close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189313B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 189313
(21) Numer zgłoszenia:
(13)B1
336611
( 51) IntCl7
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
16.11.1999
Kaseta zamka
(54)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
21.05.2001 BUP 10/01
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/05
Uprawniony z patentu:
Gawron Wojciech, Częstochowa, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Wojciech Gawron, Częstochowa, PL
Kaseta zamka drzwiowego wpuszczanego, szczególnie zasuwkowo-zapadkowego,
wykonana z kształtownika, blachy tłoczonej
giętej lub profila zamkniętego, znamienna
tym, że otwory mocujące zamek wpuszczany (5) i co najmniej jeden otwór łożyskujący klamkę (2) i otwór na wkładkę bębenkową lub klucz (3) są wykonane w jednym
nierozdzielnym elemencie, przy czym element ten nie jest dłuższy niż 1,8 długości
płytki czołowej zamka w nim montowanego.
PL
189313
B1
(57)
E05B 9/00
E05B 65/02
Fig. 4
2
189 313
Kaseta zamka
Zastrzeżenie
patentowe
Kaseta zamka drzwiowego wpuszczanego, szczególnie zasuwkowo-zapadkowego, wykonana z kształtownika, blachy tłoczonej giętej Iub profila zamkniętego, znamienna tym, że
otwory mocujące zamek wpuszczany (5) i co najmniej jeden otwór łożyskujący klamkę (2)
i otwór na wkładkę bębenkową lub klucz (3) są wykonane w jednym nierozdzielnym elemencie, przy czym element ten nie jest dłuższy niż 1,8 długości płytki czołowej zamka w nim
montowanego.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest kaseta zamka drzwiowego wpuszczanego.
Znane dotychczas zamki drzwiowe wpuszczane do zamontowania wewnątrz drzwi, furtek, bram itp. m ają skrzynkową obudowę zamka, która posiada czołową płytkę zamka z otworami do mocowania zamka w kieszeni zamkowej płyty drzwiowej, oraz otwory dla zapadki
zamka i zasuwki zamka, może tu być również dodatkowy otwór do mocowania wkładki bębenkowej, jeśli zamek przystosowany jest do zamontowania w nim takiej wkładki. W skrzynkowej obudowie zamka w bocznych jego ścianach umieszczonych naprzeciw siebie znajdują
się otwory do zamontowania klamki oraz do zamontowania wkładki bębenkowej lub otwór
dla klucza.
Tak zamocowany zamek w kieszeni zamkowej drzwi, furtki, bramy i podobnych wymaga na zewnątrz drzwi zamontowania dodatkowo po obydwu stronach odpowiednio dobranej
tarczy drzwiowej lub innych okuć na przykład rozetowych do osadzenia w nich klamki, oraz
wkładki bębenkowej lub otworu dla klucza. Tarcze drzwiowe lub okucia rozetowe stanowią
dla osadzonych w nich klamek łożysko umożliwiające nie tylko ich trwałe osadzenie, ale
również umożliwiają wykonywanie ruchu klamki przenoszonego na zapadkę zamka powodującego jej cofnięcie się i umożliwia przez to otwarcie drzwi.
W przypadku drzwi, furtek i bram wykonanych z profili metalowych wykonuje się kieszenie zamkowe, w których umieszcza się skrzynkowy zamek wpuszczany, wykonując dodatkowo otwory do zamocowywania czołowej płytki zamka, otwory dla klamki, wkładki bębenkowej, następnie otwory dla tarcz drzwiowych, lub okuć rozetowych.
Istota wynalazku polega na umieszczeniu zamka drzwiowego wpuszczanego, zapadkowo-zasuwkowego w kasecie zamka pełniącego funkcję kieszeni zamka, a wykonanego
z kształtownika, blachy tłoczonej giętej lub z profila zamkniętego, który posiada z jednej węzszej strony otwór do włożenia zamka skrzynkowego, otwory do zamocowania płytki czołowej
zamka, zaś w bocznych ścianach specjalnie ukształtowane otwory w formie przystosowanej
do pełnienia roli łożyska, lub obudowy łożyska dla zamocowanej klamki umieszczone naprzeciw siebie, oraz otwory do umieszczenia wkładki bębenkowej. Poza wymienionymi otworami
kaseta zamka skrzynkowego wpuszczanego stanowi zamkniętą kasetę zamka drzwiowego.
Rozwiązanie według wynalazku stanowi połączenie funkcjonalne i konstrukcyjne kieszeni zamka wpuszczanego i tarczy drzwiowych, lub innych okuć na przykład rozetowych,
w którym rolę łożyska klamki po obydwu stronach stanowią odpowiednio ukształtowane
otwory w konstrukcji kasety zamka wpuszczanego.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 przedstawia kasetę zamka drzwi w widoku z boku, fig. 2 przedstawia kasetę w widoku od strony czołowej, fig. 3 przedstawia przekrój poprzeczny przez kasetę zamka na wysokości osadzenia klamki i fig. 4 przedstawia kasetę w widoku perspektywicznym z zamontowanym w niej zamkiem wpuszczanym z widoczną zapadką i wysuniętą zasuwką zamka.
Kaseta zamka wykonana jest z kształtownika, blachy tłoczonej giętej lub z profila zamkniętego i stanowi formę prostopadłościanu zamkniętego, w którym w ścianie czołowej 6
189 313
3
znajduje się otwór 4 do wsunięcia zamka wpuszczanego, zaś powyżej i poniżej tego otworu
znajdują się otwory 5 do zamocowania czołowej płytki zamka wpuszczanego 7. Dwie ściany
boczne kasety 1 ustawione naprzeciw siebie m ają przelotowo usytuowane otwory, przy czym
otwór 2 po jednej i po drugiej stronie kasety jest otworem łożyskującym klamkę zamka, zaś
otwór 3 jest otworem do osadzania w nim wkładki bębenkowej, lub otworem dla klucza zamka.
Kaseta zamka może być stosowana dla wszystkich zamków wpuszczanych, szczególnie
zapadkowo-zasuwkowych, a konstrukcja kasety zamka może mieć jedną ze ścian bocznych
kasety 1 odejmowaną lub otwartą, przy czym otwory mocujące 5 zamek wpuszczany 7 na
ściance czołowej 6 kasety i co najmniej jeden otwór łożyskujący klamkę 2, oraz otwór na
wkładkę bębenkową lub klucz 3 są wykonane z jednego nierozdzielnego elementu, przy czym
element ten nie jest dłuższy niż 1,8 długości płytki czołowej zamka.
Kasetę zamka wraz z zainstalowanym w niej zamkiem montuje się bezpośrednio do metalowej konstrukcji drzwi, furtki, bramy i stanowi ona wówczas kieszeń zamka, a dzięki wykonanym w kasecie otworze łożyskującym klamkę nie jest tu wymagane dodatkowe okucie
w postaci tarczy drzwiowych Iub okuć rozetowych. Otwory łożyskujące klamkę mogą mieć
również dodatkowe wkładki ułatwiające ruch klamki.
Tak wykonana kaseta zamka zapewnia trwałość i niezmienność osadzenia zamka
wpuszczanego w metalowej konstrukcji drzwi, furtki, bramy, a ponadto eliminuje cały szereg
czynności przygotowawczych, przez co upraszcza sam montaż zamknięć.
Fig. 4
189 313
4
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
317 Кб
Теги
pl189313b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа