close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189304B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)189304
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
336386
(22) Data zgłoszenia:
21.04.1998
(51) IntCl7
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
( 30)
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
29.10.1998, WO98/47515,
PCT Gazette nr 43/98
Pierwszeństwo:
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
O udzielenia patentu ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/05
PL
189304
B1
(57)
Uprawniony z patentu:
PHARMACIA & UPJOHN AB, Sztokholm, SE
(72)
19.06.2000 BUP 12/00
(45)
O pis p a ten to w y
p rz e d ru k o w a n o ze w zględu
n a zau w ażo n e błędy
Zastosowanie α-metylo-p-tyrozyny do wytwarzania środka farmaceutycznego
i kompozycja farmaceutyczna zawierająca α-metylo-p-tyrozynę
22.04.1997.IT.MI97A000939
(43)
A61K 31/5575
A61K 31/198
21.04.1998, PCT/EP98/02365
Twórcy wynalazku:
Filippo Drago, IT
(25)
Pełnomocnik:
Wydrzyńska Danuta, PATPOL Sp. z o.o .
1. Zastosowanie α -metylo-p-tyrozyny do wytwarzania środka farmaceutycznego zapobiegającego wytwarzaniu melaniny przez melanocyty tęczówki oka, indukowanemu
przez pochodne PGF2a lub PGE 2 .
3. Kompozycja farmaceutyczna, znamienna tym, że zawiera pochodną PGF2 a jako
środek przeciw jaskrze oraz a-metylo-p-tyrozynę w postaci preparatu kombinowanego do
jednoczesnego, rozdzielnego lub następującego po sobie stosowania w leczeniu jaskry.
2
189 304
Zastosowanie α -metylo-p-tyrozyny do wytwarzania środka farmaceutycznego
i kompozycja farmaceutyczna zawierająca α -etylo-p -tyrozyn ę
Zastrzeżenia
patentowe
1. Zastosowanie a-metylo-p-tyrozyny do wytwarzania środka farmaceutycznego zapobiegającego wytwarzaniu melaniny przez melanocyty tęczówki oka, indukowanemu przez
pochodne PGF2 α Iub PGE2 .
2. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że pochodne PGF2α Iub PGE2 stanowią latanoprost lub unoproston.
3. Kompozycja farmaceutyczna, znamienna tym, że zawiera pochodną PGF2αjako środek przeciw jaskrze oraz α-metylo-p-tyrozynę w postaci preparatu kombinowanego do jednoczesnego, rozdzielnego lub następującego po sobie stosowania w leczeniu jaskry.
4. Kompozycja farmaceutyczna według zastrz. 3, znamienna tym, że zawiera latanoprost jako, środek przeciw jaskrze oraz a-metylo-p-tyrozynę w postaci preparatu kombinowanego do jednoczesnego, rozdzielnego lub następującego po sobie stosowania w leczeniu jaskiy.
* *
*
Wynalazek dotyczy zastosowania środków blokujących syntezę tyrozynazy do zapobiegania trwałej pigmentacji tęczówki oka powodowanej odkładaniem się melaniny, indukowanym leczeniem farmakologicznym lub nierównowagą metaboliczną.
Podstawy wynalazku
Latanoprost (ester izopropylowy 13,14-dihydro-17-fenylo-18,19,20-trinor-PGF2a), syntetyczny analog prostaglandyny (EP-A-0364317) podobnie jak naturalnie występujące prostaglandyny takie jak PGF 2 α i PGE2 , wywołuje podczas terapii przewlekłej zwiększoną pigmentację tęczówki oka małp (Selen G., Stjemschantz J., Resul B.: Indukowana przez prostagland y n pigmentacja tęczówek u naczelnych; Surv. Ophthalmol., 1997; 41, Suppl.2:S125-S128).
Dokładny mechanizm tej odpowiedzi na leczenie prostaglandyną nie jest znany, ale przyczyną
ciemnienia koloru oka musi być wzrost wytwarzania melaniny (melanogeneza). Ponadto u pacjentów leczonych z zastosowaniem latanoprostu (Wistrand P.J., Stjemschantz J., Olsson K.:
Występowanie i czas trwania wywołanej podawaniem latanoprostu pigmentacji tęczówki oka
w zależności od koloru oka; Surv. Ophthalmol. 1997, 41, Suppl.2:S129-S138), a także podczas przewlekłej terapii z zastosowaniem unoprostonu izopropylu (ester izopropylowy 13,14-dihydro-15-keto-20-etylo-PGF2a) (Yamamoto T., Kitazawa Y.: Zmiana koloru tęczówki po
leczeniu podawanym miejscowo unoprostonem; J. Glaucoma 1997; 6:430-432) niejednokrotnie obserwowano ciemnienie tęczówki. Szczególnie pacjenci z tęczówkami różnobarwnymi,
na przykład w kolorze niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, zielono-brązowym lub orzechowym, wydają się być predysponowani do występowania tego niepożądanego działania. Ze
względu na fakt, że to działanie uboczne może stać się kosmetycznie nieprzyjemnym, szczególnie u pacjentów o jednostronnej jaskrze, u których leczone jest jedno oko, a także z powodu nieodwracalności tego działania i stosunkowo dużej częstotliwości jego występowania,
korzystne byłoby jego przezwyciężenie, mimo iż nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia pacjentów, którzy go doświadczają.
Melanina, występujący w naturze polimer wielkocząsteczkowy, powstaje z aminokwasu
tyrozyny. W pierwszym etapie wytwarzania melaniny, tyrozyna jest hydroksylowana z utworzeniem L-dopy, która następnie ulega utlenieniu do dopachinonu. Enzym katalizujący obydwie reakcje nazywany jest tyrozynazą. Dopachinon jest nietrwałym związkiem, któiy ulega
przekształceniu w dopachrom, czarną substancję potrzebną do wytwarzania oligomerów
DHICA (kwasu dihydroksyindolokarboksylowego), które są niezbędne w końcowej polimeryzacji prowadzącej do powstania eumelaniny (brązowej lub czarnej melaniny). Dopachinon
189 304
3
alternatywnie może reagować z cysteiną, co prowadzi do utworzenia oligomerów zawierających siarkę i ostatecznie do powstania feomelaniny (melaniny żółtawej Iub czerwonawej).
Należy sobie uświadomić, że etap limitujący szybkość wytwarzania melaniny stanowi reakcja
katalizowana przez tyrozynazę. Brak funkcjonalnej tyrozynazy, spowodowany na przykład
mutacją genu tyrozynazy, zawsze wywołuje albinizm z powodu braku możliwości wytwarzania pigmentu w organizmie. Interesujący jest fakt, że ten sam enzym tyrozynazy jest także
potrzebny w neuronach współczulnych i rdzeniu nadnercza do wytwarzania noradrenaliny neuroprzekaźnika i adrenaliny - hormonu, jako że związki te są biosyntetyzowane z tyrozyny.
Zatem związki blokujące enzym tyrozynazy będą wykazywać działanie zarówno na megalogenezę jak i na funkcjonowanie układu nerwowego współczulnego.
Zwięzły opis wynalazku
Stwierdzono, że inhibitory enzymu tyrozynazy, zwłaszcza a-metylo-p-tyrozyna, hamują
wytwarzanie melaniny wywoływane podawaniem pochodnych PGF 2 a i PGE 2 , takich jak
latanoprost i unoproston.
Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie a-metylo-p-tyrozyny do wytwarzania środka
farmaceutycznego zapobiegającego wytwarzaniu melaniny przez melanocyty tęczówki oka,
indukowanemu przez pochodne PGF2a Iub PGE2 przy czym pochodne PGF2 a Iub PGE2 stanowią latanoprost Iub unoproston.
Przedmiotem wynalazku jest także kompozycja farmaceutyczna zawierającą pochodną PGF2a
jako środek przeciw jaskrze oraz a-metylo-p-tyrozynę w postaci preparatu kombinowanego
do jednoczesnego, rozdzielnego Iub następującego po sobie stosowania w leczeniu jaskry.
Jako środek przeciw jaskrze, kompozycja farmaceutyczna zawiera latanoprost, zawiera
także a-metylo-p-tyrozynę w postaci preparatu kombinowanego do jednoczesnego, rozdzielnego Iub następującego po sobie stosowania w leczeniu jaskry.
Zatem, terapia za pomocą wymienionych inhibitorów tyrozynazy przed, w trakcie Iub po
podaniu pochodnych prostaglandyny pacjentom chorym na jaskrę, hamuje wytwarzanie melaniny przez melanocyty tęczówki, powodując uniknięcie zmian koloru oka u tych pacjentów.
Szczegółowy opis wynalazku
Tradycyjny środek blokujący syntezę tyrozynazy stanowi a-metylo-p-tyrozyna, znana
pod nazwą metyrozyny (J. Am. Chem. Soc. 77, 700, 1958), stanowiąca substrat rzekomy dla
enzymu. W tym wypadku L-dopa nie powstaje i w konsekwencji nie tworzy się ani melanina
ani adrenalina/noradrenalina. Lek ten jest stosowany w terapii łagodzącej barwiaka chromochłonnego guza rdzenia nadnerczy powodującego wysokie stężenia katecholaminy we krwi,
a co za tym idzie wzrost ciśnienia krwi. Stosowana w wystarczająco wysokich stężeniach
a-metylo-p-tyrozyna może znacząco blokować biosyntezę adrenaliny/noradrenaliny jak również melaniny. Stosowana w stężeniach klinicznych do leczenia barwiaka chromochłonnego,
zmniejsza znacząco stężenia katecholaminy w organizmie (Weiner N., Leki inhibitujące nerwy adrenergiczne i blokujące receptory adrenergiczne; w publikacji pod redakcją Goodman
Gilman A., Goodman L.S., Rail T.W. Murad F.: Goodman i Gilman - Farmakologiczne podstawy lecznictwa, Macmillan, Nowy Jork 1985, str. 181-214), zaś w badaniach eksperymentalnych in vitro według obecnego wynalazku powoduje istotne zmniejszenie wytwarzania melaniny. Zasadniczo każdy środek oddziaływujący z enzymem tyrozynazy powinien wykazywać taki sam korzystny skutek wynikający z blokowania wytwarzania melaniny.
Środki takie stanowią na przykład hydrochinon i związki reagujące z jonami miedzi, jako że miedź stanowi niezbędny kofaktor dla enzymu tyrozynazy, a ponadto różne rodzaje substratów rzekomych dla enzymu. W konsekwencji, jeśli podaje się te środki oddzielnie bądź
w mieszaninie razem z latanoprostem, unoprostonem izopropylu Iub dowolną inną prostaglandyną wywołującą melanogenezę, można zapobiec Iub przynajmniej znacząco przeszkodzić tworzeniu pigmentu w tęczówce.
4
189 304
Działanie α -metylo-p-tyrozyny zostało wykazane na podstawie następujących badań
eksperymentalnych:
Hodowla komórek
Melanocyty jagodówki izolowano z oczu dorosłego dawcy i hodowano. Tęczówkę wycinano i umieszczano w naczyniu z podwyższoną tylną ścianką. Nabłonek barwnikowy tęczówki
oddzielano od zrębu po zanurzeniu na 2 godziny w 0,25% roztworze trypsyny (Gibco, USA)
w 37°C. Pozostały zrąb tęczówki umieszczano w 0,25% roztworze trypsyny w temperaturze 4°C
na 18 godzin, po czym inkubowano w temperaturze 37°C przez 1 godzinę. Zbierano wyizolowane komórki. Roztwór trypsyny zastępowano roztworem kolagenazy (400 j/ml, na podłożu
F-12, Sigma, USA) i inkubowano w temperaturze 37°C. Roztwór kolagenazy wymieniano, a komórki zbierano, odwirowywano, ponownie zawieszano i umieszczano w naczyniu co godzinę
na 3 godziny.
Izolowane melanocyty jagodówki hodowano w naczynkach do hodowli Falcon (Becton
Dickinson, USA) na podłożu FIC, które składało się z podłoża F-12 wzbogaconego w 10%
surowicy płodowej wołowej, 2 mM glutaminy (wszystko produkcji Sigma), 10μ g/ml toksyny
cholery, 0,1 mM izobutylometyloksantyny, 50 (μg/ml gentamycyny (wszystko produkcji Sigma)
i 20 ng/ml podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (Promega, USA). Naczynia z hodowlą inkubowano w nawilżonej 5% CO2 atmosferze. Podłoże zmieniano trzy razy w tygodniu. W razie potrzeby dodawano przez 3 do 7 dni środek cytotoksyczny genetycynę (Sigma,
USA) (100 μg/ml).
Osiem szczepów komórek melanocytów jagodówki stosowanych w niniejszym badaniu
izolowano od dawców z różnym kolorem tęczówki (brązowa i brązowo-niebieska).
Pomiar melaniny
Wyhodowane melanocyty jagodówki oddzielano w roztworze trypsyna-EDTA i liczono
w hemocytometrze, zawiesinę komórek odwirowywano, a otrzymaną peletkę rozpuszczano
w IN NaOH. Stężenie melaniny oznaczano metodą pomiaru gęstości optycznej przy długości
fali 475 nm i porównywano z krzywą wzorcową otrzymaną przy użyciu synetycznej melaniny
(Sigma). Zawartość melaniny wyrażano w ng/komórkę.
Obliczanie wytwarzania melaniny
Wytwarzanie melaniny obliczano oznaczając zawartość melaniny i ilość komórek na
początku i na końcu każdego generowania za pomocą następującego wzoru:
Cp=C,P-C0/ 1,3D(P-1)
Gdzie C0 i Ct oznaczają zawartość melaniny przypadającą na komórkę odpowiednio
w czasie 0 i czasie t; P oznacza wzrost populacji w czasie t; D oznacza czas podwojenia
melanocytów jagodówki; Cp oznacza wytwarzanie melaniny na komórkę na dzień w czasie t.
Aktywność tyrozynazy
Aktywność tyrozynazy oceniano w dziewięciu szczepach komórek, stosując adaptację
metody Pomerantz'a, opierającej się na pomiarze 3H2O wydzielającej się podczas enzymatycznej hydroksylacji tyrozyny.
Wyniki
Stwierdzono wzrost zawartości melaniny w melanocytach tęczówki hodowanych z pięciu szczepów komórek tęczówek brązowych i trzech szczepów komórek tęczówek brązowoniebieskich w przypadku podania latanoprostu w najwyższym stężeniu molowym. To samo
stwierdzono w przypadku wytwarzania melaniny i aktywności tyrozynazy (tabela 1 i 2).
Po dodaniu a-metylo-p-tyrozyny (10-5 M), stwierdzono istotne zmniejszenie zawartości i wytwarzania melaniny oraz aktywności tyrozynazy przy podaniu latanoprostu 10'7 do 10'5 M zarówno
w melanocytach hodowanych z brązowych jak i brązowo-niebieskich tęczówek (tabela 1 i 2).
Przedstawione wyniki wykazują, że α -metylo-p-tyrozyna hamuje wytwarzanie melaniny
przez melanocyty tęczówki.
Wynalazek obejmuje ponadto kompozycje farmaceutyczne zawierające pochodne PGF2α
lub PGE2 wykazujące aktywność przeciw jaskrze oraz inhibitor tyrozynazy w postaci kombinowanego preparatu do podawania równoczesnego, rozdzielnego lub następującego po sobie
189 304
5
w leczeniu jaskry. W szczególności wynalazek dotyczy środków farmaceutycznych zawierających
latanoprost jako środek przeciw jaskrze i a-metylo-p-tyrozynę w postaci kombinowanego preparatu do podawania równoczesnego, rozdzielnego Iub następującego po sobie w leczeniu jaskry.
W przypadku rozważanego zastosowania terapeutycznego, a-metylo-p-tyrozyna korzystnie
podawana będzie miejscowo lub doustnie w dawkach dziennych około 100-500 mg.
Jakkolwiek opis niniejszy dotyczy w szczególności hamowania wytwarzania melaniny
indukowanego podawaniem latanoprostu, a-metylo-p-tyrozyna może być z powodzeniem
stosowana w celu hamowania tego niepożądanego efektu pigmentacji wywołanego innym
leczeniem farmakologicznym lub nierównowagą metaboliczną różnego pochodzenia.
Tabela 1
5 szczepów komórek (brązowe) - stadium wzrostu
Zawartość melaniny (ng/komórkę)
bez α-metylo-p-tyrozyny
a-metylo-p-tyrozyna 10'5
bez latanoprostu (kontrola)
0,0138
0,0133
latanoprost 10'8 M
0,0141
0,0135
latanoprost 10'7 M
0,0151
0,0136
latanoprost 10’6 M
0,0161*
0,0137
latanoprost 10'5 M
0,0149*
0,0131
Wytwarzanie melaniny (ng/komórkę/dzień)
bez α-metylo-p-tyrozyny
α-metylo-p-tyrozyna
bez latanoprostu (kontrola)
0,0031
0,0033
latanoprost 10'8 M
0,0038
0,0035
latanoprost 10'7 M
0,0046*
0,0039
latanoprost 10'6 M
0,0036
0,0029
latanoprost 10'5 M
0,0047*
0,0031
10’5
Aktywność tyrozynazy (jednostki)
bez α-metylo-p-tyrozyny
a-metylo-p-tyrozyna 10'5
bez latanoprostu (kontrola)
36,7
33,6
latanoprost 10'8 M
36,7
35,5
latanoprost 10‘7 M
38,3
38,7
latanoprost 10"6 M
42,5
34,6
latanoprost 10'5 M
63,1*
31,5
* p<0,01 w porównaniu z próbką kontrolną
189 304
6
3 szczepy komórek (brązowo-niebieskie) - stadium wzrostu
Zawartość melaniny (ng/komórkę)
bez α-metylo-p-tyrozyny
α-metylo-p-tyrozyna
bez latanoprostu (kontrola)
0,0121
0,0122
latanoprost 10'8 M
0,0127
0,0119
latanoprost 10’7 M
0,0142*
0,0123
latanoprost 10'6 M
0,0149*
0,0125
latanoprost 10'5 M
0,0151*
0,0128
10'5
Wytwarzanie melaniny (ng/komórkę/dzień)
bez α-metylo-p-tyrozyny
α-metylo-p-tyrozyna 10'5
bez latanoprostu (kontrola)
0,0021
0,0023
latanoprost 10'8 M
0,0038
0,0025
latanoprost 10'7 M
0,0046*
0,0029
latanoprost 10'6 M
0,0056*
0,0029
latanoprost 10'5 M
0,0067*
0,0031
Aktywność tyrozynazy (jednostki)
bez α-metylo-p-tyrozyny
α-metylo-p-tyrozyna
bez latanoprostu (kontrola)
32,5
32,4
latanoprost 10'8 M
33,7
34,6
latanoprost 10'7 M
48,1*
31,7
latanoprost 10‘6 M
52,5*
34,6
latanoprost 10'5 M
62,7*
39,5
* p<0,01 w porównaniu z próbką kontrolną
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
10'5
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
524 Кб
Теги
pl189304b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа