close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187333B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)187333
(21) N um er zgłoszenia:
326833
(13) B1
(51) IntCl7
G01D 5/242
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
16.06.1998
Tachograf z szufladą
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
Mannesmann VDO AG, Frankfurt, DE
20.06.1997,DE,29710760.7
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
o udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/04
PL 187333
B1
(57)
1. Tachograf z szufladą, w której osadzony jest nośnik rejestracyjny i za pom ocą której, osadzony w niej, nośnik
rejestracyjny jest ruchomy pomiędzy pozycją rejestracji oraz pozycją wkładania/wyjmowania, oraz z elementami, do blokowania szuflady w pozycji rejestracji,
i z przełącznikiem, sygnalizującym stan
zablokowania szuflady, znamienny tym,
że przełącznikowi (48) jest przyporządkowany czujnik, wchodzący w tor ruchu
elementu blokującego, ruchomego p o przecznie do kierunku ruchu szuflady (6).
Twórcy wynalazku:
Klaus Hug, Oberndorf, DE
Helmut Höni, Aichhalden, DE
21.12.1998 BUP 26/98
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Dziarnowska Monika, POLSERVICE
Tachograf z szufladą
Zastrzeżenia
patentowe
1. Tachograf z szufladą, w której osadzony jest nośnik rejestracyjny i za pom ocą której,
osadzony w niej, nośnik rejestracyjny jest ruchomy pomiędzy pozycją rejestracji oraz pozycją
wkładania/wyjmowania, oraz z elementami, do blokowania szuflady w pozycji rejestracji,
i z przełącznikiem, sygnalizującym stan zablokowania szuflady, znamienny tym, że przełącznikowi (48) jest przyporządkowany czujnik, wchodzący w tor ruchu elementu blokującego,
ruchomego poprzecznie do kierunku ruchu szuflady (6).
2. Tachograf według zastrz. 1, znamienny tym, że element blokujący przy zamkniętej
szufladzie (6) wchodzi co najmniej kształtowo w szufladę (6) i po stronie czołowej jest połączony czynnie z czujnikiem.
3. Tachograf według zastrz. 1, znamienny tym, że czujnik ma postać osadzonej uchylnie dźwigni (45), która jest przyporządkowana z jednej strony przełącznikowi (48), z drugiej
zaś elementowi blokującemu, i pozostaje pod działaniem sprężyny (47).
4. Tachograf według zastrz. 1, znamienny tym, że dźwignia (45), przełącznik (48)
i sprężyna (47) są umieszczone na szufladzie (6).
5. Tachograf według zastrz. 1, znamienny tym, że na dźwigni (45) są ukształtowane
elementy zatrzaskowe, przyporządkowane czopowi łożyskowemu (46).
6. Tachograf według zastrz. 3, znamienny tym, że dźwignia (45) ma postać wahacza,
zaś przełącznik (48) jest otwarty przy zamkniętej szufladzie (6).
7. Tachograf według zastrz. 1, znamienny tym, że element blokujący ma postać osadzonego sprężyście, stożkowego czopu (53), przy czym w szufladzie (6) jest ukształtowane, przyporządkowane stożkowemu czopowi (53), gniazdo (43), oraz szuflada (6) ma, po stronie przeciwnej do strony wejścia stożkowego czopu (53), wybranie, przy czym stożkowy czop (53) przy
zamkniętej szufladzie (6) wchodzi w wybranie (60).
*
* *
Przedmiotem wynalazku jest tachograf z szufladą, w której osądzony jest nośnik rejestracyjny i za pomocą której, osadzony w niej, nośnik rejestracyjny jest ruchomy pomiędzy
pozycją rejestracji oraz pozycją wkładania/wyjmowania, oraz z elementami do blokowania
szuflady w pozycji rejestracji i przełącznikiem, sygnalizującym stan zablokowania szuflady.
Tego typu konstrukcji tachografu, w której szuflada z napędzanymi przez mechanizm
zegarowy elementami centrującymi i zabierakowymi służy do tarcz diagramowych lub jako
nośnik dla kart jazdy kierowcy i pasażerów, lub w przypadku użycia obu nośników rejestracyjnych zawiera zarówno elementy napędowe dla tarcz diagramowych, jak też osłania swoją
przednią ścianką komory na karty jazdy, stawia się wysokie wymagania odnośnie dokładności
i powtarzalności sygnału, charakteryzującego pozycję szuflady i sterującego dalszymi przebiegami, zapewniającymi gotowość tachografu do rejestracji. Opisana wyżej koncepcja konstrukcyjna wymaga z drugiej strony uwzględnienia znacznych tolerancji, w związku z czym
istnieje niebezpieczeństwo, że sygnał oznaczający zamkniętą pozycje szuflady zostanie wyemitowany bezpośrednio przed jej zablokowaniem. Oznacza to, że szufladę, która wydaje się
być zamkniętą, można otworzyć bez konieczności zażądania jej odblokowania. Sytuacja ta
umożliwia nie tylko manipulacje, które mogą fałszować przestrzeganie przepisów pracy, jako
że wymiany kart jazdy można dokonywać bez zaznaczania tej operacji, lecz w przypadku tachografów, w których karty diagramowe służą jako nośniki rejestracyjne, sztyfty opuszczane
na tarcze diagram owe przy zaistnieniu sygnału zamykającego ulegają w dużym stopniu
uszkodzeniom przy otwieraniu i następującym po nim zamykaniu.
187 333
3
Celem wynalazku jest, aby za pomocą jak najprostszych elementów, odpornych na
uszkodzenia i łatwych w wykonaniu, generować sygnał, który jednoznacznie będzie charakteryzował stan zablokowania szuflady tachografu.
Tachograf z szufladą, w której osadzony jest nośnik rejestracyjny charakteryzuje się według wynalazku tym, że przełącznikowi jest przyporządkowany czujnik, wchodzący w tor
ruchu elementu blokującego, ruchomego poprzecznie do kierunku ruchu szuflady.
Korzystnie, element blokujący przy zamkniętej szufladzie wchodzi co najmniej kształtowo w szufladę i po stronie czołowej jest połączony czynnie z czujnikiem.
Korzystnie, czujnik ma postać, osadzonej uchylnie, dźwigni przyporządkowanej z jed nej strony przełącznikowi, z drugiej zaś elementowi blokującemu, i pozostaje pod działaniem
sprężyny, przy czym dźwignia ma zwłaszcza postać wahacza, zaś przełącznik jest otwarty
przy zamkniętej szufladzie.
Korzystnie, dźwignia, przełącznik i sprężyna są umieszczone na szufladzie tachografu.
Korzystnie, na dźwigni są ukształtowane elementy zatrzaskowe, przyporządkowane
czopowi łożyskowemu.
Korzystnie, element blokujący ma postać osadzonego sprężyście, stożkowego czopu,
przy czym w szufladzie jest ukształtowane, przyporządkowane stożkowemu czopowi gniazdo,
i szuflada ma, po stronie przeciwnej do strony wejścia stożkowego czopu, wybranie, przy
czym stożkowy czop przy zamkniętej szufladzie wchodzi w wybranie.
Zasadnicza idea rozwiązania według wynalazku polega na bezpośrednim sprawdzaniu
co najmniej jednego elementu blokującego. Wynikająca stąd, istotna zaleta wynalazku zawiera
się w tym, że uruchomienie przełącznika następuje dopiero wówczas, gdy szuflady nie można
już otworzyć. Dotyczy to również wybranej odmiany wykonania, w której sprawdzany czop
stożkowy i jego gniazdo mają postać samohamownego połączenia klinowego, wskutek czego
szuflady nie można otworzyć nawet wówczas, gdy czop stożkowy jest dopiero częściowo zagłębiony w otworze gniazda. Poza tym należy podkreślić, że przełącznik i łożysko, ukształtowanego w postaci jednej części, czujnika są usytuowane bezpośrednio na szufladzie i, ponieważ tolerancje szuflady i obudowy są bez znaczenia, osiągnięte zostało minimum tolerancji
w zakresie kinematyki uruchamiania przełącznika. Korzystne jest ponadto, że łożysko czujnika, elementy do mocowania przełącznika i przyporządkowana czujnikowi sprężyna m ogą stanowić całość z szufladą, co w decydującym stopniu upraszcza wykonawstwo i montaż. Oznacza to, że wyeliminowano wieloczęściowość czujnika oraz przenoszenie ruchu kontrolnego,
na przykład na przełącznik, przyporządkowany płycie okablowanej urządzenia.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zaopatrzony w szufladę jako nośnik dla tarcz diagramowych tachograf
w widoku z przodu, fig. 2 - obudowę i szufladę tachografu z fig. 1 z wycięciem dla uwidocznienia przyporządkowanej szufladzie sprężyny wypychającej i wycięciem dla uwidocznienia
elementów do uruchamiania przełącznika, w poglądowym widoku z góry, fig. 3 - fragment
tachografu z przekroju A na fig. 2 z urządzeniem, służącym do prostowania i blokowania szuflady, umieszczonym na płycie montażowej, zaś fig. 4 - powiększenie fragmentu przekroju B
z fig. 2.
Na fig. 1 uwidoczniona jest prostopadłościenna obudowa 1 wybranego przykładu wykonania tachografu, na którego przedniej ściance 2 znajduje się okienkowe wycięcie 3 dla przyporządkowanego przedniej ściance 2 wyświetlacza 4. Szuflada 6 ma przednią osłonę 5 prowadzoną w obudowie 1. Z osadzonych w przedniej ściance 2 przycisków 7, 8, 9, 10, 11 i 12
przyciski 7 i 8 oraz klawisz 9, nazywany klawiszem „menu”, są przyporządkowane kierowcy
względnie pasażerowi do wybierania co najmniej jednej z najważniejszych danych roboczych.
Przyciski 10 i 11 służą do przeglądania w przód i w tył wybranych ciągów danych, przycisk 12
natomiast służy do odblokowywania i uwalniania szuflady 6. Plomba 13 zabezpiecza dostęp
do gniazda diagnostycznego. Dla uzupełnienia należy wspomnieć, że, co jest widoczne również na fig. 2, przedstawiony tachograf ma postać urządzenia wbudowywanego. W związku
z tym na tylnej ściance 14 obudowy 1 zamocowany jest czop naprowadzający 15 w postaci
gwintowanej tulei lub gwintowanego trzpienia. Cokół wtykowy 16 znajduje się również na
tylnej ściance 14.
4
187 333
Ponadto na fig. 2 widać, że na nie oznaczonych bliżej, bocznych ściankach obudowy 1
zamocowane są, przyporządkowane szufladzie 6, prowadnice szynowe 17 i 18. Odnośnikiem 19 oznaczona jest włożona w tachograf tarcza diagramowa ze skalą godzinową 20,
w której dla uproszczenia rysunku zrezygnowano z przedstawienia cyfr i typowej siatki do
interpretacji zapisów. Tarcza diagramowa 19 jest osadzona na nieokragłym centrującym i zabierakowym sworzniu 21, ukształtowanym na nie przedstawionym podłożu. Sworzeń 21 jest
napędzany w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara przez mechanizm napędowy,
umieszczony w szufladzie 6.
Tachograf jest dostosowany do umieszczenia dwóch, leżących jedna nad drugą w odstępie, tarcz diagramowych. Na fig. 2 przedstawiona jest, służąca do tego celu, osadzona uchylnie pomiędzy obiema tarczami diagramowymi, płyta 22, wsparta na bocznych ściankach 23,
24 szuflady 6 i służąca jako podpora dla górnej tarczy diagramowej 19. W dnie 27 szuflady
znajduje się otwór 28, umożliwiający lepsze uchwycenie tarcz diagramowych przy ich wyjmowaniu. Odnośnikami 25 i 26 oznaczone są, ukształtowane na szufladzie 6, nakładki,
w których znajdują się szczeliny prowadzące 29 i 30. Oznacza to, że nakładki służą do ustalenia pozycji przedniej części szuflady 6, gdy jest ona zamknięta. Przy zamkniętej szufladzie 6,
osadzona w obudowie 1, mająca postać sprężyny skrętowej, sprężyna wypychająca 31 działa
na szufladę 6. Ramię 32 sprężyny wypychającej 31 wchodzi przy tym w rowek 33, umieszczony na tylnej ściance szuflady 6. Odnośnikami 34 i 35 oznaczone są wybrania, przyporządkowane zamocowanemu na dnie 36 obudowy 1, kołkowi oporowemu 37 i czopowi łożyskowemu 38 sprężyny wypychającej 31. Odnośnikami 39 i 40 oznaczone są, ukształtowane na
wciętej szufladzie 6, zaopatrzone w odpowiednie szczeliny, szczęki prowadzące, w które
wchodzą prowadnicę szynowe 17, 18. Na szczękach prowadzących 39, 40 znajdują się ukośne
płaszczyzny 41 i 42, którym z kolei przyporządkowane są stożkowe wgłębienia 43 i 44, nazywane gniazdami. Odnośnikiem 45 oznaczona jest, służąca jako czujnik, dwuramienna
dźwignia, osadzona uchylnie na czopie łożyskowym 46, ukształtowanym bezpośrednio na
szufladzie 6. Dźwignia 45, mająca postać wahacza, jest połączona czynnie z jednej strony
z umieszczoną w odpowiedniej komorze, sprężyną naciskową 47, z drugiej zaś z przełącznikiem 48, również zamocowanym na szufladzie 6 za pomocą ukształtowanych na niej rygli 49
i 50. Osiowe prowadzenie dźwigni 45 odbywa się w ten sposób, że wchodzi ona w, nieoznaczoną bliżej, szczelinę w służącej jako prowadnica sprężyny naciskowej 47, ukształtowanej na
szufladzie 6, komorze 51. Ponadto znajdujące się na dźwigni 45 ramię przyciskowe 52 wchodzi w odpowiednio wybrane gniazdo 43.
Figura 3 ukazuje szufladę 6 w stanie zamkniętym i zablokowanym. Blokadzie służą,
współpracujące z gniazdami 43 i 44, stożkowe czopy, z których na fig. 3 przedstawiony jest
jeden, oznaczony odnośnikiem 53. Stożkowe czopy 53 są zamocowane na ramieniu 54,
ukształtowanym na mostku 55 w kształcie litery „U”. Mostek ten pozostaje pod działaniem
sprężyn skrętowych 56, które przy zamykaniu szuflady 6 zostają naprężone wskutek ślizgania
się stożkowych czopów 53 po ukośnych płaszczyznach 41 i 42 i wykazują duże siły prostujące
i blokujące. Do obsadzenia mostka 55 służą zginane przeguby sprężyste 57. Przeznaczone do
tego celu, przyporządkowane poszczególnym ramionom 54 mostka 55, sprężyny płytkowe 58
są zamocowane na płycie montażowej 59 tachografu. Na płycie tej znajdują się między innymi również układy piszące.
Otwarcie szuflady jest wyzwalane poprzez uruchomienie przycisku 12 za pomocą nie
przedstawionego silnika, który poprzez przekładnię o dużym przełożeniu napędza krzywkę
sterującą połączoną czynnie z mostkiem 55. Powoduje to, że służące jako elementy blokujące, stożkowe czopy 5 są wysuwane z gniazd 43, 44, zaś szuflada jest przesuwana pod działaniem sprężyny wypychającej 31 w pozycję uchwytową, zanim mostek 55 zostanie ponownie
opuszczony, a zatem gotowa będzie znowu blokada szuflady 6.
Na fig. 3 widać ponadto, że dźwignia 45 jest za pom ocą nie przedstawionych, elementów zatrzaskowych połączona z czopem łożyskowym 48. Odnośnikiem 60 oznaczone jest,
wspomniane uprzednio, wybranie, umieszczone w szufladzie 6 po stronie przeciwnej do strony wejścia stożkowego czopu 53 i tak ukształtowane, że stożkowy czop 53 wchodzi w wybranie 60.
187 333
5
Powiększony fragment na fig. 4 ukazuje zwłaszcza bezpośrednie współdziałanie wchodzącego w wybranie 60, stożkowego czopu 53, ze znajdującym się na dźwigni 45, ramieniem
przyciskowym 52.
Celem uzupełnienia należy wspomnieć, że przełącznik 48 można zrealizować przykładowo również tak, że ścieżki przewodzące folii przewodzącej m ają postać styków, zaś dźwignia 45 jest dostosowana do odpowiedniego zwierania styków.
FIG. 2
F I G. 3
187 333
187 333
f ig . 4
187 333
FIG.1
Departament W ydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
485 Кб
Теги
pl187333b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа