close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187588B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11)187588
(21) Numer zgłoszenia:
324838
(12)B1
(51) IntCl7
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(22) Data zgłoszenia.
13.02.1998
Sposób i urządzenie do unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin
ze spalania węgla energetycznego
(73)
(43)
B09B 3/00
B09C 1/00
Uprawniony z patentu:
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.,
Warszawa, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
16.08.1999 BUP 17/99
(72)
(45)
Twórcy wynalazku:
Stanisław Martynuska, Warszawa, PL
Zbigniew Góralczyk, Warszawa, PL
Lech Kosiński, Warszawa, PL
Marek Kosiec, Warszawa, PL
Leszek Krzemień, Bukowna, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/04
(74)
Pełnomocnik:
Jankowska Danuta
PL
187588
B1
(5 7 )
1. S p o só b u n ie s z k o d liw ia n ia o d p a d ó w od sia rcza n ia sp a lin z e spalan ia w ę g la e n e r g e ty c z n e g o , w y k o r zy stu ją c y p roces
m ie sz a n ia p rod u k tów sp a la n ia w ę g la , od siarczan ia sp a lin , z w ią z k ó w w a p n ia oraz w o d y , z n a m ie n n y ty m , ż e m ie sz a s ię m ech a n icz n ie s u c h e sk ład n ik i w ilo śc i o d 4 9 % d o 81% c z ę śc i w a g o w y ch od pad u z p ó łsu c h e g o od sia rcza n ia sp alin , o d 12% d o 4 9 %
c z ę śc i w a g o w y c h s u c h e g o p o p io łu , o d 2% d o 7% c z ę ś c i w a g o w y ch w ap n a p a lo n eg o g a s z o n e g o C a (O H )2 z w o d ą Iub k orzystn ie
z e ście k a m i elek tro w n ia n y m i w ilo ś c i o d 2 0 % d o 3 0 % su ch ej
m asy m ie sz a n in y , które d a w k u je s ię k o rzy stn ie o k r e so w o , z c z ę s to tliw o ś c ią 3 0 - 5 0 sek p rzez c z a s 3 0 sek w y k o n u ją c m ie sz a n ie
m ech a n ic zn e p rzez ok res m a k sim u m 7 5 sek , d o u zysk a n ia plastyczn ej k o n sy sten cji, p o c z y m u zy sk a n y produkt p iz e m ie s z c z a
s ię m ech a n ic zn ie na m ie jsc e p o d d a w a n e rek u ltyw a cji, g d zie
produkt p odd aje s ię n aw ad n ian iu , a ż d o u zy sk a n ia 30% +37%
zaw artości w o d y , n a stę p n ie z a g ę s z c z a s ię g o m e c h a n ic z n ie korzystnie p rzez u bijan ie, d o u zysk an ia sto p n ia z a g ę sz c z e n ia Id
0 ,5 5
i sezo n u je przez ok res cz a su p o w y ż ej 1 m ie sią ca , a ż d o c a łk o w iteg o stw ardn ienia
2 U r z ą d z e n ie d o u n ie s z k o d liw ia n ia o d p a d ó w o d sia rcz a n ia spalin ze spalan ia w ę g la e n e r g e ty c z n e g o , za w ie ra ją ce transporter, d o z o w n ik , in stalację n aw ad n iającą, m iesza ln ik o b ro to w y ,
z n a m ie n n e ty m , że o d c in e k w y lo tu ( W 1) zb iorn ik a (1 ) z o d p a d em p ó łs u c h e g o o d sia r c z a n ia sp a lin za w iera u sy tu o w a n e w c ią gu te c h n o lo g ic z n y m , z a s u w ę r ę c z n ą ( Z R 1) i n a stę p u ją cą p o n iej
z a s u w ę p n e u m a ty c z n ą ( Z P 1) p o łą c z o n ą z p ie r w s z y m w y jśc ie m
układu stero w a n ia (6 ), k tó reg o p ie r w s z e w e jś c ie j e s t p o łą c z o n e
p o p r zez p rzetw orn ik a /c (7 ) z w y jś c ie m p ie r w s z y m m ik ro p ro c esora (8 ) oraz k o m p e n sa to r ( K 1) w y d łu ż e n ia o d c in k a w y lo tu
( W 1) u sy tu o w a n y n ad u rzą d z e n ie m d o zu ją cy m
≥
Sposób i urządzenie do unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin
ze spalania węgla energetycznego
Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla energetycznego, wykorzystujący proces mieszania produktów spalania węgla, odsiarczania spalin,
związków wapnia oraz wody, znamienny tym, że miesza się mechanicznie suche składniki
w ilości od 49% do 81% części wagowych odpadu z półsuchego odsiarczania spalin, od 12% do
49% części wagowych suchego popiołu, od 2% do 7% części wagowych wapna palonego gaszonego Ca(OH)2 z wodą lub korzystnie ze ściekami elektrownianymi w ilości od 20% do 30%
suchej masy mieszaniny, które dawkuje się korzystnie okresowo, z częstotliwością 30÷50 sek
przez czas 30 sek wykonując mieszanie mechaniczne przez okres maksimum 75 sek, do uzyskania plastycznej konsystencji, po czym uzyskany produkt przemieszcza się mechanicznie na
miejsce poddawane rekultywacji, gdzie produkt poddaje się nawadnianiu, aż do uzyskania
30%+37% zawartości wody, następnie zagęszcza się go mechanicznie korzystnie przez ubijanie, do uzyskania stopnia zagęszczenia Id ≥ 0,55 i sezonuje przez okres czasu powyżej 1 miesiąca, aż do całkowitego stwardnienia.
2. Urządzenie do unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla
energetycznego, zawierające transporter, dozownik, instalację nawadniającą, mieszalnik obrotowy, znamienne tym, że odcinek wylotu (W1) zbiornika (1) z odpadem półsuchego odsiarczania spalin zawiera usytuowane w ciągu technologicznym, zasuwę ręczną (ZR1) i następującą po niej zasuwę pneumatyczną (ZP1) połączoną z pierwszym wyjściem układu sterowania
(6 ), którego pierwsze wejście jest połączone poprzez przetwornik a/c (7) z wyjściem pierwszym mikroprocesora (8) oraz kompensator (K1) wydłużenia odcinka wylotu (W1) usytuowany nad urządzeniem dozującym (UD1) odpad półsuchego odsiarczania, którego człon wykonawczy jest połączony poprzez przetwornik częstotliwości (PC1) z drugim wyjściem układu
sterowania (6), którego drugie wejście jest połączone przez przetwornik a/c (7) z wyjściem
drugim mikroprocesora (8 ), a odcinek wylotu (W2) zbiornika (2 ) z popiołem energetycznym
posiada usytuowane w ciągu technologicznym zasuwę ręczną (ZR2) i następującą po niej
w ciągu, zasuwę pneumatyczną (PC 2) połączoną z trzecim wyjściem układu sterowania (6),
którego trzecie wejście jest połączone poprzez przetwornik a/c (7) z trzecim wejściem mikroprocesora (8), w kompensator (K2) wydłużenia odcinka wylotu (W 2) usytuowany nad urządzeniem dozującym (UD2) popiół, którego człon wykonawczy jest połączony przez przetwornik częstotliwości (PC 2) z czwartym wyjściem układu sterowania (6), którego czwarte wejście jest połączone przez przetwornik a/c (7) z wyjściem czwartym mikroprocesora (8), ponadto odcinek wylotu (W 3) zbiornika (3) z wapnem hydratyzowanym, posiada usytuowane
w ciągu technologicznym, zasuwę ręczną (ZR 3) i następującą po niej w ciągu, zasuwę pneumatyczną (ZP 3) połączoną z piątym wyjściem układu sterowania (6 ), którego piąte wejście
jest połączone poprzez przetwornik a/c (7) z piątym wyjściem mikroprocesora (8 ), kompensator (K3) wydłużenia odcinka wylotu (W 3) usytuowany nad urządzeniem dozującym (UD3)
wapno hydratyzowane, którego człon-wykonawczy jest połączony z szóstym wyjściem układu sterowania (6 ), którego szóste wejście jest połączone poprzez przetwornik a/c (7)
z szóstym wyjściem mikroprocesora (8 ), przy czym wylot urządzenia dozującego (UD1) odpady odsiarczania i wylot urządzenia dozującego (UD2) popiół są umieszczone nad przenośnikiem ślimakowym (4b), a wylot urządzenia dozującego wapno hydratyzowane jest
umieszczony nad przenośnikiem ślimakowym (4a), którego zsyp jest usytuowany nad początkiem przenośnika ślimakowego (4a), a wysyp tego przenośnika ślimakowego (4b) jest
usytuowany nad wsypem mieszarki (5) wyposażonej w mieszadła elektryczne, której górna
część jest wyposażona w króćce, do których jest dołączona instalacja doprowadzenia wody
lub ścieków elektrownianych (IW) wyposażona w zawory połączone z siódmym wyjściem
układu sterującego (6) połączonego poprzez przetwornik a/c (7) z siódmym wyjściem mikro-
187 588
3
procesora (8), przy czym w dnie mieszarki (5) znajdują się zasuwy spustowe (ZS) z napędem
połączonym z wyjściem ósmym układu sterowania (6 ) połączonym poprzez przetwornik a/c
(7) z ósmym wyjściem mikroprocesora (8 ) usytuowane nad środkiem transportu produktu
końcowego na miejsce poddawane rekultywacji.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla energetycznego znajdujący zastosowanie w dziedzinie
energetyki przy ekologicznym zagospodarowywaniu odpadów elektrownianych. Składowanie
produktów poreakcyjnych z odsiarczania spalin ze spalania węgla energetycznego mimo specjalnych rozwiązań składowisk, na przykład uszczelnianych foliowo jest oceniane negatywnie
jako system degradacji środowiska i potencjalnego jego zagrożenia. Dlatego zagadnienie
unieszkodliwiania odpadów elektrownianych odbywa się poprzez rozwój technologii mających na celu zagospodarowanie produktów poreakcyjnych jako surowców mineralnych i zamienników mas ziemnych w zależności od ich składu i własności fizyko-mechanicznych.
Przykładowo produkty poreakcyjne odsiarczania mokrego, w których występuje uwodniony
siarczan wapnia CaSO4 x 2 H2O, powyżej 90%, są wykorzystywane jako substytut gipsu budowlanego. Produkty poreakcyjne odsiarczania spalin zawierające oprócz gipsu również siarczyn wapnia CaSO3, są używane do wytwarzania materiałów budowlanych a jeżeli proces
odsiarczania spalin zapewnia dotlenianie siarczynów do siarczanów do produkcji cementu
częściowo betonu komórkowego, oraz cegły wapienno-piaskowej.
Na przykład opisany w polskim zgłoszeniowym opisie patentowym P-313210 sposób
unieszkodliwiania odpadów elektrownianych, polega na tym, że z zarobu zawierającego popioły krzemianowo-wapienne oraz popioły z suchego odsiarczania spalin oraz wody, o półsuchej konsystencji, poprzez pośrednie procesy homogenizacji i leżakowanie następuje proces
kompaktowania w trakcie którego jest wytwarzane tworzywo sztuczne a poprzez ciśnieniowe
formowanie wytwarza się elementy budowlane.
Znana jest amerykańska technologia wykorzystywania produktów poreakcyjnych suchego odsiarczania spalin do produkcji cegły wapienno-piaskowej, której suche produkty odsiarczania spalin dolomitem w ilości 50% są łączone z piaskiem kwarcowym w ilości 50%
oraz wodą w ilości do 20 % suchej masy składników, następnie poddane procesowi mieszania
przez okres 10 minut, dojrzewaniu przez okres 1 h i formowane ciśnieniowo pod ciśnieniem
25 MPa. Następnie poddane ponownemu dojrzewaniu przez okres 47 h w temperaturze pokojowej oraz autoklawizacji przez 8 h, ciśnieniu 13 MPa w temperaturze 185°C oraz końcowemu
chłodzeniu przez 72 h w suchym powietrzu.
Ponadto znane są doświadczenia amerykańskie na temat stosowania produktów poreakcyjnych odsiarczania spalin ze spalania węgla w budownictwie drogowym, opisane w publikacji J. J. Hycnara zamieszczonej w nr 6 ENERGETYKI 1991 r., str. 207. Znane mieszalniki produktów poreakcyjnych odsiarczania, z popiołami lotnymi i dodatkami występują pod nazwami
firmowymi POZ-O-PAC i POZ-O-BLEND. Opublikowane urządzenie do wytwarzania materiału dla robót inżynieryjnych, zawiera kocioł energetyczny zaopatrzony w elektrofiltr połączony z absorberem, pod którym znajduje się odstojnik. Wylot odstojnika jest połączony z filtrem odwadniającym, którego wyjście jest połączone z wsypem mieszalnika. Wsyp mieszalnika jest ponadto połączony ze zbiornikiem popiołu.
Istota sposobu unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla energetycznego, według wynalazku polega na tym, że miesza się mechanicznie suche składniki
mieszaniny w ilości od 49% do 81% części wagowych odpadu półsuchego odsiarczania spalin, od 12% do 49% części wagowych suchego popiołu od 2% do 7% części wagowych wapna palonego gaszonego Ca(OH)2 z wodą lub korzystnie ze ściekami elektrownianymi w ilości
od 20 % do 30% suchej masy mieszaniny, które dawkuje się korzystnie okresowo, z częstotliwością 30÷50 sek przez czas 30 sek wykonując mieszanie mechaniczne przez okres maksimum 75 sek, do uzyskania plastycznej konsystencji, po czym uzyskany produkt przemieszcza
4
187 588
się mechanicznie na miejsce poddawane rekultywacji, gdzie produkt poddaje się nawadnianiu, aż do uzyskania 30%÷37% zawartości wody, następnie zagęszcza się go mechanicznie
korzystnie przez ubijanie, do uzyskania wartości stopnia zagęszczenia Id > 0,55 i sezonuje
przez okres czasu powyżej 1 miesiąca, aż do całkowitego stwardnienia.
Istota urządzenia do unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla
energetycznego, polega na wyposażeniu odcinka wylotu pierwszego zbiornika z odpadem
półsuchego odsiarczania spalin w usytuowane w ciągu technologicznym, zasuwę ręczną, następującą po niej zasuwę pneumatyczną połączoną z wyjściem pierwszym układu sterownia,
którego wejście pierwsze jest połączone poprzez przetwornik a/c z pierwszym wyjściem mikroprocesora oraz w kompensator wydłużenia odcinka wylotu usytuowany nad urządzeniem
dozującym odpad półsuchego odsiarczania, którego człon wykonawczy jest połączony poprzez przetwornik częstotliwości z drugim wyjściem układu sterowania, którego drugie wejście jest połączone przez przetwornik a/c z drugim wyjściem mikroprocesora. Odcinek wylotu
drugiego zbiornika, z popiołem energetycznym posiada usytuowane w ciągu technologicznym
zasuwę ręczną i następującą po niej w ciągu zasuwę pneumatyczną połączoną z trzecim wyjściem układu sterowania, którego trzecie wejście jest połączone poprzez przetwornik a/c
z trzecim wejściem mikroprocesora w kompensator wydłużenia odcinka wylotu drugiego
zbiornika z popiołem, usytuowany nad urządzeniem dozującym popiół, którego człon wykonawczy jest połączony przez przetwornik częstotliwości z czwartym wyjściem układu sterowania, którego czwarte wejście jest połączone przez przetwornik a / c z wyjściem czwartym
mikroprocesora. Odcinek wylotu trzeciego zbiornika z wapnem hydratyzowanym posiada
usytuowanie w ciągu technologicznym, zasuwę ręczną i następującą po niej w ciągu zasuwę
pneumatyczną połączoną z piątym wyjściem układu sterowania, którego piąte wejście jest
połączone poprzez przetwornik a/c z piątym wyjściem mikroprocesora w kompensator wydłużenia odcinka wylotu trzeciego zbiornika z wapnem hydratyzowanym usytuowany nad
urządzeniem dozującym wapno hydratyzowane, którego człon wykonawczy jest połączony
z szóstym wyjściem układu sterowania, którego szóste wejście jest połączone poprzez przetwornik a/c z szóstym wyjściem mikroprocesora, przy czym wylot urządzenia dozującego
odpady odsiarczania i wylot urządzenia dozującego popiół są umieszczone nad pierwszym
przenośnikiem ślimakowym, a wylot urządzenia dozującego wapno hydratyzowane jest
umieszczony nad drugim przenośnikiem ślimakowym, którego zsyp jest usytuowany nad początkiem pierwszego przenośnika ślimakowego, a wysyp tego przenośnika ślimakowego jest
usytuowany nad wsypem mieszarki wyposażonej w mieszadła elektryczne, której górna część
jest wyposażona w króćce, do których jest dołączona instalacja doprowadzenia wody lub
ścieków elektrownianych wyposażona w zawory połączone z siódmym wyjściem układu sterującego połączonego poprzez przetwornik a/c z siódmym wyjściem mikroprocesora, przy
czym w dnie mieszarki znajdują się zasuwy spustowe z napędem połączonym z wyjściem
ósmym układu sterowania połączonym poprzez przetwornik a/c z ósmym wyjściem mikroprocesora usytuowane nad środkiem transportu produktu końcowego na miejsce poddawane
rekultywacji.
Wynalazek został bliżej objaśniony w oparciu o rysunek przedstawiający schematycznie
urządzenie do utylizacji odpadów odsiarczania spalin.
Sposób unieszkodliwiania odpadów odsiarczania spalin ze spalania węgla energetycznego, polega na tym, że miesza się mechanicznie suche składniki mieszaniny od 49% do 81%
przykładowo 65% części wagowych suchych składników mieszaniny w postaci odpadu z półsuchego odsiarczania spalin z 12% do 49%, przykładowo 30% części wagowych suchego
popiołu, z 2% do 7% przykładowo z 5% częściami wagowymi wapna palonego gaszonego
Ca(OH)2 ze ściekami elektrownianymi użytymi w ilości od 20% do 30% przykładowo w ilości 27% suchej masy mieszaniny. Ścieki elektrowniane dawkuje się okresowo, z częstotliwością 40 sek przez czas 30 sek wykonując mieszanie mechaniczne przez okres maksimum
75 sek, do uzyskania plastycznej konsystencji. Następnie uzyskany plastyczny produkt przemieszcza się mechanicznie z wylotu mieszarki na miejsce poddawane rekultywacji.
Doświadczalnie stwierdzono, że dla zapewnienia właściwego przebiegu tworzenia hydratów, doprowadzona ilość ścieków elektrownianych lub zamiennie wody musi być większa
187 588
5
niż optymalna wilgotność gruntu rekultywowanego.
Według wynalazku podawanie ścieków elektrownianych Iub zamiennie wody jest realizowane dwustopniowo. Na początku procesu mieszania suchych składników mieszaniny ze
ściekami elektrownianymi użytymi w ilości od 20% do 30% suchej masy składników, przykładowo 27% oraz ponownie po nałożeniu mieszaniny o plastycznej konsystencji na rekultywowany grunt i po jej zagęszczeniu poprzez nawadnianie zagęszczonej masy, aż do uzyskania
zawartości wody w przedziale 30%-K37% suchej masy składników przykładowo 35%. Zagęszczenie przeprowadza się mechanicznie do stanu osiągnięcia wartości stopnia zagęszczenia Id>0,55, przykładowo 0,60, przy czym stopień zagęszczenia Id określony zgodnie z polską normą PN-B-02481798 stanowi zależność:
Id =emax-e/ emax-emin
gdzie:
emax - oznacza wskaźnik porowatości maksymalnej
przy luźnym usypaniu gruntu,
emin - oznacza wskaźnik porowatości minimalnej
przy największym zagęszczeniu
e - wskaźnik porowatości naturalnej
Stwierdzone zostało, że po zagęszczeniu i ponownym doprowadzeniu ścieków elektrownianych Iub zamiennie wody, w zutylizowanym odpadzie zachodzą reakcje utwardzania,
których przebieg zależy od składu użytych popiołów paleniskowych odpowiedzialnych za
przebieg reakcji pucolanowych.
Według wynalazku urządzenie do utylizacji odpadów półsuchego odsiarczania spalin ze
spalania węgla, posiada trzy zbiorniki na produkty wejściowe, zbiornik 1 na odpady z półsuchego odsiarczania, zbiornik 2 na popiół elektrowniany, zbiornik 3 na wapno hydratyzowane.
Według wynalazku odcinek wylotu W1 zbiornika 1 z odpadem półsuchego odsiarczania spalin, posiada usytuowane w ustalonym według wynalazku ciągu technologicznym, dwie zasuwy, w tym zasuwę ręczną Z R 1wyposażoną w czujniki położenia, połączone z układem sterowania 6 , nie pokazane na rysunku, oraz zasuwę pneumatyczną ZP1 połączoną z wyjściem
pierwszym układu sterowania 6 , którego wejście pierwsze jest połączone przez przetwornik
analogowo-cyfrowy 7 z pierwszym wyjściem mikroprocesora 8 . Odcinek wylotu W1 zbiornika 1 posiada kompensator wydłużenia K1 odcinka wylotu W1 usytuowany nad dozownikiem
bębnowym UD1. Napęd bębna dozownika UD1jest połączony poprzez przetwornik częstotliwości PC1 z wyjściem drugim układu sterowania 6 , którego drugie wejście jest połączone
poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z drugim wyjściem mikroprocesora 8 . Odcinek
wylotu W2 zbiornika 2 z popiołem energetycznym posiada analogicznie jak wylot W1 zasuwę
ręczną ZR2 wyposażoną w czujniki położenia nie pokazane na rysunku, połączone z układem
sterowania 6 . Za zasuwą ręczną ZR2 jest usytuowana zasuwa pneumatyczna ZP2 połączona
z trzecim wyjściem układu sterowania 6 , którego wejście jest połączone poprzez przetwornik
analogowo-cyfrowy 7 z trzecim wyjściem mikroprocesora 8 . Odcinek wylotu W2 zbiornika 2
z popiołem posiada kompensator wydłużenia K2 odcinka wylotu W2 usytuowany nad dozownikiem bębnowym UD2. Napęd bębna dozownika UD2 jest połączony poprzez przetwornik
częstotliwości PC2 z czwartym wyjściem układu sterowania 6 , którego czwarte wejście jest
połączone poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z czwartym wyjściem mikroprocesora 8 .
Odcinek wylotu W3 zbiornika 3 na wapno hydratyzowane jest wyposażony na swym początku
w zasuwę ręczną ZR3 wyposażoną w nie pokazane na rysunku czujniki położenia połączone
z układem sterowania 6 . Za zasuwą ręczną ZR3 znajduje się zasuwa pneumatyczna ZP3 sterowaną z piątego wyjścia układu sterowania 6 , którego piąte wejście jest połączone poprzez
przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z piątym wyjściem mikroprocesora 8 . Odcinek wylotu W3
zbiornika 3 na wapno hydratyzowane jest wyposażony w kompensator wydłużenia K3 odcinka wylotu W3, usytuowany nad bębnowym dozownikiem UD3. Napęd bębna dozownika UD3
jest połączony z szóstym wyjściem układu sterowania 6 , którego szóste wejście jest połączone poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z szóstym wyjściem mikroprocesora 8 . Wylot
6
187 588
bębnowego dozownika UD3 jest usytuowany nad przenośnikiem ślimakowym 4a, a wyloty
dozowników bębnowych UD1 i UD2 są usytuowane nad przenośnikiem ślimakowym 4b, który
znajduje się poniżej płaszczyzny usytuowania przenośnika 4a a jego zsyp jest usytuowany
nad przenośnikiem ślimakowym 4a, tak, że wapno hydratyzowane jest zsypywane na przenośnik ślimakowy 4b i tam następuje wstępne mieszanie produktów wejściowych, odpadów
półsuchego odsiarczania popiołów i wapna hydratyzowanego. Wysyp przenośnika ślimakowego 4b jest usytuowany nad wsypem mieszarki 5 wyposażonej w mieszadła elektryczne.
Górna część mieszarki jest wyposażona w króćce, do których jest dołączona instalacja doprowadzenia ścieków elektrownianych IW wyposażona w zawory połączone z siódmym wyjściem układu sterującego 6 , którego siódme wejście jest połączone poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z siódmym wyjściem mikroprocesora 8 . W dnie mieszarki 5 znajdują się
spustowe zasuwy ZS wyposażone w napęd połączony z ósmym wyjściem układu sterowania 6 ,
którego ósme wejście jest połączone poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy 7 z wyjściem
ósmym mikroprocesora 8 .
Działanie urządzenia jest następujące.
Podczas działania urządzenia według wynalazku bębny dozowników UD1, UD2, UD3,
napędy ślimakowe przenośników 4a, 4b oraz mieszadła mieszarki 5, są załączone na stałe
i wprawione w ciągły ruch. Cyklicznie zgodnie z programem z mikroprocesora 8 , otwierane
są zasuwy z napędem pneumatycznym ZP1 ZP2, ZP3 zainstalowane nad dozownikami odpowiednio, UD1, UD2, UD3 oraz zasuwy spustowe ZS w dnie mieszarki 5, cyklicznie dostarczające produkt wyjściowy na środek transportu. Z napełnionego zbiornika 3, wapno hydratyzowane spada poprzez otwartą sygnałem z układu sterującego 6 wysterowanego przez mikroprocesor 8 , zasuwę z napędem pneumatycznym ZP3, do dozownika UD3 a następnie poprzez
wylot dozownika UD3 na przenośnik ślimakowy 4a. Przykładowo po 30 sek, zgodnie z programem mikroprocesora 8 następuje zamknięcie sygnałem z układu sterującego 6 zasuwy ZP3
zbiornika 3 z wapnem, a otwarcie zasuwy ZP2 zbiornika z popiołem. Popiół ze zbiornika 2
poprzez dozownik UD2 spada na przenośnik ślimakowy 4b. Przykładowo po 54 sek następuje
sygnałem z układu sterowania 6 wysterowanego z mikroprocesora 8 otwarcie zasuwy ZP1
zbiornika 1 z odpadami półsuchego odsiarczania. Po 60 sek następuje zamknięcie zasuwy ZP2
sygnałem z układu sterującego 6 zgodnie z programem mikroprocesora 8 i mieszanina produktów ze zbiorników 1,2,3 spada do mieszarki 5 i jednocześnie rozpoczyna się podawanie
wody w instalacji IW wysterowanej sygnałem z układu sterującego 6 zgodnie z programem
mikroprocesora 8 . Po upływie 80 sek następuje otwarcie sygnałem z układu sterującego 6
zgodnie z programem mikroprocesora 8 , zasuwy ZP3 zbiornika 3 z wapnem hydratyzowanym
a zamknięcie zasuwy ZP1 zbiornika 1 z odpadami odsiarczania. Po 90 sek mikroprocesor 8
zgodnie z programem powoduje wysłanie sygnału z układu sterującego 6 do instalacji nawadniania IW, kończącego podawania wody do mieszarki 5. Rozpoczyna się proces mieszania
przy pomocy wprawionych w ruch mieszadeł elektrycznych. Po 30 sek następuje zakończenie
mieszania poprzez otwarcie sygnałem z układu sterującego 6 zgodnie z programem mikroprocesora 8, zasuwy spustowej ZS mieszarki 5 i gotowy produkt w postaci plastycznej pulpy
spada na środek transportu lub taśmociąg nie pokazany na rysunku. Po 110 sek następuje zamknięcie zgodnie z programem mikroprocesora 8 powodującego wysłanie sygnału z układu
sterującego 6 , zasuwy spustowej ZS mieszarki 5.
W wyniku zagęszczania mechanicznego mieszaniny następuje zbliżenie cząstek, co zapewnia wystąpienie reakcji wiązania, ponadto wymieszanie popiołu z wapnem hydratyzowanym powoduje, że produkt natychmiast po zagęszczeniu uzyskuje zdolności nośne.
Proces zestalania i twardnienia wymaga sezonowania zutylizowanego odpadu po wbudowaniu go w postaci plastycznej w rekultywowany teren w postaci uformowania warstwy
pokrywającej na przykład odpady komunalne lub w postaci wypełniacza wyrobisk lub uszkodzeń dróg.
187 588
187 588
Departament W ydawnictw UP RP Nakład 50 egz
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
667 Кб
Теги
pl187588b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа