close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187922B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187922
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia:
329062
(13) B1
(51) IntCl7
E05C 3/14
(22) Data zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
07.10.1998
Uchwyt okna przesuwnego
(30) Pierwszeństwo:
(73)
Happich Fahrzeug-und Industrieteile GmbH,
Wuppertal, DE
11.10.1997,DE,19745116.0
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
12.04.1999 BUP 08/99
(45)
o udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/04
PL
187922
B1
5( 7 )
1. Uchwyt okna przesuwnego, znamienny tym, że ma ustalaną na szybie
okiennej obudowę (3), zawierającą wahacz (6 ) z hakiem zamykającym (4), połączony z obudową (3) poprzez czopy
przegubowe (5), przy czym pomiędzy
obudową (3) i wahaczem (6 ), ma usytuowaną sprężynę (7), obciążającą hak zamykający (4) w kierunku zamykania zaś
na obudowie (3) element blokujący ( 8 )
dla wahacza (6 ).
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Rainer Bollmann, Wuppertal, DE
Yedat Nuyan, Wuppertal, DE
(74) Pełnomocnik:
Dziarnowska Monika, POLSERVICE Sp.z o.o.
Fig. 1
Uchwyt okna przesuwnego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Uchwyt okna przesuwnego, znamienny tym, że ma ustalaną na szybie okiennej obudowę (3), zawierającą wahacz (6) z hakiem zamykającym (4), połączony z obudową (3) poprzez czopy przegubowe (5), przy czym pomiędzy obudową (3) i wahaczem (6), ma usytuowaną sprężynę (7), obciążającą hak zamykający (4) w kierunku zamykania zaś na obudowie (3)
element blokujący (8) dla wahacza (6).
2. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że obudowa (3), wahacz (6) z czopami
przegubowymi (5) i hakiem zamykającym (4), jak również element blokujący (8) są ukształtowane jako jednoczęściowe wypraski z tworzywa sztucznego.
3. Uchwyt według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że obudowa (3) obejmuje dno obudowy (9) i dwie ściany boczne (10), pomiędzy którymi umieszczony jest wahacz (6), przy
czym ściany boczne (10) mają otwory łożyskowe (14) dla czopów przegubowych (5) wahacza (6)
i prowadnice dla elementu blokującego (8).
4. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że prowadnice dla elementu blokującego (8)
stanowią rowki (16) otwarte z jednej strony, biegnące równolegle do dna obudowy (9), przy
czym element blokujący (8) jest częścią konstrukcyjną w kształcie litery U zawierającą żebro (20)
i dwa ramiona (21) prowadzone w rowkach (16).
5. Uchwyt według zastrz. 3, znamienny tym, że dno obudowy (9) na swoim końcu odwróconym od haka zamykającego (4) wahacza (6) jest krótsze od ścian bocznych (10) i wyznacza przestrzeń przyjmującą (15), w którą jest wsuwana nasadka w kształcie listwy (24)
żebra (20) elementu blokującego (8), dla zapobiegania ruchowi w górę wahacza (6).
6. Uchwyt według zastrz. 4, znamienny tym, że zarówno w rowkach (16) jak również
na ramionach (21) elementu blokującego (8) są ukształtowane krzywki zatrzaskowe (17) i blokujące (22) dla utrzymywania elementu blokującego (8) w położeniu blokującym lub zwalniającym wahacz (6).
7. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że element blokujący (8) ukształtowany
jest z krzywkami manipulacyjnymi (25).
8. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że wahacz (6), wystający swoim hakiem
zamykającym (4) z jednego końca z obudowy (3), ma nieckę chwytową (26).
9. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że jest on za pomocą przechodzącej przez
szybę okienną (1) śruby (12) ustalany w urządzeniu mocującym (2).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt okna przesuwnego.
Dotychczas stosowane są uchwyty okien przesuwnych, na przykład w przyczepach
mieszkalnych, które spełniają jedynie funkcję uchwytów uruchamiających. W celu ryglowania
i zabezpieczania okna przesuwnego przeciw nieuprawnionemu otwarciu z zewnątrz, zwykle
mocowane są do okna przesuwnego oddzielnie wykonane i przeznaczone do oddzielnego
montażu dźwignie wahliwe lub podobne elementy.
Celem niniejszego wynalazku jest zaproponowanie uchwytu okna przesuwnego, który
przy prostszej i tańszej konstrukcji będzie wyposażony w zintegrowane urządzenie ryglujące.
Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma obudowę ustalaną na
szybie okiennej, z połączonym z obudową poprzez czopy przegubowe wahaczem z hakiem
zamykającym i z przyporządkowaną wahaczowi, obciążającą hak zamykający w kierunku
zamykania sprężyną i z usytuowanym na obudowie elementem blokującym dla wahacza.
Korzystnie, obudowa, wahacz z czopami przegubowymi i hakiem zamykającym, jak również element blokujący są ukształtowane jako jednoczęściowe wypraski z tworzywa sztucznego.
187 922
3
Obudowa obejmuje korzystnie dno obudowy i dwie ściany boczne, pomiędzy którymi
umieszczony jest wahacz, przy czym ściany boczne m ają otwory łożyskowe dla czopów przegubowych wahacza i prowadnice dla elementu blokującego.
Korzystnie, prowadnice dla elementu blokującego stanowią rowki otwarte z jednej strony,
biegnące równolegle do dna obudowy a element blokujący jest częścią konstrukcyjną w kształcie litery U zawierającą żebro i dwa ramiona prowadzone w rowkach.
Dalej można przewidzieć, że dno obudowy na swoim końcu odwróconym od haka zamykającego wahacza jest skrócone w stosunku do ścian bocznych i wyznacza przestrzeń
przyjmującą, w którą jest wsuwana nasadka w kształcie listwy żebra elementu blokującego, w celu
zapobiegania przez to ruchowi w górę wahacza.
Dalsze ukształtowanie wynalazku przewiduje, że zarówno w rowkach jak również na
ramionach elementu blokującego są ukształtowane wzajemnie dające się pokonać krzywki
zatrzaskowe i blokujące w celu utrzymywania elementu blokującego, do wyboru, w położeniu
blokującym lub zwalniającym wahacz.
Proste przesuwanie elementu blokującego w jedno lub drugie położenie jest ułatwione
dzięki temu, że element blokujący ukształtowany jest z wystającymi krzywkami manipulacyjnymi.
Do łatwego przesuwania szyby okiennej przyczynia się to, że wahacz, wystający swoim
hakiem zamykającym z jednego końca z obudowy, ukształtowany jest z niecką chwytową.
W końcu można jeszcze przewidzieć, że uchwyt okna przesuwnego jest, za pomocą
przechodzącej przez szybę okienną śruby, ustalany w urządzeniu mocującym.
Uchwyt okna przesuwnego według wynalazku składa się tylko z niewielu prostych i tanich w produkcji części, a mimo to spełnia postawiony cel w optymalny sposób, ponieważ
pozwala zapobiec przesunięciu w górę wahacza, za pomocą elementu blokującego.
Do taniego wytwarzania uchwytu okna przesuwnego przyczynia się to, że obudowa,
wahacz z czopami przegubowymi i hakiem zamykającym, jak również element blokujący, są
ukształtowane jako jednoczęściowe wypraski z tworzywa sztucznego.
Złożenie razem obudowy, wahacza i elementu blokującego może przy tym nastąpić metodą prostego montażu poprzez zacisk. Otrzymuje się wtedy również tylko niewielką wysokość konstrukcyjną.
Wynalazek w przykładzie wykonania został przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia uchwyt okna przesuwnego w widoku z boku, fig. 2 - widok z góry uchwytu według
fig. 1, fig. 3 - przekrój uchwytu w przybliżeniu wzdłuż linii III - Ul według fig. 2 z zamkniętym
elementem blokującym i fig. 4 - przekrój według fig. 3 z otwartym elementem blokującym.
Nowy uchwyt okna przesuwnego zawiera obudowę 3 ustalaną na szybie okiennej 1 zaznaczonej na rysunku linią przerywaną, przy użyciu urządzenia mocującego 2, ukształtowany
z hakiem zamykającym 4 i czopami przegubowymi 5 wahacz 6, sprężynę 7 i element blokujący 8.
Wszystkie, z wyjątkiem sprężyny 7, części uchwytu okna przesuwnego są w danym wypadku,
wypraskami z tworzywa sztucznego.
Obudowa 3 składa się z dna obudowy 9 i dwóch ścian bocznych 10. W dnie obudowy 9
znajdują się otwory 11 do przeprowadzenia śrub mocujących 12. Dalej, na dnie obudowy 9
ukształtowane są haki 13 do mocowania sprężyny 7. Ściany boczne 10 obudowy 3 mają otwory łożyskowe 14 dla ułożyskowania czopów przegubowych 5 wahacza 6. Ściany boczne 10
obudowy 3 wystają również ponad dno obudowy 9 i wyznaczają przestrzeń przyjmującą 15,
w którą wahacz 4 może się zagłębić jednym końcem lub, w którą wsuwany jest element blokujący 8, po to aby zapobiec zagłębieniu się wahacza 6. W końcu, ściany boczne 10 obudowy 3
posiadają prowadnice dla elementu blokującego 8, a mianowicie w postaci rowków 16, które
rozciągają się wzdłuż części długości ścian bocznych i równolegle do dna obudowy 9. W rowkach 16 ukształtowane są krzywki zatrzaskowe 17 i 18 dla elementu blokującego 8.
Wahacz 6 jest osadzany w obudowie 3 po zamontowaniu sprężyny metodą montażu
przez zacisk, tak, że znajduje się on pomiędzy ścianami bocznymi 10 obudowy 3, a czopy przegubowe 5 osadzone są w otworach łożyskowych 14. Wahacz 6 może być wtedy wychylony, przeciw sile zwrotnej sprężyny 7 w celu uwolnienia haka zamykającego 4, wystającego z obudowy 3,
z przeciwłożyska 19, zaznaczonego linią przerywaną. Aby nie mogło to nastąpić z zewnątrz,
4
187 922
w sposób niepożądany, przez podniesienie haka zamykającego 4, uchwyt okna przesuwnego
jest wyposażony w element blokujący 8.
Element blokujący 8 stanowi prosty element konstrukcyjny w kształcie litery U z żebrem 20
i dwoma ramionami 21 przyłączonymi do jego końców pod kątem prostym. Ramiona 21, które wchodzą przesuwnie w rowki 16, posiadają, każde, krzywkę blokującą 22 i krzywkę zderzakową 23. Krzywki blokujące 22 mogą przez lekkie rozparcie ramion 21 przejść przez
krzywki zatrzaskowe 17, podczas gdy krzywki zderzakowe 23, które współpracują z krzywkami zatrzaskowymi 18, powinny zapobiegać wysunięciu się elementu blokującego 8 z obudowy 3. Na żebrze 20 elementu blokującego 8 jest ukształtowana nasadka 24 w kształcie listwy, dzięki której zapobiega się ruchowi wahliwemu wahacza 6 i przez to ruchowi otwierającemu haka zamykającego 4, wtedy, kiedy żebro 20 lub nasadka 24 znajduje się w przestrzeni przyjmującej 15.
Dla łatwego uruchamiania przesuwu, na elemencie blokującym 8 ukształtowane są wystające krzywki manipulacyjne 25.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
388 Кб
Теги
pl187922b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа