close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189859B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 189859
(2 1) Numer zgłoszenia:
(13) B1
326402
(51) IntCl7:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
20.05.1998
Układ stacji wodociągowej
(54)
(73)
(43)
E03B 1/00
E03B 7/00
E03B 5/00
C02F 1/00
Zgłoszenie ogłoszono:
Uprawniony z patentu:
Wowk Józef, Leszno, PL
22.11.1999 BUP 24/99
(72)
(45)
Twórcy wynalazku:
Józef Wowk, Leszno, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/05
(74) Pełnomocnik:
Biskup Witold
PL
189859
B1
(57)
Układ stacji wodociągowej wyposażonej
w pompownię I-go stopnia połączoną
z komorą kontaktową połączoną z zespołem
filtrów otwartych dwukomorowych, przy
czym każda komora filtra jest wyposażona
w układ drenażu połączonym z rurociągiem
wody przefiltrowanej doprowadzającym
wodę do pompowni II-go stopnia dostarczającej wodę do sieci wodociągowej, znamienny tym, że zespół (4) filtrów otwartych składa się z co najmniej trzech filtrów
(4a, 4b i 4c) i jest wyposażony w pompownię płuczącą (7), której wejście poprzez
zawór ( 9) jest połączone z rurociągiem
wody przefiltrowanej, a jej wyjście poprzez
zawór (10) jest połączone z rurociągiem (6)
wody płuczącej, który poprzez układ zaworów (11, 12, 13, 14, 11’, 12’, 13’, 14’, 11",
12", 13", 14") jest połączony z komorami
filtrów (4a, 4b, 4c).
F ig.1
2
189 859
Układ stacji wodociągowej
Zastrzeżenie
patentowe
Układ stacji wodociągowej wyposażonej w pompownię I-go stopnia połączoną z komorą kontaktową połączoną z zespołem filtrów otwartych dwukomorowych, przy czym każda
komora filtra jest wyposażona w układ drenażu połączonym z rurociągiem wody przefiltrowanej doprowadzającym wodę do pompowni Ii-go stopnia dostarczającej wodę do sieci wodociągowej, znamienny tym, że zespół (4) filtrów otwartych składa się z co najmniej trzech filtrów (4a, 4b i 4c) i jest wyposażony w pompownię płuczącą (7), której wejście poprzez zawór (9) jest połączone z rurociągiem (5) wody przefiltrowanej, a jej wyjście poprzez zawór (10)
jest połączone z rurociągiem (6) wody płuczącej, który poprzez układ zaworów (11, 12, 13,
14,11', 12’, 13', 14', 11", 12", 13", 14") jest połączony z komorami filtrów (4a, 4b, 4c).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ stacji wodociągowej wyposażonej w pompownię
I-go stopnia połączoną z komorą kontaktową połączoną z zespołem filtrów otwartych dwukomorowych, przy czym każda komora filtra jest wyposażona w układ drenażu połączony
z rurociągiem wody przefiltrowanej doprowadzającym wodę do pompowni Ii-go stopnia dostarczającą wodę do sieci wodociągowej.
Jak wynika z badań w większości ujęć, zwłaszcza na terenach nizinnych, odnawianie
zasobów wody jest dłuższe niż jedna doba. W takich przypadkach nie ma uzasadnienia gromadzenie wydobytej ze złoża wody w celu wyrównania nierównomiemości dobowego zapotrzebowania wodociągu i możliwym jest stosowanie stacji wodociągowych pracujących
w jedno stopniowym systemie pompowania. Jednakże w takich systemach niemożliwe jest
stosowanie filtrów otwartych z powodu braku odpowiedniej ilości uzdatnionej wody do płukania filtrów. Jest to bardzo istotna wada tego rodzaju stacji wodociągowych.
Celem wynalazku jest opracowanie układu stacji wodociągowej umożliwiającego stosowanie filtrów otwartych w systemie jednostopniowego pompowania.
Według wynalazku układ stacji wodociągowej wyposażonej w pompownię I-go stopnia
połączoną z komorą kontaktową połączoną z zespołem filtrów otwartych dwukomorowych,
przy czym każda komora filtra jest wyposażona w układ drenażu połączonym z rurociągiem
wody przefiltrowanej doprowadzającym wodę do pompowni Ii-go stopnia dostarczającej wodę do sieci wodociągowej, charakteryzuje się tym, że zespół filtrów otwartych składa się z co
najmniej trzech filtrów i jest wyposażony w pompownię płuczącą, której wejście poprzez zawór jest połączone z rurociągiem wody przefiltrowanej, a jej wyjście poprzez zawór jest połączone z rurociągiem wody płuczącej, który poprzez układ zaworów jest połączony z komorami filtrów.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat układu według wynalazku z zamkniętą komorą kontaktową,
a fig. 2 - schemat układu według wynalazku z otwartą komorą kontaktową.
Układ stacji wodociągowej jest wyposażony w pompownię 1 I-go stopnia dostarczającą
a
t
w
a
o
z
d
ę
k
z
o
e
l
e
z
ł o
ż
i
d
a
o
d
s
o
t a
p
o
r
c
m
z
p
a
o
w
w
n
i
n
a
o
d
ę
p
o
d
w
o
i e
k
t r z a
o
m
j ą c e j
o
r
y
2
k
,
o
n
taktowej 3. Z komory kontaktowej 3 woda jest dostarczana do zespołu 4 filtrów, składającego
się z co najmniej trzech filtrów 4a, 4b, 4c otwartych dwukomorowych. Każda z komór tych
filtrów jest wyposażona w układ drenażu - nie pokazany na rysunku - który poprzez układ
zaworów 11, 12, 13, 14, 11', 12', 13, 14', 11", 12", 13", 14" oraz poprzez zawory zwrotne 15,
16, 17 jest połączony z rurociągiem 5 wody przefiltrowanej dostarczającym wodę do pompowni 8 Ii-go stopnia doprowadzającą wodę do sieci wodociągowej. Ponadto układ jest wyposażony w pompownię płuczącą 7, której wejście poprzez zawór 9 jest połączone z rurociągiem 5 wody przefiltrowanej, a jej wyjście poprzez zawór 10 jest połączone z rurociągiem 6
189 859
3
wody płuczącej. Rurociąg ten poprzez wspomniany układ zaworów jest połączony z poszczególnymi komorami filtrów 4a, 4b, 4c. W celu zapewnienia efektywności procesu płukania
złoża w komorach filtrów otwartych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody
przefiltrowanej. Można to osiągnąć w przypadku gdy do płukania jednej komory filtra woda
jest pobierana z co najmniej dwóch filtrów. Dlatego też układ stacji wodociągowej jest wyposażony w co najmniej trzy filtry otwarte. Układ stacji wodociągowej według wynalazku jest
układem prostym oraz energooszczędnym, zapewniający bardzo dobre parametry uzdatnionej
wody. Szczególnie dobre wyniki osiąga się stosując układ według wynalazku w stacjach wodociągowych o wydajności powyżej 50 m3/h.
F ig . 2
4
189 859
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
332 Кб
Теги
pl189859b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа