwarzania, szczególnie jeśli urządzenia należy wycofać z produkcji i zakupić nowe części dla zastąpienia zużytych części urządzeń. Dodatkowo, ścieranie się urządzeń
wprowadza metaliczne zanieczyszczenia do produktu z tworzyw sztucznych, co może mieć
szkodliwy wpływ na trwałość lub barwę produktu lub na obie te cechy łącznie. Z tych powodów korzystne są środki przeciw sklejaniu się o małej ścierności.
Podejmowano wiele prób dla rozwiązania zagadnienia zrównoważenia nie sklejania się
folii poliolefinowej i jej właściwości zamglenia, ale żadna z nich nie uwzględniała dodatkowych zagadnień przezroczystości folii i ścierności oraz kosztu środka przeciw sklejaniu się
(stanowiących niezbędne założenia żywotnego produktu handlowego). W istniejącej sytuacji
nie znaleziono jeszcze opłacalnych receptur środków przeciw sklejaniu się, zapewniających
dużą przezroczystość folii poliolefinowych o małej ścierności środka przeciw sklejaniu się.
W opracowaniu M atsumoto i in. „Method o f the Production o f Antifog Polyolefin Film”
Japanese Kokai N r 60 (1985) - 49.047 ujawniono sposób użycia kompozycji żywicy poliolefinowej zawierającej żywicę poliolefinową, dwa typy drobno sproszkowanego napełniacza nieorganicznego, amid nienasyconego kwasu tłuszczowego i poliester mieszanego kwasu tłuszczowego.
W opracowaniu Hayashida i in. „Poliolefin Resin Composition”, Opis Patentowy USA
N r 5.346.944 ujawniono kompozycję żywicy poliolefinowej posiadającej środek przeciw sklejaniu się i, nieobowiązująco, środek anty-statyczny, środek przeciwmgielny i przeciwutleniacze.
W opisie patentowym RU 2014211 ujawniono mieszaninę opartą na szlifierskim korundzie elektrolitycznym. Do składników tej kompozycji należy kaolin, skaleń, środki wiążące,
środki nawilżające, talk i spiekany borowapń. Mieszanina służy do wytwarzania narzędzi
ściernych. Obecność w mieszaninie składników takich jak szlifierski korund elektrolityczny,
kaolin, środki wiążące, środki nawilżające i spiekany borowapń wyklucza stosowanie jej jako
mieszaniny przeciw sklejaniu się.
W opisie patentowym SU 1164044 ujawniono substancję polerującą, opartą na tlenku
glinu, zawierającą, między innymi, kaolin, glinkę bentonitową, ołów, tlenek magnezu i tlenek
wapnia. Substancja ta jest substancją ścierną, podczas, gdy w mieszaninach przeciw sklejaniu
się wymagana jest niska ścieralność.
W opisie patentowym EP 492463 ujawniono poliolefinową kompozycję żywiczną zawierającą środek przeciwko sklejaniu się, w którym powierzchniowa zawartość grup OH
wynosi 200 μmol/g lub mniej i środek antystatyczny. Środek ten zawiera składniki takie jak
„krzemionka, glinka, talk, ziemia okrzemkowa, skaleń”. Środek przeciw sklejaniu się, aby
uniknąć skutków niepożądanych można stosować w ilości co najwyżej 0,1 - 3,0 części wagowe na 100 części wagowych żywicy poliolefinowej.
Zgodnie z wynalazkiem mieszanina przeciw sklejaniu się zawiera pierwszy składnik
wybrany spośród talków oraz drugi składnik wybrany spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, przy czym stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika jest w za-
4
187 280
kresie 3 :1 do 1 : 3, a wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do
10 μm.
Powyższy stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika zapewnia
właściwości ścierne, znacznie niższe niż oczekiwane na podstawie prawa mieszanin (właściwości ścierne pierwszego i drugiego składnika w mieszaninie stanowią około osiemdziesięciu
procent lub mniej niżby to wynikało z prawa mieszanin), a jednocześnie zapewnia działanie
przeciw sklejaniu się znacznie większe niż w przypadku każdego składnika oddzielnie. Ten
środek nie powoduje znacznego obniżenia właściwości optycznych folii poliolefinowej.
Korzystnie stosunek ilościowy wynosi od 45 : 55 do 3 : 1, to jest około 25% do około
75% talku, a pozostałość stanowi drugi składnik. Bardziej korzystnie, stosunek ilościowy wynosi od około 45/55 do około 75/15.
Zaletą wynalazku jest możliwość użycia mieszanin i kompozycji żywicy poliolefinowej
do wytwarzania folii posiadających zadowalające właściwości nie sklejania się i właściwości
optyczne (zamglenie i przezroczystość). Mieszanina materiałów wyjściowych może też odznaczać się niską ściernością. Kombinacja pozwala uzyskać efekt synergiczny, dzięki któremu
stopień działania przeciw sklejaniu się jest nieoczekiwanie wyższy niż dla poszczególnych
składników przy równoczesnym utrzymaniu właściwości optycznych i niskiej ścierności.
Przedmiotem wynalazku jest również kompozycja żywicy poliolefinowej obejmująca
mieszaninę pierwszego składnika wybranego spośród talków oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, przy czym stosunek ilościowy pierwszego
składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 :1 do 1: 3, a ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
Przedmiotem wynalazku jest również folia poliolefinowa obejmująca kompozycję żywicy poliolefinowej zawierającą mieszaninę pierwszego składnika wybranego spośród talków
oraz drugiego składnika wybranego spośród skaleni i sjenitów nefelinowych, przy czym stosunek ilościowy pierwszego składnika do drugiego składnika jest w zakresie 3 : 1 do 1 : 3,
a wielkość ziaren talku i drugiego składnika jest w zakresie od 0,1 μm do 10 μm.
Właściwość ścierności mieszaniny według wynalazku jest równa około osiemdziesięciu
procentom lub mniej niż oczekiwana na podstawie prawa mieszanin, a nawet wynosi około
pięćdziesięciu procent lub mniej niż oczekiwana na podstawie prawa mieszanin.
Mieszanina według wynalazku ma zastosowanie jako materiał wyjściowy używany
w kompozycjach żywicy poliolefinowej i w foliach i innych typach produktów, takich jak
arkusze, przedmioty formowane i odlewane, wytwarzane z takich kompozycji żywicy poliolefinowej. Poliolefinami uważanymi za odpowiednie dla wynalazku m ogą być dowolne poliolefiny, które są przezroczyste, krystaliczne i zdolne do tworzenia samo-nośnej folii. Nie ograniczające przykłady obejm ują krystaliczne homopolimery a-olefin o ilości węgli w zakresie od 2
do 12 lub mieszanki dwóch lub więcej krystalicznych kopolimerów lub kopolimerów etylenoctan winylu z innymi żywicami. Żywica poliolefinowa może też być polietylenem o dużej
gęstości, polietylenem o małej gęstości, liniowym polietylenem o małej gęstości, polipropylenem, kopolimerami etylen-propylen, poli-1-butenem, kopolimerami etylen-octan winylu, itd.
oraz polietylenami o małej i średniej gęstości. Dodatkowymi przykładami są statystyczne lub
blokowe kopolimery polietylenu, polipropylenu, poli-r-me-tylenopentenu-1 i etylenu z propylenem i kopolimery etylen-propylen-heksan. Spośród nich szczególnie odpowiednie są kopolimery etylenu i propylenu i takie, które zawierają 1 lub 2 wybrane spośród butenu-1, heksanu-1,
4-metylopentenu-1 i oktenu-1 (tak zwany LLDPE). Sposoby wytwarzania żywicy poliolefinowej stosowane w wynalazku nie są ograniczone. N a przykład, żywica może być wytworzona
przez polimeryzację jonow ą lub rodnikową. Przykłady żywic poliolefinowych wytworzonych
przez polimeryzację jonow ą obejmują homo-polimery, takie jak polietylen, polipropylen, polibuten-1 i poli-4-metylopenten i kopolimery etylenowe wytworzone przez kopolimeryzację
etylenu i a-olefiny posiadającej od 3 do 18 atomów węgla, takiej jak propylen, buten-1, 4metylopenten-1, hekseny-1, okten-1, decen-1 i oktadecen-1. Te a-olefiny można stosować oddzielnie lub jako dwa lub więcej typów. Inne przykłady obejmują kopolimery propylenu, takie
jak kopolimery propylenu i butenu-1. Przykłady żywic poli-olefinowych otrzymanych przez
polimeryzację rodnikową obejmują sam etylen lub kopolimery etylenu otrzymane przez kopo-
187 280
5
limeryzację etylenu z monomerami polimeryzującymi rodnikowe. Przykłady monomerów
polimeryzujących rodnikowo obejmują nienasycone kwasy karboksylowe, takie jak kwas
akrylowy, kwas metakrylowy, kwas maleinowy, ich estry i bezwodniki i estry winylowe, takie
jak octan winylu. Konkretne przykłady estrów nienasyconych kwasów tłuszczowych obejmują
akrylan etylu, metakrylan metylu i metakrylan glicydylu.
Te monomery polimeryzujące rodnikowo można stosować oddzielnie lub jako dwa lub
więcej typów.
Talk w niniejszym wynalazku wybiera się spośród takich talków, które stosuje się przy
wytwarzaniu materiałów poliolefinowych. Typowy talk ma jednoskośną budowę krystaliczną
ciężar właściwy około 2,6 do 2,8 i wzór doświadczalny Mg 3Si4O (OH )2 .
Drugi składnik wybiera się spośród skaleni i sjenitów nefelinowych lub ich mieszanin.
Takie materiały są znane specjalistom w tej dziedzinie i są odpowiednio określone w opracowaniu „Minerals and Rocks”, The New Encyclopedia Britannica. Vol. 24, pp. 151-157, 175179, Encyclopedia Britannica, Inc. (Chicago, 1986), włączonym tu w całości jako odsyłacz
Mieszaninę według wynalazku wytwarza się stosując dowolną operację zmieszania, które nie wpływa ujemnie na rozdrobnienie lub aglomerację składnika. Taka operacja zmieszania
może być, lecz nie jest to wymagane, zespolona z operacją mielenia składników, jeśli ma to
miejsce.
Właściwości ścierne mogą być określone stosując Einlehner AT 1000 Abrasion Tester, a zalecana przez producenta metodyka, taka jak urządzenie i sposób są znane w technice z tej dziedziny. Jako odsyłacz włączono tu w całości instrukcję „Einlehner Abrasion Tester AT 1000”.
Działanie mieszaniny przeciw sklejaniu się określa stopień sklejania się na około 85%
lub mniej niż dla każdego składnika oddzielnie; a nawet na około 75% lub mniej niż dla każdego składnika oddzielnie; a czasami nawet na około 50% lub mniej niż dla każdego składnika oddzielnie.
Mieszanina według wynalazku nie powoduje znacznego obniżenia właściwości optycznych folii, takich jak przezroczystość i zamglenie.
Mieszaninę pierwszego i drugiego składnika wytwarza się jako mieszaninę wyjściową
dodawaną do kompozycji żywicy poliolefinowej lub dodaje bezpośrednio bądź do kompozycji
żywicy poliolefinowej lub jako część wytwarzanej folii poliolefinowej. Kolejność dodawania
poszczególnych składników nie jest istotna. Gdy składniki dodaje się bezpośrednio, to można
je dodawać kolejno, oddzielnie lub równocześnie lub do oddzielnych przedmieszek, które
potem będą wymieszane razem.
Niniejszy wynalazek opisano w następujących przykładach objaśniających.
Przykłady
P r z y k ł a d 1l
Pomiary laboratoryjne ścierności środków przeciw sklejaniu się prowadzono przy pomocy Einlehner Abrasion Tester. Minerały i ich kombinacje badano na ścierność w porównaniu do ziemi okrzemkowej jako substancji kontrolnej. Badano próbki Talku A (PolyTalc
AG609), Talku B (Polyblock), sjenitu nefelinowego (Minex 7) i ziemi okrzemkowej (Super
Floss). Próbki i mieszanki opisano jak poniżej:
Badanie 1 = 50/50 (*) Mieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
Badanie 2 = 50/50 Mieszanka Talku B i Sjenitu nefelinowego
Badanie 3 = 75/25 Mieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
Badanie 4 = 25/75 Mieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
Badanie 5 = 100% Talk A
Badanie 6 = 100% Sjenit nefelinowy
Badanie 7 = 100% ziemia okrzemkowa
(*) 50/50 oznacza 50% wagowych do 50% wagowych
Wszystkie próbki badano na przyrządzie Einlehner Model A T-1000 Tester jako 10%
zawiesiny suchych stałych minerałów. Ciałem zużywalnym było sito z drutów brązu. Czas
badania wynosił 100 minut i/lub 174.000 cykli ścierania. Wyniki badań stanowi utrata wagi
drutu wyrażona w miligramach (mg). Wyniki podano w tabeli 1.
6
187 280
Tabela 1
Badanie #
M inerał (y) przeciw sklejaniu się
Einlehner Ścierność (mg)
1
50/50 M ieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
24
2
50/50 M ieszanka Talku B i Sjenitu nefelinowego
26
3
75/25 M ieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
14
4
25/75 M ieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
49
5
100% Talk A
1,3
6
100% Sjenit nefelinowy
131
7
100% ziemia okrzemkowa
144
Przykład 2
W tym doświadczeniu minerały talku i sjenitu nefelinowego, oddzielnie lub w kombinacjach, obok ziemi okrzemkowej jako substancji kontrolnej, wmieszano do żywicy LDPE (polietylen o małej gęstości) stosując wytłaczarkę dwuślimakową Leistritz, w całkowitej ilości
50% i wytworzono przedmieszki środka przeciw sklejaniu się. Stosunek ilościowy talku do
sjenitu nefelinowego wahał się od 0/100 do 100/0. Następnie przedmieszki zmieszano
z LDPE i środkiem poślizgowym przedmieszki, amidem kwasu erukowego i rozdmuchano
w postaci folii o grubości jednego milimetra przy pomocy jednoślimakowej linii rozdmuchu
folii, otrzymując końcową recepturę o zawartości 2000 ppm (części na milion) całkowitej
ilości mineralnego środka przeciw sklejaniu się i 750 ppm środka poślizgowego, amidu kwasu
erukowego. Produkty folii badano następnie określając stopień sklejania się i właściwości
optyczne (zamglenie i przezroczystość) stosując następujące procedury.
Procedury Badania
(1) Stopień sklejania się
Metodę równoległych płytek, wg ASTM D3354-74, zastosowano do pomiaru stopnia
sklejania się. Próbki przygotowano wycinając kawałki 8 " x 8 " z rozłożonego płasko rękawa.
Rozdzielono podwójną warstwę folii, przesunięto powoli nad uziemionym prętem, aby usunąć
ładunki elektrostatyczne, a następnie ponownie złączono w taki sposób, aby wewnętrzne powierzchnie pierwotnego rękawa stykały się wzajemnie. Wszystkie folie utrzymywano pod
wierzchnim obciążeniem 1,0 psi przez 24 godziny stosując piec z wymuszoną recyrkulacją
powietrza w 40°C. Następnie oznaczono siłę wymaganą do rozdzielenia tych dwóch warstw
i wyrażono j ą w gramach.
(2) Zamglenie
To badanie prowadzono zgodnie z ASTM D 1003. Zamglenie stanowi procent przepuszczonego światła, które przechodząc przez próbkę folii zostaje rozpraszane. Im mniejsza
jest liczba wyrażająca zamglenie tym lepsza jest właściwość optyczna folii w zakresie przepuszczania światła.
(3) Przezroczystość
Do tego badania zastosowano urządzenie Zebedee C L-100 do pomiaru przezroczystości
i postępowano zgodnie z instrukcją producenta. Przezroczystość optyczna jest określona jako
zdolność rozróżniania szczegółów przedmiotu widzianych poprzez folię. Im większa jest liczba wyrażająca przezroczystość tym lepsze jest rozróżnianie przedmiotów poprzez folię.
Specyficznymi minerałami przeciw sklejaniu się, użytymi do wykonania próbek były:
Talk A (PolyTalc AG609), Talk B (Polybloc), sjenit nefelinowy (Minex 7) i ziemia okrzemkowa (Super Floss). Wyniki stopnia sklejania się, zamglenia i przezroczystości próbek przykładu 2 podano w tabeli 2.
187 280
7
Tabela 2
Receptura: 2000 ppm środka przeciw sklejaniu się i 750 ppm środka poślizgowego w folii LDPE
Próbka
Środek przeciw
sklejaniu się @ 2000 ppm
Stopień
sklejania się
Zamglenie
Przezroczystość
1
50/50 Mieszanka Talku A
i Sjenitu nefelinowego
33,9
5,5
51
2
50/50 Mieszanka Talku B
i Sjenitu nefelinowego
34,1
5,6
47
3
75/25 Mieszanka Talku A
i Sjenitu nefelinowego
35,5
5,5
55
4
25/75 Mieszanka Talku A
i Sjenitu nefelinowego
31,5
5,4
51
5
100% Talk A
42,7
5,8
57
6
100% Sjenit nefelinowy
43,5
4,9
50
7
100% Ziemia okrzemkowa
3 5 ,6
5,6
33
Przykład 3
W tym dodatkowym doświadczeniu przedmieszki środka przeciw sklejaniu się, opisane
w przykładzie 2 wprowadzono do żywicy LDPE i rozdmuchano w postaci folii o grubości
jednego milimetra, stosując linię do rozdmuchu z wytłaczarką jednoślimakową, uzyskując
końcową folię zawierającą 5500 ppm całkowitego mineralnego środka przeciw sklejaniu się.
Następnie produkty z folii badano na stopień sklejania się i właściwości optyczne (zamglenie
i przezroczystość), stosując te same metody badań jak opisane w przykładzie 2. Wyniki stopnia sklejania się, zamglenia i przezroczystości dla próbek z przykładu 3 podano w tabeli 3.
Tabela 3
Receptura: 5500 ppm środka przeciw sklejaniu się, bez środka poślizgowego w folii LDPE
Próbka
Środek przeciw
sklejaniu się @ 5500 ppm
Stopień
sklejania się
Zamglenie
Przezroczystość
1
50/50 Mieszanka Talku A i Sjenitu nefelinowego
32
7,3
38
2
100% Talk A
56
8,4
47
3
100% Sjenit nefelinowy
58
6,5
28
4
100% Ziemia okrzemkowa
39
8,8
10
5
100% Talk C(1)
39
8,2
29
(1)Talk C jest to Talk ABT 2500
187 280
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
641 Кб
Теги
pl187280b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа