close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL187971B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187971
(21 ) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
Zgłoszenie ogłoszono:
o udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/04
PL 187971
B1
(57)
16.07.1997
(51)IntCl7
A01B 63/32
B62D 49/00
Przełącznik obwodów hydraulicznych, zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych
18.01.1999 BUP 02/99
(45)
321195
(13)B1
1. Przełącznik obwodów hydraulicznych,
zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych,
składający się z korpusu i osadzonego w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie
A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika w korpusie
kilkoma kanałami, a w rozdzielaczu kanałem wewnętrznym lub układem kanałów wewnętrznych,
znamienny tym, że oprócz tego w płaszczyźnie B-B
równoległej do płaszczyzny A-A znajduje się
w korpusie (1) identyczna co w płaszczyźnie A-A
liczba kanałów (4), a w rozdzielaczu (2) znajduje
się w płaszczyźnie B-B kanał wewnętrzny i/lub
układ kanałów wewnętrznych (7), analogiczny do
kanału wewnętrznego i/lub układu kanałów wewnętrznych (5) w płaszczyźnie A-A oraz/lub układ
kanałów bocznych (8), z tym że poszczególne kanały
korpusu (1) oraz rozdzielacza (2) leżące w płaszczyźnie A-A oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B usytuowane są parami
w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika.
(73)
Uprawniony z patentu:
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań, PL
(72) Twórcy wynalazku:
Adam Dubowski, Poznań, PL
Roman Kędziora, Poznań, PL
Fig. 2
Przełącznik obwodów hydraulicznych,
zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych
Zastrzeżenia patentowe
1. Przełącznik obwodów hydraulicznych, zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych,
składający się z korpusu i osadzonego w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika w korpusie kilkoma kanałami, a w rozdzielaczu kanałem wewnętrznym lub układem kanałów wewnętrznych, znamienny tym, że oprócz
tego w płaszczyźnie B-B równoległej do płaszczyzny A-A znajduje się w korpusie (1) identyczna co w płaszczyźnie A-A liczba kanałów (4), a w rozdzielaczu (2) znajduje się w płaszczyźnie
B-B kanał wewnętrzny i/lub układ kanałów wewnętrznych (7), analogiczny do kanału wewnętrznego i/lub układu kanałów wewnętrznych (5) w płaszczyźnie A-A oraz/lub układ kanałów bocznych (8), z tym że poszczególne kanały korpusu (1) oraz rozdzielacza (2) leżące
w płaszczyźnie A-A oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B usytuowane są parami w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika.
2. Przełącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że w korpusie (1) w płaszczyźnie A-A
znajdują się cztery kanały (3), a w płaszczyźnie B-B odpowiednio cztery kanały (4), natomiast
w rozdzielaczu (2) w płaszczyźnie A-A znajduje się jeden kanał wewnętrzny (5) i dwa kanały
boczne (6) a w płaszczyźnie B-B znajduje się odpowiednio jeden kanał wewnętrzny (7) i dwa
kanały boczne (8).
3. Przełącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że w korpusie (1) w płaszczyźnie A-A
znajduje się pięć kanałów (3) o wyraźnie zróżnicowanych wielkościach przekrojów, a w płaszczyźnie B-B odpowiednio pięć kanałów (4) o identycznie zróżnicowanych wielkościach przekrojów, natomiast w rozdzielaczu (2) układ kanałów wewnętrznych (5) leżących w płaszczyźnie
A-A oraz odpowiednio układ kanałów wewnętrznych (7) leżących w płaszczyźnie B-B jest
układem rozgałęźnym i ma kształt litery Y a ich przekroje odpowiadają przekrojom kanałów
o mniejszych średnicach w korpusie (1).
4. Przełącznik obwodów hydraulicznych, zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych
składający się z korpusu i osadzonego w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika w korpusie trzema kanałami, a w rozdzielaczu
jednym kanałem z odgałęzieniem, znamienny tym, że oprócz tego w płaszczyźnie B-B równoległej do płaszczyzny A-A znajdują się w korpusie (1) trzy kanały (4), a w rozdzielaczu (2) kanał
(11) z odgałęzieniem (12) analogiczne do kanału (9) i odgałęzienia (10) leżących w płaszczyźnie
A-A, z tym, że poszczególne kanały korpusu (1) oraz rozdzielacza (2) leżące w płaszczyźnie A-A
oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B usytuowane są parami
w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest przełącznik obwodów hydraulicznych, zwłaszcza w ciągnikach i maszynach roboczych.
Znany jest przełącznik obwodów hydraulicznych składający się z korpusu i osadzonego
w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie A-A prostopadłej do podłużnej
osi x-x przełącznika w korpusie kilkoma kanałami, a w rozdzielaczu kanałem wewnętrznym
lub układem kanałów wewnętrznych. Obrót rozdzielacza o określony kąt względem korpusu
powoduje, bądź to przelotowe połączenie kanału wewnętrznego rozdzielacza lub wybranych
kanałów wewnętrznych tego rozdzielacza z określonymi kanałami korpusu, bądź też wzajemne odcięcie ich od siebie.
187 971
3
W przypadku kiedy taki przełącznik zainstalowany jest na przykład na ciągniku rolniczym współpracującym z roboczą maszyną rolniczą wyposażoną w układ hydrauliki siłowej,
przełącznik bądź to pozwala uruchomić jej określone zespoły robocze otwierając dopływ z układu
hydrauliki ciągnika czynnika pod ciśnieniem do siłowników lub silników hydraulicznych tych zespołów, bądź też odcinając ten dopływ pozwala wyłączyć je z pracy.
Przełącznik obwodów hydraulicznych będący przedmiotem niniejszego wynalazku, składający się z korpusu i osadzonego w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika w korpusie kilkoma kanałami, a w rozdzielaczu
kanałem wewnętrznym lub układem kanałów wewnętrznych, charakteryzuje się tym, że oprócz
tego w płaszczyźnie B-B równoległej do płaszczyzny A-A znajduje się w korpusie identyczna co
w płaszczyźnie A-A liczba kanałów, a w rozdzielaczu znajduje się w płaszczyźnie B-B kanał
wewnętrzny i/lub układ kanałów wewnętrznych analogiczny do kanału wewnętrznego i/lub
układu kanałów wewnętrznych w płaszczyźnie A-A oraz/lub układ kanałów bocznych, z tym,
że poszczególne kanały korpusu oraz rozdzielacza leżące w płaszczyźnie A-A oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B usytuowane są parami w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika.
Przełącznik według wynalazku charakteryzuje się dalej tym, że w jego korpusie w płaszczyźnie A-A znajdują się cztery kanały, a w płaszczyźnie B-B odpowiednio również cztery kanały, natomiast w rozdzielaczu w płaszczyźnie A-A oraz odpowiednio również w płaszczyźnie
B-B znajduje się jeden kanał wewnętrzny i dwa kanały boczne.
Przełącznik według wynalazku, charakteryzuje się również tym, że w korpusie w płaszczyźnie A-A znajduje się pięć kanałów o wyraźnie zróżnicowanych wielkościach przekrojów,
a w płaszczyźnie B-B odpowiednio pięć kanałów o identycznie zróżnicowanych wielkościach
przekrojów, natomiast w rozdzielaczu układ kanałów wewnętrznych leżących w płaszczyźnie
A-A oraz odpowiednio układ kanałów wewnętrznych leżących w płaszczyźnie B-B jest
układem rozgałęźnym i ma kształt litery Y a ich przekroje odpowiadają przekrojom kanałów o mniejszych średnicach w korpusie.
Przełącznik obwodów hydraulicznych będący przedmiotem niniejszego wynalazku, składający się z korpusu i osadzonego w nim obrotowo rozdzielacza z usytuowanymi w płaszczyźnie A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika w korpusie trzema kanałami, a w rozdzielaczu
jednym kanałem z odgałęzieniem, charakteryzuje się także tym, że oprócz tego w płaszczyźnie B-B równoległej do płaszczyzny A-A znajdują się w korpusie trzy kanały, a w rozdzielaczu kanał z odgałęzieniem analogiczne do kanału i odgałęzienia leżących w płaszczyźnie A-A,
z tym, że poszczególne kanały korpusu oraz rozdzielacza leżące w płaszczyźnie A-A oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B usytuowane są parami w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika.
Przedmiot wynalazku w przykładach realizacji jest odtworzony schematycznie na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przełącznik w przekroju osiowym, fig. 2 przedstawia jego
przekrój poprzeczny płaszczyzną A-A oznaczoną na fig. 1, fig. 3 przedstawia przekrój poprzeczny przełącznika płaszczyzną B-B oznaczoną również na fig. 1, przy czym przekrój płaszczyzną B-B jest pod względem geometrycznym identyczny z przekrojem płaszczyzną A-A,
a różni się od niego jedynie cyframi odsyłającymi oznaczającymi poszczególne elementy przekroju; fig. 4 i fig. 5 przedstawiają te przekroje poprzeczne w innym przykładzie realizacji wynalazku, a fig. 6 i fig. 7 przedstawiają te przekroje w jeszcze innym przykładzie realizacji wynalazku.
Przełącznik według wynalazku składa się z korpusu 1 i osadzonego w nim obrotowo
rozdzielacza 2. W korpusie 1 w płaszczyźnie A-A prostopadłej do osi x-x przełącznika adaptera znajdują się cztery kanały 3 a w równoległej do niej płaszczyźnie B-B znajdują się odpowiednio również cztery kanały 4. W rozdzielaczu 2 natomiast w płaszczyźnie A-A znajduje
się jeden prosty kanał wewnętrzny 5 oraz dwa, mające kształt zewnętrznych łukowych
wycięć, boczne kanały 6, zaś w płaszczyźnie B-B w rozdzielaczu 2 znajduje się odpowiednio również jeden prosty kanał wewnętrzny 7 i dwa kanały boczne 8 analogiczne do
kanałów 6. Poszczególne przy tym kanały korpusu 1 oraz rozdzielacza 2 leżące
w płaszczyźnie A-A oraz odpowiadające tym kanałom kanały leżące w płaszczyźnie B-B
4
187 971
usytuowane są parami w płaszczyznach przechodzących przez oś x-x przełącznika. Oznacza to innymi słowy, że kanały leżące w płaszczyźnie B-B, co do kształtu przekroju i rozmieszczenia, są wykonanymi wzdłuż osi x-x geometrycznymi rzutami na płaszczyznę B-B kanałów
leżących w płaszczyźnie A-A i odwrotnie.
W innym przykładzie realizacji wynalazku w korpusie 1 przełącznika w płaszczyźnie A-A
znajduje się pięć kanałów 3, a w płaszczyźnie B-B odpowiednio również pięć kanałów 4, natomiast w rozdzielaczu 2 układ kanałów wewnętrznych 5 leżących w płaszczyźnie A-A oraz
odpowiednio układ kanałów wewnętrznych 7 leżących w płaszczyźnie B-B jest układem rozgałęźnym i ma kształt litery Y.
W jeszcze innym przykładzie realizacji wynalazku w korpusie 1 przełącznika w płaszczyźnie A-A znajdują się trzy kanały 3, a w płaszczyźnie B-B odpowiednio również trzy kanały 4, natomiast w rozdzielaczu 2 w płaszczyźnie A-A znajduje się prosty kanał 9 z prostopadłym lub zbliżonym do prostopadłego odgałęzieniem 10, zaś w płaszczyźnie B-B w rozdzielaczu 2 znajduje się kanał 11 analogiczny do kanału 9 i jego odgałęzienie 12 analogiczne do
odgałęzienia 10.
Działanie przełącznika w przykładzie realizacji wynalazku opisanym na pierwszym miejscu przedstawia się następująco. Włączenie zewnętrznego obwodu hydrauliki siłowej i napędu
hydraulicznego określonego zespołu współpracującej z ciągnikiem maszyny rolniczej kierowca
ciągnika musi poprzedzić ustawieniem rozdzielacza 2 w żądanym położeniu roboczym za
pomocą nie uwidocznionego na rysunku elementu sterującego przełącznika. Następuje to
przez obrót rozdzielacza 2 względem korpusu 1 z położenia odcięcia lub z poprzedniego położenia roboczego do wybranego (kolejnego) położenia roboczego. Nie uwidocznione na rysunku urządzenie zatrzaskowe blokuje rozdzielacz 2 w tym położeniu. Po włączeniu obwodu
zewnętrznej hydrauliki siłowej ciągnika przepływ oleju pod ciśnieniem doprowadzonego do
przełącznika nie uwidocznionym na rysunku przewodem hydraulicznym z układu hydrauliki
ciągnika przebiega jak następuje. Olej doprowadzony do jednego z kanałów 3 korpusu 1 przełącznika spełniającego funkcję kanału zasilającego, przepływa przez zasilający kanał 3
i przez ustawiony w jego osi prosty przelotowy kanał wewnętrzny 5 rozdzielacza 2 i dalej
przez przeciwległy kanał 3 w korpusie 1 przełącznika. Stąd połączonym z tym kanałem przewodem hydraulicznym nie uwidocznionym na rysunku, olej przepływa do obwodu hydraulicznego wybranego zespołu roboczego współpracującej z ciągnikiem maszyny. Nie uwidoczniony na rysunku przewód hydrauliczny, który odprowadza olej z wybranego obwodu hydraulicznego współpracującej z ciągnikiem maszyny, połączony jest drugim końcem z kanałem 4
korpusu 1 przełącznika leżącym w tej same płaszczyźnie osiowej co zasilający kanał 3 i spełniającym funkcję kanału odprowadzającego. Olej przepływa dalej przez odprowadzający kanał 4 korpusu 1 a następnie przez ustawiony w jego osi prosty przelotowy kanał wewnętrzny 7
rozdzielacza 2 i poprzez przeciwległy kanał 4 korpusu 1 do połączonego z tym kanałem a nie
uwidocznionego na rysunku przewodu hydraulicznego i przewodem tym z powrotem do układu hydraulicznego ciągnika. W opisanym położeniu przełącznika pary kanałów bocznych 6 i 8
rozdzielacza 2 nie są czynnie wykorzystywane.
Inne położenia robocze rozdzielacza 2 względem korpusu 1 przełącznika umożliwiają
włączanie do pracy po kolei innych wybranych obwodów hydraulicznych współpracującej
z ciągnikiem maszyny.
W przypadku włączenia do pracy innych obwodów przepływ oleju przez przełącznik jest
ogólnie podobny, a różnice polegają jedynie na czynnym wykorzystaniu bądź to jednego
z kanałów par kanałów bocznych 6 i 8, bądź też czynnym wykorzystaniu odpowiednich części
wewnętrznych rozgałęźnych par kanałów 5 i 7, bądź czynnym wykorzystaniem par kanałów 9 i 11,
bądź też odpowiednich części kanałów 9 i 11 oraz ich odgałęzień 10 i 12.
187 971
5
W maszynach roboczych wyposażonych we własny niezależny od ciągnika układ hydrauliczny przełącznik według wynalazku spełnia funkcję podobną do przedstawionych powyżej, to jest jak w przypadku zasilania przełącznika z obwodu hydrauliki ciągnika.
Fig. 3
187 971
Fig. 4
Fig. 5
187 971
Fig. 8
F
ig
Fig. 7
. 6
187 971
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
459 Кб
Теги
pl187971b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа