close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189888B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
PO LSK A
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189888
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
330281
(22) Data zgłoszenia:
21.05.1997
(51) IntCl7:
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
21.05.1997, PCT/JP97/01711
Urząd Patentow y
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
11.12.1997, WO97/46538,
PCT Gazette nr 53/97
Sposoby wytwarzania pochodnych kwasu fenoksypropionowego
Pierwszeństwo:
(73)
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/05
PL
189888
B1
(57)
Twórcy wynalazku:
Kenzo Fukuda, Yamaguchi, JP
Masataka Hatanaka, Yamaguchi, JP
Takahiro Makabe, Yamaguchi, JP
Kenichs Ishii, Yamaguchi, JP
Zgłoszenie ogłoszono:
10.05.1999 BUP 10/99
(45)
Uprawniony z patentu:
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.,
Tokio, JP
03.06.1996,JP,8/140113
25.04.1997,
JP,9/108847
(43)
C07D 241/44
(74)
Pełnomocnik:
Wydrzyńska Danuta, PATPOL Sp. z o.o.
1. Sposób wytwarzania kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliIoksy)fenoksy]propionowego,
znamienny tym, że przeprowadza się reakcję soli sodowej 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu
z solą sodową kwasu L-2-chloropropionowego w toluenie w obecności N,N-dimetyloformamidu
prowadzącą do otrzymania soli sodowej kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się ją kwasem chlorowodorowym.
2. Sposób wytwarzania kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego,
znamienny tym, że przeprowadza się reakcję soli sodowej 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu
z kwasem L-2-chloropropionowym w toluenie w obecności N,N-dimetyloformamidu
i wodorotlenku sodu prowadzącą do otrzymania soli sodowej kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się j ą kwasem chlorowodorowym.
3. Sposób wytwarzania kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego,
znamienny tym, że przeprowadza się reakcję 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu
z solą sodową kwasu L-2-chloropropionowego w toluenie w obecności N,N-dimetyloformamidu
i wodorotlenku sodu prowadzącą do otrzymania soli sodowej kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się ją kwasem chlorowodorowym.
2
189 888
Sposoby wytwarzania pochodnych kwasu fenoksypropionowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób w ytw arzania kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego, znam ienny tym, że przeprowadza się reakcję soli sodowej 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu z solą sodow ą kwasu L-2-chloropropionowego w toluenie w obecności N,N-dim etyloform am idu prow adzącą do otrzym ania soli sodowej kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się j ą kwasem chlorowodorowym.
2. Sposób w ytw arzania kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego, znam ienny tym, że przeprowadza się reakcję soli sodowej 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu z kw asem L-2-chloropropionowym w toluenie w obecności N,N-dimetyloformamidu i w odorotlenku sodu prow adzącą do otrzym ania soli sodowej kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się ją kwasem chlorowodorowym.
3. Sposób w ytw arzania kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego, znam ienny tym, że przeprowadza się reakcję 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu
z solą sodow ą kw asu L-2-chloropropionowego w toluenie w obecności N,N-dimetyloform amidu i w odorotlenku sodu prow adzącą do otrzym ania soli sodowej kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i traktuje się ją kwasem chlorowodorowym.
4. Sposób w edług zastrz. 1 albo 2, znam ienny tym, że sól sodow ą 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu wytwarza się poddając reakcji 2,6-dichlorochinoksalinę z hydrochinonem, w toluenie w obecności wodorotlenku sodu i N ,N-dim etyloform am idu.
5. Sposób w edług zastrz. 2 albo 3, znam ienny tym, że reakcję prow adzi się usuwając
tw orzącą się wodę.
6. Sposób wytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
etylu, znam ienny tym, że prowadzi się reakcję kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksyjpropionow ego z siarczanem dietylu w obecności tributyloaminy i w ęglanu potasu.
7. Sposób w ytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, znam ienny tym, że przeprow adza się reakcję kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tionylu, a następnie przeprow adza się
reakcję otrzym anego chlorku kwasowego z alkoholem tetrahydrofurfurylowym w obecności
pirydyny.
8. Sposób w ytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, znam ienny tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tetrahydrofurfurylowym w obecności
węglanu potasu.
9. Sposób w ytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, znam ienny tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z 4-toluenosulfonianem tetrahydrofurfurylu lub
2-m etanosulfonianem tetrahydrofurfurylu w obecności tributyloaminy i w ęglanu potasu.
10. Sposób wytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
izopropylidenoam inoksyetylu, znam ienny tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tionylu, a następnie przeprowadza się reakcję otrzymanego chlorku kwasowego z izopropylidenoaminoksyetanolem
w obecności pirydyny.
11. Sposób wytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
izopropylidenoam inoksyetylu, znam ienny tym, że przeprow adza się reakcję kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z 2-p-toluenosulfonianem izopropylidenoam inoksyetylu w obecności tri-n-butyloam iny i węglanu potasu.
* * *
189 888
3
Przedm iotem wynalazku są sposoby wytw arzania pochodnych kw asu fenoksypropionowego, a więc sposoby w ytw arzania kwasu D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego i estrów kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego
otrzymywanych z kw asu propionowego. Estry te są stosowane jako selektywne herbicydy do
traktowania listow ia dla ograniczenia chwastów traw iastych w odniesieniu do szerokolistnych
roślin zbożowych.
W czasopiśm ie N ippon Kagaku Kaishi na stronie 253, (1991) ujawniono sposób w ytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu etylu, który obejmuje reakcję soli metalu alkalicznego 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu z L-2-chloropropionianem etylu.
W japońskim opisie patentowym nr JP-A -7-278047 ujawniono sposób w ytwarzania
kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego, który obejm uje reakcję
soli metalu alkalicznego i/lub soli metalu ziem alkalicznych 4-(6-chloro-2-chinozaliloksy)fenolu z solą m etalu ziem alkalicznych kwasu L-2-chloropropionow ego.
Dalej, w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki nr US. Pat. 4,687,849
ujawniono sposób w ytw arzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
2-izopropylidenoaminoksyetylu,
który
obejmuje
reakcję
L(-)-2-(p-toluenosulfonylo)oksypropionianu 2-izopropylidenoam inoksyetylu z 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolem,
sposób
w ytw arzania
D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
2-izopropylidenoaminoksyetylu, który obejmuje reakcję D(+)-2-(4-hydroksyfenoksy)propionianu 2-izopropylidenoam inoksyetylu z 2,6-dichlorochinoksaliną i sposób w ytw arzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu 2-izopropylidenoam inoksyetylu, który
obejmuje reakcję chlorku kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z 2-izopropylidenoam inoksyetanolem .
W japońskim opisie patentowym nr JP-B-7-25753 ujaw niono sposób w ytw arzania 2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, który obejm uje reakcję
2-brom opropionianu tetrahydrofurfurylu z 2-(4-hydroksyfenoksy)-6-chlorochinoksaliną.
W japońskim opisie patentowym nr JP-A -4-295469 ujawniono sposób wytw arzania
D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu
izopropylidenoam inoksyetylu,
który obejmuje reakcję wymiany estrowej D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu etylu otrzym anego w reakcji 2,6-dichlorochinoksaliny z D(+)-2-(4-hydroksyfenoksy)propionianem etylu.
Sposób ujawniony w N ippon Kagaku Kaishi, strona 253 (1991) nie nadaje się do przemysłowego otrzym ywania produktu o wysokiej czystości optycznej.
W japońskim opisie patentowym nr JP-A-7-278047 ujaw niono, że w reakcji soli m etalu
4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu z solą metalu alkalicznego kw asu L-2-chloropropionowego, m aksym alna konwersja wynosi około 50% z pow odu reakcji ubocznej a w ydajność jest bardzo mała. W tej samej publikacji patentowej ujaw niono także, iż szczególnie
korzystna jest sól barow a jako sól alkaliczna i/lub sól m etalu ziem alkalicznych. Jednakże,
stosowanie soli barowej zw iązane jest z tworzeniem się dużej ilości zw iązków barowych jako
typowych produktów ubocznych i stąd pożądane jest opracow anie bardziej wydajnego sposobu produkcji.
Obecny w ynalazek opracowano w wyniku obszernych badań przeprow adzonych przez
obecnych wynalazców, które miały na celu rozw iązanie wyżej w spom nianych problemów.
I tak, obecny w ynalazek przynosi sposób wytw arzania kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego (dalej zwanego zw iązkiem (III)), który obejm uje reakcję 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu (dalej zwanego zw iązkiem (I)) lub jego soli sodowej z kwasem L-2-chloropropionow ym (dalej zwanym zw iązkiem (II)) lub jego solą sodow ą
w toluenie w obecności N,N -dim etyloform am idu i w odorotlenku sodu, jednocześnie usuwając
(azeotropowo) tw orzącą się w reakcji wodę, w wyniku której otrzym uje się sól sodow ą kw asu
D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego, i traktowanie tej soli kwasem
chlorowodorowym.
Sól sodow ą 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu w ytw arza się poddając reakcji 2,6-dichlorochinoksalinę z hydrochinonem, w toluenie w obecności w odorotlenku sodu i N,N-dimetyloformamidu.
4
189 888
Sposobem według w ynalazku, zw iązek (III) można otrzymać z w ysoką konw ersją i dobrą w ydajnością bez pogorszenia czystości optycznej.
N astępnym i sposobam i w ytw arzania są następujące sposoby:
sposób w ytwarzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu etylu,
polegający na tym, że prow adzi się reakcję kwasu D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego z siarczanem dietylu w obecności tributyloam iny i węglanu
potasu;
sposób wytwarzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, polegający na tym, że przeprowadza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tionylu, a następnie przeprowadza się
reakcję otrzym anego chlorku kwasowego z alkoholem tetrahydrofurfurylow ym w obecności
pirydyny;
sposób wytwarzania D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, polegający na tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D (+)-2-[4-( 6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tetrahydrofurfurylow ym w obecności
w ęglanu potasu;
sposób wytwarzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu, polegający na tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z 4-toluenosulfonianem tetrahydrofurfurylu lub
2-m etanosulfonianem tetrahydrofurfurylu w obecności tributyloam iny i w ęglanu potasu;
sposób wytwarzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu izopropylidenoam inoksyetylu, polegający na tym, że przeprow adza się reakcję kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z chlorkiem tionylu, a następnie przeprow adza się reakcję otrzym anego chlorku kwasowego z izopropylidenoaminoksyetanolem
w obecności pirydyny oraz
sposób wytwarzania D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu izopropylidenoaminoksyetylu, polegający na tym, że przeprow adza się reakcję kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego z 2-p-toluenosulfonianem izopropylidenoam inoksyetylu w obecności tri-n-butyloam iny i węglanu potasu.
Obecny w ynalazek m ożna także wykorzystać do w ytw arzania innych herbicydów typu
heteroaryloksy pochodnych kw asu propionowego, takich jak fluazifop-p-butyl (nazwa zwyczajow a) i fenoxaprop-p-ethyl (nazwa zwyczajowa).
W ynalazek zostanie teraz opisany szczegółowo z odniesieniem do korzystnych sposobów jego wykorzystania.
Sól sodow ą zw iązku (I) m ożna wytworzyć ze zw iązku (I) i w odorotlenku sodu.
Wodorotlenek sodu stosuje się zwykle w ilości od 1 do 10 moli, korzystnie od 1 do 2 moli,
na mol zw iązku (I).
Dalej, sól sodow ą zw iązku (I) m ożna także wytwarzać z 2,6-dichlorochinoksaliny (dalej
nazyw aną związkiem (IV)), hydrochinonu i wodorotlenku sodu.
Ilość wodorotlenku sodu w aha się w zakresie od 1,8 do 3 m oli, korzystnie od 2,0 do
2.5 moli, na mol zw iązku (IV).
Ilość hydrochinonu w aha się zwykle w zakresie od 1 do 1,5 m ola, korzystnie od 1,00 do
1.05 mola, na mol zw iązku (IV).
Przy otrzym ywaniu zw iązku (I) lub jego soli sodowej stosuje się m ieszaninę N,N-dimetyloform am idu z toluenem.
Temperatura reakcji w aha się zwykle pomiędzy 20°C a 120°C, korzystnie pomiędzy
50°C a 70°C.
W przypadku gdy podczas otrzym ywania soli sodowej zw iązku (I) tw orzy się woda, to
tą tw orzącą się wodę można usuwać sposobem zapewniającym łagodny przebieg reakcji.
Sól sodow ą związku (II) m ożna wytworzyć ze zw iązku (II) i w ęglanu sodu.
Ilość węglanu sodu waha się zwykle w zakresie od 1 do 10 moli, korzystnie od 1 do 2 moli,
na mol zw iązku (II).
Przy w ytwarzaniu soli sodowej zw iązku (II) stosuje się toluen, jeśli je st to wymagane.
Temperatura reakcji w aha się zwykle pomiędzy 20°C a 120°C, korzystnie pomiędzy
50°C a 70°C.
189 888
5
W przypadku gdy podczas otrzym ywania soli sodowej zw iązku (II) tworzy się woda, to
tą tw orzącą się wodę m ożna usuwać sposobem zapewniającym łagodny przebieg reakcji.
Sposób w jaki poddaje się reakcji sól sodow ą zw iązku (I) z solą sodow ą zw iązku (II)
polega, na przykład, na oddzielnym wytw orzeniu soli sodowej zw iązku (I) i soli sodowej
związku (II) i poddaniu ich reakcji. M oże to być także sposób, w którym zw iązek (I) poddaje
się reakcji ze związkiem (II) w obecności w odorotlenku sodu lub sposób, w którym sól sodow ą związku (I) poddaje się reakcji ze związkiem (II) w obecności w odorotlenku sodu.
Poza tym, możliwy jest także sposób polegający na dodawaniu soli sodowej związku (II) do
roztworu reakcyjnego w czasie wytwarzania soli sodowej zw iązku (I), lub na dodaw aniu w odorotlenku sodu i zw iązku (II) do roztw oru reakcyjnego podczas w ytw arzania soli sodowej
związku (I).
Ilość zw iązku (II) lub jego soli sodowej w aha się zwykle w zakresie od 1 do 1,5 moli,
korzystnie od 1,1 do 1,3 m oli, na mol zw iązku (I) lub jego soli sodowej.
Jako rozpuszczalnik stosowany w reakcji zw iązku (I) lub jego soli sodowej ze zw iązkiem (II) lub jego solą sodową, korzystny je st toluen zaw ierający N,N-dim etyloform am id.
Rozpuszczalnik organiczny m ożna stosować w dużej ilości, bez szczególnych problemów. Jednakże, biorąc pod uwagę wydajność i reaktywność, stosowane ilości w ahają się korzystnie od 8 do 9 części w agowych na część w agow ą zw iązku (I).
Temperatura reakcji w aha się zwykle w zakresie od 20°C do 120°C, korzystnie od 50°C
do 70°C.
W przypadku gdy w reakcji zw iązku (I) lub jego soli sodowej ze zw iązkiem (II) lub jego
solą sodową tworzy się w oda, to m ożna j ą usuwać sposobem zapewniającym łagodny przebieg reakcji.
Sól sodowa zw iązku (III) pow staje w wyniku reakcji zw iązku (I) lub jego soli sodowej
ze związkiem (II) lub jego solą sodową. Działając kwasem na roztw ór reakcyjny zawierający
tę sól sodową związku (III) m ożna otrzym ać zw iązek (III).
M ożna stosować, kwas chlorowodorowy, który stosuje się jako taki lub w formie w odnego roztworu kwasu.
Ilość użytego kw asu m usi być wystarczająca do zakw aszenia m ieszaniny reakcyjnej.
Temperatura zakw aszania wynosi zwykle w zakresie od 0°C do 100°C, korzystnie co
najwyżej 60°C.
Związek (III) m ożna dalej oczyszczać stosując działanie alkaliami i kwasem , ekstrakcję,
przemywanie, rekrystalizację lub chromatografię, w zależności od potrzeby.
Związek (III) otrzym any według wynalazku m ożna estryfikować alkoholem , halogenkiem alkilowym lub siarczanem dialkilowym.
M ożna stosować różne metody estryfikacji, na przykład, metodę, w której zw iązek (III)
konwertuje się do chlorku kwasowego lub bezw odnika kwasowego i następnie poddaje go
reakcji z alkoholem, m etodę w której zw iązek (III) poddaje się reakcji z alkoholem w obecności katalizatora kwasowego, takiego jak kwas siarkowy, m etodę w której zw iązek (III) poddaje
się reakcji z alkoholem w obecności środka odw adniającego takiego jak dicykloheksylokarbodiimid, metodę w której związek (III) poddaje się reakcji z różnymi środkami estryfikującymi,
lub reakcję wymiany estrowej.
Jako środki estryfikujące stosuje się, poza wyżej wymienionymi, ester kw asu metanosulfonowego otrzymany z alkoholu i chlorku m etanosulfonylu, ester kw asu 4-toluenosulfonowego otrzymany z alkoholu i chlorku 4-toluenosulfonylu, i diazoalkan.
Najlepszy sposób realizacji wynalazku
Obecnie, wynalazek będzie opisany bardziej szczegółowo z odniesieniem do przykładów. Jest oczywiście zrozum iałe, że obecny w ynalazek nie jest ograniczony do tych specyficznych przykładów.
Przykład 1
Do kolby reakcyjnej przepłukanej gazowym azotem , dodano 59,7 g (0,3 mola) 2,6-dichlorochinoksaliny, 33,0 g (0,3 mola) hydrochinonu, 24,2 g (0,6 mola) w odorotlenku sodowego, 120 g toluenu i 180 g N,N-dim etyloform am idu, i temperaturę podniesiono od 40°C
do 80°C otrzymując w w yniku sól sodow ą 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu. W oddzielnej kolbie reakcyjnej przepłukanej gazowym azotem um ieszczono 35,8 g (0,33 mola) kwasu
6
189 888
L-2-chloropropionow ego (o czystości enancjomerycznej 96%), 17,5 g (0,165 mola) węglanu
sodowego i 240 g toluenu, które poddano reakcji w zwykły sposób w tem peraturze 50°C
i otrzym ano roztw ór reakcyjny, w którym wytworzyła się sól sodow a kw asu L-2-chloropropionowego. Do tej m ieszaniny reakcyjnej dodano mieszaninę reakcyjną zaw ierającą sól sodow ą4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu razem ze 120 g toluenu. Do tej m ieszaniny dodano
3,6 g (0,09 m ola) w odorotlenku sodowego i mieszaninę pozostaw iono do przereagowania na
4 godziny w w arunkach odw adniania azeotropowego w tem peraturze 60°C pod zmniejszonym
ciśnieniem . N astępnie, utrzym ując temperaturę 60°C, dodano 240 ml wody i oddzieloną w arstwę toluenow ą usunięto. W arstwę w odną przemyto ponownie 240 ml toluenu. Po dodaniu do
niej znow u 240 ml toluenu i 35% kwasu solnego do pH 3 nastąpiło rozdzielenie cieczy.
O trzym aną w arstw ę toluenow ą poddano analizie ilościowej m etodą cieczowej chromatografii
ciśnieniowej potw ierdzając w ten sposób wytworzenie 98,3 g (wydajność 95% ) kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego o czystości enancjomerycznej 96%.
Przykład 2
Do kolby reakcyjnej przepłukanej gazowym azotem, dodano 59,7 g (0,3 mola) 2,6-dichlorochinoksaliny, 33,0 g (0,3 mola) hydrochinonu, 24,9 g (0,57 mola) wodorotlenku sodowego i 300 g N ,N -dim etyloform am idu i poddano reakcji w tem peraturze 35°C przez 3 godziny pod zm niejszonym ciśnieniem (20 mmHg). Następnie, tem peraturę stopniowo podniesiono do 75°C i m ieszaninę poddano reakcji w tej temperaturze przez 3 godziny pod zm niejszonym ciśnieniem (70 mmHg). N astępnie, 180 g N ,N -dim etyloform am idu oddestylowano
i dodano 480 g toluenu. Do m ieszaniny dodano teraz 21,6 g (0,54 mola) wodorotlenku sodowego i w kraplano 42,3 g (0,39 m ola) kwasu L-2-chloropropionowego (czystość enancjomeryczna 96%) przez okres 1 godziny w temperaturze 50°C. Po zakończeniu wkraplania, temperaturę podniesiono do 60°C i m ieszaninę pozostawiono do przereagow ania przez 4 godziny
w w arunkach azeotropow ego odw adniania pod zm niejszonym ciśnieniem . N astępnie, utrzymując tem peraturę 60°C dodano 240 ml wody i oddzieloną w arstw ę toluenow ą usunięto. Warstwę w odną przem yto 240 ml toluenu a potem do warstwy wodnej dodano 240 ml toluenu
i zakw aszano j ą do pH 3 za pom ocą 35% kwasu solnego. N astępnie warstwę w odną oddzielono i usunięto. O trzym aną warstwę toluenow ą poddano ilościowej analizie m etodą ciśnieniowej
chromatografii cieczowej potwierdzając w ten sposób wytworzenie 96.2 g kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego o czystości enancjomerycznej 96%.
Przykład 3
27,4 g (0,100 mola) 4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenolu, 40 g N,N-dim etyloform am idu i 120 g toluenu um ieszczono w kolbie a następnie dodano 9,0 g (0,23 mola) wodorotlenku
sodowego. M ieszaninę pozostaw iono do przereagowania w tem peraturze 40°C na okres
1 godziny. N astępnie dodano do mieszaniny 14,2 g (0,12 mola) kwasu L-2-chloropropionowego w tem peraturze 50°C. Temperaturę podniesiono do 60°C i m ieszaninę pozostaw iono do
przereagowania na okres 4 godzin stosując azeotropowe odw adnianie pod zm niejszonym ciśnieniem. N astępnie, utrzym ując temperaturę 60°C, dodano 80 m l wody do m ieszaniny i oddzieloną warstwę toluenow ą usunięto. Warstwę w odną przem yto 80 ml toluenu. Następnie do
warstwy wodnej dodano 80 ml toluenu i warstwę w odną zakw aszono do pH 3 za pom ocą 35%
kw asu solnego. W arstwę w odną oddzielono i usunięto. O trzym aną warstwę toluenow ą poddano ilościowej analizie m etodą ciśnieniowej chromatografii cieczowej potw ierdzając w ten
sposób w ytw orzenie 32,8 g (wydajność 95%) kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego o czystości enancjomerycznej 96%.
Przykład4
3,
6 g wody, 2,64 g (0,014 mola) tributyloaminy i 70,9 g (0,51 m ola) w ęglanu potasowego dodano w tem peraturze 60°C do toluenowego roztw oru zawierającego 98,3 g (0,29 m ola)
kwasu
D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego
otrzymanego
w przykładzie 1 i m ieszaninę mieszano przez 30 minut. N astępnie, wkroplono 57,1 g
(0,37 mola) siarczanu dietylu i m ieszaninę pozostawiono do przereagowania na okres 5 godzin. Po dodaniu 147 g wody do mieszaniny reakcyjnej oddzieloną warstwę w odną usunięto.
Warstwę toluenow ą przem yto dwukrotnie 147 g wody a następnie warstwę toluenow ą poddano destylacji i otrzym ano 106,3 g (wydajność 95%) D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu etylu o czystości enancjomerycznej 96%.
189 888
7
Przykład 5
6.9 g (0,02 mola) kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego, 15,9 g toluenu i 4,64 g N ,N -dim etyloform am idu um ieszczono w kolbie i temperaturę podniesiono do 60°C. N astępnie, 4,14 g (0,04 mola) chlorku tionylu w kroplono do mieszaniny
w temperaturze od 60 do 70°C. M ieszaninę pozostaw iono do przereagow ania w temperaturze
70°C na okres 4 godzin i otrzym ano chlorek kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego. Po ochłodzeniu, nadm iar chlorku tionylu oddestylowano pod
zmniejszonym ciśnieniem i roztw ór reakcyjny dodano, wkraplając w tem peraturze nie wyższej niż 30°C, do mieszanej cieczy zawierającej 8,9 g (0,10 m ola) alkoholu tetrahydrofurfurylowego i 4,12 g (0,06 mola) pirydyny a następnie m ieszano w tem peraturze pokojowej przez
2 godziny. Roztw ór reakcyjny przem yto trzy razy w odnym 1% roztw orem wodorotlenku sodowego i dwukrotnie 1% kwasem solnym a następnie trzykrotnie wodą. Po oddestylowaniu
toluenu pod zm niejszonym ciśnieniem otrzymano 6,8 g (wydajność 79%) D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu o czystości enancjom erycznej 96%.
Przykład 6
6.9 g (0,02 mola) kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego, 15,9 g toluenu i 4,64 g N ,N -dim etyloform am idu um ieszczono w kolbie i do mieszaniny
wkroplono 4,14 g (0,04 mola) chlorku tionylu w tem peraturze 40°C. N astępnie, temperaturę
podniesiono i mieszaninę pozostaw iono do przereagow ania w tem peraturze 60°C na okres
3 godzin i otrzymano chlorek kw asu D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego. Po ochłodzeniu, nadm iar chlorku tionylu oddestylowano pod zm niejszonym ciśnieniem. Otrzymany roztwór reakcyjny wkroplono w temperaturze nie wyższej niż 30°C do mieszanej cieczy zawierającej 11,7 g (0,10 mola) izopropyl idenoaminoksyetanolu i 4,12 g (0,06 mola)
pirydyny, po czym roztw ór mieszano w temperaturze pokojowej przez 2 godziny. Następnie,
roztwór reakcyjny przem yto trzy razy wodnym 1% roztw orem w odorotlenku sodowego, dw ukrotnie 1% kwasem solnym i następnie trzykrotnie wodą. Po oddestylow aniu toluenu pod
zmniejszonym ciśnieniem otrzym ano 6,8 g (wydajność 77% ) D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu izopropylidenoam inoksyetylu o czystości enancjom erycznej 96%.
Przykład 7
3,5
g (0,01 mola) kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego
i 8,8 g N,N-dim etyloform am idu umieszczono w kolbie i m ieszano w tem peraturze pokojowej.
Następnie, 1,1 g (0,08 m ola) węglanu potasowego i 1,3 g (0,011 mola) chlorku tetrahydrofurfurylu dodano do m ieszaniny reakcyjnej. Temperaturę podniesiono do 110°C i mieszaninę
pozostawiono do przereagow ania na okres 15 godzin, otrzym ując 2,92 g (wydajność 67%)
D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu o czystości
enancjomerycznej 96%.
Przykład 8
0,26 g tributyloaminy i 12,0 g (87 mmola) w ęglanu potasow ego dodano w temperaturze
60°C do toluenowego roztw oru zawierającego 9,83 g (29 m m ola) kw asu D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowego, otrzymanego w taki sam sposób jak w przykładzie 1,
i mieszaninę m ieszano przez 30 minut. N astępnie, w kroplono 14,9 g (58 mmoli)
4-toluenosulfonianu tetrahydrofurfurylu i m ieszaninę pozostaw iono do przereagow ania na
okres 5 godzin w tem peraturze 100°C. Po ostudzeniu, dodano do niej 15 g wody i oddzieloną
wodną warstwę usunięto. Warstwę toluenow ą przem yto dw ukrotnie 15 g wody. Następnie,
warstwę toluenow ą destylowano i pozostałość krystalizow ano z m ieszaniny rozpuszczalników
- heptanu i eteru izopropylowego. Otrzymano 11 g (w ydajność 88% ) D (+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu o czystości enancjomerycznej 96%.
Przykład 9
6.9 g (0,02 mola) kwasu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionow ego,
15,9 g toluenu i 4,64 g N ,N -dim etyloform am idu um ieszczono w kolbie i podgrzano do tem peratury 60°C. Do tego roztw oru reakcyjnego dodano 8,3 g (0,06 m ola) węglanu potasowego
i 0,5 ml tri-n-butyloam iny a następnie wkroplono, w tem peraturze 60°C, 7,2 g (0,04 mola)
2-metanosulfonianu tetrahydrofurfurylu i mieszano przez 2 godziny. Następnie m ieszaninę
8
189 888
podgrzano do tem peratury 80°C i m ieszano w tej temperaturze przez 14 godzin. Po ostudzeniu, roztw ór reakcyjny przem yto trzykrotnie wodą. Toluen oddestylowano pod zmniejszonym
ciśnieniem i otrzym ano D (+)-2-[4[(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu tetrahydrofurfurylu o czystości enancjomerycznej 96%.
P r z y k ł a d 10
6,9
g (0,02 m ola) kw asu D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksałiloksy)fenoksy]propionowego
i 15,9 g N ,N -dim etyloform am idu um ieszczono w kolbie i podgrzano do temperatury 60°C. Do
tego roztw oru reakcyjnego dodano 8,3 g (0,06 mola) węglanu potasow ego i 0,5 mł tri-n-butyloaminy, po czym w kroplono 10,9 g (0,04 mola) 2-p-toluenosulfonianu izopropylidenoam inoksyetylu w tem peraturze 60°C. Następnie, temperaturę podniesiono i mieszaninę mieszano przez 4 godziny w tem peraturze 80°Ć. Po zakończeniu reakcji, N,N-dimetyloform amid
oddestylowano pod zm niejszonym ciśnieniem a do pozostałości dodano toluenu. Otrzymany
roztw ór reakcyjny przem yto trzykrotnie wodą. Po oddestylowaniu toluenu pod zmniejszonym
ciśnieniem otrzym ano D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionianu izopropylidenoam inoksyetylu o czystości enancjomerycznej 96%.
Zgodnie z wynalazkiem , kwas D(+)-2-[4-(6-chloro-2-chinoksaliloksy)fenoksy]propionowy oraz jego ester m ożna wytwarzać z w ysoką konw ersją i dobrą w ydajnością bez pogorszonej czystości enancjomerycznej.
D epartam ent W ydaw nictw UP RP. N akład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
602 Кб
Теги
pl189888b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа