close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187307B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187307
(21) Numer zgłoszenia:
302996
(13) B1
(51) IntCl7
H02M 5/22
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(43)
(22) D ata zgłoszenia:
13.04.1994
Układ elektroniczny przekształtnika napięcia zabezpieczonego od zwarcia
i/lub przeciążenia po stronie wtórnej
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/04
PL
187307
B1
(57)
Układ elektroniczny przekształtnika
napięcia zabezpieczonego od zwarcia i/lub
przeciążenia po stronie wtórnej, złożony
z diodowego mostka Greatza, mostka kondensatorowo-trazystorowego, transformatora impulsowego, diaka, rezystorów, kondensatorów oraz dwójnika o charakterystyce nadtermicznej, znamienny tym, że
dwójnik (DW1) o charakterystyce nadtermicznej połączony jest szeregowo z diakiem (D l) w obwodzie inicjacji synchronicznej przekształtnika z siecią zasilającą
przekształtnik zaś sam dwójnik (DW1)
o charakterystyce nadtermicznej sprzężony
jest termicznie z elementem składowym
przekształtnika wydzielającym ciepło podczas zwarcia i/lub przeciążenia: to jest
z transformatorem (Tr) impulsowym i/lub
z jednym z tranzystorów.
1.
Uprawniony z patentu:
Czerski Józef, Bielsko-Biała, PL
Skiba Krzysztof, Czechowice -Dziedzice, PL
16.10.1995 BUP 21/95
(45)
G05F 1/569
(72)
Twórcy wynalazku:
Józef Czerski, Bielsko-Biała, PL
Krzysztof Skiba, Czechowice-Dziedzice, PL
Układ elektroniczny przekształtnika napięcia zabezpieczonego od zwarcia
i/lub przeciążenia po stronie wtórnej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Układ elektroniczny przekształtnika napięcia zabezpieczonego od zwarcia i/lub przeciążenia po stronie wtórnej, złożony z diodowego mostka Greatza, mostka kondensatora wo-trazystorowego, transformatora impulsowego, diaka, rezystorów, kondensatorów oraz dwójnika o charakterystyce nadtermicznej, znamienny tym, że dwójnik (DW1) o charakterystyce
nadtermicznej połączony jest szeregowo z diakiem (D l) w obwodzie inicjacji synchronicznej
przekształtnika z siecią zasilającą przekształtnik zaś sam dwójnik (DW1) o charakterystyce
nadtermicznej sprzężony jest termicznie z elementem składowym przekształtnika wydzielającym ciepło podczas zwarcia i/lub przeciążenia: to jest z transformatorem (Tr) impulsowym
i/lub z jednym z tranzystorów.
2. Układ elektroniczny według zastrz. 1, znamienny tym, że dwójnik (DW1) o charakterystyce nadtermicznej jest pozystorem lub wyłącznikiem termicznym.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny przekształtnika napięcia zabezpieczonego od zwarcia i/lub przeciążenia po stronie wtórnej, stosowanego zwłaszcza do zasilania
żarówek halogenowych.
Znane dotychczas układy elektroniczne przekształtników napięcia zabezpieczonych od
zwarcia i/lub przeciążenia po stronie wtórnej mają złożony obwód elektroniczny realizujący
rozdzielne następujące funkcje: rejestracji wystąpienia prądu zwarciowego, porównania wielkości rejestrowanej z wielkością dopuszczalną a następnie w przypadku przekroczenia określonej wielkości prądu zwarciowego zablokowanie pracy przekształtnika. Niezależnie posiadają one oddzielny układ ochrony przeciążeniowej tj. wbudowany wyłącznik nadtermiczny
włączony w obwód po stronie wtórnej przekształtnika wyłączający go z chwilą nadmiernego
nagrzania się wyłącznika na wskutek prądu przeciążeniowego.
Wadą tych rozwiązań jest duża ilość elementów wynikająca z rozdzielenia poszczególnych funkcji związanych z oddzielnym obwodem zabezpieczenia od zwarcia oraz niezależnym obwodem zabezpieczenia od przeciążenia.
D alszą wadą tych rozwiązań jest odpowiednio wysoki koszt jak i zwiększona pracochłonność procesu montażu.
W układzie według wynalazku dwójnik o charakterystyce nadtermicznej połączony jest
szeregowo z diakiem w obwodzie inicjacji synchronicznej przekształtnika z siecią zasilającą
przekształtnik zaś sam dwójnik o charakterystyce nadtermicznej sprzężony jest termicznie
z dowolnym elementem składowym przekształtnika wydzielającym ciepło podczas zwarcia
i/lub przeciążenia. Dwójnik o charakterystyce nadtermicznej jest pozystorem lub wyłącznikiem termicznym, itp.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest uproszczenie układu elektronicznego przekształtnika napięcia poprzez połączenie w jeden obwód układów zabezpieczania przeciwzwarciowcgo oraz układu zabezpieczenia przeciążeniowego.
Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykładzie wykonania na rysunku na którym
przedstawiono schemat układu elektronicznego przekształtnika napięcia.
Układ według wynalazku składa się z diodowego mostka Greatza, mostka kondensatorowo-tranzystorowego, transformatora impulsowego, dwójnika o charakterystyce nadtermicznej, diaka, rezystorów i kondensatorów, przy czym dwójnik o charakterystyce nadtermicznej
DW1 połączony jest szeregowo z diakiem D l w obwodzie inicjacji synchronicznej prze-
187 307
3
kształtnika z siecią zasilającą przekształtnik, zaś sam dwójnik o charakterystyce nadtermicznej jest pozystorem lub wyłącznikiem termicznym, itp.
Działanie układu wg wynalazku jest następujące: z chwilą wystąpienia zwarcia i/lub
przeciążenia po stronie wtórnej przekształtnika następuje wydzielenie się ciepła na transformatorze impulsowym i na tranzystorach przekształtnika, W wyniku sprzężenia termicznego
dwójnika DW1 o charakterystyce nadtermicznej następuje nagły wzrost rezystancji dwójnika
DW1. Wzrost rezystancji dwójnika DW1 powoduje zablokowanie inicjacji synchronicznej
przekształtnika z siecią zasilającą przekształtnik a tym samym zatrzymania jego pracy do czasu schłodzenia się elementu z którym sprzężony jest termicznie dwójnik DW1. W przypadku
gdy podczas zablokowania pracy przekształtnika nastąpi usunięcie zwarcia i/lub przeciążenia
z chwilą jego schłodzenia następuje normalna długotrwała praca przekształtnika. W drugim
przypadku tj. gdy zwarcie i/lub przeciążenie ma charakter trwały z chwilą schłodzenia przekształtnika następuje jego załączenie ale tylko na krótki czas w którym następuje ponowne
nagrzanie się elementu z którym sprzężony jest dwójnik DW1 a następnie kolejne wyłączenie
pracy przekształtnika.
Zjawisko to ma charakter cykliczny aż do momentu usunięcia zwarcia i/lub przeciążenia.
187 307
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
350 Кб
Теги
pl187307b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа