close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189942B1

код для вставкиСкачать
R Z E C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189942
(13) B1
(21 ) Numer zgłoszenia:
330018
(5 1) IntCl7
B01J 8/44
U rząd Patentowy
R zeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
Sito szczelinowe
(54)
Zgłoszenie ogłoszono:
05.06.2000 BUP 11/00
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/05
PL 189942
B1
(57)
(73)
Uprawniony z patentu:
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,
Wrocław, PL
Twórcy wynalazku:
Zbigniew Gawrzyński, W rocław, PL
Janusz Stanisławski, W rocław, PL
1. Sito szczelinowe z otworami w kształcie szczelin (2) powstałych między sąsiednimi prętami profilowymi (1) o specyficznym kształcie, utwierdzonymi na wspornikach (3), znamienne tym, że szczeliny (2) są
odchylone od pionu o kąt α, a stosunek szerokości szczeliny (S2) do szerokości lica (S1)
pręta profilowego zawiera się w przedziale
od 0,04 do 0,3.
3
(43)
F 26B 2 5 /1 0
30.11.1998
2
189 942
Sito szczelinowe
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sito szczelinowe z otw oram i w kształcie szczelin (2) pow stałych między sąsiednimi
prętami profilowym i (1) o specyficznym kształcie, utw ierdzonym i na wspornikach (3), znamienne tym, że szczeliny (2) są odchylone od pionu o kąt α, a stosunek szerokości szczeliny (S2) do szerokości lica (S1) pręta profilowego zawiera się w przedziale od 0,04 do 0,3.
2. Sito szczelinowe w edług zastrz. 1, znam ienne tym , że wartość kąta a zawiera się
w granicach od 0° do 90°, a szczególnie korzystne są w artości tego kąta zbliżone do kąta naturalnego usypu fluidyzowanych materiałów.
*
*
*
Przedm iotem w ynalazku je st sito szczelinowe, przeznaczone do stosowania w aparatach
fluidyzacyjnych wytw arzających złoże fluidalne gaz - rozdrobniona faza stała, a w szczególności złoże fluidalne o oscylującym ruchu cząstek tj. złoże pulsofluidalne czy wibrofluidalne.
Niezawodność eksploatacyjna jak i intensywność procesów realizowanych w aparatach
fluidyzacyjnych w bardzo dużym stopniu zależy od w arunków aerodynamicznych w aparacie,
a tym samym od konstrukcji sita będącego dystrybutorem czynnika fluidyzującego dopływającego do rozdrobnionej fazy stałej.
K onstrukcja sita pow inna umożliwiać otrzymywanie jednorodnego złoża fluidalnego
bez pęcherzy i miejscowego zalegania materiału. Pow inna się ona charakteryzować brakiem
przesiewania drobnej frakcji m ateriału pod półkę sitową, ja k rów nież nieznacznymi własnymi
oporami przepływu oraz konfiguracją um ożliw iającą łatwe opróżnianie aparatu po zakończeniu procesu.
W przem ysłowych aparatach fluidyzacyjnych i w ibrofiuidyzacyjnych wymogi te są
w znacznej mierze spełnione przy stosowaniu znanych sit o swobodnej powierzchni prześwitu
poniżej 4%. W przypadku aparatów pulsofiuidyzacyjnych z cyklicznie przemieszczanym
strumieniem gazu, w których okresowo w poszczególnych kom orach naporowych nie ma
przepływu gazu, istotny je st rów nież wymiar (szerokość) i kształt szczeliny sita dla wyeliminowania niepożądanego zjaw iska przesiewania drobnych frakcji pod półkę sitową.
Znane są sita um ożliw iające realizację procesów fluidyzacji i wibrofluidyzacji ale kosztem dużego zapotrzebow ania mocy (do napędu w entylatorów , na pokonanie oporów półki
sitowej o swobodnej pow ierzchni prześwitu poniżej 4%). Stosow anie tych sit do pulsofluidyzacji wiąże się z niebezpieczeństw em przesiewania drobnych frakcji m ateriału pod półkę sitową. Sita te m ają postać arkusza z wywierconymi otw oram i lub szczelinam i, prostoliniowymi nacięciami, których kraw ędzie są odchylone w zględnie wykonane są z prętów ułożonych
obok siebie czy też drutów profilowych umocowanych na w sporniku tworzących szczelinę
pionową.
Z polskiego opisu patentow ego nr 67 170 znane je st sito do fluidyzacji stanowiące arkusz posiadający otwory w kształcie szczelin. Szczeliny stanow ią krzyżowe nacięcia arkusza
tworzące trójkątne elem enty, odgięte parami od płaszczyzny sita.
Również z polskiego opisu patentowego nr 131 206 znane je st sito szczelinowe zwłaszcza do fluidyzacji o otw orach w kształcie szczelin pow stałych przez nacięcie materiału i odgięcie naciętych elem entów od płaszczyzny sita, w którym to sicie nacięcia m ają kształt równoramiennego krzyża z ram ionam i załamanymi pod kątem 90°, a nacięte kwadratowe elem enty są odgięte na jed n ą stronę płaszczyzny sita. W sąsiadujących nacięciach ramiona krzyży
załamane są w przeciw nych kierunkach.
Z polskiego opisu patentow ego nr 164 714 znane je st sito szczelinowe do fluidyzacji,
w którym oczko sita stanow ią dwie równoległe szczeliny utw orzone przez nieodkształcone
krawędzie nacięć wykonanych w materiale sita i odkształcone krawędzie tych nacięć otrzy-
189 942
3
mane przez przetłoczenie m ateriału zawartego między rów noległym i nacięciami wzdłuż
grzbietu prostopadłego do tych nacięć. W sąsiednich oczkach grzbiety przetłoczone są prostopadłe do siebie.
Sito szczelinowe z otw oram i w kształcie szczelin pow stałych pom iędzy sąsiednimi prętami profilowymi, utwierdzonym i na wspornikach, ma szczeliny odchylone od pionu o kąt a.
Kąt a zawiera się w granicach od 0 do 90°, przy czym szczególnie korzystne są wartości tego
kąta zbliżone do kąta naturalnego usypu fluidyzowanych m ateriałów . Stosunek szerokości
szczeliny do szerokości lica pręta profilowanego zawiera się w przedziale od 0,04 do 0,3.
Sito według wynalazku elim inuje zjawisko przesiewania drobnych frakcji materiału pod
półkę sitow ą przy znacznym obniżeniu wskaźnika zużycia mocy, wynikającym z możliwości
stosowania w aparatach, w yposażonych w tego rodzaju półkę sitow ą, swobodnej powierzchni
prześwitu sita powyżej 4%.
Sito według wynalazku zostało przedstawione schem atycznie, w przykładzie wykonania, na rysunku, na którym fig. 1 i fig. 2 przedstawiają przekroje pionow e sit o dwóch różnych
kształtach profili, a fig. 3 pokazuje sito w widoku z góry.
Rozwiązanie konstrukcyjne sita według wynalazku polega na utw ierdzeniu na w spornikach prętów profilowych o specyficznym kształcie obok siebie w ten sposób, że sąsiadujące
ze sobą pręty tw orzą skośne szczeliny, przez które przepływa czynnik fluidyzujący.
Czynnik fluidyzujący z kom ór naporowych (nie uw zględnionych na rysunkach) przepływa od dołu poprzez szczeliny 2 między prętami profilow anym i 1, wchodzi w kontakt
z materiałem ziarnistym pow odując jego fiuidyzację. Cząstki m ateriału fiuidyzowanego
o średnicy mniejszej od szerokości szczeliny S2 m ogą (zw łaszcza podczas chwilowego braku
przepływu czynnika fiuidyżującego) wpadać do szczeliny m iędzy profilam i. Czas przejścia
danej cząstki całkowicie pod sito zależy od długości szczeliny; m ożna go więc regulować zarówno przez zmianę wysokości szczeliny h, jak i zmianę kąta nachylenia a. Relacja między
szerokością lica S1pręta profilow anego a szerokością szczeliny S2 zależy od własności fluidyzowanego materiału. Decyduje ona o wielkości powierzchni swobodnej sita (rozumianej jako
stosunek szerokości lica pręta profilow anego S\ do szerokości szczeliny S2 ), która powinna się
mieścić w granicach 4-30% , przy czym zalecana swobodna pow ierzchnia sita wynosi 4-15%.
Figury 1 i 2 przedstaw iają przekroje pionowe sita o dw óch różnych kształtach profili;
pręty profilowe 1 są utw ierdzone w e wspornikach 3 tak, że tw orzą szczelinę skośną 2. Na
rysunkach zaznaczono charakterystyczne wielkości określające podstaw ow e parametry sita:
kąta pochylenia szczeliny - a, szerokość lica profilu - S1, szerokość szczeliny - S2 , wysokość
szczeliny - h, całkowitą wysokość profilu - H.
Na rysunku fig. 3 przedstawiono sito w widoku z góry (od strony kontaktu z materiałem fluidyzowanym); widoczne są długie pręty profilowe 1 utwierdzone poprzecznymi wspornikami 3.
Fig. 3
4
189 942
Fig. 1
Fig. 2
D epartam ent W ydawnictw UP RP. N akład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
462 Кб
Теги
pl189942b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа