close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189902B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
PO L SK A
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189902
( 21 ) Numer zgłoszenia:
329748
(13) B1
(5 1) IntCl7:
B60G 11/18
Urząd Patentowy
R zeczyp ospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
16.11.1998
Drążek skrętny
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Łódzka, Łódź, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
22.05.2000 BUP 10/00
(72)
Twórcy wynalazku:
Ryszard Andrzejewski, Łódź, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/05
(74)
Pełnomocnik:
Bałczewski Zbigniew Wojciech, Ośrodek
Wynalazczości Politechniki Łódzkiej
PL 189902
B1
(57)
Drążek skrętny, zwłaszcza do układów zawieszenia pojazdów, w postaci pręta
prostego, którego jeden koniec jest zamocowany nieruchomo w utwierdzeniu, zaś
drugi koniec jest zamocowany obrotowo,
znam ienny tym , że pręt (1) jest wsparty na
podporach o regulowanych właściwościach
fizycznych,
rozmieszczonych
wzdłuż
dwóch przeciwległych tworzących jego
powierzchni.
Fig. 1
2
189 902
Drążek skrętny
Zastrzeżenie
patentowe
Drążek skrętny, zwłaszcza do układów zawieszenia pojazdów, w postaci pręta prostego,
którego jeden koniec jest zamocowany nieruchomo w utwierdzeniu, zaś drugi koniec jest zamocowany obrotowo, zn am ien n y tym , że pręt (1) jest wsparty na podporach o regulowanych
właściwościach fizycznych, rozmieszczonych wzdłuż dwóch przeciwległych tworzących jego
powierzchni.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest drążek skrętny, przeznaczony zwłaszcza do układów zawieszenia pojazdów.
Drążki skrętne stosowane są, między innymi, w układach zawieszenia pojazdów.
Układy zawieszenia z drążkiem skrętnym posiadają szereg zalet tj. umożliwiają znaczne
uproszczenie konstrukcji nadwozia oraz łatwiejsze dostosowanie jej do wymagań
bezpieczeństwa biernego, a także lepsze wykorzystanie przestrzeni nadwozia. Jednakże
stosowane w nich, znane dotychczas, drążki skrętne w postaci pręta prostego pracującego
na skręcanie, charakteryzujące się stałą sztywnością, nie realizują jednego z podstawowych
postulatów bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a m ianowicie zmienności sztywności
zawieszenia w zależności od obciążenia kół pojazdu.
Drążek skrętny, zw łaszcza do układów zawieszenia pojazdów, w postaci pręta prostego, którego jeden koniec jest zamocowany nieruchomo w utwierdzeniu, zaś drugi koniec
jest zamocowany obrotowo, według wynalazku, jest wsparty na podporach regulowanych
właściwościach fizycznych, rozmieszczonych wzdłuż dwóch przeciwległych tworzących
jego powierzchni.
Zmieniając w łaściw ości fizyczne podpór takie, jak sztywność, tłumienność i w ysokość, reguluje się sztywność i tłumienność drążka skrętnego. M ożliw ość regulacji sztywności i tłumienności drążka jest uzależniona od właściwości i liczby podpór.
Drążek według wynalazku charakteryzujący się zm ienną sztywnością i tłumiennością,
zastosowany w układzie zawieszenia pojazdu, umożliwia regulację sztywności pożądaną ze
względu na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Przedmiot wynalazku w przykładzie realizacji przedstawiono na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia drążek w widoku perspektywicznym, zaś fig.2 i fig. 3 przedstawiają fragment drążka w przekroju wzdłużnym.
Pręt 1 drążka, o przekroju prostokątnym, którego jeden koniec jest przymocowany
trwale do utwierdzenia 2, zaś drugi koniec jest zamocowany obrotowo, jest wsparty na
podporach rozmieszczonych na długości pręta 1, po obydwu jego stronach. Każdą z podpór
stanowi tłok 3 osadzony, przy pom ocy uszczelki 4 w cylindrze 5. Tłok 3 jest wsparty na
powrotnej sprężynie 6. W dnie cylindra 5 jest przelotowy otwór połączony, poprzez elektromagnetyczny zawór 7 i regulowany dławik przepływu 8 połączone ze sobą szeregowo
(fig. 2) względnie poprzez układ: zwrotny zawór 10 i dławik przepływu 8 (fig. 3), ze zbiornikiem 9 cieczy roboczej.
W przypadku, gdy elektromagnetyczny zawór 7 i dławik 8 są połączone ze sobą szeregowo (fig. 2), przy zamkniętym elektromagnetycznym zaworze 7 podpora jest „sztywna”,
czyli zachowuje stałą wysokość i tłumienność. Po otwarciu zaworu 7 łączącego podporę ze
zbiornikiem 9 cieczy roboczej podpora staje się „podatną” na regulację to znaczy reguluje
się jej wysokość i tłumienność sterując, za pomocą dławika 8, przepływem cieczy roboczej
z wnętrza cylindra 5 do zbiornika 9. Przy całkowicie otwartym dławiku 8 lub w przypadku
189 902
3
jego braku, podpora wykazuje dwa stany: maksymalną „sztyw ność” przy zamkniętym zaworze 7 i maksymalną „podatność” przy otwartym zaworze 7.
W przypadku zastosowania układu: zwrotny zawór 10 i dławik 8 połączone ze sobą
równolegle (fig.3), regulacji wysokości i tłumienności podpory dokonuje się sterując dławienie przypływu cieczy roboczej przez dławik 8.
Fig. 3
4
189 902
Fig. 1
Fig. 2
Departam ent W ydaw nictw UP RP N akład 5 0 egz.
Cena 2 ,0 0 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
301 Кб
Теги
pl189902b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа