close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL188249B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(21) Numer zgłoszenia:
(19)
333699
PL (11) 188249
(1 3 ) B1
(5 1) IntCl7
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
Nawijarka kabla samonawijająca
(54)
(30) Pierwszeństwo:
16.06.1998,DE,19826661.8-34
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
20.12.1999 BUP 26/99
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/05
PL
188249
B1
(
1 1 .0 6 .1 9 9 9
H02G 11/02
B65H 75/44
5 7 ) 1. Nawijarka kabla samonawijająca z płytą
podstaw ow ą posiadająca bęben kablowy osadzony na czopie łożyskowym, znamienna tym, że
w m ające kształt litery U korytko płyty podstaw ow ej (1), utw orzone przez drugą ściankę obw odow ą (19), drugą ściankę pierścieniow ą (20)
i trzecią ściankę obw odową (21), wchodzi króciec
obwodowy (39) bębna kablowego (3), przy czym
kom ora (6) płyty podstawowej (1) przylega do
okienka (26) trzeciej ścianki obwodowej (21)
i przyjm uje sprężynę naw ijającą (8), zam ocow an ą na króćcu obw odow ym (39), przy czym
trzecia ścianka obw odow a (21) zaw iera co najm niej jed n o dalsze okienko (28), przez które
przechodzi rolka ham ująca (11) i przylega do
w ew nętrznej pow ierzchni króćca obw odow ego
(39), a środkowa ścianka pierścieniowa (22) płyty
podstawowej (1) przyjmuje pierścienie stykowe
(12, 13) i niesie czop łożyskowy (2) zaś ścianka
pierścieniowa (40) bębna kablowego (3) niesie
styki ślizgowe (1 4 , 15).
(73) Uprawniony z patentu:
ATLANTA KABEL Steinmüller GmbH
& Co.KG, Lüdenscheid, DE
(72) Twórcy wynalazku:
Jörg Steinmüiler, Meinerzhagen, DE
Günther Kleindopp, Herscheid, DE
Gerhard Büttner, Suhl, DE
(74)
Pełnomocnik:
Dziarnowska Monika, POLSERVICE Sp.z o.o.
Fig. 1
2
188 249
Nawijarka kabla samonawijająca
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nawijarka kabla samonawijająca z płytą podstawową, posiadająca bęben kablowy
osadzony na czopie łożyskowym, znamienna tym, że w mające kształt litery U korytko płyty
podstawowej (1), utworzone przez drugą ściankę obwodową (19), drugą ściankę pierścieniową (20) i trzecią ściankę obwodową (21), wchodzi króciec obwodowy (39) bębna kablowego (3),
przy czym komora (6) płyty podstawowej (1) przylega do okienka (26) trzeciej ścianki obwodowej (21) i przyjmuje sprężynę nawijającą (8), zamocowaną na króćcu obwodowym (39),
przy czym trzecia ścianka obwodowa (21) zawiera co najmniej jedno dalsze okienko (28),
przez które przechodzi rolka hamująca (11) i przylega do wewnętrznej powierzchni króćca
obwodowego (39), a środkowa ścianka pierścieniowa (22) płyty podstawowej (1) przyjmuje
pierścienie stykowe (1 2 , 13) i niesie czop łożyskowy (2) zaś ścianka pierścieniowa (40) bębna
kablowego (3) niesie styki ślizgowe (14,15).
2. Nawijarka kabla według zastrz. 1, znamienna tym, że sprężyna nawijająca (8) jest
zamocowana na czopie środkowym (24) komory (6).
3. Nawijarka kabla samonawijająca według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że obydwa
styki ślizgowe (14, 15) są wykonane jednakowo oraz że główki stykowe (55) styków ślizgowych są położone naprzeciw siebie w przybliżeniu diametralnie.
4. Nawijarka kabla według zastrz. 3, znamienna tym, że pierścienie stykowe (1 2 , 13) są
wymienne i zawierają kołki wtykowe (33) zwłaszcza w postaci płaskich wtyczek.
5. Nawijarka kabla według zastrz. 1, znamienna tym, że po przeciwległej względem
czopa łożyskowego (2) stronie płyty podstawowej (1) ma prowadnicę promieniową (27)
dźwigni hamulcowej (9), przy czym dźwignia hamulcowa (9) zawiera skierowane symetrycznie do prowadnicy (27) szczeliny (54, 56) do prowadzenia czopa (52) rolki hamulcowej (11).
6. Nawijarka kabla według zastrz. 5, znamienna tym, że dźwignia hamulcowa (9) jest
wciśnięta w kierunku osiowym w prowadnicę (27) i płytę podstawową (1) i jest unieruchomiona przez żebra prowadnicze (50) i noski ustalające (51).
7. Nawijarka kabla według zastrz. 5 albo 6, znamienna tym, że pomiędzy dźwignią
hamulcową (9) i skierowanym promieniowo czopem (31) płyty podstawowej (1) wsparta jest
sprężyna naciskowa (10), działająca w kierunku promieniowym.
8. Nawijarka kabla według zastrz. 1, znamienna tym, że obciążniki odśrodkowe (16),
prowadzone w prowadnicach promieniowych (38) kołnierza (36) bębna kablowego (3), obejmują szczelinami (56) elementy ustalające (53) prowadnic (38).
9. Nawijarka kabla według zastrz. 1, znamienna tym, że wewnątrz rdzenia bębna kablowego znajdują się elementy zaciskające do odciążania naciągu.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest nawijarka kabla samonawijająca z płytą podstawową, posiadająca bęben kabla osadzony na czopie łożyskowym.
Tego rodzaju nawijarka kabla jest znana z niemieckiego opisu patentowego DE 4025409 C 1.
Bęben kablowy jest w niej wykonany jako wieloczęściowy i przez to układ części funkcjonalnych,
takich jak sprężyna nawijająca, hamulec i pierścienie ślizgowe jest kosztowny.
Celem wynalazku jest opracowanie stabilnej i zwartej konstrukcji wszystkich części
funkcjonalnych na płycie podstawowej oraz układ stykowy, złożony z niewielkiej liczby oddzielnych elementów.
W nawijarce według wynalazku w mające kształt litery U korytko płyty podstawowej,
utworzone przez drugą ściankę obwodową drugą ściankę pierścieniową i trzecią ściankę obwodową wchodzi króciec obwodowy bębna kablowego, a komora płyty podstawowej przyle-
188 249
3
ga do okienka trzeciej ścianki obwodowej i podtrzymuje sprężynę nawijającą, zamocowaną na
króćcu obwodowym, przy czym trzecia ścianka obwodowa zawiera co najmniej jedno dalsze
okienko, przez które przechodzi rolka hamująca i przylega do wewnętrznej powierzchni króćca obwodowego, przy czym środkowa ścianka pierścieniowa płyty podstawowej przyjmuje
pierścienie stykowe i niesie czop łożyskowy oraz że ścianka pierścieniowa bębna kablowego
niesie styki ślizgowe.
Korzystnie, sprężyna nawijająca jest zamocowana na czopie środkowym komory.
Korzystnie, obydwa styki ślizgowe są wykonane jednakowo oraz że główki stykowe
styków ślizgowych są położone naprzeciw siebie w przybliżeniu diametralnie.
Korzystnie, pierścienie stykowe są wymienne i zawierają kołki wtykowe zwłaszcza w postaci płaskich wtyczek.
Korzystnie, po przeciwległej względem czopa łożyskowego stronie płyty podstawowej
ma prowadnicę promieniową dźwigni hamulcowej, przy czym dźwignia hamulcowa zawiera
skierowane symetrycznie do prowadnicy szczeliny do prowadzenia czopa rolki hamulcowej.
Korzystnie, że dźwignia hamulcowa jest wciśnięta w kierunku osiowym w prowadnicę
i płytę podstawową i jest unieruchomiona przez żebra prowadnicze i noski ustalające.
Korzystnie, pomiędzy dźwignią hamulcową i skierowanym promieniowo czopem płyty
podstawowej wsparta jest sprężyna naciskowa, działającą w kierunku promieniowym.
Korzystnie, obciążniki odśrodkowe, prowadzone w prowadnicach promieniowych kołnierza bębna kablowego, obejmują szczelinami elementy ustalające prowadnic.
Korzystnie, wewnątrz rdzenia bębna kablowego znajdują się zaciskające elementy do
odciążania naciągu.
Wynalazek różni się od stanu techniki tym, że wszystkie części funkcjonalne są podtrzymywane przez płytę podstawową, przy czym siły hamowania rolki hamującej i siły rozciągające sprężyny nawijającej są przenoszone w obrębie płyty podstawowej na króciec obwodowy bębna kablowego, tak, że podczas pracy nawijarki kabla występują jedynie niewielkie
momenty siły. Układ pierścieni stykowych z naformowanymi kołkami wtykowymi lub wtyczkami płaskimi na płycie podstawowej ma tę zaletę, że pierścienie stykowe można łatwo wymieniać, gdy pożądany jest inny rodzaj przyłączania, np. płaskie wtyczki o innej grubości lub
z innego materiału.
Niezawodne odebranie i przymocowanie sprężyny nawijającej osiąga się dzięki temu, że
sprężyna nawijająca jest zamocowana na środkowym czopie komory.
Równomierne obciążenie pierścieni ślizgowych uzyskuje się w ten sposób, że obydwa
styki ślizgowe są wykonane jednakowo oraz że główki stykowe styków ślizgowych leżą naprzeciwko siebie w przybliżeniu diametralnie.
Stabilne wykonanie hamulca i łatwą dostępność osiąga się dzięki temu, że po przeciwległej względem czopa łożyskowego stronie płyty podstawowej przewidziana jest promieniowa prowadnica dźwigni hamulcowej oraz że dźwignia hamulcowa zawiera skierowane symetrycznie do prowadnicy szczeliny do prowadzenia czopa rolki hamulcowej. Hamulec jest
montowalny z wolnej strony płyty podstawowej i każdorazowo wymienialny. Dzięki temu
uszkodzony hamulec daje się szybko wymienić.
Łatwy montaż i demontaż hamulca ułatwia jego wymianę dzięki temu, że dźwignia hamulcowa jest wciskana w kierunku osiowym w prowadnicę i płytę podstawowa i unieruchamiana przez żebra prowadnicze i występy unieruchamiające.
Naprężenie wstępne dźwigni hamulcowej w pozycji hamowania zostaje zapewnione
przez to, że pomiędzy dźwignią hamulcową a skierowanym promieniowo czopem płyty podstawowej wsparta jest sprężyna naciskowa, działająca w kierunku promieniowym.
Ustalanie i ograniczanie drogi obciążników odśrodkowych osiąga się dzięki temu, że
obciążniki odśrodkowe, prowadzone w prowadnicach promieniowych kołnierza bębna kablowego, obejmują szczelinami elementy unieruchamiające prowadnic.
Proste i niezawodne odciążenie rozciągowe uzyskano w ten sposób, że wewnątrz rdzenia bębna kablowego znajdują się elementy zaciskowe do odciążania rozciągania.
Wynalazek zostanie objaśniony bliżej w oparciu o przykład wykonania uwidoczniony na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok rozstrzelony nawijarki kabla od strony płyty pod-
4
188 249
stawowej, fig. 2 - widok rozstrzelony nawijarki kabla od strony bębna kablowego, fig. 3 - widok
płyty podstawowej nawijarki kabla, fig. 4 - odpowiedni widok z odjętą dźwignią hamulcową, fig.5
- widok osiowy bębna kablowego, a fig. 6 - przekrój osiowy przez nawijarkę kabla.
Nawijarka kabla zawiera następujące główne części: płytę podstawową 1 z wydrążonym
czopem łożyskowym 2, bęben kablowy 3 z osadzoną na czopie łożyskowym 2 piastą 4, zamknięcie tulejowe 5 z hakiem ustalającym 57 do przytrzymywania bębna kablowego 3 lub
jego piasty 4 na czopie łożyskowym 2, osadzoną w komorze 6 płyty podstawowej 1 rolkę 7 ze
sprężyną nawijającą 8, osadzoną w prowadnicy promieniowej 27 płyty podstawowej 1 dźwignię hamulcową 9 ze sprężyną naciskową 10 i rolką hamującą 11, a także elektryczne części
funkcjonalne, takie jak dwa pierścienie stykowe 12, 13 oraz dwa sprężynujące styki ślizgowe 14,
15. Komora 6 i prowadnica 27 są otwarte po stronie płyty podstawowej 1, przeciwległej
względem czopa łożyskowego 2. W kołnierzu 36 bębna kablowego 3 są prowadzone i przytrzymywane obciążniki odśrodkowe 16.
Te główne części nawijarki kabla zostaną objaśnione poniżej w szczegółach.
Płyta podstawowa 1 stanowi nośny element konstrukcyjny nawijarki kabla i jest zamontowana w nie uwidocznionej tu obudowie i w niej unieruchomiona lub w inny sposób przytrzymywana. Płyta podstawowa 1 zawiera zewnętrzną płaszczową pierwszą ściankę obwodową 17, ustawioną w płaszczyźnie promieniowej pierwszą ściankę pierścieniową 18, następną
płaszczową drugą ściankę obwodową 19, przy czym obydwie ścianki obwodowe 17, 19 przylegają każdorazowo w przeciwnych kierunkach do pierwszej ścianki pierścieniowej 18, drugą
położoną w płaszczyźnie promieniowej ściankę pierścieniową 20, wewnętrzną płaszczową
trzecią ściankę obwodową 21, która wraz z drugą ścianką pierścieniową 20 i drugą ścianką
obwodową 19 tworzy korytko o przekroju w kształcie litery U, trzecią promieniową ściankę
pierścieniową 22 oraz środkowy czop łożyskowy 2 na piastę 4 bębna kablowego 3.
Po przeciwległej względem czopa łożyskowego 2 stronie płyty podstawowej 1 znajduje
się, w obszarze pierwszej ścianki pierścieniowej 18, okrągła komora 6, w której środku wykonany jest wydrążony czop 24 z położonym od strony czoła noskiem ustalającym 25. Ścianka komory 6 styka się z drugą ścianką obwodową 19. W obszarze stykania się w drugiej
ściance obwodowej 19 i ściance komory 6 wykonane jest okienko 26.
Również po wymienionej stronie płyty podstawowej 1 znajduje się w obszarze pierwszej
i drugiej ścianki pierścieniowej 18 i 20 skierowana promieniowo, profilowana prowadnica 27
dźwigni hamulcowej 9, która żebrami prowadniczymi 50, noskami ustalającymi 51 i czopami 52
wchodzi w szczeliny 29 lub podcięcia i wybrania prowadnicy 27. Z żeber prowadniczych 50
i nosków ustalających 51 jest każdorazowo widoczny tylko jeden po jednej stronie dźwigni
hamulcowej 9. Po obu stronach prowadnicy 27 w wewnętrznej trzeciej ściance obwodowej 21
wykonane są okienka 28 na rolkę hamującą 11, z których na fig. 2 widoczne jest jedno okienko 28 dla jednego kierunku nawijania kabla. Drugie z tych okienek 28 znajduje się w kierunku
obwodowym symetrycznie względem szczeliny 29 prowadnicy 27. Do końca każdego okienka 28,
zwróconego ku prowadnicy 27, przylega każdorazowo skierowana w przybliżeniu promieniowo ścianka 30. Na przedłużeniu 32 tulei łożyskowej 2 uformowany jest skierowany na
prowadnicę 27 czop promieniowy 31 do odbioru sprężyny naciskowej 10. Dźwignia hamulcowa 9 jest wstawiona w kierunku osiowym w prowadnicę 27 i w niej unieruchomiona przez
żebra prowadnicze 50 i nosek ustalający 51 oraz poddana wstępnemu działaniu i zabezpieczeniu przez sprężynę naciskową 10 w pozycji hamowania. Dźwignia hamulcowa jest demontowalna w kierunku osiowym. Może być ona zatem każdorazowo wymieniona po uszkodzeniu.
W trzecią ściankę pierścieniową 22 wpuszczone są obydwa pierścienie stykowe 12 i 13,
które niosą każdorazowo kołek wtykowy lub wtyczkę płaską 33 oraz nakładki przytrzymujące 34,
które są przetknięte przez przeloty trzeciej ścianki pierścieniowej 22 i przytrzymują pierścienie
stykowe 12, 13, a także umożliwiają ich przyłączenie elektryczne. Pierścienie stykowe 12, 13
z różnych materiałów i o różnych wymiarach, zwłaszcza o różnej grubości, można zamontować w tę samą płytę podstawową 1. Na kołki wtykowe lub wtyczkę płaską 33 można bezpośrednio nasadzić tulejkę wtyczkową nie uwidocznionego tu przewodu przyłączeniowego.
Na rdzeniu nawojowym 35 bębna kablowego 3 osadzone są dwa kołnierze 36, 37. W kołnierzu 36 wykonane są dwie prowadnice kieszeniowe 38 na obciążniki odśrodkowe 16. Elementy
188 249
5
ustalające 53 każdej prowadnicy 38 wchodzą w szczeliny 54 każdego obciążnika odśrodkowego 16, tak, iż obciążniki odśrodkowe 16 mogą przemieszczać się tylko po drodze hamowania, zadanej przez szczeliny 54.
Do rdzenia nawojowego 35 przylega króciec obwodowy 39, w którym z jednej strony
zawieszona jest sprężyna nawijająca 8, która układa się podczas rozciągania kabla dokoła
króćca obwodowego 39 i której powierzchnia wewnętrzna służy z drugiej strony jako powierzchnia hamująca względem rolki hamującej 11.
Wewnątrz rdzenia nawojowego 35 promieniowo skierowana ścianka pierścieniowa 40
niesie piastę 4, która jest dopasowana do czopa łożyskowego 2. Na ściance pierścieniowej 40
umieszczone jest również urządzenie odciążające przy rozciąganiu, jak to jest widoczne z widoku
na fig. 5. W rdzeniu nawojowym 35 przewidziane są dwa przeloty 42 dla przeciwnych kierunków nawijania kabla przyłączowego 43. Kabel przyłączowy 43 jest zaciskany przez żebra
przytrzymujące 44, szczęki zaciskowe 45 i noski 46 oraz utrzymywany w danym położeniu.
Końce przewodowe 47 zawierają tulejki wtyczkowe 48, które są nasadzone na kołki wtykowe
lub wtyczki płaskie 49 styków ślizgowych 14, 15. Styki ślizgowe 14, 15 są przytrzymywane
w ściance pierścieniowej 40 i przylegają główkami stykowymi 55 do pierścieni stykowych 12, 13
z naprężeniem wstępnym. Styki ślizgowe 14, L5 są wykonane jednakowo. Główki stykowe 55
są położone naprzeciw siebie w przybliżeniu diametralnie, tak, iż powstaje równomierny nacisk stykowy na pierścienie stykowe 12, 13. Po zmontowaniu tych części zamknięcie 5 zostaje
wciśnięte w wydrążony czop łożyskowy 2 i unieruchomione przez haki ustalające 57.
Dźwignia hamulcowa 9 wchodzi żebrami prowadniczymi 50, noskami prowadniczymi 51
i czopami prowadniczymi 52 w szczeliny 29 i inne prowadnice płyty podstawowej 1. Wskutek
tego dźwignia hamulcowa 9 jest prowadzona w kierunku promieniowym. Sprężyna naciskowa 10
wspiera się na czopie 31 płyty podstawowej 1 i o dźwignię hamulcową 9 i napręża wstępnie
dźwignię hamulcową 9 w pozycji hamowania. Każdorazowo w danej szczelinie 56 dźwigni
hamulcowej 9 jest prowadzony czop 58 rolki hamującej 11. Szczeliny 56 są nachylone względem siebie i względem ścianek 30. W pozycji hamowania jest wprawdzie możliwe wyciągnięcie kabla przyłączowego, lecz bęben kablowy 3 jest zahamowany przez rolkę hamującą 11, a tym
samym nieczynna jest sprężyna nawijająca 8. Przez uruchomienie dźwigni hamulcowej 9
przeciw naprężeniu sprężyny hamulec zostaje zwolniony, tak, iż sprężyna nawijająca 8 może
stać się czynna.
6
188 249
Fig. 2
188 249
Fig. 4
7
8
188 249
Fig.5
188 249
9
Fig.6
10
188 249
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
626 Кб
Теги
pl188249b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа