close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189702B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189702
(21) Numer zgłoszenia:
(13)B1
332928
( 51 ) IntCl7
C 10J 1/28
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 22) Data zgłoszenia:
( 54)
0 4 .0 5 .1 9 9 9
Nawanialnia
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
PEGAS Spółka z O.O., Legionowo, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
06.11.2000 BUP 22/00
(72)
Twórcy wynalazku:
Jerzy Pełka, Warszawa, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.09.2005 W UP 09/05
(74)
Pełnomocnik:
Rozbicka Eleonora, Biuro Ochrony Własności
Intelektualnej INTERPAT
PL
189702
B1
(5
)
7
1. Nawanialnia, zawierająca zbiornik roboczy z mieszaniną gazu zaprawowego połączony
z kanałem głównym gazociągu, układ regulacyjny
i układ sterujący, znamienna tym, że ma zbiomik
magazynowy (5) połączony ze zbiornikiem roboczym (1), z układem regulacyjnym (6) i z układem
sterującym (7) wewnętrznymi przewodami (8, 9,
10, 11) oraz układ bocznikowy (3) łączący kanał
główny gazociągu (2) z wejściem zbiornika roboczego (1), przy czym układ regulujący (6) zawiera
kurek przelewowy (14) umieszczony w przelewowym przewodzie (8), kurek wyrównawczy (15)
umieszczony w wyrównawczym przewodzie (9),
dwa kurki spustowe (16) umieszczone przy dnie
zbiornika roboczego (1) i zbiornika magazynowego (5) oraz dwa płynowskazy (17) zbiornika roboczego (1) i dwa płynowskazy (18) zbiornika magazynowego (5), układ sterujący (7) składa się z elementu grzejnego (21) oraz połączonych z nim
przetwornika temperatury (22) i regulatora temperatury (23), a układ bocznikowy (3) ma sferyczny
kurek (25) i regulowaną kryzę (26) umieszczone
w bocznikowym przewodzie (24).
Fig 1
2
189 702
Nawanialnia
Zastrzeżenia
patentowe
1. N awanialnia, zaw ierająca zbiornik roboczy z m ieszaniną gazu zaprawowego połączony z kanałem głównym gazociągu, układ regulacyjny i układ sterujący, znam ienna tym, że
m a zbiom ik m agazynow y (5) połączony ze zbiornikiem roboczym (1), z układem regulacyjnym (6) i z układem sterującym (7) wewnętrznymi przewodam i (8, 9 ,1 0 ,1 1 ) oraz układ bocznikowy (3) łączący kanał główny gazociągu (2) z wejściem zbiornika roboczego (1), przy
czym układ regulujący (6) zaw iera kurek przelewowy (14) um ieszczony w przelewowym
przew odzie (8), kurek w yrów naw czy (15) umieszczony w w yrównawczym przewodzie (9),
dw a kurki spustowe (16) um ieszczone przy dnie zbiornika roboczego (1) i zbiornika magazynowego (5) oraz dw a płynow skazy (17) zbiornika roboczego (1) i dw a płynowskazy (18)
zbiornika m agazynowego (5), układ sterujący (7) składa się z elem entu grzejnego (21) oraz
połączonych z nim przetw ornika temperatury (22) i regulatora tem peratury (23), a układ
bocznikowy (3) m a sferyczny kurek (25) i regulow aną kryzę (26) um ieszczone w bocznikowym przew odzie (24).
2. N aw anialnia w edług zastrz. 1, znamienna tym, że zbiom ik magazynowy (5) stanowi
przenośna butla (12).
3. N aw anialnia w edług zastrz. 1, znam ienna tym, że elem entem grzejnym (21) jest taśma naw inięta spiralnie na zbiom ik roboczy (1).
4. Nawanialnia według zastrz. 1, znamienna tym, że elementem grzejnym (21) jest grzałka (21a) umieszczona wewnątrz zbiornika roboczego (1) w mieszaninie gazu zaprawowego.
* * *
Przedm iotem w ynalazku je st nawanialnia, przeznaczona do dodaw ania substancji w onnej do gazu użytkowego.
Substancję w onną dodaje się do gazu użytkowego w celu ostrzeżenia użytkowników
przed m ożliw ością pożaru, eksplozji, zatrucia, uduszenia lub innego zagrożenia, które m ogą
w ystąpić w przypadku przedostaw ania się nadmiernej ilości gazu do otoczenia, zwłaszcza
dw utlenku węgla, gazu ziem nego, propanu, butanu, gazu świetlnego i tym podobnych.
Jako substancję w onną najczęściej stosuje się czterow odorotiofuran, m erkapt butylowy
i siarczek metylu. Substancje te są substancjami łatwopalnymi, dlatego w ym agają stosowania
specjalnych technik podczas ich dawkowania.
W Polsce, jako odorant gazu stosowany jest zw iązek z grupy tioli o nazwie tetrahydrotiofen i skrótowym oznaczeniu THT. Jest to związek otrzymywany w wyniku katalicznej reakcji tetrahydrofuranu z siarkow odorem w temperaturze około 400°C w obecności tlenku glinu jako katalizatora lub poprzez uwodnienie tiofenu na katalizatorze palladowym. THT posiada najbardziej charakterystyczny zapach dla gazu oraz posiada niską, około 36%, zawartość
nie agresywnej chem icznie siarki. Ustalono, że w ystarczającą daw ką par naw aniacza w gazie
jest jego zawartość od 15-k 30 m g/N m 3 gazu ziemnego. Przy niskich stężeniach, THT nie wykazuje w powietrzu toksyczności, natom iast w wysokich stężeniach działa na odśrodkowy
układ nerwowy, w ywołując nudności i bóle głowy, a po długotrwałym oddziaływaniu drgawki
i porażenie układu nerw owego. Zarówno jakościowo, jako i ilościow o jego działanie jest podobne do działania siarkow odoru.
Znane są z literatury patentow ej urządzenia w prowadzające, najczęściej poprzez wtrysk,
substancję w onną do gazu użytkowego.
Z opisu patentow ego US nr 4 275 752 znane je st urządzenie do m ieszania składników
gazu o różnych proporcjach, przy czym mieszanie to odbywa się w sposób kontrolowany, za
pom ocą urządzenia sygnalizacyjnego, które porównuje otrzym ane param etry z parametrami
gazu wzorcowego.
189 702
3
W opisie patentow ym US nr 4 615 352 ujawniono sposób i urządzenie do dostarczania
mieszaniny CO 2 i SO 2 lub tym podobnych związków podciśnieniem . D w utlenek węgla je st
dostarczany pod ciśnieniem 104 Pa ze stałym natężeniem przepływ u do w lotu urządzenia zasysającego. D w utlenek siarki dostarcza się z urządzenia cylindrycznego poprzez ogrzewany
przew ód wyposażony w m iernik strumienia. M ieszanina jest w łączana do zbiornika oddzielającego, którego ciśnienie je st regulow ane na poziomie wyższym niż ciśnienie mieszanych
składników.
Opis patentow y US nr 4 611 294 ujawnia sposób i urządzenie kontrolujące strumień
przepływu cieczy dodawanej do głów nego strumienia gazu w rurociągach gazowych. K ontrolowany przedział pom iarów je st określony poprzez wybrane bazow e param etry pomiarowe
oraz natężenia przepływ u głównego strumienia gazu. Przeciętny stosunek dodanej cieczy do
głównego strum ienia gazu je st obliczany na podstawie danych z rejestratora. Kontrolowane
przedziały m ogą być określone poprzez przewidywane w ielkości przepływ u substancji zapachowej, wielkości przepływ u głównego strum ienia gazu, a w szczególności okres czasu.
Urządzenie do dodaw ania substancji wonnej do gazu użytkow ego ujawnione w polskim
opisie patentowym nr 169 854 na podstaw ie zgłoszenia m iędzynarodow ego PCT/SE92/00432,
zawierające zbiom ik ciśnieniow y dla fazy ciekłej i gazowej m ieszaniny gazu zaprawowego,
połączony z zespołem regulacyjnym oraz przewodem doprow adzającym gaz użytkowy, charakteryzuje się tym, że zaw iera centralny zespół korygujący przepływ gazu zaprawowego
i użytkowego, połączony z zespołem regulacyjnym oraz ze zbiornikiem ciśnieniowym i przewodem doprow adzającym gaz użytkowy i jest włączony rów nolegle do obw odu przewodu
łączącego na obu końcach zespołu regulacyjnego, pomiędzy zbiornikiem ciśnieniowym z je d nej strony i przew odem doprow adzającym gaz użytkowy z drugiej.
Naw anialnia, zaw ierająca zbiom ik roboczy z m ieszaniną gazu zapraw ow ego połączony
z kanałem głównym gazociągu, układ regulacyjny i układ sterujący, w edług wynalazku charakteryzuje się tym, że m a zbiom ik m agazynowy połączony ze zbiornikiem roboczym, z układem regulacyjnym i z układem sterującym wewnętrznymi przew odam i oraz układ bocznikowy łączący kanał głów ny gazociągu z wejściem zbiornika roboczego, przy czym układ regulujący zaw iera kurek przelew ow y um ieszczony w przewodzie przelew ow ym , kurek wyrównawczy um ieszczony w przew odzie wyrównawczym, dwa kurki spustow e um ieszczone przy dnie
zbiornika roboczego i zbiornika magazynowego oraz dwa płynow skazy zbiornika roboczego
i dwa płynow skazy zbiornika m agazynowego, układ sterujący składa się z elem entu grzejnego
oraz połączonych z nim przetw ornika temperatury i regulatora tem peratury, a układ bocznikowy m a sferyczny kurek i regulow aną kryzę umieszczone w przew odzie bocznikowym.
W korzystnym wykonaniu, zbiom ik magazynowy stanowi przenośna butla.
Elem entem grzejnym je st taśm a nawinięta spiralnie na zbiom ik roboczy, albo grzałka
um ieszczona w ew nątrz zbiornika roboczego w mieszaninie gazu zaprawow ego.
U rządzenie w edług w ynalazku jest naw anialnią kontaktową, stałotem peraturow ą, stało
poziomową, która w odróżnieniu od dotychczas stosowanych daw kuje naw aniacz do gazu
w sposób rzeczywisty oraz proporcjonalny do przepływu głównego. N aw anialnia tego typu
charakteryzuje się niskim kosztem zakupu, co jako alternatywa dla naw anialni wtryskowych
oznacza możliwość m ontażu 4 ÷5 nawanialni stałoprądowych za je d n ą naw anialnię wytryskową.
N aw anialnie tego typu m ogą współpracować z dotychczas stosow anym i naw anialniam i kontaktowymi w ykorzystując stały zbiom ik roboczy jako zbiom ik magazynowy. Dodatkowymi
jej zaletami są prostota obsługi i regulacji dawki nawaniacza.
N aw anialnia przedstaw iona je st w przykładzie w ykonaniu na rysunku, gdzie na fig. 1
pokazano schemat funkcjonalny naw anialni ze zbiornikiem m agazynow ym w postaci zbiornika stacjonarnego, na fig. 2 - schem at funkcjonalny nawanialni ze zbiornikiem w postaci przenośnej butli, a na fig. 3 - połączenie zbiornika roboczego z głównym kanałem gazociągu.
N aw anialnia składa się ze zbiornika roboczego 1, który na w ejściu je st połączony z kanałem głównym gazociągu 2 układem bocznikowym 3, a na w yjściu zew nętrznym przewodem
rurowym 4, zbiornika m agazynow ego 5, układu regulacyjnego 6 i układu sterującego 7, które
połączone są ze zbiornikiem roboczym 1 wewnętrznym i przew odam i 8, 9, 10, i 11.
Przedstaw iona na fig. 1 naw anialnia ma zbiom ik magazynowy 5 w postaci zbiornika
stacjonarnego, natom iast na fig. 2 w postaci butli 12.
4
189 702
Wybór m iędzy zbiornikiem stacjonarnym a butlą transportow ą dokonywany jest na podstawie rocznego zużycia substancji wonnej danej stacji, poniew aż magazynowany odorant nie
może zalegać w zbiorniku magazynowym 5 dłużej niż rok. N aw anialnią ze zbiornikiem m agazynowym 5 stacjonarnym, o dowolnej pojemności, zalecana je st dla stacji o przepustowości
większej niż 6000 N m 3/h, natom iast naw anialnia ze zbiornikiem magazynowym 5 w postaci
butli transportowej zalecana je st dla stacji mniejszych niż 6000 N m /h lub stacji większych
o zmiennym poborze gazu.
Odorant TH T doprowadzany je st do zbiornika m agazynowego 5 poprzez sferyczny
kurek 13.
Poziom ciekłego TH T w zbiorniku roboczym 1 i zbiorniku magazynowym 5 regulow any jest poprzez układ regulacyjny 6, który stanowi kurek 14 um ieszczony w przelewowym
przewodzie 8, kurek 15 um ieszczony w wyrównawczym przew odzie 9, kurki spustowe 16
umieszczone na dnie zbiornika roboczego 1 i zbiornika magazynowego 5 oraz płynowskazy 17
zbiornika roboczego 1 i płynowskazy 18 zbiornika m agazynowego 5.
N adm iar pary TH T w zbiorniku roboczym 1 i zbiorniku m agazynowym 5 je st usuwany
poprzez kurki 19 do odgazowywania, połączone z filtrem 20 zaw ierającym węgiel aktywny.
Zbiom ik roboczy 1 z gazem zaprawowym podgrzew any je st elementem grzejnym 21
w postaci taśm y nawiniętej spiralnie na zbiom ik roboczy 1, albo w postaci grzałki 21a
umieszczonej w ew nątrz zbiornika roboczego 1. K onstrukcja elem entu grzejnego 21 um ożliwia uzyskanie zm iany m ocy w funkcji temperatury. D odatkow o elem ent grzejny 21 sterowany
je st układem sterującym 7 w funkcji tem peratury płynu znajdującego się w zbiorniku roboczym 1. Układ sterujący 7 składa się z przetwornika tem peratury 22 i dwufunkcyjnego, m ikroprocesorowego regulatora temperatury 23 um ożliw iającego prow adzenie grzania z histerezą (dwu stawnego), albo grzania ustalonego (m ocą kabla). W ten sposób uzyskuje się stałą
temperaturę naw aniacza THT, niezależnie od temperatury otoczenia.
Układ bocznikowy 3 tworzy przewód 24, w którym um ieszczony je st sferyczny kurek 25
1 regulowana kryza 26.
Regulacja strum ienia głównego w gazociągu 2 odbywa się przy pom ocy regulowanej
kryzy 27.
N a zbiom ik roboczy 1 nałożona je st poliuretanow a otulina term oizolacyjna 28.
Proces daw kow ania naw aniacza do strugi głównej gazociągu 2 odbywa się przy zachowaniu proporcjonalności, to je st stałej ilości odparowanego TH T m ieszanego ze zmiennym
w czasie przepływem głównym. Aby proces ten przebiegał praw idłow o, m uszą być spełnione
co najmniej trzy uwarunkowania:
a. Przepływy w strum ieniu głównym gazociągu 2 i bocznikowym w przewodzie 24 m uszą być dokładnie proporcjonalne. Stosunek przepływu w strum ieniu bocznikowym do przepływu w strum ieniu głównym musi być w ielkością stałą w zakresie od 0-5-100%.
b. Tem peratura odparowywania THT musi być stała w czasie, niezależnie od zmian
temperatury otoczenia, przepływu lub działania automatyki, gdyż param etr ten m a decydujące
znaczenie dla stałości dawki.
c. Poziom płynu w zbiorniku roboczym 1 m usi być stały, poniew aż ilość pary nawaniacza THT w tym zbiorniku je st funkcją temperatury i pow ierzchni płynu.
189 702
Fig. 2
Fig. 3
189 702
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
508 Кб
Теги
pl189702b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа