close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL188988B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188988
(13) B1
( 21 ) Numer zgłoszenia:
337316
( 22 ) Data zgłoszenia:
08.06.1998
(51 ) IntCl7
A61M 15/00
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
08.06.1998, PCT/EP98/03377
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
17.12.1998, W098/56444,
PCT Gazette nr 50/98
( 54)
( 30)
Dozownik do dozowania lekarstwa
Pierwszeństwo:
(73)
10.06.1997,GB,9711889.7
16.10.1997,GB,9721875.4
(72)
(43)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL
188988
B1
31.05.2005 WUP 05/05
( Dozownik do dozowania lekarstwa
57)1.
zawierający obudowę ze wspornikiem oraz
pojemnik umieszczany co najmniej częściowo wewnątrz obudowy, posiadający
człon wylotowy, przy czym pojemnik
przemieszcza się względem obudowy
umożliwiając dozowanie z niego, zaś człon
wylotowy jest połączony ze wspornikiem
dla zapobiegania ich wzajemnym ruchom,
który to dozownik zawiera także wskaźnik
zadziałania, znamienny tym, że wskaźnik
zadziałania (13) jest umieszczony wewnątrz
obudowy (1), a pojemnik (2) i wskaźnik zadziałania (13) są powtarzalnie wyjmowalne
z obudowy (1) jako jeden zespół, przy czym
wskaźnik zadziałania (13) jest połączony
z pojemnikiem (2) w sąsiedztwie członu
wylotowego (4 ).
Twórcy wynalazku:
Paul Kenneth Rand, Ware, GB
Peter John Brand, Ware, GB
James William Godfrey, Ware, GB
Stanley George Bonney, Ware, GB
Zgłoszenie ogłoszono:
14.08.2000 BUP 16/00
(45)
Uprawniony z patentu:
GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB
(74)
Pełnomocnik:
Balińska Ewa, POLSERVICE Sp. z 0.0.
FIG. 2
2
188 988
Dozownik do dozowania lekarstwa
Zastrzeżenia
patentowe
1. Dozownik do dozowania lekarstwa zawierający obudowę ze wspornikiem oraz pojem nik umieszczany co najmniej częściowo wewnątrz obudowy, posiadający człon wylotowy,
przy czym pojemnik przemieszcza się względem obudowy umożliwiając dozowanie z niego,
zaś człon wylotowy jest połączony ze wspornikiem dla zapobiegania ich wzajemnym ruchom,
który to dozownik zawiera także wskaźnik zadziałania, znamienny tym, że wskaźnik zadziałania (13) jest umieszczony wewnątrz obudowy (1), a pojemnik (2) i wskaźnik zadziałania (13) są
powtarzalnie wyjmowalne z obudowy (1) jako jeden zespół, przy czym wskaźnik zadziałania (13)
jest połączony z pojemnikiem (2) w sąsiedztwie członu wylotowego (4).
2. Dozownik według zastrz. 1, znamienny tym, że wskaźnik zadziałania (13) jest połączony z członem wylotowym (4).
3. Dozownik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że wskaźnik zadziałania (13) jest zaopatrzony w człon chwytowy (10), który jest połączony z częścią szyjkową pojemnika (2).
4. Dozownik według zastrz. 3, znamienny tym, że część szyjkowa jest w sąsiedztwie
i/lub na członie wylotowym (4).
5. Dozownik według zastrz. 3, znamienny tym, że pojemnik (2) ma postać opakowania aerozolowego.
6. Dozownik według zastrz. 1, znamienny tym, że ponadto obudowa (1) dozownika
posiada wylot, korzystnie w postaci ustnika (3).
7. Dozownik według zastrz. 6, znamienny tym, że posiada ponadto otwór (7), przez
który, korzystnie, dozowane dawki przechodzą z pojemnika (2) do wylotu.
8. Dozownik według zastrz. 1 albo 5, albo 7, znamienny tym, że pojemnik (2) zawiera
zespół dostarczający mierzone dawki.
9. Dozownik według zastrz. 1, znamienny tym, że wskaźnik zadziałania (13) posiada
wskaźnik ilości dawek zużytych lub pozostających w pojemniku.
10. Dozownik według zastrz. 1, znamienny tym, że wskaźnik zadziałania (13) zawiera
mechanizm przestawiający, uruchamiany określonym ruchem pojemnika (2) względem obudowy (1).
11. Dozownik według zastrz. 10, znamienny tym, że mechanizm przestawiający zawiera sprzęgło poślizgowe, umożliwiające kompensację nadmiernego przesuwu pojemnika (2)
względem obudowy (1).
12. Dozownik według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że mechanizm przestawiający zawiera zespół przestawiający wskaźnik zadziałania (13) za pom ocą ustalonego ruchu obrotowego pierwszego członu napędzanego przez przemieszczenie względem drugiego członu
podczas uruchomienia dozownika.
13. Dozownik według zastrz. 12, znamienny tym, że drugi człon pozostaje nieruchomy
względem obudowy (1) podczas uruchamiania dozownika.
14. Dozownik według zastrz. 12, znamienny tym, że pierwszy człon zawiera kółko napędu (14) z uzębieniem umieszczone na wałku za pośrednictwem sprzęgła poślizgowego,
a drugi człon zawiera postument, korzystnie w postaci zębatki (17).
15. Dozownik według zastrz. 13 albo 14, znamienny tym, że pierwszy człon zawiera
jarzmo (16) sprzęgające się z drugim członem poprzez sprzęgło poślizgowe.
16. Dozownik według zastrz. 15, znamienny tym, że sprzęgło poślizgowe zawiera mechanizm napędu tarciowego.
17. Dozownik według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera zespół uruchamiający uruchamiany w odpowiedzi na wdech użytkownika.
18. Dozownik według zastrz. 1 albo 2, albo 9, albo 10, znamienny tym, że wskaźnik
zadziałania (13) posiada mechaniczny mechanizm wskazujący zadziałanie.
19. Dozownik według zastrz. 1 albo 2, albo 9, albo 10, znamienny tym, że wskaźnik
zadziałania (13) posiada elektromechaniczny mechanizm wskazujący zadziałanie.
188 988
3
20. Dozownik według zastrz. 1 albo 2, albo 9, albo 10, znamienny tym, że pojemnik (2)
zawiera lek wybrany z grupy obejmującej albuterol, propionian flutikazonu, dwupropionian
beclometazonowy i wszystkie ich sole oraz solwaty, a także wszystkie ich mieszaniny.
21. Dozownik według zastrz. 20, znamienny tym, że lek zawiera ksynafonian salmeterolu.
22. Dozownik według zastrz. 20, znamienny tym, że lek zawiera propionian flutikazonu.
23. Dozownik według zastrz. 20, znamienny tym, że lek zawiera kombinację ksynafonianu salmeterolu i propionianu flutikazonu.
*
*
*
Wynalazek dotyczy dozownika do dozowania lekarstwa, w szczególności inhalatorów
odmierzanej dawki, do podawania pacjentowi lekarstw w opakowaniu aerozolowym.
Znane są urządzenia inhalacyjne do podawania pacjentom lekarstw w aerozolu, na przykład przy leczeniu oskrzeli. Znane jest również stosowanie terapii, w których stosowane są
lekarstwa, które występują w aerozolu i są podawane pacjentom za pom ocą inhalatora zawierającego opakowanie aerozolowe. Inhalator ma kształt rurkowej obudowy bądź tulei, w której
umieszcza się opakowanie aerozolowe i zawiera rurkę wylotową tw orzącą wyprowadzenie
z obudowy. Opakowania aerozolowe stosowane w takich inhalatorach dostarczają określoną
dawkę lekarstwa po każdym zadziałaniu członu zaworu wylotowego w jednym końcu, otwieranego poprzez wciśnięcie członu zaworu przy nieruchomym pojemniku, lub poprzez wciśnięcie pojemnika przy nieruchomym członie zaworu. W tym zastosowaniu opakowanie aerozolowe wkłada się w rurkową obudowę, łącząc człon zaworu wylotowego pojemnika poprzez
wspornik z rurką wylotową, na przykład dyszą lub ustnikiem. Przy dawkowaniu lekarstw, na
przykład w leczeniu oskrzeli, pacjent przytrzymuje obudowę mniej więcej w pionowym położeniu, a ustnik lub dyszę inhalatora umieszcza się w ustach albo nosie pacjenta. Wciśnięcie
opakowania aerozolowego w kierunku wspornika powoduje dozowanie z dawki lekarstwa,
które następnie wdycha pacjent.
Jednakże przy stosowaniu takich znanych urządzeń pacjent nie może określić ile lekarstwa pozostało w pojemniku. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że zażywający dawkę
lekarstwa pacjent z dolegliwością na przykład skurczu oskrzeli zauważy, że pojemnik jest
pusty i nie dawkuje lekarstwa, ponieważ jego objętość została wyczerpana.
Znane jest opakowanie aerozolowe ujawnione w amerykańskim opisie patentowym
nr US 4817822, w którym przedstawiono opakowanie aerozolowe typu opisanego powyżej,
z urządzeniem wskazującym dawkę, które w pierwszym przykładzie wykonania jest rozłącznie zamocowane do końca wystającej części opakowania aerozolowego. Mechanizm licznika
dawki umieszczono w obudowie, która wystaje na końcu opakowania aerozolowego wzdłuż
zewnętrznej rurkowej obudowy. W przypadku inhalatorów z lekarstwem istotne jest wyraźne
oznaczenie zawartości opakowania aerozolowego, aby pacjent dokładnie wiedział jakie to jest
lekarstwo. Wadą wynikającą z takiego usytuowania urządzenia wskazującego dawkę jest
przynajmniej częściowe zasłanianie aerozolowego opakowania oraz obudowa utrudniająca
etykietowanie.
Ponadto, jeśli urządzenie wskazujące dawkę jest rozłącznie umieszczone na opakowaniu aerozolowym może nastąpić odłączenie i oddzielne użycie pojemnika, lub przestawienie
mechanizmu, co prowadzi do błędnego odczytu przy ponownym umieszczeniu na dozowniku.
Jeśli pacjent stosuje kilka różnych inhalatorów, może to prowadzić nawet do zamocowania
urządzenia wskazującego na niewłaściwym dozowniku.
W drugim przykładzie wykonania ujawnionym w opisie patentowym nr US 4817822
mechanizm urządzenia wskazującego dawkę umieszczono wewnątrz obudowy, a do napędu
zastosowano człon napędowy zamocowany do opakowania aerozolowego. W tym przykładzie
raz zamocowane w obudowie opakowanie aerozolowe nie może być wyjęte. Utrudnia to bardzo czyszczenie obudowy. Nawet gdyby pojemnik był wyjmowany, mechanizm urządzenia
wskazującego nie będzie odporny na uszkodzenie przy myciu wodą, lub roztworem mydła,
zastosowaniu środka odkażającego albo bakteriobójczego. Jest to istotne gdyż strugi wielu
preparatów aerozolowych tworzą pozostałości, na których może osiadać kurz i cząstki brudu.
4
188 988
Niektóre z nich stanowią pożywkę dla rozwoju niepożądanych mikroorganizmów. Niezauważone, mogą stanowić poważne źródło infekcji dla pacjenta i często będą wprowadzać czynniki
chorobotwórcze do przewodu oddechowego.
W publikacji zgłoszenia międzynarodowego nr W 096/16686 ujawniono opakowanie
aerozolowe, w którym zastosowano elektroniczny mechanizm urządzenia wskazującego dawkę, a w członie napędowym zastosowano mikrowyłącznik wstawiony w ścianę obudowy.
Elektroniczny mechanizm zliczający i mikrowyłącznik umieszczono w hermetycznej obudowie. Jednakże tego rodzaju elektroniczne zespoły są stosunkowo drogie w porównaniu z ich
odpowiednikami mechanicznymi, typowo ich wytworzenie kosztuje pięcio lub sześciokrotnie
drożej, zależnie od jakości produkcji. Koszt ten może być wygórowany i zasadniczo musi
pokrywać go odbiorca.
W amerykańskim opisie patentowym nr US 5482030 ujawniono dozownik aerozolowy
posiadający mechaniczne urządzenie wskazujące dawkę umieszczone w obudowie i połączone do obudowy w sąsiedztwie rurki wylotowej zamontowanego opakowania aerozolowego.
Konstrukcja mechaniczna utrudnia tu uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się wilgoci, a więc znowu dozownik ten jest trudny do umycia bez uszkodzenia mechanizmu urządzenia wskazującego dawkę.
Występuje wiele różnych wyrobów farmaceutycznych sprzedawanych w opakowaniach
aerozolowych, wymagających zastosowania korpusów pojemnika i zaworów o różnych wymiarach, zgodnie z warunkami. Normalne jest zatem występowanie odmian wymiarowych dla
różnych opakowań aerozolowych. Nawet w przypadku tych samych wyrobów mogą występować różnice wymiarowe wynikające z tolerancji produkcyjnych. Wspólnym problemem dla
wszystkich urządzeń wskazujących dawkę omówionych powyżej jest to, że mechanizm
wskaźnika uruchamiany przełącznikiem reagującym na względne przemieszczenie pomiędzy
korpusem pojemnika i obudową, nie zawiera żadnych środków kompensujących zmiany wymiarowe pomiędzy różnymi opakowaniami aerozolowymi. W związku z tym opisane wskaźniki muszą być dostosowane wymiarowo do użytego z nimi wyrobu, a więc nie będą zamienne dla innych wyrobów. Ponadto, aby wskaźniki dawki pracowały poprawnie, wymagane jest
zachowanie dokładności wymiarowej opakowania aerozolowego i obudowy.
Dozownik do dozowania lekarstwa zawierający obudowę ze wspornikiem oraz pojemnik umieszczany co najmniej częściowo wewnątrz obudowy, posiadający człon wylotowy,
przy czym pojemnik przemieszcza się względem obudowy umożliwiając dozowanie z niego,
zaś człon wylotowy jest połączony ze wspornikiem dla zapobiegania ich wzajemnym ruchom,
który to dozownik zawiera także wskaźnik zadziałania, według wynalazku charakteryzuje się
tym, że wskaźnik zadziałania jest umieszczony wewnątrz obudowy, a pojemnik i wskaźnik
zadziałania są powtarzalnie wyj mowa! ne z obudowy jako jeden zespół, przy czym wskaźnik
zadziałania jest połączony z pojemnikiem w sąsiedztwie członu wylotowego.
Korzystnie, dozownik ma wskaźnik zadziałania, który jest połączony z członem wylotowym.
Korzystnie, wskaźnik zadziałania jest zaopatrzony w człon chwytowy, który jest połączony z częścią szyjkową pojemnika.
Korzystnie, część szyjkowa dozownika jest w sąsiedztwie i/lub na członie wylotowym.
Korzystnie, pojemnik ma postać opakowania aerozolowego.
Korzystnie, obudowa dozownika posiada wylot, korzystnie w postaci ustnika.
Korzystnie, dozownik posiada ponadto otwór, przez który, korzystnie, dozowane dawki
przechodzą z pojemnika do wylotu.
Korzystnie, pojemnik zawiera zespół dostarczający mierzone dawki.
Korzystnie, wskaźnik zadziałania posiada wskaźnik ilości dawek zużytych lub pozostających w pojemniku.
Korzystnie, wskaźnik zadziałania zawiera mechanizm przestawiający, uruchamiany
określonym ruchem pojemnika względem obudowy.
Korzystnie, mechanizm przestawiający zawiera sprzęgło poślizgowe, umożliwiające
kompensację nadmiernego przesuwu pojemnika względem obudowy.
188 988
5
Korzystnie, mechanizm przestawiający zawiera zespół przestawiający wskaźnik zadziałania za pomocą ustalonego ruchu obrotowego pierwszego członu napędzanego przez przemieszczenie względem drugiego członu podczas uruchomienia dozownika.
Korzystnie, drugi człon dozownika pozostaje nieruchomy względem obudowy podczas
uruchamiania dozownika.
Korzystnie, pierwszy człon dozownika zawiera kółko napędu z uzębieniem umieszczone na wałku za pośrednictwem sprzęgła poślizgowego, a drugi człon zawiera postument, korzystnie w postaci zębatki.
Korzystnie, pierwszy człon zawiera jarzmo sprzęgające się z drugim członem poprzez
sprzęgło poślizgowe.
Korzystnie, sprzęgło poślizgowe zawiera mechanizm napędu tarciowego.
Korzystnie, dozownik zawiera zespół uruchamiający uruchamiany w odpowiedzi na
wdech użytkownika.
Korzystnie, dozownik ma wskaźnik zadziałania, który posiada mechaniczny mechanizm
wskazujący zadziałanie.
Korzystnie, wskaźnik zadziałania posiada elektromechaniczny mechanizm wskazujący
zadziałanie.
Korzytsnie, pojemnik dozownika zawiera lek wybrany z grupy obejmującej albuterol,
propionian flutikazonu, dwupropionian beclometazonowy i wszystkie ich sole oraz solwaty,
a także wszystkie ich mieszaniny.
Korzystnie, lek zawiera ksynafonian salmeterolu.
Korzystnie, lek zawiera propionian flutikazonu.
Korzystnie, lek zawiera kombinację ksynafonianu salmeterolu i propionianu flutikazonu.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest opracowanie dozownika posiadającego
wskaźnik zadziałania, w którym wyeliminowano wady urządzeń znanych ze stanu techniki.
Ponadto zaproponowany dozownik z punktu widzenia pacjenta dokładnie przypomina znane
dozowniki występujące na rynku, pod względem wyglądu zewnętrznego oraz działania.
Zalety rozwiązania według wynalazku wynikają z faktu, że w dozowniku do dozowania
lekarstwa występuje obudowa ze wspornikiem, pojemnik umieszczany w obudowie i posiadający człon wylotowy, przy czym pojemnik przemieszcza się w obudowie i łączy ze wspornikiem zapobiegając wzajemnemu ruchowi między nimi. Wskaźnik zadziałania jest włożony
w obudowę, przy czym pojemnik i wskaźnik zadziałania wyjmuje się rozłącznie z obudowy
jako pojedynczy zespół.
Wskaźnik zadziałania łączy się z pojemnikiem w sąsiedztwie członu wylotowego. Korzystniej, wskaźnik zadziałania łączy się z członem wylotowym.
Ponadto zaletą rozwiązania jest również to, że wskaźnik zadziałania zaopatrzono
w człon chwytowy, który łączy się z szyjkową częścią pojemnika. Korzystnie, szyjkową część
występuje w sąsiedztwie członu wylotowego, lub na członie wylotowym, zaś pojemnik jest
opakowaniem aerozolowym.
Obudowa posiada wylot, korzystnie w postaci ustnika, a w dozowniku wykonano przelotowy otwór, poprzez który dozowane dawki mogą przechodzić z pojemnika do wylotu.
Zaletą rozwiązania jest to, że pojemnik dostarcza odmierzane dawki, zaś urządzenie
wskazujące pokazuje ilość dawek zużytych, lub pozostających w pojemniku.
W urządzeniu wskazującym występuje mechanizm podziałowy, który jest napędzany ruchem opakowania aerozolowego względem obudowy.
W mechanizmie podziałowym zastosowano sprzęgło poślizgowe, umożliwiające i kompensujące nadmierny ruch (przestawienie poza zakresem roboczym) opakowania aerozolowego względem obudowy.
Dzięki zastosowaniu sprzęgła poślizgowego możliwe jest zastosowanie jednego rozmiaru wskaźnika zadziałania, który współpracuje z zaworami i napędami w szerokim zakresie
tolerancji wykonawczych i pasuje do asortymentu dozowników wykonywanych w różnych
rozmiarach.
Mechanizm podziałowy przestawia wskaźnik zadziałania z wykorzystaniem ruchu obrotowego pierwszego członu napędzanego względem drugiego członu, podczas działania dozownika aerozolowego.
6
188 988
Podczas działania dozownika aerozolowego drugi człon pozostaje nieruchomy względem obudowy, a pierwszy człon utworzono jako kółko napędu umieszczone na wałku przechodzącym poprzez sprzęgło poślizgowe, przy czym korzystnie drugi człon utworzono jako
zębatkę. Alternatywnie, pierwszy człon utworzono jako jarzmo, a drugi jako postument połączony z jarzmem poprzez sprzęgło poślizgowe.
Według wynalazku, w korzystnym wariancie sprzęgło poślizgowe tworzy mechanizm
napędu tarciowego, zaś dozownik jest inhalatorem napędzanym przez oddech, który uruchamia się przy wdechu użytkownika.
Szczególne zalety wykazuje rozwiązanie według wynalazku, w którym dozownik aerozolowy posiada obudowę, w której umieszcza się rozłącznie pojemnik, wylot prowadzący
z obudowy i wspornik w obudowie przystosowany do umieszczenia członu wylotowego pojemnika posiadający otwór, przez który zawartość pojemnika może przechodzić do wylotu.
Człon wylotowy dozownika tkwi nieruchomo we wsporniku obudowy, a korpus pojemnika
przemieszcza się względem wylotu i obudowy, dozując zawartość w odmierzonych dawkach
ponadto dozownik posiada urządzenie wskazujące ze wskaźnikiem dawki, który pokazuje
ilość dawek zużytych lub pozostających w pojemniku. Urządzenie dozujące jest szczelnie
połączone z pojemnikiem w sąsiedztwie członu wylotowego, dzięki czemu pojemnik i urządzenie wskazujące można wyjąć z obudowy jako pojedynczy zespół.
Zalety rozwiązania według wynalazku wynikają także z zastosowania urządzenia wskazującego zadziałanie, do zastosowania z dozownikiem utworzonym przez obudowę oraz pojemnik, umieszczanego wewnątrz obudowy posiadającej człon wylotowy, przy czym urządzenie wskazujące zadziałanie zawiera środki mocowania do pojemnika.
Środki mocowania utworzono przez człon chwytowy, który nieruchomo łączy część
szyjkową utworzoną wokół pojemnika. W korzystnym wykonaniu, część szyjkowa występuje
na połączeniu pomiędzy pojemnikiem i członem wylotowym.
Zalety rozwiązania według wynalazku polegają również na tym, że w urządzeniu wskazującym zadziałanie występuje wskaźnik zadziałania pokazujący ilość dawek zużytych lub
pozostających w pojemniku. Urządzenie wskazujące zadziałanie zawiera środki mocowania,
umożliwiające szczelne połączenie pojemnika w sąsiedztwie członu wylotowego.
Mocowanie urządzenia wskazującego zadziałanie do pojemnika w sąsiedztwie członu
wylotowego umożliwia wykorzystanie fizycznych wymiarów zagniatanej nasadki zaworu
standardowych pojemników dla uzyskania szczelnego połączenia zatrzaskowego pomiędzy
urządzeniem wskazującym dawkę i opakowaniem aerozolowym dla łatwego montażu. Zamocowanie po zmontowaniu może być łatwo rozłączone. Dzięki temu wskaźnik zadziałania podaje dokładną informację dotyczącą pojemnika, na którym jest zamontowany.
W korzystnym aspekcie dozownik jest inhalatorem odmierzonej dawki posiadającym
obudowę, w której umieszcza się rozłącznie pojemnik, wylot z obudowy, wspornik w obudowie do umieszczenia członu wylotowego pojemnika posiadający otwór, przez który zawartość
pojemnika może przechodzić do wylotu, człon wylotowy tkwi nieruchomo we wsporniku
obudowy a korpus pojemnika przemieszcza się względem wylotu i obudowy, dozując zawartość w odmierzonych dawkach oraz występuje okno, poprzez które widoczny jest wskaźnik
dawki.
Umieszczenie wskaźnika dawki w sąsiedztwie członu wylotowego pojemnika w inhalatorze odmierzonej dawki ma tę zaletę, że ponieważ urządzenie to może być bardzo podobne
wizualnie i operacyjnie do sprzedawanych obecnie inhalatorów odmierzonej dawki bez urządzeń dozujących, w związku z czym, przy przejściu na inhalator odmierzonej dawki według
wynalazku pacjenci spostrzegają niewielką zmianę w stosunku do znanych dozowników, co
będzie mieć minimalny wpływ' na pacjentów i stosowanie przez nich tego urządzenia.
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia standardowy inhalator zawierający dozownik aerozolowy, w przekroju, fig. 2 - urządzenie wskazujące dawkę według wynalazku, zamocowane do dozownika aerozolowego w inhalatorze, w przekroju, fig. 2a - urządzenie wskazujące dawkę w przykładzie wykonania,
w przekroju, fig. 3 - mechanizm zliczający zastosowany w urządzeniu wskazującym dawkę
według fig. 2, w rzucie perspektywicznym, fig. 4a, b, c, d - kolejność działania mechanizmu
licznika według fig. 3, schematycznie, fig. 5a i 5b - urządzenie wskazujące dawkę umieszczo-
188 988
7
ne w obudowie inhalatora w drugim przykładzie wykonania, w przekroju poprzecznym i podłużnym, fig. 6 - urządzenie wskazujące dawkę w trzecim przykładzie wykonania według
wynalazku, w widoku rozłożonym, fig. 7 - urządzenie wskazujące według fig. 6 wraz z opakowaniem aerozolowym w obudowie, w innym widoku rozłożonym, fig. 8 - inhalator wraz
z urządzeniem wskazującym dawkę według fig. 6 w położeniu spoczynkowym, schematycznie w przekroju i fig. 9 - inhalator według fig. 8 w położeniu roboczym, schematycznie
w przekroju.
Standardowy inhalator odmierzonej dawki pokazany na fig. 1 posiada rurkową obudowę 1,
w której może być umieszczone opakowanie aerozolowe 2. Obudowa jest otwarta na jednym
końcu (dalszej części nazywanym wierzchem urządzenia dla wygody tego opisu) i jest zamknięta na drugim. W zilustrowanym przykładzie wylot 3 ma kształt ustnika przeznaczonego
do włożenia w usta pacjenta, lecz może być zaprojektowany jako dysza do włożenia w nozdrza pacjenta.
W jednym końcu opakowania aerozolowego 2 występuje trzpień zaworu wylotowego 4.
Człon zaworowy może być wciśnięty dla uwolnienia odmierzonej dawki z opakowania aerozolowego, bądź alternatywnie, trzpień zaworowy 4 może być nieruchomy a główny korpus
ruchomy względem członu zaworowego, dla uwolnienia odmierzonej dawki.
Jak pokazano na fig. 1, opakowanie aerozolowe 2 umieszczono w obudowie i jeden koniec tego opakowania wystaje z jej otwartego wierzchu. Wewnątrz obudowy mogą występować żebra dystansowe (nie pokazano), utrzymujące odstęp zewnętrznej powierzchni opakowania 2 od wewnętrznej powierzchni obudowy 1. W dolnej części obudowy 1 wykonano
wspornik 5 posiadający otwór 6, w którym trzpień zaworu stanowiącego człon wylotowy 4
opakowania aerozolowego 2 może być umieszczony i podparty. Dragi otwór 7 wykonany we
wsporniku 5 skierowano do wnętrza wylotu, korzystnie w postaci ustnika 3. Tak więc, gdy
części te znajdują się w położeniach pokazanych na fig. 1, można wcisnąć wystającą część
opakowania aerozolowego w celu przemieszczenia opakowania względem trzpienia zaworu
stanowiącego człon wylotowy 4, co spowoduje otworzenie zaworu i uwolnienie lekarstwa
zawartego w aerozolu poprzez otwór 6 do wylotu, korzystnie w postaci ustnika 3, skąd będzie
wdychane przez pacjenta. Każde pełne wciśnięcie spowoduje uwolnienie jednej dawki z opakowania aerozolowego.
Na fig. 2 pokazano dolną część urządzenia podobnego do fig. 1, lecz z zastosowaniem
urządzenia wskazującego dawkę według wynalazku. W urządzeniu wskazującym dawkę występuje korpus 8 nieruchomo połączony z opakowaniem aerozolowym za pomocą rurkowej
części 9 z uchwytami stanowiącymi człon chwytowy 10. Rurkowa część 9 szczelnie łączy się
z obwodem nasadki zaworu 11 a człon chwytowy 10 w postaci występu otacza szyjkę 12 nasadki zaworu 11, którą formuje się podczas montażu gdy nasadka zaworu 11 jest zagniatana
na opakowaniu aerozolowym w postaci pojemnika 2. W ten sposób rurkowa część 9 i występ
tworzą szczelne połączenie ze zbiornikiem aerozolowym, który po zamontowaniu poprzez
wepchnięcie rurkowej części 9 ponad nasadką zaworu 11 nie pozwoli się łatwo rozłączyć.
Poniżej rurkowej części 9 korpus 8 tworzy obsadę 22 służącą do zamontowania mechanizmu licznika wskaźnika zadziałania 13 i kółka napędu 14. Kółko napędu 14 jest tarciowo
zamontowane na wałku napędu mechanizmu licznika 15. Kółko napędu 14 posiada liczne
ząbki lub kołki 21, które zazębiają się z licznymi wgłębieniami lub rowkami utworzonymi na
postumencie, korzystnie w postaci zębatki 17 lub stojaka zaformowanego wewnątrz obudowy 1
i wystającego z podstawy obudowy 1 równolegle do trzpienia zaworu członu wylotowego 4.
Choć w przykładzie wykonania pokazanym na fig. 2 postument, korzystnie w postaci
zębatki 17 tworzy zaformowaną część obudowy, mogą być przewidziane inne warianty,
w których postument, korzystnie w postaci zębatki 17 tworzy część samego urządzenia wskazującego dawkę. Przykładowo, na fig. 2a pokazano w uproszczeniu urządzenie wskazujące
dawkę, w którym końcówka postumentu wchodzi we wgłębienie utworzone w korpusie 8
urządzenia. Ząbki utworzone na postumencie, korzystnie w postaci zębatki 17 zazębiają się
z odpowiadającymi im ząbkami na kółku napędu 14. Sprężyna 28 wypycha postument
z wgłębienia. Natomiast występ 24 na postumencie, korzystnie w postaci zębatki 17 opiera się
o ogranicznik 26, utrzymując w ten sposób przynajmniej część postumentu, w postaci zębatki 17
wewnątrz wgłębienia.
8
188 988
Jak pokazano na fig. 3 i 4, do jarzma 16 zabierakowego mechanizmu licznika wskaźnika dawki 13 połączono wałek napędu 15. W jarzmie 16 zabierakowym występują dwa zatrzaski wychwytowe 18a i 18b umieszczone po obu stronach kółka zapadkowego 19, a jarzmo 16
zabierakowe wychyla się wokół osi wałka napędu 15 pomiędzy pierwszym położeniem pokazanym na fig. 4b, w którym zatrzask wychwytowy 18a współpracuje z jedną stroną kółka zapadkowego 19, i drugim położeniem pokazanym na fig. 4d, w którym zatrzask wychwytowy 18b
współpracuje z drugą stroną kółka zapadkowego 19. Kółko zapadkowe 19 połączono za pomocą odpowiedniego mechanizmu (na przykład, podobnego do opisanego w europejskim
patencie Nr 0280104; fig. 1 do 3, poz. 2 do 8), z trzema kółkami licznika cyfrowego 33, posiadającymi na obwodzie wydrukowane cyfry, jak opisano poniżej. Po umieszczeniu w obudowie 1
mechanizm licznika wskaźnika dawki 13 jest dość mały i mieści się po bokach i za wspornikiem 5, a zatem nie koliduje z pyłem aerozolowym wylatującym z otworu 7.
Opakowanie aerozolowe w postaci pojemnika 2 może być dostarczone pacjentowi
z zamontowanym urządzeniem wskazującym dawkę. Alternatywnie, pacjent otrzymuje obudowę 1 wraz z urządzeniem wskazującym dawkę umieszczonym jak pokazano na fig. 2,
a opakowanie aerozolowe dostarcza się oddzielnie. W tym przypadku instruuje się pacjenta
o włożeniu opakowania aerozolowego, w postaci pojemnika 2 w obudowę 1 stroną zaopatrzoną w trzpień zaworu. Po pierwszym włożeniu opakowania w obudowę rurkowa część 9 i występ 10 urządzenia wskazującego dawkę przesuwają się ponad obwodem nasadki zaworu 11
opakowania aerozolowego w postaci pojemnika 2 do położenia, w którym zatrzasną się wokół
szyjki 12. Z kolei następuje zamocowanie urządzenia do opakowania aerozolowego w postaci
pojemnika 2.
Przewidziano wprowadzenie innych środków łączenia wskaźnika dawki i opakowania,
obejmujące połączenie klejowe, zastosowanie zgrzewanych tulejek kurczliwych, formowanie
cieplne, zagniatanie, spajanie ultradźwiękowe i zastosowanie elastomerowego pierścienia
uszczelniającego o przekroju okrągłym, który jest trwale przebijany pazurkami na członie
mocowania wskaźnika dawki. W jednym z zalecanych przykładów wykonania według wynalazku korzystne są środki trwałego mocowania.
W celu uruchomienia urządzenia wciska się opakowanie aerozolowe, jak podano powyżej w odniesieniu do fig. 1. Przesunięcie opakowania aerozolowego z zamocowanym mechanizmem wskazującym dawkę wewnątrz obudowy 1 powoduje obrócenie kółka napędu 14 poprzez współdziałanie z postumentem, korzystnie w postaci zębatki 17, obracając wałek napędu 15 i jarzmo 16 zabierakowe. Wychylenie jarzma 16 zabierakowego przy obróceniu wałka
napędu 15, przestawia zatrzask wychwytowy 18a do połączenia z kółkiem zapadkowym 19
(fig. 4a), powodując stopniowy obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o pół podziałki międzyzębnej kółka zapadkowego, dopóki zatrzask wychwytowy 18a nie przesunie się dalej w tym kierunku, po czym zatrzask zajmuje położenie pomiędzy dwoma sąsiednimi ząbkami kółka zapadkowego (fig. 4b). W tym stanie wałek napędu 15 nie może się dalej
obracać i nie występuje dalszy ruch opakowania aerozolowego w obudowie 1, przez co kółko
napędu 14 dalej obraca się w wyniku zazębienia z postumentem, korzystnie w postaci zębatki 17
dzięki tarciowemu połączeniu pomiędzy kółkiem 14 i wałkiem napędu 15.
Gdy trzpień zaworu członu wylotowego 4 zostanie całkowicie wciśnięty a odmierzona
dawka lekarstwa wydostanie się z opakowania aerozolowego, opakowanie może powrócić do
początkowego położenia. Gdy opakowanie aerozolowe i urządzenie wskazujące dawkę powracają do początkowego położenia, kółko napędu 14 wraz z wałkiem napędu 15 i jarzmem 16
zabierakowym zaczynają obracać się w przeciwnym kierunku. Jarzmo 16 zabierakowe wychyla się i następuje połączenie zatrzasku wychwytowego 18b (fig. 4c), powodujące dalszy stopniowy obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o pół podziałki międzyzębnej kółka zapadkowego, dopóki zatrzask wychwytowy 18b nie przesunie się dalej w tym kierunku (fig. 4d). Ponownie, wałek napędu 15 nie może się dalej obracać i nie występuje dalszy
ruch opakowania wychodzącego z obudowy 1, przez co kółko napędu 14 może dalej się obracać w wyniku zazębienia z postumentem, korzystnie w postaci zębatki 17, dzięki tarciowemu
połączeniu pomiędzy kółkiem napędu 14 i wałkiem napędu. W ten sposób, połączenie tarciowe oddziaływuje jako sprzęgło poślizgowe, które umożliwia zastosowanie urządzenia wska-
188 988
9
żującego dawkę do opakowań aerozolowych z różnymi zaworami, o różnych długościach
przemieszczenia trzpienia zaworu podczas zadziałania.
Przy każdym uruchomieniu dozownika aerozolowego kółko zapadkowe 18 wykonuje
obrót o dwa stopniowe przestawienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
jak opisano powyżej. Przestawienia te zostają przekształcane przez mechanizm licznika na
odpowiednie przestawienia kółek licznika cyfrowego 33, o jedną cyfrę na każdym zadrukowanym obwodzie tych kółek, wyraźnie widoczną poprzez okno 20 z tyłu obudowy 1, (jak
pokazano na fig. 2), wskazując dozowanie następnej dawki leku. Użycie trzech kółek licznika
cyfrowego 33 umożliwia zastosowanie licznika do policzenia kilkuset dawek. Oczywiście,
gdy w dozowniku występuje mniej niż sto dawek, licznik dawek może mieć mniejszą ilość
kółek. Alternatywnie, jeśli występuje ponad tysiąc dawek, może być odpowiednio dodane
jedno lub więcej kółek.
Przy wyjmowaniu opakowania aerozolowego w postaci pojemnika 2 z obudowy w celu
oczyszczenia, wyciąga się go w zwykły sposób. Podczas wyciągania opakowania tarciowe
połączenie pomiędzy kółkiem napędu 14 i wałkiem napędu 15 dopuszcza dalszy ruch potrzebny dla wyzębienia kółka napędu z postumentu, korzystnie w postaci zębatki 17, nie powodując dodatkowego przestawienia mechanizmu licznika. Po wyjęciu opakowania obudowę 1
można oczyścić jak opisano, bez obawy o zmianę lub uszkodzenie urządzenia wskazującego
dawkę, które jest nieruchomo połączone na opakowaniu aerozolowym w postaci pojemnika 2.
Gdy obudowa 1 została oczyszczona, opakowanie aerozolowe w postaci pojemnika 2
z urządzeniem wskazującym dawkę mogą być na powrót włożone w obudowę 1. Podczas
wkładania kółko napędu 14 zazębi się z postumentem, korzystnie w postaci zębatki 17 i zacznie się obracać, aż opakowanie aerozolowe dojdzie do położenia spoczynkowego, z trzpieniem zaworu członu wylotowego 4 umieszczonym we wsporniku 5. Podczas obracania się
kółka napędu 14 połączenie tarciowe będzie pracować podobnie do sprzęgła poślizgowego jak
opisano powyżej, umożliwiając przesuw opakowania aerozolowego pomiędzy pierwszym
zazębieniem kółka napędu 14 i postumentu, korzystnie w postaci zębatki 17 oraz umieszczenie trzpienia zaworu 14 we wsporniku 5. W ten sposób sprzęgło poślizgowe automatycznie
dostosowuje i kompensuje różne długości trzpieni zaworu wystających z nasadki.
Na fig. 5 pokazano alternatywny mechanizm sprzęgła poślizgowego, który można zastosować w opakowaniu aerozolowym według wynalazku. W tym wykonaniu zamiast kółka napędu jarzmo 16 zabierakowe posiada dwa sprężyste ramiona 30, między którymi występuje
rozłącznie połączony postument, korzystnie w postaci zębatki 17 (fig. 5a). Na powierzchni
postumentu występują dwa chropowate żebra (nie pokazano), dla wytworzenia tarcia pomiędzy ramionami 30 i tym postumentem, gdy ramiona 30 będą współdziałać z postumentem
dopóki obciążenie nie przekroczy siły tarcia.
Przy uruchamianiu urządzenia, gdy opakowanie aerozolowe i mechanizm wskazujący
dawkę przemieszczają się, tarciowe połączenie pomiędzy ramionami 30 i postumentem powoduje wychylenie jarzm a 16 zabierakowego wokół osi wałka napędu 15 (nie pokazano na
fig. 5), przestawiając zatrzask wychwytowy 18a do połączenia z kółkiem zapadkowym 19, jak
opisano dla pierwszego przykładu wykonania. Gdy zatrzask wychwytowy 18a dojdzie do końcowego położenia jarzmo 16 zabierakowe przestanie się przesuwać, a dalszy ruch opakowania
aerozolowego wciskanego w obudowę 1 spowoduje ślizganie się ramion 30 w dół postumentu, korzystnie w postaci zębatki 17, co wynika z połączenia tarciowego. Po powrocie do wyjściowego położenia jarzmo 16 zabierakowe wychyla się w drugim kierunku do położenia,
w którym zatrzask wychwytowy 18b połączy się z kółkiem zapadkowym 19 i nie będzie mógł
przejść dalej. Dalszy ruch opakowania aerozolowego wychodzącego z obudowy 1 spowoduje
ślizganie się w górę ramion 30 po postumencie.
Na fig. 6 i 9 pokazano inhalator zaopatrzony w elektromechaniczne urządzenie wskazujące dawkę, zgodne z wynalazkiem. Tak jak w opisanych powyżej rozwiązaniach mechanicznych, w urządzeniu wskazującym dawkę występuje korpus 40 nieruchomo połączony do opakowania aerozolowego za pomocą rurkowej części 41 posiadającej uchwyty (nie pokazano).
Rurkowa część 41 szczelnie łączy się z obwodem nasadki zaworu 11, a uchwyt w postaci występu otacza szyjkę 12 członu zaworowego zaworu 11. W ten sposób rurkowa część 41 i wy-
10
188 988
stęp tworzą szczelne połączenie z opakowaniem aerozolowym, które po zamontowaniu przez
wepchnięcie rurkowej części 41 ponad nasadką zaworu 11 nie może być łatwo wyjęte.
Poniżej rurkowej części 41 obudowy korpus 40 tworzy obsadę dla zamontowania mechanizmu licznika 43 oraz komorę dla umieszczenia suwaka przełącznika 44. Suwak przełącznika 44 jest cylindryczną podkładką wykonaną z kauczuku silikonowego z otworem
o takiej średnicy, że tworzy z puszką i urządzeniem wskazującym dawkę, zamontowanym
wewnątrz obudowy napędu, połączenie tarciowe na kołku 45, zaformowanym wewnątrz obudowy i wystającym poprzez otwór w (obudowie) korpusie 40. Tarciowe połączenie suwaka
przełącznika 44 na kołku 45 wyklucza możliwość jego przesuwu wzdłuż kołka, bez popchnięcia. Dwa człony stykowe 46, 47, z których każdy zawiera zestyk przełącznika i zestyk
płytki drukowanej, a jeden z nich ponadto posiada zestyk baterii, zamontowano w taki sposób,
że zestyki baterii i płytki drukowanej pozostają w stałym kontakcie z pierwszym przyłączem
baterii 48 i płytki obwodu drukowanego 49. Zestyki przełącznika nie stykają się ze sobą, lecz
są umieszczone po obu stronach kołka 45 oraz tworzą górny ogranicznik przesuwu suwaka
przełącznika 44 wewnątrz jego komory. A zatem, gdy suwak przełącznika 44 znajduje się
w górnym położeniu, jak pokazano na fig. 9, wytwarza styk z dwoma zestykami przełącznika,
zamykając między nimi obwód dzięki elektrycznej przewodności kauczuku silikonowego,
z którego jest wykonany. Choć w opisanym przykładzie suwak przełącznika wykonano z kauczuku silikonowego, alternatywnie może być wykonany z kauczuku nieprzewodzącego
z wkładką na górnej powierzchni, zrobioną z metalu lub innego materiału przewodzącego.
Oprócz połączeń z członami stykowymi 46, 47 płytka obwodu drukowanego 49 posiada
również połączenia z drugim przyłączem baterii oraz trzymiejscowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) 50, w znany sposób. Na płytce występuje specjalizowany układ scalony
(ASIC), który tworzy system logiczny umożliwiający sprawdzenie wskaźnika dawki, programowanie i działanie, jak dokładniej podano poniżej, podaje rejestr ile razy nastąpiło zamknięcie obwodu zestyku i steruje wyświetlaczem LCD podającym ilość dawek pozostającą w opakowaniu aerozolowym. Układ scalony ASIC zaprojektowano i zaprogramowano w znany sposób.
Zamiast cyfrowego odczytu wyświetlacz LCD może być sformatowany do podawania
analogowego wskazania. Po umieszczeniu opakowania aerozolowego w obudowie napędu
wyświetlacz LCD jest widoczny przez okno 20. W przykładzie pokazanym na fig. 7 okno
LCD znajduje się z tyłu obudowy, lecz może równie dobrze występować z przodu lub w innej
części obudowy.
Mechanizm licznika 43 jest na tyle mały, że może występować na bokach i za blokiem
trzonu (wspornik 5) zaformowanym w obudowie, nie kolidując ze strumieniem wylatującego
aerozolu.
Aby uruchomić urządzenie wciska się wystającą część opakowania aerozolowego zamontowanego w obudowie napędu, jak opisano powyżej. Gdy opakowanie aerozolowe z zamocowanym mechanizmem wskazującym dawkę przemieszcza się wewnątrz obudowy ze
swego położenia spoczynkowego (pokazanego na fig. 8), występujący w komorze suwak przełącznika 44 przesuwa się w dół, aż górna powierzchnia suwaka przełącznika 44, zamontowanego na kołku 45, spotka się z zestykami przełącznika 46, 47 i nastąpi zamknięcie obwodu
przełącznika. Powoduje to zmniejszenie liczby wyświetlanej na LCD 50, zgodnie z działaniem układu scalonego ASIC. Dalszy ruch opakowania aerozolowego powoduje uwolnienie
odmierzonej dawki lekarstwa z zaworu, natomiast suwak przełącznika zostanie zepchnięty
w dół wzdłuż kołka 45, co wynika z połączenia tarciowego suwaka na kołku, aż trzpień zaworu dojdzie do ogranicznika swego przesuwu i opakowanie aerozolowe nie będzie się dalej
przemieszczać (fig. 9). W ten sposób połączenie tarciowe suwaka przełącznika 44 na kołku 45
dopuszcza nadmiarowy przesuw trzpienia zaworu po zamknięciu obwodu przełącznika, podobnie jak sprzęgło poślizgowe. Następnie opakowanie aerozolowe powraca do wyjściowego
położenia wewnątrz obudowy, i w czasie tego ruchu suwak przełącznika 44 przesuwa się
przerywając obwód, gdy zestyki 46, 47 odsuwają się od suwaka przełącznika 44. Korpus 40
styka się z dolnym końcem suwaka przełącznika 44 i przesuwa suwak wzdłuż kołka 45, dopóki trzpień zaworu nie powróci do położenia spoczynkowego (fig. 8).
Ponieważ urządzenie wskazujące dawkę opracowano do zastosowania w połączeniu
z różnymi rozmiarami opakowań aerozolowych zawierających różne ilości dostarczanych da-
188 988
11
wek, układ scalony ASIC może być fabrycznie ustawiony według wielkości opakowania aerozolowego, z którym zmontowano urządzenie wskazujące dawkę. Po zmontowaniu urządzenia
wskazującego dawkę i pierwszym połączeniu baterii układ scalony ASIC wchodzi w tryb samokontroli. Następnie wprowadza się tryb programowania poprzez zadziałanie włącznika,
umożliwiający zaprogramowanie wstecznego odliczania od stosownej ilości dawek (np. 200,
120, 80 lub 60). Może to być wykonane automatycznie w linii pakowania. Po zaprogramowaniu układ scalony ASIC wchodzi w tryb odliczania, w którym następuje zmniejszanie odczytu
przy zamknięciu obwodu zestyku. Po dojściu do zera układ ASIC zapobiega dalszemu zliczaniu w znany sposób. Aby zapobiec fałszywym odczytom wynikającym z przypadkowych ruchów przełącznika, układ ASIC może być zaprogramowany do zadziałania dopiero po zamknięciu obwodu przełącznika na określony czas, w znany sposób. W razie zakleszczenia
opakowania aerozolowego we włączonym położeniu po zadziałaniu, lub zawieszenia się wyłącznika w zamkniętym położeniu wskutek uszkodzenia mechanicznego lub zanieczyszczenia
układu ASIC może wygasić wyświetlacz LCD, ostrzegając użytkownika o usterce.
Podobnie jak w innych przykładach opisanych powyżej opakowanie aerozolowe może
być wyciągnięte z obudowy napędu w normalny sposób. Podczas wyciągania opakowania
korpus 40 przesuwa suwak przełącznika wzdłuż kołka 45 aż do rozłączenia. Po wyjęciu obudowę można oczyścić, nie powodując zmiany bądź uszkodzenia urządzenia wskazującego
dawkę, które jest nieruchomo połączone na opakowaniu aerozolowym.
Podczas wkładania opakowania aerozolowego, co może nastąpić po odpowiednim zorientowaniu urządzenia wskazującego dawkę względem obudowy, wynikającego z ich kształtów, następuje połączenie suwaka przełącznika 44 i popchnięcie przez kołek 45 do położenia,
w którym górna powierzchnia połączy się z zestykami. Dalsze wsuwanie opakowania aerozolowego powoduje zepchnięcie w dół suwaka przełącznika 44 wzdłuż kołka 45 do położenia,
gdy trzpień zaworu ponownie zostanie osadzony wewnątrz wspornika 5.
Należy zauważyć, że w wyniku zaprogramowania układu scalonego ASIC jedna konstrukcja urządzenia wskazującego dawkę może być zastosowana w połączeniu z szeregiem
różnych pojemności opakowań aerozolowych. Dzięki mechanizmowi przełącznika ta sama
konstrukcja urządzenia wskazującego dawkę może być również zastosowana w połączeniu
z szeregiem różnych zaworów o różnych długościach trzpienia zaworu i różnych wielkościach
skoku trzpienia.
Choć wynalazek opisano szczegółowo w odniesieniu do inhalatora odmierzonej dawki
uruchamianego ręcznie przez pacjenta, mogą być zastosowane inne mechanizmy uruchamiania. Uwzględnia się tu zastosowanie inhalatora napędzanego oddechem, w którym zadziałanie
towarzyszy wdechowi, jest na wdech uczulone, i korzystnie jest powodowane wdechem pacjenta.
Dozownik według wynalazku jest przydatny do dozowania lekarstwa, zwłaszcza w leczeniu dolegliwości układu oddechowego. Lekarstwa mogą być dobierane z grupy na przykład
środków przeciwbólowych, jak kodeina, dwuhydromorfma, ergotamina, fentalnyl lub morfina;
preparaty anginalne, na przykład diltiazem; środki przeciwinfekcyjne, na przykład cefalosporiny; antyhistaminy, na przykład metapyrilen; środki przeciwzapalne, na przykład dwupropionian beclometazonu, propionian futikazonu, flunisolid, budesonid, rofleponid, furoat mometasonu lub acetonid trójamcynolonu; środki przeciwkaszlowe, np. noskkapina; środki rozszerzające oskrzela, na przykład albuterol, salmeterol, efedryna, adrenalina, fenoterol, formoterol,
izoprenalina, metaroterenol, fenylpiryna, fenylopropanolamina, pirobuterol, repretorol, rimiterol, terbutalina, isoetarina, tulobuterol, lub (-)-4-amino-3_5-dwuchloro-a-[[[6-[2-(2-pyridinyl)etoxy]heksyl]metyl]benzenometanol; środki moczopędne, na przykład amilorid;
środki antycholinerdyczne, na przykład ipratropium, tiotriopium, atropina lub oksytropium;
hormony, na przykład kortyzon, hydrokortizon lub prednisolon; ksantyny, na przykład aminofylina, teofilinat choliny, teofilinat lub teofylina lizyny; proteiny terapeutyczne i peptydy, na
przykład insulina lub glukagon. Dla specjalistów będzie oczywiste, jakie można zastosować
lekarstwa w postaci soli (np. jako metale alkaliczne lub sole aminowe, lub jako kwaśne dodatki soli), lub jako estry (np. niższe estry alkilowe), lub jako solwaty (np. związki uwodnione) dla zoptymalizowania aktywności i stabilności lekarstwa.
12
188 988
Korzystne lekarstwa dobrano spośród albuterolu, salmeterolu, propionianu flutikazononu i dwupropionianu beclometazonowego, i ich soli oraz solwatów, na przykład siarczan albuterolu i ksynafonian salmeterolu.
Lekarstwa mogą być również podawane w połączeniach. Korzystne receptury zawierające połączenia aktywnych składników obejmują salbutamol (np. jako wolną zasadę lub sól
siarczanową), lub salmeterol (np. jako sól ksynafonianu) w połączeniu ze steroidem przeciwzapalnym, jak na przykład ester beclometazonowy (np. dwupriopionian) lub ester flutikazononu (np. propionian).
Rozumie się, że przedstawiony wyżej opis przykładów wykonania służy jedynie celom
ilustracyjnym, a zakres wynalazku obejmuje wszelkie możliwe jego modyfikacje, warianty
i udoskonalenia.
Zgłoszenie, którego część tworzy opis i zastrzeżenia, może być wykorzystane jako podstawa zastrzeżenia pierwszeństwa dla kolejnego zgłoszenia. Zastrzeżenia kolejnego zgłoszenia mogą dotyczyć dowolnej właściwości lub połączenia właściwości tu opisanych. Mogą
przybierać postać zastrzeżeń wyrobu, sposobu lub zastosowania, w drodze przykładu i bez
ograniczenia, dla jednego lub więcej z załączonych zastrzeżeń.
188 988
13
14
188 988
FIG. 2a
FIG. 3
15
188 988
FIG.4 a
FIG.4b
FIG.4 C
FIG. 4d
16
188 988
FIG.5a
FIG. 5b
188 988
17
FIG. 6
188 988
FIG. 7
188 988
19
FIG. 8
FIG. 9
188 988
20
FIG.1
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
977 Кб
Теги
pl188988b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа